EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0515(03)

Sdělení Komise Pokyny EU k postupnému obnovování služeb cestovního ruchu a ke zdravotním protokolům v ubytovacích a stravovacích zařízeních – COVID-19 2020/C 169/01

C/2020/3251

OJ C 169, 15.5.2020, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/1


SDĚLENÍ KOMISE

Pokyny EU k postupnému obnovování služeb cestovního ruchu a ke zdravotním protokolům v ubytovacích a stravovacích zařízeních – COVID-19

(2020/C 169/01)

I.   Úvod

1.

Dne 15. dubna 2020 předložila Komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady společný evropský plán (1) k postupnému rušení opatření proti šíření COVID-19. Plán stanoví kritéria a doporučení členským státům týkající se podmínek pro zrušení opatření a obnovení volného pohybu. Opatření by měla být uvolňována postupně, přičemž klíčovými prvky by nadále mělo být omezení fyzického kontaktu a opatření k prevenci a kontrole infekce.

2.

Spolu se zlepšující se situací v oblasti veřejného zdraví začínají členské státy uvažovat o rušení omezujících opatření ve společnosti. To připraví půdu pro bezpečné uvolnění preventivních a ochranných opatření, zejména plošného omezení cestování.

3.

Očekává se, že po zrušení omezení týkajících se činností souvisejících s cestováním začnou občané postupně opět cestovat v rámci své země i celé EU.

4.

Příliš rychlé uvolnění opatření ovšem může způsobit náhlý nárůst počtu nakažených. Dokud nebude k dispozici vakcína, bude nutné potřeby a přínosy cestování a cestovního ruchu zvažovat vůči riziku nárůstu případů vyžadujících opětovné zavedení omezení volného pohybu osob.

5.

Aby bylo možné činnosti v cestovním ruchu, při kterých se logicky setkávají lidé z různých zeměpisných oblastí, bezpečně obnovit, bude při méně přísných opatřeních omezujících volný pohyb třeba věnovat zásadní pozornost zachování omezení fyzického kontaktu.

6.

Klíčovou prioritou je i nadále zdraví občanů, včetně pracovníků v oblasti cestovního ruchu a turistů.

7.

Tyto pokyny stanoví společný cíl a nediskriminační rámec pro občany, veřejné orgány, podniky a zúčastněné strany z odvětví cestovního ruchu za účelem postupného obnovení služeb v tomto odvětví.

8.

Pokyny uvádějí kritéria a zásady pro bezpečné a postupné obnovení činností v cestovním ruchu a pro vypracování zdravotních protokolů pro ubytovací a stravovací zařízení.

9.

Vycházejí z doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). (2) Staví na společném evropském plánu rušení opatření proti šíření COVID-19 (3) a měly by být prováděny společně s ním. Měly by být vykládány ve spojení s pokyny vydanými Komisí ohledně omezení cest, které nejsou nezbytně nutné (4), výkonu volného pohybu pracovníků (5), opatření správy hranic (6), cestujících a jiných osob na palubách lodí (7), jakož i postupné obnovy dopravních služeb (8) a ve spojení se sdělením „Směrem k rozfázovanému a koordinovanému přístupu pro obnovu volného pohybu a zrušení kontrol na vnitřních hranicích“ (9). V neposlední řadě zveřejnila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) všeobecná opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci týkající se návratu na pracoviště (10).

II.   Zásady pro bezpečné a postupné obnovení činností v cestovním ruchu

10.

Členské státy by měly při rozhodování o možném uvolnění přísných opatření ve společnosti (11), které má vést k obnovení činností v cestovním ruchu, pečlivě zvážit následující kritéria:

10.i

Výskyt onemocnění COVID-19 klesl na nízkou úroveň

Hlavním předpokladem pro uvolnění omezujících opatření ve společnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19 a pro obnovení činností v cestovním ruchu jsou epidemiologické důkazy, které svědčí o tom, že rozšíření nemoci výrazně a trvale klesá a je stabilizované a že pravděpodobně zůstane stabilizované i při nárůstu počtu turistů.

10.ii

Je k dispozici dostatečná kapacita systému zdravotní péče

Pro místní obyvatele a turisty musí být k dispozici dostatečná kapacita systému zdravotní péče, aby v případě náhlého zvýšení počtu případů onemocnění nebyly služby primární, nemocniční a intenzivní péče přetížené. To je obzvláště důležité na regionální úrovni, v turistických oblastech, kde lze očekávat vyšší počet návštěvníků, jako jsou letoviska, oblasti blízko pláží, pamětihodností atd., které se nemusí nutně nacházet v blízkosti infrastruktury zdravotní péče. Odlehlé turistické oblasti mohou mít omezené služby zdravotní péče, a pokud lze očekávat výrazný nárůst počtu návštěvníků, může být nutné zavést další mechanismy reakce, jako jsou lety z důvodu zdravotní evakuace atd. Měly by být použity pokyny pro přeshraniční zdravotní péči v případech Covid-19 (12). Kromě toho by členské státy, jejichž státní příslušníci nebo rezidenti se nakazí během pobytu v jiném členském státě, měly usnadnit repatriaci těchto osob.

10.iii

Jsou zavedeny spolehlivé systémy dozoru a monitorování

Před uvolněním opatření, včetně obnovení cestovního ruchu, musí mít členské státy zavedeny systémy, díky nimž mohou monitorovat změny v ukazatelích kapacity zdravotnických služeb a reagovat na ně.

Aby se zabránilo zavlečení viru cestujícími do turistických oblastí nebo naopak jeho rozšíření z místního obyvatelstva mezi turisty, je v příslušných případech v souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů nezbytná zvýšená kapacita dozoru a monitorování na místní úrovni.

10.iv

Je k dispozici testovací kapacita

Zásadním kritériem společného evropského plánu rušení opatření proti šíření COVID-19 je zajištění rozsáhlého testování, které má odhalit případy nákazy a monitorovat rozšíření viru, v kombinaci s vysledováním kontaktů a izolačními opatřeními ke zpomalení jeho přenosu. Nedostatek testovacích kapacit byl zpočátku překážkou pro přístupy plošného screeningu. Přitom pro včasnou identifikaci případů je rychlé testování a stanovení diagnózy klíčové (13). Je důležité zajistit, aby k testům měli rovný přístup i návštěvníci.

10.v

Je zaveden systém pro vysledování kontaktů

Vysledování kontaktů je účinným a zásadním opatřením v oblasti veřejného zdraví pro kontrolu COVID-19. Jeho cílem je urychleně identifikovat a spravovat kontakty osob s onemocněním COVID19, aby se omezil další přenos nákazy. Toto vysledování musí umožnit sdílení příslušných informací mezi zeměmi, kam přijíždějí zahraniční turisté, včetně připravenosti na jejich repatriaci, bude-li to nutné. Úzká spolupráce a koordinace mezi členskými státy v oblasti vysledování kontaktů bude po opětovném otevření hranic ještě důležitější. Sběr a uchovávání osobních údajů musí být v souladu s příslušnými právními předpisy EU, včetně nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích.

Klíčové prvky vysledování kontaktů jsou podrobně uvedeny v nedávných pokynech Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (14), a pokud jde o ochranu údajů v pokynech k aplikacím podporujícím boj proti pandemii COVID-19 (15) a v pokynech Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (16). Komise a členské státy zveřejní protokol o zásadách interoperability, který má zajistit, že dobrovolné schválené aplikace pro vysledování kontaktů mohou fungovat přes hranice a jsou spolehlivé, ať už se jejich uživatelé nachází kdekoli v Evropě.

10.vi

Jsou zavedeny koordinační a komunikační mechanismy

Je nezbytné, aby byly zavedeny mechanismy zajišťující koordinaci a komunikaci mezi orgány a subjekty působícími v odvětví cestovního ruchu a stejně tak mezi místními a celostátními/regionálními orgány v členských státech. Kromě toho je v případech, kdy je povolen přeshraniční cestovní ruch, zásadní přeshraniční koordinace, sdílení informací a komunikace používající zavedené kanály. Než oznámí opatření týkající se obnovy provozu souvisejícího s přeshraničním cestovním ruchem, měly by členské státy s dostatečným předstihem informovat Komisi i ostatní členské státy a zohlednit jejich názory v této věci. Kromě mechanismů uvedených v doprovodném sdělení o obnovení volného pohybu a zrušení kontrol na vnitřních hranicích by měly být v souladu s příslušným mandátem využívány Výbor pro zdravotní bezpečnost, Poradní výbor pro cestovní ruch a další stávající koordinační kanály pro dopravu a cestování.

Sdílení informací o rizicích, a to i digitální cestou, s cestujícími a turisty je rovněž zásadní, aby bylo zajištěno, že budou informováni o místní situaci, opatřeních, kterými je třeba se řídit v případě podezření na onemocnění COVID-19, jak získat přístup ke zdravotní péči apod.

11.

Uvolnění opatření proti šíření nákazy by mělo vycházet z vědeckých poznatků zaměřených na veřejné zdraví a mělo by být prováděno v koordinovaném rámci platném v každém členském státě. Tento koordinovaný rámec je základem pro opětovné otevření podniků a služeb v oblasti cestovního ruchu. S ohledem na nadcházející letní sezonu mají podložená doporučení týkající se veřejného zdraví pro podniky a destinace cestovního ruchu klíčový význam.

12.

Posouzení místní epidemiologické situace je třeba provést s ohledem na celkové riziko opětovného zahájení činností v cestovním ruchu, aby se zabránilo přenosu viru z turistů na místní obyvatele a naopak.

13.

Musí být zavedeny plány připravenosti s jasnými kritérii pro případ opětovné eskalace omezujících opatření, bude-li to třeba.

14.

Doporučení uvedená ve společném evropském plánu rušení opatření proti šíření COVID-19 obsahují zásady, které jsou pro odvětví cestovního ruchu obzvláště relevantní a které by měly být při obnoveném fungování cestovního ruchu dodržovány.

15.

Rušení opatření by mělo být postupné. Obecnější opatření by měla být nahrazena cílenějšími, což umožní postupné obnovení činností ve společnosti a v cestovním ruchu za podmínky, že jsou zavedena přiměřená a účinná opatření na ochranu zdraví turistů a pracovníků.

16.

Návrat do zaměstnání by měl být organizován v souladu s „Pokyny EU pro bezpečný návrat na pracoviště (17)“ a měly by být při něm upřednostňovány méně ohrožené skupiny a odvětví, která mohou stimulovat hospodářskou činnost, a zároveň by měla být dodržována pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovená v důsledku pandemie.

17.

Opatření na omezení služeb cestovního ruchu a stejně tak opatření na ochranu zdraví a preventivní opatření by měla být co do rozsahu a délky omezena na to, co je pro ochranu veřejného zdraví nezbytně nutné. Kromě objektivnosti a přiměřenosti by měla být veškerá opatření také řádně odůvodněná, relevantní a specifická pro jednotlivé oblasti, nediskriminační a měla by zachovávat rovné podmínky na jednotném trhu.

18.

Středisko ECDC ve spolupráci s členskými státy a Společným výzkumným střediskem vypracovává a průběžně aktualizuje mapu (18) míry šíření COVID-19 na nižší než celostátní úrovni. Členské státy se vyzývají, aby poskytovaly příslušné údaje s cílem zajistit úplnost a aktuálnost této mapy. To bude přínosem pro všechny aspekty deeskalačních strategií (otevření/uzavření specifických hospodářských odvětví; hodnocení různých strategií testování; hodnocení účinnosti opatření pro osobní ochranu atd.). Kromě toho se členské státy vyzývají, aby poskytovaly aktualizované údaje o dostupných kapacitách nemocnic, testování, dozoru a vysledování kontaktů a aby zveřejňovaly kritéria pro rušení a zavádění omezení. Mapa šíření viru a doprovodná opatření slouží jako transparentní nástroj k poskytování informací na úrovni EU, který mohou využít orgány, dopravci a zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu a rovněž občané, aby mohli činit odpovědná individuální rozhodnutí při plánování dovolené.

III.   Pokyny EU ke zdravotním protokolům v ubytovacích a stravovacích zařízeních

19.

Tato část pokynů navrhuje zásady, jimiž by se členské státy měly řídit při navrhování a provádění opatření k prevenci a kontrole infekce a rovněž protokolů pro poskytovatele ubytovacích služeb, jako jsou hotely a další ubytovací a stravovací zařízení, s cílem zajistit větší bezpečnost turistických zařízení a ochranu zdraví hostů i pracovníků.

20.

Pokyny ke zdravotním protokolům nejsou závazné. Jejich cílem je zajistit soudržnost při vypracovávání a provádění opatření k prevenci a kontrole infekce prostřednictvím koordinovaného přístupu v regionech a členských státech.

21.

Kromě níže uvedených doporučení a operačních aspektů týkajících se řízení rizik souvisejících s onemocněním COVID-19 vydaných příslušnými zdravotnickými organizacemi, konkrétně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) (19) a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (příloha), se členské státy vyzývají, aby zohlednily tyto pokyny při vypracovávání příslušných protokolů v souladu se svými specifickými celostátními/regionálními/místními podmínkami.

22.

Opatření v odvětví cestovního ruchu zaměřená na veřejné zdraví budou muset být v souladu s obecnými opatřeními uplatňovanými příslušnými orgány a zohledňovat pokyny pro jednotlivá pracoviště (20). Uvedená opatření budou muset být rovněž v souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů (21).

23.

Členské státy se vyzývají, aby při vypracovávání opatření k prevenci a kontrole infekce a vypracovávání protokolů úzce spolupracovaly se zúčastněnými stranami a aby zajistily, že uvedené protokoly budou uzpůsobeny a přiměřené objemu a charakteru služeb poskytovaných ubytovacími a stravovacími zařízeními. Členské státy by měly zvážit, zda při jejich provádění neposkytnout podporu.

24.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat opatřením a postupům k prevenci a kontrole infekce v zařízeních pro krátkodobé turistické pobyty v rámci ekonomiky sdílení a jiných ubytovacích zařízeních. Tyto pokyny a zásady jsou na tyto druhy ubytovacích a stravovacích služeb plně použitelné a veškeré úpravy a alternativy by neměly v žádném případě ohrozit zdraví návštěvníků a zvyšovat riziko přenosu viru.

25.

Opatření na ochranu zdraví hostů a pracovníků v ubytovacích a stravovacích zařízeních by se měla pravidelně přehodnocovat a upravovat s přihlédnutím ke všem relevantním odborným znalostem a hlediskům, aby byla stále přiměřená aktuálním potřebám v oblasti veřejného zdraví.

26.

Jakmile se objeví nová a účinnější řešení, měla by se uplatňovat přednostně a od méně účinných či nešikovných řešení by se mělo upouštět. Mělo by se pamatovat na zásadu efektivnosti nákladů. Nabízí-li se tudíž k zajištění zdraví hostů a pracovníků několik možností, je třeba dát přednost nejméně nákladné variantě, zejména v případě malých a středních podniků.

27.

V zájmu prevence přenosu COVID-19 a zajištění veřejného zdraví v ubytovacích a stravovacích zařízeních (dále jen „zařízení“) je třeba při sestavování opatření a postupů k prevenci a kontrole infekce přihlédnout k následujícím hlavním zásadám:

a)

Epidemiologická situace

K opětovnému zahájení jakékoli činnosti v cestovním ruchu je třeba, aby výskyt COVID-19 dosahoval nízkých hodnot a byla náležitě zvážena veškerá další kritéria uvedená výše v oddíle II – pokynech EU ohledně zásad pro bezpečné a postupné obnovení činností v cestovním ruchu.

b)

Prioritou je zdraví a bezpečnost hostů a pracovníků

Aby mohly být znovu poskytovány ubytovací a stravovací služby, je nezbytné, aby hosté i personál v maximální míře dodržovali opatření, která mají zabránit přenosu infekce a šíření viru. Opatření by měla být přehledně komunikována hostům a personálu i pomocí dobře viditelných a účinných digitálních prostředků.

c)

Místní opatření

Mezi místními a/nebo celostátními orgány veřejného zdraví a poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb by měla probíhat nepřetržitá koordinace, aby bylo zajištěno sdílení a uplatňování aktuálních pravidel a předpisů v dané zeměpisné oblasti a jejich uplatňování bylo možné sledovat.

d)

Akční plán v případě infekce

Zařízení by měla mít plán připravenosti, včetně opatření v případě infekce v zařízení, na období od rozhodnutí o opětovném otevření do 14 dnů po odjezdu hostů ze zařízení. Všichni zaměstnanci by měli být seznámeni se zvláštním akčním plánem s podrobným popisem jejich úlohy a povinností, do něhož bude možné průběžně nahlížet.

e)

Školení

Veškerý personál v zařízeních cestovního ruchu by měl znát příznaky COVID-19 a měl by být informován o základních opatřeních pro prevenci a kontrolu infekce. Zaměstnanci by měli být proškoleni o opatřeních pro prevenci a kontrolu infekce a o tom, jak postupovat, jestliže se příznaky COVID-19 projeví u hostů nebo u nich samotných.

f)

Personální opatření

Je vhodné zvážit omezení přítomnosti zaměstnanců v zařízení, například pomocí práce z domova u všech zaměstnanců, jimž to jejich pracovní náplň umožňuje.

Je vhodné zvážit opatření na snížení počtu fyzických kontaktů mezi lidmi v zařízení a omezení jejich trvání, včetně zavedení pracovních směn, střídání v době stravování, používání telefonů a elektronických komunikačních prostředků.

g)

Informování hostů

Hosté by měli obdržet veškeré nezbytné informace přístupným způsobem, a to i prostřednictvím digitálních prostředků ještě před příjezdem a pak přímo v zařízení. Informace by se měly týkat všech aktuálních pokynů místních orgánů veřejného zdraví, jakož i konkrétních opatření, která se týkají příjezdu, pobytu a odjezdu hostů.

Pomocí zvláštního značení (infografika, i pro zrakově postižené osoby) u vchodu do zařízení by hosté měli být informováni o příznacích COVID-19 a o tom, jak postupovat v případě, že se u nich během pobytu nebo do 14 dnů po odjezdu objeví příznaky. Tyto informace mohou být k dispozici i na letácích.

Zařízení by měla mít kontaktní údaje hostů, pokud by byly potřeba k vysledování kontaktů. Opatření k vysledování kontaktů by měla být omezena striktně na zvládnutí šíření onemocnění COVID-19 a v zájmu zajištění nejvyšší úrovně ochrany soukromí a údajů by měla být sestavena v souladu se společným unijním souborem nástrojů sítě pro elektronické zdravotnictví pro mobilní aplikace na podporu vysledování kontaktů v boji proti COVID-19 (22) a s pokyny Komise o aplikacích (23).

h)

Omezení fyzického kontaktu a hygiena

Zařízení by mělo zavést cílená opatření na omezení fyzického kontaktu ve společných prostorách, u kterých se předpokládá, že se v nich hosté zdrží delší dobu (tj. déle než 15 minut), lze například stanovit maximální počet hostů v každé ze společných prostor (tj. restaurace, kavárny, bary, lobby). Je vhodné zvážit přidělování časů na stravování nebo k návštěvě bazénu nebo tělocvičny, nebo zavést (digitální) rezervační systém pro tyto účely.

Nelze-li dostatečně dodržovat bezpečný odstup, měla by být zvážena alternativní opatření na ochranu hostů a personálu, jako je používání skleněných nebo plastových přepážek, nošení roušek atd.

V zásadě by se měla ve společných prostorách celého zařízení dodržovat vzdálenost 1,5 až 2 metry (s výjimkou osob cestujících a ubytovaných společně) a není-li to možné, také další opatření (např. používání roušek).

Venkovní prostory (pláže, bazény, kavárny, bary, restaurace atd.) a servis by měly být přeorganizovány, aby bylo možné dodržovat bezpečný odstup a hygienická opatření. Přísná hygienická opatření by měla platit také pro vnitřní prostory, jako jsou lázně a bazény. Každé zařízení by mělo pečlivě zvážit, zda neuzavřít zvláštní prostory (určené například k péči o děti). Větší akce, např. koncerty, by měly být odloženy.

Dopravní služby poskytované zařízením, například kyvadlovou autobusovou přepravu, je třeba přeorganizovat podle pokynů pro postupné obnovení dopravních služeb a konektivity (24).

i)

Opatření pro prevenci a kontrolu infekce

Kromě omezení fyzického kontaktu je třeba zvážit i používání osobních ochranných prostředků a uplatňování postupů pro čištění a dezinfekci a s veškerými opatřeními seznámit personál i hosty.

Tato opatření zahrnují:

i)

respiratorní etiketu:

hosté a personál by měli být seznámeni se zásadami přísné respiratorní etikety (kašlání či kýchání do papírového kapesníku nebo ohybu lokte) a měli by ji dodržovat. Zařízení by mělo zajistit papírové kapesníky a odpadkové koše;

ii)

hygienu rukou:

hygiena rukou je zásadním preventivním opatřením a měla by být hostům a personálu sdělována prostřednictvím informační grafiky v prostorách, které jsou z hlediska prevence zásadní (např. u vchodu, na toaletách, u pokladních přepážek atd.). Zařízení by měla mytí rukou maximálně zpřístupnit a usnadnit – zajistit stanoviště s mýdlem, jednorázovými papírovými ručníky nebo automatickými vysoušeči rukou a desinfekčními roztoky na bázi alkoholu;

iii)

používání roušek:

používání roušek personálem a hosty by se mělo považovat pouze za doplňkové opatření, které nenahrazuje základní preventivní opatření. Důležité je správné používání roušek a hosté i personál by o něm měli být informováni;

iv)

větrání:

doporučuje se zvýšit počet výměn vzduchu za hodinu a co největší přívod venkovního vzduchu, a to buď přirozenou, nebo mechanickou ventilací, podle podmínek konkrétního zařízení. Po odhlášení hostů se doporučuje delší, alespoň hodinové vyvětrání pokojů;

v)

čištění a dezinfekci:

co nejčastější čištění povrchů, kterých se lidé často dotýkají, je zásadní (alespoň jednou denně a pokud možno častěji). Jedná se například o dveřní madla a kliky, židle a jejich opěradla, desky stolů, vypínače, zábradlí, vodovodní kohoutky, tlačítka výtahů, povrch barových stolů atd. Zaměstnanci by měli být informováni, jak se provádí čištění po odhlášení hostů, jak zacházet s čisticím zařízením, jak nakládat s odpady, jak přistupovat k praní prádla a osobní hygieně po provedení čištění, a měli by veškeré tyto postupy dodržovat.

j)

Potenciální výskyt infekce mezi hosty nebo personálem

V případě podezření na COVID-19 u hostů nebo personálu na pracovišti by se provádění akčního plánu v písmeni d) mělo řídit příslušnými pokyny ECDC (příloha) a celostátních a místních zdravotnických orgánů, pokud jde o:

i)

izolační opatření, která se mají vztahovat na potenciálně nakaženou osobu.

ii)

postup podle vnitrostátních právních předpisů pro vyrozumění zdravotnických služeb, pokud jde o lékařskou pomoc, testování, případně přemístění do zdravotnického zařízení;

iii)

postup podle vnitrostátních právních předpisů k informování místních orgánů veřejného zdraví a případné činnosti týkající se vysledování kontaktů;

iv)

nezbytné postupy čištění a dezinfekce, které je třeba provést;

v)

nezbytná spolupráce a informace ohledně dalších hostů nebo zaměstnanců, kteří v zařízení mohli přijít do styku s danou osobou, a to od 2 dnů před až do 14 dnů potom, co se u ní začaly projevovat příznaky.

28.

Výše uvedené zásady je třeba zvážit zároveň s obecnými doporučeními Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí v příloze.

IV   Závěr

29.

Členské státy se vyzývají, aby sdílely tyto pokyny s příslušnými orgány na regionální/místní úrovní.

30.

Zúčastněné strany z odvětví cestovního ruchu, jako jsou profesní sdružení a on-line platformy pro cestovní ruch, se vyzývají, aby tyto pokyny šířily a zvyšovaly povědomí o nich.

31.

Členské státy se vyzývají k průběžné spolupráci s ECDC, aby mapa přenosu uvedená v bodě 18 mohla sloužit jako transparentní prostředek k poskytování informací na úrovni EU, který využijí úřady, dopravci a zúčastněné strany z odvětví cestovního ruchu.

32.

Členské státy se vyzývají, aby zvážily, zda ubytovací a stravovací zařízení a šířeji podniky poskytující služby cestovního ruchu nepodpořit při provádění těchto pokynů a příslušných opatření k prevenci a kontrole infekce a příslušných protokolů, a aby sledovaly jejich dodržování. Za tímto účelem mohou členské státy využít finanční prostředky dostupné na vnitrostátní úrovni a financování z EU.

33.

Na základě těchto pokynů bude Komise nadále koordinovat s členskými státy, aby se dosáhlo jednotného přístupu k preventivním a kontrolním opatřením a protokolům v ubytovacích, stravovacích a cestovních službách v EU.

34.

Tyto pokyny by měly členským státům a zúčastněným stranám v oblasti cestovního ruchu usnadnit sestavování konkrétnějších opatření pro prevenci a kontrolu infekce a protokolů v souladu s těmito pokyny a sledování jejich dodržování, čímž se podnikům vytvoří lepší podmínky pro upevnění důvěry spotřebitelů.

35.

Komise vytvoří specializované internetové stránky s interaktivní mapou kombinující informace od členských států a odvětví cestovního ruchu, včetně informací o protokolech a požadavcích na jejich dodržování v jednotlivých státech a odvětvích.

36.

Aby podpořila členské státy, usnadní Komise výměnu osvědčených postupů mimo jiné prostřednictvím poradního výboru pro cestovní ruch.

37.

Komise bude i nadále spolupracovat s veřejnými orgány členských států, zúčastněnými stranami v oblasti cestovního ruchu a mezinárodními organizacemi, aby provádění těchto pokynů usnadnila.

(1)  Evropská komise (ES). Společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.126.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:126:TOC

(2)  Upozornění: Tyto pokyny obsahují úvahy o prevenci a kontrole onemocnění COVID-19 pro odvětví cestovního ruchu z hlediska veřejného zdraví. To zahrnuje aspekty týkající se klientů v období před jejich pobytem na daném místě ubytování, během tohoto pobytu a po něm a týkající se pracovníků a návštěv restaurací, kaváren nebo barů v souvislosti s cestovním ruchem. Nevztahují se na tematické nebo zábavní parky, muzea nebo například výletní lodi. Pokyny odrážejí přístup, který by mělo odvětví cestovního ruchu zaujmout, a zároveň uznávají specifičnost zařízení cestovního ruchu v EU/EHP.

(3)  Úř. věst. C 126, 17.4.2020, s. 1.

(4)  COM(2020) 115 final, COM(2020) 148 final a C(2020) 2050 final (Úř. věst. C 102I, 30.3.2020, s. 12).

(5)  Sdělení Komise – Pokyny k výkonu volného pohybu pracovníků během šíření onemocnění COVID-19, 2020/C 102 I/03.

(6)  C(2020) 1753 final (Úř. věst. C 86I, 16.3.2020, s. 1).

(7)  C(2020) 3100 final (Úř. věst. C 119I, 14.4.2020, s. 1).

(8)  C(2020) 3139.

(9)  C(2020) 3250.

(10)  COVID-19: NÁVRAT NA PRACOVIŠTĚ – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků, https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view

(11)  Jak je uvedeno v rychlém posouzení rizik vypracovaném Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí ze dne 23. dubna 2020: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update

(12)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf

(13)  V současnosti nebyl validován ani doporučen žádný rychlý test na detekci SARS-CoV-2 k použití pro diagnostické účely.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management.

(15)  C(2020) 2523 final ze dne 16. dubna 2020.

(16)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en

(17)  Koronavirus: Pokyny EU pro bezpečný návrat na pracoviště https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_729

(18)  https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu

(19)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020

(20)  Koronavirus: Pokyny EU pro bezpečný návrat na pracoviště

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_729

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci COVID-19: pokyny pro jednotlivá pracoviště [internet]. [aktualizováno 20. dubna 2020; citováno 4. května 2020]. K dispozici na adrese: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

(21)  Viz také prohlášení Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB), https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf

(22)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf

(23)  Sdělení Komise Pokyny k aplikacím podporujícím boj proti pandemii COVID-19 ve vztahu k ochraně údajů (Úř. věst. C 124I, 17.4.2020, s. 1).

(24)  C(2020) 3139.


PŘÍLOHA

Obecná doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí pro odvětví cestovního ruchu, zejména ubytovací zařízení

Místní opatření

Opatření v oblasti veřejného zdraví v odvětví cestovního ruchu budou muset být v souladu s obecnými opatřeními, která budou uplatňovat místní a vnitrostátní orgány, a zohledňovat pokyny pro jednotlivá pracoviště (1). Tato opatření v odvětví cestovního ruchu musí být přinejmenším stejně přísná jako doporučení pro širokou veřejnost.

Mezi místními a/nebo celostátními orgány veřejného zdraví a ubytovacími zařízeními by měl probíhat nepřetržitý dialog, který zajistí sdílení a uplatňování aktuálních pravidel a předpisů v dané zeměpisné oblasti, včetně:

zvláštních opatření pro hosty, včetně hostů z jiných zemí, pro přístup k lékařské pomoci a péči, včetně přístupu k ambulantní a nemocniční péči, v případě, že se u nich projevují příznaky spojené s onemocněním COVID-19,

potřeby, aby majitelé ubytovacích zařízení shromažďovali podrobné kontaktní údaje, které slouží k šetřením v oblasti veřejného zdraví, pro případ, že se v jejich zařízení onemocnění COVID-19 objeví.

Sdílení informací o rizicích a školení

Akční plán

Zařízení by měla mít plán připravenosti obsahující opatření, která mají být přijata v těchto obdobích:

jakmile bude rozhodnuto o opětovném otevření a před příjezdem hostů. Tato fáze bude zahrnovat informování a školení zaměstnanců a rovněž přijímání nezbytných opatření pro prevenci infekce v zařízení a přípravu informací, které mají být hostům poskytovány před jejich příjezdem,

když jsou hosté ubytováni v zařízeních, a to od momentu rezervace přes příjezd až po odjezd,

až 14 dnů poté, co hosté zařízení opustí.

Všichni zaměstnanci by měli být seznámeni se zvláštním akčním plánem s podrobným popisem jejich úlohy a povinností, do něhož bude možné průběžně nahlížet.

Školení a personální opatření

Školení:

Veškerý personál v zařízeních cestovního ruchu by měl znát příznaky onemocnění COVID-19 (např. horečka, kašel, bolest v krku atd.) a měl by být informován o základních opatřeních pro prevenci a kontrolu infekce.

Zaměstnanci, u kterých (nebo u členů jejich domácnosti) bylo onemocnění COVID-19 potvrzeno, by neměli vstupovat do pracovního prostředí během infekční doby, jak ji definují místní zdravotnické orgány, v mírných případech obvykle do 8 dnů od prvního výskytu příznaků.

Zaměstnanci, kteří mají příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, by neměli vstupovat do pracovního prostředí, měli by se dobrovolně izolovat, měli by být poučeni o tom, že se mají řídit pokyny místních orgánů veřejného zdraví, a měli by podle místních pokynů vyhledat lékařskou pomoc v případě, že se příznaky zhorší.

Je třeba zvážit zvláštní školení zaměstnanců o opatřeních pro prevenci a kontrolu infekce a opatřeních, jež je třeba přijmout v případě hostů, kteří mají příznaky odpovídající onemocnění COVID-19.

Personální opatření:

Starším pracovníkům a zaměstnancům s chronickými zdravotními predispozicemi (např. srdečním onemocněním, onemocněním plic, imunodeficiencí, nedávno léčenou rakovinou), v jejichž důsledku se u nich předpokládá větší riziko kritického průběhu infekce COVID-19, by měly být pokud možno svěřeny činnosti, při nichž je jejich kontakt s hosty omezen.

Je vhodné zvážit omezení počtu zaměstnanců v zařízení, například prostřednictvím práce z domova u všech zaměstnanců, jimž to jejich pracovní náplň umožňuje.

Je rovněž vhodné zvážit opatření ke snížení počtu fyzických kontaktů v zařízení a omezení jejich trvání, včetně zavedení pracovních směn, střídání v době stravování, používání telefonů a elektronických komunikačních prostředků.

Informování hostů

Hosté by měli být před příjezdem do ubytovacího zařízení informováni o aktuálních pokynech místních orgánů veřejného zdraví a o konkrétních opatřeních, která jsou v místě ubytování zavedena. Hosté by měli být informováni o tom, že by měli svůj pobyt odložit, pokud mají příznaky odpovídající onemocnění COVID-19 nebo byli během 14 dnů před plánovaným pobytem v kontaktu s osobou s tímto onemocněním nebo s příznaky, které je naznačují.

Před vstupem do ubytovacího zařízení by mělo zvláštní značení (informační grafika) nebo jiné dostupné informace včetně značení pro zrakově postižené osoby informovat hosty o projevech a příznacích onemocnění COVID-19 a poučit je, jak postupovat v případě, že se u nich příznaky objeví. Tyto informace může ubytovací zařízení poskytnout i na letácích.

Při odjezdu jsou hosté výslovně požádáni, aby neprodleně informovali ubytovací zařízení, pokud se u nich do 14 dnů po odjezdu objeví příznaky spojené s onemocněním COVID-19 nebo na něj budou pozitivně testováni.

Je třeba zajistit, aby byly k dispozici kontaktní údaje hostů, pokud by byly potřeba k vysledování kontaktů.

Bezpečný odstup

Virus SARS-CoV-2 se přenáší zejména kapénkovou infekcí a přímým kontaktem s nakaženými osobami a nepřímo kontaktem s kontaminovanými povrchy nebo předměty v bezprostředním okolí. Vzdálenost, na kterou se velké kapénky z dýchacích cest přenáší, je přibližně 1 metr při dýchání, 1,5 metru při mluvení a 2 metry při kašlání (2).

Zařízení by mělo zajistit dodržování bezpečného odstupu v souladu s nejnovějšími pokyny ve společných prostorách, kde se hosté budou pravděpodobně setkávat po delší dobu (např. déle než 15 minut).

Hosty, kteří cestují společně a sdílejí pokoje, není třeba žádat o to, aby mezi sebou dodržovali bezpečný odstup.

Pokud nelze dodržování bezpečného odstupu zaručit, měla by být zvážena zvláštní opatření, která zabrání šíření kapének, například instalace skleněných či plastových přepážek v prostorách recepce.

Turistická zařízení, včetně hotelů a restaurací, by měla stanovit maximální počet hostů povolený v každém zařízení a prostoru, aby byl zaručen požadovaný bezpečný odstup. Maximální počet hostů by neměl být překračován.

Zábavní akce by měly být odloženy nebo zrušeny, pokud nelze zaručit bezpečný odstup.

S ohledem na zajištění bezpečného odstupu je třeba zvážit zvláštní opatření pro dopravní prostředky.

Opatření pro prevenci a kontrolu infekce

Podniky v odvětví cestovního ruchu obecně nabízejí produkty a služby, které vedou ke shromažďování lidí v uzavřených (hotely, restaurace, kavárny) i otevřených (kempy, pláže, bazény) prostorách po dlouhou dobu, čímž se zvyšuje možnost přenosu viru. Ve všech případech, kdy lze očekávat shromažďování lidí, je třeba zvážit a přijmout opatření k dodržování bezpečného odstupu a opatření pro prevenci a kontrolu infekce (osobní ochranná opatření a záznamy o čištění a dezinfekci) (3). K těmto opatřením pro prevenci a kontrolu infekce patří:

Respiratorní etiketa

Měla by se dodržovat přísná respiratorní etiketa: při kašlání či kýchání je třeba zakrýt si nos a ústa papírovým kapesníkem. Je zapotřebí mít po ruce dostatek čistých papírových kapesníků připravených k použití.

Kapesníky by se měly okamžitě po použití vyhodit, nejlépe do zakrytých odpadkových košů, a ruce by se měly ihned poté řádným způsobem umýt/očistit.

Nejsou-li k dispozici papírové kapesníky, doporučuje se kašlat nebo kýchat do ohybu lokte.

Hygiena rukou

Hygiena rukou je zásadním kontrolním opatřením, které omezuje šíření COVID-19.

Měl by být k dispozici snadný přístup ke stanovištím pro mytí rukou s mýdlem, jednorázovými papírovými ručníky nebo automatickými vysoušeči rukou a alkoholovými dezinfekčními přípravky na ruce (obsahujícími alespoň 70 % alkoholu).

Na různých místech (např. u vchodu, na toaletách, u pokladen atd.) každého turistického zařízení by měla být umístěna značení (informační grafika), která by propagovala význam hygieny rukou a vysvětlila, jak ji provádět.

Hygiena rukou by se měla provádět často.

Používání roušek

Používání zdravotnických nebo improvizovaných jiných roušek zaměstnanci a hosty v turistických zařízeních lze považovat za prostředek pro kontrolu zdroje infekce (tj. k prevenci šíření kapének infikovaných osob s příznaky i bez nich) (4).

Používání roušek by se mělo považovat pouze za doplňkové opatření, které nenahrazuje základní preventivní opatření.

Důležité je používat roušky vhodným způsobem. Rouška by měla zcela zakrývat obličej od kořene nosu až po bradu.

Měly by být k dispozici informace o správném používání roušek, v nichž je zdůrazněno, že je důležité umýt si ruce mýdlem a vodou nebo alkoholovým dezinfekčním přípravkem na ruce vždy před použitím a po sejmutí roušky.

Zdravotnické i jiné roušky jsou ve společných prostorách přijatelné s přihlédnutím k problémům s dostupností a k zajištění toho, aby byly zdravotnické roušky upřednostňovány pro použití ve zdravotnických zařízeních.

Používání respirátorů (FFP) se ve společných prostorách nedoporučuje, neboť respirátory musí být upřednostňovány pro použití ve zdravotnických zařízeních.

Větrání

Nedostatečné větrání vnitřních prostor souvisí se zvýšeným přenosem respiračních infekcí (5). Předpokládá se, že primárně se COVID-19 přenáší prostřednictvím kapének z dýchacích cest. Úloha aerosolů, které mohou v ovzduší přetrvávat déle, při přenosu COVID-19 zůstává nejasná, a relativní význam větrání při prevenci přenosu COVID-19 není proto přesně definován. Četné případy přenosu COVID-19 však souvisely s pobytem v uzavřených prostorách (6). Případné riziko aerosolového přenosu pravděpodobně snižuje větší počet výměn vzduchu za hodinu a co největší přívod venkovního vzduchu, kterého lze dosáhnout přirozenou nebo mechanickou ventilací, podle podmínek konkrétního zařízení (7).

Pokud jsou používány mechanické větrací systémy, je nezbytná údržba umělých větracích systémů, zejména pokud jde o čištění a výměnu filtrů, v souladu s pokyny výrobce.

Čištění a dezinfekce

Řádné čištění a dezinfekce jsou v souvislosti s pandemií COVID-19 důležité (8).

Povrchy, kterých se lidé často dotýkají, by se měly čistit co nejčastěji (alespoň jednou denně a pokud možno častěji). Mezi tyto povrchy patří: kliky a madla dveří, židle a opěrky rukou, desky stolů, spínače světel, zábradlí, vodovodní kohoutky, knoflíky ve výtazích atd.

Přežití viru na povrchu závisí na materiálu povrchu, přičemž nejkratší doba přežití se udává u mědi (9).

Po odjezdu hostů se doporučuje důkladné čištění běžnými detergenty a delší, alespoň hodinové vyvětrání pokojů.

Standardní detergenty jsou pro běžné čištění dostatečné.

Na konci každého čištění by se čisticí zařízení měla řádně očistit.

Po čištění je třeba provést hygienu rukou.

Je třeba dodržovat standardní postupy pro nakládání s odpady. Odpadní materiál vzniklý při čištění by měl být umístěn do netříděného odpadu.

Je třeba dodržovat standardní postupy pro praní ložního prádla, ručníků a stolního prádla.

Je-li u někoho podezření na infekci COVID-19: testování, vysledování kontaktů, izolace a karanténa

V případě podezření na onemocnění COVID-19 mezi hosty nebo zaměstnanci v práci by zařízení mělo aktivovat svůj místní akční plán (10).

Osobě s podezřením na COVID-19 by mělo být okamžitě uloženo, aby nosila roušku a dodržovala respiratorní etiketu a postupy pro hygienu rukou. Pokud je to možné, měla by dodržovat odstup od ostatních nejméně dva metry a měl by jí být přidělen vlastní pokoj pro izolaci s vlastní koupelnou.

Tato osoba by měla být nahlášena, v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů, místním zdravotnickým službám, které poskytnou pokyny ohledně testování a dalšího postupu a přemístění dotyčné osoby do místa péče (např. nemocnice), je-li to považováno za nezbytné a v souladu s postupy místní lékařské péče.

Je-li případ považován za pravděpodobný nebo potvrzený, budou informovány místní orgány veřejného zdraví, které poskytnou poradenství ohledně toho, zda by se mělo přikročit k vysledování kontaktů. S vysledováváním kontaktů se obvykle začíná bezprostředně po oznámení identifikovaného pravděpodobného nebo potvrzeného případu a obvykle je na zodpovědnosti místních orgánů veřejného zdraví. Turistická zařízení budou mít povinnost spolupracovat a poskytnout veškeré nezbytné informace ohledně dalších hostů nebo zaměstnanců, kteří v zařízení mohli přijít s danou osobou do styku, a to od 2 dnů před až do 14 dnů poté, co se u ní začaly projevovat příznaky.

Zaměstnanci, u kterých se vyskytnou příznaky, by měli zůstat doma v izolaci a měli by vyhledat lékařskou pomoc.

V případě, že byla osoba s podezřením nebo s potvrzeným onemocněním COVID-19 přítomna ve vnitřních prostorách, měly by být tyto prostory nejprve dobře větrány po dobu nejméně jedné hodiny, poté pečlivě vyčištěny neutrálním detergentem a následně by měla proběhnout dekontaminace povrchů pomocí dezinfekčního prostředku, který je účinný proti virům. Alternativně je po čištění neutrálním čisticím prostředkem možné použít pro dekontaminaci 0,05–0,1% roztok chlornanu sodného nebo prostředky na bázi ethanolu (nejméně 70%). Všechny potenciálně kontaminované textilie (např. ručníky, ložní prádlo, záclony, stolní prádlo atd.) by se měly vyvařit (cyklus na 90 °C) s použitím běžného pracího prostředku. Pokud je nelze vzhledem k vlastnostem materiálu vyvařit, je třeba použít v pracím cyklu bělicí prostředky nebo jiné prací prostředky pro dekontaminaci textilií.

Doporučení pro hotely týkající se jednotlivých prostor

K minimalizaci pravděpodobnosti přenosu onemocnění COVID-19 se doporučují tato opatření:

1.

Administrativa / řízení

a.

Vypracovat po konzultaci s místními orgány v oblasti veřejného zdraví plán připravenosti k provedení opatření pro prevenci a kontrolu infekce COVID-19.

b.

Věnovat náležitou pozornost doporučením orgánů v oblasti veřejného zdraví, a zajistit tak informovanost o současné situaci a posuzování rizika infekce pro zaměstnance a hosty.

c.

Zajistit proškolení zaměstnanců o postupech týkajících se všech relevantních aspektů prevence a kontroly infekce, včetně hlášení případů podezření na COVID-19, dezinfekce a čištění a správného používání ochranných roušek.

d.

Stanovit maximální počet hostů, kteří se smí v kteroukoli dobu zdržovat ve sdílených prostorách, a zaručit tak dodržování bezpečného odstupu v souladu s pokyny týkajícími se omezení fyzického kontaktu a masových shromáždění. Zajistit, aby byl povolený počet hostů v souladu s místním doporučením ohledně shromažďování z hlediska ochrany veřejného zdraví.

e.

Zajistit, aby byly hostům k dispozici informační materiály o příznacích onemocnění COVID-19, pokyny pro případ onemocnění, pokyny o místních postupech a instrukce týkající se hygieny rukou a správného používání ochranných roušek.

f.

Používat informační značení (např. oznámení na stěnách ve veřejných prostorách a místnostech) s cílem informovat hosty o postupech k omezení kontaktu mezi zaměstnanci a hosty na minimum.

g.

Zvážit zrušení aktivit v uzavřených prostorách, ve kterých nelze zaručit omezení fyzického kontaktu, a zejména mohou-li tyto aktivity probíhat ve venkovním prostředí.

2.

Recepční a správcovské služby

a.

Zajistit dostupnost alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce.

b.

Zvážit řešení, jako je internetové nebo samoobslužné přihlášení při příjezdu a odhlášení při odjezdu, aby se kontakt mezi hosty a zaměstnanci omezil na minimum. Pokud se pro účely samoobslužného přihlášení používá dotyková obrazovka nebo klávesnice, zajistit jejich pravidelné čištění, aby se minimalizovalo riziko přenosu.

c.

Zajistit dodržování bezpečné vzdálenosti mezi pracovníkem recepce a ostatními zaměstnanci a hosty, v ideálním případě instalací plastové nebo skleněné přepážky.

d.

Zajistit dodržování bezpečných rozestupů mezi hosty, např. použitím značek na podlaze.

3.

Restaurace, místnosti pro podávání snídaní a večeří a bary

a.

Zajistit dostupnost alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce a u vchodu umístit označení pokynu k provádění hygieny rukou.

b.

Je-li to možné, mělo by se jídlo zákazníkům servírovat (namísto samoobslužného stravování formou bufetu). Není-li servírování jídla u stolu možné, měla by být zavedena přísnější hygienická opatření a hosté by měli být upozorněni, že mají použít dezinfekční přípravek na ruce při vstupu do restaurace, při přistoupení k bufetu a poté, co se obslouží u bufetu.

c.

V případě provozu samoobslužného bufetu zajistit, aby u něj hosté dodržovali bezpečné rozestupy.

d.

Stanovit maximální počet hostů, kteří se smí v zařízení v kteroukoli dobu zdržovat, a zajistit tak omezení kontaktů mezi lidmi.

e.

Zajistit, aby se neutvářela fronta, nebo – pakliže to není možné – aby se v utvořené frontě dodržovaly rozestupy, např. použitím značek na podlaze.

f.

Zajistit dodržování bezpečné vzdálenosti dvou metrů mezi stoly.

g.

Zajistit dostatečné větrání v souladu s pokyny pro větrání v prostorách restaurací, jak z hlediska počtu výměn vzduchu za hodinu, tak i z hlediska míry přiváděného venkovního vzduchu za hodinu.

h.

Zajistit, aby byly pravidelně a v souladu s pokyny výrobce čištěny klimatizační filtry.

i.

Pokud se k větrání používá klimatizovaný vzduch, snížit recirkulaci na možné minimum.

j.

Zajistit pravidelné čištění povrchů, kterých se lidé často dotýkají, standardním detergentem.

4.

Fitness centra

a.

Zajistit dostupnost alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce.

b.

Zajistit, aby po sobě každý host očistil použité stroje a jiné pomůcky, a zejména předměty a povrchy, kterých se při cvičení dotýkal (jako jsou držadla); použije k tomu vhodný čisticí prostředek, který mu je dán k dispozici.

c.

Zajistit dodržování odstupů mezi jednotlivými osobami.

d.

Omezit vstup pro maximální počet osob, aby se zaručilo dodržování bezpečných odstupů.

e.

Šatny by se pokud možno neměly používat a doporučuje se, aby se hosté převlékali ve svém pokoji.

5.

Spa centra a kryté bazény

a.

Zajistit dostupnost alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce a přístup k zařízením na mytí rukou.

b.

Vzhledem k tomu, že v případě spa procedur nelze zabránit fyzickému kontaktu a nelze dodržovat bezpečný odstup mezi osobou provádějící proceduru a hostem, doporučuje se, aby osoba provádějící proceduru i host měli nasazenou ochrannou roušku.

c.

Před zahájením a po ukončení každé procedury se doporučuje použití dezinfekčního přípravku na ruce nebo umytí rukou.

d.

Zajistit pravidelnou údržbu a čištění prostředí těchto zařízení.

6.

Venkovní zařízení (venkovní bazény, pláže, hřiště)

a.

Zajistit dostupnost alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce a přístup k zařízením na mytí rukou.

b.

Zajistit dodržování bezpečné vzdálenosti dvou metrů mezi stoly, plážovými lehátky, mezi hosty při různých aktivitách a v bazénu.

c.

Hosté ubytovaní ve stejném pokoji mohou používat stejné stoly, plážová lehátka atd.

d.

Zajistit pravidelnou údržbu a čištění prostředí těchto zařízení.

7.

Vnitřní dětské koutky (např. služba hlídání dětí)

a.

Vzhledem k tomu, že nelze zabránit fyzickému kontaktu a nelze dodržovat bezpečný odstup, mělo by se zvážit, zda taková zařízení mají zůstat otevřená.

Pokud zařízení zůstanou otevřená:

b.

Zvážit používání ochranných roušek u zaměstnanců, kteří se starají o děti.

c.

Zajistit dostupnost alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce a přístup k zařízením na mytí rukou.

d.

Stanovit maximální počet dětí, které smí v těchto koutcích pobývat ve stejný čas.

e.

Zajistit pravidelné čištění povrchů, hraček a předmětů, kterých se děti často dotýkají, standardním detergentem.

8.

Konferenční a zasedací místnosti

a.

Organizátoři konferencí a zasedání by měli respektovat místní pokyny týkající se povoleného počtu účastníků.

b.

Zajistit dostupnost dezinfekčních přípravků na ruce a přístup k zařízením na mytí rukou.

c.

Zajistit dodržování odstupů mezi jednotlivými účastníky podle pokynů ECDC.

9.

Toalety

a.

Zajistit nepřetržitou dostupnost mýdla a vody a papírových ručníků na jedno použití nebo automatických vysoušečů k sušení rukou.

10.

Výtahy

a.

V zájmu dodržování bezpečného odstupu se doporučuje, aby osoby, které nejsou ubytovány ve stejném pokoji, spolu pokud možno nepoužívali výtah. Používání výtahů by mělo být přednostně vyhrazeno osobám s tělesným postižením a osobám přepravujícím zavazadla.

b.

Doporučovat používání schodišť, je-li to možné a praktické (např. v nízkopodlažních budovách).

c.

Zajistit pravidelné čištění povrchů, kterých se lidé často dotýkají (ovládací panely a madla ve výtahu).

d.

Zajistit řádné větrání výtahu podle pokynů výrobce a stavebních předpisů.

11.

Zranitelní hosté

a.

Zranitelným hostům by mělo být doporučeno neúčastnit se aktivit, u nichž nelze po celou dobu zaručit omezení fyzického kontaktu, a zejména jedná-li se o aktivity v uzavřených prostorách; zranitelní hosté by měli svědomitě dodržovat dostatečnou vzdálenost a provádět pečlivou hygienu rukou. K ještě větší ochraně zranitelných hostů by měla být zvážena možnost donášky jídel na pokoj.

12.

Akce na místě

a.

Zvážit zrušení akcí s velkým počtem účastníků (např. koncertů) a stále důsledně respektovat doporučení celostátních a místních orgánů v oblasti veřejného zdraví ohledně povoleného počtu účastníků.

Dokumenty obsahující další informace:

1.

Prevence a kontrola infekce v rámci zdravotní péče při podezření na COVID-19: prozatímní pokyny (Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance), Ženeva, Světová zdravotnická organizace, 2020,

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125.

2.

Voda, sanitace, hygiena a nakládání s odpady v případě COVID-19: prozatímní pokyny (Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: Interim guidance), https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19.

3.

Celkové sledování onemocnění COVID-19 v důsledku infekce lidí virem způsobujícím onemocnění COVID-19: prozatímní pokyny (Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance), Ženeva, Světová zdravotnická organizace, 2020, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions.

4.

Doporučení pro karanténu jednotlivců v souvislosti s bojem proti koronavirovému onemocnění (COVID-19): prozatímní pokyny (Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance), Ženeva, Světová zdravotnická organizace, 2020, https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19).

(1)  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci COVID-19: guidance for the workplace [Internet]. [aktualizováno 20. dubna 2020; citováno 4. května 2020]. K dispozici na adrese: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

(2)  Bourouiba L. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19. Jama. 26. března 2020.

(3)  Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19) [internet]. 31. března 2020 [4. května 2020]. K dispozici na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf

(4)  Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks [internet]. 8. dubna 2020 [4. května 2020]. K dispozici na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

(5)  Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P. Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital. Am J Infect Control. Prosinec 2011;39(10):866-72.

(6)  Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks [internet]. 8. dubna 2020 [4. května 2020]. K dispozici na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P. Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital. Am J Infect Control. Prosinec 2011;39(10):866-72.

Lu J, Gu J, Li K, Xu C, Su W, Lai Z, et al. COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Kuang-čou, Čína, 2020. Emerg Infect Dis. 2. dubna 2020;26 (7).

(7)  Světová zdravotnická organizace (WHO). Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings [internet]. 2009 [aktualizováno dne 4. května 2020]. K dispozici na adrese: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1.

Federation of European Heating VaACA. How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces [Internet], [aktualizováno dne 17. března 2020; citováno 4. května 2020]. K dispozici na adrese: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final.pdf

(8)  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2. Stockholm: ECDC; 2020 [26. dubna 2020]. K dispozici na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19#no-link.

(9)  Světová zdravotnická organizace (WHO). Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings [internet]. 2009 [aktualizováno dne 4. května 2020]. K dispozici na adrese: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1

(10)  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Vysledování kontaktů: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union - second update Stockholm: ECDC; [27. dubna 2020]. K dispozici na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management


Top