EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0404(01)

Sdělení Komise Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 2020/C 112 I/01

C/2020/2215

OJ C 112I , 4.4.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 112/1


SDĚLENÍ KOMISE

Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19

(2020/C 112 I/01)

1.   ÚVOD

1.

Dne 19. března 2020 přijala Komise sdělení „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ (1) (dále jen „dočasný rámec“), v němž jsou mimo jiné stanoveny možnosti, které mají členské státy podle pravidel EU k zajištění likvidity a přístupu k financování pro podniky, zejména pro malé a střední podniky, které v tomto období čelí náhlému nedostatku, aby se mohly zotavit ze současné situace. Cílem je stanovit rámec, který členským státům umožní podpořit podniky, které se potýkají s obtížemi v důsledku stávajícího šíření koronavirové nákazy COVID-19, a zároveň zachovat integritu vnitřního trhu EU a zajistit rovné podmínky.

2.

Cílené a přiměřené uplatňování kontroly státní podpory ze strany EU slouží k zajištění toho, aby vnitrostátní podpůrná opatření účinně pomáhala postiženým podnikům nejen během šíření koronavirové nákazy COVID-19, avšak umožnila jim i zotavit se ze stávající situace, a to při současném zohlednění důležitosti splnění cílů dvojí transformace, ekologické a digitální v souladu s cíli EU.

3.

Cílem tohoto sdělení je v kontextu šíření koronavirové nákazy COVID-19 určit další dočasná opatření státní podpory, která Komise považuje za slučitelná podle čl. 107 odst. 3 SFEU.

4.

Komise se domnívá, že kromě zajištění přístupu k likviditě a financování je rovněž nezbytné usnadnit výzkum a vývoj zaměřený na boj proti COVID-19, podpořit výstavbu a modernizaci zařízení pro testování příslušných produktů určených na boj s tímto onemocněním, jakož i vytvářet další kapacity pro výrobu produktů, které jsou nezbytné k reakci na jeho šíření. Patří sem příslušné léčivé přípravky (včetně očkovacích látek) a léčebný materiál a postupy, jejich meziprodukty, účinné složky léčivých přípravků a suroviny, zdravotnické prostředky, nemocniční a lékařské vybavení (včetně ventilátorů a ochranných oděvů a pomůcek, jakož i diagnostických nástrojů) a nezbytné suroviny, dezinfekční prostředky a jejich meziprodukty a chemické suroviny nezbytné pro jejich výrobu a nástroje pro sběr a zpracování dat.

5.

Za současných okolností je také zásadní zachovat zaměstnanost. Cenným nástrojem ke snížení omezení likvidity podniků a zachování zaměstnanosti může být odklad plateb daní a příspěvků na sociální zabezpečení. Pokud se takové odklady vztahují na celé hospodářství, nespadají do oblasti působnosti kontroly státní podpory. Pokud podnikům poskytují selektivní výhodu, k čemuž může dojít v případě, že se omezují na určitá odvětví (např. dopravu, cestovní ruch, zdraví), regiony nebo druhy podniků, zahrnují podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

6.

V zájmu zachování zaměstnanosti mohou členské státy stejným způsobem zvážit příspěvek na mzdové náklady podniků, které by jinak z důvodu šíření COVID-19 propouštěly zaměstnance. Pokud se takové režimy podpory vztahují na celé hospodářství, nespadají do oblasti působnosti kontroly státní podpory. Pokud se omezují na určitá odvětví (např. dopravu, cestovní ruch, zdraví), regiony nebo druhy podniků, zahrnují podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

7.

Komise zastává kladný postoj vůči opatřením, která členské státy přijaly s cílem zvýšit flexikuritu a zabránit masivnímu propouštění. Obecně použitelné režimy dočasného propouštění, které mají za cíl poskytnout zaměstnancům plnou nebo částečnou kompenzaci za ztrátu příjmů, zatímco jsou na nucené dovolené, obvykle nejsou selektivní.

8.

Z uplatňování dočasného rámce navíc vyplynulo, že je u některých ustanovení, zejména v oddílech 3.1, 3.2, 3.3 a 3.5, zapotřebí uvést další vysvětlivky a provést změny.

2.   ZMĚNY DOČASNÉHO RÁMCE

9.

Následující změny dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 nabudou účinku od 3. dubna 2020.

10.

Vkládá se bod 16a:

„16a. Kromě toho se Komise domnívá, že nad rámec opatření podpory povolených podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a stávajících možností podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU je rovněž nezbytné urychlit výzkum a vývoj zaměřený na boj proti COVID-19, podpořit infrastruktury pro testování a rozšiřování výroby, které přispívají k vývoji příslušných produktů určených na boj s COVID-19, jakož i podpořit výrobu produktů, které jsou nezbytné k reakci na jeho šíření. Toto sdělení proto stanoví podmínky, za nichž bude Komise taková opatření považovat za slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Komise náležitě zohlednila společný cíl sledovaný těmito opatřeními podpory a jejich pozitivní účinky v oblasti řešení mimořádné zdravotní krize vyvolané šířením koronavirové nákazy COVID-19 a vyvážení možných negativních účinků těchto opatření na vnitřní trh.“

11.

Bod 20 se nahrazuje tímto:

„20. Veškerou podporu v různých oddílech tohoto sdělení lze vzájemně kumulovat, kromě:

a)

podpory poskytnuté podle oddílu 3.2 a 3.3, je-li podpora poskytnuta na stejný podkladový úvěr a celková výše úvěru na podnik přesahuje prahové hodnoty uvedené v bodě 25 písm. d) nebo v bodě 27 písm. d) tohoto sdělení, a

b)

podpory poskytnuté podle oddílů 3.6, 3.7 a 3.8, pokud se podpora týká týchž způsobilých nákladů (2).“

12.

Úvodní pododstavec bodu 22 a písm. a) a c) tohoto pododstavce se nahrazují tímto:

„22. Komise bude tuto státní podporu považovat za slučitelnou s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU za předpokladu, že budou splněny všechny následující podmínky (zvláštní ustanovení pro odvětví zemědělské prvovýroby a rybolovu a akvakultury jsou uvedena v bodě 23):

a)

celková podpora nesmí přesáhnout 800 000 EUR na podnik. Podpora může být poskytnuta ve formě přímých grantů, daňových a platebních výhod nebo jiných forem, jako jsou vratné zálohy, záruky, úvěry a kapitál, pokud celková nominální hodnota těchto opatření zůstane nižší než celkový strop 800 000 EUR na podnik; u všech použitých částek se musí jednat o hrubé částky, tj. před srážkou daně nebo jiného poplatku;“

„c)

Podporu nelze poskytnout podnikům, které k 31. prosinci 2019 již byly v obtížích (ve smyslu obecného nařízení o blokových výjimkách (3)).“

13.

Bod 23 se nahrazuje tímto:

„23. Odchylně od bodu 22 písm. a) se na podporu poskytnutou podnikům v odvětvích zemědělství, rybolovu a akvakultury kromě podmínek uvedených v bodě 22 písm. b) až e) vztahují tyto zvláštní podmínky:

a)

celková podpora nepřekročí 120 000 EUR na jeden podnik činný v odvětví rybolovu a akvakultury (4) nebo 100 000 EUR na jeden podnik činný v prvovýrobě zemědělských produktů (5); podpora může být poskytnuta ve formě přímých dotací, daňových a platebních výhod nebo jiných forem, jako jsou vratné zálohy, záruky, úvěry a kapitál, pokud celková nominální hodnota těchto opatření nepřekročí celkový strop 120 000 EUR nebo 100 000 EUR na podnik; u všech použitých částek se musí jednat o hrubé částky, tj. před srážkou daně nebo jiného poplatku;

b)

podpora poskytnutá podnikům činným v prvovýrobě zemědělských produktů nesmí být stanovena na základě ceny ani množství produktů uvedených na trh;

c)

podpora podnikům činným v odvětví rybolovu a akvakultury se netýká žádné z kategorií podpory uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) až k) nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (6).“

14.

Vkládá se bod 23a, který zní:

„23a. Pokud je podnik činný v několika odvětvích, pro něž platí různé maximální částky podle bodů 22 písm. a) a 23 písm. a), dotčený členský stát zajistí vhodnými způsoby, jako je např. oddělené účetnictví, aby byl u každé z těchto činností dodržen příslušný strop.“

15.

Bod 25 se nahrazuje tímto:

„25. Komise bude takovouto státní podporu poskytnutou ve formě nových veřejných záruk za individuální úvěry v reakci na šíření koronavirové nákazy COVID-19 považovat za slučitelnou s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU za předpokladu, že:

a)

Prémie za záruky se pro individuální úvěry stanoví na minimální úrovni, která se bude postupně zvyšovat v závislosti na prodlužování doby trvání zaručeného úvěru, jak je uvedeno v následující tabulce:

Kategorie příjemce

Za 1. rok

Za 2.–3. rok

Za 4.–6. rok

Malé a střední podniky

25 bazických bodů

50 bazických bodů

100 bazických bodů

Velké podniky

50 bazických bodů

100 bazických bodů

200 bazických bodů

b)

Na základě výše uvedené tabulky mohou členské státy oznámit alternativní režimy, přičemž v případě jistiny každého individuálního podkladového úvěru lze modulovat trvání záruky, prémie za záruky a zajištění záruky (např. pokrytí pomocí nižší záruky by mohlo kompenzovat delší dobu trvání nebo by mohlo umožnit použití nižších prémií za záruky; pro celé trvání záruky by se mohla použít paušální prémie, je-li vyšší než minimální prémie za 1. rok stanovená ve výše uvedené tabulce pro každou kategorii příjemců, upravená v závislosti na době trvání záruky a zajištění záruky podle tohoto odstavce).

c)

Záruka se poskytuje nejpozději do 31. prosince 2020.

d)

U úvěrů se splatností po 31. prosinci 2020 nepřekročí celková částka úvěrů na příjemce:

i.

dvojnásobek ročních mzdových nákladů příjemce (včetně nákladů na sociální zabezpečení, jakož i nákladů na zaměstnance, kteří pro podnik pracují, ale jsou na výplatní listině dodavatelů) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok. V případě podniků, které byly založeny 1. ledna 2019 nebo později, nesmí maximální výše úvěru překročit odhadované roční mzdové náklady za první dva roky jejich činnosti; nebo

ii.

25 % celkového obratu příjemce v roce 2019; nebo

iii.

s náležitým odůvodněním a na základě čestného prohlášení příjemce o jeho potřebách v oblasti likvidity (7) lze úvěr navýšit tak, aby pokryl potřebnou likviditu od okamžiku poskytnutí po nadcházejících osmnáct měsíců (malé a střední podniky) či nadcházejících dvanáct měsíců (velké podniky);

e)

U úvěrů se splatností do 31. prosince 2020 může být částka jistiny úvěru vyšší než podle bodu 25 písm. d) s náležitým odůvodněním a za předpokladu, že je nadále zajištěna přiměřenost podpory.

f)

Doba trvání záruky je omezena na maximálně šest let, nedojde-li ke změně podle bodu 25 písm. b), a veřejná záruka nesmí překročit:

i.

90 % jistiny úvěru, jsou-li ztráty poměrně a za stejných podmínek rozděleny mezi úvěrovou institucí a státem; nebo

ii.

35 % jistiny úvěru, jsou-li ztráty nejprve připsány státu a teprve poté úvěrové instituci (tj. záruka pro případ první ztráty); a

iii.

pokud se v obou výše uvedených případech výše úvěru v průběhu času snižuje, kupříkladu proto, že se úvěr začíná splácet, musí se úměrně snižovat i zaručená částka.

g)

Záruka se vztahuje na investiční úvěry a/nebo na úvěry na pracovní kapitál.

h)

Záruku nelze poskytnout podnikům, které k31. prosinci 2019 již byly v obtížích (ve smyslu obecného nařízení o blokových výjimkách (8)).

16.

Bod 27 se nahrazuje tímto:

„27. Komise bude státní podporu ve formě subvencí na veřejné úvěry v reakci na šíření koronavirové nákazy COVID-19 považovat za slučitelnou s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a)

Úvěr lze poskytnout za snížené úrokové sazby, která se rovná alespoň základní sazbě (jednoletá sazba IBOR nebo ekvivalentní sazba zveřejněná Komisí (9)) použitelné ke dni 1. ledna 2020 plus rozpětí úvěrového rizika uvedené v tabulce níže:

Kategorie příjemce

Rozpětí úvěrového rizika za 1. rok

Rozpětí úvěrového rizika za 2.–3. rok

Rozpětí úvěrového rizika za 4.–6. rok

Malé a střední podniky

25 bazických bodů (10)

50 bazických bodů (11)

100 bazických bodů

Velké podniky

50 bazických bodů

100 bazických bodů

200 bazických bodů

b)

Na základě výše uvedené tabulky mohou členské státy oznámit alternativní režimy, přičemž lze modulovat splatnost úvěrů a úroveň rozpětí úvěrového rizika, např. pro celou dobu trvání úvěru lze použít paušální rozpětí úvěrového rizika, je-li vyšší než minimální rozpětí úvěrového rizika za 1. rok v případě všech kategorií příjemců, upravené v závislosti na splatnosti úvěru podle tohoto odstavce (12).

c)

Smlouvy o úvěru musí být podepsány nejpozději do 31. prosince 2020 a jsou omezeny na nejvýše šest let, nedojde-li ke změně podle bodu 27 písm. b).

d)

U úvěrů se splatností po 31. prosinci 2020 nepřekročí celková částka úvěrů na příjemce:

i.

dvojnásobek ročních mzdových nákladů příjemce (včetně nákladů na sociální zabezpečení, jakož i nákladů na zaměstnance, kteří pro podnik pracují, ale jsou na výplatní listině dodavatelů) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok. V případě podniků, které byly založeny 1. ledna 2019 nebo později, nesmí maximální výše úvěru překročit odhadované roční mzdové náklady za první dva roky jejich činnosti; nebo

ii.

25 % celkového obratu příjemce v roce 2019; nebo

iii.

s náležitým odůvodněním a na základě čestného prohlášení příjemce o jeho potřebách v oblasti likvidity (13) lze úvěr navýšit tak, aby pokryl potřebnou likviditu od okamžiku poskytnutí po nadcházejících osmnáct měsíců (malé a střední podniky) či nadcházejících dvanáct měsíců (velké podniky).

e)

U úvěrů se splatností do 31. prosince 2020 může být částka jistiny úvěru na příjemce vyšší než podle bodu 27 písm. d) s náležitým odůvodněním a za předpokladu, že je nadále zajištěna přiměřenost podpory.

f)

Úvěr se vztahuje na investiční potřeby a/nebo na potřeby pracovního kapitálu.

g)

Úvěr nelze poskytnout podnikům, které již byly k 31. prosinci 2019 v obtížích (ve smyslu obecného nařízení o blokových výjimkách (14)).“

17.

Oddíl 3.5 se nahrazuje tímto:

„Oddíl 3.5: Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů

32.

Sdělení Komise o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů stanoví, že obchodovatelná rizika nesmí být pokryta pojištěním vývozních úvěrů s podporou členských států. V důsledku současné situace způsobené šířením koronavirové nákazy COVID-19 a po veřejné konzultaci o dostupnosti krátkodobého pojištění vývozních úvěrů pro vývoz do všech zemí s obchodovatelným rizikem Komise dospěla k závěru, že kapacita soukromého pojištění krátkodobých vývozních úvěrů je všeobecně nedostatečná a krytí obchodovatelných rizik je dočasně nedostupné.

33.

Komise v této souvislosti považuje všechna obchodní a politická rizika spojená s vývozem do zemí uvedených v příloze sdělení Komise o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů za dočasně neobchodovatelná do 31. prosince 2020 (15).“

18.

Vkládá se nový oddíl, který zní:

„Oddíl 3.6 Podpora na výzkum a vývoj zaměřený na boj proti COVID-19

34.

Nad rámec stávajících možností na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU je nezbytné usnadnit výzkum a vývoj (VaV) zaměřený na boj proti COVID-19, aby bylo možné řešit současnou mimořádnou zdravotní krizi.

35.

Komise bude považovat podporu na projekty VaV, které se zabývají výzkumem zaměřeným na boj proti COVID-19 a dalším virovým onemocněním (16), včetně projektů, jimž byla v rámci nástroje pro malé a střední podniky, který je součástí programu Horizont 2020, udělena značka kvality – pečeť excelence specifická pro COVID-19, za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud budou splněny všechny tyto podmínky:

a)

podpora se poskytuje ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění do 31. prosince 2020;

b)

u projektů VaV zahájených od 1. února 2020 nebo u projektů, kterým byla udělena pečeť excelence specifická pro COVID-19, se má za to, že podpora má motivační účinek; u projektů zahájených před 1. únorem 2020 se má za to, že podpora má motivační účinek, je-li nezbytná k urychlení nebo rozšíření rozsahu projektu. V takových případech jsou pro podporu způsobilé pouze dodatečné náklady související s urychlením nebo rozšířením rozsahu projektu;

c)

způsobilými náklady mohou být veškeré náklady nezbytné pro projekt VaV po dobu jeho trvání, včetně nákladů na zaměstnance, nákladů na digitální a výpočetní zařízení, na diagnostické nástroje, na nástroje pro sběr a zpracování dat, na služby VaV, na předklinická a klinická hodnocení (fáze hodnocení I–IV), na získání, uznání a obranu patentů a jiných nehmotných aktiv, na získání posouzení shody a/nebo povolení nezbytných pro uvádění na trh nových a vylepšených očkovacích látek a léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, nemocničního a lékařského vybavení, dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek; hodnocení fáze IV jsou způsobilá, pokud umožňují další vědecký nebo technologický pokrok;

d)

intenzita podpory pro každého příjemce může pokrýt 100 % způsobilých nákladů na základní výzkum a nesmí přesáhnout 80 % způsobilých nákladů na průmyslový výzkum a experimentální vývoj (17);

e)

intenzitu podpory pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj lze zvýšit o 15 procentních bodů, pokud výzkumný projekt podporuje více než jeden členský stát nebo pokud je projekt prováděn v rámci přeshraniční spolupráce s výzkumnými organizacemi či jinými podniky;

f)

podporu v rámci tohoto opatření lze kombinovat s podporou z jiných zdrojů na uhrazení stejných způsobilých nákladů za předpokladu, že kombinovaná podpora nepřesáhne stropy stanovené v písmenech d) a e) výše;

g)

příjemce podpory se zaváže, že třetím stranám v EHP poskytne nevýhradní licence za nediskriminačních tržních podmínek;

h)

podporu nelze poskytnout podnikům, které již byly k 31. prosinci 2019 v obtížích (ve smyslu obecného nařízení o blokových výjimkách (18)).“

19.

Vkládá se nový oddíl, který zní:

„Oddíl 3.7 Investiční podpora na infrastruktury pro testování a rozšiřování výroby

36.

Nad rámec stávajících možností na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU je nezbytné podporovat infrastruktury pro testování a rozšiřování výroby, které přispívají k vývoji produktů určených na boj s COVID-19.

37.

Komise proto bude považovat investiční podporu na budování nebo modernizaci infrastruktur pro testování a rozšiřování výroby, které jsou nezbytné pro vývoj, testování a rozšíření výroby produktů určených na boj s COVID-19 až do jejich prvního průmyslového využití, než se začnou vyrábět masově, jak je uvedeno v oddíle 3.8, za slučitelnou s vnitřním trhem, budou-li splněny tyto podmínky:

a)

podpora se poskytuje na budování nebo modernizaci infrastruktur pro testování a rozšiřování výroby, které jsou nezbytné pro vývoj, testování a rozšíření výroby produktů určených na boj s COVID-19 až do jejich prvního průmyslového využití, než se začnou vyrábět masově. Mezi tyto produkty patří příslušné léčivé přípravky (včetně očkovacích látek) a léčebný materiál a postupy, jejich meziprodukty, účinné složky léčivých přípravků a suroviny, zdravotnické prostředky, nemocniční a lékařské vybavení (včetně ventilátorů a ochranných oděvů a pomůcek, jakož i diagnostických nástrojů) a nezbytné suroviny, dezinfekční prostředky a jejich meziprodukty a chemické suroviny nezbytné pro jejich výrobu, jakož i nástroje pro sběr/zpracování dat;

b)

podpora se poskytuje ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění nebo vratných záloh do 31. prosince 2020;

c)

u projektů zahájených od 1. února 2020 se má za to, že podpora má motivační účinek; u projektů zahájených před 1. únorem 2020 se má za to, že podpora má motivační účinek, je-li nezbytná k urychlení nebo rozšíření rozsahu projektu. V takových případech jsou pro podporu způsobilé pouze dodatečné náklady související s urychlením nebo rozšířením rozsahu projektu;

d)

investiční projekt musí být dokončen do šesti měsíců ode dne poskytnutí podpory. Investiční projekt se považuje za dokončený, pokud je jako dokončený uznán vnitrostátními orgány. Není-li šestiměsíční lhůta dodržena, vrátí se za každý měsíc zpoždění 25 % částky podpory poskytnuté formou přímých grantů nebo daňových zvýhodnění, ledaže je zpoždění způsobeno faktory, které příjemce podpory nemůže ovlivnit. Je-li lhůta dodržena, je podpora ve formě vratných záloh změněna na granty; není-li tomu tak, je vratná záloha vrácena ve stejných ročních splátkách do pěti let ode dne poskytnutí podpory;

e)

způsobilými náklady jsou investiční náklady nezbytné pro zřízení infrastruktur pro testování a rozšiřování výroby nezbytných k vývoji produktů uvedených v písmenu a) výše. Intenzita podpory nesmí přesáhnout 75 % způsobilých nákladů;

f)

maximální přípustnou intenzitu podpory u přímého grantu nebo daňového zvýhodnění lze zvýšit o dalších 15 procentních bodů, a to buď v případě, že je investice dokončena do dvou měsíců ode dne poskytnutí podpory nebo dne uplatnění daňového zvýhodnění, nebo v případě, že podpora pochází od více než jednoho členského státu. Pokud je podpora poskytnuta ve formě vratné zálohy a investice je dokončena do dvou měsíců, nebo pokud podpora pochází od více než jednoho členského státu, lze poskytnout dalších 15 procentních bodů;

g)

podporu v rámci tohoto opatření nelze kombinovat s jinou investiční podporou na uhrazení stejných způsobilých nákladů;

h)

navíc k přímému grantu, daňovému zvýhodnění nebo vratné záloze nebo jako nezávislé opatření podpory lze poskytnout záruku k pokrytí ztrát. Záruka k pokrytí ztrát je vydána do jednoho měsíce od podání žádosti o tuto záruku podnikem; výše ztráty, která má být nahrazena, je stanovena pět let po dokončení investice. Částka náhrady se vypočítá jako rozdíl mezi součtem investičních nákladů, přiměřeného zisku ve výši 10 % p. a. z investičních nákladů za období pěti let a provozních nákladů na jedné straně a součtem obdrženého přímého grantu, příjmů za období pěti let a konečné hodnoty projektu;

i)

cena účtovaná za služby poskytované infrastrukturou pro testování a rozšiřování výroby odpovídá tržní ceně;

j)

infrastruktury pro testování a rozšiřování výroby jsou přístupné několika uživatelům a přístup je udělen na transparentním a nediskriminačním základě. Podnikům, které financovaly nejméně 10 % investičních nákladů, může být udělen přednostní přístup za výhodnějších podmínek;

k)

podporu nelze poskytnout podnikům, které již byly k 31. prosinci 2019 v obtížích (ve smyslu obecného nařízení o blokových výjimkách (19)).“

20.

Vkládá se nový oddíl, který zní:

„Oddíl 3.8 Investiční podpora na výrobu produktů určených na boj s COVID-19

38.

Nad rámec stávajících možností na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU je nezbytné usnadnit výrobu produktů určených na boj s COVID-19. To zahrnuje: příslušné léčivé přípravky (včetně očkovacích látek) a léčebný materiál a postupy, jejich meziprodukty, účinné složky léčivých přípravků a suroviny; zdravotnické prostředky, nemocniční a lékařské vybavení (včetně ventilátorů, ochranných oděvů a pomůcek, jakož i diagnostických nástrojů) a nezbytné suroviny; dezinfekční prostředky a jejich meziprodukty a chemické suroviny nezbytné pro jejich výrobu; nástroje pro sběr/zpracování dat.

39.

Komise bude považovat investiční podporu na výrobu produktů určených na boj s COVID-19 za slučitelnou s vnitřním trhem za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a)

investiční podpora se poskytuje na výrobu produktů určených na boj s COVID-19, např. léčivých přípravků (včetně očkovacích látek) a léčebného materiálu a postupů, jejich meziproduktů, účinných složek léčivých přípravků a surovin; zdravotnických prostředků, nemocničního a lékařského vybavení (včetně ventilátorů, ochranných oděvů a pomůcek, jakož i diagnostických nástrojů) a nezbytných surovin; dezinfekčních prostředků a jejich meziproduktů a chemických surovin nezbytných pro jejich výrobu; nástrojů pro sběr/zpracování dat;

b)

podpora se poskytuje formou přímých grantů, daňových zvýhodnění nebo vratných záloh do 31. prosince 2020;

c)

u projektů zahájených od 1. února 2020 se má za to, že podpora má motivační účinek; u projektů zahájených před 1. únorem 2020 se má za to, že podpora má motivační účinek, je-li nezbytná k urychlení nebo rozšíření rozsahu projektu. V takových případech jsou pro podporu způsobilé pouze dodatečné náklady související s urychlením nebo rozšířením rozsahu projektu;

d)

investiční projekt je dokončen do šesti měsíců ode dne poskytnutí podpory. Investiční projekt se považuje za dokončený, pokud je jako dokončený uznán vnitrostátními orgány. Není-li šestiměsíční lhůta dodržena, vrátí se za každý měsíc zpoždění 25 % částky podpory poskytnuté formou přímých grantů nebo daňových zvýhodnění, ledaže je zpoždění způsobeno faktory, které příjemce podpory nemůže ovlivnit. Je-li lhůta dodržena, je podpora ve formě vratných záloh změněna na granty; není-li tomu tak, je vratná záloha vrácena ve stejných ročních splátkách do pěti let ode dne poskytnutí podpory;

e)

způsobilé náklady se týkají všech investičních nákladů nezbytných pro výrobu produktů uvedených v písmeni a) a nákladů na zkušební provoz nových výrobních zařízení. Intenzita podpory nesmí přesáhnout 80 % způsobilých nákladů;

f)

maximální přípustnou intenzitu podpory u přímého grantu nebo daňového zvýhodnění lze zvýšit o dalších 15 procentních bodů, a to buď v případě, že je investice dokončena do dvou měsíců ode dne poskytnutí podpory nebo dne uplatnění daňového zvýhodnění, nebo v případě, že podpora pochází od více než jednoho členského státu. Pokud je podpora poskytnuta ve formě vratné zálohy a investice je dokončena do dvou měsíců nebo pokud podpora pochází od více než jednoho členského státu, lze poskytnout dalších 15 procentních bodů;

g)

podporu v rámci tohoto opatření nelze kombinovat s jinou investiční podporou na uhrazení stejných způsobilých nákladů;

h)

navíc k přímému grantu, daňovému zvýhodnění nebo vratné záloze nebo jako nezávislé opatření podpory lze poskytnout záruku k pokrytí ztrát. Záruka k pokrytí ztrát je vydána do jednoho měsíce od podání žádosti o tuto záruku podnikem; výše ztráty, která má být nahrazena, je stanovena pět let po dokončení investice. Částka náhrady se vypočítá jako rozdíl mezi součtem investičních nákladů, přiměřeného zisku ve výši 10 % p. a. u investičních nákladů za období pěti let a provozních nákladů na jedné straně a součtem obdrženého přímého grantu, příjmů za období pěti let a konečné hodnoty projektu;

i)

podporu nelze poskytnout podnikům, které již byly k 31. prosinci 2019 v obtížích (ve smyslu obecného nařízení o blokových výjimkách (20)).“

21.

Vkládá se nový oddíl, který zní:

„Oddíl 3.9 Podpora ve formě odkladů daní a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení

40.

Odklady platby daní a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení mohou být cenným nástrojem k omezení nedostatku likvidity podniků (včetně osob samostatně výdělečně činných) a zachování zaměstnanosti. Pokud mají tyto odklady obecnou platnost a nezvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, nespadají do oblasti působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU. Jsou-li omezeny například na určitá odvětví, regiony nebo druhy podniků, zahrnují podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU (21).

41.

Komise bude považovat za slučitelné s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU režimy podpory, které spočívají v dočasných odkladech daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení, které se vztahují na podniky (včetně osob samostatně výdělečně činných), jež jsou obzvláště postiženy šířením koronavirové nákazy COVID-19, například podniky v určitých odvětvích nebo regionech nebo podniky určité velikosti. To platí i pro opatření stanovená v souvislosti s fiskálními povinnostmi a povinnostmi v oblasti sociálního zabezpečení, jejichž cílem je zmírnit nedostatek likvidity, jemuž příjemci čelí, mimo jiné včetně odkladu plateb ve splátkách, snadnějšího přístupu k platebním plánům daňového dluhu a poskytnutí bezúročných období, pozastavení vymáhání dlužných daní a urychleného vrácení daně. Podpora se poskytne před 31. prosincem 2020 a datum ukončení odkladu se stanoví nejpozději na 31. prosince 2022.“

22.

Vkládá se nový oddíl, který zní:

„Oddíl 3.10 Podpora ve formě subvencování mzdových nákladů na zaměstnance s cílem zabránit propouštění během šíření koronavirové nákazy COVID-19

42.

V zájmu zachování zaměstnanosti mohou členské státy zvážit, že přispějí na mzdové náklady podniků (včetně osob samostatně výdělečně činných), které by jinak kvůli šíření koronavirové nákazy COVID-19 propouštěly zaměstnance. Pokud se takové režimy podpory vztahují na celé hospodářství, nespadají do oblasti působnosti kontroly státní podpory ze strany Unie. Poskytují-li podnikům selektivní výhodu, což může nastat, pokud jsou omezeny na určitá odvětví, regiony nebo druhy podniků, zahrnují podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

43.

Pokud tato opatření představují podporu, Komise je bude považovat za slučitelná s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a)

cílem podpory je zabránit propouštění během šíření koronavirové nákazy COVID-19;

b)

podpora se poskytuje ve formě režimů pro podniky v určitých odvětvích nebo regionech nebo podniky určité velikosti, jež jsou obzvláště postiženy šířením koronavirové nákazy COVID-19;

c)

subvence mzdových nákladů se poskytují po dobu nejvýše dvanácti měsíců po podání žádosti o podporu, a to v případě zaměstnanců, kteří by jinak byli kvůli pozastavení nebo omezení obchodní činnosti v důsledku šíření koronavirové nákazy COVID-19 propuštěni, a za podmínky, že zaměstnanci, kteří mají ze subvence prospěch, zůstávají po celou dobu, kdy je podpora poskytována, trvale zaměstnáni;

d)

měsíční subvence mzdových nákladů nesmí přesáhnout 80 % měsíčního hrubého platu (včetně příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení) zaměstnanců, kteří mají ze subvence prospěch. Členské státy mohou rovněž oznámit – zejména v zájmu nízkopříjmových kategorií – alternativní metody výpočtu intenzity podpory, jako je použití vnitrostátní průměrné mzdy nebo minimální mzdy, a to za předpokladu, že je nadále zajištěna přiměřenost podpory;

e)

subvence mzdových nákladů lze kombinovat s jinými obecně dostupnými nebo selektivními opatřeními na podporu zaměstnanosti za předpokladu, že kombinovaná podpora nevede k nadměrné kompenzaci mzdových nákladů na dotčené zaměstnance. Subvence mzdových nákladů lze dále kombinovat s odklady daní a odklady plateb sociálního zabezpečení.“

23.

Bod 34 se označuje jako bod 44 a nahrazuje se tímto:

„44. S výjimkou podpory poskytnuté podle oddílů 3.9 a 3.10 musí členské státy zveřejnit příslušné informace (22) o každé jednotlivé podpoře poskytnuté podle tohoto sdělení na souhrnných internetových stránkách věnovaných státní podpoře nebo v příslušném IT nástroji Komise (23) do dvanácti měsíců od poskytnutí podpory.“

24.

Body 35–42 se označují jako body 45–52.

(1)  Sdělení Komise ze dne 19. března 2020, C(2020) 1863 (Úř. věst. C 91I, 20.3.2020, s. 1).

(2)  Za předpokladu, že jsou dodržena pravidla podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), a podle různých nařízení de minimis, lze dočasná opatření podpory upravená tímto sdělením kumulovat v souladu s pravidly kumulace stanovenými v obecném nařízení o blokových výjimkách a v různých nařízeních de minimis, zejména v nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1), nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 9), nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 45) a nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 114, 26.4.2012, s. 8).

(3)  Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1). Každý odkaz v tomto dočasném rámci na definici „podniku v obtížích“ uvedenou v čl. 2 bodě 18 nařízení (EU) č. 651/2014 se považuje i za odkaz na definice uvedené v čl. 2 bodě 14 nařízení (EU) č. 702/2014 a v čl. 3 bodě 5 nařízení č. 1388/2014.

(4)  Podle definice v čl. 2 bodě 1 nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 45).

(5)  Všechny produkty uvedené v příloze I SFEU s výjimkou produktů odvětví rybolovu a akvakultury.

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 45).

(7)  Plán likvidity může zahrnovat pracovní kapitál i investiční náklady.

(8)  Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(9)  Základní sazby vypočítané v souladu se sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úř. věst. C 14, 19.1.2008, s. 6) a zveřejněné na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž na adrese https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(10)  Minimální celková výsledná úroková sazba (základní sazba plus rozpětí úvěrového rizika) by měla činit alespoň 10 bazických bodů ročně.

(11)  Minimální celková výsledná úroková sazba (základní sazba plus rozpětí úvěrového rizika) by měla činit alespoň 10 bazických bodů ročně.

(12)  Minimální celková výsledná úroková sazba (základní sazba plus rozpětí úvěrového rizika) by měla činit alespoň 10 bazických bodů ročně.

(13)  Potřeby v oblasti likvidity mohou zahrnovat pracovní kapitál i investiční náklady.

(14)  Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(15)  Sdělení Komise, kterým se mění příloha sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů, C(2020) 2044 final ze dne 27. března 2020 (Úř. věst. C 101I, 28.3.2020, s. 1).

(16)  Výzkum zaměřený na boj proti COVID-19 a dalším virovým onemocněním zahrnuje výzkum očkovacích látek, léčivých přípravků a léčebného materiálu a postupů, zdravotnických prostředků a nemocničního a lékařského vybavení, dezinfekčních prostředků a ochranných oděvů a pomůcek, jakož i příslušných inovací postupů pro účinnou výrobu požadovaných produktů.

(17)  Podle definic v čl. 2 bodech 84, 85 a 86 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(18)  Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(19)  Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(20)  Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1)

(21)  Viz rovněž bod 118 sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, C(2016) 2946 (Úř. věst. C 262, 19.7.2016, s. 1).

(22)  S odkazem na informace požadované v příloze III nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, v příloze III nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a příloze III nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014. U vratných záloh, záruk, úvěrů a jiných forem může být nominální hodnota podkladového nástroje uvedena podle jednotlivých příjemců. U daňových a platebních výhod může být výše jednotlivých podpor uvedena v rozpětích.

(23)  Stránka, na níž lze pro účely transparentnosti veřejně vyhledávat v databázi státních podpor, zpřístupňuje v souladu s evropskými požadavky na transparentnost státní podpory údaje o jednotlivých případech, kdy členské státy udělily státní podporu, a je k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public.


Top