EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021IP0022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2021 o reformě unijního seznamu daňových rájů (2020/2863(RSP))

OJ C 456, 10.11.2021, p. 177–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 456/177


P9_TA(2021)0022

Reforma unijního seznamu daňových rájů

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2021 o reformě unijního seznamu daňových rájů (2020/2863(RSP))

(2021/C 456/16)

Evropský parlament,

s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států ze dne 1. prosince 1997 o kodexu chování pro zdaňování podniků (1), jehož cílem je omezit škodlivou daňovou soutěž v Evropské unii,

s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. června 2015 nazvané „Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat“ (COM(2015)0302),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. ledna 2016 o vnější strategii pro efektivní zdanění (COM(2016)0024),

s ohledem na závěry Rady ze dne 8. března 2016 o kodexu chování pro zdanění podniků (2),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. července 2016 o dalších opatřeních pro zvýšení transparentnosti a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (COM(2016)0451), jehož součástí je vysvětlení procesu, na základě kterého jsou jurisdikce nespolupracující v daňové oblasti zařazovány na seznam EU,

s ohledem na závěry Rady ze dne 8. listopadu 2016 o kritériích a postupu pro sestavení unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti,

s ohledem na výsledky zasedání Rady Ecofin konaného dne 5. prosince 2017,

s ohledem na poslední aktualizaci unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti provedenou Radou dne 6. října 2020 (3),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. července 2020 nazvané „Akční plán pro spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení“ (COM(2020)0312),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. července 2020 o řádné daňové správě v EU i mimo ni (COM(2020)0313),

s ohledem na usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem (4), ze dne 6. července 2016 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem (5) a ze dne 26. března 2019 o finančních trestných činech, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích (6),

s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2015 obsahující doporučení Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii (7),

s ohledem na doporučení výboru PANA Radě a Komisi ze dne 13. prosince 2017 v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (8),

s ohledem na opatření, která Komise přijala v návaznosti na výše uvedená usnesení a doporučení Evropského parlamentu (9),

s ohledem na návrh Komise o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí (pCBCR) (10), jakož i na jeho postoji ze dne 27. března 2019 (11) o tomto návrhu,

s ohledem na studii Komise nazvanou „Dopady daňového plánování na výhledové efektivní daňové sazby“ („The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates“) (12),

s ohledem na studii Komise nazvanou „Ukazatele agresivního daňového plánování“ („Aggressive tax planning indicators“) (13),

s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu nazvanou „Přehled krycích společností v Evropské unii“ („An overview of shell companies in the European Union“) (14),

s ohledem na zprávy o jednotlivých zemích vypracované Komisí v rámci evropského semestru,

s ohledem na probíhající činnost panelu OSN na vysoké úrovni pro mezinárodní finanční odpovědnost, transparentnost a integritu,

s ohledem na probíhající činnost inkluzivního rámce OECD/G20 pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS) týkající se daňových problémů plynoucích z digitalizace,

s ohledem na Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (15),

s ohledem na otázky položené Komisi a Radě o reformě unijního seznamu daňových rájů (O-000082/2020 – B9-0002/2021 a O-000081/2020 – B9-0001/2021),

s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

s ohledem na návrh usnesení Hospodářského a měnového výboru vypracovaný s pomocí podvýboru pro daňové záležitosti,

A.

vzhledem k tomu, že existence jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti a škodlivých daňových režimů, a to i v členských státech EU, vede k dramatickým finančním ztrátám pro členské státy EU, což odčerpává zdroje z vnitrostátních rozpočtů a oslabuje schopnosti vlád; vzhledem k tomu, že ztráty plynoucí z vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob se v současnosti odhadují na 500 miliard USD ročně (16); vzhledem k tomu, že toto omezení daňových příjmů je zvláště problematické v souvislosti s oživením po sanitární, sociální a hospodářské krizi způsobené pandemií COVID-19 a s financováním ekologické transformace;

B.

vzhledem k tomu, že podle průzkumu Eurobarometru z podzimu roku 2016 je 86 % občanů EU pro přísnější pravidla v oblasti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových rájů (17);

C.

vzhledem k tomu, že Unie přijala svůj první seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti (dále jen „seznam“) dne 5. prosince 2017; vzhledem k tomu, že tento seznam obsahoval 17 zemí či území mimo EU; vzhledem k tomu, že Unie seznam dvanáctkrát revidovala;

D.

vzhledem k tomu, že podle indexu korporátních daňových rájů („Corporate Tax Haven Index“) za rok 2019 se na nejvyšších místech mezi korporátními daňovými ráji nacházejí tyto jurisdikce: 1) Britské Panenské ostrovy, 2) Bermudy, 3) Kajmanské ostrovy, 4) Nizozemsko, 5) Švýcarsko, 6) Lucembursko, 7) Jersey, 8) Singapur, 9) Bahamy, 10) Hongkong a 11) Irsko;

E.

vzhledem k tomu, že bylo posouzeno 95 jurisdikcí na základě tří kritérií uvedených v závěrech Rady ze dne 8. listopadu 2016, konkrétně daňové transparentnosti, spravedlivého zdanění a uplatňování minimálních standardů OECD v oblasti BEPS;

F.

vzhledem k tomu, že více než 135 zemí a jurisdikcí spolupracuje na provádění akčního plánu BEPS, k čemuž je částečně motivuje riziko, že budou zařazeny na unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí; vzhledem k tomu, že při procesu zařazování na seznam bylo téměř 40 zemí požádáno, aby reformovaly více než 120 škodlivých daňových praktik;

G.

vzhledem k tomu, že podle zprávy o stavu daňové spravedlnosti za rok 2020 byly jurisdikce na seznamu EU odpovědné za pouhá 2 % celosvětových daňových ztrát; vzhledem k tomu, že jurisdikcí odpovědnou za většinu celosvětových daňových ztrát byly shledány Kajmanské ostrovy, které ostatní stály více než 70 miliard USD ročně, což je 16,5 % celkových daňových ztrát;

H.

vzhledem k tomu, že Rada seznam naposledy revidovala dne 6. října 2020, kdy vyřadila Kajmanské ostrovy a Omán a přidala Barbados a Anguillu; vzhledem k tomu, že Kajmanské ostrovy stále nemají daň z příjmů právnických osob a podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) jsou jednou z deseti hlavních destinací pro fiktivní investice (18), což vyvolává otázky ohledně transparentnosti a možného preferenčního přístupu k některým zemím;

I.

vzhledem k tomu, že na unijním seznamu nespolupracujících jurisdikcí se v současnosti nacházejí Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Barbados, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychely, Trinidad a Tobago a Vanuatu;

J.

vzhledem k tomu, že několik dalších jurisdikcí se zavázalo k uplatňování zásad v oblasti řádné správy daní týkajících se buď transparentnosti, nebo kritérií spravedlivého zdanění;

K.

vzhledem k tomu, že přístup veřejnosti k dokumentům a k činnosti Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků) zůstává omezený, zejména pokud jde o proces zařazování na seznam EU; vzhledem k tomu, že evropský veřejný ochránce práv má mandát zabývat se tím, jak orgány EU uplatňují pravidla EU pro přístup veřejnosti k dokumentům (19) a zejména pravomoc nahlížet do všech dokumentů EU, ať již důvěrných, či nikoli, a může vydávat doporučení, zda by měly, nebo neměly být zveřejněny;

L.

vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení o řádné daňové správě v EU i mimo ni zdůraznila, že je nutné reformovat kodex chování pro zdaňování podniků a provést přezkum seznamu;

M.

vzhledem k tomu, že při použití nejkonzervativnějšího vzorce pro rozdělení má EU v důsledku přesouvání zisku do daňových rájů celosvětově nejvyšší ztráty, které se odhadují na přibližně 20 % výnosu daně z příjmů právnických osob každý rok (20);

1.   

uznává pozitivní dopad, který tento seznam již měl, avšak vyjadřuje politování nad tím, že jeho plného potenciálu se nevyužívá, neboť jurisdikce, které na něm v současné době figurují, představují méně než 2 % celosvětových daňových ztrát, takže jde o výčet matoucí a neúčinný (21); usiluje o posílení seznamu prostřednictvím větší transparentnosti a soudržnosti, přísnějších a nestrannějších kritérií, podle nichž se jurisdikce na seznam zařazují, a účinnějších opatření na ochranu proti vyhýbání se daňovým povinnostem; odsuzuje skutečnost, že byly ze seznamu vyjmuty země, které jednoznačně podporují erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS), jako jsou Kajmanské ostrovy; vyjadřuje politování nad tím, že veřejnosti nebylo podáno dostatečné vysvětlení, a to navzdory tomu, že evropské veřejné mínění podporuje zpřísnění pravidel ohledně daňových rájů;

Správa a transparentnost unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti

2.

všímá si, že Komise navrhla postup prvotního zařazení na seznam jak ve svém sdělení o vnější strategii pro účinné zdanění, tak ve svém sdělení o dalších opatřeních na zvýšení transparentnosti a boje proti daňovým únikům; konstatuje, že Skupina pro kodex chování, zejména prostřednictvím své podskupiny pro třetí strany, byla pověřena přípravnými pracemi pro sestavení seznamu, přestože to původně součástí mandátu této skupiny nebylo; zpochybňuje schopnost a vhodnost takového neformálního seskupení k provádění podobné mise;

3.

domnívá se, že unijní seznam je třeba reformovat na úrovni EU; doporučuje, aby byl tento proces formalizován, především prostřednictvím právně závazného nástroje; je přesvědčen, že tato reforma by měla být provedena do konce roku 2021, aby byla EU chráněna před dalšími ztrátami příjmů v období oživení po odeznění pandemie COVID-19; požaduje, aby Rada pověřila Komisi, aby s podporou členských států a s náležitým zapojením Evropského parlamentu provedla posouzení třetích jurisdikcí na základě jasných a transparentních kritérií a aby Radě předložila návrh seznamu, který by měl být zveřejněn předtím, než Rada seznam a jeho revize formálně přijme; vyzývá Radu, aby Parlamentu přiznala při jednáních Skupiny pro kodex chování pozorovatelskou úlohu; je přesvědčen, že tyto změny by zajistily nestrannost, objektivitu a odpovědnost při procesu zařazování jednotlivých jurisdikcí na seznam;

4.

zdůrazňuje, že proces zařazování jurisdikcí na seznam musí být transparentní, aby se umožnila veřejná kontrola a zvýšila demokratická odpovědnost činitelů s rozhodovací pravomocí; usiluje o plnou transparentnost, pokud jde o postoj členských států; vyzývá proto Skupinu pro kodex chování, aby zveřejnila zúčastněné orgány, témata diskusí, technická posouzení, zápisy nebo shrnutí a přijaté závěry; domnívá se, že v zájmu zvýšení odpovědnosti a transparentnosti by zdroje údajů pro prověřování jurisdikcí měly být po zveřejnění snadno přístupné; domnívá se, že metodika posuzování režimů třetích zemí by měla být zpřesněna a v plné míře zveřejněna; vyzývá Skupinu pro kodex chování, aby systematicky zveřejňovala komplexní shrnutí svých interakcí se třetími zeměmi, projednávaných témat a závazků přijatých třetími zeměmi v rámci každého kroku procesu posuzování;

5.

konstatuje, že nedostatek transparentnosti může vést k nesprávnému výkladu rozhodnutí a může ohrozit důvěru veřejnosti v proces zařazování jurisdikcí na seznam, zejména pokud se unijní seznam liší od seznamů daňových rájů vytvořených transparentním způsobem třetími stranami; připomíná původní seznam sestavený ze seznamů členských států, na nějž odkazuje Komise ve svém sdělení nazvaném „Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat“ a který obsahoval 30 jurisdikcí, jež na něj zařadilo 10 nebo více členských států;

6.

vítá kroky, které již byly v zájmu transparentnosti učiněny, jako je zveřejňování pololetních zpráv o pokroku a zveřejňování některých dopisů zaslaných jurisdikcím třetích zemí; vyzývá k tomu, aby dopisy zaslané Radou třetím jurisdikcím, které dosud nesplňují kritéria EU pro zařazení na seznam, obsahovaly požadavek na zveřejnění veškeré korespondence s EU a aby se jakákoli negativní reakce ze strany dotčené jurisdikce považovala za nedostatečnou spolupráci; vyjadřuje politování nad tím, že tyto dokumenty jsou přístupné až po dokončení procesu posouzení; žádá, aby všechny dopisy a závazky třetích jurisdikcí byly zveřejněny ihned po jejich obdržení; vyzývá k tomu, aby byly veřejně dostupné informace k dispozici na uživatelsky vstřícné platformě;

7.

vyzývá k pravidelné výměně názorů mezi předsedkyní Skupiny pro kodex chování a Parlamentem, což by mělo zahrnovat alespoň jednu formální účast na veřejném slyšení ročně;

8.

zdůrazňuje, že úloha Parlamentu ve vztahu ke Skupině pro kodex chování by měla být formalizována, a to i pokud jde o řízení a kritéria procesu zařazování na seznam, například prostřednictvím vyjadřování stanoviska;

9.

konstatuje, že proces zařazování na seznam EU se týká pouze třetích zemí; upozorňuje, že vliv Unie v boji proti daňovým únikům a škodlivým daňovým praktikám na celém světě závisí na tom, jak příkladně se k této věci Unie staví na svém území; zdůrazňuje, že je třeba zajistit soulad mezi kritérii pro zařazení na seznam a kritérii pro stanovení škodlivosti daňových praktik uvnitř EU; připomíná prohlášení předsedkyně Skupiny pro kodex chování učiněné během slyšení ve výboru TAX3 dne 10. října 2018, v němž uvedla, že v souvislosti s revizí mandátu této skupiny existuje možnost prověřit členské státy podle stejných kritérií, jako byla stanovena pro účely seznamu EU; konstatuje, že jeden členský stát obdržel od Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech (Global Forum) (22) hodnocení „částečně splňuje“, pokud jde o jeho soulad s mezinárodním standardem transparentnosti a výměny informací na základě žádosti, a poznamenává, že v případě takového hodnocení u třetí země ji Rada zařazuje na seznam (23); v této souvislosti zdůrazňuje, že některým členským státům jsou pravidelně adresována specifická doporučení (doporučení pro jednotlivé země), která se týkají potřeby řešit agresivní daňové plánování (24); zdůrazňuje, že Komise uznává, že některé z uvedených členských států přijaly v reakci na její kritiku opatření ke zlepšení svých daňových systémů, konstatuje však, že daňová pravidla v těchto členských státech jsou podle Komise stále agresivnímu daňovému plánování nakloněna; znovu opakuje svou výzvu obsaženou v usnesení výboru TAX3, aby Komise a Rada sledovaly dodržování doporučení ze strany jednotlivých zemí, kterým byla adresována, a to dokud nebudou provedeny zásadní daňové reformy, a aby navrhly v nutných případech opatření a v mezidobí považovaly tyto členské státy za daňové ráje EU; očekává, že tyto vlády budou uvedené výzvy řešit a omezí míru vyhýbání se daňovým povinnostem v celé své jurisdikci; zavazuje se, že bude pravidelně vyhodnocovat veškeré iniciativy, kterými vlády na doporučení reagují, a navrhovat opatření, kdykoli to bude třeba;

10.

připomíná, že postup stanovený v článku 116 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Parlament a Rada jednají řádným legislativním postupem, by se měl použít v případě, kdy škodlivé daňové praktiky vedou k narušení trhu v Unii;

11.

vyzývá Skupinu pro kodex chování, aby prostřednictvím konzultací s rozvojovými zeměmi a organizacemi občanské společnosti zvýšila inkluzivnost tohoto procesu a míru jeho přijetí zvenčí; navrhuje, aby byla zřízena pracovní skupina nebo poradní orgán s třetími zeměmi, zejména rozvojovými zeměmi, členy občanské společnosti a odborníky, s cílem usnadnit dialog o přijatých rozhodnutích;

Aktualizace kritérií pro zařazení na seznam EU s cílem přizpůsobit je současným a budoucím výzvám

12.

připomíná důležitost kritéria transparentnosti seznamu; vyzývá k tomu, aby bylo jasně vyloženo budoucí kritérium transparentnosti, pokud jde o skutečného konečného vlastníka, v souladu s 5. směrnicí o boji proti praní peněz; poukazuje na nerovné podmínky mezi zeměmi, které dodržují společný standard OECD pro oznamování a zákon USA o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA); domnívá se proto, že nedostatečná reciprocita u amerického zákona FATCA by se měla prozkoumat na základě kritéria transparentnosti;

13.

domnívá se, že kritérium spravedlivého zdanění by se nemělo omezovat na preferenční povahu daňových opatření, ale mělo by řešit daňové výjimky a nesoulad v převodních cenách; připomíná, že současný proces zařazování třetích zemí na seznam nezahrnuje samostatné kritérium týkající se 0 % nebo velmi nízkých daňových sazeb; vyzývá Komisi a Skupinu pro kodex chování, aby do posuzování zahrnuly daňová opatření vedoucí k nízké úrovni zdanění v souladu s probíhajícím jednáním o druhém pilíři inkluzivního rámce OECD/G20, zejména pokud jde o minimální zdanění; vyzývá Komisi a Radu, aby navrhly minimální účinnou míru zdanění, která by představovala samostatné kritérium pro seznam EU; doporučuje, aby jakákoli minimální účinná sazba byla nastavena na spravedlivou a dostatečnou úroveň a aby zohledňovala průměrnou zákonnou sazbu daně EU z příjmu právnických osob (25) s cílem odrazovat od přesouvání zisku a bránit škodlivé daňové soutěži;

14.

vyzývá Komisi, aby zvážila přínosy přijetí iniciativy podobné druhému pilíři inkluzivního rámce u kritérií pro zařazení na seznam EU v případě, že na úrovni OECD nebude do konce roku 2021 dosaženo politické shody ohledně provedení těchto opatření;

15.

konstatuje, že některé z nejškodlivějších třetích jurisdikcí, včetně Kajmanských ostrovů a Bermud, byly ze seznamu odstraněny poté, co zavedly zcela minimální kritéria pro ekonomickou podstatu a slabá donucovací opatření; zdůrazňuje, že taková rozhodnutí mohou vyvolat otázky týkající se pravosti konkrétních činností a nestrannosti rozhodovacího procesu a podkopávat důvěru veřejnosti; vyzývá k posílení kritérií prověřování, včetně požadavků na ekonomickou podstatu v souladu s přístupem na základě vzorce, stejně jako požadavků na přiměřenost a jejich monitorování s cílem zvýšit účinnost seznamu a jeho schopnost reagovat na nové výzvy, které přináší digitalizace hospodářství; vyzývá Radu, aby do samostatného kritéria zahrnula, aby třetí jurisdikce se sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 0 % nebo bez daní ze zisků společností byly automaticky zařazovány na seznam; se znepokojením konstatuje, že třetí země mohou zrušit daňové režimy, které jsou v rozporu s právními předpisy, a nahradit je novými, jež budou pro EU potenciálně škodlivé; připomíná, že pro monitorování požadavků na ekonomickou podstatu je důležité veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí;

16.

zdůrazňuje, že pro účely prověřování třetích zemí jsou důležité minimální standardy BEPS, zejména postupy 5, 6, 13 a 14; zdůrazňuje význam toho, aby byly určeny další standardy BEPS, které mají být zahrnuty jako kritéria pro zařazení na seznam;

17.

podporuje rozšíření zeměpisné působnosti seznamu EU s přihlédnutím k postavení nejméně rozvinutých zemí; zdůrazňuje, že v budoucích hodnoceních by měla být systematicky zvažována skutečnost, že některým rozvojovým zemím mohou chybět zdroje k rychlému provedení nově dohodnutých daňových norem; naléhavě proto vyzývá Radu, aby jako protiopatření nezvažovala krácení rozvojové pomoci, které by mělo přímý dopad na její konečné příjemce; konstatuje nicméně, že země s finančními centry o významné velikosti by neměly požívat stejné úrovně tolerance;

18.

konstatuje, že mezi unijním seznamem nespolupracujících jurisdikcí a jeho vnitrostátními obdobami existují značné rozdíly; bere na vědomí ambici Komise účinněji sladit vnitrostátní seznamy se seznamem EU; vyzývá k vzestupné konvergenci a harmonizaci kritérií s cílem zajistit vyšší standardy a soudržnost;

19.

vítá návrh Komise, aby byla při prověřování daňových jurisdikcí zohledněna metodika pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu s cílem zajistit, aby se oba postupy zařazování na seznam vzájemně posilovaly;

20.

bere na vědomí úsilí o vytvoření rovných podmínek po odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie; žádá provádění důkladného posouzení těchto jurisdikcí, včetně průběžného hodnocení zámořských a závislých území Spojeného království, a to v souladu s normami stanovenými Skupinou pro kodex chování; zdůrazňuje, že budoucí vztah mezi EU a Spojeným královstvím by se měl zakládat na společných hodnotách a měl by směřovat ke společné prosperitě, což samo o sobě vylučuje agresivní daňovou soutěž; vyjadřuje politování nad tím, že v dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím neexistují opatření k možnému obnovení rovnováhy pro případ, že by Spojené království v budoucnu zaujalo k daňovým únikům a praní peněz jiný postoj;

21.

vyzývá k rovnému a nestrannému posouzení hlavních obchodních partnerů EU; vyzývá zejména k důkladnému posouzení USA, pokud jde o kritéria transparentnosti;

Koordinace obranných opatření

22.

uznává, že zařazení na seznam může mít dopad na reputaci jurisdikcí, což může sloužit jako pobídka pro jejich zapojení do procesu prověřování; zdůrazňuje, že toto nestačí k účinnému boji proti negativním dopadům, které tyto jurisdikce mají na členské státy a vnitřní trh, neboť škodlivý dopad na reputaci určitých jurisdikcí po jejich zařazení na seznam je mírněn nedostatky při tomto procesu popsanými výše, zejména nízkou transparentností, mírnými kritérii a omezenou zeměpisnou oblastí působnosti;

23.

vítá propojení mezi normami řádné správy v oblasti daní a využíváním finančních prostředků EU podle finančního nařízení (26), nařízení o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (27), nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (28) a rozhodnutí o vnějším zápůjčním mandátu (29) a uznává, že tyto normy jsou předpokladem pro podporu ze strany EU; varuje však před škodlivými dopady, ať už současnými, nebo potenciálními, na občany rozvojových zemí; zdůrazňuje, že je důležité vytvořit rovnocenné podmínky, které se budou uplatňovat na korporace a na subjekty a aktéry umožňující agresivní daňové plánování v rámci zadávání veřejných zakázek;

24.

žádá, aby pravidla státní podpory a podpůrné programy členských států zajišťovaly, aby podniky s hospodářskými vazbami na nespolupracující jurisdikce, jako jsou subjekty usazené v těchto jurisdikcích pro daňové účely, nebyly způsobilé pro čerpání podpory; zdůrazňuje, že toto je důležité v souvislosti s vnitroevropskou solidaritou a budováním důvěry mezi členskými státy; připomíná, že k realizaci uvedeného účelu je nezbytná transparentnost pomocí veřejného podávání zpráv podle jednotlivých zemí za všechna odvětví; vyzývá Radu, aby urychleně uzavřela debatu a přijala svůj obecný přístup k legislativnímu návrhu;

25.

podporuje a žádá posílení dodatečných požadavků na audit a hloubkové prověrky pro společnosti a investory usazené v nespolupracujících jurisdikcích; považuje obranná opatření za zásadní pro účinnost tohoto seznamu;

26.

konstatuje, že přísná protiopatření by snížila motivaci k vyhýbání se daňovým povinnostem; zdůrazňuje, že soubor obranných opatření EU je oslabován diskrecí jednotlivých členských států při jejich uplatňování; vyzývá proto Komisi, aby zvážila předložení legislativního návrhu koordinovaných obranných opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, který by zohlednil jednání o druhém pilíři inkluzivního rámce nebo o minimální účinné daňové sazbě na úrovni EU a mohl by zahrnovat:

a)

nemožnost odpočtu nákladů;

b)

posílená pravidla pro ovládané zahraniční společnosti;

c)

opatření týkající se srážkové daně;

d)

omezení režimu osvobození příjmů z podílů od daní;

e)

pravidlo pro případy, kdy se osvobození neuplatní;

f)

důsledky pro zadávání veřejných zakázek a poskytování státní podpory;

g)

zvláštní požadavky na dokumentaci;

h)

neuplatnění ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění;

konstatuje, že jakákoli daňová opatření uplatňovaná na společnosti by měla být podmíněna propojením těchto pravidel se situací, kdy transakce nebo dotčený daňový poplatník naplní konkrétní kritéria škodlivosti; domnívá se, že tato opatření by měla být stejným způsobem uplatnitelná ve vztazích mezi členským státem a třetí zemí i ve vztazích mezi členskými státy;

27.

bere na vědomí „šedý seznam“ jurisdikcí, které nedodržují pravidla, ale hodlají to změnit; vyzývá Radu a členské státy, aby zavedly zvláštní opatření, jako jsou častější audity nebo posílené politiky typu „poznej svého klienta“ pro transakce a hloubkové prověrky pro tyto jurisdikce;

28.

vyzývá Komisi, aby uvedla seznam dohod mezi EU a třetími zeměmi nebo regiony, které nezahrnují „doložku o řádné správě“, jak se požaduje v odstavci 3.1 sdělení Komise o vnější strategii pro efektivní zdanění a jak se uvádí v závěrech Rady ze dne 25. května 2018, v nichž byla přijata standardní ustanovení pro účely dohod se třetími zeměmi (30); vyzývá Komisi a Radu, aby vysvětlily, z jakého důvodu tato doložka chybí;

o

o o

29.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, sekretariátu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a vládám a parlamentům členských států.

(1)  Příloha I závěrů ze zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (Ecofin) konaného dne 1. prosince 1997, jež se týkalo daňové politiky – usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 1. prosince 1997 o kodexu chování pro zdaňování podniků (Úř. věst. C 2, 6.1.1998, s. 1).

(2)  https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-business-taxation/

(3)  Úř. věst. C 331, 7.10.2020, s. 3.

(4)  Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 51.

(5)  Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 79.

(6)  Přijaté texty, P8_TA(2019)0240.

(7)  Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 74.

(8)  Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 132.

(9)  Společná opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu (ECON) obsahující doporučení Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii a na usnesení Evropského parlamentu (TAXE) o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, která Komise přijala dne 16. března 2016; opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu (TAX2) o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, která Komise přijala dne 16. listopadu 2016; opatření v návaznosti na nelegislativní usnesení Evropského parlamentu (PANA) ze dne 12. prosince 2017 o návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků, která Komise přijala v dubnu 2018; a opatření ze dne 27. srpna 2019 v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu (TAX3) o finančních trestných činech, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích.

(10)  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. dubna 2016, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (COM(2016)0198).

(11)  Přijaté texty, P8_TA(2019)0309.

(12)  Evropská komise, „The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates“, Taxation paper No 64, 25. října 2016.

(13)  Evropská komise, „Aggressive tax planning indicators – Final Report“, Taxation paper No 71, 7. března 2018.

(14)  Kiendl Krišto I. a Thirion E., „An overview of shell companies in the European Union“, výzkumná služba Evropského parlamentu, říjen 2018.

(15)  Úř. věst. C 384 I, 12.11.2019, s. 1.

(16)  Cobham a Janský (2018); https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3348.

(17)  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

(18)  https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard.htm

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(20)  Tørsløv, Wier a Zucman (2020); http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2020.pdf.

(21)  https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/

(22)  https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-reveals-compliance-ratings-from-new-peer-review-assessments-for-anguilla-chile-china-gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-guinea-and-uruguay.htm

(23)  Úř. věst. C 331, 7.10.2020, s. 3.

(24)  https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en

(25)  Daňová politika v Evropské unii: průzkum za rok 2020, GŘ pro daně a celní unii, Evropská komise, s. 100.

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(27)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 ze dne 26. září 2017 o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního fondu EFSD (Úř. věst. L 249, 27.9.2017, s. 1).

(28)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

(29)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 , kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 1).

(30)  https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/05/25/tax-fraud-standard-provision-agreed-for-agreements-with-third-countries/


Top