EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0398

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru

COM/2021/398 final

V Bruselu dne 8.7.2021

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Návrh

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Návrh

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost 1 , a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Rozšíření onemocnění COVID-19 mělo na hospodářství Kypru rušivý dopad a zhoršilo problémy, které existovaly před pandemií. V roce 2019 činil na Kypru hrubý domácí produkt na obyvatele (HDP na obyvatele) 81 % průměru Unie. Podle prognózy Komise z jara 2021 se reálný HDP Kypru v roce 2020 snížil o 5,1 % a očekává se, že v letech 2020 a 2021 kumulativně klesne o 2,1 %. K dlouhodobějším aspektům s dopadem na střednědobou hospodářskou výkonnost patří model růstu, který se opírá o relativně nepočetné zdroje růstu a vysoké objemy soukromého, veřejného a zahraničního dluhu se zranitelností ve finančním sektoru.

(2)Ve dnech 9. července 2019 a 20. července 2020 vydala Rada v rámci evropského semestru doporučení pro Kypr. Rada zejména doporučila účinně řešit pandemii, udržet ekonomiku a podporovat následné oživení. Pokud to hospodářské podmínky dovolí, doporučila Rada Kypru pokračovat ve fiskálních politikách zaměřených na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a zajištění udržitelnosti dluhu a zároveň zvýšit investice. Rada navíc doporučila posílit odolnost a kapacitu systému zdravotní péče s cílem zajistit kvalitní a cenově dostupné služby, mimo jiné zlepšením pracovních podmínek zdravotnických pracovníků, a zajistit, že státní systém zdravotní péče začne fungovat podle plánu v roce 2020, jakož i jeho dlouhodobou udržitelnost. Rada Kypru doporučila také zajistit odpovídající náhradu příjmů a přístup k sociální ochraně pro všechny, posílit veřejné služby zaměstnanosti, posílit informační a aktivační podporu pro mladé lidi, podporovat pružné uspořádání práce, zlepšit relevantnost vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, realizovat reformu systému vzdělávání a odborné přípravy včetně hodnocení učitelů a zvýšit zapojení zaměstnavatelů a účast studentů v odborném vzdělávání a přípravě, zvýšit dostupnost předškolního vzdělávání a péče. Rada Kypru rovněž doporučila zajistit odpovídající přístup k financování a likviditě, zejména pro malé a střední podniky, přijmout právní předpisy, které strategickým investorům zjednoduší získávání nezbytných povolení a licencí, pokračovat v realizaci privatizačních projektů, předsunout veřejné investiční projekty ve vyšší fázi připravenosti a podpořit soukromé investice na podporu hospodářského oživení a zaměřit investice na zelenou a digitální transformaci, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie, nakládání s odpady a hospodaření s vodou, udržitelnou dopravu, digitalizaci a výzkum a inovace. Kypr byl mimoto vyzván, aby intenzivněji řešil aspekty daňového systému, které usnadňují agresivní daňové plánování ze strany fyzických osob a nadnárodních společností, zejména prostřednictvím odchozích plateb. Kypru bylo rovněž doporučeno zlepšit efektivitu a kvalitu (včetně digitalizace) i) justičního systému, včetně fungování správního soudnictví a revize občanskoprávního řízení a zvýšení specializace soudů, a ii) veřejného sektoru, mimo jiné fungování veřejné správy a místních samospráv a správy státem vlastněných subjektů, a přijmout opatření pro lepší vymáhání právních nároků a zajistit spolehlivé, bezpečné a rychlé systémy pro vydávání a převod vlastnických titulů a práv k nemovitostem. Kypr byl taktéž vyzván, aby umožnil snížení objemu úvěrů se selháním, mimo jiné zavedením efektivní správní struktury státní společnosti pro správu aktiv, přijetím opatření zlepšujících platební morálku a posílením dohledu nad společnostmi nabývajícími úvěry a v nebankovním finančním sektoru, mimo jiné plnou integrací orgánů dohledu nad pojistnými a penzijními fondy. Kypr byl mimoto vyzván, aby urychlil protikorupční reformy, zaručil nezávislost státních zástupců a posílil kapacitu k vynucování práva. Po posouzení pokroku při provádění těchto doporučení pro danou zemi v době předložení plánu pro oživení a odolnost Komise konstatuje, že doporučení týkající se přijetí veškerých nezbytných opatření k účinnému řešení pandemie, udržení ekonomiky a podpoře následného oživení bylo plně provedeno.

(3)Dne 2. června 2021 Komise zveřejnila hloubkový přezkum podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 2 pro Kypr. Komise na základě své analýzy dospěla k závěru, že se Kypr potýká s makroekonomickými nerovnováhami souvisejícími zejména s vysokými objemy zahraničního, veřejného a soukromého dluhu a dosud vysokým objemem úvěrů se selháním spolu se značným schodkem běžného účtu.

(4)[V doručení Rady týkajícím se hospodářské politiky eurozóny se členským státům eurozóny doporučovalo přijmout mimo jiné prostřednictvím svých plánů pro oživení a odolnost opatření k zajištění orientace politiky, která podporuje oživení, a k dalšímu zlepšování konvergence, odolnosti a udržitelného růstu podporujícího začlenění. V doporučení Rady se doporučovalo rovněž posílit vnitrostátní institucionální rámce, zajistit makrofinanční stabilitu a dokončit hospodářskou a měnovou unii a posílit mezinárodní úlohu eura.] [Odstraňte tento bod odůvodnění, pokud nebude doporučení Rady přijato do přijetí prováděcího rozhodnutí Rady].

(5)Dne 17. května 2021 předložil Kypr Komisi svůj národní plán pro oživení a odolnost v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2021/241. Předložení plánu předcházely konzultace s místními orgány, sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti, mládežnickými organizacemi a dalšími relevantními zúčastněnými stranami vedené v souladu s vnitrostátním právním rámcem. Vnitrostátní odpovědnost za plány pro oživení a odolnost je základem jejich úspěšného provádění a trvalého dopadu na vnitrostátní úrovni a důvěryhodnosti na evropské úrovni. Podle článku 19 uvedeného nařízení Komise posoudila relevanci, účinnost, účelnost a ucelenost plánu pro oživení a odolnost v souladu s pokyny pro posuzování uvedenými v příloze V uvedeného nařízení.

(6)Plány pro oživení a odolnost by měly sledovat obecné cíle Nástroje pro oživení a odolnost zřízeného nařízením (EU) 2021/241 a Nástroje Evropské unie na podporu oživení vytvořeného nařízením Rady (EU) 2020/2094 3 na podporu oživení po krizi COVID-19. Měly by podporovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost Unie, a to přispěním k šesti pilířům uvedeným v článku 3 nařízení (EU) 2021/241.

(7)Provádění plánů členských států pro oživení a odolnost bude představovat koordinované úsilí v oblasti investic a reforem v celé Unii. Díky koordinovanému a souběžnému provádění těchto reforem a investic, jakož i provádění přeshraničních projektů, se tyto reformy a investice vzájemně posílí a vytvoří pozitivní vedlejší účinky v celé Unii. Přibližně jedna třetina dopadu nástroje na růst a vytváření pracovních míst v členských státech tedy vznikne díky vedlejším účinkům z jiných členských států.

Vyvážená reakce přispívající k šesti pilířům

(8)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. a) a oddílem 2.1 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 představuje plán pro oživení a odolnost do značné míry (hodnocení A) komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci, čímž vhodně přispívá ke všem šesti pilířům uvedeným v článku 3 nařízení (EU) 2021/241, a zohledňuje specifické výzvy a přidělené finanční prostředky dotčeného členského státu.

(9)Plán pro oživení a odolnost sestává z širokého a vyváženého souboru reforem a investic, které podporují řešení hlavních politických problémů kyperské společnosti a hospodářství a které současně náležitě reagují na dopady pandemie COVID-19. Plán je navržen na základě obecného cíle, který spočívá v posílení odolnosti ekonomiky a potenciálu země s ohledem hospodářsky, sociálně a environmentálně udržitelný dlouhodobý růst a blahobyt. Plán se zaměřuje na pět prioritních politických os: zdraví a civilní ochrana; přechod na ekologické hospodářství odolnost a konkurenceschopnost hospodářství; digitální transformace a trh práce, sociální ochrana, vzdělávání a lidský kapitál. Plán jednoznačně vysvětluje, jak každá politická osa přispívá k šesti pilířům uvedeným v článku 3 nařízení (EU) 2021/241. To pomůže zajistit, aby byl každý pilíř řešen komplexně a soudržně.

(10)Plán má přispět k řešení hlavních výzev spojených se zelenou transformací, včetně vysokých emisí skleníkových plynů, nedostatků v hospodaření s vodou a nakládání s odpady, potřeby chránit biologickou rozmanitost a volně žijící a planě rostoucí druhy. K opatřením v této souvislosti patří zavedení ekologické daně, reforma trhu s elektřinou spojená s usnadněním zavádění energie z obnovitelných zdrojů, renovace bytového fondu, jejímž cílem je jeho lepší energetická účinnost, ekologizace vozového parku, ochrana proti lesním požárům, ochrana mořského ekosystému a inteligentní hospodaření s vodou. Součástí plánu jsou rovněž opatření, jejichž cílem je přispět k digitální transformaci, a to s důrazem na konektivitu a řešení v oblasti elektronické veřejné správy, přičemž otázky digitalizace jsou začleněny do řady dalších opatření plánu v jiných oblastech, například v rámci reformy systému soudnictví, systému zdravotní péče a systému vzdělávání a odborné přípravy. Digitalizace společností, zejména pak malých a středních podniků, je podpořena přímými opatřeními, která se zaměřují na zvýšení jejich produktivity a konkurenceschopnosti. Očekává se, že inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění posílí opatření ke zlepšení přístupu podniků k financování, cílené reformy a investice v oblasti výzkumu a inovací, reforma vzdělávání, která přispěje jak k řešení kvality studijních výsledků, tak k potřebě snížení socioekonomických rozdílů, a podpora čistšího energetického mixu a menší uhlíkové stopy hospodářství, a to spravedlivým a inkluzivním způsobem. Složka věnovaná finanční a fiskální stabilitě současně usiluje o zlepšení zdraví bankovního sektoru, lepší fungování insolvenčního rámce a předcházení vysokému soukromému zadlužení spolu s účinnějším a spravedlivým daňovým systémem, zlepší tudíž odolnost ekonomiky. Plán přispívá také k řešení výzev, s nimiž se kyperské hospodářství potýká s ohledem na konkurenceschopnost, produktivitu a potřebu různorodosti pokud jde o model růstu, a to prostřednictvím reforem a investic v rámci zemědělsko-potravinářského odvětví, lehkého průmyslu, udržitelného cestovního ruchu a oběhového hospodářství.

(11)Plán přispívá k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti a sbližování Kypru s Unií prostřednictvím opatření ke zlepšení dostupnosti, odolnosti a kvality systému zdravotní péče a systému dlouhodobé péče, renovaci sociální infrastruktury, boji proti energetické chudobě, zajištění spravedlivějšího přístupu k digitálním infrastrukturám a posílení zaměstnanosti a sociální podpory poskytované zranitelnějším skupinám. Některá z těchto opatření by měla přispět rovněž ke zdravotnictví a hospodářské, sociální a institucionální odolnosti a měla by působit společně s jinými cílenými reformami a investicemi, jako je odstranění nedostatků v systému sociální ochrany, snížení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce prostřednictvím iniciativ v oblasti prohlubování dovedností a změny kvalifikace a modernizace a digitalizace veřejné správy a služeb, včetně škol a zdravotnických institucí. Na předním místě se v plánu nacházejí rovněž politiky pro příští generaci, děti a mládež, které zahrnují modernizaci a zlepšení systému vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, dostupnější předškolní vzdělávání a péči, lepší pomoc pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a podporu rozvoje dovedností relevantních pro digitální a zelenou transformaci na všech úrovních.

Řešení všech nebo významné části výzev identifikovaných v příslušných doporučeních pro jednotlivé země

(12)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. b) a oddílem 2.2 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 se očekává, že plán pro oživení a odolnost přispěje k účinnému řešení všech nebo významné části výzev (hodnocení A) identifikovaných v příslušných doporučeních pro jednotlivé země, včetně jejich fiskálních aspektů, a v doporučeních podle článku 6 nařízení (EU) č. 1176/2011 učiněných Kypru nebo výzev uvedených v jiných relevantních dokumentech, které Komise oficiálně přijala v rámci evropského semestru.

(13)Součástí plánu je rozsáhlý soubor vzájemně se posilujících reforem a investic, jež přispívají k účinnému řešení všech nebo významné části hospodářských a sociálních výzev identifikovaných v doporučeních Rady určených Kypru v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020. Očekává se, že řešením výše uvedených výzev přispěje plán na podporu oživení a odolnosti rovněž k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy 4 , jíž Kypr čelí, zejména pokud jde o vysoký objem vnějšího, veřejného a soukromého dluhu a stále vysoké úvěry v selhání, spolu se značným schodkem běžného účtu.

(14)Očekává se, že rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím a položení kabeláže pro „přípravu na gigabit“ zlepší internetové připojení na Kypru a podpoří jeho využívání. Digitalizace vládních služeb a zavedení elektronické justice, elektronického zdravotnictví a inteligentních měst podle očekávání napomůže digitální transformaci. Předpokládá se rovněž, že plán zlepší efektivitu veřejné správy posílením strategické úlohy personálního oddělení a schopnosti správních orgánů odvětvových ministerstev lépe provádět politiky v oblasti veřejné správy a plnit funkce týkající se lidských zdrojů a zavedením nového rámce pro obsazování volných míst ve veřejných službách a pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Zavedení nového právního rámce pro místní samosprávy má dle předpokladů zlepšit jejich fungování. Mimoto se očekává, že zřízení protikorupčního úřadu pomůže bojovat účinněji proti korupci, což by mělo přispět také k prevenci, odhalování a nápravě nesrovnalostí při využívání veřejných prostředků. Plán obsahuje opatření, u nichž se očekává, že se budou zabývat prvky kyperského daňového systému, které usnadňují agresivní daňové plánování, zejména ze strany nadnárodních společností, včetně zavedení srážkové daně pro platby dividend, licenčních poplatků a úroků do zahraničí.

(15)Předpokládá se, že zavedení vnitrostátního systému sledování uplatnění absolventů a modernizace vzdělávacích programů středních škol ke zlepšení digitální gramotnosti, sociálních dovedností a podnikatelských dovedností, spolu s řadou programů odborné přípravy ke zlepšení digitálních, zelených, modrých a podnikatelských dovedností u různých skupin obyvatelstva zlepší kvalitu a relevanci vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce. Očekává se rovněž, že digitalizace systému pobídek pro nábor pracovníků a rozvoj systému řízení výkonnosti u veřejných služeb zaměstnanosti zlepší efektivnost operací a kvalitu služeb. Poskytování poradenství a rovněž systém pobídek pro nábor mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, mají dle očekávání zlepšit pomoc a aktivační podporu pro mladé lidi. Očekává se, že systém vzdělávání a odborné přípravy zlepší nový systém hodnocení učitelů a škol, a to provedením vnitrostátního akčního plánu k řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, rozšířením bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let a výstavbou dvou vzorových technických škol pro další posílení odborného vzdělávání a přípravy. Investice do předškolního vzdělávání a péče a přijetí vnitrostátní strategie a akčního plánu mají zlepšit kvalitu a cenovou dostupnost předškolního vzdělávání a péče. V souladu s příslušnými doporučeními pro danou zemi plán předpokládá rovněž přijetí zákona upravujícího pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku a rozšíření sociální ochrany na osoby samostatně výdělečně činné a pracovníky v rámci nových forem zaměstnávání. Očekává se, že provedení plánu posílí kapacitu, kvalitu a odolnost systému zdravotní péče a systému civilní ochrany prostřednictvím opatření zaměřených na modernizaci vybavení a zřízení zvláštních informačních systémů kromě podpory investic do komunikačních systémů a elektronického zdravotnictví. Předpokládá se rovněž rozšíření a výstavba dalších specializovaných jednotek péče.

(16)Očekává se, že založení Národní podpůrné agentury a zavedení programů financování a režimů podpory zlepší přístup k financování a likviditě, zejména u malých a středních podniků. Režimy grantů na výzkum a inovace, jakož i zřízení centrálního úřadu pro přenos znalostí mají dle předpokladů zvýšit investice do výzkumu a inovací.

(17)Plán pro oživení a odolnost obsahuje opatření, která mají podle očekávání přispět k zelené transformaci. Plán podporuje čistou a účinnou výrobu a využívání energie prostřednictvím různých opatření, k nimž patří ekologické daně, otevření trhu s elektřinou, podpora ekologických investic a projekty renovace bytového fondu a jiné infrastruktury s ohledem na spotřebu energie. Plán zahrnuje také opatření, která mají posílit ochranu proti lesním požárům a ochranu mořského ekosystému. Opatření týkající se nakládání s odpady a hospodaření s vodou usilují o snížení ztrát vody, modernizaci stávající infrastruktury a hospodaření s vodou. Na podporu udržitelné dopravy se navíc předpokládají investice do vozidel s nulovými či nízkými emisemi a také do digitalizace odvětví dopravy.

(18)Plán má snížit rizika v bankovním sektoru, která souvisejí se staršími úvěry se selháním, a to na základě zvláštního akčního plánu, jakož i prostřednictvím opatření ke zlepšení pracovního prostředí u nabyvatelů úvěrů a obsluhovatelů úvěrů. Co se týče vysokého soukromého dluhu a platební morálky, plán navrhuje lepší sledování dluhů, zdokonalení fungování insolvenčního rámce a strategii pro boj proti finanční negramotnosti. Očekává se, že lepšího dohledu nad pojistnými a penzijními fondy bude dosaženo v důsledku navýšení dostupných lidských zdrojů a zlepšení dostupných nástrojů dohledu.

(19)Lze mít za to, že doporučení týkající se okamžité reakce fiskální politiky na pandemii nespadají do oblasti působnosti kyperského plánu, a to bez ohledu na skutečnost, že Kypr obecně přiměřeně a dostatečně reagoval na bezprostřední potřebu podpořit hospodářství v letech 2020 a 2021 fiskálními prostředky v souladu s ustanoveními obecné únikové doložky.

Příspěvek k potenciálu růstu, tvorbě pracovních míst a hospodářské, sociální a institucionální odolnosti

(20)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. c) a oddílem 2.3 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 se očekává, že plán pro oživení a odolnost bude mít vysoký účinek (hodnocení A) na posílení potenciálu růstu, tvorbu pracovních míst a hospodářskou, sociální a institucionální odolnost členského státu, a tím napomůže provádění evropského pilíře sociálních práv, mimo jiné podporou politik ve prospěch dětí a mládeže, a zmírní hospodářský a sociální dopad krize COVID19, čímž přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a územní soudržnosti a konvergence v Unii.

(21)Simulace provedené útvary Komise prokazují, že plán může do roku 2026 zvýšit HDP Kypru o 1,1 % až 1,8 % 5 . Plán zahrnuje rozsáhlý soubor investic do fyzického a lidského kapitálu a reformy, u nichž se očekává, že přispějí k hospodářskému růstu a větší zaměstnanosti. Cílem plánu je urychlit hospodářské oživení na Kypru a položit základ pro model udržitelného růstu v dlouhodobém horizontu. Zlepšením potenciálu růstu, vytvářením pracovních míst a zvýšením hospodářské, sociální a institucionální odolnosti sníží opatření obsažená v plánu dle očekávání zranitelnost země vůči otřesům. Rovněž se očekává, že plán přispěje k provádění evropského pilíře sociálních práv, mimo jiné podporou politik vytvářejících rovné příležitosti pro všechny děti a zvyšujících zaměstnanost mládeže, a pomůže Kypru stát se inkluzivní společností s náležitým přístupem ke zdravotní péči a produktivním a udržitelným hospodářstvím.

(22)Kyperský plán se zabývá zaměstnaností, vzděláváním a dovednostmi a sociálními problémy, které jsou důležité pro provádění evropského pilíře sociálních práv. Na podporu rovných příležitostí a přístupu na trh práce jsou v plánu navrženy reformy ke zlepšení digitálních a zelených dovedností, modernizaci systému hodnocení učitelů a škol a řešení celkového nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Plánují se také investice do modernizace odborného vzdělávání a přípravy a poskytování aktivační podpory mladým lidem, které doplní opatření v rámci Evropského sociálního fondu plus. Ke zlepšení dynamiky trhu práce a pracovních podmínek navrhl Kypr řadu opatření, též legislativních, pro zajištění větší dostupnosti pružného uspořádání práce. Plán zaujímá integrovaný přístup ke službám a politikám trhu práce, jako jsou veřejné služby zaměstnanosti a aktivní politiky na trhu práce, a to v souladu s doporučením Komise o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti 6 . Hlavní cílovou skupinou je mládež a plán zahrnuje cílené pobídky k zaměstnávání ve spojení s odbornou přípravou. Ke zlepšení sociální ochrany a začleňování navrhuje plán opatření podporující deinstitucionalizaci a služby dlouhodobé péče.

(23)Plán předkládá komplexní soubor opatření pro řešení problémů na trhu práce a ke zlepšení sociální soudržnosti. K těmto opatřením patří reformy a investice v oblasti vzdělávání a dovedností, aktivačních politik a sociálních služeb, boj proti nerovnostem, modernizace trhu práce a zvýšení sociálního začlenění. Plán poskytuje podrobné mapování vybraných intervencí k řešení zranitelností určených ve srovnávacím přehledu sociálních ukazatelů, který je základem evropského pilíře sociálních práv.

(24)Plán obsahuje reformy veřejné správy, které mají podpořit digitalizaci státní správy, snížit administrativní zátěž uloženou občanům a podnikům a dále urychlit plánování a schvalování veřejných investičních projektů. Očekává se, že tato opatření z dlouhodobého hlediska učiní podnikatelské prostředí příznivějším pro investice a zvýší konkurenceschopnost hospodářství, a to zajištěním účinných digitálních vládních služeb a umožněním trvalých účinků zvyšujících produktivitu.

Zásada „významně nepoškozovat“

(25)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. d) a oddílem 2.4 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 se očekává, že plán pro oživení a odolnost zajistí, aby žádné opatření (hodnocení A) pro provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté významně nepoškozovalo environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 7 (zásada „významně nepoškozovat“).

(26)Předpokládá se, že kyperský plán pro oživení a odolnost u každého opatření zajistí, aby nedošlo k významnému poškození žádného ze šesti environmentálních cílů ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, konkrétně se jedná o zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, prevenci a omezování znečištění a ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů. Kypr předložil odůvodnění v souladu s technickými pokyny Evropské komise k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C 58/01).

(27)U některých opatření, u nichž by k výběru konkrétních projektů v budoucnu měly být nezbytné výzvy k podávání návrhů nebo výzvy k vyjádření zájmu, by měla být zásada „významně nepoškozovat“ dodržena tak, že se prostřednictvím vhodných milníků souvisejících s těmito opatřeními zajistí, aby podmínky výzev k podávání návrhů nebo výzev k vyjádření zájmu obsahovaly kritéria pro vyloučení, která zabrání výběru činností, jež by mohly významně poškodit environmentální cíle.

Příspěvek k zelené transformaci, včetně biologické rozmanitosti

(28)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. e) a oddílem 2.5 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 plán pro oživení a odolnost obsahuje opatření, která do značné míry (hodnocení A) přispívají k zelené transformaci, včetně biologické rozmanitosti, nebo k řešení výzev, které z této transformace vyplývají. Na opatření podporující cíle v oblasti klimatu připadá částka, která představuje 41 % celkových finančních prostředků přidělených na plán, jak bylo vypočteno podle metodiky uvedené v příloze VI nařízení (EU) 2021/241. V souladu s článkem 17 nařízení (EU) 2021/241 je plán pro oživení a odolnost v souladu s informacemi obsaženými ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu na období 2021–2030.

(29)Co se týká příspěvku k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky stanoveným do roku 2030, od realizace plánu se očekává, že přispěje k řešení některých klíčových politických výzev identifikovaných v doporučeních Komise ke kyperskému vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu. Plán obsahuje reformy týkající se zavedení ekologických daní, liberalizace trhu s elektřinou, usnadnění energetické renovace budov a urychlení elektrické mobility. Plán dále zahrnuje širokou škálu investic v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, které se zaměřují na domácnosti, podniky, obce a širší veřejný sektor a nevládní organizace. Plán obsahuje investice související s hromadným zaváděním inteligentních měřičů, jakož i projektem „EUROASIA Interconnector“, jež by měly napomoci výrobě elektřiny z čistších zdrojů, především obnovitelných. Plán prosazuje rovněž nahrazování konvenčních vozidel vozidly s nulovými a nízkými emisemi, používání alternativních, čistších paliv a dopravních prostředků, jakož i využívání veřejné dopravy.

(30)Od realizace plánu se rovněž očekává, že přispěje k dosažení cílů Unie v oblasti environmentální politiky, a to silným zaměřením se na hospodaření s vodou a oběhové hospodářství. Plán zahrnuje reformu hospodaření s vodou a rovněž soubor vzájemně souvisejících a posilujících se investic zaměřených na modernizaci řízení vodních zdrojů a zajištění jeho větší udržitelnosti. Plán obsahuje rovněž opatření, která mají zlepšit oběhové hospodářství v odvětví cestovního ruchu a v průmyslu, jakož i zlepšit postupy udržitelného nakládání s odpady včetně recyklace. Plán se dále zabývá výzvami spojenými s přizpůsobováním se změně klimatu prostřednictvím řady ochranných a preventivních opatření v oblasti ochrany proti lesním požárům a protipovodňové ochrany. Ochranou biologické rozmanitosti se zabývá jedno opatření, které se zaměřuje na ochranu mořského ekosystému před nebezpečím.

Příspěvek k digitální transformaci

(31)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. f) a oddílem 2.6 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 obsahuje plán pro oživení a odolnost opatření, která do značné míry (hodnocení A) přispívají k digitální transformaci nebo k řešení výzev, které z ní vyplývají. Na opatření podporující digitální cíle připadá částka, která představuje 23 % celkových finančních prostředků přidělených na plán, jak bylo vypočteno podle metodiky uvedené v příloze VII nařízení (EU) 2021/241.

(32)Plán pro oživení a odolnost navržený Kyprem s významným podílem celkového rozpočtu a důležitostí digitálních aspektů v rámci většiny složek klade velký důraz na digitální transformaci ve všech odvětvích a na řešení výzev, které z ní vyplývají.

(33)Téměř každá složka zahrnuje opatření přímo podporující digitální transformaci nebo zabývající se souvisejícími výzvami. Nejvýznamnější příspěvky pocházejí ze složek věnovaných infrastruktuře pro konektivitu a digitalizaci veřejného sektoru, načež následují tři složky zabývající se elektronickou justicí, fiskální a finanční stabilitou a podporou digitálních dovedností. Opatření, která se týkají digitální transformace nebo řešení výzev z ní vyplývajících, se proto objevují v celém plánu. Mají přispět k digitální transformaci řady hospodářských a sociálních odvětví, např. oblasti vzdělávání či zdravotnictví, a k řešení zvláštních výzev vyplývajících z digitální transformace, jimž daná země čelí.

Trvalý účinek

(34)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. g) a oddílem 2.7 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 se očekává, že plán pro oživení a odolnost bude mít na Kypr do značné míry (hodnocení A) trvalý účinek.

(35)Plán představuje řadu opatření, jejichž cílem je přispět k digitální transformaci a k řešení nízké úrovně digitálních veřejných služeb. Zahrnutá opatření podle očekávání zajistí pokrytí širokopásmovým připojením s velmi vysokou kapacitou, pevným a bezdrátovým, včetně mobilního připojení, tj. 5G, všech obyvatel žijících v organizovaných komunitách, přičemž jeho součástí bude mimo jiné zavádění 5G podél hlavních pozemních koridorů a umožnění všeobecného a cenově dostupného přístupu ke gigabitovému připojení ve všech městských a venkovských oblastech včetně připojení 5G. Cílem plánu je rovněž podpořit elektronickou veřejnou správu souborem reforem a investic. Digitální projekty, například digitální transformace soudů, inteligentní města a digitalizace zákonodárného procesu, ve spojení s projekty ke zlepšení systému řízení, hodnocení a náboru zaměstnanců v rámci veřejné správy a reorganizací místních orgánů zajistí dle očekávání strukturální a trvalé změny ve fungování veřejné správy a systému soudnictví, což by mělo nakonec zlepšit podnikatelské prostředí. Zásadním prvkem plánu s ohledem na strukturální změnu institucí je zřízení nezávislého orgánu pro koordinaci opatření pro boj proti korupci a dohled nad nimi.

(36)Provádění reforem a investic, které jsou v kyperském plánu nastíněny má podle očekávání vyvolat trvalé změny systému vzdělávání a odborné přípravy a trhu práce. Plán obsahuje významné reformy vzdělávacího systému, například zavedení nového systému hodnocení učitelů a škol, rozšíření povinného předškolního vzdělávání a přizpůsobení vzdělávacích programů v rámci vysokoškolského a středního vzdělávání potřebám trhu práce. Plán obsahuje rovněž poskytování odborné přípravy na podporu digitálních dovedností studentů, zaměstnanců i nezaměstnaných osob. Plán zahrnuje také vypracování komplexní vnitrostátní strategie pro řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a přípravu vnitrostátní strategie v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Tato opatření zlepší podle očekávání kvalitu vzdělávání a odborné přípravy u všech věkových kategorií a výsledky studentů a zajistí lepší vazby mezi vzdělávacím systémem a trhem práce.

(37)Trvalý účinek plánu lze posílit rovněž synergiemi mezi plánem a dalšími programy financovanými z fondů politiky soudržnosti, zejména věcným řešením teritoriálních problémů a podporou vyváženého rozvoje.

Sledování a provádění

(38)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. h) a oddílem 2.8 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 jsou opatření navrhovaná v plánu pro oživení a odolnost přiměřená (hodnocení A) k zajištění účinného sledování a provádění plánu pro oživení a odolnost, včetně zamýšleného harmonogramu, milníků, cílů a souvisejících ukazatelů.

(39)Za sledování pokroku při provádění na centrální úrovni odpovídá monitorovací výbor, jemuž předsedá generální ředitel Generálního ředitelství pro evropské programy, koordinaci a rozvoj („DG EPCD“) a účastní se jej generální ředitelé ministerstev a náměstci ministrů podílející se na provádění plánu. Celková odpovědnost za sledování a provádění plánu pro oživení a odolnost je přidělena ředitelství pro oživení a odolnost v rámci DG EPCD, což je koordinační orgán. Jeho úkolem je koordinovat provádění opatření, osvědčovat dosažení milníků a cílů, vypracovávat zprávy o pokroku a spolupracovat s Komisí, včetně předkládání žádostí o platby podle nařízení (EU) 2021/241. Při plnění tohoto úkolu mu napomáhají dva specializované monitorovací orgány, které budou osvědčovat dosažení milníků a cílů u opatření v plánu, která vyžadují zvláštní vstupy. Za realizaci různých investic a reforem obsažených v plánu odpovídají prováděcí subjekty. 

(40)Milníky a cíle kyperského plánu představují vhodný systém pro sledování provádění plánu. Jsou dostatečně jasné, věrohodné a komplexní, aby bylo zajištěno, že jejich dokončení lze sledovat a ověřovat, a navrhované ukazatele pro tyto milníky a cíle jsou relevantní, přijatelné a spolehlivé. Milníky a cíle jsou rovněž relevantní pro již dokončená opatření, která jsou způsobilá podle čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241. K odůvodnění žádosti o vyplacení prostředků je zapotřebí uspokojivého plnění těchto milníků a cílů v průběhu času. Mechanismy ověřování, sběr údajů a povinnosti popsané kyperskými orgány se jeví jako dostatečně spolehlivé pro náležité odůvodnění žádostí o vyplácení finančních prostředků, jakmile se milníky a cíle vyhodnotí jako splněné.

(41)Členské státy by měly zajistit, aby o finanční podpoře v rámci nástroje bylo informováno a aby byla uznána v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2021/241. Technická podpora může být požadována v rámci Nástroje pro technickou podporu s cílem pomoci členským státům při provádění jejich plánu.

Výpočet nákladů

(42)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. i) a oddílem 2.9 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 je odůvodnění výše odhadovaných celkových nákladů plánu pro oživení a odolnost uvedené v plánu do určité míry (hodnocení B) přiměřené a věrohodné, odpovídá zásadě nákladové efektivnosti a je úměrné očekávanému účinku na hospodářství a společnost členského státu.

(43)U většiny opatření jsou poskytnuté informace o výpočtu nákladů poměrně podrobné, metodika je náležitě vysvětlena s výpočty, jež jsou snadno srozumitelné a doložené důkazy. Z poskytnutých informací vyplývá, že náklady budou v souladu s charakterem a typem plánovaných reforem a investic, podporují tudíž jejich věrohodnost. Malá část nákladů se však považovala za přiměřenou a věrohodnou pouze ve střední míře. Celkové odhadované náklady plánu pro oživení a odolnost jsou v souladu se zásadou nákladové efektivnosti a jsou úměrné očekávanému účinku na hospodářství a společnost členského státu.

Ochrana finančních zájmů

(44)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. j) a oddílem 2.10 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 jsou opatření navržená v plánu pro oživení a odolnost i dodatečná opatření obsažená v tomto rozhodnutí přiměřená (hodnocení A) pro prevenci, odhalování a nápravu korupce, podvodů a střetu zájmů při využívání finančních prostředků poskytnutých na základě uvedeného nařízení a očekává se, že opatření účinně zabrání dvojímu financování na základě uvedeného nařízení a z jiných programů Unie. Tím není dotčeno uplatňování jiných nástrojů na podporu a prosazování souladu s právem EU, včetně prevence, odhalování a nápravy korupce, podvodů a střetů zájmů a ochrany finančních prostředků Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 8 .

(45)Systém auditů a kontrol vyvinutý Kyprem je navržen soudržně ke splnění požadavků nařízení (EU) 2021/241. Do vývoje zvláštního monitorovacího informačního systému pro řízení a sledování plánu v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241 by měl být vytvořen náležitý přechodný systém úložiště. Přechodný systém úložiště nebo zvláštní monitorovací informační systém by měl zaznamenávat a uchovávat příslušné údaje týkající se provádění plánu pro oživení a odolnost, zejména údaje o dosažení milníků a cílů, údaje o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných vlastnících v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241. V souladu s čl. 20 odst. 5 písm. e) nařízení (EU) 2021/241 by Kypr měl zavést přechodný systém úložiště nebo zvláštní monitorovací informační systém s požadovanými funkcemi k dosažení souladu s článkem 22 uvedeného nařízení a potvrdit stav jeho provádění při podání první žádosti o platbu. Zvláštní audit systému by měl dosvědčit, že má požadované funkce v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241.

(46)Systém vnitřní kontroly je založen na spolehlivých postupech a strukturách. Úlohy a odpovědnost aktérů za kontroly a audity jsou jasné, příslušné kontrolní funkce jsou náležitě odděleny a je zajištěna nezávislost aktérů provádějících audity. Aktéři odpovědní za kontroly mají právní způsobilost a správní kapacitu k provádění svých plánovaných úloh a úkolů. Postupy popsané v plánu v souvislosti s kontrolami a audity vstoupily v platnost a povinnosti dotčených subjektů byly vymezeny v rozhodnutí Rady ministrů, kterým se plán schvaluje. Určenými auditními orgány jsou Kontrolní úřad Kyperské republiky a Útvar interního auditu Kyperské republiky. Tyto orgány jsou pověřeny prováděním následných auditů za účelem ověření, zda prováděcí subjekty uplatňují postupy k zajištění prevence, odhalování a nápravě korupce, podvodů a střetu zájmů při využívání finančních prostředků poskytnutých na základě nařízení (EU) 2021/241. Na několika úrovních existují mimoto kontrolní opatření, která mají zabránit dvojímu financování z jiných programů Unie a zajistit dodržování platných předpisů.

Soudržnost plánu

(47)V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. k) a oddílem 2.11 přílohy V nařízení (EU) 2021/241 obsahuje plán do značné míry (hodnocení A) opatření k provádění reforem a veřejných investičních projektů představujících ucelené činnosti.

(48)Reformy a investice představené v kyperském plánu pro oživení a odolnost se vzájemně doplňují. Zakládají se na komplexním plánu růstu, který zajišťuje soudržnost při přispění k inteligentnímu a udržitelnému hospodářskému rozvoji podporujícímu začlenění v budoucnu. Pět hlavních politických os plánu, „odolný a efektivní systém zdravotní péče, posílená civilní ochrana“, „klimatická neutralita, energetická účinnost a pronikání energie z obnovitelných zdrojů“, „posílení odolnosti a konkurenceschopnosti hospodářství“, „směřování k digitální éře“ a „trh práce, sociální ochrana, vzdělávání a lidský kapitál“, je propojených a vzájemně se posilují. Obsahují opatření související s digitální transformací, která představují klíčové předpoklady zelené transformace kyperské ekonomiky a jejího přechodu na oběhové hospodářství. Plán obsahuje také reformy, které posilují plánované investice, například v odvětví vodního hospodářství, a daňovou reformu s cílem podnítit ke snižování emisí a ekologickým investicím. Politická osa týkající se „posílení odolnosti a konkurenceschopnosti hospodářství“ zahrnuje veřejné investice pro zvýšení konkurenceschopnosti, na podporu produktivity a dlouhodobého růstu a k vytváření nových pracovních příležitostí, které podporují reformy ke zlepšení institucionálního rámce, a tudíž podnikatelského prostředí. Politická osa zabývající se „trhem práce, sociální ochranou, vzděláváním a lidským kapitálem“ přispívá k umožnění zelené a digitální transformace zlepšením systému vzdělávání a rozvoje dovedností na všech úrovních, vybaví tudíž kyperskou společnost potřebnými dovednostmi, což zajistí, aby byla digitální a zelená transformace spravedlivá, a to upřednostněním tvorby udržitelných pracovních míst, zejména pro mladé lidi, jakož i investicemi do služeb sociální péče, zatímco politická osa týkající se „odolného a efektivního systému zdravotní péče, posílené civilní ochrany“ usiluje o všeobecný přístup k vysoce kvalitním a efektivním zdravotním službám, též digitálním. V zájmu podpory širší soudržnosti napříč nástroji, zejména prostřednictvím fondů evropské politiky soudržnosti, se podporuje vyvážené územní rozdělení zdrojů.

Rovnost

(49)Plán obsahuje v rámci několika složek řadu opatření, u nichž se očekává, že přispějí k řešení výzev v oblasti rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí pro všechny. K obzvláště důležitým opatřením patří opatření, jejichž cílem je zlepšit přístup k cenově dostupnému a kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči a dlouhodobé péči, jakož i na podporu pružného uspořádání práce, jež usnadní aktivaci trhu práce pro osoby s pečovatelskými povinnostmi, zejména ženy, sociální začleňování a snížení socioekonomických znevýhodnění. Řeší se rovněž problémy související s podnikáním žen nebo finanční negramotností starších žen. Očekává se, že podpora pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, přinese prospěch mladým lidem ze zranitelného prostředí, mimo jiné z rodin migrantů. V rámci celého plánu jsou zohledněny potřeby osob se zdravotním postižením a je v něm zahrnut kvantitativní cíl pro zlepšení energetické náročnosti domácností s osobami se zdravotním postižením.

Vlastní bezpečnostní hodnocení

(50)Plán obsahuje vlastní bezpečnostní hodnocení pro investice do digitálních kapacit a konektivity. Co se týče investic do konektivity, plán určuje příslušné bezpečnostní problémy a související rizika a stanoví zmírňující opatření, která mají být přijata s ohledem na každé riziko, na základě společných objektivních kritérií uvedených v souboru opatření EU pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G.

Přeshraniční projekty a projekty, jichž se účastní více zemí

(51)Kypr zahrnul do svého plánu dva přeshraniční projekty týkající se elektrického propojovacího vedení a podmořských kabelů pro datové připojení. Oba projekty mají přeshraniční prvek s Řeckem. Za prvé, cílem stavby projektu „EUROASIA Interconnector“ je zajistit bezpečnost dodávek a konkurenčnější velkoobchodní ceny elektřiny a umožnit větší využívání elektřiny z čistších zdrojů, zejména obnovitelných, připojením kyperské energetické sítě na kontinentální systém Unie, a to prostřednictvím řecké sítě na Krétě. Jedná se o část širší investice k vybudování přeshraničního propojovacího vedení o celkové délce 1 208 km mezi Krétou, Kyprem a Izraelem. Za druhé, pokud jde o podmořské kabely, cílem projektu je vytvoření vysokokapacitního, odolného páteřního internetového připojení pro Kypr díky novému podmořskému spojení pro datové připojení mezi Kyprem a Řeckem. Předpokládá se, že zavedení nové zvláštní páteřní trasy mezi Kyprem a Řeckem podpoří konektivitu na Kypru. Rovněž se očekává, že to bude mít pozitivní dopad na dostupnou kapacitu a komerční nabídky páteřního připojení potřebné pro poskytování služeb s velmi vysokou rychlostí koncovým uživatelům. V porovnání se stávajícími zastaralými kabely se očekává také zajištění větší výkonnosti.

Konzultační proces

(52)Na základě shrnutí konzultačního procesu obsaženého v plánu byly všechny příslušné zúčastněné strany, jako jsou sociální partneři, organizace občanské společnosti a mládežnické organizace, konzultovány v přípravné fázi plánu v souladu s vnitrostátním právním rámcem. V počáteční fázi a během řady kroků při vypracovávání plánu byla v rámci své působnosti zapojena různá ministerstva, služby státní správy a místní orgány. O obsahu plánu byl pravidelně informován parlament. Konzultována byla rovněž kyperská Rada pro hospodářství a konkurenceschopnost, obdoba vnitrostátní rady pro produktivitu. Po konzultaci se všemi relevantními zúčastněnými stranami byla část původně plánovaných reforem a investic upravena, nebo byla z plánu vyškrtnuta.

(53)Předpokládá se, že proces koordinace se všemi relevantními zúčastněnými stranami včetně sociálních partnerů a občanské společnosti bude probíhat i ve fázi provádění plánu. K zajištění vlastní odpovědnosti příslušných aktérů má zásadní význam zapojení všech dotčených místních orgánů a zúčastněných stran, včetně sociálních partnerů, během celé doby provádění investic a reforem zahrnutých v plánu.

Kladné posouzení

(54)Na základě kladného posouzení kyperského plánu pro oživení a odolnost ze strany Komise se zjištěním, že plán uspokojivě splňuje kritéria pro posouzení stanovená v nařízení (EU) 2021/241 v souladu s čl. 20 odst. 2 uvedeného nařízení, by toto rozhodnutí mělo stanovit reformy a investiční projekty nezbytné pro provádění plánu, příslušné milníky, cíle a ukazatele a částku poskytnutou Unií na provádění plánu ve formě nevratné finanční podpory a půjčky.

Finanční příspěvek

(55)Odhadované celkové náklady plánu Kypru pro oživení a odolnost činí 1 206 400 000 EUR. Jelikož plán pro oživení a odolnost uspokojivě splňuje kritéria pro posouzení stanovená v nařízení (EU) 2021/241, a vzhledem k tomu, že výše odhadovaných celkových nákladů plánu pro oživení a odolnost je vyšší než maximální finanční příspěvek, který je pro Kypr k dispozici, měl by se finanční příspěvek přidělený na plán pro oživení a odolnost Kypru rovnat celkové výši finančního příspěvku, který je k dispozici pro Kypr.

(56)V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 se výpočet maximálního finančního příspěvku pro Kypr aktualizuje do 30. června 2022. V souladu s čl. 23 odst. 1 uvedeného nařízení by měla být Kypru nyní poskytnuta částka v rámci právního závazku do 31. prosince 2022. V návaznosti na aktualizovaný maximální finanční příspěvek by Rada na návrh Komise měla v případě potřeby toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu změnit tak, aby zahrnovalo aktualizovaný maximální finanční příspěvek.

(57)Kypr navíc požádal o podporu v podobě půjčky za účelem podpory dalších reforem a investic. Maximální výše půjčky požadované Kyprem činí méně než 6,8 % jeho hrubého národního důchodu za rok 2019 v běžných cenách. Výše odhadovaných celkových nákladů plánu pro oživení a odolnost je vyšší než souhrnná částka finančního příspěvku, který je pro Kypr k dispozici, a požadované podpory v podobě půjčky.

(58)Poskytovaná podpora bude financována z půjček, které Komise přijímá jménem Unie na základě článku 5 rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 9 . Podpora by měla být vyplacena ve splátkách, jakmile Kypr uspokojivě splní příslušné milníky a cíle určené v souvislosti s prováděním plánu pro oživení a odolnost.

(59)Kypr požádal o předběžné financování ve výši 13 % finančního příspěvku a ve výši 13 % půjčky. Tato částka by měla být Kypru poskytnuta s výhradou vstupu v platnost dohody o financování stanovené v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) 2021/241 a dohody o půjčce stanovené v čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení a v souladu s těmito dohodami.

(60)Tímto rozhodnutím by neměly být dotčeny výsledky jakýchkoli řízení týkajících se přidělování finančních prostředků Unie v rámci jakéhokoli jiného programu Unie kromě nařízení (EU) 2021/241 nebo řízení týkajících se narušení fungování vnitřního trhu, která mohou proběhnout, a to zejména na základě článků 107 a 108 Smlouvy. Rovněž nezprošťuje členské státy povinnosti oznamovat Komisi záměry poskytnout státní podporu podle článku 108 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost

Posouzení plánu Kypru pro oživení a odolnost na základě kritérií stanovených v čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241 se schvaluje. V příloze tohoto rozhodnutí jsou stanoveny reformy a investiční projekty v rámci plánu pro oživení a odolnost, opatření a harmonogram pro sledování a provádění plánu pro oživení a odolnost, včetně příslušných milníků a cílů a dodatečných milníků a cílů souvisejících se splácením půjčky, příslušné ukazatele týkající se plnění plánovaných milníků a cílů a opatření pro poskytnutí plného přístupu ze strany Komise k příslušným podkladovým údajům.

Článek 2
Finanční příspěvek

1.Unie poskytne Kypru finanční příspěvek ve formě nevratné podpory ve výši 1 005 946 047 EUR 10 . Částka ve výši 818 213 837 EUR bude poskytnuta v rámci právního závazku do 31. prosince 2022. S výhradou aktualizovaného výpočtu příspěvku podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 bude pro Kypr vypočtena částka, který se rovná uvedené částce nebo je vyšší, se v rámci právního závazku od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 poskytne další částka ve výši 187 732 210 EUR.

2.Finanční příspěvek Unie bude Kypru poskytnut Komisí ve splátkách v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí. Částka ve výši 130 772 986 EUR se poskytuje jako předběžné financování a je rovna 13 % finančního příspěvku. Komise může vyplatit předběžné financování a splátky v jedné nebo více tranších. Výše tranší závisí na dostupnosti finančních prostředků.

3.Předběžné financování bude uvolněno v závislosti na vstupu v platnost dohody o financování stanovené v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) 2021/241 a v souladu s touto dohodou. Předběžné financování se zúčtuje poměrným odečtením od úhrady splátek.

4.Uvolnění splátek v souladu s dohodou o financování je podmíněno dostupným financováním a rozhodnutím Komise přijatým v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2021/241, že Kypr uspokojivě splnil příslušné milníky a cíle identifikované v souvislosti s prováděním plánu pro oživení a odolnost. V závislosti na vstupu právních závazků uvedených v odstavci 1 v platnost musí být milníky a cíle dokončeny nejpozději do 31. srpna 2026, aby byly způsobilé pro platbu.

Článek 3
Podpora v podobě půjčky

1.Unie poskytne Kypru půjčku v maximální výši 200 320 000 EUR.

2.Podporu v podobě půjčky Kypru poskytne Komise ve splátkách v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí. Částka ve výši 26 041 600 EUR se poskytuje jako předběžné financování a je rovna 13 % půjčky Komise může vyplatit předběžné financování a splátky v jedné nebo více tranších. Výše tranší závisí na dostupnosti finančních prostředků.

3.Předběžné financování bude uvolněno v závislosti na vstupu v platnost dohody o půjčce stanovené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 a v souladu s touto dohodou. Předběžné financování se zúčtuje poměrným odečtením od úhrady splátek.

4.Uvolnění splátek v souladu s dohodou o půjčce je podmíněno dostupným financováním a rozhodnutím Komise přijatým v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2021/241, že Kypr uspokojivě splnil dodatečné milníky a cíle spojené s půjčkou, které byly identifikovány v souvislosti s prováděním plánu pro oživení a odolnost. Aby dodatečné milníky a cíle spojené s půjčkou byly způsobilé pro platbu, musí být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2026.

Článek 4
Určení

Toto rozhodnutí je určeno Kyperské republice.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 17.
(2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25).
(3)    Nařízení Rady (EU) 2020/2094 ze dne 14. prosince 2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19 (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 23).
(4)    Tato makroekonomická nerovnováha se týká doporučení vydaných podle článku 6 nařízení (EU) č. 1176/2011 v letech 2019 a 2020.
(5)    Tyto simulace zohledňují celkový dopad nástroje NGEU, který zahrnuje také financování pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy a vyšší finanční prostředky pro program Horizont Evropa, Program InvestEU, FST, rozvoj venkova a kapacity RescEU. Tyto simulace nezahrnují možný pozitivní dopad strukturálních reforem, jenž může být značný.
(6)    Doporučení Komise (EU) 2021/402 ze dne 4. března 2021 o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi COVID-19 (EASE) (Úř. věst. L 80, 8.3.2021).
(7)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).
(8)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 1).
(9)    Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom (Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1).
(10)    Tato částka odpovídá finančnímu příspěvku po odečtení poměrného podílu Kypru na výdajích podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241, vypočtenému v souladu s metodikou uvedenou v článku 11 uvedeného nařízení.
Top

V Bruselu dne 8.7.2021

COM(2021) 398 final

PŘÍLOHA

návrhu prováděcího rozhodnutí Rady

o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru

{SWD(2021) 196 final}


PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1.Popis reforem a investic

A. SLOŽKA č. 1.1: Odolný a účinný systém zdravotní péče, posílená civilní ochrana

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá všeobecným přístupem k vysoce kvalitní zdravotní péči na Kypru, jakož i celkovou připraveností a reakcí na mimořádné situace v oblasti civilní ochrany. Cílem této složky je posílit účinnost, dostupnost a celkovou odolnost odvětví zdravotní péče a podpořit prostřednictvím různých intervencí nedávno zavedený vnitrostátní systém zdravotní péče. Patří mezi ně i) modernizace a digitalizace infrastruktury a vybavení zdravotní péče, ii) posílení služeb elektronického zdravotnictví, iii) akreditace poskytovaných zdravotnických služeb a zavedení klinických protokolů založených na důkazech a systémů sledování kvality, jakož i iv) příležitosti ke zvyšování kvalifikace pro zdravotnické pracovníky. Dále usiluje o posílení kyperského systému civilní ochrany zřízením moderního systému varování obyvatelstva.

Složka se zabývá doporučeními pro zemi v oblasti zdraví (doporučení pro zemi č. 1 z roku 2020 a doporučení č. 3 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

A.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C1.1R1): Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality

Cílem reformy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému zdravotní péče.

Za tímto účelem se zřídí národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality, které v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky a pacienty vypracuje klinické pokyny, protokoly a cesty klinicky podložené medicíny (EBM) pro všechny úrovně péče (primární, sekundární a terciární zdravotní péči), jakož i monitorovací a hodnotící procesy, jako jsou klinické audity, vzájemná hodnocení a inspekce. Dále bude vyvinut systém informačních technologií, který umožní provádění a sledování klinických norem a protokolů a bude zahrnovat platformu pro elektronické učení. Reforma zahrne odbornou přípravu zdravotnických pracovníků do příslušných nově zavedených protokolů a procesů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Návrh elektronické platformy pro sledování spotřeby antibiotik v nemocnicích a infekcí spojených se zdravotní péčí

Cílem reformy je podpořit digitální transformaci odvětví zdravotní péče a posílit účinnost a odolnost systému zdravotní péče.

Spočívá ve vývoji elektronické platformy pro zpracování údajů z nemocničních lékáren (spotřeba antibiotik v nemocnicích), mikrobiologických laboratoří (antimikrobiální rezistence) a nemocnic (infekce spojené se zdravotní péčí).

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 1 (C1.1I1): Nové objekty pro Kyperské transfuzní zařízení a pořízení nejnovějšího technického vybavení

Cílem investice je posílit činnost ústředního kanalizace na Kypru.

Toto opatření zahrnuje výstavbu nových objektů pro Kyperské transfuzní zařízení a pořízení nejnovějšího technického vybavení. V celé zemi musí být možné distribuovat přibližně 80 000 krevních výrobků (např. červených krvinek, krevních destiček a čerstvé zmrazené plazmy) pro klinické použití. Nová zařízení musí mít poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice 2 (C1.1I2): Kyperský systém informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti inovativního veřejného zdraví

Cílem opatření je vytvořit modul sentinelové surveillance chřipky v rámci kyperského systému informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti inovativního veřejného zdraví na podporu subjektů veřejného zdravotnictví při přijímání fakticky podložených rozhodnutí.

Zahrnuje jak vývoj nezbytných digitálních nástrojů (jako je software a infrastruktura IKT), tak zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků a pracovníků ministerstva zdravotnictví pro využívání systému pro shromažďování údajů a získávání informací. V souladu s pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO) bude modul sentinelové surveillance chřipky (ISS) v rámci kyperského systému IKT v oblasti inovativního veřejného zdraví zaznamenávat epidemiologické údaje informující ministerstvo zdravotnictví o možném vysokém nárůstu případů. Ministerstvo zdravotnictví určí 150 spolupracujících lékařů, kteří zadávají údaje do modulu sentinelové surveillance chřipky (ISS) v rámci kyperského systému IKT v oblasti inovativního veřejného zdraví. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C1.1I3): Nákup/náhrada zdravotnického vybavení v nemocnicích

Cílem investice je umožnit soukromým nemocnicím investovat v krátké době do modernizace svého zdravotnického vybavení, čímž se zvýší kvalita poskytovaných zdravotnických služeb.

Opatření zahrnuje režim podpory soukromých nemocnic na podporu modernizace nebo náhrady zdravotnického vybavení. Žádosti o financování jsou posuzovány na základě transparentních výběrových kritérií zvláštním hodnotícím výborem, který jmenuje ministr zdravotnictví.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 4 (C1.1I4): Akreditace veřejných a soukromých nemocnic

Cílem této investice je podpořit akreditaci nemocnic, umožnit jejich registraci v rámci státního systému zdravotní péče a zlepšit zajištění kvality poskytovaných zdravotnických služeb.

Skládá se ze sponzorského programu, který usnadňuje akreditaci nemocnic tím, že pokrývá část i) nákladů vzniklých soukromým a veřejným nemocnicím v souvislosti s akreditačními poradenskými službami externích odborníků (jak provádět nezbytné přípravy na akreditaci) a ii) akreditačních poplatků účtovaných mezinárodně uznávanými subjekty.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 6 (C1.1I6): Zavádění všeobecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru

Cílem opatření je rozšířit služby elektronického zdravotnictví tak, aby umožnily přeshraniční výměnu informací o zdravotním stavu pacientů (zejména pacientských souhrnů a elektronických předpisů), aby se staly součástí bezpečné sítě elektronického zdravotnictví (peer-to-peer) v rámci EU.

Spočívá v zahájení přeshraniční výměny údajů mezi Kyprem a členskými státy Unie s operačními národními kontaktními místy pro elektronické zdravotnictví (NCPeH), jako jsou elektronické předpisy, elektronické výdeje, souhrny pacientů a další soubory údajů (mimo jiné formuláře pro vypouštění, laboratorní výsledky a zobrazování), jak bylo dohodnuto s infrastrukturou digitálních zdravotnických služeb (eHDSI).

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice 7 (C1.1I7): Systém varování obyvatelstva v případě mimořádných situací prostřednictvím SMS

Cílem investice je posílit kyperský systém civilní ochrany zavedením moderního systému varování obyvatelstva zaměřeného na celou populaci prostřednictvím mobilní aplikace s cílem zvýšit veřejnou bezpečnost, připravenost a odolnost.

Opatření spočívá v uvedení do provozu systému varování obyvatelstva, který osloví celou populaci prostřednictvím mobilní aplikace nebo SMS pro účely varování před hrozícími nebo vyvíjejícími se mimořádnými událostmi.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

A.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

1

C1.1R1

Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality

Cíl

Připravené, auditované a vzájemně přezkoumané klinické protokoly

Počet

0

50

Q4

2024

Nejméně 50 klinických protokolů připravených, auditovaných a vzájemně přezkoumaných týmem odborníků, přičemž hlavními charakteristikami protokolů jsou:

• doporučení klinické praxe v lékařství založeném na důkazech,

• prováděcí příručka,

• plán auditu.

2

C1.1R1

Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality

Cíl

Připravené, auditované a vzájemně přezkoumané klinické protokoly

Počet

50

90

Q4

2025

Nejméně 90 klinických protokolů připravených, auditovaných a vzájemně přezkoumaných týmem odborníků, přičemž hlavními charakteristikami protokolů jsou:

• doporučení klinické praxe v lékařství založeném na důkazech,

• prováděcí příručka,

• plán auditu.

3

C1.1R2

Návrh elektronické platformy pro sledování spotřeby antibiotik v nemocnicích a infekcí spojených se zdravotní péčí

Milník

Přijetí seznamu zdravotnických zařízení

Přijetí seznamu zdravotnických zařízení

Q1

2023

Přijetí seznamu zdravotnických zařízení, která poskytují organizaci zdravotního pojištění informace o spotřebě antibiotik a jsou sledována organizací zdravotního pojištění.

4

C1.1R2

Návrh elektronické platformy pro sledování spotřeby antibiotik v nemocnicích a infekcí spojených se zdravotní péčí

Milník

Plně funkční je elektronická platforma včetně monitorovacího systému

Zavedení a provoz elektronické platformy

Q4

2025

Elektronická platforma pro zpracování údajů z nemocničních lékáren (spotřeba antibiotik v nemocnicích), mikrobiologických laboratoří (antimikrobiální rezistence) a nemocnic (infekce spojené se zdravotní péčí) musí být plně funkční (instalovány na všech místech používání a jsou vloženy skutečné údaje) a musí být zaveden systém monitorování jeho účinnosti.

5

C1.1I1

Nové objekty pro Kyperské transfuzní zařízení a pořízení nejnovějšího technického vybavení

Milník

Podpis smlouvy na výstavbu Kyperského transfuzního zařízení

Podpis smlouvy

Q3

2022

Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (zadavatelem) vybraným v rámci nabídkového řízení na výstavbu Kyperského transfuzního zařízení.

6

C1.1I1

Nové objekty pro Kyperské transfuzní zařízení a pořízení nejnovějšího technického vybavení

Milník

Nová zařízení transfuzního zařízení včetně veškerého vybavení jsou plně funkční

Dokončení výstavby a zahájení provozu

Q2

2025

Nové objekty Kyperského transfuzního zařízení musí být postaveny a musí mu plně sloužit. Nová zařízení musí mít poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Musí být uvedeno do provozu nové příslušné vybavení a musí být dokončen převod stávajícího vybavení ze stávajících prostor pro instalaci krve do nových zařízení.

7

C1.1I2

Kyperský systém informačních a komunikačních technologií v oblasti inovativního veřejného zdraví (IKT)

Milník

Systém sentinelové surveillance chřipky (ISS)

Plně funkční systém

 

Q2

2022

Modul sentinelové surveillance chřipky v rámci kyperského systému informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti inovativního veřejného zdraví bude funkční a bude zaveden systém pro sledování jeho účinnosti.

8

C1.1I2

Kyperský systém informačních a komunikačních technologií v oblasti inovativního veřejného zdraví (IKT)

Cíl

Spolupracující lékaři vkládají údaje do modulu sentinelové surveillance chřipky

Počet

0

150

Q4

2025

V souladu s pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO) bude modul sentinelové surveillance chřipky (ISS) v rámci kyperského systému informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti inovativního veřejného zdraví zaznamenávat epidemiologické údaje zadané do online digitální platformy praktickými lékaři s cílem informovat ministerstvo zdravotnictví o možném vysokém nárůstu případů. Ministerstvo zdravotnictví určí 150 spolupracujících lékařů, kteří zadávají údaje do modulu sentinelové surveillance chřipky (ISS) v rámci kyperského systému IKT v oblasti inovativního veřejného zdraví.

9

C1.1I3

Nákup/náhrada zdravotnického vybavení v nemocnicích

Cíl

Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory

Počet

0

10

Q4

2023

Nejméně deset z žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií obdrželo finanční podporu ze systému na pořízení zdravotnického vybavení.

10

C1.1I3

Nákup/náhrada zdravotnického vybavení v nemocnicích

Cíl

Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory

Počet

10

23

Q4

2025

Finanční podporu z programu na pořízení zdravotnického vybavení obdrželo nejméně 23 ze žádajících zdravotnických zařízení z různých kategorií.

11

C1.1I4

Akreditace veřejných a soukromých nemocnic

Cíl

Zdravotnická zařízení, která měla prospěch ze systému pro pokrytí nákladů souvisejících s akreditací

Počet

0

20

Q2

2024

Nejméně 20 ze žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií získalo podporu ze systému pro získání akreditace.

12

C1.1I4

Akreditace veřejných a soukromých nemocnic

Cíl

Zdravotnická zařízení, která měla prospěch ze systému pro pokrytí nákladů souvisejících s akreditací

Počet

20

45

Q4

2025

Nejméně 45 ze žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií získalo podporu ze systému pro získání akreditace.

13

C1.1I6

Zavádění všeobecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru

Milník

Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje systému IT pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví

Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje systému IT, jak je uvedeno ve zvláštní zprávě týmu pro přejímání výsledků v rámci veřejného zadavatele

Q4

2023

Musí být dokončena analýza, návrh a vývoj fáze IT systému.

Součástí specifikací musí být:

a) mobilní videokomunikace,

b) geolokalizace,

c) vyhledávání schopností,

d) profil pro propojení dat o pacientech napříč komunitami (s cílem lokalizovat komunity, které mají k dispozici relevantní zdravotní údaje o pacientech, a přenos identifikátorů pacientů mezi komunitami, které mají stejné údaje o pacientovi),

e) pro detekci a reakci napříč vrstvami v rámci kybernetické bezpečnosti (XDR) a elektronickou identifikaci,

f) automatické shromažďování a vyhodnocování údajů,

g) pro kyperské i zahraniční rezidenty: i) aktualizace vnitrostátního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví s otevřeným zdrojovým kódem, ii) aktualizovaný pacientský souhrn a iii) elektronické recepty,

h) sdílení nestrukturovaných klinických dokumentů a

i) přístup pacientů k přeshraničním datovým službám na základě pokynů k provádění architektury klinických dokumentů ve vlně 6, kterou vypracovala síť pro elektronické zdravotnictví.

Vytvoří se rovněž nová služba, která umožní výměnu strukturovaných a kódovaných klinických dokumentů, které mohou zahrnovat zprávy o snímcích/obrazech, vypouštěcí dopisy (extrakt), elektronické zdravotní záznamy a laboratorní výsledky.

14

C1.1I6

Zavádění všeobecných přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru

Milník

Plné fungování přeshraniční výměny údajů o zdravotní péči

Schválení systému vnitrostátním orgánem pro elektronické zdravotnictví

Q2

2025

Plné fungování přeshraniční výměny údajů mezi Kyprem a zeměmi s operačními národními kontaktními místy pro elektronické zdravotnictví (jako jsou elektronické předpisy, elektronická vydání, souhrny pacientů vyměňované s Kyprem) a další soubory údajů (např. formuláře pro propuštění, laboratorní výsledky a zobrazování), jak bylo dohodnuto s infrastrukturou digitálních zdravotnických služeb pro elektronické zdravotnictví.

15

C1.1I7

Systém varování obyvatelstva v případě mimořádných situací prostřednictvím SMS

Milník

Nově zavedený systém varování obyvatelstva a jeho monitorovací systém jsou plně funkční

Technický výbor podepisuje závěrečnou zprávu o přijetí systémů a zprávu o spuštění.

pro systém varování obyvatelstva

Q4

2025

Systém varování obyvatelstva musí být v provozu a musí být zaveden monitorovací systém, který prostřednictvím mobilní aplikace a/nebo SMS osloví celou populaci.

Koncové body pro zasílání SMS musí být plně funkční.

A.3.    Popis reforem a investic (půjčky)

Reforma 3 (C1.1R3): Postupný přechod rámce pro poskytování zdravotní péče a úhrady na modely založené na hodnotách

Cílem reformy je zavést modely zdravotní péče založené na hodnotách, které doplní stávající modely zdravotní péče založené na objemu, zlepšit výsledky v oblasti zdraví a omezit náklady na ně.

Spočívá v rozvoji vhodných hodnotově orientovaných modelů a iniciativ s příslušnými monitorovacími mechanismy pro měření a sledování úspěšnosti reformy a v zavedení modelů založených na hodnotách v rozhodnutí o úhradách primární a nemocniční péče podle právních předpisů o obecném systému zdravotní péče.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

Investice 5 (C1.1I5): Rozšíření, modernizace a zkvalitnění kyperských státních nemocnic

Cílem této investice je rozšířit, modernizovat a/nebo zkvalitnit kyperské státní nemocnice, aby mohly na rovnoprávném základě konkurovat soukromému sektoru a zároveň zlepšit kvalitu zdravotnických služeb a pracovní podmínky zdravotnických pracovníků ve veřejných nemocnicích.

Toto opatření spočívá v rozšíření, modernizaci a/nebo zkvalitnění následujících devíti státních nemocnic: 1) zkvalitnění nemocnice pro děti Makarios s cílem nabídnout úplnou léčbu dětských případů; 2) výstavba a/nebo rozšíření hemodialyzační jednotky v nemocnicích v Pafosu a Limassolu; 3) výstavba nemocnice pro duševní zdraví; 4) zlepšení všeobecné nemocnice v Limassolu; 5) posílení oddělení urgentního příjmu ve všech státních kyperských nemocnicích; 6) zlepšení všeobecné nemocnice v Pafosu; 7) rozšíření invazivní radiologické jednotky včetně zdravotnického vybavení (např. angiografická jednotka); 8) výstavba oddělení COVID-19 v nemocnici Famagusta; a 9) vytvoření oddělení pro přenosné nemoci ve všeobecné nemocnici v Limassolu. Renovace budov se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii. Hemodialyzační jednotka v nemocnici v Pafosu musí mít poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší, než stanoví požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

A.4.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění půjčky

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

16

C1.1R3

Postupný přechod rámce pro poskytování zdravotní péče a úhrady na modely založené na hodnotách.

Milník

Úhrada na základě hodnoty, která má být zohledněna u primární a nemocniční péče

Úhrada založená na hodnotě, která má být zohledněna v rozhodnutí o náhradě

Q1

2023

Rozhodnutí o každoroční úhradě v rámci všeobecného systému zdravotní péče se upraví tak, aby zahrnovala úhradu nákladů na primární a nemocniční péči založenou na hodnotě.

17

C1.1I5 Rozšíření, modernizace a zkvalitnění kyperských státních nemocnic

Cíl

Vylepšené, postavené a/nebo modernizované státní nemocnice

Počet

0

7

Q2

2024

Bude zlepšeno, vybudováno a/nebo modernizováno nejméně sedm státních nemocnic. Renovace budov se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii. Hemodialyzační jednotka v nemocnici v Pafosu musí mít poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší, než stanoví požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Ukončení prací se doloží převzetím vydaných certifikátů dokončených prací.

18

C1.1I5 Rozšíření, modernizace a zkvalitnění kyperských státních nemocnic

Cíl

Vylepšené, postavené a/nebo modernizované státní nemocnice

Počet

7

9

Q2

2026

Devět státních nemocnic bude zlepšeno, vybudováno a/nebo modernizováno. Renovace budov se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii. Hemodialyzační jednotka v nemocnici v Pafosu musí mít poptávku po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší, než stanoví požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Ukončení prací se doloží převzetím vydaných certifikátů dokončených prací.

B. SLOŽKA č. 2.1: Klimatická neutralita, energetická účinnost a obnovitelná energie

Cílem této složky kyperského plánu obnovy a odolnosti je řešit zmírňování změny klimatu tím, že přispěje k transformaci země na klimatickou neutralitu.

Cílem složky je zlepšit politiku v oblasti životního prostředí prostřednictvím opatření týkajících se ekologického zdanění, otevření trhu s elektřinou a usnadnění udělování licencí na obnovitelné zdroje energie a renovačních projektů. Cílem složky je zlepšit energetickou účinnost fondu budov a další infrastruktury a podpořit ekologické investice pro malé a střední podniky, domácnosti, širší veřejný sektor a nevládní organizace. Tato složka se rovněž zaměřuje na zmírnění energetické chudoby a jejím cílem je řešit energetickou izolaci Kypru.

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi na roky 2019 a 2020, která doporučují zaměřit investiční a související politiky na energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019 a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.1R1): Ekologické zdanění

Cílem opatření je podpořit přechod k účinnějšímu využívání environmentálních zdrojů, snížit emise skleníkových plynů a zvýšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů.

Reforma spočívá v legislativních změnách zavádějících uhlíkovou daň pro paliva používaná v hospodářských odvětvích, která nespadají do systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů. Reforma rovněž zahrnuje postupné zavedení poplatku za vodu a zavedení poplatku za odpad z domácností / ukládaný na skládku. Cílem reformy je konkrétně přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 s cílem snížit emise skleníkových plynů a zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů. Legislativní změny vycházejí ze závěrů nezávislé studie, která má být provedena.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím Kyperském úřadu pro elektřinu

Cílem opatření je posílit hospodářskou soutěž na trhu s elektřinou vytvořením podmínek pro účast nových investorů na výrobě, skladování, agregaci, odezvě na straně poptávky a na dodávkách elektřiny.

Reforma spočívá v zajištění nezávislosti kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím Kyperském úřadu pro elektrickou energii (EAC), pokud jde o správu, finanční a personální řízení. Opatření rovněž usnadní změnu dodavatele, což by mělo snížit náklady na elektřinu pro domácí a obchodní/průmyslové zákazníky.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Jednotné digitální místo s cílem zjednodušit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov

Cílem opatření je podpořit provádění projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zjednodušením povolovacího procesu projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Cílem reformy je rovněž urychlit energetickou renovaci budov.

Reforma spočívá v digitalizaci povolovacího procesu pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a v zřízení jednotného kontaktního místa pro technickou a finanční podporu pro účely energetické renovace budov.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulační rámec pro skladování energie

Cílem opatření je vytvořit regulační rámec na podporu účasti skladovacích zařízení na trhu s elektřinou.

Reforma spočívá ve změně pravidel pro přenos a distribuci (TDR) a pravidel pro obchodování a vypořádání (TSR) s cílem umožnit skladovacím zařízením účast na velkoobchodním trhu s elektřinou. Očekává se, že to podpoří výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie a přispěje k účinnosti a hospodářské životaschopnosti trhu s elektřinou jako celku.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2021.

Investice 1 (C2.1I1): Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru

Cílem opatření je snížit spotřebu primární energie a konečnou spotřebu energie a emise CO2 v budovách a/nebo zařízeních vlastněných nebo provozovaných malými a středními podniky, místními orgány (obcemi a komunitami) a organizacemi širšího veřejného sektoru.

Investice spočívá v poskytnutí podpory nejméně 275 subjektům na renovaci budov a na zvýšení účinnosti výrobních procesů. Grantový program rovněž podporuje provádění energetických auditů, zavádění digitálních technologií a integraci obnovitelných zdrojů energie. Investice se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Výzva k předkládání návrhů pro toto opatření zejména zohlední skutečnost, že nákup kotlů na biomasu musí být v souladu s ustanoveními směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, směrnicí 2018/2001/EU o obnovitelných zdrojích energie a příslušnými vnitrostátními právními předpisy o emisích látek znečišťujících ovzduší.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.Investice 2 (C2.1I2): Podpora obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech s osobami se zdravotním postižením

Cílem opatření je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie velkým počtem starých obydlí, jakož i dotovat provádění malých energetických renovací v domácnostech trpících energetickou chudobou a v domácnostech s osobami se zdravotním postižením.

Investice se skládá ze dvou dílčích opatření: i) podpůrného programu na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a ii) podpůrného programu pro řešení energetické chudoby v domácnostech s osobami se zdravotním postižením.

Dílčí opatření 1: podpora obnovitelných zdrojů energie a opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích

Investice spočívá v poskytnutí grantů nejméně 16 200 obydlím (včetně domácností zranitelných spotřebitelů elektřiny) na tepelnou izolaci střech a/nebo instalaci fotovoltaického systému a/nebo instalaci nebo výměnu solárních systémů vytápění vody (SWH) stávajícího obydlí.

Dílčí opatření 2: řešení energetické chudoby v domácnostech s osobami se zdravotním postižením

Investice spočívají v podpoře provádění malých energetických renovací, jako je tepelná izolace a energeticky účinná zařízení, v nejméně 270 domácnostech trpících energetickou chudobou a v domácnostech s osobami se zdravotním postižením.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 3 (C2.1I3): Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a nevládními organizacemi a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Cílem opatření je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie prostřednictvím velkého množství staré infrastruktury využívané místními orgány, jakož i vytvořit seznam investičních projektů v oblasti udržitelné energetiky a přizpůsobení se změně klimatu napříč venkovskými komunitami na Kypru.

Investice se skládá ze dvou dílčích opatření: i) podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány, jakož i nevládními organizacemi; a ii) usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Investice se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

Dílčí opatření 1: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a nevládními organizacemi

Toto dílčí opatření spočívá ve zřízení grantového programu na podporu rozsáhlých opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v budovách, infrastruktuře a sociálním bydlení, který je zaměřen na místní veřejné orgány a nevládní organizace.

Dílčí opatření 2: Usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Dílčí opatření spočívá v poskytování technické podpory radám ve venkovských oblastech při vypracovávání plánů udržitelné energetiky a klimatu a při provádění investic do energetiky a klimatu, jakož i ve zřízení grantového režimu na podporu investic do udržitelné energetiky a přizpůsobení se změně klimatu.

Obě dílčí opatření společně povedou k nejméně 580 investicím do zlepšení energetické náročnosti a odolnosti vůči změně klimatu, které mají provést místní orgány nebo nevládní organizace.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 4 (C2.1I4): Snížení emisí CO2 v průmyslových odvětvích, podnicích a organizacích

Cílem opatření je povzbudit průmyslová odvětví, podniky a organizace, aby se zapojily do transformací zaměřených na dekarbonizaci a aby prováděly akční plány na snížení emisí skleníkových plynů ve svých operacích a/nebo dodavatelských řetězcích.

Investice spočívá ve vytvoření podpůrného režimu poskytujícího financování, které odpovídá nákladům na nákup povolenek na emise skleníkových plynů, jimž je třeba se vyhnout v důsledku snížení emisí v důsledku opatření příjemců. V důsledku poskytnuté podpory se sníží nejméně 354 566 tun ekvivalentu CO2.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k předkládání projektů vyloučí tyto činnosti: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání 1 ; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty 2 ; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami 3 a zařízeními na mechanicko-biologickou úpravu 4 ; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že smějí být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 5 (C2.1I5): Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti

Cílem opatření je usnadnit energetickou modernizaci a vyšší energetickou účinnost vybraných veřejných budov, tj. objektů hasičské služby, škol, všeobecné nemocnice v Nikósii, čistíren odpadních vod a vodních čerpacích stanic.

Investice se skládá ze tří dílčích opatření: i) objekty hasičské služby a školy; ii) všeobecná nemocnice v Nikósii a iii) instalace fotovoltaických energetických systémů připojených k síti v čistírnách odpadních vod a vodních čerpacích stanicích.

Dílčí opatření 1: Objekty hasičské služby a školy

Dílčí opatření spočívá v realizaci energetických modernizací v 16 městských požárních stanicích na Kypru, v ústředí hasičského sboru a ve dvou venkovských požárních stanicích. Toto dílčí opatření se vztahuje rovněž na instalaci tepelné izolace a fotovoltaických systémů alespoň v 405 školách.

Investice se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

Dílčí opatření 2: Všeobecná nemocnice v Nikósii

Dílčí opatření spočívá ve zřízení a instalaci fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii o celkové kapacitě 943 KW.

Dílčí opatření 3: Čistírny odpadních vod a čerpací stanice

Dílčí opatření spočívá v instalaci fotovoltaických energetických systémů připojených do sítě s celkovým výkonem 2 MWp v čistírnách odpadních vod a vodních čerpacích stanicích.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 6 (C2.1I6): Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě

Cílem opatření je modernizovat infrastrukturu pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě a začlenit tuto infrastrukturu do budoucí inteligentní sítě.

Investice spočívají v dodání, instalaci, testování, kalibraci, uvedení do provozu a přijetí zařízení pro inteligentní sítě, po němž následuje konečná integrace infrastruktury. Opatření zahrnuje rovněž personální orientaci a odbornou přípravu.

Investice se uskuteční do 30. června 2024.

Investice 7 (C2.1I7): Hromadná instalace a provoz inteligentní (pokročilé) měřicí infrastruktury provozovatelem distribuční soustavy

Cílem opatření je usnadnit hromadné zavádění inteligentních měřičů na Kypru.

Investice spočívá v dodání a instalaci 400 000 inteligentních měřičů konečným zákazníkům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 8 (C2.1I8): Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství

Cílem opatření je zlepšit monitorování emisí skleníkových plynů ze zemědělství na Kypru a přispět k jejich snížení.

Investice spočívají ve vytvoření systému monitorování skleníkových plynů v zemědělství, který poskytne údaje pro provádění účinnějších postupů zmírňování změny klimatu a přispěje k dosažení 10% snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství do konce roku 2025.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 9 (C2.1I9): Protipožární ochrana lesů

Cílem opatření je zlepšit schopnosti příslušných kyperských orgánů vypořádat se s nebezpečím požáru a posílit ochranu před riziky, jimž čelí občané, infrastruktura a lesy.

Investice spočívají v nákupu protipožárních letadel, vozidel, vybavení a souvisejícího výcviku a servisu po dobu provádění opatření. To zahrnuje dodávku následujících vozidel, strojů a zařízení: 75 dopravních prostředků pro hlídkové účely pro ochranu lesů a přesun pracovníků v případě požáru; 12 velkých požárních vozidel; 25 zásahových hasicích vozidel; čtyř buldozerů pro výstavbu protipožárních staveb s možností přepravy nákladními vozidly pro rychlou přepravu na požáry; čtyř pozemních buldozerů pro výstavbu protipožárních staveb; šest zemědělských traktorů vybavených nezbytnými nástroji pro provádění protipožárních opatření; čtyřkolových rypadel/nakladačů; šesti drtičů větví; čtyř nakladačů (nákladní vozy) a šesti 20tunových hasicích vozů pro účely požární ochrany; jednoho letadla pro hašení požárů.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 10 (C2.1I10): Systém řízení trhu pro usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži

Cílem opatření je zavést systém řízení trhu kyperským provozovatelem přenosové soustavy jako nástroj usnadňující otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži.

Investice sestávají ze zřízení a spuštění systému řízení trhu pro kyperský trh s elektřinou a související odborné přípravy 100 % zaměstnanců provozovatele přenosové soustavy.

Investice se uskuteční do 31. března 2023.

B.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

19

C2.1R1

Ekologické zdanění

Milník

Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí uhlíková daň z pohonných hmot, daň z vody a poplatek za odpad z domácností / ukládaný na skládku

Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona, kterým se zavádí uhlíková daň z pohonných hmot, daň z vody a poplatek za odpad z domácností / ukládaný na skládku

Q2

2023

Vstup v platnost legislativních změn, jejichž cílem je konkrétně přispět k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Změny musí vycházet ze závěrů nezávislé studie, která má být provedena. Zákon zejména a) zavede uhlíkovou daň pro paliva používaná v hospodářských odvětvích, která nespadají do systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, b) postupně zavede daň z vody, která bude odrážet nedostatek tohoto přírodního zdroje a náklady na jeho využívání pro životní prostředí, a c) zavede celostátní poplatek za odpad z domácností / ukládaný na skládku.

20

C2.1R1

Ekologické zdanění

Milník

Zpráva o posouzení dopadů, která měří dopad reformy na životní prostředí a hospodářství

Zveřejnění zprávy o posouzení dopadů, která měří dopad reformy na životní prostředí a hospodářství

Q2

2026

Zpráva o posouzení dopadů, která měří dopad reformy na životní prostředí a hospodářský dopad na domácnosti a podniky, a v případě potřeby doporučuje další daňové změny.

21

C2.1R2

Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím Kyperském úřadu pro elektřinu

Milník

Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021

Ustanovení zákona o vstupu v platnost „zákona o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021“

Q4

2021

Vstup v platnost zákona o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021, který usnadní otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži a podpoří zavádění obnovitelných zdrojů energie tím, že zajistí: a) dosažení nezávislosti kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím Kyperském úřadu pro elektrickou energii (EAC) (autonomie správy, finanční autonomie a nezávislosti zaměstnanců PPS), b) zavedení nezbytných kroků ke snížení nákladů na elektřinu pro domácí a obchodní/průmyslové zákazníky a c) vytvoření podmínek pro transparentnost a důvěru s cílem motivovat nové investory do výroby a dodávek elektřiny.

22

C2.1R3

Jednotné digitální místo s cílem zjednodušit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov

Milník

Plně funkční platforma IT

Plně funkční platforma IT schválená ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu

Q4

2022

Plně funkční platforma IT pro 1) průhledné vedení žadatele prostřednictvím procesu vyřizování žádostí o správní povolení až do doručení jednoho nebo více rozhodnutí příslušnými orgány, 2) poskytnutí všech nezbytných informací žadateli a případně zapojení dalších správních orgánů.

23

C2.1R4

Regulační rámec pro skladování energie

Milník

Změna pravidel pro přenos a distribuci (TDR) a pravidel pro obchodování a vypořádání (TSR)

Zveřejnění změny pravidel pro přenos a distribuci (TDR) a pravidel pro obchodování a vypořádání (TSR) na internetových stránkách Kyperského energetického regulačního orgánu

Q4

2021

Vstup v platnost změny pravidel pro přenos a distribuci (TDR) a pravidel pro obchodování a vypořádání (TSR), která poskytne nezbytný regulační rámec (tržní pravidla) a technické postupy, které umožní skladovacím zařízením:

účastnit se velkoobchodního trhu s elektřinou,

—podporovat rozvoj ekonomicky životaschopného, účinného a bezpečného trhu s elektřinou zaměřeného na spotřebitele, který upřednostňuje výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie.

24

C2.1I1

Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru

Milník

Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru

Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů pro režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, obcích a širším veřejném sektoru

Q4

2021

Vydat výzvu k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru, a to v návaznosti na ověření nařízení o státní podpoře, které má být uplatňováno komisařem pro kontrolu státní podpory, a rozhodnutím Rady ministrů, kterým se schvalují cíle režimu. Investice se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

25

C2.1I1

Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru

Cíl

Subjekty (malé a střední podniky, obce, komunity a širší veřejný sektor), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti

 

Počet

0

125

Q4

2024

Nejméně 125 subjektů (malé a střední podniky, obce, komunity a širší veřejný sektor) provedlo 1) zásahy do energetické účinnosti (opatření energetické účinnosti) v budovách nebo 2) opatření v oblasti energetické účinnosti související s jejich výrobními procesy nebo 3) opatření energetické účinnosti v obecních sportovních zařízeních, a to díky podpoře poskytované s cílem dosáhnout v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí

26

C2.1I1

Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru

Cíl

Subjekty (malé a střední podniky, obce, komunity a širší veřejný sektor), které provedly intervence v oblasti energetické účinnosti

 

Počet

125

275

Q4

2025

Nejméně 275 subjektů (malé a střední podniky, obce, komunity a širší veřejný sektor) provedlo 1) zásahy do energetické účinnosti (opatření energetické účinnosti) v budovách nebo 2) opatření v oblasti energetické účinnosti související s jejich výrobními procesy nebo 3) opatření energetické účinnosti v obecních sportovních zařízeních, a to díky podpoře poskytované s cílem dosáhnout v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

27

C2.1I2

Podpora obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech s osobami se zdravotním postižením

Milník

První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obytných budovách

Zveřejnění první výzvy k předkládání návrhů

Q2

2021

První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obytných budovách byla zveřejněna na internetových stránkách Fondu pro obnovitelné zdroje energie a pro zachování energie. Investice se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

28

C2.1I2

Podpora obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech s osobami se zdravotním postižením

Cíl

Obydlí a domácnosti s osobami se zdravotním postižením, u nichž došlo ke snížení energetické náročnosti

Počet

0

8 600

Q4

2023

Nejméně 8 500 obydlí a 100 domácností s osobami se zdravotním postižením zlepšilo svou energetickou náročnost díky individualizovaným řešením (podpůrné služby a energetické poradenství) a finanční podpoře s cílem dosáhnout v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

29

C2.1I2

Podpora obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech s osobami se zdravotním postižením

Cíl

Obydlí a domácnosti s osobami se zdravotním postižením, u nichž došlo ke snížení energetické náročnosti

Počet

8600

16 470

Q2

2026

Nejméně 16 200 obydlí a 270 domácností s osobami se zdravotním postižením zlepšilo svou energetickou náročnost díky individualizovaným řešením (podpůrné služby a energetické poradenství) a finanční podpoře s cílem dosáhnout v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

30

C2.1I3

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a nevládními organizacemi a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Milník

První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při opatřeních v oblasti energetické účinnosti

Zveřejnění první výzvy k předkládání návrhů

Q3

2021

První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů v opatřeních v oblasti energetické účinnosti byla zveřejněna na internetových stránkách Fondu pro obnovitelné zdroje energie a ochranu energie. Investice se zaměří na dosažení v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

31

C2.1I3

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a nevládními organizacemi a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Cíl

Investice místních orgánů nebo nevládních organizací, které zlepšily svou energetickou náročnost a odolnost vůči změně klimatu

Počet

0

190

Q4

2023

Nejméně 190 investic realizovaných místními orgány nebo nevládními organizacemi, které zlepšily svou energetickou náročnost a odolnost vůči změně klimatu díky technické pomoci a finanční podpoře s cílem dosáhnout v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

32

C2.1I3

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a nevládními organizacemi a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

Cíl

Investice místních orgánů nebo nevládních organizací, které zlepšily svou energetickou náročnost a odolnost vůči změně klimatu

Počet

190

580

Q2

2026

Nejméně 580 investic realizovaných místními orgány nebo nevládními organizacemi, které zlepšily svou energetickou náročnost a odolnost vůči změně klimatu díky technické pomoci a finanční podpoře s cílem dosáhnout v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

33

C2.1I4

Snížení emisí CO2 v průmyslových odvětvích, podnicích a organizacích

Cíl

Snížení emisí

Počet

0

130 000

Q4

2024

Snížení nejméně 130 000 tun ekvivalentu CO2 v důsledku poskytnuté podpory. Snížení emisí se ověří prostřednictvím zpráv externích odborníků. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

34

C2.1I4

Snížení emisí CO2 v průmyslových odvětvích, podnicích a organizacích

Cíl

Další snížení emisí

Počet

130000

354 566

Q2

2026

Snížení nejméně 354 566 tun ekvivalentu CO2 v důsledku poskytnuté podpory. Snížení emisí se ověří prostřednictvím zpráv externích odborníků. Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

35

C2.1I5

Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti

Cíl

Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách

Počet

0

405

Q1

2022

Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované v nejméně 405 školách s cílem dosáhnout v průměru nejméně 30% snížení poptávky po primární energii.

36

C2.1I5

Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti

Cíl

Dokončení výstavby a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii

Počet

0

943

Q4

2023

Dokončení výstavby a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii o celkové kapacitě 943 KW.

37

C2.1I5

Modernizace veřejných budov v oblasti energetické účinnosti

Cíl

Dokončení instalace fotovoltaických systémů ve vodních čerpacích stanicích a požárních stanicích

Počet

0

2 200

Q4

2025

Dokončení instalace fotovoltaických systémů s celkovým výkonem 2 200 kW ve vodních čerpacích stanicích a požárních stanicích.

38

C2.1I6

Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě

Milník

Podpis smlouvy o instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť

Podpis smlouvy

Q4

2022

Podpis smlouvy na instalaci zařízení na modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť na základě úspěšného zadávacího řízení.

39

C2.1I6

Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě

Milník

Dodávka, úspěšná instalace a přijetí zařízení pro inteligentní sítě

Vydaná zpráva o přijetí

Q2

2024

Dodání, úspěšné instalace, testování, kalibrace, uvedení do provozu a přijetí zařízení pro inteligentní sítě, po němž následuje konečná integrace infrastruktury.

40

C2.1I7

Hromadná instalace a provoz inteligentní (pokročilé) měřicí infrastruktury provozovatelem distribuční soustavy

Milník

Podpis smlouvy o inteligentní infrastruktuře pro měření elektřiny

Podpis smlouvy

Q1

2022

Podpis smlouvy na infrastrukturu inteligentního měření elektrické energie (hardware, software a podpora a další služby).

41

C2.1I7

Hromadná instalace a provoz inteligentní (pokročilé) měřicí infrastruktury provozovatelem distribuční soustavy

Cíl

Dodání a instalace inteligentních měřičů

Počet

0

200 000

Q3

2024

Převzetí dodávek a instalace nejméně 200 000 inteligentních elektroměrů konečným zákazníkům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.

42

C2.1I7

Hromadná instalace a provoz inteligentní (pokročilé) měřicí infrastruktury provozovatelem distribuční soustavy

Cíl

Dodání a instalace inteligentních měřičů

Počet

200000

40 0000

Q2

2026

Převzetí dodávek a instalace 400 000 inteligentních elektroměrů konečným zákazníkům elektřiny, včetně fyzických a právnických osob.

43

C2.1I8

Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství

Milník

Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství

Schválení zařízení a instalace přijímajícím výborem

Q2

2023

Nákup a instalace automobilové jednotky a stálých monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství s cílem provádět odpovídající politiky ke zmírnění emisí skleníkových plynů.

44

C2.1I8

Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství

Cíl

Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství

% (procent)

0

10

Q4

2025

Dosáhnout 10% snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství prostřednictvím monitorování emisí skleníkových plynů a výpočtu vnitrostátních emisních faktorů pro emise skleníkových plynů a zavádění emisních faktorů prostřednictvím národního seznamu emisí skleníkových plynů dané země. Referenční celkové emise ze zemědělské půdy na základě národní inventury země pro rok 2019 činí 122,8 kt ekvivalentu CO2.

45

C2.1I9

Protipožární ochrana lesů

Milník

Podpis dohod/podpisů o nákupu hasičských letadel, vozidel, vybavení a poskytování služeb

Podpis dohod/podpisů smluv

Q2

2022

Podpis dohod/podpisů s dodavateli o nákupu hasicích letadel, vozidel, vybavení a poskytování služeb s cílem přispět k přizpůsobení se změně klimatu a ke snížení rizika

výbuchu a rozšíření lesních požárů a posílení ochrany před riziky, jimž občané čelí,

infrastruktura a lesy po možném požáru.

46

C2.1I9

Protipožární ochrana lesů

Milník

Dodávka hasicích letounů, vozidel a vybavení

Osvědčení o převzetí vydaná pro dodávku hasicích letadel, vozidel a zařízení

Q4

2023

Dodání a přijetí protipožárních letounů, vozidel a vybavení.

47

C2.1I9

Protipožární ochrana lesů

Milník

Dokončení služeb

Osvědčení o převzetí vydaná za účelem potvrzení akceptace služeb

Q4

2025

Dokončení následujících služeb: 1) protipožární operace a výcvik pilotů (2) lesnické postupy a 3) služby pro 3 bezpilotní vzdušné prostředky (UAV) - drony.

48

C2.1I10

Systém řízení trhu pro usnadnění otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži

Milník

Dokončení, instalace a zavedení systému řízení trhu a odborná příprava zaměstnanců

Vydání konečného osvědčení o přijetí pro systém řízení trhu a ověření dokončení odborné přípravy pracovníků

Q1

2023

Dokončení, instalace a zavedení systému řízení trhu pro kyperský trh s elektřinou a školení pracovníků provozovatele přenosové soustavy o zavedeném informačním systému a souvisejících provozních postupech.

B.3.    Popis reforem a investic (půjčky)

Investice 11 (C2.1I11) Ukončení energetické izolace - Projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“

Cílem opatření je zajistit bezpečnost dodávek a konkurenceschopnější velkoobchodní ceny elektřiny a umožnit větší využívání elektřiny z čistších zdrojů, zejména z obnovitelných zdrojů, propojením elektrické sítě Kypru s kontinentálním systémem EU.

Investice spočívá v dokončení a uvedení do provozu propojení v rámci projektu společného zájmu 3.10.2 mezi Kyprem a Řeckem, které zahrnuje stejnosměrnou měnírnu s výkonem 1 000 MW na Kypru a související infrastrukturu na Kypru a Krétě, propojené 898 km podmořských kabelů vysokonapěťové stejnosměrné soustavy s kapacitou 1 000 MW. Předpokládá se, že se jedná o součást širší investice do vybudování přeshraničního propojovacího vedení o celkové délce 1 208 km mezi Krétou, Kyprem a Izraelem. Očekává se, že různé části projektu obdrží finanční prostředky z různých zdrojů, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost, Nástroje pro propojení Evropy, půjčky od Evropské investiční banky, komerčních půjček a vlastního kapitálu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Během provádění projektu musí být řádně dodržována zmírňující opatření zaměřená na zachování mořského prostředí, jak je stanoveno v posouzení vlivů na životní prostředí a stavebním povolení. Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posouzení podle směrnice 2000/60/ES, která jsou nezbytná pro zajištění souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí být začleněna do projektu a dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

B.4.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění půjčky

Pořadové číslo

Související opatření

(Reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

49

C2.1I11

Ukončení energetické izolace - projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“

Milník

Zahájení stavebních prací na měnírně vysokonapěťové stejnosměrné soustavy v Kofinou a na pevninské infrastruktuře na Kypru

Podepsaná dohoda o výstavbě měnírny v Kofinou

Q4

2022

Zahájení stavebních prací na měnírně HVDC v Kofinou a pevninské infrastruktuře na Kypru po zajištění příslušných zdrojů financování mimo RRF.

50

C2.1I11

Ukončení energetické izolace - projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“

Milník

Dokončení výstavby měnírny

Vydání přejímacího osvědčení pro stavbu měnírny

Q4

2024

Dokončení výstavby měnírny včetně instalace vysokonapěťových a kontrolních zařízení

51

C2.1I11

Ukončení energetické izolace - projekt společného zájmu „EuroAsia Interconnector“

Milník

Dokončené a plně funkční zařízení pro propojení elektrických sítí mezi Kyprem a Krétou (Řecko)

Akceptační tým výstupů podepisuje provozní účinnost projektu;

veřejné oznámení o zahájení provozu propojovacího vedení

Q4

2025

Dokončené a plně funkční zařízení pro propojení elektrických sítí mezi Kyprem a Krétou (Řecko) s cílem: 1) ukončit energetickou izolaci Kypru jakožto členského státu EU a 2) zajistit bezpečnost dodávek energie (3) dosáhnout vnitrostátních cílů v oblasti klimatu, jak je uvedeno v národním plánu v oblasti klimatu.

C. SLOŽKA č. 2.2: Udržitelná doprava

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je podpora čistší, inteligentnější, bezpečnější a spravedlivější městské mobility podporou přechodu od soukromých automobilů k udržitelnějším druhům dopravy, jako je veřejná doprava, jízda na kole, chůze, a podporovat používání vozidel s nulovými nebo nízkými emisemi, jakož i využívání digitálních systémů v odvětví dopravy.

Složka se zabývá doporučeními pro zemi týkajícími se investic do udržitelné dopravy (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019 a doporučení č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.2R1): Zřízení inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat

Cílem opatření je posílit technologickou infrastrukturu, umožnit lepší a účinnější monitorování infrastruktury a zavést do ní inteligentní prvky.

Reforma spočívá v rozvoji a provádění inteligentního dopravního systému s cílem zlepšit řízení mobility v městských oblastech a kyperské síti TEN-T, mimo jiné zlepšením spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami. Reforma zahrnuje dodání, instalaci a připojení 300 senzorů k národnímu přístupovému bodu. Očekává se, že toto vybavení bude základem pro digitalizaci sítí fyzické mobility v databázi geografického informačního systému (GIS) a pro integraci služeb mobility.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Poskytnout regulační rámec pro interoperabilní a efektivní infrastrukturu pro dobíjení elektrických vozidel a účinný trh s dobíjením elektrických vozidel

Cílem opatření je usnadnit vytvoření účinné infrastruktury elektromobility pro dobíjení elektrických vozidel.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů o dobíjecí infrastruktuře pro elektrická vozidla - cílem reformy je vytvořit mechanismus pro i) provádění a monitorování trhu s dobíjecími službami pro elektrická vozidla a ii) koordinaci analýzy údajů umožňující účinné monitorování sítě a zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Postupné vyřazování vozidel, která nejvíce znečišťují životní prostředí, zejména v znečištěných městských oblastech

Cílem reformy je poskytnout regulační rámec s cílem vytvořit impuls pro výměnu starých a znečišťujících kolejových vozidel a poskytnout pobídky pro využívání udržitelných řešení v oblasti dojíždění a mobility.

Tato reforma vytvoří právní rámec umožňující provádění opatření, jejichž cílem je vyloučit znečišťující vozidla z klíčových oblastí, jako jsou zóny bez emisí, poplatky za provoz vozidel v určitých oblastech a povinné používání elektrických vozidel při některých dopravních činnostech. Reformu podporuje investice 3 (podpora širokého využívání elektrických vozidel, vozidel s nízkými emisemi a alternativních dopravních prostředků).

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 1 (C2.2I1): Provádění projektů udržitelné městské mobility (SUMP) a opatření zvyšujících přístupnost

Cílem opatření je vytvořit infrastrukturu nezbytnou k posílení městské mobility s možnostmi šetrnějšími k životnímu prostředí, zlepšit životní prostředí měst a bezpečnost silničního provozu v Limassolu a Larnace. Investice rovněž zahrnují opatření na zlepšení přístupnosti a bezpečného pohybu chodců, cyklistů a osob se zdravotním postižením ve všech městských centrech.

Investice konkrétně spočívají v zavedení cyklistických stezek, jízdních pruhů pro autobusy a příslušných zařízení ITS (tj. inteligentního světelného systému s prioritním systémem autobusové dopravy), jakož i zavedení cyklistických stezek, přístřešků pro autobusy a zlepšení podmínek bezpečnosti silničního provozu na vybraných křižovatkách. Zahrnuje rovněž vytvoření parkovišť P+R a příslušných zařízení ITS, jakož i modernizaci stávající silniční sítě v městských centrech (jako jsou chodníky, přechody pro chodce, cyklisty a/nebo osoby se zdravotním postižením, systémy varování pro zrakově postižené, uzly pro parkování jízdních kol, nadchody pro chodce).

Investice se uskuteční do 31. března 2026.

Investice 2 (C2.2I2): Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu

Cílem opatření je vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro usnadnění přechodu k elektromobilitě a přispět k zavádění dobíjecích stanic.

Investice se skládá ze tří dílčích opatření: i) instalace veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla; ii) grantový program na instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v prostorách podniků a místních orgánů; a iii) systém grantů na vybírání poplatků za elektrická vozidla z obnovitelných zdrojů energie.

Dílčí opatření 1: instalace veřejně přístupných rychlých dobíjecích stanic pro elektrická vozidla

Investice spočívá v instalaci 10 rychlých dobíjecích stanic jako demonstračního projektu na podporu elektromobility. Poskytuje přístup k rychlému dobíjecí infrastruktuře pro elektrická vozidla, a proto se očekává, že přispěje k odstranění překážek pro spotřebitele týkajících se autonomie elektrických vozidel. 10 rychlých dobíjecích stanic je umístěno na veřejně přístupných místech, jako jsou nemocnice, velká veřejně přístupná parkovací místa nebo mimo budovy veřejných služeb (např. ministerstva nebo soudy).

Dílčí opatření 2: grantový program pro instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v prostorách podniků a místních orgánů

Program podpoří instalaci dobíjecích stanic ve veřejně přístupných oblastech ve vlastnictví podniků nebo místních orgánů.

Dílčí opatření 3: systém dotací na dobíjení elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů energie

Režim poskytuje finanční pobídky na podporu rozvoje nezbytné infrastruktury pro elektromobilitu, zejména prostřednictvím nabíjení elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů - grantový program zahrnuje instalaci fotovoltaických systémů a dobíjecích zařízení v obydlích pro dobíjení soukromých elektrických vozidel a financování místních/veřejných orgánů na výstavbu veřejných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Očekává se, že elektřina pro veřejné dobíjecí stanice bude z velké části vyráběna z obnovitelných zdrojů energie.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C2.2I3): Podporovat široké využívání elektrických vozidel (EV)

Cílem opatření je podpořit nákup elektrických vozidel, lehkých užitkových vozidel (tj. automobilů s emisemi CO2 nižšími než 50 g/km), elektrických jízdních kol a veřejných nebo nemotorizovaných druhů dopravy (např. autobus, jízdní kola) a zároveň postupně odstranit starší znečišťující vozidla z provozu. Očekává se, že investice doplní reformu č. 3 (Postupné vyřazování vozidel, která nejvíce znečišťují životní prostředí, zejména v znečištěných městských oblastech).

Investice se skládá ze tří dílčích opatření: i) zahájení přechodu na elektromobilitu ve vládním sektoru; ii) režimu podpory na nákup elektromobilu; a iii) systému šrotovného pro nejvíce znečišťující vozidla spojený s pobídkami pro mobilitu s nulovými a nízkými emisemi.

Dílčí opatření 1: nastartovat přechod k elektromobilitě ve vládním sektoru

Investice zahrnují opatření, jejichž cílem je nastartovat postupné nahrazování vládního konvenčního vozového parku elektrickými vozidly a podpořit přechod na elektromobilitu. Zahrnuje nákup 100 elektrických vozidel pro potřeby vládních institucí a instalaci příslušných dobíjecích stanic ve vládních prostorách. Kromě toho ministerstvo poštovních služeb nahradí celý svůj vozový park elektrických motocyklů.

Očekává se, že to bude sloužit jako demonstrační projekt na podporu elektromobility pro širší veřejnost.

Dílčí opatření 2: režim podpory nákupu elektrických vozidel

Režim poskytuje formou grantu pobídky pro nákup a registraci elektrických vozidel a nákup elektrických jízdních kol. Přímo souvisí s reformou č. 3, „Postupné vyřazování vozidel, která nejvíce znečišťují životní prostředí, zejména v znečištěných městských oblastech“, jako souběžné, podpůrné a doplňkové opatření.

Dílčí opatření 3: Systém šrotovného pro nejvíce znečišťující vozidla spojený s pobídkami pro mobilitu s nulovými a nízkými emisemi

Systém bude motivovat motoristy k tomu, aby se vzdali starších a více znečišťujících vozidel výměnou za alternativní možnosti mobility, jako je nákup elektrického vozidla nebo elektrických jízdních kol a/nebo bezplatných ročních jízdenek na autobus. Očekává se, že odstranění starších vozidel přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů z dopravy a ke zmírnění jejich dopadu na znečištění ovzduší, vody, půdy a hluku. Vyřazená vozidla musí být recyklována oprávněnými subjekty provádějícími recyklaci. Přednost se dává nejstarším vozidlům, která mají být sešrotována.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

C.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření

(Reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

52

C2.2R1

Zřízení inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat

Cíl

Dodávka a instalace nejméně 150 snímačů

Počet

0

150

Q1

2024

Dodání, instalace a připojení k národnímu přístupovému bodu alespoň 150 dopravních senzorů pro digitalizaci sítí a podporu rozvoje inteligentního dopravního systému.

53

C2.2R1

Zřízení inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálních dvojčat

Cíl

Dodávka a instalace celkem 300 snímačů

Počet

150

300

Q4

2025

Dodání, instalace a připojení k národnímu přístupovému bodu celkem 300 dopravních senzorů pro digitalizaci sítí a podporu rozvoje inteligentního dopravního systému.

54

C2.2R2

Poskytnout regulační rámec pro interoperabilní a efektivní infrastrukturu pro dobíjení elektrických vozidel a účinný trh s dobíjením elektrických vozidel

Milník

Vstup v platnost právních předpisů týkajících se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla

Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost

Q4

2024

Vstup v platnost právních předpisů týkajících se infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel a účinného trhu s dobíjením elektrických vozidel.

Regulační rámec podporuje: 1) mechanismus pro provádění a sledování trhu s dobíjením elektrických vozidel; a 2) koordinovanou analýzu údajů umožňující účinné monitorování sítí a zajištění souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

55

C2.2R3

Postupné vyřazování vozidel, která nejvíce znečišťují životní prostředí, zejména v znečištěných městských oblastech

Milník

Vstup v platnost legislativních/správních aktů týkajících se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel z provozu

Ustanovení v legislativních/správních aktech uvádějící vstup právních předpisů v platnost

Q4

2023

Vstup v platnost legislativních/administrativních aktů týkajících se vyloučení znečišťujících vozidel z klíčových oblastí/provozů.

Legislativní/správní akty vytvoří právní základ pro vymáhání přijetí omezujících opatření týkajících se provozu motorových vozidel s cílem postupně vyřadit nejvíce znečišťující vozidla.

56

C2.2R3

Postupné vyřazování vozidel, která nejvíce znečišťují životní prostředí, zejména v znečištěných městských oblastech

Milník

Provádění nejméně dvou opatření zaměřených na vyloučení znečišťujících vozidel

Provádění dvou opatření

Q4

2025

Nejméně dvě opatření jsou účinná s cílem vyloučit znečišťující vozidla z klíčových oblastí/provozů, jako jsou zóny bez emisí, uplatňování poplatků za provoz vozidel v určitých oblastech, uplatňování povinných opatření pro používání elektrických vozidel v některých dopravních operacích nebo rovnocenná opatření.

57

C2.2I1

Provádění projektů udržitelné městské mobility (SUMP) a opatření zvyšující přístupnost

Milník

Podpis smluv na výstavbu udržitelné dopravní infrastruktury a pomocných zařízení

Podepsané smlouvy

Q2

2024

Podpis smluv na 1) výstavbu cyklistických cest, jízdních pruhů pro autobusy a parkovišť P+R v rámci projektů udržitelné městské mobility (SUMP) a 2) zajištění doplňkových zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou, včetně parkovišť jízdních kol a přechodů pro chodce, cyklisty a/nebo osoby se zdravotním postižením.

58

C2.2I1

Provádění projektů udržitelné městské mobility (SUMP) a opatření zvyšující přístupnost

Cíl

Dokončení stavebních prací pro nejméně 62 km udržitelných dopravních tras

Počet

0

62

Q1

2026

Dokončení stavebních prací pro nejméně 62 km udržitelných dopravních tras, včetně nejméně 40 km cyklistických cest, nejméně 14 km jízdních pruhů pro autobusy a nejméně 8 km chodníků.

59

C2.2I1

Provádění projektů udržitelné městské mobility (SUMP) a opatření zvyšující přístupnost

Cíl

Dokončení stavebních prací pro nejméně 645 pomocných zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou

Počet

0

645

Q1

2026

Dokončení stavebních prací pro nejméně 645 doplňkových zařízení souvisejících s udržitelnou dopravou, včetně nejméně 5 parkovišť P+R, nejméně 40 přechodů, nejméně 300 ramp a nejméně 300 stanic pro parkování jízdních kol.

60

C2.2I2

Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu

Cíl

Instalace nejméně 330 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory

Počet

0

330

Q4

2023

Vzhledem k podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo zakoupeno a instalováno nejméně 330 dobíjecích stanic ve veřejných budovách, místních orgánech, malých a středních podnicích a/nebo soukromých domácnostech.

61

C2.2I2

Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu

Cíl

Instalace nejméně 1 200 dobíjecích stanic v důsledku poskytnuté podpory

Počet

330

1 200

Q4

2025

Vzhledem k podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo zakoupeno a instalováno nejméně 1 200 dobíjecích stanic (jako je běžné, dvojí, rychlé nabíjení a fotovoltaické nabíjení) ve veřejných budovách, místních orgánech, malých a středních podnicích a/nebo v soukromých domácnostech.

62

C2.2I3

Podporovat široké využívání elektrických vozidel (EV)

Cíl

Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol (alespoň 2 050) v důsledku poskytnuté podpory

Počet

0

2 050

Q4

2023

Vzhledem k podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo zakoupeno nejméně 2 050 elektrických vozidel kategorií M1, M2-3, N, L1e-L7e a jízdních kol.

63

C2.2I3

Podporovat široké využívání elektrických vozidel (EV)

Cíl

Nákup elektrických vozidel, elektrických jízdních kol (minimálně 5 750), v důsledku poskytnuté podpory

Počet

2 050

5 750

Q4

2025

Vzhledem k podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo zakoupeno nejméně 5 750 elektrických vozidel kategorií M1, M2-3, N, L1e-L7e a jízdních kol.

64

C2.2I3

Podporovat široké využívání elektrických vozidel (EV)

Cíl

Sešrotování vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory

Počet

0

1 000

Q4

2023

Díky podpoře poskytnuté v rámci režimu podpory bylo nejméně 1 000 vozidel s vysokými emisemi vyřazeno a nahrazeno elektrickými jízdními koly, ročními jízdenkami pro autobusy a vozidly s nulovými nebo nízkými emisemi nebo vozidly (méně než 50 g CO2/km).

65

C2.2I3

Podporovat široké využívání elektrických vozidel (EV)

Cíl

Sešrotování vozidel s vysokými emisemi v důsledku poskytnuté podpory

Počet

1 000

3 150

Q4

2025

Z důvodu podpory poskytnuté v rámci režimu podpory bylo nejméně 3 150 (až 3 500) vozidel s vysokými emisemi vyřazených a nahrazených elektrickými jízdními koly, roční jízdenka (letenky) a nízkoemisní vozidla (méně než 50 g CO2/km).

D. SLOŽKA č. 2.3: Inteligentní a udržitelné hospodaření s vodou

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá neefektivností vodohospodářství. Cílem této složky je zajistit odpovídající a nepřerušované zásobování kvalitní pitnou vodou, maximalizovat infrastrukturu pro systémy sběru odpadních vod, čištění odpadních vod a opětovné využívání vyčištěných odpadních vod v zemědělství; snížení ztrát vody, objemu ztrátové vody a čerpání podzemních vod, zlepšení protipovodňové infrastruktury, zlepšení provozní účinnosti služeb poskytovaných spotřebitelům prostřednictvím technologického pokroku a zajištění transparentnosti finančních transakcí.

Složka se zabývá doporučením pro zemi týkajícím se vodohospodářství (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020 a doporučení č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma hospodaření s vodními zdroji

Cílem opatření je definovat opatření, která řeší strukturální nedostatky v hospodaření s vodními zdroji na Kypru a zlepšují jeho účinnost a udržitelnost.

Reforma spočívá ve zřízení pracovní skupiny na vysoké úrovni (dále jen „pracovní skupina“) vedené Ministerstvem zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí, jejímiž členy jsou zástupci ministerstva vnitra, ministerstva financí, Generálního ředitelství pro evropské programy, koordinaci a rozvoj a všech rad v oblasti vodovodů a kanalizací, jakož i koordinačních orgánů místní správy, které zastupují všechny zúčastněné strany ve vnitrostátním vodohospodářství. Pracovní skupina slouží jako orgán pro spolupráci mezi různými vodohospodářskými orgány a jako koordinační a monitorovací orgán pro provádění investic a opatření, jež mají být navržena. Pracovní skupina navrhne akční plán s nezbytnými regulačními a adaptačními opatřeními, která mají být provedena během příštích 10 až 15 let. Cílem navrhovaného akčního plánu je i) zvýšit provozní účinnost sloučením oblastních rad pro vodovody a kanalizace, ii) snížit objem ztrátové vody, iii) zlepšit využívání vody a iv) zvýšit bezpečnost a udržitelné fungování infrastruktur odboru pro vodohospodářský rozvoj. Pracovní skupina koordinuje a sleduje provádění akčního plánu a poskytuje příslušným vodohospodářským orgánům nezbytnou technickou pomoc při provádění reformních opatření, jakož i investic zahrnutých do složky.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2025.

Investice 1 (C2.3I1): Náhrada přivaděče Choirokitia–Famagusta

Cílem opatření je zlepšit zabezpečení dodávek vody zlepšením dopravní infrastruktury se zvýšenou kapacitou přivaděče mezi klíčovými vodními zdroji (např. čistírnami odpadních vod) a oblastmi spotřeby. Investice rovněž přispějí k minimalizaci ztrát vody a výskytu poruch, ke zlepšení kvality vody prostřednictvím smíchání odsolované a rafinované vody před tím, než se dostane ke konečným spotřebitelům, a k dosažení úspor energie prostřednictvím sníženého čerpání vody.

Opatření spočívá ve výstavbě náhrady stávajícího přivaděče vody. Projekt zahrnuje provádění topografických studií a posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě výše uvedených předběžných kroků a vydání nezbytných povolení pověří odbor pro vodohospodářský rozvoj stavebními pracemi zhotovitele, který bude vybrán prostřednictvím zadávacích řízení k provedení stavebních prací.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 2 (C2.3I2): Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody

Cílem opatření je zlepšit kvalitu vody, snížit spotřebu energie a náklady na výrobu pitné vody tím, že se omezí potřeba odsolování vody a sníží se narušení dodávek a distribuce vody.

Opatření spočívá v modernizaci čistíren odpadních vod v obcích Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou. To zahrnuje nahrazení stávající infrastruktury pro chloraci v těchto pěti čistírnách odpadních vod, instalaci jednotek pro dočišťování vody pomocí aktivního uhlí v čistírnách odpadních vod v obcích Limassol, Asprokremmos a Tersefanou, rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v obci Asprokremmos o 10 000 m³/den a modernizaci monitorovacího a kontrolního systému a jeho automatického systému.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C2.3I3): Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu odboru pro vodohospodářský rozvoj

Cílem opatření je zlepšit efektivitu hospodaření s vodními zdroji a zvýšit provozní kapacitu příslušných orgánů. Cílem opatření je snížit riziko narušení činnosti zajištěním různých systémů proti kybernetickým a fyzickým útokům, snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů zvýšením účinnosti, snížit objem ztrátové vody při zavlažování zlepšením infrastruktury a monitorovací kapacity a snížit riziko znečištění a dopad dlouhotrvajících sucha prostřednictvím intenzivního hospodaření s vodními zdroji a prognóz.

Opatření spočívá ve vytvoření integrované platformy, která bude složena z několika subsystémů, přičemž každý z nich bude řešit klíčové výzvy, včetně kvality vody, zvládání povodňových rizik, řízení poptávky po vodě a přidělování vody pro účely zavlažování, energetické účinnosti a kybernetické a fyzické bezpečnosti. Provádění opatření zahrnuje: i) instalaci 500 hydraulických a kvalitativních senzorů ve všech jezerech, nádržích, řekách, jakož i v síti vodní dopravy až po úroveň komunit; ii) instalaci měřičů spotřeby energie pro sledování spotřeby energie čerpacích stanic, které musí být přenášeny a ukládány v databázi; iii) softwarovou platformu propojenou s inteligentními analýzami a metodami, které mají pomoci rozhodovacímu procesu v souvislosti s výrobou vody z různých zdrojů (odsolování a úprava vody z nádrží) s přihlédnutím k bezpečnosti dodávek vody, nákladům na výrobu vody v různých systémech a prognózám sucha. Kromě toho se opatření zabývá problémy v oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti prostřednictvím nástrojů na posílení ochrany systémů IKT. Projekt se provádí podle následujícího pořadí akcí: podrobná analýza požadavků za pomoci specializovaných poradců; pořizování a instalace vybavení; a zavádění, posuzování a uvádění subsystémů IT do provozu.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 4 (C2.3I4): Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí

Cílem opatření je zvýšit provozní a energetickou účinnost prostřednictvím digitalizace Rady pro kanalizaci v Larnace, Vodohospodářské rady v Larnace a Vodohospodářské rady v Limassolu, zejména prostřednictvím modernizace provozu a služeb organizací a začleněním systémů IT, které se v současnosti používají, do jednotného systému pro provoz v rámci cloudových služeb.

Opatření sestává z řady inteligentních a digitálních modernizací v každé ze tří organizací: i) Rada pro kanalizaci v Larnace provede technicko-ekonomickou studii s cílem zmapovat její energetickou stopu a určit potenciál pro snížení spotřeby energie, například prostřednictvím solárních řešení a řešení na bázi bioplynu. Rovněž instaluje inteligentní měřiče, senzory a systémy pro záznam hydrologické rovnováhy, aby bylo možné včas odhalit poškozené potrubí a monitorovat patogeny. ii) Vodohospodářská rada v Larnace instaluje ve svých distribučních sítích snímače jakosti a tlaku vody, a očekává se tedy, že nahradí alespoň 50 % svých běžných spotřebitelských měřičů inteligentními měřiči. Kromě toho vytvoří podpůrný nástroj na podporu rozhodování pomocí technologie digitálních dvojčat a databázi. Tyto systémy čerpá informace z instalovaných senzorů, inteligentních vodoměrů a stávajících systémů, které mají být kombinovány za účelem přesného odhadu průtoku vody, tlaku a kvality vody za účelem včasného odhalení událostí. iii) Vodohospodářská rada v Limassolu nahradí konvenční měřiče spotřeby automatizovanými inteligentními měřiči a instaluje snímače tlaku a kvality pro monitorování infrastruktury a rozvoj inovativních služeb zákazníkům, jako je včasné varování v případě úniku. Kromě toho se očekává, že navrhne personalizovaný software, který bude zahrnovat všechny jeho operace, a bude podporovat rozhodování založené na datech.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 5 (C2.3I5): Opatření proti povodním a k zachycování vody

Cílem opatření je zmírnit negativní účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní lokality a příjem z povodní prostřednictvím zvládání povodňových rizik. Specifickým cílem vyplývajícím z opatření, která mají být provedena, je snížení eroze způsobené extrémními odtoky, a to jak v zemědělských, tak městských oblastech.

Opatření sestává z řady opatření proti povodním a k zachycování vody. Práce se soustředí do tří oblastí, konkrétně Livadia, Kladeri a centra Nikósie, a to takto: i) V Livadii obec Larnaka zmodernizuje a zkvalitní povodňové kanály zlepšením říčního dna a říčních břehů. ii) V oblasti Kladeri vybuduje obec Ypsonas kompletní sběrnou síť dešťové vody o délce 4 600 metrů za účelem pokrytí oblasti, která končí v 35 absorpčních jímkách. iii) V Nikósii již obec Nikósie vybrala osm oblastí, kde má být vybudován kompletní kanalizační systém. Práce zahrnují rekonstrukci ulic a chodníků a rozšíření sítě dešťové vody.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 6 (C2.3I6): Zvýšit zabezpečení dodávek vody v regionech Nikósie a Larnaka

Cílem opatření je zvýšit přiměřenost vody pro potřeby Vodohospodářské rady v Nikósii a Larnace.

Opatření předpokládá výstavbu tří ocelových vodních nádrží nové generace opatřených sklovitým povlakem, o celkovém objemu 26 000 m³, v regionu Nikósie a výstavbu vodní nádrže 10 000 m³ ve vymezeném území v Klavdii v Larnace.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice 7 (C2.3I7): Infrastruktura východní Nikósie pro opětovné využití vyčištěných odpadních vod

Cílem opatření je zvýšit skladovací kapacitu čistírny odpadních vod v oblasti Vathia Gonia, aby bylo možné využít celé množství vyčištěné odpadní vody. Toho se dosáhne vybudováním nezbytné infrastruktury pro okamžité využití vody, zamezení vypouštění a uspokojení stávajících potřeb zemědělců napojení na zavlažovací síť.

Projekty provádí odbor pro vodohospodářství a zahrnují rovněž pumpování, přenos, distribuci a skladování vyčištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod Vathia Gonia, která se nachází ve východní Nikósii. Vyčištěná voda se nakonec použije pro účely zavlažování ve zvláštních zemědělských oblastech nacházejících se v širší východní oblasti Nikósie pod kontrolou Kyperské republiky, čímž se zamezí jakémukoli vypouštění.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 8 (C2.3I8) Ochrana mořského ekosystému před nebezpečím způsobeným únikem ropy

Cílem opatření je chránit mořské ekosystémy prostřednictvím modernizace provozní kapacity odboru pro rybolov a mořský výzkum, aby bylo možné rychle, adekvátně a účinně reagovat na mimořádné události od znečištění ropou až po znečištění moře.

Opatření spočívá v nákupu tří čisticích nádob s možností autonomních společností zabývajících se rekuperací ropy, z nichž dvě budou působit v blízkosti pobřeží a větší na volném moři, jakož i v nákupu dvou autonomních rozprašovacích jednotek pro rozprašovače oleje.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

D.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

66

C2.3R1

Reforma hospodaření s vodními zdroji

Milník

Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji

Zveřejnění akčního plánu na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí

Q2

2025

Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji s regulačními a adaptačními opatřeními. Cíle navrhovaného akčního plánu jsou: 1) pomáhat se slučováním oblastních rad pro vodovody a kanalizace, 2) snížit objem ztrátové vody 3) zlepšit využívání vody a 4) zvýšit bezpečnost a udržitelné fungování infrastruktur odboru pro vodohospodářský rozvoj.

67

C2.3I1

Náhrada přivaděče Choirokitia-Famagusta

Milník

Příprava zadávací dokumentace a výzva k podávání nabídek

Zveřejněná výzva k podávání nabídek na práce související s náhradou přivaděče

Q3

2023

Příprava zadávací dokumentace a vydání výzvy k podávání nabídek po dokončení podrobného návrhu náhrady přivaděče Choirokitia–Famagusta, včetně výkazu výměr vyhotoveného rozpočtářem staveb, topografie, povolení, dalších technických a environmentálních studií a licencí. Dokončeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o projektech (127(I)/2018)/řízení o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 73(I)/2016).

68

C2.3I1

Náhrada přivaděče Choirokitia–Famagusta

Cíl

Instalace nového plynovodu o celkové délce 20 km

 

Počet

0

20

Q2

2026

Dokončení výstavby a instalace nového plynovodu o celkové délce 20 km a provozu zařízení. Provedená práce ověřuje kvalifikovaná technická kancelář.

69

C2.3I2

Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody

Milník

Dokončení prací na instalaci jednotky pro dočišťování vody pomocí aktivního uhlí v čistírnách odpadních vod v obcích Tersefanou, Asprokremmos a Limassol.

Osvědčení vydaná projektovým inženýrem pro každou ze tří smluv

Q1

2024

Dokončení prací na instalaci jednotek pro dočišťování vody pomocí aktivního uhlí s

a) kapacitou 30 000 m³/den v čistírně odpadních vod v obci Tersefanou;

b) kapacitou 30 000 m³/den v čistírně odpadních vod v obci Asprokremmos; a

c) kapacitou 20 000 m³/den v čistírně odpadních vod v Limassolu.

70

C2.3I2

Čistírny odpadních vod: modernizace za účelem zlepšení kvality vody

Cíl

Dokončení prací na rozšíření a automatizace v čistírně vod v obci Asprokremmos

Počet

0

10 000

Q4

2025

Dokončení prací vedoucích k rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v obci Asprokremmos o 10 000 m³/den, včetně modernizace monitorovacího a kontrolního systému a také automatizačního systému.

71

C2.3I3

Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu odboru pro vodohospodářský rozvoj

Milník

Dokončení podrobné analýzy požadavků a koncepčního dokumentu systému

Schválení podrobné analýzy požadavků a koncepčního dokumentu systému řídícím výborem odboru pro vodohospodářský rozvoj

Q2

2022

Analýza požadavků a návrh systému popisují všechny aspekty, rysy a funkce systému, včetně: snímače kvality, operační snímače (např. průtok, úroveň a tlak), měřiče spotřeby energie, komunikační zařízení, vybavení IT (hardware, software). Podrobná analýza požadavků a koncepce systému určí přesný počet a typ vybavení požadovaného pro tento projekt.

72

C2.3I3

Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu odboru pro vodohospodářský rozvoj

Cíl

Dodávka a instalace nejméně 50 % vybavení

% (procent)

0

50

Q1

2024

Dodávka a instalace alespoň 50 % z celkového počtu jednotek, které jsou předepsány v podrobné analýze požadavků a návrhu systému (čidla jakosti, komunikační zařízení a měřiče kvality).

73

C2.3I3

Integrovaný monitorovací a kontrolní systém pro infrastrukturu odboru pro vodohospodářský rozvoj

Milník

Dokončení plně funkčního integrovaného systému monitorování a kontroly vodohospodářství

Realizační tým odboru pro vodohospodářský rozvoj a odpovědný pracovník schvaluje provoz a funkčnost celého systému

Q2

2026

Dokončení integrovaného systému řízení monitorování a kontroly, jehož součástí je ověření, že systém je schopen odhalit v rané fázi události, které vyžadují okamžitá opatření ze strany pracovníků odboru pro vodohospodářský rozvoj. Systém musí být schopen automaticky reagovat na určité události a současně upozorňovat operátory a/nebo veřejnost. Systém musí být schopen shromažďovat a analyzovat velké množství údajů, které mohou být použity pro předpověď a pomoc při rozhodování.

74

C2.3I4

Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí

Cíl

Dodávka a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace

Počet

0

700

Q1

2023

Dodání a instalace fotovoltaických zařízení v čistírně odpadních vod v Larnace, která vyrábí energii nejméně 700 kW.

75

C2.3I4

Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí

Cíl

Dodávka a instalace nejméně 200 kvalitativních a tlakových snímačů

Počet

0

200

Q4

2024

Dodávky a instalace nejméně 200 kvalitativních a tlakových snímačů ve vodovodních sítích Larnaka a Limassol.

76

C2.3I4

Inteligentní správa vodovodních a kanalizačních sítí

Cíl

Instalace a provoz alespoň 100 000 inteligentních měřičů

Počet

0

100 000

Q2

2026

Nejméně 100 000 inteligentních měřicích přístrojů (odečty spotřeby) a kompletní inteligentní systém měření vody, monitorovací systém, jakož i instalované a provozní řídicí a podpůrné systémy v Larnace a Limassolu.

77

C2.3I5

Opatření proti povodním a k zachycování vody

Milník

Dokončení stavebních prací na kanalizační síti a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie

Tým pro řízení projektu osvědčuje dokončení výstavby

Q4

2022

Dokončení výstavby kanalizační sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Agios Antonios, staré město, Likavitos a Agioi Omologites o celkové délce přibližně 6,5 km.

78

C2.3I5

Opatření proti povodním a k zachycování vody

Milník

Dokončení stavebních prací na systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri

Tým pro řízení projektu osvědčuje dokončení výstavby

Q2

2024

Dokončení výstavby systému sběru a recyklace dešťové vody pokrývající celkovou plochu systému sběru vody o délce 4,5 km v oblasti Kladeri.

79

C2.3I5

Opatření proti povodním a k zachycování vody

Milník

Dokončení stavebních prací na povodňovém kanálu v Livadii

Tým pro řízení projektu osvědčuje dokončení výstavby

Q4

2025

Dokončení stavebních prací na povodňovém kanálu o celkové kapacitě přibližně 30 000 m³ v Livadii.

80

C2.3I6

Zvýšit zabezpečení dodávek vody v regionech Nikósie a Larnaka

Cíl

Dokončení výstavby dvou ocelových nádrží opatřených sklovitým povlakem

Počet

0

16 000

Q1

2023

Dokončení výstavby dvou ocelových nádrží opatřených sklovitým povlakem o celkové kapacitě 16 000 m³.

81

C2.3I6

Zvýšit zabezpečení dodávek vody v regionech Nikósie a Larnaka

Cíl

Dokončení výstavby tří ocelových nádrží opatřených sklovitým povlakem a jedné betonové nádrže na vodu

Počet

16 000

36 000

Q2

2025

Dokončení výstavby tří ocelových nádrží opatřených sklovitým povlakem a jedné betonové nádrže na vodu o celkové kapacitě 36 000 m³.

82

C2.3I7

Infrastruktura východní Nikósie pro opětovné využití vyčištěných odpadních vod

Milník

Podpis smluv na výstavbu zimního zásobníku

Smlouvy podepsané schvalující osobou

Q4

2022

Podpis smluv na výstavbu zimního zásobníku s kapacitou nejméně 1 400 000 m³, potrubí a pomocné práce.

83

C2.3I7

Infrastruktura východní Nikósie pro opětovné využití vyčištěných odpadních vod

Milník

Dokončení a dodání plně funkční čističky odpadních vod

Projektový inženýr vydává potvrzení o dokončení stavby, které je ověřeno implementačním týmem projektu.

Q2

2026

Infrastruktura pro čištění odpadních vod včetně zimního zásobníku s kapacitou nejméně 1 400 000 m³ potrubí a pomocné práce dokončené, dodané a plně funkční.

84

C2.3I8

Ochrana mořského ekosystému před nebezpečím způsobeným únikem ropy

Milník

Dodávka, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří nádob a dvou systémů leteckého postřiku

Podávání zpráv odborníkem a vydávání osvědčení o kvalitě o provozní účinnosti a akceptaci plavidel a leteckých postřikových systémů

Q1

2023

Dodávka, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel (jedna loď o délce přibližně 25 metrů, která má být provozována v kyperské výlučné ekonomické zóně, a dvě plavidla o délce 8-11 m, která jsou provozována přibližně v pobřežních vodách, a dva letecké postřikovací systémy.

E. SLOŽKA č. 3.1: Nový model růstu a diverzifikace hospodářství

Složka se zabývá výzvami kyperské ekonomiky, pokud jde o konkurenceschopnost, produktivitu a investice, jakož i nadměrné spoléhání se na určitá hospodářská odvětví, jako je cestovní ruch.

Cílem složky je pomoci ekonomice přejít na nový model hospodářského růstu (evropské centrum udržitelného podníkání obchodu) řešením těchto odvětvových výzev:

Primární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné zemědělství především prostřednictvím agrotechnologií a intenzivní spolupráce s podniky, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými středisky s cílem excelovat.

Sekundární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné odvětví lehké výroby, které se zaměří na oblasti, jako jsou zelené technologie a agrotechnologie.

Udržitelný cestovní ruch: cílem je vytvořit silnou infrastrukturu pro agroturistiku a udržitelnou pohostinnost a přilákat turisty vyhledávající zdravotní služby a wellness prostřednictvím konkurenceschopné a renomované zdravotní péče.

Oběhové hospodářství (s důrazem na nakládání s odpady): cílem je přispět k přechodu na oběhové hospodářství lepším využíváním surovin, omezením odpadů, zvyšováním povědomí o udržitelném rozvoji a přechodem na obnovitelné zdroje energie s cílem zmírnit klimatickou krizi, chránit sociální blahobyt a vybudovat odolné hospodářství. Složka přispívá k plnění doporučení pro zemi týkajících se „zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci“ a „na nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020), „zaměření hospodářské politiky související s investicemi na udržitelnou dopravu, životní prostředí“ a „na životní prostředí, zejména nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019)

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Dílčí složka 3.1.1 Odolný a konkurenceschopný primární sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století investováním do národního střediska excelence v oblasti agrotechnologií

Cílem reformy je řešit výzvy v primárním sektoru, včetně nízké produktivity a nedostatečných technických znalostí, zavedením centralizovaného operačního modelu prostřednictvím intenzivní spolupráce mezi Institutem pro zemědělský výzkum a veřejnými vysokými školami.

Reforma spočívá ve zřízení Kyperského zemědělského výzkumného ústavu jako centra excelence země v oblasti zemědělství, chovu zvířat a ochrany životního prostředí a v posílení spolupráce mezi Institutem pro zemědělský výzkum a vysokými školami s cílem vypracovat nové učební osnovy.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): On-line cloudová platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů

Cílem reformy je řešit dlouhodobé nevýhody dodavatelského řetězce čerstvých produktů, zejména pokud jde o sledovatelnost, narušení tržních cen a informační asymetrii, která oslabuje postavení producentů na trhu.

Reforma spočívá v novém zákoně o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty a provozování platformy pro zaznamenávání transakcí na místním trhu čerstvých produktů.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetické zlepšení populace ovcí a koz na Kypru

Cílem reformy je zvýšit produktivitu a udržitelnost primárního sektoru podporou agrotechnologií, pokročilé reprodukce a zlepšení genomu ovcí a koz za účelem optimalizace produkce mléčných výrobků.

Reforma spočívá v podpoře chovatelů ovcí a koz na zlepšení vedení záznamů v zemědělském podniku, jejich výrobních postupů, úsilí o hodnocení kvality produktů a účasti na projektu AGRICYGEN financovaném na vnitrostátní úrovni, který jim poskytne pokročilé znalosti a pokyny týkající se genetické hodnoty jejich zvířat. To zemědělcům umožní přijímat informovaná rozhodnutí o reprodukci zvířat s cílem zvýšit produktivitu, zejména pokud jde o produkci mléka.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 1 (C3.1I1): Výstavba kooperativní infrastruktury mořské akvakultury (přístavních a pozemních zařízení) v pobřežní oblasti Pentakomo

Cílem opatření je pokrýt mezeru v nedostatečné přístavní a pozemní infrastruktuře pro každodenní potřeby této činnosti, a to pokrytím stávajících i budoucích potřeb více než 70 % námořních akvakulturních jednotek působících na Kypru, s cílem zajistit hladké fungování tohoto odvětví. Cílem opatření je zachovat životaschopnost akvakultury, zlepšit její konkurenceschopnost a zajistit její budoucí udržitelný rozvoj a rozšíření, posílit odolnost, konkurenceschopnost a příspěvek primárního sektoru k udržitelnému rozvoji kyperského hospodářství.

Investice spočívají ve vybudování společné infrastruktury pro mořskou akvakulturu v oblasti Pentakomo, která je speciálně navržena tak, aby vyhovovala potřebám námořních činností akvakultury na moři (dokování bezpečných servisních plavidel, prostory pro údržbu zařízení, skladovací prostory, prostory pro nakládku a vykládku a čerpací stanice). Zahrnuje výstavbu malého přístavu s požadovaným a vhodným pozemním zařízením, které musí být schopné obsluhovat sedm jednotek akvakultury s přibližně 40 obslužnými plavidly různých velikostí.

Investice se uskuteční do 31. března 2026.

Investice 2 (C3.1I2): Posílení stávajících databází izotopových parametrů místních tradičních potravin/nápojů vytvořením blockchainové platformy k určování jejich identity

Cílem opatření je vyvinout mechanismus a vhodnou metodiku ověřování pro určení pravosti kyperských produktů i evropských potravin obecně za použití databází stabilních izotopů, a využívat tak výzkum a technologie. Opatření zejména vypracuje metodiku ověřování pro nejméně tři oblasti pravosti (mléčné výrobky, med a lihoviny), které jsou významně postiženy falšováním a podvody.

Investice spočívá ve vytvoření sítě odborných znalostí, která bude informovat zúčastněné strany v oblasti regulace a výroby o problémech a problémech týkajících se pravosti potravin, stávajících datových souborech, dostupné metodice a bezpečném sdílení údajů a informací. Rovněž vypracuje vhodnou metodiku ověřování pro nejméně tři oblasti pravosti (mléčné výrobky, med a lihoviny), které jsou významně postiženy falšováním a podvody. Kromě toho podporuje předávání znalostí o výstupech „IsoDataBase“ potravinářskému průmyslu, zúčastněným stranám v oblasti regulace, prosazování práva, výzkumu a spotřebitelů a vytváří konfigurovatelné plánování webových a mobilních podnikových zdrojů, které mohou převést jakýkoli dodavatelský řetězec založený na listinných dokladech na digitální.

Investice se uskuteční do 31. března 2025.

Investice 3 (C3.1I3): Zvýšit kvalifikaci stávající zemědělské komunity a profesionalizovat budoucí pracovní sílu investováním do lidského kapitálu

Cílem opatření je zvyšování kvalifikace zemědělské komunity prostřednictvím předávání znalostí a podpory inovací. Jejím cílem je podpořit konkurenceschopnější zemědělské odvětví s vyšším potenciálem, a to budováním kapacit a předáváním znalostí.

Investice spočívá v poskytnutí deseti stipendií v odvětví zemědělství ve výši 10 000 EUR na podporu rozvoje budoucí pracovní síly v tomto odvětví. Podporuje rovněž předávání znalostí a inovací v rámci stávající pracovní síly prostřednictvím využívání zemědělského znalostního a inovačního systému s vazbami na akademickou obec, čímž se překlenuje propast mezi praktickým uplatňováním na jedné straně a znalostmi, vědou, zkušenostmi a výzkumem na straně druhé.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2022.

Dílčí složka 3.1.2 Inovativní a konkurenceschopné sekundární odvětví

Investice 4 (C3.1I4): Zahájení zřízení prvního ekoprůmyslového vědeckého parku

Cílem opatření je stanovit rámec na podporu růstu přímých investic na zelené louce a zřídit klastr lehkých výrobních subjektů, které se zaměřují na obnovitelné zdroje energie (zdůraznění solární energie), zemědělsko-technologická řešení a IKT.

Investice spočívá v tom, že Rada ministrů schválí na základě podkladové studie akční plán pro zřízení ekoprůmyslového vědeckého parku. Park je seskupením podniků, které se specializují na výrobu technologických zařízení se zaměřením na energii z obnovitelných zdrojů (zejména solární), zemědělsko-technologická řešení a IKT.

Investice se uskuteční do 30. září 2023.

Investice 5 (C3.1I5): Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“

Cílem opatření je vytvořit obchodní značku kyperských výrobků s cílem podpořit jejich vývoz.

Investice spočívá ve vypracování akčních plánů založených na dvou studiích: a) návrh týkající se vytvoření národní obchodní identity „Made in Cyprus“ (budování značky) zaměřující se na kvalitu a strukturální vlastnosti kyperských výrobků a služeb ve spojení s prvky tradice a historie ostrova a b) studie o provádění strategie pro sýr halloumi s cílem zvýšit jeho rozlišovací způsobilost jako autentického kyperského výrobku a navrhnout propagační a osvětovou kampaň.

Investice se uskuteční do 31. března 2022.

Investice 6 (C3.1I6): Program modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi

Cílem opatření je posílit odolnost zemědělského odvětví, podpořit diverzifikaci hospodářské činnosti a v konečném důsledku urychlit udržitelný hospodářský růst. Cílem opatření je podnítit investice do nových podniků nebo do technologického pokroku stávajících podniků, a pomoci jim tak uvést na trh lepší výrobky, zvýšit produktivitu a posílit jejich vyhlídky na růst, vytvářet místní pracovní místa a poskytovat základ pro udržitelný růst hospodářství jako celku.

Investice spočívá v použití režimu podpory, který poskytuje podporu stávajícím a nově založeným podnikům, zejména malým a středním podnikům, zabývajícím se zpracováním, uváděním na trh a vývojem zemědělských produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy o fungování Evropské unie, s výjimkou vína, vinného octa a činností souvisejících s rybolovem a akvakulturou. Režim pomůže podnikům financovat investice do hmotného nebo nehmotného majetku za účelem modernizace a zlepšení jejich výrobních zařízení, rozšíření a zvýšení jejich výrobní kapacity, zavádění nových technologií a postupů a vývoje nových nebo kvalitnějších zemědělských produktů. Financování rovněž pomůže podnikům zlepšit jejich digitální schopnosti, a tím jim pomůže zlepšit jejich procesy.

Investice se uskuteční do 31. března 2026.

Investice 7 (C3.1I7): Režim pro posílení konkurenceschopnosti velkých podniků ve výrobním odvětví

Cílem opatření je pomoci velkým podnikům s kapitálovými výdaji na modernizační úsilí, které by těmto podnikům mělo umožnit růst, konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst, a tím přispět k hospodářskému rozvoji země.

Investice se skládá z grantového programu ve výši až 7 000 000 EUR na rozvoj a podporu stávajících a nových velkých podniků ve výrobním odvětví. Každý podnik obdrží nejvýše 750 000 EUR. Grantový program poskytuje podnikům pobídky k zachování jejich činností a zaměstnanosti.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k předkládání projektů vyloučí tyto činnosti 5 : i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologickou úpravu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že smějí být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Podsložka 3.1.3 Udržitelné odvětví cestovního ruchu s vysokou přidanou hodnotou

Investice 8 (C3.1I8): Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na venkov, horské a odlehlé oblasti

Cílem investice je obohatit produkt cestovního ruchu, přilákat nové trhy a zároveň snížit sezónnost a zlepšit zastavěné prostředí na venkově, hornatých a odlehlých oblastech.

Investice sestává z grantové podpory třem kategoriím podniků: 1) malé a střední podniky v ubytovacím odvětví, jako jsou hotely, na venkově, v horských a odlehlých oblastech, na renovační projekty, 2) tradiční restaurace nebo podniky prodávající tradiční produkty, které budou zahrnuty do značky „Taste of Cyprus“, na renovační práce a 3) malé a střední podniky v ubytovacím odvětví, jako jsou hotely, na vytvoření zdravotnických zařízení a zařízení pro asistované žití.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 9 (C3.1I9): Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních

Cílem investice je usnadnit přechod hotelového obchodního modelu na oběh nebo vyvinout produkty nebo služby oběhového hospodářství.

Investice zahrnují diagnostiku, doporučení, odbornou přípravu a koučování a sledování provádění doporučení vedoucích k certifikaci.

Investice se uskuteční do 31. března 2026.

Investice 10 (C3.1I10): Obohacování produktů cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech 

Cílem investice je podpořit hospodářství ve venkovských, horských a odlehlých oblastech prostřednictvím nabídky aktivit návštěvníkům, jako jsou workshopy, živé ukázky a tradiční suvenýry. Jeho cílem je posílit diverzifikaci odvětví cestovního ruchu, vytvářet pracovní místa a omezit vystěhovalectví.

Investice spočívá i) ve vytvoření „autorské zkušebny“ o délce 300 kilometrů, která prochází horskými, venkovskými a odlehlejšími částmi země, a ii) poskytuje podporu podnikům a radám místních komunit na obnovu soukromých a veřejných budov v omezeném rozsahu a většinou je rekonstruuje za účelem umístění mikropodniků a malých podniků v tvůrčím a výrobním odvětví, jako jsou umělci, řemeslná výroba a tradiční výrobky.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Dílčí složka 3.1.4 Oběhové hospodářství

Reforma 4 (C3.1R4): Posílení oběhového hospodářství v průmyslu

Cílem opatření je posílit model oběhového hospodářství v zemi prováděním konkrétního akčního plánu. Akční plán zahrnuje grantový program na posílení podnikatelských investic do oběhového hospodářství, jakož i opatření jako i) zvyšování povědomí spotřebitelů a podnikatelské sféry o přínosech oběhového hospodářství pro životní prostředí a o silných a podnikatelských příležitostech, které oběhové hospodářství nabízí, ii) poskytování poradenských služeb týkajících se obchodní diagnostiky, podnikatelské koučování, školení zaměstnanců a přípravy plánu přechodu k oběhovému hospodářství a iv) sdílení tržního místa pro oběhové hospodářství za účelem propojení nabídky a poptávky po materiálech.

Grantový režim je otevřen malým a středním podnikům usilujícím o přechod na model oběhového provozu. Granty mohou dosáhnout až 317 500 EUR na každého příjemce a pokrývat až 60 % investičních nákladů vynaložených každým malým a středním podnikem. Tento grantový režim se provádí.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k předkládání projektů vyloučí tyto činnosti 6 : i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologickou úpravu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že smějí být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Zřízení koordinačního orgánu mezi ústředními a místními vládními institucemi

Cílem opatření je rozšířit nakládání s odpady směrem k předcházení vzniku odpadů a tříděnému sběru, a tím přispět k dodržování směrnic EU o nakládání s odpady a podpořit oběhové hospodářství. Reforma poskytne mechanismus na podporu místních orgánů jak z technického, tak finančního hlediska, pomůže jim udržovat kontakty s ústřední vládou, vytvářet odborné znalosti a využívat možnosti financování v oblasti nakládání s odpady.

Reforma spočívá ve zřízení koordinačního orgánu mezi ústřední a místní správou, který bude podporovat činnosti v rámci hierarchie způsobů nakládání s odpady a plánu nakládání s odpady a podporovat místní orgány v tomto ohledu. Podílí se rovněž na výzkumných programech, podporuje pilotní programy a provádí vzdělávací a informační kampaně zaměřené na předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů, jakož i vede databázi programů a projektů v oblasti nakládání s odpady.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2025.

Investice 11 (C3.1I12): Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství

Cílem opatření je účinně přispět k posílení úsilí o opětovné použití a recyklaci biologického odpadu a suchých recyklovatelných materiálů. Cílem investice je přispět k dosažení cílů v oblasti snižování biologického odpadu, zvýšit předcházení vzniku odpadů jako nejdůležitější způsob, jak zlepšit účinné využívání zdrojů a snížit dopad odpadů na životní prostředí.

Investice sestává ze tří složek: i) distribuce 50 malých a středně velkých kompostérů a 2 000 domácích kompostérů ve venkovských a polovenkovských komunitách s cílem usnadnit oddělený sběr a řádné zpracování biologického odpadu, ii) rozvoj, zřízení, instalace a provoz 50 zelených kiosků pro suché recyklovatelné materiály s cílem pomoci obcím v odlehlých oblastech zlepšit jejich systémy nakládání s odpady a iii) výstavba a provoz dvou středisek pro recyklaci a opravu ve strategických lokalitách na Kypru, která mohou sloužit všem pěti regionům k opětovnému využití zdrojů společně se zlepšením sítě s ekologickými zdroji společně s budováním a provozem dvou středisek pro recyklaci a opravy.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

E.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

85

C3.1R1

Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století investováním do národního střediska excelence v oblasti agrotechnologií

Milník

Spolupráce mezi zemědělstvím

Výzkumný ústav a veřejné vysoké školy pro společné programy MSc a PhD

Vstup v platnost podepsaných dohod o spolupráci

Q4

2022

Vstup v platnost právně závazného dokumentu (dokumentů) o spolupráci společných programů MSc a PhD podepsaných mezi Institutem pro zemědělský výzkum a veřejnými vysokými školami.

86

C3.1R1

Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století investováním do národního střediska excelence v oblasti agrotechnologií

Milník

Nové společné magisterské a/nebo doktorandské studium v širší oblasti zemědělství

Mediální oznámení a komunikace ze strany příslušných orgánů

Q2

2023

Zápis studentů a zahájení nových společných magisterských programů a/nebo doktorandů v širší oblasti zemědělství.

87

C3.1R2

On-line cloudová platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů

Milník

Zákon o nekalých obchodních praktikách na místním trhu s čerstvými produkty

Ustanovení zákona o vstupu v platnost nového zákona o nekalých obchodních praktikách při transakcích na místním trhu čerstvých produktů

Q2

2022

Vstup v platnost nového zákona, který se bude zabývat nekalými obchodními praktikami při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty, jako jsou jednostranné a retroaktivní změny smluv, zrušení smluv na poslední chvíli, platební lhůty delší než 30 dnů, platby za poškozené nebo neprodané produkty a další opatření týkající se subjektů v produkčním a distribučním řetězci zemědělských produktů.

88

C3.1R2

On-line cloudová platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů

Milník

Platforma pro zaznamenávání transakcí na místním trhu čerstvých produktů

Platforma dostupná na internetových stránkách Zemědělského výzkumného ústavu o dostupnosti a komunikaci příslušných orgánů

Q2

2024

Plně funkční platforma pro zaznamenávání transakcí na místním trhu s čerstvými produkty je k dispozici na internetových stránkách Zemědělského výzkumného ústavu.

89

C3.1R3

Genetické zlepšení populace ovcí a koz na Kypru

Cíl

Zlepšení vedení záznamů v zemědělských podnicích a účast zemědělců na projektu AGRICYGEN

Počet

0

40

Q4

2023

Nejméně 40 zemědělců zlepšilo vedení záznamů v zemědělském podniku, svých výrobních postupech, úsilí o hodnocení kvality produktů a podílelo se na projektu AGRICYGEN financovaném z vnitrostátních prostředků.

90

C3.1R3

Genetické zlepšení populace ovcí a koz na Kypru

Cíl

Přijetí pokročilých postupů zaznamenávání a genomického hodnocení a výběr nejvýkonnějších zvířat

Počet

0

15 000

Q2

2026

Zemědělci přijali pokročilé procesy evidování a genomického hodnocení a vybrali nejvýkonnější zvířata na základě výstupů genomické analýzy pro nejméně 15 000 zvířat.

91

C3.1I1

Výstavba mořské akvakultury

Milník

Budování kooperativní mořské akvakultury

Podpis smlouvy

Q1

2023

Podepsání smlouvy o vybudování kooperativní infrastruktury mořské akvakultury (přístavní a pozemní zařízení), která bude speciálně navržena pro činnost v oblasti akvakultury.

92

C3.1I1

Výstavba mořské akvakultury

Milník

Operativní infrastruktura pro spolupráci v mořské akvakultuře

Podepsané prohlášení veřejného zadavatele o dodání a provozu vybudované infrastruktury

Q1

2026

Poskytování plně funkční/provozní kooperativní infrastruktury mořské akvakultury (přístavní a pozemní zařízení), která je speciálně určena pro činnost v oblasti akvakultury a pokrývá potřeby více než 70 % námořních jednotek akvakultury působících na Kypru.

93

C3.1I2

Zlepšení databáze izotopových parametrů tradičních kyperských výrobků

Milník

Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem izotopových poměrů (LC-IRMS)

Podepsané prohlášení o převzetí vybavení v souladu se standardní kvalitou a časem uvedeným v zadávací dokumentaci a podepsané smlouvě

Q4

2021

Pořídit a nainstalovat kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem izotopových poměrů (LC-IRMS) pro izotopovou charakterizaci.

94

C3.1I2

Zlepšení databáze izotopových parametrů tradičních kyperských výrobků

Cíl

Místní tradiční potraviny/nápoje připojené k systému

Počet

0

10

Q1

2025

Integrované databáze izotopových parametrů (alespoň pro deset tradičních/místních potravin/nápojů) propojené s blockchainovým systémem.

95

C3.1I3

Zvyšování kvalifikace stávajících a budoucích zemědělců

Cíl

Udělená stipendia

Počet

0

5

Q4

2022

Nejméně pět stipendií udělených absolventům středních škol na studium studijních programů týkajících se zemědělství ve spolupráci s odborem zemědělství, Institutem zemědělského výzkumu a místními vysokými školami.

96

C3.1I4

Iniciovat zřízení ekoprůmyslového vědeckého parku

Milník

Akční plán pro vědecký park

Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů a akčního plánu

Q3

2023

Schválení akčního plánu pro zřízení ekoprůmyslového vědeckého parku Radou ministrů

97

C3.1I5

Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“

Milník

Akční plány pro a) budování značky „Made in Cyprus“ a b) propagaci sýru halloumi

Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů a akčního plánu

Q1

2022

Rada ministrů přijme akční plány, které se budou skládat z:

1) pomoc podnikům při propagaci jejich výrobků a služeb na základě značky „Made in Cyprus“ a

2) zvýšení rozlišovací způsobilosti sýra halloumi jako pravého kyperského výrobku a navržení propagační a osvětové kampaně pro tento sýr.

98

C3.1I6

Program modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi

Cíl

Granty malým a středním podnikům působícím v oblasti obchodu se zemědělskými produkty a jejich produkce

Počet

0

65

Q4

2024

Udělení grantů nejméně 65 malým a středním podnikům působícím ve výrobě zemědělských produktů a obchodování s nimi za účelem jejich modernizace a digitalizace

99

C3.1I6

Program modernizace a digitalizace podniků zabývajících se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi

Cíl

Granty malým a středním podnikům působícím v oblasti obchodu se zemědělskými produkty a jejich produkce

Počet

65

176

Q1

2026

Udělení grantů nejméně 176 malým a středním podnikům zabývajícím se výrobou zemědělských produktů a obchodem s nimi na jejich modernizaci a digitalizaci

100

C3.1I7

Režim pro posílení konkurenceschopnosti velkých podniků ve výrobním odvětví

Milník

Zahájení grantového programu pro velké podniky ve výrobním odvětví

Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na internetových stránkách ministerstva

Q2

2022

Po schválení režimu Radou ministrů vyhlásila výzva k předkládání návrhů na udělení grantů nejméně třem velkým podnikům ve zpracovatelském odvětví s cílem rozšířit stávající podnikání prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu. Zadání včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

101

C3.1I7

Režim pro posílení konkurenceschopnosti velkých podniků ve výrobním odvětví

Cíl

Dotace velkým podnikům ve zpracovatelském průmyslu

Počet

0

3

Q4

2024

Udělení grantů nejméně třem velkým podnikům ve výrobním odvětví s cílem rozšířit stávající podnikání prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu.

102

C3.1I7

Režim pro posílení konkurenceschopnosti velkých podniků ve výrobním odvětví

Cíl

Dotace velkým podnikům ve zpracovatelském průmyslu

Počet

3

10

Q2

2026

Udělení grantů nejméně 10 velkým podnikům ve výrobním odvětví s cílem rozšířit stávající podnikání prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu.

103

C3.1I8

Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na zemi, horské a odlehlé oblasti

Cíl

Grant pro malé a střední podniky na podporu odvětví cestovního ruchu

Počet

0

175

Q2

2023

Granty poskytnuté nejméně 175 malým a středním podnikům, včetně potravinářských podniků, restaurací, mikropodniků a malých a středních podniků prodávajících tradiční výrobky, na investice do renovace nebo renovace.

104

C3.1I8

Zvýšení přidané hodnoty odvětví cestovního ruchu s důrazem na zemi, horské a odlehlé oblasti

Cíl

Grant pro hotely na podporu odvětví cestovního ruchu

Počet

0

57

Q2

2026

Granty poskytnuté nejméně 57 hotelům a jiným turistickým zařízením na venkově, horské a odlehlé oblasti na investice do renovace nebo renovace, včetně investic do digitálních technologií.

105

C3.1I9

Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních

Cíl

Koučování pro oběhové hospodářství

Počet

0

50

Q2

2022

Podepsány byly podepsány dohody o spolupráci s nejméně 50 hotely pro individuální podnikatelské koučování pro oběhové hospodářství.

106

C3.1I9

Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních

Cíl

Koučování pro oběhové hospodářství

Počet

0

18

Q1

2026

Nejméně 18 hotelů bylo po auditu certifikováno podle vnitrostátních norem jako cirkulační hotely.

107

C3.1I10

Obohacování produktů cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech

Milník

Afroditina trasa

Podepsané prohlášení o přijetí projektu projektovým týmem (veřejný zadavatel)

Q4

2024

Dokončení Afroditiny trasy, která propojí historické, náboženské a ekologické body oblasti (např. přírodní stezky) zvláštní trasou o délce 2 km, čímž se zvýší povědomí o životním prostředí a podpoří biologická rozmanitost.

108

C3.1I10

Obohacování produktů cestovního ruchu ve venkovských, horských a odlehlých oblastech

Cíl

Granty pro podniky a místní obecní rady na podporu mikropodniků a malých podniků v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemeslná výroba a tradiční výrobky

Počet

0

105

Q4

2025

Nejméně 105 podniků a místních obecních rad renovovalo, renovovalo nebo vizuálně modernizovalo soukromé a veřejné budovy/infrastruktury na venkově, hornatých a odlehlých oblastech a přeorientovalo je na umístění mikropodniků a malých podniků v tvůrčích a výrobních odvětvích, jako jsou umělci, řemeslná výroba a tradiční výrobky.

109

C3.1R4

Posílení oběhového hospodářství v průmyslu

Milník

Schválení národního akčního plánu na posílení oběhového hospodářství na Kypru

Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů o schválení národního akčního plánu.

Q4

2021

Schválení národního akčního plánu pro zlepšení oběhového hospodářství na Kypru Radou ministrů

110

C3.1R4

Posílení oběhového hospodářství v průmyslu

Cíl

Podpora malým a středním podnikům, které přecházejí na model oběhového provozu

Počet

0

40

Q2

2026

Podpora poskytnutá nejméně 40 způsobilým malým a středním podnikům v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

111

C3.1R5

Zřízení koordinačního orgánu mezi ústředními a místními vládními institucemi

Milník

Právní předpisy o koordinaci mezi ústřední vládou a místní samosprávou

Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost

Q2

2025

Vstup v platnost právních předpisů, které zřídí koordinační orgán mezi ústřední vládou a místní samosprávou. Koordinační orgán poskytne mechanismus pro rozšíření nakládání s odpady, přispěje k dodržování směrnic EU o nakládání s odpady a podpoří oběhové hospodářství.

112

C3.1I12

Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství

Milník

Podpis smluv na instalaci zelených kiosků, výstavbu zařízení pro opětovné použití a šampióny, opravárenská střediska a instalace kompostovacích systémů

Podpis smluv

Q3

2023

Podepsané smlouvy o 1) zřízení a instalaci nejméně 50 zelených kiosků pro suché recyklovatelné materiály (2) výstavby/vybavení dvou zařízení pro opětovné použití; opravárenských středisek a 3) instalace nejméně 2 050 kompostovacích systémů.

113

C3.1I12

Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství

Cíl

Zahájení provozu středisek pro opětovné použití a opravy

Počet

0

2

Q4

2025

Dokončení výstavby a zahájení provozu středisek pro opětovné použití a oprav.

114

C3.1I12

Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství

Cíl

Dokončení instalace, instalace a zahájení provozu systémů kompostování

Počet

0

2 050

Q4

2025

Dokončení instalace, instalace a zahájení provozu systémů kompostování.

115

C3.1I12

Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství

Cíl

Dokončení instalace a zahájení provozu zelených kiosků

Počet

0

50

Q4

2025

Dokončení výstavby, instalace a zahájení provozu zelených stánků pro suché recyklovatelné materiály.

E.3.    Popis reforem a investic (půjčky)

Investice 11 (C3.1I11): Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených sběrných míst a vytvoření sítě sběrných a recyklačních míst

Cílem opatření je zlepšení nakládání s pevnými odpady, ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. Jeho cílem je zmírnit nekontrolované a nezákonné ukládání odpadů do veřejných prostor, zvýšit míru využití a recyklace materiálů a zvýšit povědomí uživatelů o udržitelném rozvoji a oběhovém hospodářství.

Investice předpokládá výstavbu čtrnácti zelených sběrných míst o rozloze nejméně 50 500 m², která slouží občanům a místním orgánům k ukládání konkrétních toků odpadu z domácností a komunálního odpadu. Kromě vytvoření nových zelených sběrných míst investice předpokládají výstavbu sítě recyklačních míst a sítě sběrných míst, která občanům venkovských komunit umožní přístup k likvidaci jejich odpadu.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 13 (C3.1I13): Zřízení zařízení pro nakládání s odpady z chovu hospodářských zvířat a vedlejšími produkty živočišného původu v obci Orounda

Cílem opatření je vytvořit regionální zařízení pro nakládání s odpady z hospodářských zvířat, která budou sloužit zemědělským podnikům v širší oblasti kolem obce Orounda a poskytnou integrované řešení pro účinné nakládání s organickým odpadem pocházejícím zejména ze zemědělských podniků zabývajících se chovem prasat, drůbeže, ovcí, koz a skotu. U těchto komunit je cílem investice dosáhnout úzkého fungování, minimalizace externalit a rekuperace živin za účelem zlepšení půdy, jakož i snížení sociálního dopadu a dopadu na životní prostředí.

Investice předpokládá výstavbu zařízení pro čištění odpadních vod, spolukompostování a anaerobní digesci s cílem umožnit čištění velkého množství odpadu živočišného původu vyprodukovaného v dané oblasti, vyrábět elektřinu z bioplynu, bojovat proti desertifikaci na místní úrovni, snížit obtěžování zápachem na méně než 10 % denní doby, snížit emise skleníkových plynů a vyrábět vodu pro zavlažování.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí v prvním roce provádění a požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat“ je zahrnut do všech zadávacích řízení.

E.4.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění půjčky

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Q

Y

116

C3.1I11 Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených sběrných míst a vytvoření sítě sběrných a recyklačních míst

Cíl

Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtyř zelených sběrných míst

Počet

0

4

Q4

2023

Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtyř zelených sběrných míst v Avgorou, Troulloi, Eptagonii a Alambře v souladu s národním strategickým plánem rozvoje národní sítě zelených sběrných míst

117

C3.1I11 Zlepšení a rozšíření kyperské sítě zelených sběrných míst a vytvoření sítě sběrných a recyklačních míst

Cíl

Dokončení výstavby, rozšíření a provozování 14 zelených sběrných míst

Počet

4

14

Q2

2026

Dokončení výstavby, rozšíření a zahájení provozu čtrnácti zelených sběrných míst v oblastech Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia v souladu s národním strategickým plánem rozvoje vnitrostátní sítě zelených sběrných míst

118

C3.1I13 Zřízení zařízení pro nakládání s odpady z chovu hospodářských zvířat a vedlejšími produkty živočišného původu v obci Orounda

Milník

Výstavba zařízení pro čištění odpadních vod a spolukompostování

Získaná stavební povolení a doklad o dokončeném nabytí pozemků

Q1

2024

Byly získány všechny licence na výstavbu zařízení pro čištění odpadních vod a společné kompostování (environmentální, stavební a provozní povolení a licence) od všech příslušných orgánů, jako je ministerstvo životního prostředí, ministerstvo územního plánování a bydlení a odbor pro pozemky a průzkumy) a bylo dokončeno příslušné nabývání pozemků.

119

C3.1.I13 Zřízení zařízení pro nakládání s odpady z chovu hospodářských zvířat a vedlejšími produkty živočišného původu v obci Orounda

Milník

Dokončení a zahájení provozu zařízení pro anaerobní digesci

Převzetí certifikátu vydaného projektovým inženýrem a schváleného technickým řídícím výborem

Q2

2026

Dokončení a zahájení provozu zařízení pro anaerobní digesci vyrábějící bioplyn (methan), který má být použit pro výrobu 3,5 MWh elektrické energie (po dobu 20 hodin denního provozu) při plné kapacitě 365 dní v roce. Vyrobená elektřina se dodává do sítě.

F. SLOŽKA č. 3.2: Intenzivnější výzkum a inovace

Složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami, jimž Kypr čelí, pokud jde o ekosystém výzkumu a vývoje, který hraje poměrně omezenou úlohu v hospodářském růstu. Důvodem je zejména nízký podíl absolventů oborů vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM), omezená interakce veřejného výzkumného systému s podnikatelským sektorem a omezený přístup a dostupnost rizikového financování.

Cílem složky je posílit vazby mezi výzkumnými organizacemi a podniky, komercializovat výsledky výzkumu, zvýšit intenzitu výzkumných a vývojových činností a investic veřejných i soukromých organizací a zpřístupnit veškerou výzkumnou infrastrukturu financovanou z veřejných prostředků celému ekosystému. Dále má za cíl zvýšit finanční podporu start-upům, rychle se rozvíjejícím podnikům a malým a středním podnikům, internacionalizovat místní ekosystém výzkumu a inovací, rozvíjet místní talenty a přilákat talenty ze zahraničí, aby pracovali v oblasti výzkumu a inovací; I s důrazem na konkrétní tematické oblasti.

Složka se zabývá doporučeními pro zemi týkajícími se většího zaměření na hospodářskou politiku v oblasti výzkumu a inovací související s investicemi (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020 a č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C3.2R1): Komplexní vnitrostátní politika v oblasti výzkumu a inovací podporovaná nástroji politiky založenými na datech na podporu ekosystému výzkumu a inovací a na posílení vazeb mezi tvorbou a prováděním politik

Cílem opatření je podporovat účinnou koordinaci systému správy výzkumu a inovací, podporovat zvyšování informovanosti a podporovat kulturu inovací, mobilizovat zúčastněné strany a rozvíjet a rozšiřovat základní stavební kameny národního ekosystému výzkumu a inovací (tři úrovně: tvorba, strategie a provádění politik, zúčastněné strany a uživatelé/občané).

Reforma spočívá v provádění akčního plánu k národní strategii pro výzkum a inovace. To bude následovat po politickém potvrzení akčního plánu, jakož i přijetí národní strategie pro výzkum a inovace a revidované strategie pro inteligentní specializaci Kypru. Sestává rovněž ze zřízení mechanismu pro monitorování a podporu šesti středisek excelence založeného na dopadu a z vývoje digitálního nástroje pro dynamické mapování ekosystému výzkumu a inovací (zúčastněné strany, politická opatření a nástroje, výsledky výzkumu a inovací, rejstřík inovativních společností a analýza odvětví).

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 2 (C3.2R2): Pobídky na podporu a přilákání investic a lidského kapitálu do výzkumu a inovací

Cílem opatření je přilákat investice do inovativních společností a podnikatelských a vědeckých talentů ze zahraničí.

Reforma spočívá v rozšíření uplatňování daňového režimu pro investice do inovativních společností na právnické osoby (od fyzických osob v současné době). Způsobilé investice do výše 150 000 EUR na investora v rámci této pobídky zahrnují vlastní kapitál, půjčky, záruky a faktoring. Kromě toho sestává z přezkumu, podpory a případně změny stávajících systémů pobídek, jejichž cílem je přilákat talentované pracovníky ze třetích zemí, včetně systému Vědeckého VISA pro výzkumné pracovníky a jejich rodiny a systému počátečního VISA pro zakladatele inovativních podniků a jejich rodiny.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Zavést politiky a pobídky, které usnadní a podpoří přístup k výzkumné infrastruktuře a laboratořím financovaným z veřejných prostředků

Cílem opatření je optimalizovat využívání veřejně financované výzkumné infrastruktury a laboratoří podnikatelskou sférou.

Součástí reformy je i) schválení akčního plánu zaměřeného na optimální využití výzkumné infrastruktury a přijetí opatření zaměřených na podporu a posílení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, akademickou obcí a soukromým sektorem; ii) vývoj a spuštění dynamického digitálního nástroje přístupného všem zúčastněným stranám v rámci ekosystému výzkumu a inovací, který poskytuje oběh informací, nástroje a služby pro usnadnění dohody o partnerství založené na spolupráci mezi různými organizacemi a týmy v oblasti výzkumu a inovací (veřejnými i soukromými), pokud jde o výzkumné infrastruktury a laboratoře financované z veřejných prostředků; iii) přezkum právního a operačního rámce veřejně financovaných výzkumných institucí a podpora akcí zaměřených na usnadnění a podporu optimálního využívání výzkumné infrastruktury zpřístupněním přístupu jiným výzkumným institucím a podnikatelskému sektoru; iv) zavedení opatření a pobídek (např. zahrnutí ustanovení o otevření financované infrastruktury do grantové dohody o nadaci pro výzkum a inovace) s cílem posílit spolupráci organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Investice 1 (C3.2I1): Zřídit a provozovat ústřední úřad pro předávání znalostí

Cílem opatření je zlepšit přenos technologií na Kypru prostřednictvím lepší spolupráce mezi akademickou obcí a podniky a komerčního využití výzkumu.

Investice spočívá ve vytvoření a zprovoznění kanceláře pro předávání znalostí (KTO) ze strany nadace pro výzkum a inovace s cílem poskytnout nákladově efektivní řešení na podporu přenosu technologií založené na zásadách získávání kritického množství výsledků výzkumu a úspor z rozsahu. KTO poskytuje služby předávání znalostí, které usnadňují komercializaci výzkumu, univerzitám, jiným výzkumným organizacím a podnikům. Orientační seznam služeb: a) hodnocení vyhlídek na komercializaci, b) poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví, c) podané patenty a případy zachování práv duševního vlastnictví, d) rozvoj strategie uvádění na trh, e) uvádění technologií na trh, f) podpora zakládání společností vzniklých odštěpením a g) poskytování finančních prostředků na podporu translačního výzkumu. Reforma rovněž spočívá v přezkumu stávajícího institucionálního rámce pro předávání znalostí na Kypru, včetně příslušných právních předpisů, jakož i vnitrostátních a institucionálních politik týkajících se obchodního využívání duševního vlastnictví, předávání znalostí a zakládání osamostatněných společností.

KTO se stává samofinancovaným ode dne 1. ledna 2026 tím, že si ponechá 20 % příjmů z dohod spravovaných KTO na provozní náklady, které budou upřesněny ve smluvních ujednáních mezi nadací pro výzkum a inovace a příjemcem.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 2 (C3.2I2): Programy a režimy financování inovací na podporu růstu a konkurenceschopnosti start-upů, inovativních společností a malých a středních podniků

Cílem opatření je poskytnout grantovou podporu prostřednictvím inovačních programů (jako jsou Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) jako prostředek ke zlepšení přístupu inovativních malých a středních podniků a start-upů k finančním prostředkům.

Investice spočívá v grantové podpoře prostřednictvím inovačních programů (např. rychlých inovací, předběžného osiva, osiva a inovací), aby podniky mohly vyvíjet inovativní výrobky a služby s mezinárodním zaměřením od koncepce až po připravené k uvedení na trh. Programy financování musí i) podporovat spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi; ii) usnadnit komercializaci výsledků výzkumu při cíleném dosahování výstupů a výsledků těsnějších k trhu, a umožnit tak krátkodobější hospodářské účinky; iii) vést k vytváření pracovních míst; iv) podporovat vytváření klastrů podniků a v) usilovat o urychlený přechod k zelené ekonomice a k digitální éře účinnosti a produktivity. Tyto programy budou vyžadovat, aby podniky využívaly soukromé/vlastní zdroje ve spojení s veřejným financováním (poskytovaným nadací pro výzkum a inovace), a přispěly tak k celkovému zvýšení investic do výzkumu a vývoje.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k předkládání projektů vyloučí tyto činnosti 7 : i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologickou úpravu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že smějí být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 3 (C3.2I3): Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cílem opatření je poskytnout grantovou podporu prostřednictvím tematických programů výzkumu a inovací na relativně vysoké úrovni technologické připravenosti se zaměřením na ekologickou transformaci.

Investice se skládají z grantové podpory projektů, které využívají nejnovější digitální technologie k zajištění nákladově efektivních řešení pro ekologickou transformaci, čímž se zvýší výzkumná kapacita země. Podporované projekty se zaměří na energii z obnovitelných zdrojů, energetickou účinnost a udržitelnou dopravu, zahrnují spolupráci s centry excelence pro výzkum a inovace a usnadňují komercializaci výsledků výzkumu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k předkládání projektů vyloučí tyto činnosti 8 : i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologickou úpravu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že smějí být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 4 (C3.2I4): Režimy financování na podporu organizací provádějících výzkumné a vývojové činnosti v oblasti duálních technologií, včetně vytváření nových nebo modernizace stávajících laboratoří a rozvoje klasifikovaných laboratoří

Cílem opatření je podporovat výzkum dvojího užití a využívat technologie, které by jinak sloužily pouze vládním/vojenským účelům, pro civilní, obchodní a společenské zájmy.

Investice sestává z grantové podpory, která by výzkumným organizacím a společnostem umožnila zapojit se do výzkumu a vývoje v oblasti technologií dvojího užití. Režimy financování umožní zlepšit schopnosti v oblasti výzkumu a inovací a kapacity výzkumných center excelence, akademických institucí, výzkumných organizací a společností zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti technologií dvojího užití. Zejména umožní těmto organizacím získat osvědčení o bezpečnostním prověření, aby se mohly účastnit konsorcií pro evropské financování (jako je Horizont Evropa, Evropský obranný fond), jakož i posílit své schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje a konkurenceschopnost v oblasti technologií dvojího užití.

Financování se zaměří pouze na civilní podnikání a výsledky výzkumu a infrastruktura budou sloužit pouze civilním aplikacím. Opatření musí být v souladu s nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, pokud jde o technologie dvojího užití během provádění režimu financování, a musí být navrženo v souladu s dokumentem „Financování EU pro dvojí užití - praktická příručka pro přístup k fondům EU pro evropské regionální orgány a malé a střední podniky“.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k předkládání projektů vyloučí tyto činnosti 9 : i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologickou úpravu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že smějí být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

F.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

120

C3.2R1

Vnitrostátní politika výzkumu a inovací a její nástroje

Milník

Přijetí národní strategie pro výzkum a inovace a akčního plánu pro její provádění

Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů

Q4

2022

Vypracovat integrovanou strategii pro výzkum a inovace, která poskytne dlouhodobý výhledový rámec zajišťující cílené úsilí a závazek k provádění v čase jménem státu a zúčastněných stran zapojených do vnitrostátního systému výzkumu a inovací, a digitální nástroj pro dynamické mapování ekosystému výzkumu a inovací.

121

C3.2R1

Vnitrostátní politika výzkumu a inovací a její nástroje

Milník

Dokončení akčního plánu pro strategii výzkumu a inovací

Zveřejnění schválení zprávy o pokroku Radou ministrů potvrzující dokončení akčního plánu

Q4

2024

Provádění opatření uvedených v akčním plánu národní strategie pro výzkum a inovace, o čemž svědčí zpráva o pokroku. 

122

C3.2R2

Pobídky pro investice a lidský kapitál v oblasti výzkumu a inovací

Milník

Osvobození právnických osob od daně pro investice do inovativních společností

Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost

Q1

2022

Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí osvobození od daně pro korporátní investory (právnické osoby) pro investice do inovativních společností.

123

C3.2R3

Politiky na podporu přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře a laboratořím

Milník

Digitální rejstřík pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury

Odkaz na digitální rejstřík zveřejněný na internetových stránkách náměstka ministra pro výzkum, inovace a digitální politiku

Q4

2022

Vývoj a zahájení provozu digitálního registru pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury, který usnadní žádost o přístup zúčastněných stran k této infrastruktuře. Zahrnuje mapování všech veřejně financovaných výzkumných institucí (v rámci programu Horizont 2020, vnitrostátních systémů). Rovněž zlepší viditelnost výzkumných institucí a podpoří spolupráci se soukromým sektorem.

124

C3.2R3

Politiky na podporu přístupu k veřejně financované výzkumné infrastruktuře a laboratořím

Milník

Spolupráce organizací provádějících výzkum s podniky a osamostatněnými podniky

Zveřejnění opatření a pobídek přijatých na internetových stránkách nadace pro výzkum a inovace

Q4

2024

Přijetí opatření a pobídek k posílení spolupráce mezi organizacemi provádějícími výzkum a podniky a vedlejšími podniky, např. zahrnutím ustanovení o otevření financované infrastruktury do grantové dohody nadace pro výzkum a inovace.

125

C3.2I1

Zřídit a provozovat ústřední kancelář pro předávání znalostí (KTO)

Milník

Zahájení činnosti KTO

Zahájení prvního případu KTO

Q2

2022

Nadace pro výzkum a inovace, odpovědná za zprovoznění KTO, najala nebo najala vysoce vyškolené pracovníky a/nebo odborníky, kteří budou poskytovat služby v oblasti předávání odborných znalostí. Musí být zavedeny systémy a nástroje na podporu provozu KTO. KTO zahájí poskytování služeb univerzitám, jiným výzkumným organizacím nebo podnikům.

126

C3.2I1

Zřídit a provozovat ústřední kancelář pro předávání znalostí (KTO)

Cíl

Uzavřené spisy potvrzující poskytování příslušných služeb předávání znalostí

Počet

0

30

Q4

2025

Nejméně 30 dokončených případů služeb předávání znalostí, které ústřední KTO poskytuje univerzitám, jiným výzkumným organizacím nebo podnikům.

127

C3.2I2

Programy financování inovací pro start-upy, inovativní podniky a malé a střední podniky

Milník

Podpis grantových dohod pro 50 % rozpočtu

Podpis grantových dohod

Q4

2022

Podpis grantových dohod, které zavazují alespoň 50 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 26 000 000 EUR celkového rozpočtu) na programy financování inovací pro start-upy, inovativní podniky a malé a střední podniky, s podmínkami, včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

128

C3.2I2

Programy financování inovací pro start-upy, inovativní podniky a malé a střední podniky

Cíl

Organizace podporované při provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi

Počet

0

70

Q3

2023

Finanční podpora nejméně 70 organizacím na provádění činností v oblasti výzkumu a inovací, jako je průmyslový výzkum, inovační činnosti experimentálního výzkumu, start-upové činnosti, činnosti v oblasti předávání znalostí, včetně (ale nejen) činností v oblasti řízení a ochrany duševního vlastnictví, vytváření vazeb mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi, budování kapacit pro předávání znalostí a uvádění výsledků výzkumu na trh, v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy.

129

C3.2I2

Programy financování inovací pro start-upy, inovativní podniky a malé a střední podniky

Cíl

Organizace podporované při provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi

Počet

70

200

Q2

2026

Finanční podpora nejméně 200 organizacím na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

130

C3.2I3

Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Milník

Podpis grantových dohod pro celý rozpočet

Grantové dohody podepsané ředitelem nadace pro výzkum a inovace

Q4

2022

Podpis grantových dohod pro program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace s podmínkami včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

131

C3.2I3

Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cíl

Organizace podporované granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti zelené transformace

Počet

0

10

Q2

2026

Nejméně 10 podniků podpořených granty na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v oblasti zelené transformace v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

132

C3.2I4

Financování organizací provádějících výzkumné a vývojové činnosti v oblasti duálních technologií

Milník

Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu na financování organizací provádějících výzkumné a vývojové činnosti v oblasti duálních technologií

Podpis grantových dohod

Q2

2023

Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 2 400 000 EUR) na financování organizací provádějících výzkumné a vývojové činnosti v oblasti duálních technologií, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

133

C3.2I4

Financování organizací provádějících výzkumné a vývojové činnosti v oblasti duálních technologií

Cíl

Financování rozvoje klasifikovaných laboratoří

Počet

0

16

Q2

2026

Na rozvoj klasifikovaných laboratoří dostává finanční prostředky nejméně 16 podniků. Podnik může být započítán více než jednou, pokud se účastní více než jednoho projektu, v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

G. SLOŽKA č. 3.3: Podpora podnikání pro konkurenceschopnost

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémy nízké produktivity a konkurenceschopnosti hospodářství, které jsou způsobeny v průměru malou velikostí podniků, složitým procesem udělování licencí požadovaným pro investice a obtížným přístupem podniků k financování. Cílem této složky je podpora podnikatelů a podniků, zlepšení jejich konkurenceschopnosti a přispění k růstu hospodářství zlepšením regulačního rámce, pokud jde o investice a podnikatelskou činnost, a zvýšení produktivity malých a středních podniků, zejména prostřednictvím digitalizace. Skládá se ze šesti reforem a šesti investic, které mají být dokončeny ve druhém čtvrtletí roku 2026.

Tato složka se zabývá doporučením pro zemi č. 3 z roku 2020 a doporučením pro zemi č. 4 z roku 2019.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C3.3R1): Usnadnění strategických investic

Cílem opatření je vytvořit nový systém na podporu strategických investic zaměřený na stimulaci investiční činnosti v zemi prostřednictvím zjednodušených pravidel a mechanismů, zjednodušení postupů udělování licencí a povolení, snížení administrativní zátěže a zefektivnění strategického investičního prostředí. Definice strategických investic se týká investic do strategických odvětví (včetně zdravotnictví a sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu, životního prostředí, průmyslu, cestovního ruchu, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací), která významně přispívají k rozvoji hospodářství.

Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost právní předpis pro usnadnění strategických investic, pokud jde o účinnost získávání investičních licencí a stavebních povolení. Pro zpracování strategických investic se přidělí zvláštní vládní sektor. Sestává z přípravy provozních pokynů, procesních toků a dalších požadavků ISO 9001:2015 pro začleňování procesu. Vypracuje memorandum o porozumění s dalšími odbory, které se týkají jednotlivých částí procesu, s cílem zajistit proveditelnost zrychleného mechanismu. Kromě toho zahrnuje školení zaměstnanců v postupech, které mají být zavedeny. Kromě toho bude reforma těžit ze zřízení digitální platformy, která umožní digitální podávání žádostí, studium a vydávání povolení k plánování a výstavbě, a to prostřednictvím nástroje pro správu aplikací a systému GIS (projekt v rámci složky 3.4: „posílení elektronického systému vydávání stavebních povolení“).

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Posílení mechanismu Fast-Track Business Activation

Cílem opatření je zjednodušení postupů, digitalizace vládních služeb a provoz střediska na podporu podnikání, které poskytuje veškeré nezbytné a podpůrné informace a služby.

Reforma spočívá ve zřízení interaktivní digitální platformy, která posílí mechanismus Fast-track Business Activation, který je již v provozu. Prostřednictvím platformy musí být investor schopen sledovat svou žádost, ale také příslušné orgány budou moci komunikovat, vyměňovat si dokumenty a zpracovávat žádost.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizace zákona o společnostech

Cílem opatření je podpořit zlepšení podnikatelského prostředí prostřednictvím přezkumu zákona o společnostech, aby bylo jasnější při výkladu a uplatňování práva v praxi.

Reforma spočívá v modernizaci kyperského zákona o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí podle zvykového práva s cílem poskytnout základ znalostí a jasnosti v podobě judikatury a literatury s cílem pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi. Přezkoumá se rovněž doprovodná pravidla obchodních společností. Kypr kromě toho přidělí tým právních odborníků, kteří provedou projekt poradenských a redakčních služeb v souvislosti s novým zákonem a nařízením o obchodních společnostech. Přezkum zákona navíc zahrnuje úpadková řízení podle zákona o společnostech, která jsou likvidací, přijetím a průzkumem. Reforma rovněž zahrnuje provedení testu dopadů na malé a střední podniky během přípravy vyúčtování.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 4 (C3.3R4): Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu

Cílem reformy je zlepšit přístup malých a středních podniků k financování usnadněním přístupu k úvěrům, zárukám a kapitálovému financování a posílit absorpční kapacitu financování EU prostřednictvím nástrojů EU.

Reforma sestává z analýzy posouzení ex ante, která se týká přístupu malých a středních podniků k financování ve všech odvětvích hospodářství se zaměřením na ekologické a oběhové hospodářství, digitální možnosti a alternativní financování. Zpráva vymezí rozsah zásahu navrhovaného vnitrostátního dozorového úřadu. Právní a organizační uspořádání národní podpůrné agentury se stanoví po konečném výběru rozsahu její činnosti. Navrhovaná struktura musí umožňovat vysokou transparentnost činnosti a samostatnost vnitrostátních dozorových úřadů. Agentura nebude provozovat svou činnost s bankovní licencí, a nebude proto muset být a priori kapitalizována. Provádění monitoruje řídící výbor za účasti zástupců ministerstva financí a ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Strategický investor Kyperské burzy cenných papírů

Cílem reformy je privatizace Kyperské burzy cenných papírů.

Reforma sestává z nabídkového řízení, které v současné době probíhá, kdy Kyperská burza cenných papírů usiluje o jmenování renomovaného nezávislého poradce nebo konsorcia s rozsáhlými relevantními odbornými znalostmi s cílem nalézt nejvhodnějšího strategického investora pro Kyperskou burzu cenných papírů. Fáze privatizace smlouvy bude uzavřena po konečném schválení Sněmovnou reprezentantů Kyperské republiky po splnění všech ostatních podmínek.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Pobídky na podporu fúzí a akvizic

Cílem opatření je motivovat ke zvyšování velikosti malých a středních podniků.

Reforma spočívá v cílených pobídkách na podporu fúzí nebo akvizic podniků, aby se rozšířily a staly se konkurenceschopnějšími. Reforma spočívá zejména ve schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a na konzultaci se zúčastněnými stranami ohledně konkrétních pobídek na podporu fúzí a akvizic.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Investice 2 (C3.3I2): Vytvoření regulačního pískoviště na podporu finančních technologií

Cílem opatření je umožnit podnikům v oboru finančních technologií, start-upům a dalším inovativním společnostem rozšířit svou nabídku o nové výrobky nebo služby tím, že regulační orgány vytvoří „zkušební prostředí“, které jim umožní provádět pod jejich dohledem živé pokusy v kontrolovaném prostředí.

Investice spočívá v usnadnění rozvoje vhodného a atraktivního regulačního režimu pro finanční technologie a inovativní technologie a v dosažení rovnováhy mezi bezproblémovým zaváděním inovativních produktů nebo služeb a zajištěním ochrany investorů.

Investice se uskuteční do 30. září 2024.

Investice 3 (C3.3I3): Poradenské služby pro malé a střední podniky

Cílem opatření je podpořit rozvoj malých a středních podniků na Kypru a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím individualizovaných poradenských služeb a dalších nástrojů nefinanční podpory.

Investice spočívají v poskytování odborné pomoci malým a středním podnikům, podnikatelského poradenství, cílené odborné přípravy a činností v oblasti párování podniků.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 4 (C3.3I4): Režim digitální modernizace podniků

Cílem investice je posílit integraci digitálních technologií do stávajících i budoucích malých a středních podniků usazených na Kypru. Konkrétněji je cílem opatření posílit digitální identitu podniků, zvýšit podíl malých a středních podniků, které využívají informační a komunikační technologie, včetně odvětví elektronického obchodu, a podpořit digitální podnikání.

Investice spočívá v poskytnutí finančních grantů ve výši přibližně 30 000 EUR každému příjemci jako podíl toho, co investovali do způsobilých investic do digitální modernizace svých podniků.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 5 (C3.3I5): Podpora externí orientace a otevřenosti kyperských firem vůči mezinárodnímu obchodu

Cílem investice je posílit externí orientaci nových a stávajících podniků působících v oblasti výroby a zpracování zemědělských a průmyslových výrobků a jejich uvádění na trh, jakož i poskytovatelů služeb.

Investice sestává z grantového programu v celkové výši 8 000 000 EUR pro nejméně 140 kyperských podniků prostřednictvím financování opatření na posílení jejich externí orientace pro podniky působící v oblasti výroby/zpracování a uvádění zemědělských a průmyslových výrobků a poskytovatelů služeb na trh. Výdaje na financování, které lze vybrat, mohou zahrnovat náklady na poradenství a jiné způsobilé výdaje podle předpisů o státní podpoře.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k předkládání projektů vyloučí tyto činnosti 10 : i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami a zařízeními na mechanicko-biologickou úpravu; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že smějí být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 6 (C3.3I6): Státem financovaný kapitálový fond

Cílem opatření je zřízení fondu na podporu úsilí vlády o zlepšení přístupu k alternativním zdrojům financování s cílem i) podpořit hospodářský rozvoj a růst a posílit konkurenceschopnost malých středních podniků na Kypru; ii) zvýšit dostupnost alternativních zdrojů financování, zejména pro inovativní podniky a start-upy; a iii) přispívat k posílení ekosystému investic do vlastního kapitálu a rizikového kapitálu.

Investice sestává z nabídkového řízení na výběr a jmenování externího správce fondu na investiční období plánované na pět let.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), právní dohoda mezi Kyprem a fondem pověřeným finančním nástrojem a následná investiční politika finančního nástroje musí

I.požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověření udržitelnosti pro Fond InvestEU; a

II.vyloučit ze způsobilosti tyto činnosti a aktiva: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využívání 11 ; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty 12 ; iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami 13 a zařízeními na mechanicko-biologickou úpravu 14 ; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí a

III.u všech transakcí, včetně těch, které jsou osvobozeny od ověřování udržitelnosti, požadovat ověření souladu projektů podle fondů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

G.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

134

C3.3R1

Usnadnění strategických investic

Milník

Zákon o strategických investicích

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona

Q1

2022

Vstup v platnost zákona na podporu strategických investic na Kypru, který bude obsahovat tyto prvky: zjednodušení postupů pro udělování licencí ke strategickým investicím, projektový manažer pro každý projekt, včasné vydávání stavebních povolení.

135

C3.3R1

Usnadnění strategických investic

Milník

Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic

Zveřejnění uspořádání vládního sektoru usnadňujícího reformu a systému a pokynů procesu a prohlášení koordinačního orgánu o ověření absolvování odborné přípravy v úředním věstníku

Q2

2023

V úředním věstníku je zveřejněno dokončení zřízení sektoru v rámci ministerstva územního plánování a bydlení za účelem zlepšení usnadnění strategického systému; zveřejnění procesního systému a návrhu pokynů a podání zpráv koordinačním orgánem o odborné přípravě klíčových zaměstnanců pro provádění reformy.

136

C3.3R2

Posílení mechanismu Fast Track Business Activation

Milník

Zřízení platformy, kde investoři mohou sledovat svou on-line aplikaci a spolupracovat s příslušnými orgány

Oznámení ministerstva obchodu o přijetí žádostí ze strany platformy

Q4

2022

Modernizace služeb žádostí o vydání obchodního povolení, pokyny pro usazování a provoz, poskytování informací o všech nezbytných povoleních, která společnost potřebuje k zahájení činnosti, usnadnění vydávání povolení k pobytu a zaměstnání na Kypru pro státní příslušníky třetích zemí zřízením platformy, kde mohou investoři sledovat jejich online žádosti a jednat s příslušnými orgány.

137

C3.3R2

Posílení mechanismu Fast Track Business Activation

Cíl

Posuzování žádostí o investice prostřednictvím platformy

Počet

0

50

Q4

2025

Dokončení posouzení nejméně 50 žádostí o investice prostřednictvím platformy.

138

C3.3R3

Modernizace zákona o společnostech

Milník

Předložení návrhu zákona parlamentu ke schválení, restrukturalizace zákona o společnostech

Předložení návrhu zákona parlamentu po jeho přijetí Radou ministrů

Q3

2024

Předložení návrhu zákona parlamentu ke schválení. Návrh zákona restrukturalizuje zákon o obchodních společnostech. Zejména modernizuje kyperský zákon o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí podle zvykového práva s cílem poskytnout základ pro znalosti a jasnost v podobě judikatury a literatury a pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi.

139

C3.3R3

Modernizace zákona o společnostech

Milník

Vstup v platnost zákona o společnostech

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona

Q4

2025

Vstup v platnost zákona o obchodních společnostech, kterým se mění struktura zákona o obchodních společnostech. Zejména modernizuje kyperský zákon o obchodních společnostech s využitím osvědčených postupů z jiných jurisdikcí podle zvykového práva s cílem poskytnout základ pro znalosti a jasnost v podobě judikatury a literatury a pomoci při výkladu a uplatňování práva v praxi.

140

C3.3R4

Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu

Milník

Schválení plánu na zřízení a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů

Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů

Q2

2023

Schválení plánu na vytvoření a zřízení národní podpůrné agentury, která usnadní přístup k úvěrům, zárukám a kapitálovému financování malým a středním podnikům a posílí absorpční kapacitu financování EU prostřednictvím nástrojů EU, Radou ministrů

141

C3.3R4

Navrhnout a zřídit národní podpůrnou agenturu

Milník

Zahájení činnosti Kyperské národní podpůrné agentury

Počáteční nastavení schváleno stálým tajemníkem

Q3

2025

Zahájení činnosti Kyperské národní podpůrné agentury, včetně zaměstnanců s požadovanými zaměstnanci

142

C3.3R5

Strategický investor Kyperské burzy cenných papírů

Milník

Výběr strategického investora k nákupu kontrolního podílu v Kyperské burze cenných papírů

Rada ministrů schválila dohodu

Q4

2024

Výběr strategického investora, který nakoupí kontrolní podíl v Kyperské burze cenných papírů, podepsání příslušných dohod, dosažení finančního uzavření transakce.

143

C3.3R6

Pobídky na podporu fúzí a akvizic.

Milník

Akční plán pro pobídky pro fúze a akvizice

Rada ministrů přijala zprávu a doprovodný akční plán

Q4

2022

Schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů o konkrétních pobídkách na podporu fúzí a akvizic v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a na konzultaci se zúčastněnými stranami.

144

C3.3I2

Vytvoření regulačního pískoviště na podporu finančních technologií

Milník

Regulační pískoviště zaměřené na finanční a inovativní technologie

Oznámení Kyperské komise pro cenné papíry a burzu o spuštění regulačního pískoviště.

Q2

2023

Spustit regulační pískoviště, které usnadní rozvoj vhodného a atraktivního regulačního režimu pro finanční a inovativní technologie a nastolí rovnováhu mezi plynulým zaváděním inovativních produktů nebo služeb a zajištěním ochrany investorů.

145

C3.3I3

Poradenské služby pro malé a střední podniky

Milník

Režim podpory poradenských služeb pro malé a střední podniky

Veřejné oznámení zahájení režimu

Q3

2022

Spuštění režimu podpory poradenských služeb pro malé a střední podniky prostřednictvím otevřené výzvy k předkládání návrhů, jejímž cílem je posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků a podpořit jejich růst podnikání s cílem zvýšit produktivitu a prodej, modernizovat výrobní linky a technologie, modernizovat sortiment výrobků a výrobní postupy.

146

C3.3I3

Poradenské služby pro malé a střední podniky

Cíl

Malé a střední podniky, které dostávají podporu od akreditovaných konzultantů

Počet

0

375

Q4

2025

Nejméně 375 malých a středních podniků obdrží podporu od akreditovaných konzultantů prostřednictvím režimu podpory s podmínkami zadání včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, že vybrané projekty splňují technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Poskytování služeb ověří informatizovaný systém Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu - Průmysl a technologické služby - Ověření zaměstnanci odboru průmyslu a technologických služeb, kteří režim řídí, před předložením schválených žádostí účetnímu oddělení pro správní ověření a vyplacení dotace.

147

C3.3I4

Režim digitální modernizace podniků

Milník

Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po schválení režimu Radou ministrů

Oficiální oznámení výzvy k předkládání návrhů v tisku, internetových stránkách MECI/ITS a sociálních médiích MECI/ITS

Q2

2023

Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na granty pokrývající procentní podíl výdajů, které posílí digitální identitu podniků nebo zvýší počet malých a středních podniků, které využívají informační a komunikační technologie (včetně odvětví elektronického obchodu) nebo které budou podporovat digitální podnikání nebo budou zahrnovat, poté, co Rada ministrů schválí režim digitální modernizace podniků.

148

C3.3I4

Režim digitální modernizace podniků

Cíl

Malé a střední podniky podporované po předložení žádostí o platbu.

Počet

0

290

Q2

2026

Nejméně 290 malých a středních podniků podporovaných po předložení žádostí o platbu a správních ověření a ověřování na místě provedených odpovědným řídícím týmem systému.

149

C3.3I5

Podpora externí orientace a otevřenosti kyperských firem vůči mezinárodnímu obchodu

Cíl

Podniky, které získaly podporu na činnosti v oblasti externí orientace obchodu

Počet

0

40

Q4

2023

Nejméně 40 podniků podporovaných pro činnosti v oblasti externí orientace obchodu po předložení žádosti o platbu a ověření provedeném odpovědným řídícím týmem systému.

Výzva k předkládání návrhů má mandát, který zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

150

C3.3I5

Podpora externí orientace a otevřenosti kyperských firem vůči mezinárodnímu obchodu

Cíl

Podniky, které získaly podporu na činnosti v oblasti externí orientace obchodu

Počet

40

140

Q2

2026

Nejméně 140 podniků podporovaných pro činnosti v oblasti externí orientace obchodu po předložení žádosti o platbu a ověření provedeném odpovědným řídícím týmem systému v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to uplatněním seznamu vyloučených činností a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

151

C3.3I6

Státem financovaný kapitálový fond

Milník

Zřízení registrovaného alternativního investičního fondu v rejstříku Kyperské komise pro cenné papíry a burzu

Registrace RAIF v Kyperské komisi pro cenné papíry a burzu (CySec)

Q4

2022

Je dokončeno zřízení registrovaného alternativního investičního fondu (RAIF) v rejstříku Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySec). Fond zvýší dostupnost alternativních zdrojů financování, zejména pro inovativní podniky a start-upy.

Investiční politika zahrnuje kritéria způsobilosti pro subjekty, do nichž se investuje, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření s cílem zajistit soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí, a to prostřednictvím ověřování udržitelnosti, požadavku na dodržování příslušných právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů v oblasti životního prostředí a požadavku, aby příjemci, kteří v předchozím rozpočtovém roce získali více než 50 % svých příjmů z činností nebo aktiv uvedených na seznamu vyloučených činností, přijali a zveřejnili plány ekologické transformace.

152

C3.3I6

Státem financovaný kapitálový fond

Cíl

Příjemci investic podporovaní z fondu

Počet

0

12

Q2

2026

Nejméně 12 investovaných subjektů (start-upy a inovativní společnosti) podporované z fondu.

G.3.    Popis reforem a investic (půjčky)

Investice 1 (C3.3I1): Integrovaný informační systém pro Odbor rejstříku společností a konkursního komisaře.

Cílem opatření je návrh, vývoj, provádění, údržba a provoz řešení integrované platformy pro registraci, které podporuje procesy a služby oddělení společností a oddělení pro duševní a průmyslové vlastnictví Odboru rejstříku společností a konkursního komisaře, a to tak, aby byla hnací silou digitální transformace obou výše uvedených oddělení, která by se stala průkopníky z hlediska digitální přítomnosti, on-line kapacit a vynikajících služeb zákazníkům zajišťovaných účinnými vnitřními postupy a podporovaných pružnými IT systémy.

Investice spočívá v instalaci hardwaru a softwaru systému, dokončení síťové infrastruktury a školení pracovníků pro nový systém.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

G.4.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění půjčky

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

153

C3.3I1

Integrovaný informační systém pro Odbor rejstříku společností a konkursního komisaře

Milník

Systémová hardwarová a softwarová instalace a síť dokončena

Dokončení a zprovoznění instalace systémového hardwaru a softwaru a sítě

Q1

2023

Instalace systémového hardwaru a softwaru a sítě dokončena (servery, pevné disky, počítače a periferní zařízení, RDBMS, operační systémy a routery).

154

C3.3I1

Integrovaný informační systém pro Odbor rejstříku společností a konkursního komisaře

Cíl

Školení personálu

% (procent)

0

100

Q4

2025

Školení 100 % zaměstnanců Odboru rejstříku společností a konkursního komisaře a Odboru služeb informačních technologií, pokud jde o zavedený informační systém a související provozní postupy.

H. SLOŽKA č. 3.4: Modernizace veřejných a místních orgánů, zefektivnění soudnictví a boj proti korupci

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá dlouhodobými výzvami ve fungování veřejné správy, a to jak na ústřední, tak na místní úrovni, v soudnictví a v protikorupčním rámci. Cíle složky jsou: i) zvýšit účinnost, efektivnost a relevantnost vládních procesů s ohledem na současné výzvy, potřeby a očekávání občanů a podniků, ii) posílit správní kapacitu a spolupráci ministerstva vnitra a místních samospráv s cílem zajistit účinné provádění nového modelu místní správy, iii) zlepšit účinnost, včetně kvality a účinnosti, soudního systému urychlením výkonu spravedlnosti a snížením počtu nevyřízených případů a iv) dosáhnout větší soudržnosti úsilí vlády v boji proti korupci.

Reformy a investice zahrnuté do složky přispívají k plnění doporučení pro zemi týkajících se zlepšení účinnosti ve veřejném sektoru, zejména pokud jde o fungování veřejné správy a místních samospráv (doporučení pro zemi č. 1 z roku 2019 a č. 4 z roku 2020), o podpoře pružných pracovních ujednání (doporučení pro zemi č. 2 z roku 2020), o zlepšení účinnosti a digitalizace soudního systému (doporučení pro zemi č. 5 z roku 2019 a doporučení pro zemi č. 4 z roku 2020) a o protikorupčních reformách (doporučení pro zemi č. 5 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

H.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Dílčí složka 3.4.1: Modernizace veřejného sektoru

Reforma 1 (C3.4R1): Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy za účelem lepší tvorby a provádění politik

Cílem reformy je zlepšit fungování obecné veřejné správy zlepšením jejího rámce řízení lidských zdrojů a restrukturalizovat a posílit správní kapacitu kyperské policie.

Reforma se skládá ze dvou prvků:

I)Vypracování a provádění akčního plánu na posílení správní kapacity a strategické úlohy odboru veřejné správy a zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů v souvislosti s formulováním a sledováním provádění politik veřejné správy a řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru, jako je tvorba politik, formulování pokynů a základních zásad v otázkách řízení lidských zdrojů, přezkum stávajících politik, právních předpisů a postupů a pracovněprávní vztahy. Současně reforma posílí schopnost ministerstev provádět politiky veřejné správy a funkce lidských zdrojů a současně zajistí odpovídající odpovědnost a schopnost reagovat;

II)reorganizace a modernizace kyperské policie navržením a zavedením nového modelu policejní práce a operací, nového rámce řízení pro učení a rozvoj a nového rámce řízení lidských zdrojů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru

Cílem reformy je zvýšit produktivitu a účinnost veřejné služby prostřednictvím pružného uspořádání pracovní doby, jako je práce na dálku, částečně na dálku a na částečný úvazek.

Reforma spočívá v zavedení pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru na základě posouzení doporučení externí studie osvědčených postupů a možných omezení zjištěných jinými vnitrostátními orgány veřejné správy ze strany oddělení pro veřejnou správu a personál. Studie přezkoumá podmínky pružného uspořádání pracovní doby ve veřejné službě, jak je uplatňováno v jiných jurisdikcích.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazení volných míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Cílem reformy je zlepšit fungování veřejné služby prostřednictvím přezkumu rámce pro nábor a povyšování zaměstnanců a systému hodnocení výkonu.

Součástí reformy je: i) zavedení nového rámce ve veřejné službě pro hodnocení a výběr kandidátů na povýšení, včetně vedoucích funkcí, na základě zásluh; ii) zavedení nového systému hodnocení výkonnosti, který se bude používat pro účely rozvoje a povyšování, aby hodnocení a povyšování bylo transparentnější, spravedlivější, založené na dovednostech a bylo účinnější; a iii) zlepšení náborových postupů prostřednictvím odborné přípravy, aktualizace systémů služeb (soubor požadavků a povinností pro pracovní místa ve veřejné správě) a změn dvou příslušných zákonů pro nábor pracovníků.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Posílit správní kapacitu a transparentnost prostřednictvím profesionalizace zadávání veřejných zakázek a další digitalizace jeho procesu

Cílem reformy je zvýšit účinnost a účelnost zadávání veřejných zakázek zavedením nových postupů zadávání veřejných zakázek s využitím digitálních nástrojů a zvýšením znalostí a odborných znalostí zaměstnanců.

Reforma spočívá v zavedení integrovaného plně digitalizovaného systému elektronického zadávání veřejných zakázek využívajícího moderní technologie, čímž se sníží administrativní zátěž účastníků při současném zachování odpovědnosti a transparentnosti. Je doprovázen opatřeními zaměřenými na profesionalizaci zadávání veřejných zakázek, jako je revize organizační struktury ústřední profesionální funkce zadávání veřejných zakázek a odborná příprava a certifikace odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Posílení kapacity Úřadu státního zastupitelství

Cílem reformy je provést digitální transformaci Úřadu státního zastupitelství (Law Office) s cílem zvýšit jeho účinnost a účelnost, jakož i produktivitu, kvalitu práce a pracovní podmínky zaměstnanců.

Reforma spočívá v digitalizaci všech procesů a postupů Úřadu státního zastupitelství zavedením informačního systému (eLaw System), který bude poskytován jako kompletní softwarové řešení jako služba. Zahrnuje nabídku, vývoj a přizpůsobení stávajícího internetového systému řízení tak, aby poskytoval funkce, jako je vytváření elektronických souborů a složek případů, správa a monitorování případů, interní komunikace a pracovní toky, sledování případů, finanční řízení a platby. Během provádění projektu posoudí provozní analýza potřeby přepracovávání procesů. Všechny stávající spisy v papírové podobě se převedou do základního systému e-právo.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Investice 1 (C3.4I1): Racionalizace systému směn zavedením systému rozvrhování směn

Cílem investice je optimalizovat vzorce změn a dosáhnout zvýšení produktivity a efektivity v organizacích veřejného sektoru, které poskytují služby v různých časových směnách.

Investice spočívá v zavedení systému rozvrhování směn, který zahrnuje každodenní správu a taktické plánovací nástroje, automatizaci plánů/rotací a včasnou automatickou komunikaci se zaměstnanci a vedoucími pracovníky. Systém by měl být propojen s modulem řízení lidských zdrojů systému plánování podnikových zdrojů, který se provádí ve veřejném sektoru (mimo plán pro oživení a odolnost). Opatření zahrnuje odbornou přípravu administrátorů systému rozvrhování směn

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 2 (C3.4I2): Digitalizace legislativního procesu

Cílem investice je zlepšit kvalitu regulace a zvýšit právní jistotu a transparentnost prostřednictvím modernizace procesu tvorby právních předpisů a zveřejňování platných právních předpisů.

Investice spočívá ve vytvoření platformy pro přípravu právních předpisů, která umožní snadnější vypracování, konsolidaci, správu a ukládání právních předpisů. Systém se rovněž stane oficiálním jednotným vládním místem pro digitální přístup veřejnosti ke všem právním textům v interoperabilním formátu. Investice musí zahrnovat nahrávání všech stávajících právních a správních předpisů do nové platformy.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 3 (C3.4I3): Centrum pro modelování hospodářské politiky

Cílem investice je zlepšit tvorbu a provádění politik prostřednictvím většího využívání kvantitativních metod modelování pro posuzování dopadů právních předpisů.

Investice spočívají ve vývoji modelovacích nástrojů a odborných znalostí mezi veřejnými zaměstnanci s cílem umožnit lepší posouzení dopadů politiky. Toho bude dosaženo i) zřízením centra pro modelování hospodářské politiky, které bude mít k dispozici nástroje a údaje pro analýzu a hodnocení politik; ii) transferem znalostí týkajících se analýzy a hodnocení politik zaměstnancům ministerstva financí; a iii) vývojem nástrojů pro data velkého objemu a analýzu dat.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Dílčí složka 3.4.2: Místní správa a územní reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření

Cílem opatření je reforma systému místních samospráv na Kypru s cílem zlepšit jeho rozhodovací pravomoc a správní autonomii, zvýšit účinnost správy věcí veřejných a sladit zdroje a povinnosti s cílem zajistit finanční udržitelnost.

Reforma spočívá v přijetí nových právních předpisů, které: snížit počet obcí a vytvořit komunitní klastry pro centralizované poskytování služeb s cílem zlepšit správní kapacitu; zavést nový model správy a novou personální strukturu pro obce; přenést pravomoci a zdroje z ústřední vlády na obce, zejména v oblasti vydávání povolení, sociální politiky, údržby místní infrastruktury, škol a poskytování místních služeb občanům; reformovat financování obcí; a zajistit odpovídající právní dohled, transparentnost a demokratickou odpovědnost. Reforma rovněž zahrne budování kapacit prostřednictvím odborné přípravy.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Městské pozemkové úpravy

Cílem reformy je snížit tlak na rozšiřování obcí a rostoucí zakrývání půdy usnadněním využívání dostupných pozemků pro stavební účely.

Reforma spočívá ve vytvoření legislativního rámce pro městské pozemkové úpravy a v podpoře provádění hlavních plánů městských pozemkových úprav ve vybraných oblastech nebo v oblastech strategického významu pro ostrov. Reforma rovněž zahrnuje přípravu odborné studie, digitální platformu pro umožnění městských pozemkových úprav a přípravu pilotních hlavních plánů městských pozemkových úprav.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 4 (C3.4I4): Posílení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení

Cílem investice je zvýšit účinnost postupů stavebního povolení.

Součástí investice je i) rozšíření prostředí pro elektronické podávání žádostí stávajícího IT systému Hippodamos pro plánování a povolování, aby všechny orgány územního plánování a stavební orgány (obce) mohly předkládat žádosti o stavební povolení a stavební povolení ze společné platformy; ii) modernizace systému Hippodamos, aby bylo možné digitálně uplatňovat, studovat a vydávat plánovací a stavební povolení; a iii) modernizace nebo rozšíření jiných modulů Hippodamos, jako je řízení a správa stavebních zakázek.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice 5 (C3.4I5): Inteligentní města

Cílem investice je koordinovat probíhající iniciativy inteligentních měst do celostátního prováděcího plánu.

Investice spočívá v předložení národního hlavního plánu pro inteligentní města, který se zaměří na tři prioritní inteligentní řešení pro obce: inteligentní parkování, inteligentní osvětlení a inteligentní nakládání s odpady. Investice zahrnuje návrh a realizaci infrastruktury inteligentních měst (centrální platforma), jakož i návrh a provedení tří prioritních inteligentních řešení, včetně instalace senzorů. Očekává se, že investice bude zahrnovat 30 obcí. Centrální platforma bude mít nezbytnou flexibilitu pro budoucí přidání nových řešení pro inteligentní města.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 6 (C3.4I6): Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie

Cílem investice je oživit vnitřní město Nikósie přilákáním mladých obyvatel, novými investicemi a podporou hospodářské činnosti.

Investice zahrnuje i) obnovu školy Faneromeni, která má být využívána jako katedra Kyperské univerzity; ii) nákup a renovaci budov ve vnitřním městě, které mají být přeměněny na studentské ubytování; a iii) zavedení pobídek pro soukromý sektor k poskytování studentského ubytování v dané oblasti.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Dílčí složka 3.4.3: Účinný systém soudnictví

Reforma 8 (C3.4R8): Účinnost soudnictví

Cílem reformy je snížit vysoký počet nevyřízených případů projednávaných u soudů a zvýšit celkovou účinnost a kvalitu soudního systému.

Reforma spočívá v přípravě akčního plánu na odstranění nevyřízených případů a odvolání s konkrétními ročními cíli a ve zřízení pracovní skupiny složené ze soudců, která by měla koordinovat provádění akčního plánu na snížení počtu nevyřízených případů. Očekává se, že akční plán bude dokončen do 31. prosince 2021. Nevyřízené věci se definují jako věci projednávané déle než dva roky. K 31. prosinci 2020: 24 777 projednávaných občanskoprávních věcí, 2 222 projednávaných opravných prostředků v občanskoprávních věcech a 475 nevyřízených odvolání ve správních věcech. Reforma rovněž spočívá v provádění revidovaného občanského soudního řádu, který Nejvyšší soud přijal dne 19. května 2021 a který zvýší účinnost soudních řízení, včetně rozhodování ve věcech.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitální transformace soudů

Cílem reformy je řešit neefektivnost soudního systému způsobenou soudy fungujícími na základě manuálních a papírových systémů. Digitalizace systému zefektivní a urychlí spravedlnost.

Reforma spočívá v instalaci a provozování i) systému i-justice, prozatímního řešení nejnaléhavějších potřeb před dostupností e-justice, ii) integrovaného systému e-justice a iii) digitálního zvukového záznamu v soudním řízení. Systém e-justice je přístupný soudům, právníkům, občanům, Úřadu státního zastupitelství republiky a policii. Zavede několik funkcí, jako je digitální evidence a platba případů, kategorizace případů, vyhledávání případů, tvorba a správa dokumentů, systémy sledování a sledování na podporu streamování případů, sledování souladu s příkazy a protokoly, řízení přidělování případů k projednání, provádění a řízení rozhodnutí, uzavírání případů a správa důkazů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Investice 7 (C3.4I7): Odborná příprava soudců

Cílem investice je řešit nízkou úroveň odborné přípravy a celoživotního učení soudců.

Investice spočívají ve vzdělávání soudců v oblasti revidovaného občanského soudního řádu a/nebo v dalším justičním vzdělávání zaměřeném na různá právní témata a soudní dovednosti, které pořádá Kyperská škola pro justiční vzdělávání.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 8 (C3.4I8): Modernizace soudní infrastruktury

Cílem investice je řešit neefektivnost soudního systému způsobenou nedostatečnými soudními budovami, a to jak z hlediska kvantity, tak z hlediska kvality.

Investice spočívá ve výstavbě rozšíření budovy obvodního soudu ve městě Famagusta.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2021.

Dílčí složka 3.4.4: Boj proti korupci

Reforma 10 (C3.4R10): Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci

Cílem reformy je dosáhnout větší soudržnosti v boji proti korupci prováděním národního horizontálního akčního plánu proti korupci.

Součástí reformy jsou: i) právní předpisy na ochranu oznamovatelů, zvýšení transparentnosti veřejných rozhodovacích procesů a předcházení střetu zájmů, ii) zřízení a fungování nezávislého orgánu pro boj proti korupci, který koordinuje úsilí všech orgánů zapojených do boje proti korupci a její předcházení a dohlíží na včasné provádění opatření různými příslušnými útvary iii) osvěta a školení v oblasti boje proti korupci a iv) posílení oddělení interního auditu ve všech ministerstvech a útvaru interního auditu.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024.

H.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

155

C3.4R1

Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy za účelem lepší tvorby a provádění politik

Milník

Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě

 

Přijetí akčního plánu Radou ministrů

Q1

2022

Rada ministrů přijala akční plán, který zahrnuje:

– pokyny, šablony a prováděcí podporu oddělení pro veřejnou správu a personál (PAPD) pro administrativu příslušných ministerstev v souvislosti s otázkami řízení lidských zdrojů, jako je reorganizace a restrukturalizace, zjednodušení postupů a plánování pracovních sil;

– provádění revidované organizační struktury PAPD

– plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců PAPD,

– plán odborné přípravy pro administrativu resortních ministerstev

156

C3.4R1

Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy za účelem lepší tvorby a provádění politik

Milník

Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii

Přijetí ředitelem policie a stálým tajemníkem ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku a vstup v platnost

Q4

2023

Vstoupil v platnost nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii, který zahrnuje tyto oblasti:

– analýza a vytváření popisů pracovních míst

– nábor zaměstnanců

– motivace

– vzdělávání a rozvoj

– kompenzace a dávky

– pracovněprávní vztahy a vztahy se zaměstnanci a komunikace

– příslušníci, kteří odešli do důchodu

– bezpečnost a ochrana zdraví

– strategie řízení lidských zdrojů

157

C3.4R1

Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy za účelem lepší tvorby a provádění politik

Milník

Provádění akčního plánu pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě

Závěrečná zpráva schválená Radou ministrů o provádění akčního plánu

Q4

2025

Akční plán byl proveden a zahrnuje:

– pokyny a příručky pro administrativu příslušných ministerstev týkající se postupů pro přijímání zaměstnanců, disciplinárních řízení, plánování pracovních sil, reorganizace a zjednodušení přezkumů procesů

– případné legislativní změny

– školení zaměstnanců v administrativě příslušných ministerstev

158

C3.4R2

Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru

Milník

Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru

Rozhodnutí Rady ministrů

Q1

2023

Provede se studie týkající se pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru. PAPD posoudí doporučení studie a zváží vhodné záruky zaměřené na zlepšení účinnosti veřejné služby. Po posouzení doporučení studie přijme Rada ministrů rozhodnutí o jejich provádění.

159

C3.4R2

Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru

Milník

Provádění pružného uspořádání pracovní doby

Závěrečná zpráva PAPD o provádění rozhodnutí Rady ministrů

Q4

2024

Provádění rozhodnutí Rady ministrů, případně prostřednictvím změny právních předpisů, komunikace o politikách a odborné přípravy na základě akčního plánu vypracovaného Odborem pro personál veřejné správy.

160

C3.4R3

Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazení volných míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Milník

Vstup v platnost právních předpisů pro hodnocení a výběr volných pracovních míst ve veřejné službě a předpisů pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců.

Ustanovení příslušných právních a správních předpisů uvádějící jejich příslušný vstup v platnost

Q4

2021

Hlavními prvky jsou:

i) vstup v platnost zákona, který stanoví hodnocení a výběr kandidátů na obsazení míst pro povýšení ve veřejné službě, včetně vedoucích funkcí, s novými kritérii a metodami založenými na objektivním hodnocení a zásluhách a v případě potřeby novelizace zákona o veřejných službách a
ii) vstup v platnost nových nařízení o zavedení nového systému hodnocení výkonu pro veřejné zaměstnance, který má být použit pro účely rozvoje a povyšování, aby byl postup hodnocení výkonu a mechanismus povyšování transparentnější, spravedlivější, více založený na dovednostech a účinnější

161

C3.4R3

Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru pro obsazení volných míst ve veřejné službě a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Milník

Nový rámec pro hodnocení výkonnosti a obsazování volných pracovních míst ve veřejné službě.

Zahájení používání nového rámce

Q1

2025

Výkonnost úředníků se hodnotí a volná místa ve veřejné službě obsazují v souladu s novým právním rámcem po jeho účinném provádění, a to i prostřednictvím odborné přípravy příslušných zaměstnanců.

162

C3.4R4

Posílit správní kapacitu a transparentnost prostřednictvím profesionalizace zadávání veřejných zakázek a další digitalizace jeho procesu

Milník

Nový integrovaný systém elektronického zadávání veřejných zakázek

První výzvy k podávání nabídek byly vyhlášeny v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek.

Q4

2025

Nový integrovaný systém elektronického zadávání veřejných zakázek musí být plně funkční, včetně veškerého vývoje, testování a školení uživatelů.

Hlavními funkcemi systému jsou:

— podpořit zásadu „jen jednou“ pro předkládání údajů soukromými uživateli

statistické vykazování

— podporovat využívání vznikajících technologií, které mohou veřejní zadavatelé i hospodářské subjekty využívat ve svých administrativních funkcích

— usnadnit administrativní práci veřejných zadavatelů

— uživatelsky vstřícné rozhraní pro hospodářské subjekty s důrazem na malé a střední podniky

— zveřejňování veřejně přístupných údajů týkajících se postupů zadávání veřejných zakázek

— poskytovat veřejným zadavatelům a osobám s rozhodovací pravomocí informace o postupech zadávání veřejných zakázek v průběhu celého životního cyklu projektu.

163

C3.4R5

Posílení kapacity Úřadu státního zastupitelství

Milník

Nový informační systém pro Úřad státního zastupitelství

Uvedení nového informačního systému do provozu

Q4

2023

Plné zprovoznění softwarového řešení jako služby pro Úřad státního zastupitelství, které má tyto vlastnosti:

– vytváření elektronických spisových souborů a složek,

– vedení a monitorování případů,

– vnitřní komunikace a pracovní toky,

– sledování případů, finančního řízení a plateb,

– digitalizace spisů v tištěné podobě.

Bylo dokončeno školení uživatelů.

164

C3.4I1

Racionalizace systému směn zavedením systému rozvrhování směn

Milník

Zavedení nového systému rozvrhování směn v organizacích veřejného sektoru

Spuštění nového systému rozvrhování směn

Q2

2026

Dokončení vývoje systému rozvrhování směn a jeho spuštění. Hlavními funkcemi systému jsou:

– nástroje každodenní správy a taktického plánování s automatizovaným plánováním a komunikací se zaměstnanci a vedoucími pracovníky;

– řízení pracovních sil a směn s monitorováním nákladů práce, absencí a přesčasů.

165

C3.4I2

Digitalizace legislativního procesu

Milník

Provádění Kyperské platformy pro přípravu právních předpisů

Uvedení nového systému do provozu

Q1

2025

Zahájení provozu platformy a absolvování školení pro administrátory a privilegované uživatele.

Plně funkční platforma pro přípravu právních předpisů umožní:

– navrhování a správu účtů prostřednictvím editoru internetových stránek s možností exportovat ve formátu XML ve všech fázích procesu přípravy právních předpisů,

– centrální databázi pro ukládání a šíření právních textů jako otevřených dat prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, jakož i hromadně;

– nástroj ke konsolidaci právních předpisů a změn.

166

C3.4I2

Digitalizace legislativního procesu

Milník

Digitalizace právních předpisů v rámci nové platformy

Veřejné oznámení na platformě

Q4

2025

Všechny minulé právní předpisy byly nahrány do nové platformy, takže všechny právní předpisy jsou k dispozici online na vládní platformě.

167

C3.4I3

Centrum pro modelování hospodářské politiky

Milník

Zřízení Centra pro modelování hospodářské politiky

Uvedení centra do provozu

Q4

2023

Plné zprovoznění a vybavení centra, včetně jmenování týmu vědeckých pracovníků. Tým se skládá z odborníků na makroekonometrické modely, ekonometrů, odborníků na datovou analýzu a ekonomů.

168

C3.4I3

Centrum pro modelování hospodářské politiky

Cíl

Počet vyvinutých modelů posouzení dopadů a nástrojů pro analýzu údajů

Počet

0

20

Q4

2025

Úplný vývoj nejméně 20 makroekonometrických modelů posouzení dopadů a nových nástrojů pro analýzu údajů pro kyperské hospodářství na základě různých metodik se simuluje, testuje a použije pro analýzu a prognózování hospodářské politiky.

169

C3.4R6

Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření

Milník

Nový právní rámec pro místní orgány

Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost

 

Q2

2024

Zásah spočívá ve vstupu v platnost tří zákonů: Zákon o obcích, zákon o obcích (změna) a zákon o místních samosprávách.

Nový právní rámec zahrnuje:

– snížení počtu obcí

– vytváření komunitních klastrů pro poskytování služeb

– převod nových pravomocí a finančních prostředků z ústřední vlády na obce

– nový systém financování obcí

– pravidla týkající se právního dohledu, transparentnosti a odpovědnosti

– zlepšení účinnosti zásobování vodou, nakládání s odpadními vodami a pevnými odpady, jakož i povolování vytvořením pěti okresních organizací pro místní správu.

170

C3.4R6

Nový právní rámec pro místní orgány a příslušná podpůrná opatření

Cíl

Počet zaměstnanců místních orgánů podílejících se na budování kapacit

Počet

0

500

Q4

2024

Dokončení řady tematických programů budování kapacit pro místní správu, které poskytují odbornou přípravu nejméně 500 účastníkům (členům a zaměstnancům místních orgánů).

171

C3.4R7

Městské pozemkové úpravy

Milník

Vstup v platnost zákona o městských pozemkových úpravách

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona

 

Q3

2022

Vstup v platnost zákona o městských pozemkových úpravách s cílem omezit rozrůstání měst prostřednictvím racionálního využívání stávajících obytných oblastí

172

C3.4R7

Městské pozemkové úpravy

Cíl

Počet hlavních plánů územního plánování v obytných zónách

Počet

0

10

Q4

2025

Byly vypracovány, zveřejněny a schváleny hlavní plány územního plánování v obytných oblastech ve vybraných oblastech nebo v oblastech strategického významu. Hlavní plány začleňují a přerozdělují do roztříděných a nepřístupných pozemků (v mezích rozvoje určité oblasti).

173

C3.4I4

Posílení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení

Milník

Zlepšení prostředí pro elektronické aplikace systému Hippodamos

Žádosti obdržené prostřednictvím zdokonaleného prostředí pro elektronické podávání žádostí

Q4

2022 

Dokončení zlepšení prostředí pro elektronickou aplikaci stávajícího systému Hippodamos s cílem umožnit podávání žádostí o stavební povolení a stavební povolení pro všechny orgány územního plánování a stavební orgány (obce) ze společné platformy.

174

C3.4I4

Posílení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení

Milník

Zlepšení funkcí plánování a kontroly a řízení projektu Hippodamos

Plně digitální proces vydávání povolení a správy smluv o výstavbě

Q4

2024

Dokončení zlepšení plánovacího a kontrolního nástroje, nástroje řízení projektů a modernizace hardwaru a softwaru stávajícího systému Hippodamos na podporu dalších funkcí.

175

C3.4I5

Inteligentní města

Cíl

Instalace inteligentních snímačů v provozu v rámci iniciativy „inteligentní města“

Počet

0

97 000

Q4

2024

Plné zprovoznění alespoň 97 000 inteligentních senzorů v rámci iniciativy inteligentních měst sestávající z inteligentních senzorů pro parkování, inteligentních senzorů osvětlení a inteligentních snímačů pro nakládání s odpady dodávaných a instalovaných v obcích a napojených na centrální platformu inteligentních měst.

176

C3.4I5

Inteligentní města

Cíl

Vývoj mobilních aplikací vyvinutých v rámci iniciativy „inteligentní města“

Počet

0

3

Q2

2026

Vývoj tří mobilních aplikací (pro inteligentní parkování, inteligentní osvětlení, inteligentní nakládání s odpady), které musí být uživatelům k dispozici ke stažení.

177

C3.4I6

Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie

Cíl

Místnosti renovované a přeměněné na studentské pokoje

Počet

0

250

Q4

2024

Nejméně 250 místností ve vnitřním městě Nikósie bylo renovováno a přeměněno na studentské pokoje.

178

C3.4I6

Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie

Cíl

Místnosti renovované a přeměněné na studentské pokoje

Počet

250

560

Q2

2026

Nejméně 560 místností ve vnitřním městě Nikósie bylo renovováno a přeměněno na studentské pokoje.

179

C3.4I6

Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie

Milník

Rekonstrukce školy Faneromeni

Dokončení rekonstrukce školy Faneromeni

Q2

2026

Škola Faneromeni prošla rozsáhlou rekonstrukcí a úplnou antiseismickou modernizací, aby se mohla stát sídlem katedry architektury Kyperské univerzity, a je připravena k využívání 

180

C3.4R8

Účinnost soudnictví

Milník

Vstup v platnost nového občanského soudního řádu

Ustanovení nového občanského soudního řádu (zveřejněného v Úředním věstníku) uvádějící vstup jednacího řádu v platnost (1. září 2023)

Q3

2023

Provádění nového občanského soudního řádu pro nové věci předložené soudu od 1. září 2023. Nový občanský soudní řád modernizuje projednávání věcí s cílem poskytnout stranám méně nákladnou, přístupnější a včasnější službu.

181

C3.4R8

Účinnost soudnictví

Cíl

Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání

% (procent)

0

20

Q2

2024

Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání u okresních soudů a Nejvyššího soudu v průběhu více než dvou let oproti úrovni k 31. prosinci 2020 o 20 %, jak bylo ověřeno výroční zprávou o pokroku akčního plánu na snížení počtu nevyřízených případů.

182

C3.4R8

Účinnost soudnictví

Cíl

Další snížení počtu nevyřízených případů a odvolání

% (procent)

20

40

Q2

2026

Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání u okresních soudů a Nejvyššího soudu v průběhu více než dvou let oproti úrovni k 31. prosinci 2020 o 40 %, jak bylo ověřeno výroční zprávou o pokroku akčního plánu na snížení počtu nevyřízených případů.

183

C3.4R9

Digitální transformace soudů

Milník

systém e-justice

Ověření smlouvy a přijetí výstupů projektovými týmy pro oba systémy. Oba systémy jsou k dispozici na internetových stránkách soudu

Q4

2022

Instalace a plné fungování systému e-justice a dokončení provozní podpory systému i-justice na místě. Oba systémy jsou k dispozici na internetových stránkách soudu.

184

C3.4R9

Digitální transformace soudů

Milník

Digitální zvukový záznam v soudním řízení

Ověření smlouvy a přijetí výstupů projektovým týmem pro daný systém.

Q1

2025

Instalace a úplný provoz digitálního zvukového záznamu v soudním řízení.

185

C3.4I7

Odborná příprava soudců

Cíl

Odborná příprava soudců

Počet

0

110

Q4

2025

Nejméně 110 (z celkového počtu 130) soudců absolvovalo odbornou přípravu týkající se nového občanského soudního řádu a dalších soudních dovedností.

186

C3.4I8

Modernizace soudní infrastruktury

Milník

Rozšíření okresního soudu ve Famagustě

Tým pro řízení projektu osvědčuje dokončení výstavby.

Q4

2021

Dokončení výstavby rozšíření budovy obvodního soudu ve městě Famagusta s cílem podpořit provoz nových soudních síní s cílem pokusit se kromě trestních i občanskoprávních věcí.

187

C3.4R10

Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci

Milník

Vstup v platnost zákona o zřízení nezávislého úřadu pro boj proti korupci

Ustanovení zákona uvádějící vstup zákona v platnost a zahájení činnosti nezávislého úřadu pro boj proti korupci, v němž jsou obsazena klíčová řídící místa a přijati zaměstnanci.

Q1

2022

Nezávislý úřad pro boj proti korupci byl zřízen na základě vstupu příslušného zákona v platnost a je funkční. Orgán pro pojišťovnictví koordinuje úsilí všech subjektů zapojených do boje proti korupci a jejího předcházení a dohlíží na včasné provádění opatření různými příslušnými útvary.

188

C3.4R10

Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci

Milník

Vstup v platnost zákona o transparentnosti v rozhodovacím procesu a souvisejících záležitostech

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona

Q4

2021

Vstup v platnost zákona o transparentnosti v rozhodovacím procesu a souvisejících záležitostech, včetně ustanovení k předcházení střetu zájmů. Zákon stanoví povinnost zveřejňovat kontakty mezi osobami, které mají zájem o účast na veřejných rozhodovacích řízeních, a úředníky nebo členy státní služby nebo širšího veřejného sektoru nebo se zaměstnanci ve prospěch úředníků, kteří z důvodu své funkce mají pravomoc nebo možnost zahájit taková řízení nebo formulovat jejich obsah nebo stanovit konečný výsledek těchto řízení či k němu přispět. Informace o tomto kontaktu, jakož i o jeho obsahu a účelu se úředně zaznamenávají a jsou veřejně přístupné.

189

C3.4R10

Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci

Milník

Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů

Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost

Q4

2021

Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů oznamujících podvody a korupci před vnitřními sankcemi. Zákon obsahuje doplňující ustanovení o ochraně osob oznamujících korupční jednání jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru (oznamovatelé, osoby, které se těchto činů neúčastní), a to v návaznosti na ochranu již stanovenou zákonem 95(I)/2001 o ochraně svědků. Zákon rovněž stanoví opatření shovívavosti pro ty, kteří se podílejí na korupčním jednání, ale dobrovolně se ohlásí policii a/nebo nabízejí spolupráci s orgány vedoucí k úplnému vyšetření a stíhání případu.

H.3.    Popis reforem a investic (půjčky)

Investice 9 (C3.4I9): Režim podpory pro soukromý a veřejný sektor na certifikaci podle normy ISO 37001 (Systémy protikorupčního managementu)

Cílem investice je přispět k boji proti korupci zavedením akreditace ISO 37001 do soukromého a veřejného sektoru, která přispěje ke zvýšení transparentnosti, potlačení úplatků a vytvoření etické podnikatelské kultury.

Investice sestává z grantové podpory soukromému a veřejnému sektoru, včetně místních vlád, na poradenské služby a certifikaci proti korupci v souladu s normou ISO 37001.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

H.4.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění půjčky

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

190

C3.4I9

Režim podpory pro soukromý a veřejný sektor na certifikaci podle normy ISO 37001 (Systémy protikorupčního

managementu)

Cíl

ISO 37001 Systémy protikorupčního managementu

Počet

0

120

Q4

2025

Nejméně 120 organizací je díky poskytnuté podpoře akreditováno dle normy ISO 37001 Systémy protikorupčního managementu

I. SLOŽKA č. 3.5: Zajištění fiskální a finanční stability

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémy fiskální a finanční zranitelnosti, včetně souvisejících makroekonomických nerovnováh. Cílem je zajistit finanční stabilitu snížením rizik z minulosti v bankovním sektoru, zavedením opatření proti vysokému soukromému zadlužení a zlepšením dohledu v nebankovním sektoru. V zájmu zajištění fiskální stability se Kypr zaměřuje na boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování; a poskytování komplexních údajů tvůrcům politik s cílem navrhnout spravedlivý daňový systém. Očekává se, že plánovaná opatření zvýší účinnost výběru příjmů a zvýší spravedlnost kyperského daňového systému, čímž se sníží vedlejší účinky agresivního daňového plánování.

Složka podporuje řešení doporučení pro zemi týkajících se finanční stability a soukromého zadlužení (doporučení pro zemi č. 2 a 5 z roku 2019) a řešení prvků daňového systému, které usnadňují agresivní daňové plánování jednotlivců a nadnárodních společností (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2020 a doporučení pro zemi č. 1 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

I.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Zajištění finanční stability

Reforma 1 (C3.5R1): Právní rámec pro krizové řízení úvěrových institucí 

Cílem opatření je zlepšit odolnost bankovního sektoru zavedením rámce pro soudržný a konkrétní postup na podporu úvěrových institucí, které se potýkají s finančními obtížemi.

Reforma spočívá v i) přezkumu a změně vnitrostátního insolvenčního rámce pro úvěrové instituce s cílem zvýšit jeho účinnost a efektivitu v souladu s osvědčenými evropskými postupy; a ii) stanovení rámce pro preventivní rekapitalizaci úvěrových institucí a vládní stabilizační nástroje pro účely účasti na řešení krize úvěrové instituce.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání

Cílem opatření je řešit finanční rizika související se staršími úvěry v selhání v bankovním sektoru pokračujícím úsilím o zlepšení kvality aktiv bank a posilováním pracovního prostředí pro obsluhu úvěrů.

Reforma spočívá v i) provádění akčního plánu pro řešení zbývajícího objemu starších úvěrů v selhání a ii) přijetí balíčku tří pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry a obsluhovatelů úvěrů (uvolnění obsluhovatelů úvěrů pod regulaci a dohled centrální banky; umožnění přístupu do katastru nemovitostí obsluhovatelům úvěrů a společnostem nabývajícím úvěry; a sladění oznamovacích povinností v případě nákupu půjčky společností nabývající úvěry). Do 30. června 2023 bude vypracována zpráva o pokroku týkající se akčního plánu, kterou schválí Rada ministrů a která bude sledovat snižování úvěrů v selhání v bankovním sektoru směrem k orientačním referenčním hodnotám ve výši 6 % hrubého a 3 % čistého podílu úvěrů v selhání 15 a případně navrhne politická opatření.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategie řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (doklady o vlastnictví)

Cílem reformy je řešit neefektivnost systému vystavování a převodu dokladů o vlastnictví, která vede k tomu, že vlastnická práva nejsou definována, komplikuje řízení o zabavení majetku dlužníka a brání likvidaci zajištění.

Reforma sestává z: i) přezkoumání a vystavení nevyřízených dokladů o vlastnictví, ii) rozšíření nové politiky územního plánování a stavebního povolení, v současné době až na dvě obytné jednotky, na pozemku, čímž se zkrátí doba potřebná k vydání stavebních a prostorových povolení, iii) přezkum zákona o ulicích a pozemních stavbách s cílem zavést vhodné pobídky pro dohlížejícího inženýra, aby dále odrazoval od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání vlastnických listin, iv) změna zákona o prodeji nemovitostí (konkrétním plnění), která zajistí, že dojde k předběžnému převodu nemovitosti.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrových kanceláří

Cílem opatření je bojovat proti vysoké soukromé zadluženosti zlepšením hodnocení úvěrového rizika u nových úvěrů prostřednictvím rozvoje registru úvěrů, aby trh mohl nabízet služby, jako je hodnocení úvěrů v plném souladu s pravidly na ochranu údajů.

Reforma spočívá ve změně stávajícího systému výměny údajů o úvěrech, v jehož rámci je registrem úvěrů soukromá společnost ve vlastnictví Sdružení kyperských bank, aby bylo možné poskytovat služby hodnocení úvěrů. Hlavními prvky tohoto pozměňovacího návrhu je zmírnit právní nejistotu ohledně vlastnictví systému a různých úloh úvěrových registrů a úvěrových kanceláří, zajistit pokračování povinnosti shromažďovat údaje o úvěrových facilitách úvěrovými institucemi a poskytovat údaje od insolvenčního oddělení a vymezit podmínky přístupu k údajům a jejich ochrany.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Akční plán pro vytvoření registru monitorování závazků

Cílem opatření je zlepšit schopnost orgánů navrhovat a provádět cílené politiky pro předcházení a řízení objemu soukromého dluhu. To se sleduje vytvořením registru sledování závazků, který bude zahrnovat výši všech dluhů vůči všem typům věřitelů.

Reforma spočívá v provádění akčního plánu, který zahrnuje vytvoření a rozvoj registru úvěrových závazků pro získání úvěrového hodnocení pro jednotlivce a právnické osoby, rozvoj ratingového systému pro jednotlivce a právnické osoby a propojení systému s jinými ratingovými agenturami.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Posílení insolvenčního rámce

Cílem této reformy je posílit provádění insolvenčního rámce, podpořit využívání insolvenčních režimů a nástrojů a zajistit plné a účinné fungování Odboru pro platební neschopnost.

Reforma spočívá v i) provádění zbývajících opatření a akcí uvedených v akčním plánu z roku 2018, které ještě nebyly provedeny, a ii) v zavedení digitálních systémů nezbytných pro zlepšení práce Odboru pro platební neschopnost a podporujících používání nástrojů pro platební neschopnost. Akční plán byl schválen Radou ministrů v roce 2018 a odráží vnitrostátní politiku v oblasti platební neschopnosti. Tato reforma bude zahrnovat opatření, jako je digitalizace systémů (posílení stávajících systémů a zavedení nových systémů), odborná příprava poskytovaná zaměstnancům Odboru pro platební neschopnost, zavedení linky pro služby zákazníkům a internetový portál pro zákazníky a plné provedení regulačního rámce pro insolvenční správce.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategie boje proti finanční negramotnosti

Cílem opatření je podpora finanční gramotnosti. Jeho cílem je zlepšit finanční vzdělávání v rámci obyvatelstva, zlepšit finanční rozhodování, napravit špatné postoje a předpojatost, podpořit informovanější a finančně odpovědnější občany a v konečném důsledku přispět ke zlepšení disciplíny při splácení dluhu.

Reforma spočívá v přípravě strategie boje proti finanční negramotnosti: i) určení otázek finanční negramotnosti, ii) přezkum mezinárodní literatury na toto téma a iii) stanovení akčního plánu pro provádění. Strategie obsahuje konkrétní cíle, měřitelné cíle, specifikuje způsoby podpory finanční gramotnosti a zahrnuje konkrétní opatření (krátkodobá i dlouhodobá) pro provádění. Reforma rovněž zahrnuje plné provedení krátkodobých opatření strategie.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy

Cílem opatření je posílit dohled nad pojišťovacími a penzijními fondy.

Reforma spočívá i) ve zvýšení správní kapacity orgánů dohledu, ii) v přípravě a provádění nezbytných nástrojů pro zajištění souladu s regulačními rámci předanými Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (jako je revidovaná směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění (IORP II)) a iii) v provádění konkrétních opatření v oblasti dohledu podle plánů předložených orgánu EIOPA, zajištění finanční stability a ochrany zájmů účastníků penzijních fondů a pojistníků.

Odbor registru zaměstnaneckých penzijních fondů (RORBF), který vykonává dohled nad důchodovým sektorem, zvýší počet stálých zaměstnanců o 13 osob. Útvar pro kontrolu pojišťovacích společností (ICCS), který vykonává dohled nad odvětvím pojišťovnictví, zvýší počet svých stálých zaměstnanců o tři osoby.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Investice 1 (C3.5I1): Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu

Cílem opatření je posílit kapacitu dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySec) prostřednictvím digitalizace, což umožní lepší dohled nad transakcemi.

Investice spočívá ve vývoji vyspělého digitálního systému založeného na cloudové architektuře, který pokrývá potřeby dohledu podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), nařízení o obchodech zajišťujících financování (SFTR) a nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR). Nový systém bude podporovat tyto prvky: i) propojení s centrem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); nahrávání a předběžné zpracování údajů o transakcích, ii) agregace a provádění dotazů na údaje s cílem získat regulační poznatky a iii) vytváření zpráv podle harmonogramu a ad hoc zpráv.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2023.

Zajištění fiskální stability

Reforma 9 (C3.5R9): Zlepšení výběru daní a efektivity finanční správy

Cílem opatření je zefektivnit a zefektivnit výběr daní prostřednictvím vyšší míry digitalizace a dodržování daňových předpisů a zlepšit služby zákazníkům.

Reforma spočívá v integraci různých daňových jednotek, postupů a procesů s cílem nabídnout jediné místo služeb daňového poplatníka, v legislativních změnách a zavedení nového informačního systému a digitalizaci finanční správy. Posledně jmenované zahrnuje: a) jedinou registraci do daňového systému a Taxisnetu (pro elektronické podávání přiznání k dani z příjmu fyzickými osobami, právnickými osobami a zaměstnavateli); b) proces integrovaného daňového auditu na základě posouzení rizik; c) integrovaný audit vratek; d) integrované a posílené jednotné místo služeb, včetně přímé platby DPH a připojení podniků k serveru vedenému v rámci finanční správy, bez použití specializovaných mechanismů; e) proces vydávání jednotných potvrzení o daňové bezdlužnosti; f) možnost okamžitého přizpůsobení systému s cílem zohlednit veškeré změny právních předpisů a/nebo postupů a rozšíření bezpečných rozhraní s jinými informačními systémy; g) schopnosti analýzy údajů a h) skenování a elektronické ukládání všech papírových dokumentů daňových poplatníků týkajících se nemovitostí (nemovitého majetku) a kapitálových zisků s příslušnými parametry bezpečnosti, integrity a důvěrnosti. Nově pořízená budova integrovaného okresního úřadu Nikósie a úřadu velkých daňových poplatníků zvýší úsilí o integraci okresních daňových úřadů do kapitálu z pěti různých kancelářských budov na různých místech, která byla dříve považována za technologicky nevhodná, a umožní poskytování služeb daňových poplatníků z jednoho místa v okrese Nikósie. Legislativní změny zahrnují: a) nedávno zavedenou legislativu, kterou se zavádí povinné podávání daňových přiznání každou fyzickou osobou s příjmem definovaným v článku 5 zákona o dani z příjmu, bez ohledu na prahovou hodnotu počínaje daňovým rokem 2020 (s výhradou výjimek); a b) kriminalizaci nezaplacení daní z příjmu.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Řešení agresivního daňového plánování

Celkovým cílem opatření v rámci reformy je zvýšit účinnost, efektivnost a spravedlnost daňového systému bojem proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování ze strany nadnárodních podniků.

Opatření se skládá ze tří různých dílčích reformních opatření.

První dílčí reformní opatření spočívá v uložení srážkové daně z odchozích plateb úroků, dividend a licenčních poplatků a zavedení dalšího testu daňové rezidence právnických osob založeného na založení každého subjektu. Jurisdikcím uvedeným v příloze I unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti se uloží srážková daň jako první krok přijetím zákona do 31. prosince 2021, který stanoví jeho vstup v platnost do 31. prosince 2022.

Test daňové rezidence právnických osob doplňuje test řízení a kontroly. Přijme se do 31. prosince 2021, přičemž se stanoví její vstup v platnost do 31. prosince 2022. Prvním kritériem je vedení a kontrola a v případech, kdy je společnost založena na Kypru, ale její řízení a kontrola probíhá z jiné jurisdikce, je považována za kyperského daňového rezidenta a zdaňuje se v souladu s příslušným ustanovením zákona o dani z příjmu za předpokladu, že tato společnost není daňovým rezidentem jinde (aby se zabránilo dvojímu pobytu).

Druhé dílčí reformní opatření spočívá v zavedení srážkové daně z odchozích plateb úroků, dividend a licenčních poplatků do jurisdikcí s nízkým zdaněním. Pokud jde o platby úroků a licenčních poplatků, kyperské orgány mohou místo toho prozkoumat přístup spočívající v uplatňování neodpočitatelnosti. Tato legislativní změna vstoupí v platnost do 31. prosince 2024.

Jako třetí dílčí reformní opatření Kypr posoudí účinnost celkového souboru opatření souvisejících s agresivním daňovým plánováním prostřednictvím nezávislého hodnocení, které má být dokončeno do 31. prosince 2024. Toto hodnocení komplexně posoudí kyperský daňový rámec včetně všech opatření, která byla do té doby přijata. Hodnocení povede k politickým opatřením, která má Kypr přijmout k řešení veškerých zjištěných nedostatků, a to i v podobě legislativních změn, které vstoupí v platnost do 30. června 2026.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Investice 2 (C3.5I2): Modernizace celního a elektronického platebního systému

Cílem opatření je vyvinout a zavést elektronické systémy předpokládané v celním kodexu Unie. Očekává se, že opatření zjednoduší a urychlí celní formality a sníží administrativní náklady pro všechny zúčastněné strany, a tím zefektivní výběr příjmů.

Investice spočívá ve vývoji a uvedení do provozu dvanácti systémů sestávajících ze tří různých typů: i) systémů prohlášení (jako je Manifest, automatizovaný dovoz, tranzit, automatizovaný vývoz a systém pro kontrolu přepravy zboží podléhající spotřební dani), který komunikuje s operačními složkami, řídicími složkami a vnějšími rozhraními za použití integrační vrstvy; ii) provozních systémů, které se skládají z analýzy rizik, účetnictví, auditu, sazebníku, celního skladu, správy případů, dohledu a kvót a iii) systémů řízení, které se skládají z řízení provozních pravidel, řízení provozních postupů, správy referenčních údajů, interních IAM a podávání zpráv.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

I.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

191

C3.5R1 Dokončení právního rámce pro řešení krizí úvěrových institucí

Milník

Vstup v platnost změny vnitrostátního insolvenčního rámce pro úvěrové instituce a zavedení vládních nástrojů pro zachování finanční stability

Ustanovení právních předpisů uvádějící jejich vstup v platnost

Q3

2023

Vstup v platnost těchto dvou legislativních balíčků:

a) zákon o platební neschopnosti úvěrových institucí, který příslušným orgánům zavede flexibilitu a nezbytné nástroje pro účinnou likvidaci nesolventních úvěrových institucí, a b) zákon o finanční stabilitě a finanční podporu podle zákona o řešení krize, který stanoví rámec pro vládní zásahy, zejména prostřednictvím preventivní rekapitalizace úvěrové instituce a vládních stabilizačních nástrojů za účelem účasti na řešení problémů instituce.

192

C3.5R2 rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání

Milník

Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry (CAC) a obsluhovatelů úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro správu úvěrů v selhání

Ustanovení zákona o vstupu příslušných právních předpisů v platnost

Q4

2021

Vstup v platnost těchto tří zákonů:
a) Zákon o nákupu úvěrů a souvisejících záležitostech z roku 2021 (novela), podle
něhož budou obsluhovatelé úvěrů se selháním podléhat regulaci a dohledu ze strany centrální banky;
b) Zákon o převodech, registraci a oceňování nemovitého majetku z roku 2021 (novela), který umožní obsluhovatelům úvěrů se selháním a společnostem nabývajíc
ím úvěry přístup do katastru nemovitostí;
c) Zákon o vedení záznamů z roku 2020 (novela), který sjednotí oznamovací povinnosti v případě nákupu půjčky společností nabývající úvěry.

193

C3.5R3

Strategie řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (doklady o vlastnictví)

Cíl

Snížení počtu nevyřízených žádostí o vystavení dokladu o vlastnictví

% (procent)

0

80

Q2

2023

Snížení počtu nevyřízených dokladů o vlastnictví (právní dokument, který je důkazem vlastnického práva k nemovitosti). Dosud nebyly vystaveny doklady o vlastnictví pro 1 050 projektů, což odpovídá 20 000 dokladů o vlastnictví. Z celkového počtu 20 000 nevyřízených dokladů o vlastnictví se jich vystaví 80 %.

194

C3.5R3

Strategie řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (doklady o vlastnictví)

Milník

Rozšíření nové politiky plánování a povolování budov

Vyhláška ministra vnitra

Q4

2022

Rozšíření nové politiky plánování a povolování budov až pro čtyři obytné jednotky na obytných pozemcích. Politika umožňuje podávat žádosti elektronicky a zavádí pevné lhůty pro udělování plánovacích a stavebních povolení (deset až dvacet dní).

195

C3.5R3

Strategie řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (doklady o vlastnictví)

Milník

Vstup v platnost novely zákona o prodeji nemovitostí (konkrétním plnění)

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti změněného zákona o prodeji nemovitostí (konkrétním plnění)

Q4

2022

Vstup v platnost novelizovaného zákona o prodeji nemovitostí (konkrétním plnění) s cílem předem chránit zájmy kupujících. Změna umožní převod dokladů o vlastnictví za plné bezpečnosti a právní jistoty a zároveň minimalizuje provozní náklady a zpoždění prostřednictvím předběžných kontrol s cílem určit konkrétní překážky převodu před zaplacením kupní ceny. Cílem je vytvořit mechanismus na ochranu zájmů kupujících nemovitého majetku a předem zajistit, že převod nemovitosti bude proveden, jakmile kupující splní své smluvní závazky.

196

C3.5R3

Strategie řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (doklady o vlastnictví)

Milník

Přezkum nařízení o ulicích a budovách

Ustanovení zákona o vstupu pozměněného ulice a stavebního nařízení v platnost

Q4

2023

Vstup v platnost zákona, kterým se mění nařízení o ulicích a pozemních stavbách, který zavede vhodné pobídky pro dohlížejícího inženýra, aby i) dohlížel na vývoj projektu v souladu s vydaným povolením, dále odradil od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání dokladů o vlastnictví, a ii) předložil příslušnému orgánu potvrzení o dokončení prací v souladu s vydaným povolením.

197

C3.5R4

Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrových kanceláří

Milník

Vstup v platnost zákona o rámci a systému výměny údajů a úvěrových kanceláří

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona

Q1

2023

Vstup v platnost zákona o rámci a systému výměny údajů a úvěrových kanceláří, který odstraní překážky stávajícího rámce, aby mohl poskytovat služby úvěrového hodnocení. Hlavními prvky této změny je učinit z kyperské centrální banky vlastníka systému, zavést povinnost shromažďovat údaje o úvěrových příslibech úvěrovými institucemi a poskytovat údaje o insolvenčním oddělení a vymezit podmínky přístupu k údajům a jejich ochranu.

198

C3.5R4

Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrových kanceláří

Milník

Modernizovaný digitální systém výměny údajů a úvěrových kanceláří

Úspěšná produkce úvěrových hodnocení

Q4

2024

Úplné zavedení a zprovoznění modernizovaného digitálního systému výměny údajů a úvěrových kanceláří v souladu se zákonem o rámci a systému výměny údajů a úvěrových kanceláří a zahájení poskytování služeb úvěrového hodnocení.

199

C3.5R5

Akční plán pro vytvoření registru monitorování závazků

Milník

Akční plán pro vytvoření registru monitorování závazků

Schválení akčního plánu Radou ministrů

Q4

2022

Akční plán stanoví nezbytné kroky pro zavedení registru monitorování závazků, tak aby:
— byla
zřízena elektronická databáze shromažďující údaje o závazcích od různých veřejných a soukromých věřitelů, jako je veřejný rejstřík úvěrů,
— bylo umožněno navrhování a provádění cílených politik pro předcházení soukromé zadluženosti a její řešení.

200

C3.5R5

Akční plán pro vytvoření registru monitorování závazků

Milník

Akční plán pro vytvoření registru monitorování závazků

Potvrzení ze strany Rady ministrů o provádění akčního plánu

Q4

2024

Plné provedení akčního plánu pro vytvoření registru monitorování závazků, tak aby

— byla zřízena elektronická databáze shromažďující údaje o závazcích od různých veřejných a soukromých věřitelů, jako je veřejný rejstřík úvěrů,
— bylo umožněno navrhování a
provádění cílených politik pro předcházení soukromé zadluženosti a její řešení.

201

C3.5R6 Posílení insolvenčního rámce

Milník

Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenci

Jmenování zaměstnanců potvrzené úředním věstníkem. Schválení zprávy o pokroku Radou ministrů

Q4

2022

Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro insolvenci prostřednictvím: a) jmenování zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury Odboru pro platební neschopnost a poskytování školení pro zaměstnance, b) vypracování komunikačního plánu na podporu insolvenčního řízení, c) schválení linky zákaznických služeb, d) vytvoření rámce pro soustavný profesní rozvoj insolvenčních správců. 

202

C3.5R6 Posílení insolvenčního rámce

Milník

Fungování všech digitálních systémů vyvinutých pro Odbor pro platební neschopnost

Schválení zprávy o pokroku Radou ministrů

Q2

2025

Nové digitální systémy zvýší relevantnost a účinnost stávajících operačních a technických systémů Odboru pro platební neschopnost.

203

C3.5R7

Strategie boje proti finanční negramotnosti

Milník

Strategie boje proti finanční negramotnosti

Schválení strategie pro boj proti finanční negramotnosti Radou ministrů

Q4

2023

Strategie pro boj proti finanční trestné činnosti zahrnuje konkrétní cíle, měřitelné cíle, specifikuje způsoby podpory finanční gramotnosti a zahrnuje konkrétní opatření pro provádění (krátkodobá i dlouhodobá opatření). Reforma rovněž zahrnuje plné provedení krátkodobých opatření strategie.

204

C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy

Cíl

Posílení lidských zdrojů v registru zaměstnaneckých penzijních fondů (RORBF) a útvaru pro kontrolu pojišťovacích společností (ICCS)

Počet

0

16

Q3

2022

Navýšit personální obsazení o třináct zaměstnanců v registru zaměstnaneckých penzijních fondů (RORBF) a o tři zaměstnance v útvaru pro kontrolu pojišťovacích společností (ICCS). Jedná se o trvalé zvýšení počtu zaměstnanců.

205

C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy

Milník

Nástroje dohledu, včetně nástroje pro sběr a analýzu údajů

Podpůrné nástroje pro posílení dohledu nad penzijními fondy a pojišťovnami

Q4

2023

Plné zavedení nástrojů (jako jsou postupy, kontrolní seznamy, žádosti o způsobilost a proslulost) nezbytné pro soulad s novými právními předpisy (zajišťující zřízení, činnosti a dohled nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění z roku 2020 - L 10(I)/2020).

206

C3.5I1 Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu

Milník

Digitální systém dohledu nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu

Výbor pro řízení projektu včas ověřuje přijetí výstupů; a kvality a norem uvedených v zadávací dokumentaci

Q4

2023

Plné zavedení nového digitálního systému dohledu nad transakcemi. Nový digitální systém musí mít tyto prvky:
– Načítání a předběžné zpracování údajů o transakcích.

– Agregace a dotazy týkající se údajů za účelem získání přehledu o právních předpisech.

– Vytváření zpráv
podle plánu a ad hoc zpráv.

207

C3.5R9 Zlepšení výběru daní a efektivity finanční správy

Milník

Provozování služeb v oblasti DPH v rámci integrovaného systému daňové správy (ITAS)

Projektová rada Schválení projektových výstupů pro dokončení, instalaci a provoz nového integrovaného systému DPH

Q1

2022

Kyperská finanční správa uvede do provozu integrovaný systém daňové správy (ITAS), který podpoří funkce a postupy daňové správy. Funkce související se službami v oblasti DPH musí být v rámci tohoto systému dokončeny a uvedeny do provozu.

208

C3.5R9 Zlepšení výběru daní a efektivity finanční správy

Milník

Integrace operací oddělení přímé správy daní v rámci ITAS

Schválení projektové rady systémových výstupů pro dokončení instalace a provozu ITAS pro přímé daně a zprávu o předběžném přijetí

Q2

2024

Služby daňové správy související s přímými daněmi fyzických a právnických osob (vedle DPH) jsou v rámci ITAS funkční.

209

C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování

Milník

Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona

Q4

2022

Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování a) uložením srážkové daně z úroků, dividend a licenčních poplatků jurisdikcím uvedeným v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti a b) zavedením dalšího testu daňové rezidence právnických osob na základě sídla každého subjektu.

210

C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování

Milník

Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím plateb do jurisdikcí s nízkými daněmi

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona

Q4

2024

Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování prostřednictvím plateb do jurisdikcí s nízkým zdaněním zavedením srážkové daně z úroků, dividend a licenčních poplatků směřujících do jurisdikcí s nízkým zdaněním. Pokud jde o platby úroků a licenčních poplatků, kyperské orgány mohou místo toho prozkoumat přístup spočívající v uplatňování neodpočitatelnosti.

211

C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování

Milník

Vstup v platnost legislativních změn reagujících na zjištění nezávislého hodnocení účinnosti opatření souvisejících s agresivním daňovým plánováním

Ustanovení zákona o nabytí účinnosti zákona

Q2

2026

Kypr posoudí účinnost celkového souboru opatření týkajících se agresivního daňového plánování prostřednictvím nezávislého hodnocení, které má být dokončeno do 31. prosince 2024. Toto hodnocení komplexně posoudí kyperský daňový rámec včetně všech opatření, která byla do té doby přijata. Hodnocení povede k politickým opatřením, která má Kypr přijmout, a to i v podobě legislativních změn s cílem řešit zjištěné nedostatky.

212

C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému

Cíl

Zprovoznění informačních systémů stanovených v celním kodexu Unie

Počet

0

2

Q4

2023

Byly dokončeny, instalovány a uvedeny do provozu alespoň dva z těchto informačních systémů týkajících se dovozu:

1. Automatizovaný systém vývozu
2. Nový informatizovaný tranzitní systém

3. Jednotný portál EU

4. Celní kodex Unie
5. Řízení záruk

6. Celní kodex Unie
7. DOHLED 3

8. Celní kodex Unie - Systém kontroly dovozu 2

9. Žádosti o dovoz podle celního kodexu Unie

10. Výkonnost celní unie - informační systém pro řízení

11. Celní kodex Unie – Důkaz o status
u Unie
12. Jednotná správa uživatelů a digitální podpis

213

C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému

Cíl

Uvedení informačních systémů předpokládaných v celním kodexu Unie do provozu

Počet

2

12

Q4

2025

Bylo dokončeno, instalováno a uvedeno do provozu těchto 12 informačních systémů.

J. SLOŽKA č. 4.1: Modernizace infrastruktury pro konektivitu

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení problémů infrastruktury v oblasti datového připojení, zejména ve venkovských oblastech, s cílem zmenšit rozdíly mezi venkovem a městy, jakož i rozdíly podle pohlaví, věku, příjmů a vzdělání.

Cílem složky je zlepšit přístup všech občanů ke komunikační infrastruktuře, a tím překlenout digitální propast a podpořit inkluzivní digitální transformaci.

Složka se zabývá doporučením pro zemi ohledně investic do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019 a doporučení č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.1R1): Posílit vnitrostátní regulační orgán (OCECPR)

Cílem opatření je usnadnit a urychlit investice do sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN) v oblastech s nedostatečnou dostupností, a to poskytováním příslušných informací zúčastněným stranám s cílem zlepšit transparentnost a posílit pobídky pro účastníky trhu, aby do VHCN investovali rychleji, čímž se zvýší konektivita na Kypru.

Reforma spočívá v poskytnutí vhodných nástrojů prostřednictvím přijetí sekundárních právních předpisů Úřadu komisaře pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb (OCECPR), aby zahájil průzkum za účelem sběru zeměpisných údajů o sítích elektronických komunikací. Údaje jsou pak přístupné prostřednictvím internetového portálu poskytujícího podrobné informace o zavádění sítě v oblastech, kde je to zapotřebí. Očekává se, že to pomůže překlenout mezeru v soukromých investicích do VHCN.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Posílit národní poradenskou kancelář pro širokopásmové připojení (DEC DMRIDP)

Cílem opatření je usnadnit budování infrastruktury VHCN zjednodušením nezbytných administrativních postupů pro její zavádění při provádění souboru nástrojů pro propojení (soubor osvědčených postupů pro snižování nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací a pro účinný přístup k rádiovému spektru 5G).

Reforma spočívá v určení administrativních překážek a překážek rychlého zavádění VHCN a možných opatření k jejich řešení. Po něm bude následovat vstup právních předpisů v platnost, aby se tyto překážky a překážky účinně řešily.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024.

Investice 1 (C4.1I1): Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Cílem opatření je zlepšit propojení s VHCN (jako jsou optická vlákna a 5G) podporou budování VHCN v oblastech, které nemají žádný soukromý zájem, a tím řešit územní rozdíly v dostupnosti širokopásmového připojení. 

Investice spočívá v organizaci veřejných nabídkových řízení prostřednictvím otevřeného nabídkového řízení určeného telekomunikačním operátorům za účelem výběru dodavatelů, kteří provedou projekt, výstavbu a provoz sítě, jakož i část financování. Očekává se, že zeměpisné území Kyperské republiky, které je pod kontrolou kyperské vlády, bude rozděleno do tří částí. Maximální výše finančního příspěvku z veřejných zdrojů se stanoví zvlášť pro každou část a očekává se, že kritéria pro zadání zakázky budou zahrnovat požadovanou veřejnou podporu, jakož i cenu nabízenou koncovým uživatelům a dalším maloobchodním operátorům. Dodavatelům se uloží velkoobchodní povinnosti.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 2 (C4.1I2): Zlepšení kabeláže „připraveno na gigabitové sítě“ v budovách a podpora zavádění konektivity

Cílem opatření je podpořit digitální transformaci podporou širokého využívání VHCN.

Investice spočívá v zavedení režimu subvencí na poptávku (voucher), který je určen výhradně fyzickým osobám (tj. s vyloučením podniků) a který je povzbuzuje k tomu, aby pokračovali ve výstavbě vnitřní kabeláže, aby byli připraveni na připojení k VHCN, které prochází blízko jejich prostor. Vztahuje se na samostatné nájemní jednotky, jakož i na byty ve vícebytových budovách bez vnitřního kabelu schopného podporovat služby s velmi vysokou kapacitou. Hodnota poukázky na jeden prostor se stanoví. Koncoví uživatelé musí mít možnost vybrat si dodavatele, kterého si zvolí k provedení stavebních prací. Po dokončení stavebních prací nahrají osoby provádějící instalaci do informačního systému certifikát „připraveno na gigabitové sítě“ pro budovu spolu s potvrzením podepsaným vlastníkem/nájemcem, který poukázku vydal, čímž dojde k čerpání poukázky.

Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice 3 (C4.1I3): Podmořské propojení s Řeckem

Cílem opatření je vytvořit pro Kypr vysoce kapacitní páteřní internetové připojení prostřednictvím nového podmořského propojení pro datovou konektivitu mezi Kyprem a Řeckem.

Investice spočívá v instalaci nových podmořských kabelů pro připojení Kypru k řeckému subsystému, jehož prostřednictvím má Kypr přístup k některým nejdůležitějším internetovým výměnným uzlům v regionu (Atény, Sofie a Chania). Zavedení nové samostatné páteřní trasy mezi Kyprem a Řeckem strategicky podpoří propojení na ostrově. Očekává se rovněž, že bude mít pozitivní dopad na dostupnou kapacitu a komerční nabídky páteřního připojení potřebné k poskytování vysokorychlostních služeb koncovým uživatelům. Kromě toho nabídne výrazně vyšší výkonnost (pokud jde o odolnost, bezpečnost, nadbytečnost a latenci) ve srovnání se stávajícími kabely datovanými daty. Investici má provést dodavatel, který bude vybrán v otevřeném nabídkovém řízení. Očekává se, že kritéria výběru budou zahrnovat celkovou kapacitu (např. pokud jde o vlákna/vlnnou délku/kapacitu), komerční cenu, která má být nabídnuta provozovatelům/zákazníkům kabelového systému, jakož i požadovanou výši veřejné podpory.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Během provádění projektu musí být řádně dodržována zmírňující opatření zaměřená na zachování mořského prostředí, jak je stanoveno v posouzení vlivů na životní prostředí a stavebním povolení. Veškerá opatření určená v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a posouzení podle směrnice 2000/60/ES, která jsou nezbytná pro zajištění souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), musí být začleněna do projektu a dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

J.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související

Opatření

(Reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

214

C4.1R1

Posílit vnitrostátní regulační orgán (OCECPR)

Milník

Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup v platnost sekundárních právních předpisů

Vstup sekundárních právních předpisů v platnost a zahájení průzkumu

Q1

2022

Sekundární právní předpisy vstoupí v platnost a zahrnují hlavní aspekty průzkumu, jako je druh, stupeň analýzy a forma požadovaných informací, jakož i osoby, od nichž jsou požadované informace požadovány.

Zahájení zeměpisného průzkumu dosahu elektronických sítí schopných poskytovat širokopásmové sítě a fyzickou infrastrukturu na základě článku 22 evropského kodexu pro elektronické komunikace.

215

C4.1R1

Posílit vnitrostátní regulační orgán (OCECPR)

Milník

Internetový portál o mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je funkční a přístupný cílové skupině

Internetový portál o mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je přístupný

Q4

2024

Internetový portál o mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je dokončen, otestován, provozuschopný a přístupný cílové skupině (např. Úřadu komisaře pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb, veřejným orgánům, provozovatelům sítí elektronických komunikací a koncovým uživatelům).

216

C4.1R2

Posílit národní poradenskou kancelář pro širokopásmové připojení (DEC DMRIDP)

Milník

Vstup v platnost správních aktů týkajících se zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou

Ustanovení ve správních aktech uvádějící vstup příslušných aktů v platnost

Q2

2024

Vstup v platnost správních aktů, které účinně zefektivní a omezí administrativní překážky (jako je zkrácení postupů udělování povolení a snížení poplatků, jakož i usnadnění přístupu k fyzické infrastruktuře) pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v souladu s doporučením souboru nástrojů pro propojení (včetně souboru osvědčených postupů pro snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací a účinného přístupu k rádiovému spektru 5G).

217

C4.1I1

Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Milník

Zahájení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečnou dostupností

Podepsané smlouvy s dodavateli o zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítí s velmi vysokou kapacitou

Q4

2023

Byly podepsány smlouvy s dodavateli, kteří byli vybráni v otevřeném nabídkovém řízení na zavedení sítí s velmi vysokou kapacitou (zejména pevných a mobilních (5G) nabízejících rychlost stahování nejméně 100 Mb/s, kterou lze snadno modernizovat na gigabit pro pevný přístup) v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítí s velmi vysokou kapacitou.

218

C4.1I1

Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Cíl

Rozšíření zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečnou dostupností

Počet

0

10 000

Q4

2024

Nejméně 10 000 prostor v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítí s velmi vysokou kapacitou, je pokryto sítěmi s velmi vysokou kapacitou s pevnou nebo mobilní sítí (5G), které nabízejí rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, kterou lze snadno modernizovat na gigabit (u pevných sítí).

219

C4.1I1

Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Cíl

Dokončení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečnou dostupností

Počet

10 000

44 000

Q4

2025

Nejméně 44 000 prostor v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítí s velmi vysokou kapacitou, je pokryto sítěmi s velmi vysokou kapacitou s pevnou nebo mobilní sítí (5G), které nabízejí rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, kterou lze snadno modernizovat na gigabit (u pevných sítí).

220

C4.1I2

Zlepšení kabeláže „připraveno na gigabitové sítě“ v budovách a podpora zavádění konektivity

Cíl

Rozšíření kabeláže připravené na gigabitové sítě v rámci budov

Počet

0

24 300

Q2

2023

Kabeláž uvnitř budovy byla modernizována tak, aby byla schopna podporovat poskytování gigabitového připojení alespoň ve 24 300 domácnostech.

221

C4.1I2

Zlepšení kabeláže „připraveno na gigabitové sítě“ v budovách a podpora zavádění konektivity

Cíl

Dokončení kabeláže připravené na gigabitové sítě v rámci budov

Počet

24 300

82 000

Q2

2025

Kabeláž uvnitř budovy byla modernizována tak, aby byla schopna podporovat poskytování gigabitového připojení alespoň v 82 000 domácnostech.

222

C4.1I3

Podmořské propojení s Řeckem

Milník

Podpis smlouvy na projektování, výstavbu a provoz podmořských kabelů

Podpis smlouvy

Q4

2024

Podpis smlouvy se společností, která provádí projekt, výstavbu a provoz podmořských kabelů po uzavření otevřeného nabídkového řízení.

223

C4.1I3

Podmořské propojení s Řeckem

Cíl

Dokončení výstavby podmořských internetových kabelů

Dokončení stavby; dostupnost služeb

Km

0

700

Q2

2026

Dokončení výstavby 700 km podmořských internetových kabelů pro připojení do Řecka z Yeroskipou na Krétu od roku 2020. Kabely jsou funkční.

K. SLOŽKA č. 4.2: Podporovat elektronickou veřejnou správu

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k urychlení digitální transformace Kypru prostřednictvím digitalizace vládních služeb, čímž se zvýší účinnost a poskytování on-line, bezpečných a rychlých služeb občanům, a to uživatelsky vstřícným, účinným a účelným způsobem. Očekává se, že to usnadní interakci mezi občany a veřejnými službami, aniž by byla nutná fyzická přítomnost.

Cílem této složky je vybudovat zabezpečenou, integrovanou a moderní digitální architekturu s cílem dosáhnout transformace na digitální správu.

Složka se zabývá doporučením pro zemi ohledně investic do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019 a doporučení č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

K.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.2R1): Továrna digitálních služeb (DSF)

Cílem opatření je vytvořit nový model poskytování služeb pro veřejnost, který bude uživatelsky vstřícným, účinným a efektivním způsobem, který v konečném důsledku usnadní interakci s veřejnými službami, aniž by byla nutná fyzická přítomnost.

Reforma spočívá v navržení a rozvoji tohoto nového realizačního modelu, jímž je DSF. Za prvé, projekt i) zřídí základní tým DSF (složený z odborníků různých specializací s odpovídajícími dovednostmi a kvalifikacemi), ii) definuje normy a postupy pro rozvoj digitálních služeb a iii) vytvoří a rozvíjí řadu digitálních služeb. Zadruhé, za použití definovaných metodik se digitální služby rozvíjejí průmyslově a ve spolupráci se soukromým sektorem. Služby budou občanům bezpečně poskytovány prostřednictvím jediného vládního internetového portálu Gov.Cy. Očekává se, že základním předpokladem pro bezpečné poskytování elektronických služeb bude jednotná přihlašovací a digitální identita. Kromě toho se očekává, že budou využity stávající společné mechanismy, jako je „ePayment“ nabízející několik způsobů plateb (např. víza, okamžité platby a přímé bankovnictví) a „oznamování“ (např. SMS, e-mail).

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby

Cílem opatření je vypracovat politiku vlády v oblasti cloud computingu, zejména pokud jde o klasifikaci údajů, bydliště údajů, hosting a provoz vládních informačních systémů, a to buď ve veřejném cloudu, nebo ve státním soukromém cloudu (G-Cloud).

Reforma spočívá ve zřízení systému G-Cloud, v němž budou umístěny informační systémy a digitální služby některých státních úřadů/ministerstev (jako je systém obchodního rejstříku, celní systém a systém finanční správy). Dvě místní datová centra se získávají prostřednictvím pronájmu, poradenské služby a školení pro rozvoj cloudu G-Cloud. Očekává se rovněž, že bude vyhlášeno nabídkové řízení na vývoj a provoz prostředí G-Cloud.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizace policejních postupů („Digipol“)

Cílem opatření je odstranit používání papírových postupů a fyzickou přítomnost občanů přechodem k digitalizovaným postupům pro kyperské policejní síly. Očekává se, že to bude přínosné jak pro občany, tak pro policisty, neboť postupy budou zjednodušeny a účinné.

Reforma spočívá ve vytvoření nové platformy (Digipol) poptávky po policejních postupech a službách pro občany za účelem dosažení komunikace na dálku. Budou ji využívat občané i policisté. Aby se co nejvíce využilo, je třeba pořádat školení (jako jsou on-line kurzy, videa, pokyny pro jednotlivé fáze) pro policisty i občany, aby se napomohlo přechodu k internetovým službám.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Zřízení registru skutečných vlastníků

Cílem opatření je zřídit rejstřík pro předkládání údajů o skutečných vlastnících všech právnických a jiných právnických osob. Tato registrace zlepší důvěru podniků a transparentnost na Kypru tím, že objasní, kdo v konečném důsledku vlastní a kontroluje společnosti a jiné právnické osoby.

Reforma spočívá ve zřízení rejstříku. V současné době byla vyvinuta internetová platforma jako dočasné řešení, její funkce jsou však omezené. Výsledkem reformy je řešení se všemi nezbytnými funkcemi na podporu správy rejstříku a správy příslušných informací (např. zasílání oznámení o aktualizaci, vymáhání poplatků za pozdní podání, vyhledávací zařízení s předepsanými úrovněmi přístupu). Očekává se, že to podpoří registraci údajů skutečných majitelů všech právnických a jiných právnických osob a propojení s registry skutečných majitelů jiných členských států.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Investice 1 (C4.2I1): Digitalizace na různých ministerstvech/útvarech ústředních vládních institucí

Cílem opatření je digitalizovat klíčové pracovní postupy v řadě ministerstev a ústředních vládních služeb, zlepšit účinnost poskytování vládních služeb, zjednodušit soulad s vládními předpisy, posílit účast občanů a důvěru ve státní správu a přinést úspory nákladů.

Investice spočívá v digitalizaci na následujících ministerstvech, podministerstvech nebo útvarech vlády: i) Odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, komunikací a staveb, ii) náměstek ministerstva lodní dopravy, iii) ministerstvo zahraničních věcí, iv) generální ředitelství pro evropské programy, koordinaci a rozvoj a v) odbor územního plánování a bydlení ministerstva vnitra (pro architektonické dědictví). Digitalizace generálního ředitelství pro evropské programy, koordinaci a rozvoj zahrnuje vývoj přechodného úložiště a konečného specializovaného monitorovacího informačního systému pro zaznamenávání a uchovávání příslušných údajů týkajících se provádění plánu pro oživení a odolnost (zejména pokud jde o dosažení milníků a cílů, údaje o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných vlastnících).

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice 2 (C4.2I2): Digitalizace Kyperského přístavního úřadu

Cílem opatření je digitalizovat klíčové procesy v Kyperském přístavním úřadu (CPA) s cílem zlepšit jejich účinnost a účelnost, včetně komunikace mezi plavidly a příslušnými orgány a zlepšení kontroly provozu plavidel v kyperských vodách. Druhým cílem je zajistit bezpečnou plavbu plavidel, snížit riziko škod na životním prostředí v důsledku nehod a snížit emise plavidel tím, že se vytvoří účinnější trasy.

Součástí investic je i) několik modernizací síťové infrastruktury, hardwaru a softwaru CPA a kapacity serverů; ii) začlenění nových systémů řízení pro automatizaci postupů; iii) přepracování stávajícího systému přístavního společenství s cílem zvýšit účinnost odvětví námořní dopravy a snížit administrativní zátěž; a iv) instalace kontrolních stanic pro provoz plavidel v přístavech Larnaka a Vassiliko (kromě stávajících stanic v přístavu Limassol).

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

K.2.    Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Harmonogram dokončení
(uveďte čtvrtletí a rok)

Popis a jasná definice každého mezníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

224

C4.2R1

Továrna digitálních služeb

Milník

Definice modelu poskytování služeb pro továrnu digitálních služeb

Rozhodnutí o jmenování náměstka ministra pro výzkum, inovace a digitální politiku, kterým se zřizuje tým; zveřejnění norem na internetových stránkách náměstka ministra

Q4

2022

Model poskytování služeb pro továrnu digitálních služeb byl definován tak, aby umožnil efektivní poskytování vysoce kvalitních a uživatelsky vstřícných digitálních služeb veřejnosti. Tyto informace zahrnují: a) zřízení základního týmu továren digitálních služeb (včetně zadávání zakázek na služby odborníků ze soukromého sektoru) a b) vymezení norem a postupů pro rozvoj digitálních služeb.

225

C4.2R1

Továrna digitálních služeb

Cíl

Rozšíření poskytování vládních služeb on-line prostřednictvím továrny digitálních služeb

Počet

0

45

Q4

2023

Digitalizace a on-line poskytování alespoň 45 dříve nedigitálních služeb veřejnosti prostřednictvím továrny digitálních služeb za použití definovaného modelu poskytování služeb (pod milníkem s pořadovým číslem 224) a agilních metodik.

226

C4.2R1

Továrna digitálních služeb

Cíl

Online poskytování alespoň 150 dříve nedigitálních služeb veřejnosti prostřednictvím továrny digitálních služeb

Počet

45

150

Q2

2026

Digitalizace a on-line poskytování alespoň 150 dříve nedigitálních služeb veřejnosti prostřednictvím továrny digitálních služeb za použití definovaného modelu poskytování služeb (pod milníkem s pořadovým číslem 224) a agilních metodik.

227

C4.2R2

Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby

Milník

Vládní cloud (G-cloud) je funkční

Služby přesunuté do G-cloudu

Q4

2022

G-cloud je funkční a poskytuje služby cloud computingu pro ukládání dat alespoň pro registraci společností, továrnu digitálních služeb a celní systém. Tyto tři služby byly přesunuty do G-cloudu a starý informační systém již nepoužívají.

228

C4.2R2

Vymezení a provádění nové politiky v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby

Cíl

Datová centra provozovaná a nabízející cloudové služby

Počet

0

2

Q4

2025

Dvě nová datová centra musí být plně funkční, včetně prostor, hardwaru a softwaru, a nabízet cloudové služby.

229

C4.2R3

Digitalizace policejních postupů Digipol

Milník

Digipol provozovaná na pilotním základě

Prohlášení kyperské policie potvrzující, že nová platforma (Digipol) je funkční

Q2

2023

Nová platforma (Digipol) funguje na pilotním základě. Policejní uživatelé mají přístup k pilotnímu projektu Digipol pro služby určené policistům.

230

C4.2R3

Digitalizace policejních postupů Digipol

Cíl

Občané používají Digipol

Počet

0

500

Q3

2025

Digipol je přístupný on-line prostřednictvím infrastruktury IKT kyperské policie. Jednu nebo více služeb, které jsou občanům k dispozici na platformě Digipol, využilo nejméně 500 občanů.

231

C4.2R4

Zřízení registru skutečných vlastníků

Milník

Registr skutečných vlastníků je k dispozici k použití

Rejstřík skutečných vlastníků veřejně dostupný on-line na vnitrostátní a evropské úrovni

Q4

2023

Registr skutečných majitelů se zavede a zpřístupní k použití na vnitrostátní a evropské úrovni, což uživatelům umožní kontrolovat konečné informace o skutečném vlastnictví právnických osob a dosáhnout propojení rejstříků vlastníků příjemců s jinými členskými státy.

232

C4.2I1

Digitalizace v různých ministerstvech ústředních vládních institucí - služby

Milník

Systém evidence pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění RRF

Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště

Q1

2022

Musí být zaveden a provozován systém úložišť pro sledování provádění RRF. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce:

1) shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů; 2) shromažďovat, uchovávat a zajišťovat přístup k údajům požadovaným v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení (EU) 2021/241.

233

C4.2I1

Digitalizace v různých ministerstvech ústředních vládních institucí - služby

Cíl

Zahájení digitální modernizace řady ústředních ministerstev a útvarů státní správy

Počet

0

4

Q1

2022

Byly podepsány smlouvy s poskytovateli vybranými prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek s cílem digitalizovat/digitálně modernizovat alespoň čtyři z těchto ústředních ministerstev/útvarů:
1. Odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, komunikací a prací,

2. Náměstek ministerstva námořní dopravy.

3. Ministerstvo zahraničních věc
í
4. Generální ředitelství pro evropské programy, koordinaci a rozvoj

5. Odbor územního plánování a bydlení ministerstva vnitra (pro architektonické dědictví).

234

C4.2I1

Digitalizace v různých ministerstvech ústředních vládních institucí - služby

Cíl

Pokrok v digitální modernizaci řady ústředních ministerstev a útvarů státní správy

Počet

0

4

Q4

2023

Dokončení vývoje a zprovoznění systémů pro čtyři vládní ministerstva/oddělení ze seznamu v cílovém pořadí s pořadovým číslem 233.

235

C4.2I1

Digitalizace v různých ministerstvech ústředních vládních institucí - služby

Cíl

Dokončení digitální modernizace řady ústředních ministerstev a útvarů státní správy

Počet

4

5

Q4

2025

Dokončení vývoje a zprovoznění systémů pro všech pět ministerstev/oddělení ze seznamu s pořadovým číslem 233.

236

C4.2I2

Digitalizace Kyperského přístavního úřadu

Cíl

Zahájení digitální modernizace Kyperského přístavního úřadu

Počet

0

4

Q2

2023

Byly podepsány smlouvy s poskytovateli vybranými prostřednictvím zadávacího řízení s cílem vyvinout/aktualizovat nejméně čtyři z následujících sedmi systémů pro Kyperský přístavní úřad:
1. Modernizace systému přístavního společenství;
2. Instalace stanice VTS;
3. Digitalizace archivů CPA;
4. Modernizace infrastruktury IT (např. síť, přepínače);
5. Aktualizace IS systémů;
6. Instalace systému řízení lidských zdrojů;
7. Modernizace serverů CPA;

a rozvoj těchto elektronických služeb:
• administrativních formalit a ohlašovacích formalit mezi loděmi připlouvajícími nebo odplouvajícími z Kyperské republiky;
• sledování a bezpečnost plavby do přístavů a z přístavů Larnaka a Vasiliko.

237

C4.2I2

Digitalizace Kyperského přístavního úřadu

Cíl

Pokrok v digitální modernizaci Kyperského přístavního úřadu

Počet

0

4

Q4

2024

Dokončení a instalace nejméně čtyř systémů ze seznamu v cílovém pořadí s pořadovým číslem 236 pro všechny příslušné přístavy.

238

C4.2I2

Digitalizace Kyperského přístavního úřadu

Cíl

Dokončení digitální modernizace Kyperského přístavního úřadu

Počet

4

7

Q4

2025

Všech sedm systémů ze seznamu v cílovém seznamu s pořadovým číslem 236 pro všechny příslušné přístavy je instalováno a provozuschopné, přičemž je nainstalováno a nainstalováno veškeré technické vybavení/zařízení.

L. SLOŽKA č. 5.1: Modernizace vzdělávacích systémů, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

Tato složka kyperského plánu obnovy a odolnosti se zabývá problémy nízké účasti na odborném vzdělávání a přípravě a celoživotním učení, rostoucím nesouladem mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi (zejména mezi mladými absolventy) a nedostatečnými digitálními dovednostmi. Dále se zabývá kvalitou výuky a dosažitelností a cenovou dostupností předškolního vzdělávání a péče pro děti ve věku čtyř let. Jeho cílem je i) zlepšit kvalitu a účinnost vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ii) podpořit využívání příležitostí k rekvalifikaci a prohlubování dovedností relevantních pro trh práce, zejména pokud jde o dvojí přechody, napříč celou společností bez ohledu na zaměstnanecký status, úroveň dovedností nebo věk, a iii) modernizovat školní struktury, aby byly připraveny na digitální transformaci.

Reformy a investice zahrnuté do složky se zabývají doporučeními pro zemi týkajícími se vzdělávání a dovedností (doporučení pro zemi č. 2 z roku 2020 a doporučení č. 3 z roku 2019), předškolní vzdělávání a péče (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019), jakož i digitální dovednosti (doporučení pro zemi č. 4 z roku 2019 a č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

L.1.    Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C5.1R1): Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)

Cílem reformy je řešit nesoulad mezi dovednostmi nabízenými středními a vysokými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce.

Za tímto účelem budou realizovány klíčové iniciativy národního akčního plánu, včetně zavedení i) systému sledování uplatnění absolventů vysokoškolského vzdělávání, ii) reformy učebních osnov středních škol za účelem zlepšení sociálních a podnikatelských dovedností, iii) programu sledování na pracovišti pro žáky středního všeobecného vzdělávání a iv) nových studijních programů v oblasti středoškolského vzdělávání, jakož i odborného vzdělávání a přípravy přizpůsobených potřebám trhu práce. Dále zahrnuje poskytování vysoce kvalitní odborné přípravy učitelům středních škol v úzké spolupráci s odborníky na trhu práce, jakož i modernizaci školních laboratoří s využitím nejnovějších technologií a vybavení.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Nový systém hodnocení učitelů a škol

Cílem reformy je zlepšit kvalitu vzdělávání a následně i výsledky vzdělávání studentů.

Tato reforma modernizuje a aktualizuje stávající systém hodnocení učitelů a škol tím, že vytvoří jednotný systém hodnocení základního, středního a technického a odborného vzdělávání s diferencovanými prvky. Součástí tohoto současného systému hodnocení škol a učitelů bude odborná příprava učitelů a hodnotitelů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Prodloužení bezplatné povinné předškolní výchovy od čtyř let věku

Cílem této reformy je zvýšit dostupnost a cenovou dostupnost předškolního vzdělávání a péče (ECEC) a podpořit (opětovný) vstup osob s povinnostmi péče o děti, většinou žen, na trh práce, jakož i výsledků vzdělávání dětí a sociálního začlenění.

Zahrnuje postupné osmiměsíční prodloužení věku pro vstup do bezplatné povinné předškolní docházky (z dětí ve věku čtyř let a osmi měsíců a více, na děti ve věku čtyř let a více). Opatření je doprovázeno poskytnutím grantu na pokrytí školného v komunitních nebo soukromých mateřských školách pro děti, které kvůli kapacitním omezením nemohou být zapsány do veřejných mateřských školek.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky

Cílem reformy je podpořit digitální transformaci vzdělávacího systému.

Toto opatření zahrnuje modernizaci vzdělávacích struktur prostřednictvím rozvoje elektronických tříd a vybavení tříd s digitálními nástroji, transformaci osnov a vzdělávacích materiálů za účelem zlepšení digitálních dovedností a metodiky STEM, jakož i snížení nákladů na nákup digitálního vybavení (laptopů/tabletů) pro studenty z nízkého socioekonomického prostředí. Dále zahrnuje poskytování digitálních dovedností a metodického vzdělávání v oblasti STEM pro nejméně 675 učitelů (z toho 300 základních, 300 středoškolských a 75 středních odborných učitelů) ročně po dobu 5 let (celkem nejméně 3 375 učitelů, kteří představují přibližně 32 % všech učitelů (primárních a středních)).

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Akční plán pro elektronické dovednosti - provádění konkrétních opatření

Cílem tohoto opatření je posílit digitální kompetence ve všech skupinách obyvatelstva.

Zahrnuje i) rozvoj rámce politiky a akčního plánu v oblasti elektronických dovedností, ii) navrhování a realizaci cílených programů pro odborníky z veřejného sektoru podporující meziodvětvové kompetence, jakož i iii) navrhování opatření pro rekvalifikaci/zvyšování dovedností, které zvyšují digitální gramotnost pracovníků v soukromém sektoru a nezaměstnaných osob se zvláštním zaměřením na ženy a zranitelné skupiny. Toto opatření dále zahrnuje komunikační strategii na podporu celoživotního učení a digitální kultury na Kypru, investice do digitální infrastruktury na podporu digitálního učení a rozvoj platformy elektronického učení s klíčovým obsahem materiálů o digitálních dovednostech a meziodvětvovými kompetencemi přístupnými všem cílovým skupinám.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice 1 C5.1I1): Výstavba dvou vzorových technických škol

Cílem investice je poskytnout studentům a pedagogům moderní dobře vybavené prostředí pro učení, které zvýší kapacitu, kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy na Kypru.

Toto opatření zahrnuje výstavbu dvou nových technických škol, jedné v Limassolu (nahrazující stávající technickou školu A’) a jedné v Larnace (nahrazující technickou školu Agios Lazaros).

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

Investice 2 (C5.1I2): Dovednosti, rekvalifikace a prohlubování dovedností

Cílem této investice je posílit digitální dovednosti obyvatelstva v souladu s akčním plánem pro elektronické dovednosti, zlepšit znalosti a dovednosti osob v zelených a modrých odvětvích hospodářství a podporovat podnikatelské kompetence.

Opatření zahrnuje poskytování odborné přípravy pro posílení digitálních, zelených a modrých dovedností pro všechny, odbornou přípravu nezaměstnaných v oblasti podnikání se zvláštním důrazem na ženy a zranitelné skupiny, jakož i odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností pro osoby starší 55 let.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo

Související opatření (reforma nebo investice)

Milník/cíl

Název

Kvalitativní ukazatele
(pro milníky)

Kvantitativní ukazatele
(pro cíle)

Orientační harmonogram dokončení

Popis každého milníku a cíle

Měrná jednotka

Základní úroveň

Cíl

Čtvrtletí

Rok

239