EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(13)

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 A 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 2022/C 130/17

PUB/2022/54

OJ C 130, 23.3.2022, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/20


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 A 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 130/17)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY, KTERÝM SE MĚNÍ JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Mittelrhein“

PDO-DE-A1269-AM01

Datum oznámení: 28. prosince 2021

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Popis vína / výrobků z révy vinné a analytické a/nebo organoleptické vlastnosti

Popis:

Změna minimálního přirozeného obsahu alkoholu, respektive minimální hmotnosti moštu (doposud v bodě 5.1, v budoucnu v bodě 3.2 specifikace výrobku) pro jakostní víno odrůdy Dornfelder v letech s mimořádnými klimatickými podmínkami.

Standardní hodnoty pro jakostní víno odrůdy Dornfelder: celkový obsah alkoholu 8,8 % objemových / 68° Öchsle.

DOPLNĚNÍ:

„Minimální přirozený obsah alkoholu / minimální hmotnost moštu odrůdy Dornfelder lze z rozhodnutí představenstva uznávaného sdružení Schutzgemeinschaft Mittelrhein v letech s mimořádnými klimatickými podmínkami stanovit na celkový obsah alkoholu 8,3 % objemových / 65° Öchsle. Tento předpis je omezen vždy na schválený ročník. Rozhodnutí sdružení Schutzgemeinschaft bude vhodným způsobem uveřejněno.“

Různé výrobky budou jmenovitě uvedeny s vyjádřením k jejich minimálnímu přirozenému obsahu alkoholu / minimální hmotnosti moštu, stejně jako organoleptického popisu.

DOPLNĚNÍ:

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

Důvody změn:

Nepatrné snížení minimálního obsahu alkoholu / minimální hmotnosti moštu odrůdy Dornfelder má umožnit dřívější sklizeň a minimalizovat tak negativní vlivy škodlivých organismů. Například ročník 2014 byl poznamenán výskytem octomilky, která se stala hrozbou pro rané červené odrůdy révy. Vyčkávání se sklizní kvůli dosud platné minimální hmotnosti moštu ukrývá v takovýchto letech nebezpečí významných kvalitativních a kvantitativních ztrát při sklizni.

Organoleptické popisy byly upraveny diferencovaněji, aby lépe odrážely různé výrobky.

Doplněním celkového obsahu alkoholu u vín bez obohacení dochází k aplikaci zahajovací doložky nařízení EU.

2.   Vymezení oblasti

Popis:

Oblast CHOP Mittelrhein bude nově vymezena.

DOPLNĚNÍ:

Budou uvedeny jednotlivé obce, včetně katastrálních území a čísel katastrálních území.

Přesné vymezení vyplývá z map s vymezenými pozemky vinic takzvaných obcí, které lze nahlédnout na www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Důvody změn:

Zamýšlené vymezení oblasti se neděje svévolně, nýbrž je nutné k zamezení významných nevýhod pro vinařství a zemědělství, společnost a ekosystém, stejně jako region Mittelrhein s ohledem na historickou kulturní krajinu.

Následovně jsou blíže objasněny důvody pro vymezení oblasti:

Uzavřená vinice je nutná k zajištění kvality, zejména s ohledem na opatření na ochranu rostlin.

Opatření na ochranu rostlin jsou ve vinařství nutná, avšak ne vždy slučitelná s jinými kulturami. Střídání vinic a ploch pro jiné využití (např. louky a pastviny, polnosti, zelinářství nebo ovocnářství) často způsobuje problémy, kterým by mělo být co nejlépe zabráněno:

Čím méně styčných bodů bude mít vinařství s jinými oblastmi využití (polní hospodářství, ovocnářství, louky a pastviny atd.), tím méně je s tím spojeno negativních dopadů na pěstování a kvalitu vín.

Důvodem jsou zvláštní požadavky na obhospodařování vinic, zejména při ochraně rostlin. Používané přípravky na ochranu rostlin se zčásti výrazně liší zejména co se týče oblasti jejich použití, registrace pro specifický druh kultury nebo čekacích dob. Navíc probíhá ochrana rostlin v mnoha historických strmých vinicích oblasti Mittelrhein postřikem z vrtulníku, při němž z technických a fyzikálních důvodů existuje vyšší riziko snosu. Pro správnou realizaci postřiku z vrtulníku je výhodná geometrie trysek ve formě dlouhých, rovných drah podél svahu. K tomu je zapotřebí souvislá plocha vinice.

Zemědělci a vinaři jsou povinni zabránit snosu přípravků na ochranu rostlin na jiné kultury a necílové plochy, mimo jiné dodržováním odstupů. V blízkosti hranice vinice tedy nelze révu stříkat, což znemožňuje pěstování. Totéž platí pro ornou půdu, louky a pastviny a plochy ovocných sadů, které s vinicemi sousedí. Pěstování vína na roztroušených plochách tak vede k ekonomickým ztrátám pro všechny hospodáře. V oblastech, kde jsou využívány vrtulníky, je tento problém obzvlášť výrazný, neboť vrtulník musí z důvodu zvýšeného rizika snosu dodržovat mimořádně přísné předpisy ohledně odstupu. Pokud se vinice přesunou tam, stanou se z bývalých vinic necílové plochy, k nimž je pak nutné dodržovat odstup. Zbývajícím vinicím tak tímto přestěhováním vznikne hospodářská újma.

Pokud dojde navzdory správné aplikaci ke snosu přípravků na sousedící pozemky s jiným využitím, může to vést k nežádoucím škodám na vegetaci na necílové ploše, ke snížení kvality nebo neprodejnosti výrobku na základě určitých zbytků přípravků na ochranu rostlin. Tyto nejsou zčásti pro zde pěstované kultury schváleny, takže může při analýzách zbytků v důsledku přesné analytiky a nízkých množství zbytků dojít k tomu, že vyrobené produkty nebudou obchodovatelné. Takové případy se v praxi objevují opakovaně. Za takové škody lze sice postihnout původce, zachováním uzavřených vinic však lze minimalizovat okrajové plochy a tím zabránit problémům.

Ochrana společnosti a ekosystému obhospodařováním strmých vinic

Strmé vinice dnes významnou měrou přispívají k ochraně před erozí a odnosem půdy. Terasové vinice a zdi okolo vinohradu zabraňují odtékání povrchových vod do spádové přímky. Réva a zeleň půdu stabilizují a jsou zachovávány trvalou péčí. Správné obhospodařování půdy zajišťuje dobrou půdní kulturu a vysokou infiltraci vody do půdy. Celkově se tak minimalizuje eroze, při silném dešti se zachytí voda a zabrání se odnosu živin (především fosfátu) do povrchových vod. Bez aktivního obhospodařování by terasy a zdi zchátraly. Půda by zarostla a ztratila plodnost a strukturu. Důsledkem by byla eroze, odnos půdy a živin, stejně jako sesuvy půdy při silném dešti. Došlo by k ohrožení obyvatel a dopravy a vzniku škod.

Arondovaná vinice umožňuje aplikovat efektivní metody hospodaření a ochrany v pěstování vinné révy.

Šetrné strategie ochrany rostlin, které s sebou přináší kvalitativní, ekologické a ekonomické výhody, jsou důležité k zajištění udržitelné produkce kvalitních vín:

Příkladem je boj proti obaleči jednopásému pomocí feromonů. Toto ochranné opatření funguje jen tehdy, pokud jsou co nejplošněji rozmístěny feromonové odparníky nutné k omezení množení a zmatení škůdců. Přitom je výrazně cenově výhodnější, pokud se zabrání dvojímu vyvěšení na okrajích nutnému z odborných důvodů (hranice s jinými kulturami, způsoby využití nebo jiným porostem). Minimalizace nákladů na feromonové odparníky lze významně dosáhnout uzavřenou vinicí. K tomu ještě platí ve spolkové zemi Porýní-Falc, že rozvojový program „EULLE“ (ekologická opatření, rozvoj venkova, zemědělství, výživa), který zahrnuje podporu biotechnických metod ochrany rostlin ve vinařství, stanoví způsobilost výdajů až od minimální souvislé plochy 2 ha. Pokud by se rozloha lánů přeměnou jednotlivých vinic na ornou půdu snížila pod 2 ha, nebyly by už ani zbývající plochy vinic způsobilé k získání podpory na odparníky RAK. Obhospodařovatelům zbývajících vinic by tak vznikla ekonomická újma. Bez této finanční podpory je však biotechnická ochrana rostlin neekonomická. Z toho v důsledku vyplývá používání většího množství insekticidů, které s sebou zase nese negativní důsledky pro ekosystém.

Rovněž na ochranu proti ptactvu k zabezpečení zralých hroznů před poškozením jsou uzavřené vinice nutné jak z odborného, tak i z ekonomického hlediska, neboť jen tak lze dosáhnout efektivní ochrany. Pěstování vína na roztroušených plochách naopak vede k vyšším nákladům nebo dokonce i k vyššímu hlukovému zatížení obyvatel.

Uzavřená plocha vinice pomáhá zabránit škodám způsobených zvěří:

Snížení nadměrné populace černé zvěře je z hlediska vinařství důležité téma. Toto snížení je mj. nutné proto, že ve spolkové zemi Porýní-Falc škody způsobené zvěří zpravidla nepodléhají povinnosti k náhradě. Navíc se tímto zamezí riziku výskytu afrického moru prasat, který podléhá oznamovací povinnosti a představuje významné riziko pro chov užitkových zvířat v Německu. Regulace stavů černé zvěře je však v uzavřené vinici lépe realizovatelná a méně nákladná než v katastrálních územích se střídajícími se kulturami, jako jsou vinice, polnosti a ovocné sady, které často skýtají mnoho možností úkrytu právě pro černou zvěř.

Kapková závlaha získává v suchých létech zejména u mladých vinic stále více na významu. Je nepostradatelná pro zakořenění révy. Uzavřené plochy vinic jsou zde velmi výhodné pro vytvoření a provozování nutné infrastruktury (studny, potrubí atd.). Tím se zefektivní a zlevní jak společné obstarávání vody, tak i společné využití transportních a rozvodných potrubí.

Předpoklady pro obhospodařování jsou v pěstování vinné révy jiné než například v oblasti polního hospodářství. Pokud by tyto plochy nebyly nadále využívány pro pěstování vinné révy, hrozí především na strmých vinicích zarůstání ploch, protože tyto nejsou vhodné pro zemědělské obhospodařování nebo využití zeleně. Na těchto neobhospodařovaných plochách se mohou uchytit náletové hostitelské rostliny pro nežádoucí škůdce, jako je octomilka (např. ostružiny), které zase ohrožují zdraví a kvalitu hroznů na sousedních plochách vinic.

Historická kulturní krajina a krajinný ráz s tradičními vinohrady jsou význačné pro chráněné označení původu Mittelrhein a jeho dobrou pověst.

Vinařství v tradičních vinohradech utvářejících ráz krajiny formuje u obyvatel oblasti, u regionálních vinařů, v odborném světě, ale i u spotřebitelů charakter tohoto vinařského regionu. To je patrné i z toho, že reklama na víno při zobrazování tohoto vinařského regionu využívá pravidelně snímky pořízené v tradičních vinohradech.

Přesun pěstování vinné révy do tradičních polí by vedlo ke změně charakteristického rázu krajiny s příslušnými dopady na vzrostlou kulturní krajinu, zapsanou dokonce na seznamu světového dědictví UNESCO. V prohlášení UNESCO k mimořádné univerzální hodnotě a požadavkům ohledně ochrany a správy se uvádí: „Opatření zavedená v hospodářství [Oberes Mittelrtheintal] slouží v první řadě k (…) zachování tradice vinařství na strmých vinicích, zajištění biotopů pro vzácné druhy zvířat a rostlin a celkově k tomu, aby prostředí v údolí zůstalo zachováno beze změn“.

Rovněž v oblasti turismu hraje víno ve spojení s tradičním vinařským regionem a tradičními vinohrady zásadní roli. Díky této kulise a všestrannému turistickému vyžití vinařské krajiny (např. putování po vinařském regionu Mittelrhein, turistická stezka Rheinsteig, stezka Rheinburgenweg) zajišťuje tento tradiční vinařský region ekonomické zisky pro mnoho turistických provozů, jako je např. gastronomie a hotelnictví. Pokud by nedošlo ve specifikaci výrobku k vymezení oblasti, čímž by se umožnilo přesunutí vinic na současné plochy zeleně a zemědělské plochy, hrozilo by mnohým tradičním vinicím, jak již bylo popsáno výše, nežádoucí zarůstání, neboť nejsou z důvodu malé rozlohy, charakteru a často špatné dostupnosti vhodné pro jiné využití než vinařství. Toto zarůstání by vedle uvedených ekologických důsledků mělo i ekonomické dopady, neboť takováto krajina není pro turisty na pohled atraktivní.

Vína představovaná v odborných publikacích, která silně ovlivňují vnímání a dobrou pověst CHOP Mittelrhein, pocházejí často z tradičních a souvislých vinic (např. Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

Celkově je CHOP Mittelrhein se svými krajinu utvářejícími, souvislými vinicemi vnímáno obyvateli, obchodníky a spotřebiteli, stejně jako turisty kladně. Při nákupu a konzumaci vína z oblasti Mittelrhein spotřebiteli běží hlavou obrázky tradičních vinic, případně ještě umocněné zážitky z dovolené. To dělá CHOP Mittelrhein nezaměnitelným a jedinečným.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že obhospodařování vinic na arondovaném a pokud možno uzavřeném území má nejrůznější výhody pro vlastníky a obhospodařovatele vinic, stejně jako pro životní prostředí a společnost. Proto by se neměl podíl již dnes ojedinělých roztroušených vinic s těmito zde popsanými rozmanitými nedostatky zvyšovat.

3.   Moštové odrůdy

Popis:

V bodě 7 (do budoucna bod 8) specifikace výrobku jsou doposud uvedeny následující odrůdy:

Ve spolkové zemi Porýní-Falc:

Bílé víno

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

Odrůdy červených a růžových vín

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko:

Bílé víno

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Červená a růžová vína

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

Seznamy odrůd spolkových zemí Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko budou sloučeny do jednoho společného seznamu.

DOPLNĚNÍ:

Do seznamu odrůd budou doplněny následující odrůdy:

Bílé odrůdy

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris.

Odrůdy červených a růžových vín

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Odrůdy révy budou doplněny svými synonymy.

Důvody změn:

Dosavadní výčet odrůd není kompletní. Bude doplněn, jelikož zde mají být uvedeny všechny doposud klasifikované odrůdy révy se svými synonymy.

4.   Platné požadavky podle unijních nebo národních právních předpisů

Popis:

V bodě 10 specifikace výrobku jsou uvedeny další požadavky ohledně etiketování.

Menší zeměpisné jednotky:

DOPLNĚNÍ:

Registr vinic představuje seznam názvů oblastí, vinařských obcí, tratí a plužin schválených pro menší geografické jednotky. V registru vinic jsou zapsány hranice obcí a oblasti podle značení v katastru (katastrální území, pozemek, plužina, parcela). Registr vede agrární komora země Porýní-Falc. V Severním Porýní-Vestfálsku registr vede agrární komora pro Severní Porýní-Vestfálsko. Zřízení a vedení registru vinic se opírá o následující právní základ:

§ 23 odstavec 3 a 4 zákona o víně

§ 29 nařízení o víně

zemský zákon o stanovení obcí a oblastí a o registru vinic (zákon o vinařských obcích)

předpis k provádění zákona o víně (něm. zkr. WeinR – DVO NRW)

§ 2 bod 16 nařízení vlády o pravomocech v oblasti zákona o víně

Změna vymezení malých zeměpisných jednotek je přípustná pouze se souhlasem příslušných organizací podle § 22g zákona o víně. Každou změnu musí příslušná organizace podle § 22g zákona o víně oznámit Spolkovému úřadu pro zemědělství a výživu.

Důvody změn:

Ustanovení k etiketování mají být doplněny o užší geografické názvy, aby bylo reflektováno platné právo.

5.   Kontrolní orgány

Popis:

Doplnění kontrolních orgánů uvedených v bodě 11 specifikace výrobku a jejich úkolů.

DOPLNĚNÍ:

Agrární komora je při kontrole podporována

Spolkovou zdravotnickou laboratoří pro Porýní-Falc

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Fax +49 2619149190

E-mail: poststelle@lua.rlp.de

Pro Severní Porýní-Vestfálsko:

Ředitel agrární komory Severní Porýní-Vestfálsko jako zemský zmocněnec:

Obor 63 – zahradnictví

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2215340561

Fax +49 2215340196561

E-mail: weinbau@lwk.nrw.de

Zemský úřad pro přírodu, životní prostředí a ochranu spotřebitele Severní Porýní-Vestfálsko

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Fax +49 23613053786

E-mail: abteilung8@lanuv.nrw.de

Důvody změn:

Spolkovou zdravotnickou laboratoř je nutno doplnit do seznamu kontrolních úřadů, neboť plní v této oblasti kontrolní úkoly. V Severním Porýní-Vestfálsku se změnila adresa agrární komory.

6.   Ostatní

Popis:

Redakční změny podle zadání EU.

Důvody změn:

Musely být provedeny redakční změny, aby bylo vyhověno zadání EU.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Mittelrhein

2.   Druh zeměpisného označení:

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

5.

Jakostní šumivé víno

8.

Perlivé víno

4.   Popis vína (vín)

1.   Jakostní víno bílé

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Bílé víno

Bílá vína zpravidla vykazují světle zelenou až intenzivně tmavě zlatou až jantarovou barvu. Jejich vůně jsou většinou svěží až exoticky ovocné, zčásti i květinové nebo kořenité. V závislosti na způsobu tvorby vína lze nalézt i decentní až výraznou fenoliku, stejně jako pražené aroma. Bílá vína mívají běžně jemnou až výraznou chuť, stejně jako elegantní až temperamentní kyselinovou strukturu.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Jakostní víno červené

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Červené víno

Červená vína vykazují zejména vodově červenou až tmavě fialovou, zčásti dokonce až do modravou barvu, částečně s nahnědlým odrazy. Jejich vůně bývá většinou ovocná s náznaky aromat bobulovitých plodů a mohou vykazovat i kořenitý, zemitý charakter, stejně jako čokoládové tóny. V závislosti na způsobu tvorby vína mohou mít červená vína decentní až výraznou fenoliku, stejně jako pražené aroma. Běžně mívají jemnou až plnou chuť se sametově měkkou až mírnou kyselinovou strukturou.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

3.   Jakostní víno růžové, Weißherbst, Blanc de Noir

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Růžové víno, Weißherbst, Blanc de Noir

Růžová vína mívají většinou jemnou až výraznou světle červenou barvu. Vína typu Weißherbst bývají většinou slabě až mírně zbarvené dorůžova. Vína typu Blanc de Noir mají barvu bílého vína. Ve vůni většinou vyniká ovocné aroma s odstíny červených bobulí a červených plodů, možné jsou i kořenité vůně. Blanc de Noir je většinou ovocně svěží s charakteristickými odstíny bobulí, částečně i s decentními květinovými nebo kořenitými charakteristikami. Běžně mívají jemnou až plnou chuť, podpořenou měkkou až povzbudivou kyselinkou.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

4.   Jakostní víno Rotling

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Vína typu Rotling mají zpravidla slabě až výrazně světle červenou barvu. Ve vůni většinou vyniká ovocné až částečně kořenité aroma, s charakteristickými tóny bobulí, jádrového ovoce a citrusových plodů. Běžně mívají jemnou až plnou chuť s povzbudivou kyselinovou strukturou.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Víno se zvláštním přívlastkem „Kabinett“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Kabinett“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Kabinett“ jsou zpravidla ovocně svěží s povzbudivou kyselinkou a mírným obsahem alkoholu.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

6.   Víno se zvláštním přívlastkem „Spätlese“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Spätlese“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Spätlese“ vykazují většinou intenzivní aroma žlutých plodů a zralou, harmonickou kyselinovou strukturu.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

7.   Víno se zvláštním přívlastkem „Auslese“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Auslese“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Auslese“ mívají zpravidla intenzivní barvu a aroma žlutých plodů, někdy až exotické aroma. Díky podílu bobulí napadených ušlechtilou plísní se mohou vyskytovat i decentní medové a balsamikové tóny.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

8.   Víno se zvláštním přívlastkem „Beerenauslese“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Beerenauslese“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Beerenauslese“ se vyrábí z přezrálých, seschlých nebo ušlechtilou plísní napadených hroznů a mají proto většinou intenzivní zlatožlutou až jantarovou barvu a mírně zvýšenou viskozitu. Chuťově vykazují zpravidla výraznou ovocnou sladkost, stejně jako zralou, ale markantní kyselinovou strukturu. Jejich vůně jsou většinou intenzivně ovocné až kořenité nebo dokonce kořeněné, s charakteristikami zralých až přezrálých plodů, sušeného ovoce a medu.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

9.   Víno se zvláštním přívlastkem „Eiswein“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Eiswein“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Eiswein“ se lisují z přirozeně zmrzlých hroznů, čímž dochází k vysoké koncentraci látek obsažených v hroznech. Ledová vína jsou zpravidla charakterizována intenzivní sladkostí spojenou s výraznou kyselinkou. Vůně bývá většinou ovocná a méně charakterizovaná ušlechtilou plísní než vína s přívlastkem Beerenauslese a Trockenbeerenauslese.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

10.   Víno se zvláštním přívlastkem „Trockenbeerenauslese“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Víno se zvláštním přívlastkem „Trockenbeerenauslese“

Vína z oblasti Mittelrhein s přívlastkem „Trockenbeerenauslese“ se vyrábí z přezrálých, seschlých nebo ušlechtilou plísní napadených hroznů a mají proto většinou intenzivní zlatožlutou až jantarovou barvu a mírně zvýšenou viskozitu. Chuťově vykazují zpravidla výraznou ovocnou sladkost, stejně jako zralou, ale markantní kyselinovou strukturu. Jejich vůně jsou většinou intenzivně ovocné až kořenité nebo dokonce kořeněné, s charakteristikami zralých až přezrálých plodů, sušeného ovoce a medu. V zásadě vykazují výběry ze suchých bobulí oproti výběrům z bobulí vyšší stupeň koncentrace, neboť jsou silněji charakterizovány bobulemi napadenými ušlechtilou plísní nebo seschlými bobulemi.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

11.   Jakostní šumivé víno, perlivé víno

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Výrobky oblasti Mittelrhein získávají díky různým formacím půdy charakteristické vlastnosti.

Jakostní šumivé víno

Jakostní šumivá vína vykazují výraznou až silnou perláž a jsou zpravidla ovocné až zralé a kvasinkového charakteru při povzbudivé kyselinové struktuře. Vůně jsou charakterizovány druhem základního vína, použitými odrůdami révy a délkou druhotného kvašení.

Sekty Crémants vykazují intenzivní a jemnou perláž. Mají většinou ovocný, zralý až kvasinkový a kořenitý charakter se zralou kyselinovou strukturou. Vůně jsou ovlivněny druhem základního vína, použitými odrůdami révy a délkou druhotného kvašení.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

Perlivé víno

Jakostní perlivá vína vykazují jemnou až výraznou perláž a jsou ovocné a svěží. Jejich vůně jsou v závislosti na druhu vína totožné s popisem bílých, růžových, resp. červených vín.

Celkový obsah alkoholu pro víno s chráněným označením původu Mittelrhein získaný bez obohacení nesmí překročit 15 % objemových.

V případě analytických vlastností, u nichž není uveden žádný číselný údaj, se použije platné právo.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.

Všechny výrobky

Zvláštní enologický postup

Platí platné právo.

2.

Všechny výrobky

Relevantní omezení vztahující se na výrobu vín

Platí platné právo.

3.

Všechny výrobky

Agronomické postupy

Platí platné právo.

5.2.   Maximální výnosy

105 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

K chráněnému označení původu patří vinice v obcích Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko

K chráněnému označení původu patří plochy vinic města Königswinter s katastrálními územími Oberdollendorf, Niederdollendorf a Königswinter, města Stadt Bad Honnef s katastrálním územím Honnef (Rhöndorf) a města Bonn s katastrálním územím Kessenich.

Přesné vymezení vyplývá z map s vymezenými pozemky vinic výše uvedených obcí, na které lze nahlédnout na adrese www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Výroba jakostního vína, přívlastkového vína, sektu stanovené pěstitelské oblasti nebo jakostního perlivého vína stanovené pěstitelské oblasti s chráněným označením „Mittelrhein“ smí probíhat v jiné oblasti než ve stanovené pěstitelské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny a která je uvedena v označení, pokud se oblast výroby nachází ve stejné spolkové zemi nebo v sousední spolkové zemi.

7.   Hlavní moštové odrůdy

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder - Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger - Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser - Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder - Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt - Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin - Cubin

 

Cabernet Dorio - Dorio

 

Cabernet Dorsa - Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos - Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe - Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre - Malinger

 

Früher Roter Malvasier - Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller - Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner - Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe - Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau - Rivaner

 

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 - Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix - Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling - Elbling Rouge

 

Roter Gutedel - Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer - Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer - Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe - Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah - Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder - Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling - Elbling

 

Weißer Gutedel - Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Popis souvislostí

Pěstitelská oblast Mittelrhein se rozprostírá mezi městy Bingen a Bonn se sousedícím pohořím Siebengebirge v délce více než 110 km. Dno údolí je úzké, teprve v nadmořské výšce 200 až 220 metrů se úzké zářezové údolí rozšiřuje do plošinového údolí s dříve vytvořenými zarovnáními. Plochy využívané k pěstování vinné révy se v údolí Mittelrheintal nalézají v nadmořských výškách asi od 55 do 350 metrů, v průměru se vinice nacházejí v nadmořské výšce 170 metrů. Vinice oblasti Oberes Mittelrheintal jsou exponované převážně na jihovýchod až jihozápad, pěstování vína v oblasti Unteres Mittelrheintal dominuje na plochách s jižní až jihozápadní expozicí. Ve vztahu k celé oblasti Mittelrheintal vykazují plochy vinic průměrnou expozici 168° (SSE).

V oblasti údolí Mittelrheintal dominují devonské horniny. Velmi rozšířené jsou kvarcitové pískovce a jílové břidlice, podřadně se vyskytují železité a křemenné břidlice, stejně jako kvarcity. Horniny třetihor se nalézají pouze v oblasti okolo města Königswinter. Jedná se o trachyty, trachytové tufy, bazalty a latity (vulkanické výlevné horniny), které svědčí o dřívější sopečné činnosti. V údolních nivách Rýna leží většinou několik metrů silné písky a jíly, které jsou často vápenité. Réva v oblasti Mittelrheintal koření převážně v půdě, jejíž výchozí horninu tvoří devonské břidlice. Dominantními půdními typy jsou zde hnědozemě a regozemě.

Na úrodné spraši, resp. sprašové hlíně jsou rozšířeny parahnědozemě.

Ale i v oblastech niv a nízkých teras se místy pěstuje vinná réva. Z hlediska půdní typologie tyto oblasti charakterizují vegy a hnědozemě. Na třetihorních vulkanitech nalézáme hnědozemě, regozemě a rankery.

Klimaticky zde zaznamenáváme průměrnou roční teplotu 9,7 °C,

průměrná teplota ve vegetačním období činí 14,2 °C. Roční úhrn srážek činí v průměru 665 mm, z toho spadne cca 60 % ve vegetaci. Průměrně jsou révy v oblasti Mittelrhein vystaveny v průběhu vegetačního období přímému slunečnímu záření v úrovni cca 615 000 Wh/m2. Dlouhé vegetační období ve spojení s výjimečnou topografií pěstitelské oblasti, mikroklimatickými podmínkami, charakteristickým složením půdy, stejně jako vysoké nasazení lidí určují typologii těchto vín.

Maloprostorová struktura a poloha strmých svahů omezují technickou mechanizaci vinic. Proto vyžaduje ošetřování vinic vysoké pracovní nasazení. Intenzivní péče má stabilizující vliv na výnosy. Významně podporuje kvalitu sběru, co se týče minimálního přirozeného obsahu alkoholu, charakteru vůně a harmonie kyselinky ve víně. Lidské faktory souvisí se staletí trvající vinařskou tradicí. Při výrobě základního produktu z hroznů určených pro výrobu přívlastkových vín může vinař v průběhu vegetace speciálním ošetřením, např. odlistěním zóny hroznů nebo prosvětlením hroznů, dosáhnout lepší kvality a vyššího obsahu účinných látek v hroznech. Individuální charakter lze výslednému produktu, kterým je přívlastkové víno, dodat i dalším vlivem člověka – různými způsoby lisování a tvorby vína.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Víno, jakostní šumivé víno a perlivé víno

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Doplňující požadavky na označování

Popis podmínek:

Aby se mohly na etiketách používat tradiční pojmy, musí nejprve jakostní vína, přívlastková vína, jakostní perlivá vína stanovené pěstitelské oblasti nebo sekty stanovené pěstitelské oblasti úspěšně absolvovat úřední zkoušku. Číslo zkoušky (tzv. č. A.P.) přidělené v této souvislosti musí být uvedeno na etiketě. Nahrazuje se jím číslo šarže.

Vína a vinařské výrobky musí být kromě stávajících chráněných názvů povinně označeny jedním z tradičních pojmů uvedených v bodě 5 a) specifikace výrobku. Značení tradičními pojmy uvedenými v bodě 5 b) specifikace výrobku je dobrovolné.

Registr vinic představuje seznam názvů oblastí, vinařských obcí, tratí a plužin schválených pro menší geografické jednotky. V registru vinic jsou zapsány hranice obcí a oblasti podle značení v katastru (katastrální území, pozemek, plužina, parcela). Registr vede agrární komora země Porýní-Falc. V Severním Porýní-Vestfálsku jsou vedeny v předpisu k provádění zákona o víně (prováděcí předpis k zákonu o víně – WeinR-DVO NRW) ze dne 12. prosince. 2013. Zřízení a vedení registru vinic se opírá o následující právní základ:

§ 23 odstavec 3 a 4 zákona o víně

§ 29 nařízení o víně

zemský zákon o stanovení obcí a oblastí a o registru vinic (zákon o vinařských obcích)

předpis k provádění zákona o víně (něm. zkr. WeinR-DVO NRW)

§ 2 bod 16 nařízení vlády o pravomocech v oblasti zákona o víně

Změna vymezení malých zeměpisných jednotek je přípustná pouze se souhlasem příslušných organizací podle § 22g zákona o víně. Každou změnu musí příslušná organizace podle § 22g zákona o víně oznámit Spolkovému úřadu pro zemědělství a výživu.

Odkaz na specifikaci výrobku

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top