EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0711(01)

Oznámení Komise o informacích týkajících se rizik a nesouladu v rámci pravidelných přezkumů prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 2022/C 265/01

C/2022/4679

Úř. věst. C 265, 11.7.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 265/1


OZNÁMENÍ KOMISE

o informacích týkajících se rizik a nesouladu v rámci pravidelných přezkumů prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793

(2022/C 265/01)

1.   Úvod

Toto oznámení Komise vysvětluje příslušná kritéria a posuzované skutečnosti v souvislosti s pravidelným přezkumem podle článku 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 (1). Účelem tohoto oznámení je zajistit transparentnost procesu pro občany, provozovatele podniků a vnitrostátní příslušné orgány jak v Unii, tak na územích a v třetích zemích, z nichž se do Unie dovážejí potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, na které se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2019/1793.

Toto oznámení má pomoci občanům, provozovatelům podniků a vnitrostátním příslušným orgánům lépe porozumět uplatňování článku 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793. K výkladu práva Unie je oprávněn pouze Soudní dvůr Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto oznámení nemohou předjímat stanovisko, které Evropská komise případně zaujme před unijními a vnitrostátními soudy.

2.   Oblast působnosti prováděcího nařízení (EU) 2019/1793

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 stanoví pravidla týkající se dočasného zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitých potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí do Unie na základě zmocnění stanoveného v čl. 47 odst. 2 písm. b) a čl. 54 odst. 4 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (2) a v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002 (3).

Cílem prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 je chránit spotřebitele v Unii před známými nebo nově se objevujícími zdravotními riziky nebo proto, že existují důkazy o rozsáhlém závažném nesouladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce (pokud jde o potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, viz čl. 1 odst. 2 písm. a) a c) nařízení (EU) 2017/625). Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 stanoví harmonizovaný přístup k úředním kontrolám některých potravin a krmiv jiného než živočišného původu vstupujících do Unie a jeho účelem je zajistit uplatňování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce na tyto komodity.

Komodity pocházející ze třetích zemí, na něž se vztahuje dočasné zintenzivnění kontrol, mimořádná opatření nebo pozastavení vstupu do Unie, jsou uvedeny v přílohách prováděcího nařízení (EU) 2019/1793. Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol u komodit, na něž se vztahuje dočasné zintenzivnění kontrol a mimořádná opatření, se stanoví zejména s ohledem na úroveň rizika spojeného s posuzovaným nebezpečím, případy nesouladu zjištěné při úředních kontrolách příslušnými orgány na vnitřním trhu a skutečnou četnost odmítnutí vstupu na hranicích. V závislosti na konkrétním nebezpečí bude třeba vzít v úvahu různá kritéria a také relativní váha kritérií se bude lišit (viz oddíly 3.1 a 3.2.2 níže).

Přílohy prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 uvádějí seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí a odpovídající opatření následovně:

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 uvádí seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí, na něž se vztahuje dočasné zintenzivnění úředních kontrol při jejich vstupu do Unie.

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 uvádí seznam potravin a krmiv, na které se vztahují zvláštní podmínky, např. požadavek na předložení úředního osvědčení a výsledků laboratorní analýzy, jimiž se řídí jejich vstup do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace.

Příloha IIa prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 uvádí seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu, jejichž dovoz do Unie je pozastaven.

Přílohy II a IIa představují mimořádná opatření ve smyslu článku 53 nařízení (ES) č. 178/2002.

Komodity jsou uvedeny na seznamu na základě třetí země původu, popisu komodity, kombinace kódu kombinované nomenklatury (KN) a klasifikace integrovaného sazebníku Evropské unie (TARIC) a nebezpečí. Komodity z třetí země mohou současně podléhat dočasnému zintenzivnění úředních kontrol a/nebo mimořádným opatřením (s výjimkou pozastavení vstupu do Unie) pro více než jedno nebezpečí.

Článek 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 vyžaduje, aby Komise v pravidelných intervalech nepřesahujících šest měsíců přezkoumávala seznamy uvedené v přílohách s ohledem na nové informace týkající se rizik a nesouladu. Kromě toho v případě nově se objevujícího rizika nebo důkazů o rozsáhlém závažném nesouladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce může být kdykoli v reakci na bezprostřední rizika uloženo ochranné opatření sahající od zvláštních dovozních podmínek (zařazení komodity na seznam v příloze I nebo II) až po pozastavení vstupu do Unie (zařazení na seznam v příloze IIa), a to bez ohledu na pravidelné přezkumy.

Potřebné změny prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2002 a čl. 145 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Může být nezbytné stanovit přechodná období, aby byl umožněn vstup do Unie u zásilek komodit, které jsou odeslány ze země původu před vstupem změny nařízení v platnost. Tato období umožňují hospodářským subjektům a třetím zemím přizpůsobit se požadavkům stanoveným v nařízení, kterým se mění komodity uvedené v přílohách, a v případě potřeby umožní příslušným orgánům třetích zemí zřídit certifikační systém. V určitých situacích nemusí být vzhledem k úrovni rizika stanoveno žádné přechodné období.

3.   Kroky přezkumu v souladu s článkem 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793

3.1    Nebezpečí zahrnutá do prováděcího nařízení (EU) 2019/1793

Komodity jsou zařazeny na seznam na základě kombinace původu / kódu KN / nebezpečí.

Seznam nebezpečí, která mohou být základem pro zintenzivnění úředních kontrol nebo mimořádných opatření, v prováděcím nařízení (EU) 2019/1793 není vyčerpávající. V současné době zmíněné prováděcí nařízení zahrnuje mimo jiné:

a)

mikrobiologická nebezpečí: salmonely;

b)

chemická nebezpečí:

i)

kontaminující látky: aflatoxiny, pentachlorfenol a dioxiny;

ii)

rezidua pesticidů: rezidua pesticidů uvedená v koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství přijatém Komisí v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 (4) a jiná rezidua pesticidů, jako je například amitraz, nikotin, tolfenpyrad, diafenthiuron, dikofol, dithiokarbamáty, dinotefuran, folpet, prochloraz, thiofanát-methyl, triforin, acefát, fenthoát, chlorbufam, formetanát, prothiofos, chinalfos, karbofuran a metrafenon;

iii)

jiná nebezpečí: barviva Sudan, rhodamin B, siřičitany, kyanid, ethylenoxid.

Výše uvedený seznam nebezpečí může být v určité fázi rozšířen, pokud je třeba do něj zahrnout určité komodity z určitých zemí představující konkrétní nebezpečí, a proto není vyčerpávající. V tomto oznámení jsou uvedena pouze současná nebezpečí.

3.2    Shromažďování informací

Zdroje informací, získané informace a referenční období pro shromáždění informací o každé komoditě jsou popsány níže.

3.2.1   Zdroje informací

Ke shromažďování informací nezbytných v souvislosti s posouzením možných změn nařízení (EU) 2019/1793 se využívá několik zdrojů informací:

a)

informace vyměňované mezi Komisí a členskými státy – návrhy nových seznamů kombinací produktů a nebezpečí, připomínky, žádosti o změny;

b)

informace získané od třetích zemí, opatření přijatá třetími zeměmi k zajištění souladu s příslušnými požadavky Unie;

c)

informace o kontrolách provedených Komisí ve třetích zemích v souladu s článkem 120 nařízení (EU) 2017/625 – zprávy o auditu;

d)

informace od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA);

e)

záznamy o výsledcích úředních kontrol v systému TRACES-NT.

3.2.2   Informace získané pro každou komoditu

a)

Výsledky úředních kontrol provedených členskými státy u komodit uvedených na seznamu zaznamenané v systému TRACES-NT:

i)

celkový počet zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu dovezených do Unie;

ii)

celkový počet kontrol totožnosti a fyzických kontrol provedených příslušnými orgány členských států u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu dovezených do Unie;

iii)

celkový počet nepříznivých výsledků kontrol zjištěných během fyzických kontrol (laboratorní analýza) u konkrétního nebezpečí, pro které je komodita uvedena na seznamu;

iv)

procentní podíl nepříznivých výsledků kontrol v poměru k počtu kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek s ohledem na nebezpečí, pro které je komodita uvedena na seznamu;

b)

oznámení předložená v rámci systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) a systému správní pomoci a spolupráce (AAC) v oblasti nesouladu s předpisy a potravinových podvodů: počet oznámení v systému RASFF o zamítnutí vstupu na hranicích a oznámení v systému AAC o nesouladu s předpisy a potravinových podvodech pro kombinace původu/produktu/nebezpečí;

c)

objemy obchodu s dotčenými komoditami podle údajů Eurostatu.

3.2.3   Referenční období pro shromažďování informací

Referenční období, během něhož má Komise shromažďovat informace popsané v bodě 3.2.2 pro každou komoditu, odpovídá celému pololetí (v předcházejícím roce nebo v průběhu téhož roku) před zahájením nového přezkumu. Referenční období (pololetí) trvá od ledna do června a od července do prosince daného roku. Novější vývoj a trendy jsou zvažovány tam, kde jsou relevantní v souvislosti s posuzováním konkrétních trendů, aby se zajistilo plně informované rozhodnutí. U komodit, které mají být nově uvedeny v přílohách, lze vzít v úvahu informace z několika pololetí.

3.3    Analýza informací

3.3.1   Kroky procesu analýzy informací

Proces pravidelného přezkumu začíná shromažďováním příslušných informací, jak je popsáno v bodě 3.2.3, a analýzou dostupných informací. Výsledky analýzy, přezkum kombinace původu/komodity/nebezpečí a navrhované změny příloh jsou projednávány s členskými státy v rámci pracovní skupiny Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Výsledky dohodnuté s členskými státy se předkládají Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (5) ke stanovisku členských států.

3.3.2   Skutečnosti posuzované v rámci analýzy informací

Při posuzování informací shromážděných za účelem případných změn nařízení (EU) 2019/1793 je zohledněno několik faktorů.

Analýza vychází ze všech shromážděných informací uvedených v bodě 3.2.2, které se týkají určité komodity. Posouzení se však provádí případ od případu v závislosti na kombinaci původu/komodity/nebezpečí. Opatření mohou být zejména zachována i v případě, že skutečný obchod byl zastaven, jestliže neexistují důkazy o zlepšení řízení rizik, pokud jde o příslušné nebezpečí či nebezpečí v místě původu komodity, a proto na základě dostupných informací přetrvává riziko vývozu nebezpečných komodit do Unie.

Mezi zvažované faktory patří sezónní obchodní toky, trendy v čase a objem obchodu.

Pokud je v určité třetí zemi zjištěn potenciálně systémový problém, který přesahuje zjištění týkající se odpovědnosti jednotlivých hospodářských subjektů za soulad jejich vývozu s pravidly Unie, a pokud členské státy hlásí úrovně nesouladu, které se významně nezlepšují, zavádí se harmonizovaná a postupná reakce v závislosti na rozsahu problému a jeho předvídatelném zvládnutí:

a)

zařazení na seznam v příloze I / zvýšení četnosti kontrol u produktů, které jsou již v příloze I uvedeny (jako opatření ovlivňující hospodářské subjekty dovážející zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu do Unie, a nepřímo i třetí země);

b)

zařazení na seznam v příloze II / zavedení zvláštních dovozních podmínek, kdy je příslušným orgánům vyvážejících třetích zemí uložena zvláštní odpovědnost spočívající v povinnosti těchto orgánů testovat původ zásilek a osvědčovat jejich soulad s pravidly Unie;

c)

zařazení na seznam v příloze IIa / pokud potraviny nebo krmiva jiného než živočišného původu dovážené do Unie představují vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, může být jako nejpřísnější opatření uloženo pozastavení vstupu určitých komodit do Unie z důvodu závažných/opakovaných problémů týkajících se zdraví a/nebo nevyřešených systémových problémů.

3.4    Možné změny vyplývající z analýzy informací

Rozhodnutí pro každou jednotlivou komoditu vycházejí z analýzy informací a z jednání s členskými státy během zasedání pracovní skupiny týkajících se dočasných opatření pro dovoz potravin a krmiv jiného než živočišného původu. Rozhodnutí se přijímá případ od případu pro každou jednotlivou komoditu s přihlédnutím k vícefaktorové kombinaci nebezpečí, četnosti nesouladu, objemu obchodu, rozsahu problému a prognóze jeho uspokojivého řešení.

Možná rozhodnutí o změně příloh nařízení (EU) 2019/1793 jsou tato:

a)

zařazení komodity do přílohy;

b)

odstranění komodity z přílohy;

c)

vynětí komodity z jedné přílohy a její přemístění do jiné přílohy;

d)

změny četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol požadovaných při vstupu do Unie: zvýšení nebo snížení. Četnost kontrol se stanoví na 5 %, 10 %, 20 %, 30 % a 50 %.

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol se může v jednotlivých případech lišit na základě kombinace více faktorů popsaných výše v bodech 3.1 a 3.2 a po dohodě s členskými státy na zasedání pracovní skupiny.

3.5    Postup

Návrh pozměňujícího aktu, vypracovaný na základě analýzy informací a výsledků jednání s členskými státy během zasedání pracovní skupiny, se předkládá Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Návrh pozměňujícího aktu je po obdržení kladného stanoviska v hlasování Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva přijat Komisí a zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. V období mezi obdržením kladného stanoviska výboru a před přijetím Komisí informuje Komise dotčenou třetí zemi dopisem o plánovaných změnách (např. o zahrnutí do příloh / vynětí z příloh, změnách četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol) u komodit uvedených v přílohách návrhu pozměňujícího aktu. Po zveřejnění v Úředním věstníku EU předloží Unie Světové obchodní organizaci (WTO) oznámení o sanitárních a fytosanitárních opatřeních.

4.   Glosář

AAC

Systém správní pomoci a spolupráce (AAC) je systém vyvinutý a řízený Komisí, v jehož rámci si členové Sítě EU pro odhalování podvodů v potravinářství vyměňují informace. Členský stát se může obrátit na příslušné orgány jiného členského státu a bezpečně sdílet informace, což může vést ke správním opatřením, správním sankcím nebo soudním řízením. V roce 2020 byl plně začleněn do systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (iRASFF).

Soulad

Soulad s pravidly ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Kód KN

Kód kombinované nomenklatury (kód KN) je nástrojem pro klasifikaci zboží vytvořeným za účelem splnění požadavků jak společného celního sazebníku, tak statistiky zahraničního obchodu Unie. Používá se zejména pro identifikaci zboží v celním prohlášení v Unii a určuje, jaká celní sazba se použije. Odpovídá nomenklatuře zboží, jak je stanovena v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87. Zahrnuje nomenklaturu harmonizovaného systému.

Klasifikace TARIC

Odpovídá integrovanému celnímu sazebníku Unie založenému na kombinované nomenklatuře. Zahrnuje mimo jiné další členění, označované jako „podpoložky TARIC“, které je nezbytné pro popis zboží, na něž se vztahují zvláštní opatření Unie, a použitelné celní sazby a jiné poplatky, jak jsou definovány v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

Zásilka

Odpovídá množství zboží, na které se vztahuje stejné úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo jakýkoli jiný doklad, které bylo dopraveno týmž dopravním prostředkem, pochází ze stejného území nebo třetí země a je, s výjimkou zboží podléhajícího pravidlům uvedeným v čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) 2017/625, stejného druhu, třídy nebo popisu, v souladu s definicí v čl. 3 bodě 37 nařízení (EU) 2017/625.

EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je evropská agentura, kterou Unie zřídila v roce 2002 na základě nařízení (ES) č. 178/2002. Odpovídá za posuzování rizik v celém potravinovém řetězci a za poskytování nezávislého vědeckého poradenství subjektům s rozhodovací pravomocí, které regulují bezpečnost potravin v Unii. Funguje nezávisle na evropských zákonodárných a výkonných orgánech (Komise, Rada a Parlament) a členských státech EU.

Vstup do Unie

Činnost spočívající v přepravě zboží na jedno z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 z oblastí mimo tato území podle definice v čl. 3 bodě 40 uvedeného nařízení.

EU

Evropská unie

Eurostat

Eurostat je statistický úřad Evropské unie. Koordinuje statistické činnosti na úrovni Unie a poskytuje vysoce kvalitní statistiky a údaje o Unii.

Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu

V rámci výrazu „potraviny a krmiva jiného než živočišného původu“ se „potravinou“ rozumí jakákoli látka nebo produkt, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, podle definice v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002; a „krmivem“ jakákoli látka nebo produkt, včetně doplňkových látek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, určené ke krmení zvířat orální cestou podle definice v čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 178/2002, které jsou rostlinného původu (např. ovoce a zelenina, koření, čaj) nebo jiného neživočišného původu, jako např. minerální látky (sůl).

Nebezpečí

Jakýkoliv faktor nebo podmínka, které mohou mít nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí, jak jsou definovány v čl. 3 bodě 23 nařízení (EU) 2017/625.

Dovoz potravin a krmiv

Dovozem potravin a krmiv se rozumí potraviny a krmiva jiného než živočišného původu nepocházející z Unie, které jsou určeny k uvedení na trh Unie nebo jsou určeny k soukromému použití nebo spotřebě na celním území Unie.

Úřední kontroly

Úřední kontroly jsou definovány v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 jako činnosti prováděné příslušnými orgány nebo pověřenými subjekty či fyzickými osobami, na něž byly v souladu s uvedeným nařízením přeneseny některé úkoly úřední kontroly, za účelem ověření: a) zda provozovatelé dodržují uvedené nařízení a pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2; a b) zda zvířata nebo zboží splňují požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2, včetně požadavků na vydání úředního osvědčení nebo úředního potvrzení.

Úřední věstník EU

Úřední věstník Evropské unie je označení úředního oznamovatele (věstníku, sbírky) Evropské unie.

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který se skládá ze zástupců všech členských států a předsedá mu zástupce Komise, hraje klíčovou úlohu při zajišťování toho, aby opatření Unie týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin byla praktická a účinná. Vydává stanoviska k návrhům opatření, která má Komise v úmyslu přijmout. Mandát výboru se vztahuje na celý potravinový řetězec – od otázek zdraví zvířat v zemědělském podniku až po produkt u spotřebitele – a pomáhá tak Unii účinně řešit zdravotní rizika ve všech fázích výrobního řetězce.

Uvádění na trh

Uvádění na trh je definováno v čl. 3 bodě 8 nařízení (ES) č. 178/2002 jako držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.

Systém RASFF

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) je zřízen článkem 50 nařízení (ES) č. 178/2002 jako systém včasné výměny informací pro oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva a odpovídá síti, do níž jsou zapojeny členské státy EU, Komise jako člen a správce systému a úřad EFSA. Zahrnuje rovněž státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Kontrolní úřad ESVO. Různé druhy oznámení jsou definovány v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715. Uvedené nařízení rovněž stanoví prováděcí opatření pro účinné fungování systému RASFF. Oznámení v systému RASFF klasifikovaná jako zamítnutí vstupu na hranicích se týkají zásilek potravin, krmiv nebo materiálů určených pro styk s potravinami, u nichž příslušný orgán na hraničním přechodu v Unii odmítl vstup do Unie z důvodu rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí.

Riziko

Míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí, jak je definováno v čl. 3 bodě 24 nařízení (EU) 2017/625.

TRACES-NT

Systém TRACES (TRAde Control and Expert System) je mnohojazyčná online platforma Komise pro sanitární a fytosanitární osvědčování, která podporuje dovoz zvířat, živočišných produktů, potravin a krmiv jiného než živočišného původu a rostlin do Unie, obchod se zvířaty a některými živočišnými produkty uvnitř Unie a vývoz zvířat a některých živočišných produktů z Unie. Nová verze tohoto nástroje TRACES New Technology (TRACES-NT) zahrnuje postupy elektronické certifikace tím, že příslušným orgánům Unie i třetích zemí umožňuje opatřovat úřední doklady a osvědčení digitálním razítkem nebo podepisovat rozhodnutí o zásilce, takže již není zapotřebí používat osvědčení v papírové podobě.

WTO

Světová obchodní organizace (WTO) se zabývá globálními pravidly obchodu mezi národy. Její hlavní funkcí je zajistit, aby obchodní toky byly co možná nejhladší, nejpředvídatelnější a nejvolnější.

V rámci WTO stanoví Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, že země by měly oznamovat změny svých sanitárních a fytosanitárních opatření. Sanitární a fytosanitární opatření jsou veškerá opatření uplatňovaná i) k ochraně života nebo zdraví lidí nebo zvířat před ohroženími vyplývajícími z přídatných látek, kontaminujících látek, toxinů nebo organismů způsobujících nákazy v potravinách, nápojích nebo krmivech; ii) k ochraně života nebo zdraví lidí před ohroženími vyplývajícími z nákaz přenášených zvířaty, rostlinami nebo produkty z nich nebo z výskytu, usazení nebo rozšíření škůdců; iii) k ochraně života nebo zdraví zvířat nebo rostlin před ohroženími vyplývajícími z výskytu, usazení nebo rozšíření škůdců, nákaz, organismů přenášejících nákazy nebo organismů způsobujících nákazu; nebo iv) k zabránění nebo omezení ostatních škod způsobených výskytem, usazením nebo rozšířením škůdců.

Dohoda stanoví: „Sanitární nebo fytosanitární opatření zahrnují všechny zákony, vyhlášky, nařízení, všechny předpisy a příslušná řízení a dále, mimo jiné, kritéria, týkající se konečného výrobku, zpracovatelské a výrobní metody, zkoušky, inspekce, certifikace a homologace, karanténní nakládání, včetně příslušných předpisů, týkajících se dopravy zvířat, rostlin nebo materiálů, nutných pro jejich přežití po dobu dopravy, ustanovení o příslušných statistických metodách, postupech při odběru vzorků a metodách vyhodnocení rizik a předpisy o obalech a značení, jež jsou v přímém vztahu k nezávadnosti potravin.

Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření vyžaduje, aby země oznamovaly WTO navrhované nové sanitární a fytosanitární předpisy nebo změny stávajících předpisů, jestliže: i) neexistuje mezinárodní norma, směrnice nebo doporučení, anebo ii) jestliže obsah navrženého sanitárního nebo fytosanitárního předpisu není v podstatných věcech shodný s obsahem mezinárodní normy, směrnice nebo doporučení a iii) jestliže předpis může mít významný vliv na obchod ostatních zemí.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 89).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (europa.eu)


Top