EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0408(04)

Sdělení Komise Dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek souvisejících se spoluprací podniků, která reaguje na naléhavou situaci vyplývající ze současného rozšíření onemocnění COVID-19 2020/C 116 I/02

C/2020/3200

OJ C 116I , 8.4.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 116/7


SDĚLENÍ KOMISE

Dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek souvisejících se spoluprací podniků, která reaguje na naléhavou situaci vyplývající ze současného rozšíření onemocnění COVID-19

(2020/C 116 I/02)

1.   Rozšíření onemocnění COVID-19, jeho dopad na hospodářství a možné důsledky pro oblast hospodářské soutěže

(1)

Rozšíření onemocnění COVID-19 je pro občany i společnosti závažnou mimořádnou událostí v oblasti veřejného zdraví. Jedná se také o závažný a nebývalý šok pro celosvětovou a unijní ekonomiku.

(2)

Tento šok zasahuje celou ekonomiku v různých směrech a různými způsoby. Dochází k všeobecnému výpadku v zásobování, který je důsledkem narušení dodavatelských řetězců, v kombinaci s asymetrickým šokem poptávky způsobeným náhlým poklesem spotřebitelské poptávky po určitých výrobcích a službách nebo prudkým nárůstem poptávky po jiných výrobcích a službách, zejména těch, které souvisejí s odvětvím zdravotnictví (včetně např. farmaceutických společností, výrobců zdravotnického materiálu a jejich distributorů). V této fázi panuje také nejistota ohledně trvání a intenzity šoku, která závisí především na faktorech, které nemohou podniky v celém rozsahu ovlivnit, protože jsou závislé spíše na rozhodnutích orgánů veřejné moci přijímaných mimo jiné v důsledku obav o veřejné zdraví.

(3)

Podniky tak v důsledku krize spojené s onemocněním COVID-19 čelí mimořádným problémům a mohou sehrát při překonávání jejích dopadů klíčovou úlohu. Současné výjimečné okolnosti a s tím související problémy si mohou vyžádat potřebu vzájemné spolupráce podniků, aby překonaly nebo alespoň zmírnily dopady krize, což přinese v konečném důsledku prospěch občanům. S ohledem na mnohostrannou a asymetrickou povahu krize by se podniky mohly potýkat s různými problémy, a proto bude zřejmě nutné uchýlit se k různým formám spolupráce.

(4)

Toto sdělení se týká možných forem spolupráce mezi podniky, jejímž cílem bude zajistit dodávky a odpovídající distribuci základních nedostatkových výrobků a služeb během rozšíření onemocnění COVID-19, a řešit tak nedostatek těchto základních produktů a služeb vyplývající především z rychlého a exponenciálního nárůstu poptávky (1). Patří sem zejména léčivé přípravky a zdravotnický materiál (2), které se používají k testování a léčbě pacientů s onemocněním COVID-19 nebo jsou jinak nezbytné ke zmírnění a případně k zastavení jeho šíření. Aby bylo možno řešit tento nedostatek, mohla by tato spolupráce probíhat nejen mezi podniky působícími v příslušném odvětví, ale i mezi podniky působícími v dalších odvětvích (např. některé podniky přeměňují část svých výrobních linek tak, aby mohly začít vyrábět nedostatkové zboží). V závislosti na vývoji krize by mohla Komise toto sdělení změnit nebo doplnit tak, aby se vztahovalo i na další formy spolupráce.

(5)

Účelem tohoto sdělení je vysvětlit:

a.

hlavní kritéria, která bude Komise sledovat při posuzování těchto možných projektů spolupráce, které jsou zaměřeny na řešení nedostatku základních produktů a služeb během rozšíření onemocnění COVID-19, a při stanovování priorit v oblasti prosazování práva během této krize; a

b.

dočasný proces, který Komise výjimečně zavedla, aby mohla podnikům v případě potřeby v souvislosti s konkrétními a dobře definovanými projekty spolupráce poskytnout ad hoc písemné ujištění o souladu.

2.   Hlavní kritéria pro antimonopolní posuzování projektů spolupráce podniků zaměřených na řešení nedostatku základních produktů a služeb během rozšíření onemocnění COVID-19

(6)

Od vstupu nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (3) v platnost již podniky Komisi neoznamují své dohody, aby obdržely individuální výjimku z článku 101 SFEU, ale jsou samy odpovědné za posouzení zákonnosti svých dohod a postupů. Tento systém sebehodnocení, jenž vychází z obsáhlých pokynů (4) poskytnutých Komisí, se již konsolidoval.

(7)

Komise má za to, že spolupráce mezi podniky by mohla pomoci účinněji řešit nedostatek základních produktů a služeb během rozšíření onemocnění COVID-19 a v této souvislosti by podniky mohly potřebovat zvláštní pokyny ke svým iniciativám v oblasti spolupráce, které by jim usnadnily jejich sebehodnocení. Dokonce může být vhodné poskytnout podnikům ad hoc zpětnou vazbu či ujištění o souladu ohledně zákonnosti konkrétních iniciativ v oblasti spolupráce. Komise je proto připravena podnikům nebo sdružením podniků takové pokyny a ujištění o souladu poskytnout a umožnit tak iniciativy, které je třeba urychleně provést, aby bylo možné účinně zvládnout rozšíření onemocnění COVID-19, zejména v případech, kdy stále může existovat nejistota ohledně toho, zda jsou tyto iniciativy v souladu s právními předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže (5). Za tímto účelem již Generální ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž vytvořilo zvláštní internetové stránky (https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html) a zvláštní e-mailovou schránku (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu), které lze využít k získání neformálních pokynů ke konkrétním iniciativám.

(8)

Mnoho členských států EU uvedlo, že se již potýkají s nedostatkem léčivých přípravků používaných k léčbě pacientů s onemocněním COVID-19, nebo očekávají, že k tomuto nedostatku dojde velmi brzy (6). V průběhu posledních týdnů obdržela Komise od podniků a oborových sdružení několik žádostí o pokyny ohledně jejich zamýšlené spolupráce, zejména v odvětví zdravotnictví a s ohledem na hrozící nedostatek nepostradatelných léčivých přípravků pro nemocnice používaných k léčbě pacientů s onemocněním COVID-19.

(9)

Tyto žádosti jsou užitečným příkladem druhů spolupráce, které mohou být nezbytné pro řešení mimořádných situací souvisejících se současným rozšířením onemocnění COVID-19, a jejich posuzování podle článku 101 SFEU podle zásad uvedených níže.

(10)

K překonání rozdílu mezi poptávkou a nabídkou mohou přispět různá opatření. Může být potřeba velmi výrazně a rychle zvýšit výrobu u potřebných výrobků, kterých je nedostatek. V důsledku toho může dojít ke snížení výroby jiných výrobků. Mohlo by být rovněž nutné přerozdělit zásoby, což by vyžadovalo, aby se podniky dohodly na výměně nebo sdělování informací o prodeji a zásobách. Aby se zvýšila výroba, mohly by podniky potřebovat změnit své výrobní linky tak, aby se na nich místo některých jiných než základních léčivých přípravků nebo přípravků, jichž je dostatek (nebo jiných výrobků), mohly vyrábět léčivé přípravky (nebo jiné výrobky) nezbytné pro zvládnutí rozšíření onemocnění. Kromě toho by se výroba mohla ještě zvýšit a zefektivnit, pokud by se v jednom provozu vyráběl pouze jeden léčivý přípravek (a nestřídala se výroba různých výrobků, což vyžaduje časově náročné čištění strojů atd.), a zároveň by se vyvážily úspory z rozsahu s potřebou nespoléhat se příliš na jeden určitý výrobní provoz.

(11)

To ukazuje, že reakce na mimořádné situace související s rozšířením onemocnění COVID-19 by mohla vyžadovat různé stupně spolupráce s různým rozsahem obav z potenciálního porušení antimonopolních pravidel.

(12)

Na základě nedávných zkušeností má Komise za to, že spolupráce v odvětví zdravotnictví by mohla být například omezena na to, že se oborové sdružení (nebo nezávislý poradce či nezávislý poskytovatel služeb či veřejný subjekt) pověří například:

a.

koordinací společné přepravy vstupních surovin;

b.

přispíváním k identifikaci těch základních léčivých přípravků, u nichž vzhledem k předpokládané výrobě hrozí riziko nedostatku;

c.

shromažďováním informací o výrobě a kapacitě, aniž by se vyměňovaly informace o jednotlivých společnostech;

d.

vypracováním modelu na předvídání poptávky na úrovni členského státu a zjišťováním nedostatků v dodávkách;

e.

poskytováním informací o nedostatcích v dodávkách a požadováním od zúčastněných podniků, aby na individuálním základě a bez sdílení těchto informací s konkurenty uvedly, zda mohou zaplnit mezeru v dodávkách a uspokojit poptávku (buď prostřednictvím stávajících zásob, nebo zvýšením výroby).

(13)

Tyto činnosti nevyvolávají obavy z hlediska porušení antimonopolních pravidel, pokud se na ně vztahují dostatečné záruky (např. že se informace o společnostech nedostanou ke konkurenci), jak je uvedeno v pokynech Komise k použitelnosti článku 101 SFEU na dohody o horizontální spolupráci (7).

(14)

Pro překonání kritického nedostatku v dodávkách bude možná zapotřebí, aby spolupráce v odvětví zdravotnictví šla dokonce ještě dále. Může být například potřeba ji rozšířit na koordinaci reorganizace výroby s cílem zvýšit a optimalizovat výrobu, aby se všechny podniky nezaměřily na jeden nebo několik málo léčivých přípravků, zatímco jiné se vyráběly málo, pokud by tato reorganizace umožnila výrobcům uspokojit poptávku po naléhavě potřebných léčivých přípravcích ve všech členských státech.

(15)

Opatření na přizpůsobení výroby, řízení zásob a případně distribuci v daném odvětví mohou vyžadovat výměnu informací, které jsou z obchodního hlediska citlivé, a určitou koordinaci toho, v kterém provozu se vyrábí které léčivé přípravky, tak aby se všechny podniky nezaměřily na jeden nebo několik málo léčivých přípravků, zatímco jiné by vyráběly málo. Takové výměny a koordinace mezi podniky jsou podle pravidel hospodářské soutěže EU za normálních okolností problematické. Za stávajících výjimečných okolností by však tato opatření podle právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže problematická nebyla, nebo by je – s ohledem na mimořádnou situaci a dočasnou povahu – Komise nepovažovala za prioritu v oblasti prosazování právních předpisů, a to v případě, že by tato opatření: i) byla navržena a objektivně nezbytná pro skutečné a co nejefektivnější zvýšení výroby, aby se řešily nedostatky v dodávkách základních produktů nebo služeb, jako jsou ty, které se používají k léčbě pacientů s onemocněním COVID-19, nebo aby se těmto nedostatkům zabránilo; ii) byla dočasná (tj. uplatňovala by se pouze po dobu, kdy bude hrozit nedostatek, nebo v každém případě jen během rozšíření onemocnění COVID-19), a iii) nepřekračovala to, co je nezbytně nutné pro dosažení cíle, kterým je řešení nedostatků v dodávkách nebo zabránění těmto nedostatkům. Podniky by měly všechny vzájemné výměny a dohody zdokumentovat a na požádání je poskytnout Komisi. Skutečnost, že spolupráci podporuje a/nebo koordinuje orgán veřejné moci (nebo že se provádí v jím stanoveném rámci), je rovněž důležitým faktorem, který je třeba zohlednit, má-li se dospět k závěru, že taková spolupráce nebude problematická z hlediska práva EU v oblasti hospodářské soutěže ani že ji Komise nebude považovat za prioritu v oblasti prosazování právních předpisů.

(16)

Vzhledem k tomu, že orgány veřejné moci naléhavě žádají podniky o dočasnou spolupráci v reakci na nouzovou situaci související se současným rozšířením onemocnění COVID-19 (např. při organizaci výroby a dodávkách s cílem uspokojit naléhavé potřeby a zajistit zdravotní péči pro pacienty s onemocněním COVID-19), je taková spolupráce povolena.

3.   Výjimečný postup pro poskytování ad hoc pokynů ke konkrétním projektům spolupráce zaměřeným na řešení nedostatku základních produktů a služeb během rozšíření onemocnění COVID-19

(17)

Komise bude prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž nadále poskytovat podnikům a oborovým sdružením pokyny týkající se konkrétních iniciativ v oblasti spolupráce s významem pro EU, které je třeba urychleně provést, aby bylo možné účinně zvládnout rozšíření onemocnění COVID-19, zejména v případech, kdy stále panuje nejistota ohledně toho, zda jsou tyto iniciativy v souladu s právními předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže.

(18)

Aby se zvýšila míra právní jistoty, pokud jde o antimonopolní pokyny v časovém rámci, který odpovídá naléhavosti některých situací souvisejících se současným rozšířením onemocnění COVID-19, je Komise prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž připravena výjimečně a podle vlastního uvážení poskytnout tyto pokyny prostřednictvím ad hoc dopisu s ujištěním o souladu.

4.   Závěr

(19)

Komise si je vědoma mimořádných problémů, kterým čelí podniky v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, a jejich zásadní úlohy při překonávání dopadů této krize. Komise podporuje prosoutěžní spolupráci, která se zaměří na řešení těchto problémů, zejména v reakci na naléhavou situaci související se současným rozšířením onemocnění COVID-19, a je odhodlána poskytnout antimonopolní pokyny a podporu, aby se usnadnila řádná a rychlá realizace spolupráce, která je potřebná k překonání krize a z níž budou mít v konečném důsledku prospěch občané.

(20)

Komise zároveň zdůrazňuje, že za těchto výjimečných okolností je důležitější než kdy jindy, aby se podnikům a spotřebitelům dostalo ochrany podle právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Bude proto i nadále pozorně a aktivně sledovat vývoj na příslušném trhu a odhalovat případy, kdy podniky využívají stávající situace k porušování antimonopolních právních předpisů EU, a to buď uzavíráním dohod narušujících hospodářskou soutěž, nebo zneužíváním svého dominantního postavení. Komise nebude zejména tolerovat chování podniků, které se oportunisticky snaží využít krize jako krytí pro kartelové dohody narušující hospodářskou soutěž nebo zneužívání jejich dominantního postavení (včetně dominantního postavení vyplývajícího ze zvláštních okolností této krize) a vykořisťují například zákazníky a spotřebitele (např. tím, že účtují ceny nad běžnou konkurenční úrovní) nebo na úkor spotřebitelů omezují výrobu (např. tím, že brání snahám zvýšit výrobu tak, aby se zabránilo nedostatku v dodávkách). Komise proto vybízí podniky a občany, aby i nadále oznamovali jakékoli kartelové dohody a jiná porušení antimonopolních pravidel, včetně zneužívání dominantního postavení, na něž je mohou upozornit běžné nástroje, které mají k dispozici (8).

(21)

S ohledem na dopad rozšíření onemocnění COVID-19, které si vyžaduje okamžitou akci, bude Komise toto sdělení uplatňovat od 8. dubna 2020. Komise může sdělení přezkoumat na základě vývoje rozšíření onemocnění COVID-19. Sdělení zůstává v platnosti, dokud jej Komise nestáhne (jakmile dojde k názoru, že výjimečné okolnosti pominuly).

(1)  K dalším faktorům zhoršujícím nedostatek zboží patří masivní preventivní hromadění zásob v celém distribučním řetězci, uzavření továren v důsledku karanténních nebo izolačních opatření, logistické problémy způsobené uzavíráním hranic, zákazy vývozu nebo omezující opatření ve třetích zemích zásobujících EU.

(2)  Pokud není uvedeno jinak, odkazy na léčivé přípravky v tomto sdělení se vztahují také na zdravotnický materiál.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

(4)  Komise vydala několik souborů pokynů, které mohou podnikům pomoci posoudit slučitelnost jejich obchodních dohod s právními předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže (viz zejména sdělení Komise – oznámení – Pokyny k uplatňování čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27.4.2004, s. 97) („pokyny k čl. 101 odst. 3“), sdělení Komise – Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o horizontální spolupráci (Úř. věst. C 11, 14.1.2011, s. 1) („horizontální pokyny“) a sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19.5.2010, s. 1) („pokyny k vertikálním omezením“). Viz rovněž nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 36) („nařízení o blokových výjimkách – výzkum a vývoj“), nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 43) („nařízení o blokové výjimce – specializační dohody“), nařízení Komise (EU) č. 316/2014 ze dne 21. března 2014 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie dohod o převodu technologií (Úř. věst. L 93, 28.3.2014, s. 17) („nařízení o blokových výjimkách – převod technologií“), nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 1) („nařízení o blokových výjimkách – vertikální dohody“).

(5)  Viz rovněž společné prohlášení o uplatňování antimonopolních pravidel během krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, vydané společně Evropskou komisí, Kontrolním úřadem ESVO a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž, které společně tvoří Evropskou síť pro hospodářskou soutěž (https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf).

(6)  Viz rovněž pokyny Komise týkající se optimálních a racionálních dodávek léčivých přípravků, aby se zabránilo jejich nedostatku v době šíření onemocnění COVID-19, které byly přijaty dne 8. dubna 2020.

(7)  Sdělení Komise – Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o horizontální spolupráci (Úř. věst. C 11, 14.1.2011, s 1).

(8)  Kromě obvyklých způsobů, jak se obrátit na Evropskou komisi nebo podat stížnost v souvislosti s porušením antimonopolních pravidel (https://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.html), mohou jednotlivci pomoci anonymně v boji proti kartelům a dalším praktikám narušujícím hospodářskou soutěž prostřednictvím nástroje Komise pro oznamovatele (https://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html). Program shovívavosti Komise, který podnikům umožňuje hlásit svou účast na kartelové dohodě výměnou za snížení pokuty, která je jim uložena, je nadále plně použitelný i v těchto mimořádných časech (https://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html).


Top