EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0374

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007

COM/2021/374 final

V Bruselu dne 8.7.2021

COM(2021) 374 final

Doporučení pro

ROZHODNUTÍ RADY

zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Toto doporučení se týká rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje, aby se jménem Unie zúčastnila jednání o částečné revizi Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 (dále jen „dohoda“), o jejichž zahájení rozhodla Mezinárodní rada pro Kávu.

1.SOUVISLOSTI DOPORUČENÍ

Mezinárodní dohoda o kávě z roku 2007

Evropská unie je smluvní stranou dohody.

Cílem Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 (dále jen „dohoda“) je zajistit posílenou mezinárodní spolupráci v souvislosti se světovými záležitostmi týkajícími se kávy a souvisejícími otázkami, zajistit fórum pro mezivládní konzultace o kávě a o způsobech, jak zlepšit světovou ekonomiku kávy, usnadnit obchod shromažďováním a poskytováním informací o světovém trhu s kávou a podpořit zvýšenou poptávku po kávě v celosvětovém měřítku. Hlavním cílem dohody je povzbudit smluvní strany k rozvoji udržitelného odvětví kávy z hospodářského a sociálního hlediska a z hlediska životního prostředí.

Dohoda byla podepsána v roce 2007 a vstoupila v platnost dne 2. února 2011 na období deseti let; poté byla prodloužena o jeden rok (do 1. února 2022). V případě potřeby lze dohodu prodloužit maximálně o osm let.

Mezinárodní organizace pro kávu a Mezinárodní rada pro kávu

Článek 6 dohody stanoví, že Mezinárodní organizace pro kávu (dále jen „ICO“ nebo „organizace“), zřízená podle Mezinárodní dohody o kávě z roku 1962, spravuje ustanovení této dohody a dohlíží na její provádění.

Podle článku 9 dohody odpovídá Mezinárodní rada pro kávu (dále jen „rada“) jakožto nejvyšší orgán organizace za výkon všech funkcí nezbytných pro provádění dohody. Rada je složena ze všech členů organizace (článek 8 dohody).

Podle článku 49 dohody může rada navrhnout změny dohody a sdělit je všem smluvním stranám. Článek 14 dohody stanoví, že rada v zásadě přijímá všechna rozhodnutí, včetně změn dohody, na základě konsensu. Pokud nelze konsensu dosáhnout, přijímá rada rozhodnutí a doporučení na základě odděleného hlasování většinou nejméně 70 % hlasů přítomných a hlasujících vyvážejících členů a nejméně 70 % hlasů přítomných a hlasujících dovážejících členů, přičemž hlasy jsou počítány odděleně.

Podle článku 12 dohody mají členové rady celkem 2 000 hlasů. Každý člen rady má konkrétní počet hlasů, který každoročně určuje rada v souladu s kritérii stanovenými v dohodě. Rozdělení hlasů rovněž určuje výši příspěvku člena (čl. 20 odst. 2 dohody). Unie je v současnosti největším přispěvatelem této organizace.

Přezkum Mezinárodní dohody o kávě

Částečný přezkum za účelem reformy dohody je nezbytný a je jednoznačně v zájmu Unie, aby se dále sladila s postupy, jež Unie prosazuje v jiných mezinárodních komoditních radách, a aby byl zohledněn vývoj na celosvětovém trhu s kávou od roku 2007. To bylo pravidelně nastiňováno na posledních zasedáních rady v letech 2019 až 2020.

V roce 2019 zřídila organizace na žádost rady pracovní skupinu pro revizi dohody.

Hlavní změny, jež jsou v rámci revize dohody navrženy, se týkají řízení organizace, možného přezkumu systému hlasování a příspěvků a účasti soukromého sektoru a občanské společnosti na činnosti organizace.

Změna obecného účelu dohody, který je nastíněn v jejím článku 1, není zamýšlena.

Pokyny Komise k doporučeným změnám jsou uvedeny v příloze.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Ustanovení čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) upravuje otázky zmocnění k zahájení jednání a v závislosti na předmětu zamýšlené dohody i jmenování vyjednavače nebo vedoucího vyjednavačského týmu Unie.

V čl. 218 odst. 4 Smlouvy o fungování EU se stanoví, že Rada může vyjednavači vydávat směrnice a může určit zvláštní výbor, se kterým musí být jednání konzultováno.

Zamýšlené směrnice pro jednání by měly vyjednavači jménem Unie poskytnout prostředky k dosažení celkových cílů stanovených v bodě 1. Tyto směrnice pro jednání jsou uvedeny v příloze.

Procesněprávním základem navrhovaného doporučení je čl. 218 odst. 3 a 4 SFEU.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Unie je smluvní stranou dohody a v radě je zastupována Komisí. Členské státy EU nejsou samostatnou smluvní stranou dohody. Jednání ohledně částečné revize dohody ze strany Unie náleží do oblasti výlučné pravomoci Unie.

Proporcionalita

Revize dohody v zájmu vylepšení a modernizace dohody je v zájmu Unie. Účast EU v organizaci je v současné době prospěšná pro Unii i ostatní členské státy organizace. Očekává se, že modernizace dohody vzbudí větší zájem o organizaci a že může přilákat nové členy a zvýšit význam její činnosti.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

Unie je smluvní stranou dohody a její členství má od roku 2007 všeobecnou podporu odvětví kávy EU i většiny členských států EU. Není považováno za nezbytné provést konzultace se zúčastněnými stranami, které by se týkaly postupu, jehož cílem je pouze zachovat členství EU v organizaci, třebaže podle souboru pravidel, která jsou v souladu s pravidly uplatňovanými ostatními mezinárodními komoditními orgány, jejichž je EU členem.

Posouzení dopadů

Plnohodnotné posouzení dopadů není nutné, jelikož není pravděpodobné, že by opatření mělo významné hospodářské, environmentální nebo sociální dopady. Úspěšná změna dohody by vedla k reformě správy, která je považována za klíčový první krok k modernizaci dohody, a také k aktivnější účasti členů organizace na její činnosti.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Neočekává se, že by zahájení jednání mělo dopad na rozpočet.

Doporučení pro

ROZHODNUTÍ RADY

zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 218 odst. 3 a 4 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Unie je smluvní stranou Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 (dále jen „dohoda“) a členem Mezinárodní organizace pro kávu (dále jen „organizace“). Unie dohodu uzavřela rozhodnutím Rady 2008/579/ES 1 a dohoda vstoupila v platnost dnem 2. února 2011.

(2)Podle článku 9 dohody odpovídá Mezinárodní rada pro kávu (dále jen „rada“) jakožto nejvyšší orgán organizace za výkon všech funkcí nezbytných pro provádění dohody.

(3)Podle článku 49 dohody může rada navrhnout změnu dohody, o níž rozhodnou členové. Článek 14 dohody stanoví, že rada v zásadě přijímá všechna rozhodnutí na základě konsensu. Pokud není konsensu dosaženo, přijímá rada rozhodnutí na základě odděleného hlasování většinou nejméně 70 % hlasů přítomných a hlasujících vyvážejících členů a nejméně 70 % hlasů přítomných a hlasujících dovážejících členů, přičemž hlasy jsou počítány odděleně.

(4)Na žádost rady byla zřízena pracovní skupina pro revizi dohody. Tato pracovní skupina určila správu organizace, systém hlasování a příspěvků a účast soukromého sektoru a občanské společnosti na práci organizace jako tři hlavní témata pro částečný přezkum dohody. V tomto ohledu pracovní skupina vypracovává návrhy změn dohody, jež podléhají schválení radou.

(5)V zájmu Unie je reformovat dohodu, aby se sladila s postupy, jež Unie prosazuje v jiných mezinárodních komoditních radách, a aby byl zohledněn vývoj na celosvětovém trhu s kávou od roku 2007.

(6)Je proto vhodné, aby byla Komise zmocněna k účasti na jednáních o částečné revizi dohody,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise se zmocňuje k jednání jménem Unie o změnách Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007.

Článek 2

Směrnice pro jednání jsou stanoveny v příloze.

Článek 3

Při jednání je konzultována Pracovní skupina pro komodity.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Komisi.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Rozhodnutí Rady 2008/579/ES ze dne 16. června 2008 o podpisu a uzavření Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 186, 15.7.2008, s. 12).
Top

V Bruselu dne 8.7.2021

COM(2021) 374 final

PŘÍLOHA

doporučení pro rozhodnutí Rady

zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007


PŘÍLOHA

Směrnice pro jednání o Mezinárodní dohodě o kávě z roku 2007

Komise může zahájit jednání s ostatními smluvními stranami Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 (dále jen „dohoda“) v rámci Mezinárodní organizace pro kávu (dále jen „organizace“) s cílem tuto dohodu modernizovat s ohledem na vývoj v odvětví kávy.

Přezkum dohody by měl zlepšit správu organizace, posoudit vyváženost systémů hlasování a příspěvků a vyřešit zapojení soukromého sektoru a občanské společnosti do práce organizace.

Unie je v rámci organizace členem pracovní skupiny pro budoucnost dohody a ta v současné době pracuje na doporučeních pro změny, jež mají být zavedeny do dohody z roku 2007 a které budou sledovat cíle, jež předložily v mezinárodních komoditních orgánech členské státy Unie.

Směrnice pro jednání by měly zohledňovat cíle zjednodušení a zefektivnění dohody a současně zachovat mezivládní úlohu organizace, k čemuž se členové organizace zavázali.

1.Správa a řízení

Mezinárodní rada pro kávu

Pokud jde o periodicitu zasedání rady, měl by být zachován stávající systém dvou zasedání ročně. Jedno ze zasedání by se mohlo konat virtuálně.    

Předseda a místopředseda rady by měli mít roční mandát, což usnadní účast všech členů organizace v rozhodovacím procesu. Místopředseda by mohl v radě mít silnější úlohu. Místopředseda může radě vyjádřit svůj zájem stát se po prvním roce předsedou, aby tak využil nabyté zkušenosti. Rada může vyjádřit souhlas, pokud se místopředseda osvědčil.

Výbory organizace

V rámci racionalizace by se mělo podporovat slučování výborů organizace, je-li to v jejich práci relevantní. Měla by se podporovat větší účast členů při práci výborů.

Světová konference o kávě

Měla by být zachována stávající periodicita pořádání konference na nejvyšší úrovni každé čtyři roky nebo pět let, přičemž by se měla zachovat flexibilita pro přizpůsobení se zvláštním okolnostem nebo konkrétní situaci (např. změna situace na trhu s kávou, vnější událost, jež má na odvětví kávy dopad, atd.).

2.Hlasování a příspěvky

Vyvážející a dovážející členové

V mnoha mezinárodních komoditních orgánech by mělo být zachováno rozdělení na vyvážející a dovážející členy jako důležitá základní zásada rozhodovacího procesu.

Metoda výpočtu hlasů a příspěvku

Zdá se, že stávající úprava založená na objemu vyvezené nebo dovezené kávy je nejjednodušším a nejspolehlivějším systémem pro výpočet hlasovacích práv a finančních příspěvků každého člena do správního rozpočtu organizace. Mohla by však být prozkoumána vhodnost jiných systémů (např. hodnota vývozu/dovozu, smíšených systémů atd.) používaných v jiných mezinárodních komoditních orgánech s uvedením důsledků jejich použití pro organizaci.

3.Účast soukromého sektoru a občanské společnosti

Mělo by dojít k lepšímu zapojení soukromého sektoru a občanské společnosti do pracovního procesu v rámci organizace. Měly by být prozkoumány různé způsoby, abychom zjistili, jak nejlépe je blíže zapojit do modernizované dohody.

Pokud jde o způsobilost soukromého sektoru, dohoda by měla uznat jeho rozmanitost, od malých výrobců až po velké nadnárodní společnosti, a jejich případné úlohy v rámci organizace.

Bylo by vhodnější podporovat účast obchodních/profesních sdružení, avšak pokud by bylo navrženo zapojení jednotlivých podniků do organizace, měly by být prozkoumány zvláštní právní záruky, jež by zajistily její nezávislost.

Schvalovací proces pro účast soukromého sektoru a občanské společnosti v případě vnitrostátních společností nebo organizací by měl proběhnout prostřednictvím dotyčného člena organizace.

Jakýkoli krok k lepší integraci soukromého sektoru by však měl zachovat mezivládní charakter organizace.

Top