EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0505(02)

Sdělení Komise Sdělení podle čl. 3 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a článků 20 a 22 prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/914, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 802/2004 2023/C 160/02

C/2023/2402

Úř. věst. C 160, 5.5.2023, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 160/11


SDĚLENÍ KOMISE

Sdělení podle čl. 3 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a článků 20 a 22 prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/914, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 802/2004

(2023/C 160/02)

Ustanovení čl. 3 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a článků 20 a 22 prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/914 ze dne 20. dubna 2023, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků („prováděcí nařízení“) (1), vyžadují, aby oznámení, odůvodněná podání, připomínky k námitkám Komise, závazky nabídnuté dotčenými podniky a formulář RM byly předkládány Komisi ve formátu stanoveném v Úředním věstníku Evropské unie.

V tomto dokumentu Komise v souladu s čl. 3 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a články 20 a 22 prováděcího nařízení upřesňuje formát, v němž by měla být předkládána oznámení, odůvodněná podání, připomínky k námitkám Komise, závazky nabídnuté dotčenými podniky a formulář RM (dále jen „dokumenty“).

1.   Způsob předávání dokumentů Komisi

1.

Dokumenty o velikosti do 10 gigabajtů by měly být zasílány elektronicky prostřednictvím platformy EU Send („EU Send“), což je internetová platforma Komise pro výměnu a bezpečné předávání dokumentů (2). K používání EU Send je vyžadována předchozí registrace a pro předávání dokumentů prostřednictvím systému platí omezení velikosti, která se mohou změnit. Pokud zásilka svou velikostí nepřesahuje 10 gigabajtů, ale překračuje velikostní omezení pro platformu EU Send, měla by být předána v několika částech.

2.

K zásilkám odesílaným prostřednictvím platformy EU Send musí být připojen předávací formulář, který poskytne platforma EU Send. Předávací formulář musí být vyplněn správně.

3.

Zásilky o velikosti nad 10 gigabajtů lze doručit osobně nebo zaslat doporučeně poštou na adresu GŘ pro hospodářskou soutěž v rámci Komise s použitím externích pevných disků naformátovaných ve formátu kompatibilním se systémem Microsoft Windows, s nekomprimovanými daty, v externím pouzdře s rozhraním USB 2.0 nebo 3.0.

4.

Dokumenty zaslané doporučeně poštou nebo doručené osobně by měly být adresovány GŘ pro hospodářskou soutěž na adresu, která je zveřejněna na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž (3). Zaslání dokumentů jiným útvarům Komise může vést ke zpožděním.

2.   Elektronické podepisování dokumentů

5.

Tento oddíl stanoví technické specifikace pro podpis dokumentů podávaných elektronicky (je-li vyžadován podpis). To se vztahuje na dokumenty zasílané prostřednictvím EU Send a na dokumenty doručované Komisi na externích úložných zařízeních.

6.

Aby mohly být dokumenty podávané elektronicky považovány za platné, musí být podepsány s použitím alespoň jednoho kvalifikovaného elektronického podpisu, který splňuje požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 910/2014 (dále jen „nařízení eIDAS“) (4). Ve všech členských státech jsou coby podpisy s rovnocenným právním účinkem jako podpisy vlastnoruční výslovně uznány pouze kvalifikované elektronické podpisy. Proto se jiné typy elektronických podpisů, jako jsou naskenované podpisy nebo zaručené elektronické podpisy stanovené v nařízení eIDAS, které nesplňují požadavky kladené na kvalifikované elektronické podpisy, nepřijímají.

7.

Formát kvalifikovaného elektronického podpisu musí odpovídat jednomu z formátů uvedených v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 (5) nebo jejich nejnovějším specifikacím zveřejněným Evropským ústavem pro telekomunikační normy.

8.

Kvalifikované služby vytvářející důvěru lze získat od kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru definovaných v nařízení eIDAS. Kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru jsou komerčními poskytovateli služeb a kvalifikovanými členy systému EU pro poskytování služeb vytvářejících důvěru. Kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru jsou uvedeni v prohlížeči důvěryhodných seznamů (6).

9.

Veškeré digitální nebo hardwarové vybavení používané k zavedení kvalifikovaného elektronického podpisu, jako jsou kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis a kvalifikované prostředky pro vytváření elektronického podpisu, musí být zakoupeno odesílatelem, který je za ně nadále odpovědný.

10.

Komise ověří dokumenty podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem. Aby se zvýšila jistota, že GŘ pro hospodářskou soutěž kvalifikovaný elektronický podpis úspěšně ověří, je možné ověřit jeho platnost zapojením kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který poskytuje placenou kvalifikovanou službu ověřování (7). Pro demonstrační účely může být rovněž použita internetová aplikace Komise „Digital Signature Services“ (Služby digitálního podpisu) (8). Aby se předešlo pochybnostem, tato platforma nesmí být používána k podávání jakýchkoli dokumentů ke konkrétním případům, důvěrných informací nebo informací souvisejících s konkrétními případy.

11.

Podepsané dokumenty nesmějí být šifrovány ani nesmějí obsahovat žádné certifikáty kromě certifikátů souvisejících s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

12.

Metadata kvalifikovaného elektronického podpisu musí odpovídat kontaktním údajům podepisující osoby. Při použití jednoho nebo několika kvalifikovaných elektronických podpisů k podepsání dokumentu uveďte pro informační účely kontaktní údaje podepisující osoby s poznámkou „[elektronický podpis]“ na konci dokumentu. Vizuální znázornění elektronického podpisu je nepovinné a nepřináší žádnou další právní hodnotu.

13.

Provedením změn v podepsaném dokumentu se zneplatní platnost všech existujících elektronických podpisů. Dokument by proto po uvedení jednoho nebo více kvalifikovaných elektronických podpisů neměl být měněn.

14.

Dokumenty elektronicky podepsané pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu nesmějí být uzamčeny nebo chráněny heslem. To umožní specializovanému softwaru Komise získat přístup k dokumentu a ověřit platnost kvalifikovaného elektronického podpisu.

3.   Technické specifikace dokumentů podávaných elektronicky

15.

Tento oddíl stanoví technické specifikace týkající se dokumentů podávaných elektronicky, včetně zásilek odesílaných pomocí služby EU Send a zásilek doručovaných na externích úložných zařízeních.

16.

U veškerých dokumentů předkládaných v elektronické podobě musí před podáním proběhnout kontrola na přítomnost virů a odstranění případných virů. Komise vymaže veškeré infikované soubory a odstraní veškerá infikovaná externí paměťová média. Smazání nebo odstranění souborů může vést k tomu, že podání bude považováno za neplatné nebo neúplné.

17.

Dokumenty předložené pomocí služby EU Sign nesmějí být zašifrovány. Dokumenty doručené na externích úložných zařízeních se důrazně doporučuje zašifrovat. Šifrování by se mělo provést pouze na paměťovém zařízení. Jednotlivé dokumenty uložené na zařízení by neměly být chráněny heslem. Dešifrovací hesla by měla být zaslána odděleně.

18.

Všechny dokumenty musí být ve formátu přenosného dokumentu (PDF) nebo ve formátu tabulky (XLSX) (s výhradou bodu 21 níže). Dokumenty ve formátu PDF musí umožňovat prohledávání, buď jako digitálně vytvořené soubory PDF, nebo prostřednictvím skenování za účelem optického rozpoznávání znaků (OCR). Dokumenty ve formátu XLSX musí být předloženy se všemi podkladovými daty bez úprav a se všemi základními vzorci a algoritmy v neporušeném stavu.

19.

Soubory jednotlivých dokumentů by měly být pojmenovány tak, aby se snadno identifikoval příslušný oddíl formuláře CO, zkráceného formuláře CO, formuláře RS nebo formuláře RM. Každý název souboru dokumentu by měl rovněž obsahovat číslo řízení, jehož se podání týká. Názvy souborů dokumentů nesmějí obsahovat zvláštní znaky ani jiné znaky než latinku a úplná cesta nesmí přesahovat 250 znaků.

20.

U dokumentů PDF musí být na každé straně uvedeno označení společnosti a kontrolní pořadové číslo dokumentu (např. ABC-00000001).

4.   Další specifikace k interním dokumentům předkládaným v rámci oddílu 5.4 formuláře CO

21.

Dokumenty musí být předloženy v původním formátu (tj. aby mohly být předloženy Komisi v rámci formuláře CO, nesmějí být převedeny do formátu PDF).

22.

E-maily a další soubory musí být odeslány jako samostatné soubory (neměly by být ve formátech „.pst“, „.zip“ nebo „.nsf“). Soubory .nsf by měly být převedeny do jakéhokoli „samostatného“ e-mailového formátu (například „.msg“ nebo „.eml“).

23.

Dokumenty musí být předány vcelku a bez úprav. Všechna podkladová metadata musí být v neporušeném stavu. Nesmí se použít žádný software pro deduplikaci dat nebo pro řazení e-mailových zpráv do vláken.

5.   Alternativní způsoby podepisování dokumentů a jejich předkládání GŘ pro hospodářskou soutěž

24.

Není-li služba EU Send k dispozici kvůli údržbě nebo z technických důvodů, které Komise nemůže ovlivnit, obraťte se neprodleně na tým IT podpory služby EU Send (COMP-EU-SEND@ec.europa.eu). Nepoužívejte tuto e-mailovou adresu k předkládání dokumentů nebo k projednávání důvěrných informací nebo informací souvisejících s konkrétními případy.

25.

Pokud není zaslání prostřednictvím platformy EU Send technicky možné a Komise výjimečně vysloví souhlas s tím, že lze použít jiné způsoby předání, mohou být dokumenty o velikosti do 10 gigabytů doručeny osobně nebo zaslány doporučeně poštou GŘ pro hospodářskou soutěž. Použijte externí úložná zařízení, jako jsou USB, CD nebo DVD, nebo externí pevné disky naformátované ve formátu kompatibilním se systémem Microsoft Windows, s nekomprimovanými daty, v externím pouzdře s rozhraním USB 2.0 nebo 3.0. Tyto dokumenty musí být digitálně podepsány pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.

26.

Pokud podpis dokumentů pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu není proveditelný a Komise výjimečně vysloví souhlas s tím, že lze použít jiné způsoby podpisu, může být text úplného podání v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštou GŘ pro hospodářskou soutěž. V tomto případě musí být k podání pro informaci připojeny dvě digitální kopie úplného podání na externích úložných zařízeních (jako je USB, CD nebo DVD nebo externí pevné disky naformátované ve formátu kompatibilním se systémem Microsoft Windows, s nekomprimovanými daty, v externím pouzdře s rozhraním USB 2.0 nebo 3.0). K podání musí být rovněž přiloženo ručně podepsané prohlášení o tom, že podepsaný výtisk a digitální kopie jsou totožné.

6.   Datum použitelnosti

27.

Pokyny uvedené v tomto sdělení budou použitelné ode dne vstupu prováděcího nařízení v platnost.

(1)  Úř. věst. L 119, 5.5.2023, s. 22.

(2)  Pokyny k používání služby EU Send (nazývané také „eTrustEx“) viz: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en

(3)  https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, dostupné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=CS

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Úř. věst. L 235, 9.9.2015, s. 37).

(6)  Seznamy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru jsou pro jednotlivé členské státy uvedeny zde: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je vyžadován pro kvalifikovaný elektronický podpis, mohou poskytnout pouze kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru s označením „QCert for Esig“.

(7)  Seznamy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru jsou pro jednotlivé členské státy uvedeny zde: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Kvalifikovanou službu ověřování platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu mohou poskytovat kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru s označením „QVAL for QESig“.

(8)  Internetová aplikace Komise „Digital Signature Services“: https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation


Top