EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CO0317

Usnesení Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. března 2005.
Evropský parlament proti Radě Evropské unie.
Vedlejší účastenství.
Věc C-317/04.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:189

Věc C-317/04

Evropský parlament

v.

Rada Evropské unie

„Vedlejší účastenství“

Usnesení Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. března 2005.          

Shrnutí usnesení

Řízení – Vedlejší účastenství – Zúčastněné osoby – Spor týkající se zrušení rozhodnutí Rady o zpracování a předávání osobních údajů leteckými společnostmi – Evropský inspektor ochrany údajů – Přípustnost – Podmínky

(Článek 286 odst. 2 ES; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001, čl. 47 odst. 1 písm. i))

Článek 47 odst. 1 písm. i) nařízení č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů přiznává evropskému inspektorovi ochrany údajů právo vstupovat jako vedlejší účastník do právních sporů předložených Soudnímu dvoru, které je vymezeno omezeními vyplývajícími z úkolu, který je mu svěřen.

Na základě čl. 41 odst. 2 nařízení č. 45/2001 je tento úkol poradní povahy a týká se zpracování osobních údajů prováděného orgány či institucemi Společenství, jakož i povinností stanovených v článku 46 uvedeného nařízení a pravomocí podle článku 47 téhož nařízení.

Vedlejší účastenství evropského inspektora musí být tudíž považováno za přípustné ve věci, jejímž předmětem je akt Rady týkající se zpracování osobních údajů leteckými společnostmi v rozsahu, ve kterém se týká situace, která patří mezi jeho úkoly.

(viz body 14–18)
USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

17. března 2005 (*)

„Vedlejší účastenství“

Ve věci C‑317/04,

jejímž předmětem je žaloba na neplatnost na základě článku 230 ES, podaná dne 27. července 2004,

Evropský parlament, zastoupený R. Passosem a N. Lorenzem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalobce,

proti

Radě Evropské unie, zastoupené M. Bishopem a M. Giorgi Fort, jako zmocněnci,

žalované,

podporované:

Komisí Evropských společenství, zastoupené P. Kuijperem, A. van Solinge a C. Dockseyem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, zastoupeným M. Bethellem, jako zmocněncem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

vedlejšími účastníky,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas a A. Borg Barthet,  předsedové senátů, R. Schintgen, N. Colneric  (zpravodaj), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka a U. Lõhmus,  soudci,

generální advokát: P. Léger,

vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

po vyslechnutí generálního advokáta,

vydává toto

Usnesení

1       Svou žalobou se Evropský parlament domáhá zrušení rozhodnutí Rady 2004/496/ES ze dne 17. května 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) [„Passenger Name Record“] Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (Úř. věst. L 183, s. 83).

2       Návrhem doručeným kanceláři Soudního dvora dne 21. října 2004 se Evropský inspektor ochrany údajů (dále jen „inspektor“), zastoupený H. Hijmansem, jako zmocněncem, domáhá vstoupení do řízení ve věci C‑317/04 jako vedlejší účastník na podporu návrhů Parlamentu.

3       Uvedený návrh byl předložen na základě čl. 47 odst. 1 písm. i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 2001, L 8, s.1; Zvl. vyd. 13/26, s. 102), jakož i článku 93 jednacího řádu.

4       Podle čl. 47 odst. 1 nařízení č. 45/2001:

„Evropský inspektor ochrany údajů může:

[…]

h)      předložit věc Soudnímu dvoru Evropských společenství za podmínek, které stanoví Smlouva;

i)      zasahovat [vstupovat jako vedlejší účastník] do právních sporů předložených Soudnímu dvoru Evropských společenství.“

 Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

5       Inspektor uplatňuje, že čl. 286 odst. 2 ES, podle kterého Rada Evropské unie ustaví nezávislý kontrolní orgán pověřený dohledem nad používáním aktů Společenství o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, byl proveden nařízením č. 45/2001.

6       Inspektor tvrdí, že pověření udělené na základě tohoto nařízení směřuje také k zajištění toho, aby v oblasti zpracování osobních údajů byly dodržovány ve všech politikách Společenství základní práva a svobody.

7       Jelikož inspektor není uveden na seznamu v čl. 7 odst. 1 ES jako orgán Společenství, a tudíž toto ustanovení ani článek 40 statutu Soudního dvora nemohou sloužit jako právní základ pro jeho návrh, vedlejší účastenství inspektora se opírá o čl. 47 odst. 1 písm. i) nařízení č. 45/2001.

8       Jakýkoliv jiný výklad tohoto posledně uvedeného ustanovení by vedl buď ke zrušení tohoto ustanovení jako odporujícího statutu Soudního dvora, anebo k tomu, že by právo, které je inspektorovi uděleno, zbavil veškerého věcného obsahu.

9       Jediné omezení práva inspektora vstoupit do řízení jako vedlejší účastník vyplývá z úkolu, který je mu svěřen. V projednávané věci má inspektor za to, že spor se týká akcí Společenství v oblasti zpracování osobních údajů. Rada jednala v rámci vnější politiky Společenství. Krom toho ze žalobních důvodů uplatňovaných Parlamentem vyplývá, že akce dotyčných orgánů mají skutečný nebo přinejmenším předpokládaný dopad na použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).

10     Rada dne 24. listopadu 2004 předložila písemné vyjádření k návrhu inspektora na vstoupení do řízení jako vedlejší účastník, ve kterém navrhuje zamítnout návrh jako nepřípustný nebo podpůrně jako neodůvodněný.

11     Uplatňuje, že čl. 47 odst. 1 písm. i) nařízení č. 45/2001, který patří do sekundárního práva, nemůže rušit článek 40 statutu Soudního dvora, neboť tento statut má sílu primárního práva stejně jako sama Smlouva o ES.

12     Rada podpůrně tvrdí, že nelze mít za to, že inspektor prokazuje dostatečný zájem na rozhodnutí sporu ve smyslu článku 40 druhého pododstavce statutu Soudního dvora. Tento inspektor má totiž za úkol kontrolovat zpracování osobních údajů orgánem či institucí Společenství, zatímco projednávaná věc se týká přístupu amerických orgánů k údajům PNR, které jsou uloženy v rezervačních systémech leteckých společností a nejsou v žádném případě zpracovávány orgánem či institucí Společenství.

13     Dne 24. listopadu 2004 Parlament rovněž předložil písemné vyjádření k návrhu inspektora na vstoupení do řízení jako vedlejší účastník, ve kterém dochází k závěru, že se tento návrh jeví jako legitimní ve vztahu k úkolu inspektora, jak je popsán zejména v čl. 41 odst. 2 nařízení č. 45/2001.

 K návrhu na vstoupení do řízení jako vedlejší účastník

14     Návrh na vstoupení do řízení jako vedlejší účastník byl předložen na základě čl. 47 odst. 1 písm. i) nařízení č. 45/2001, podle něhož inspektor může vstupovat jako vedlejší účastník do právních sporů předložených Soudnímu dvoru Evropských společenství.

15     Tato právní úprava byla přijata na základě čl. 286 odst. 2 ES, který stanoví, že Rada ustaví nezávislý kontrolní orgán pověřený dohledem vůči orgánům a institucím Společenství nad používáním aktů Společenství o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a při volném pohybu těchto údajů a případně vydá další potřebné předpisy. Přijetím čl. 47 odst. 1 písm. i) nařízení č. 45/2001 Rada nepřekročila pravomoci, které jsou jí svěřeny na základě čl. 286 odst. 2 ES, jelikož tento předpis směřuje k zajištění užitečného účinku uvedeného ustanovení Smlouvy.

16     Jak inspektor sám uvádí, jeho právo vstoupit do řízení jako vedlejší účastník je vymezeno omezeními vyplývajícími z úkolu, který je mu svěřen.

17     Skutečnost, že se tato věc týká právního předpisu týkajícího se zpracování osobních údajů leteckými společnostmi přitom neznamená, že se jedná o situaci, která nepatří mezi úkoly inspektora.

18     V souladu s čl. 41 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení č. 45/2001 je totiž inspektor pověřen nejen sledováním a zajišťováním toho, aby bylo uplatňováno toto nařízení a všechny ostatní akty Společenství související s ochranou základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgánem či institucí Společenství, ale rovněž poradenstvím pro orgány a instituce Společenství pro všechny otázky, které se týkají zpracování osobních údajů. Tento poradní úkol se netýká výhradně zpracování osobních údajů prováděných těmito orgány či institucemi. Za tímto účelem plní inspektor povinnosti stanovené v článku 46 uvedeného nařízení a vykonává pravomoci podle článku 47 téhož nařízení.

19     Z předcházejícího vyplývá, že návrhu inspektora na vstoupení do řízení jako vedlejší účastník musí být vyhověno.

 K nákladům řízení

20     Jelikož byl návrh inspektora na vstoupení do řízení jako vedlejší účastník přijat, o nákladech řízení spojených s tímto vedlejším účastenstvím bude rozhodnuto později.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

1)      Evropskému inspektorovi ochrany údajů je povoleno vedlejší účastenství ve věci C‑317/04 na podporu návrhů Evropského parlamentu.

2)      Evropskému inspektorovi ochrany údajů bude stanovena lhůta pro předložení důvodů na podporu jeho návrhů.

3)      Vedoucí soudní kanceláře doručí evropskému inspektorovi ochrany údajů opis všech procesních písemností.

4)      O nákladech řízení spojených s vedlejším účastenstvím evropského inspektora ochrany údajů bude rozhodnuto později.

Podpisy


* Jednací jazyk: francouzština.

Top