EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0127

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 103. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost a na 76. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů, Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti a Mezinárodní úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech

COM/2021/127 final

V Bruselu dne 18.3.2021

COM(2021) 127 final

2021/0066(NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 103. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost a na 76. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů, Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti a Mezinárodní úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.Předmět návrhu

Tento návrh se týká rozhodnutí o postoji, který má být jménem Unie zaujat na 103. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost (dále též jen „MSC“) Mezinárodní námořní organizace, které se uskuteční virtuálně ve dnech 5. až 14. května 2021, a na 76. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí (dále též jen „MEPC“) Mezinárodní námořní organizace, které se bude konat virtuálně ve dnech 7. až 17. června 2021. Během 103. zasedání MSC se předpokládá přijetí změn:

Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (dále též jen „úmluva STCW“),

Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů (dále též jen „předpis o ESP“),

Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti (dále též jen „předpis FSS“).

Během 76. zasedání MEPC se předpokládá přijetí změn:

Úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků (dále též jen „úmluva AFS“).

2.Souvislosti návrhu

2.1.Úmluva o Mezinárodní námořní organizaci

Úmluvou o Mezinárodní námořní organizaci (dále též jen „IMO“) se zakládá IMO. Cílem IMO je poskytnout fórum pro spolupráci v oblasti regulace a postupů týkajících se nejrůznějších technických záležitostí, jež ovlivňují námořní dopravu využívanou v mezinárodním obchodě. Dále se zaměřuje na podporu všeobecného přijetí nejvyšších možných standardů v záležitostech týkajících se námořní bezpečnosti, efektivnosti plavby a prevence a kontroly znečištění moří z lodí za současné podpory rovných podmínek. Zabývá se rovněž souvisejícími správními a právními otázkami.

Úmluva vstoupila v platnost dne 17. března 1958.

Stranami úmluvy jsou všechny členské státy EU.

Všechny členské státy jsou stranami Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí (dále též „úmluva MARPOL“) z roku 1973, jež vstoupila v platnost dne 2. října 1983, a přílohy VI, jež vstoupila v platnost dne 18. května 2005. Unie není stranou úmluvy MARPOL.

Všechny členské státy jsou stranami Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (dále též „úmluva SOLAS“) z roku 1974, jež vstoupila v platnost dne 25. května 1980. Unie není stranou úmluvy SOLAS.

Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí (dále též jen „předpis IGF“) je na základě úmluvy SOLAS povinný. Jeho cílem je stanovit mezinárodní normu pro plavidla používající jako palivo plyn nebo kapaliny s nízkým bodem vzplanutí. Předpis se zabývá všemi oblastmi, v nichž vyžaduje použití plynu nebo kapalin s nízkým bodem vzplanutí jakožto paliva zvláštní zvážení. Stanoví kritéria pro uspořádání a instalaci strojních zařízení pro pohonné a pomocné účely používajících jako palivo zemní plyn, která budou mít z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti rovnocennou úroveň integrity, jaké lze dosáhnout u nových a srovnatelných hlavních a pomocných strojních zařízení s konvenčním naftovým palivem.

2.2.Mezinárodní námořní organizace

Mezinárodní námořní organizace (IMO) je specializovanou agenturou OSN s odpovědností za bezpečnost a zabezpečení lodní dopravy a prevenci znečišťování moří z lodí. Jedná se o orgán, který na celosvětové úrovni stanoví normy pro bezpečnost, zabezpečení a environmentální profil mezinárodní lodní dopravy. Jeho hlavním úkolem je vytvořit regulační rámec pro odvětví námořní dopravy, jenž bude spravedlivý, efektivní, všeobecně přijímaný a obecně uplatňovaný.

Členství v organizaci je otevřeno všem státům a členy IMO jsou všechny členské státy EU. Vztahy EU s IMO vycházejí zejména z ujednání o spolupráci mezi Mezivládní námořní konzultační organizací (dále též jen „IMCO“) a Komisí Evropských společenství z roku 1974.

Výbor pro námořní bezpečnost IMO se skládá ze všech členů IMO a schází se nejméně jednou ročně. Zkoumá všechny otázky spadající do působnosti organizace a týkající se plavebních pomůcek, konstrukce a vybavení plavidel, obsazení posádkou z bezpečnostního hlediska, pravidel pro předcházení srážkám, zacházení s nebezpečným nákladem, námořních bezpečnostních postupů a požadavků, hydrografických informací, lodních deníků a navigačních záznamů, vyšetřování námořních nehod, záchrany a vyprošťování a jakýchkoli dalších otázek, které přímo ovlivňují námořní bezpečnost.

Výbor pro ochranu mořského prostředí IMO se rovněž skládá ze všech členů IMO a schází se nejméně jednou ročně. Zkoumá environmentální otázky spadající do působnosti organizace a týkající se kontroly a prevence znečištění z lodí upravené úmluvou MARPOL, včetně ropy, hromadně přepravovaných chemických látek, odpadních vod, odpadků a emisí z lodí do ovzduší, včetně látek znečišťujících ovzduší a emisí skleníkových plynů. Další zkoumané záležitosti zahrnují nakládání s balastovou vodou, protihnilobné přípravky, recyklaci lodí, připravenost a reakci na znečištění a určení zvláštních oblastí a zvláště citlivých mořských oblastí.

Výbor pro námořní bezpečnost i Výbor pro ochranu mořského prostředí IMO přijmou veškerá opatření nezbytná k plnění všech úkolů svěřených jim úmluvou IMO, shromážděním IMO či radou IMO nebo úkolů, které jim mohou být v rámci výše uvedené oblasti působnosti svěřeny jinými mezinárodními nástroji nebo podle nich a jež IMO akceptuje. Rozhodnutí Výboru pro námořní bezpečnost a Výboru pro ochranu mořského prostředí a jejich pomocných orgánů se přijímají většinou členů.

2.3.Zamýšlené akty Výboru pro námořní bezpečnost IMO

Ve dnech 5. až 14. května 2021 má 103. zasedání MSC přijmout změny úmluvy a předpisu STCW, předpisu o ESP, předpisu FSS, kapitoly III úmluvy SOLAS a předpisu LSA.

Účelem navrhovaných změn pravidla 1/1 úmluvy STCW je zahrnout definici „vysokého napětí“ a oddílu A-1/1 předpisu STCW změnit definici „provozní úrovně“ tak, aby zahrnovala funkci „elektrotechnického důstojníka“.

Účelem navrhovaných změn přílohy 2 části A přílohy B předpisu o ESP z roku 2011 je omezit měření tloušťky ropných tankerů s dvojitým trupem při první opakované prohlídce pouze na podezřelá místa.

Účelem navrhovaných změn kapitoly 9 předpisu FSS je vyjasnit přijatelnost méně složité a nákladné lokalizace poruch identifikovatelné podle oddílu pro systémy jednotlivě identifikovatelných požárních detektorů instalované na nákladních lodích a balkonech kajut osobních lodí.

2.4.Zamýšlený akt Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO

Ve dnech 10. až 17. června 2021 mají být na 76. zasedání MEPC přijaty změny úmluvy AFS. Účelem navrhovaných změn je zahrnout do seznamu zakázaných škodlivých protihnilobných přípravků cybutryn. Je to výsledek iniciativy EU.

3.Postoj, který má být zaujat jménem Unie

3.1.Změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků

Během šestého zasedání Podvýboru pro lidský prvek, výcvik a strážní službu (dále též jen „HTW“), jež se konalo v Londýně ve dnech 29. dubna až 3. května 2019, přijal podvýbor žádost ITF o vyjasnění provozní úrovně funkcí „elektrotechnického důstojníka“ v definici „provozní úrovně“ v oddíle A-I/1 předpisu STCW (definice a vysvětlení) a zahrnutí nové definice pojmu „vysoké napětí“ do tohoto oddílu.

Podvýbor se následně dohodl na návrhu definice „vysokého napětí“, která má být zahrnuta do pravidla I/1 STCW, jak je stanoveno v příloze 7 dokumentu HTW 6/13, jenž měl být předložen na 102. zasedání MSC ke schválení za účelem přijetí. Podvýbor rovněž souhlasil s návrhem změny oddílu A-I/1 předpisu STCW o zahrnutí funkce „elektrotechnického důstojníka“ do definice „provozní úrovně“; tato změna je důsledkem zavedení této funkce jako součásti manilských změn z roku 2010, jak je uvedeno v příloze 8 dokumentu HTW 6/13, jenž měl být předložen na 102. zasedání MSC ke schválení za účelem přijetí.

Na 102. zasedání MSC byly dotčené změny schváleny a odstavce 13.9 a 13.10 zprávy ze 102. zasedání MSC (MSC 102/24) uvádí, že změny by měly být přijaty na 103. zasedání MSC.

Unie by měla tyto změny podpořit, neboť objasňují provozní úroveň funkcí „elektrotechnického důstojníka“ a zavádějí společnou definici pojmu „vysoké napětí“.

3.2.Změny Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů (předpis o ESP)

Na svém sedmém zasedání posoudil Podvýbor pro konstrukci a stavbu lodí návrh IACS podpořený studií, aby se změnila příloha 2 části A přílohy B předpisu o ESP z roku 2011 ve znění rezoluce MSC.461(101) v tom smyslu, aby postačovalo měřit tloušťku ropných tankerů s dvojitým trupem při první opakované prohlídce pouze na podezřelých místech. Po krátkém jednání se podvýbor dohodl na návrhu změn předpisu o ESP z roku 2011 ve znění uvedeném v příloze 7, jež mělo být předloženo na 102. zasedání MSC za účelem schválení a následného přijetí.

Na 102. zasedání MSC byly dotčené změny schváleny a odstavec 17.24 zprávy ze 102. zasedání MSC (MSC 102/24) uvádí, že změny by měly být přijaty na 103. zasedání MSC. Tato záležitost již byla zahrnuta do pracovního dokumentu EU pro 102. zasedání MSC.

Unie by měla tyto změny podpořit, neboť umožňují IACS zaměřit se při měření tloušťky ropných tankerů s dvojitým trupem na podezřelá místa.

3.3.Změny mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti (předpis FSS)

Na 98. zasedání MSC byl zařazen nový výstup týkající se „Změn kapitoly 9 předpisu FSS týkajících se požadavků na lokalizaci poruch pro nákladní lodě a balkony kabin osobních lodí vybavené systémy jednotlivě identifikovatelných požárních detektorů“ do dvouletého (2018–2019) pořadu jednání podvýboru a prozatímního programu šestého zasedání SSE, přičemž cílovým rokem dokončení byl 2020 (MSC 98/23 odst. 20.34).

Na svém sedmém zasedání odsouhlasil Podvýbor pro lodní systémy a vybavení (SSE) návrhy změn kapitoly 9 Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti a související návrh usnesení MSC ve znění uvedeném v příloze 3 zprávy SSE 7/21 za účelem schválení na 102. zasedání MSC.

Na 102. zasedání MSC byly návrhy změn kapitoly 9 předpisu o FSS schváleny a odstavec 19.8 zprávy ze 102. zasedání MSC (MSC 102/24) uvádí, že změny by měly být přijaty na 103. zasedání MSC.

Unie by měla tyto změny podpořit, neboť zavádějí systémy, jež kombinují zvýšenou bezpečnost jednotlivě identifikovatelných požárních detektorů, jež jsou vyžadovány pro osobní lodě, s méně složitou a méně nákladnou lokalizací poruch identifikovatelnou podle oddílu, jež jsou přijatelné pouze pro nákladní lodě a balkony kajut osobních lodí.

3.4.Změny Úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků

Na 71. zasedání MEPC byla přijata žádost EU navrhující nový výstup za účelem změny přílohy 1 Mezinárodní úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech z roku 2001 tak, aby zahrnovala kontroly cybutrynu, a byla předána k posouzení na páté zasedání Podvýboru pro prevenci a omezování znečištění (dále též jen „PPR“).

Na 73. zasedání MEPC se uvedlo, že páté zasedání PPR nejprve souhlasilo s tím, že původní návrh na změnu přílohy 1 úmluvy AFS tak, aby zahrnovala kontroly cybutrynu, jak byl předložen jménem Unie v dokumentu PPR 5/19 spolu s informacemi obsaženými v dokumentu PPR 5/INF.9, uspokojuje požadavky přílohy 2 úmluvy AFS, a poté byl vysloven souhlas s tím, že je zapotřebí provést podrobnější přezkum cybutrynu.

Po diskusích během sedmého zasedání PPR podvýbor souhlasil s 1) návrhem změn přílohy 1 (Kontroly protihnilobných přípravků) úmluvy AFS s cílem zahrnout kontroly cybutrynu, jak je uvedeno v přílohách 1 až 6, ke zvážení na 75. zasedání MEPC s cílem vyřešit data účinnosti, jež jsou v současnosti uvedena v hranatých závorkách, a následné schválení; a 2) návrhy změn přílohy 4 (Průzkumy a požadavky na certifikaci protihnilobných přípravků) úmluvy AFS, včetně návrhů změn vzorového formuláře mezinárodního osvědčení o protihnilobných přípravcích, jež předloží ke zvážení na 75. zasedání MEPC za účelem schválení.

Na 75. zasedání MEPC bylo znění změn úmluvy AFS finalizováno a odstavec 10.17 zprávy ze 75. zasedání MEPC (MEPC 175/18) uvádí, že změny by měly být přijaty na 76. zasedání MEPC. Postoj na podporu těchto změn byl zahrnut do pracovního dokumentu EU pro 75. zasedání MEPC.

Unie iniciovala výzvu k celosvětovému zákazu tohoto protihnilobného přípravku, jehož prodej je nyní v EU zakázán. Unie by proto měla tyto změny podpořit, jelikož zavedou celosvětový zákaz tohoto přípravku, čímž se dosáhne cíle EU.

3.5.Příslušné právní předpisy a pravomoci EU

3.5.1.Změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků

Směrnice 2008/106/ES 1 vyžaduje, aby členské státy zajistily, aby námořníci absolvovali výcvik přinejmenším v souladu s požadavky úmluvy STCW, a uplatňovaly povinnou část A předpisu STCW. V daném případě jsou obzvláště relevantní čl. 1 odst. 6 a 7 směrnice, v nichž se uvádí odpovědnosti konkrétních lodních důstojníků za elektrická zařízení, a pravidlo III/5 kapitoly I přílohy I, jež odkazuje na zvláštní funkce pracovníků odpovědných za elektrotechniku, elektroniku a ovládání strojního zařízení, pro něž jsou vyžadovány dovednosti stanovené v požadavcích na způsobilost. Změny, které mají být přijaty na 103. zasedání MSC a které zavedou změny části A předpisu STCW, budou mít dopad na požadavky směrnice.

3.5.2.Změny Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů

Podle článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 2 je použití systému hodnocení stavu (CAS) organizace IMO u ropných tankerů s jednoduchým trupem, které jsou starší než 15 let, povinné. Rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů čili rozšířený inspekční program (ESP) upřesňuje, jak toto důkladnější posouzení provádět. Vzhledem k tomu, že CAS používá ESP jako nástroj k dosažení svého cíle, budou veškeré změny inspekcí v rámci ESP, jako jsou stávající změny soustředit se při měření tloušťky ropných tankerů s dvojitým trupem při první opakované prohlídce pouze na podezřelá místa, automaticky uplatnitelné prostřednictvím nařízení (EU) č. 530/2012.

3.5.3.Změny Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti (předpis FSS)

Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. a) bodu i) směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě 3 uplatňuje úmluvu SOLAS v platném znění na osobní lodě třídy A. Předpis FSS je pro osobní lodě na základě úmluvy SOLAS povinný.

Změny předpisu FSS, které mají být přijaty na 103. zasedání MSC, by tudíž měly dopad na požadavky použitelné prostřednictvím směrnice 2009/45/ES.

3.5.4.Změny Úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků

Nařízení (EU) č. 528/2012 4 o biocidních přípravcích upravuje dodávání mimo jiné protihnilobných přípravků na trh a jejich používání. V návaznosti na výsledky několika vědeckých studií a vzájemného hodnocení provedeného na úrovni EU přijala Komise prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/107 ze dne 27. ledna 2016 5 , jež účinně zakazuje dodávání na trh a používání protihnilobných nátěrů obsahujících cybutryn ve všech členských státech EU a ve státech EHP. Změny úmluvy o protihnilobných přípravcích proto budou mít vliv na nařízení (EU) č. 528/2012.

3.5.5.Pravomoci EU

Změny části A předpisu STCW by ovlivnily právo EU uplatňováním směrnice 2008/106/ES.

Změny předpisu o ESP by ovlivnily právo EU uplatňováním nařízení (EU) č. 530/2012.

Změny Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti (předpis FSS) by ovlivnily právo EU uplatňováním čl. 6 odst. 2 písm. a) bodu i) směrnice 2009/45/ES.

Změny Mezinárodní úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech by ovlivnily právo EU uplatňováním nařízení (EU) č. 530/2012.

Unie má proto na základě čl. 3 odst. 2 poslední části věty Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) výlučnou pravomoc, a je tudíž nezbytné stanovit postoj Unie k aktům, jimiž se výše uvedené změny přijímají.

4.Právní základ

4.1.Procesněprávní základ

4.1.1.Zásady

Ustanovení čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zavádí rozhodnutí, jimiž se stanoví „postoje, které mají být jménem Unie zaujaty v orgánu zřízeném dohodou, má-li tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují institucionální rámec dohody“.

Ustanovení čl. 218 odst. 9 SFEU se použije bez ohledu na to, zda je Unie členem dotyčného orgánu nebo stranou dotyčné dohody 6 .

Pojem „akty s právními účinky“ zahrnuje akty, které mají právní účinky na základě pravidel mezinárodního práva, jimiž se dotyčný orgán řídí. Tento pojem zahrnuje rovněž nástroje, jež podle mezinárodního práva nemají závazný účinek, ale „mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah právní úpravy přijaté zákonodárcem Unie 7 .

4.1.2.Použití na stávající případ

Výbor pro námořní bezpečnost a Výbor pro ochranu mořského prostředí IMO jsou orgány zřízené dohodou, a sice Úmluvou o Mezinárodní námořní organizaci.

Akty, které mají tyto dva výbory IMO přijmout, představují akty s právními účinky. Zamýšlené akty mohou rozhodujícím způsobem ovlivňovat obsah těchto právních předpisů EU:

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2008/106 ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků. Důvodem je skutečnost, že uvedená směrnice uplatňuje část A předpisu STCW.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem. Důvodem je skutečnost, že uvedené nařízení činí povinným použití systému hodnocení stavu (CAS) organizace IMO u ropných tankerů s jednoduchým trupem, které jsou starší než 15 let. Rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů čili rozšířený inspekční program (ESP) upřesňuje, jak toto důkladnější posouzení provádět. Vzhledem k tomu, že CAS používá k dosažení svého cíle ESP, veškeré změny týkající se inspekcí ESP budou automaticky použitelné prostřednictvím nařízení (EU) č. 530/2012.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě. Důvodem je skutečnost, že směrnice 2009/45 stanoví, že osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS v platném znění. Předpis FSS je na základě úmluvy SOLAS povinný.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Důvodem je skutečnost, že uvedené nařízení zakazuje dodávání na trh a používání protihnilobných nátěrů obsahujících cybutryn ve všech členských státech EU a ve státech EHP.

Změny

Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků,

Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů,

Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti (předpis FSS) a

Mezinárodní úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech

by proto ovlivnily právo EU uplatňováním směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2008/106 ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků; nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Zamýšlené akty nedoplňují ani nepozměňují institucionální rámec dohody.

Procesněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž čl. 218 odst. 9 SFEU.

4.2.Hmotněprávní základ

4.2.1.Zásady

Hmotněprávní základ rozhodnutí podle čl. 218 odst. 9 SFEU závisí v první řadě na cíli a obsahu zamýšleného aktu, v souvislosti s nímž se postoj jménem Unie zaujímá. Sleduje-li zamýšlený akt dvojí účel nebo má-li dvě složky a lze-li jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako hlavní, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, musí být rozhodnutí přijaté podle čl. 218 odst. 9 SFEU založeno na jediném hmotněprávním základu, a sice na tom, který si žádá hlavní nebo převažující účel či složka.

4.2.2.Použití na stávající případ

Hlavní cíl a obsah zamýšleného aktu se týká námořní dopravy. Hmotněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž čl. 100 odst. 2 SFEU.

4.3.Závěr

Právním základem navrhovaného rozhodnutí by měl být čl. 100 odst. 2 SFEU ve spojení s čl. 218 odst. 9 SFEU.

2021/0066 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 103. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost a na 76. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů, Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti a Mezinárodní úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Úmluva o Mezinárodní námořní organizaci (dále jen „IMO“) vstoupila v platnost dne 17. března 1958.

(2)IMO je specializovanou agenturou OSN s odpovědností za bezpečnost a zabezpečení lodní dopravy a prevenci znečišťování ovzduší a moře z lodí. Členy IMO jsou všechny členské státy Unie. Unie není členem IMO.

(3)Podle čl. 28 písm. b) úmluvy o IMO může Výbor pro námořní bezpečnost přijmout změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (dále též jen „úmluva STCW“) 8 a mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (dále též „úmluva SOLAS“) 9 .

(4)Podle čl. 38 písm. a) Úmluvy o IMO může Výbor pro ochranu mořského prostředí přijmout změny Mezinárodní úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech (dále též jen „úmluva AFS“) 10 .

(5)Výbor pro námořní bezpečnost má na svém 103. zasedání ve dnech 5. až 14. května 2021 přijmout změny úmluvy STCW, Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů (dále též jen „předpis o ESP“) a Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti (dále též jen „předpis FSS“).

(6)Výbor pro ochranu mořského prostředí má na svém 76. zasedání ve dnech 10. až 17. června 2021 přijmout změny úmluvy AFS.

(7)Je vhodné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat na 103. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost, jelikož změny úmluvy STCW, předpisu o ESP a předpisu FSS budou moci rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES 11 , nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 12 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES 13 .

(8)Změny části A předpisu STCW úmluvy STCW by objasnily provozní úroveň funkcí „elektrotechnického důstojníka“ a zavedly společnou definici pojmu „vysoké napětí“. Unie by proto měla tyto změny podpořit, neboť objasňují funkce osob pracujících na palubě, a poskytují tak jasnější informace o různých povinnostech a úkolech.

(9)Změny přílohy 2 části A přílohy B předpisu o ESP by umožnily, aby se kontroloři soustředili při měření tloušťky ropných tankerů s dvojitým trupem na podezřelá místa. Unie by proto měla tyto změny podpořit, neboť zvýší bezpečnost na moři a sníží riziko úniků v případě havárií.

(10)Změny kapitoly 9 předpisu FSS by zahrnovaly systémy, jež kombinují zvýšenou bezpečnost jednotlivě identifikovatelných požárních detektorů, jež jsou vyžadovány pro osobní lodě, s méně složitou a méně nákladnou lokalizací poruch identifikovatelnou podle oddílu, jež jsou přijatelné pouze pro nákladní lodě a balkony kajut osobních lodí. Unie by proto měla tyto změny podpořit, neboť povedou k lepší ochraně osob na palubě v případě požárů.

(11)Je vhodné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat na 76. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí, jelikož změny příloh 1 a 4 úmluvy AFS budou moci rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

(12)Změny příloh 1 a 4 úmluvy AFS by zajistily celosvětový zákaz protihnilobného přípravku cybutrynu, jehož prodej je již v Unii zakázán.

(13)Postoj Unie vyjádří členské státy Unie, jež jsou členy Výboru pro námořní bezpečnost a Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO, jednajíce společně,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat na 103. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace, je souhlas s:

a)přijetím změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků stanovených v přílohách 7 a 8 dokumentu IMO MSC 102/24;

b)přijetím změn Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů stanovených v příloze 15 dokumentu IMO MSC 102/24 a

c)přijetím změn Mezinárodního předpisu pro systémy protipožární bezpečnosti stanovených v příloze 20 dokumentu IMO MSC 102/24.

Článek 2

Postoj, který má být jménem Unie zaujat na 76. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO, je souhlas s přijetím změn Mezinárodní úmluvy o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků na plavidlech stanovených v příloze 7 dokumentu IMO MEPC 75/18.

Článek 3

1.Postoj uvedený v článku 1 vyjádří členské státy Unie, které jsou členy Výboru pro námořní bezpečnost IMO, jednajíce společně.

2.Postoj uvedený v článku 2 vyjádří členské státy Unie, jež jsou členy Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO, jednajíce společně.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33.
(2)    Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 3.
(3)    Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1.
(4)    Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(5)    Úř. věst. L 21, 28.1.2016, s. 81.
(6)    Věc C-399/12 Německo v. Rada (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, bod 64.
(7)    Věc C-399/12 Německo v. Rada (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, body 61–64.
(8)    Úmluva STCW vstoupila v platnost dne 28. dubna 1984.
(9)    Úmluva SOLAS vstoupila v platnost dne 25. května 1980.
(10)    Úmluva AFS vstoupila v platnost dne 17. září 2008.
(11)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33).
(12)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 3).
(13)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1).
Top