Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0291

Věc T-291/11: Žaloba podaná dne 9. června 2011 — Portovesme v. Komise

OJ C 232, 6.8.2011, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 232/36


Žaloba podaná dne 9. června 2011 — Portovesme v. Komise

(Věc T-291/11)

2011/C 232/63

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Portovesme Srl (Řím, Itálie) (zástupci: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati a A. Vinci, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

1)

shledal ve smyslu článku 267 SFEU protiprávnost rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. února 2011 ohledně státních podpor č. K 38/B/2004 (ex NN 58/2004) a č. K 13/2006 (ex N587/2005) poskytnutých Itálií mimo jiné žalobkyni, a tudíž rozhodl o zrušení tohoto rozhodnutí v plném či přiměřeném rozsahu;

2)

podpůrně a výlučně pro případ — quod non — že nebude vyhověno návrhovému žádání uvedenému v bodě 1), shledal protiprávnost rozhodnutí v rozsahu, v němž ukládá povinnost navrátit podpory z důvodu porušení obecné zásady ochrany legitimního očekávání;

3)

uložil žalované náhradu všech nákladů řízení s tím že si žalobkyně vyhrazuje právo podat samostatnou žalobu na náhradu této škody.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně 11 žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod, vycházející z porušení zásady právní jistoty a zásady legitimního očekávání a porušení článků 4, 7, 10 a 14 nařízení č. 659/1999 (1)

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: rozhodnutí bylo vydáno téměř šest a půl roku po zahájení formálního vyšetřovacího řízení.

2)

Druhý žalobní důvod, vycházející z nesprávného a neúplného vylíčení referenčního právního a správního rámce a z toho plynoucího porušení povinnosti řádné péče a nestrannosti

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: rozhodnutí o neslučitelnosti se zakládá na neúplném a zároveň chybném vylíčení skutkového a právního stavu, jehož následkem je porušení zásady řádné péče a nestrannosti, kterými se Komise měla při svém postupu řídit.

3)

Třetí žalobní důvod, vycházející z nepřiměřeného nerovného zacházení se společnostmi Portovesme a Alcoa Trasformazioni

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: v jiném rozhodnutí týkajícím se jiné společnosti Komise shledala dovoleným tentýž režim, který je nyní prohlášen za neslučitelný se společným trhem ve vztahu k žalobkyni, což má za následek nepřiměřené nerovné zacházení se dvěma výše uvedenými společnostmi.

4)

Čtvrtý žalobní důvod, vycházející z existence podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: Italský stát prostřednictvím preferenční sazby učinil zásah s cílem odstranit neoprávněný stav znevýhodňující určité strany, a zmírnit nadměrné náklady související se spotřebou elektrické energie z důvodu nedostatečného připojení ostrovních sítí k síti národní. Podmínky pro existenci hospodářské výhody a selektivní povahy opatření nebyly tudíž splněny. Kromě toho zásah Cassa Conguaglio (vyrovnávací pokladna pro energetické odvětví) byl čistě náhodný, takže dotčené opatření nemohlo být kvalifikováno jako zdroj přičitatelný státu. Konečně totéž opatření nemohlo nijak ovlivnit obchod mezi členskými státy, neboť na trhu se zinkem nedochází k obchodním výměnám v rámci Unie.

5)

Pátý žalobní důvod, vycházející z nesprávnosti předpokladů, z nichž vychází napadené rozhodnutí.

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: rozhodnutí vychází z chybného předpokladu, podle něhož podpora vedla ke vzniku nerovnováhy na energetickém trhu, zatímco trhem dotčeným tímto režimem je trh produkce těžkých kovů.

6)

Šestý žalobní důvod, vycházející z kvalifikace opatření jako nové podpory nebo existující podpory

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: dotčené preferenční zacházení mělo být kvalifikováno jako existující podpora, která již byla shledána slučitelnou se společným trhem dřívějším rozhodnutím Komise.

7)

Sedmý žalobní důvod, vycházející ze slučitelnosti podpory se společným trhem.

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: Komise nezohlednila, že dotčené opatření přispělo k zajištění trvalého rozvoje zaměstnanosti v dotčené oblasti.

8)

Osmý žalobní důvod, vycházející z porušení článků 2, 3, 5 a 12 SES a neuplatnění zásad rovnosti a proporcionality činnosti orgánů Společenství.

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: napadené rozhodnutí protiprávně zamítlo režim podpor, jehož cílem je odstranit situaci závažné diskriminace mezi italskými podniky vyrábějícími těžké kovy a evropskými podniky působícími ve stejné oblasti.

9)

Devátý žalobní důvod, vycházející z porušení článku 174 SFEU a přílohy D prohlášení č. 30 o ostrovních regionech

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: Komise nezohlednila strukturální a tržní deficit spojený s ostrovními regiony.

10)

Desátý žalobní důvod, vycházející z porušení procesních předpisů [čl. 107, odst. 3 písm. a), b) a c) SFE] a nesprávného uplatnění „pokynů k vnitrostátní regionální podpoře“ na rok 1998, a z neuplatnění „pokynů“ na období 2007–2013.

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: Komise nedodržela povinnost řádně ověřit slučitelnost podpory.

11)

Jedenáctý žalobní důvod, vycházející z porušení zásady legitimního očekávání.

Argumenty předkládané na podporu tohoto žalobního důvodu: Komise nezohlednila skutečnost, že režim, jehož působnost byla rozšířena na žalobkyni, byl již prohlášen za slučitelný se společným trhem dřívějším rozhodnutím, ani skutečnost, že po celých patnáct let, které uplynuly od uvedeného rozhodnutí, nebyly ve vztahu k tomuto režimu vyjádřeny žádné pochybnosti, což jsou skutečnosti, které jsou relevantní, pokud jde o legitimní očekávání žalobkyně.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).


Top