EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX1130(01)

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů 2022/C 454/04 (Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu)

OJ C 454, 30.11.2022, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 454/112


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů

(2022/C 454/04)

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu)

Dne 2. května 2022 přijala Evropská komise návrh nařízení o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012 (dále jen „návrh“).

Návrh má dva obecné cíle: zajistit účinnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, včetně účinných postupů zápisu, a spravedlivě odměňovat producenty za jejich úsilí a usnadnit využívání zeměpisných označení v celé Unii.

Evropský inspektor ochrany údajů s uspokojením konstatuje, že návrh určuje úlohu Komise a příslušných orgánů členských států s ohledem na zpracování osobních údajů v rámci postupů stanovených v návrhu.

Evropský inspektor ochrany údajů zároveň doporučuje výslovně uvést úlohu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) jako společného správce, kterou bude vykonávat společně s Evropskou komisí. Kromě toho evropský inspektor ochrany údajů doporučuje stanovit ujednání podle článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (1) (dále jen „nařízení EUDPR“) a/nebo článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (2) (dále jen „nařízení GDPR“). V této souvislosti evropský inspektor ochrany údajů doporučuje do návrhu zahrnout zmocnění Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci, kterými se podrobně stanoví, jak se zajistí dodržování požadavků na ochranu údajů.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje v samotném návrhu určit různé kategorie osobních údajů, které mají být obsaženy v podpůrných dokumentech přiložených k žádostem o zápis, námitkám, úředním připomínkám, výpisům z unijního rejstříku a jednotnému dokumentu. V návrhu by mělo být také uvedeno, které kategorie osobních údajů je třeba zveřejnit a za jakých okolností a/nebo podmínek, a jasně stanoveno, za jakými účely je tak třeba učinit. Aby se omezil přístup veřejnosti k osobním údajům, evropský inspektor ochrany údajů navíc doporučuje posoudit, zda by bylo vhodné zavést, že k dalším kategoriím osobních údajů, jako jsou například kontaktní údaje, budou mít přístup pouze osoby, které prokáží, že jejich zájem o ně je oprávněný.

Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že zvolená doba uchovávání dokumentace týkající se zrušení zeměpisných označení by měla být dále odůvodněna nebo zkrácena.

1.   ÚVOD

1.

Dne 2. května 2022 vydala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012 (3) (dále jen „návrh“).

2.

Návrh má tyto obecné cíle: a) zajistit účinnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, včetně účinných postupů zápisu; a b) zvýšit využívání zeměpisných označení v celé Unii ve prospěch hospodářství venkova (4).

3.

Návrh by pozměnil stávající legislativní rámec pro zeměpisná označení s cílem harmonizovat pravidla, která jsou všem odvětvím společná, zejména postupy pro zápis názvu nebo změnu specifikace produktu, ochranu názvů a příslušné kontroly a vynucování (5). Zavádí také zapojení Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „úřad EUIPO“) do postupu zápisu. Konkrétně zatímco posuzování na vnitrostátní úrovni by zůstalo na členských státech, úřad EUIPO by poskytoval Komisi technickou pomoc při kontrole žádostí a námitek na úrovni EU (6).

4.

Toto stanovisko evropského inspektora ochrany údajů je vydáno v reakci na konzultaci Evropské komise ze dne 23. května 2022 podle čl. 42 odst. 1 nařízení EUDPR. V této souvislosti evropský inspektor ochrany údajů vyzývá spolunormotvůrce, aby se v jednom z bodů odůvodnění návrhu o této konzultaci výslovně zmínili.

4.   ZÁVĚRY

23.

S ohledem na výše uvedené evropský inspektor ochrany údajů:

1)

vítá výslovné určení správců v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci postupů stanovených v návrhu;

2)

doporučuje v článku 3 výslovně stanovit úlohu úřadu EUIPO jako „společného správce“, kterou bude vykonávat společně s Evropskou komisí ve smyslu článku 28 nařízení EUDPR a článku 26 nařízení GDPR;

3)

doporučuje v návrhu uvést kategorie osobních údajů, které jsou nezbytné pro správné řízení postupů zápisu, změny nebo zrušení zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit, aby se zajistilo, že zpracování osobních údajů bude omezeno na to, co je přímo relevantní a nezbytné pro dosažení stanovených účelů návrhu;

4)

doporučuje v návrhu určit, které kategorie osobních údajů by měly být zveřejňovány, a jasně uvést, za jakými účely a zda by měl být stanoven postup, který zajistí, že k dalším kategoriím osobních údajů, jako jsou například kontaktní údaje, budou mít přístup pouze osoby, které prokáží, že jejich zájem o ně je oprávněný;

5)

vhledem k neexistenci dalšího odůvodnění doporučuje v souvislosti s osobními údaji zkrátit zamýšlenou dobu uchovávání dokumentace týkající se zrušení zeměpisných označení.

V Bruselu dne 18. července 2022.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

(3)  COM(2022) 134 final.

(4)  COM(2022) 134 final/2, s. 2.

(5)  COM(2022) 134 final/2, s. 4.

(6)  COM(2022) 134 final/2, s. 10.


Top