EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0324(01)

Sdělení Komise o zavádění zelených pruhů podle Pokynů týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb 2020/C 96 I/01

C/2020/1897

OJ C 96I , 24.3.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 96/1


SDĚLENÍ KOMISE

o zavádění zelených pruhů podle Pokynů týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb

(2020/C 96 I/01)

Shrnutí

Pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb (1) , které Evropská komise přijala dne 16. března 2020, zdůrazňují zásadu, že všechny vnitřní hranice EU by měly zůstat otevřené pro náklad a že musí být zaručeny dodavatelské řetězce základních produktů. Volný pohyb zboží, zejména v době nouze a v zájmu všech, vyžaduje, aby členské státy pokyny dodržovaly a plně je prováděly na všech hraničních přechodech na vnitřních hranicích. Tento dokument má členským státům pomoci při provádění pokynů, pokud jde o zelené pruhy. Jeho cílem je vyvolat spolupráci napříč EU, která zajistí, aby se veškerý náklad, včetně mimo jiné základního zboží, jako jsou potraviny a zdravotnické potřeby, dostal rychle a bez zdržení do svého cíle.

Aby byl zachován chod dodavatelských řetězců v celé EU a zajištěno fungování jednotného trhu se zbožím, žádají se členské státy, aby tam, kde existují nebo byly zavedeny kontroly na vnitřních hranicích, okamžitě označily všechny relevantní hraniční přechody transevropské dopravní sítě (TEN-T) na vnitřní hranici a také další hraniční přechody (nakolik to považují za důležité), jako hraniční přechody se „zelenými pruhy“ – pro pozemní (silniční a železniční), námořní a leteckou dopravu.

Průjezd těmito hraničními přechody se „zelenými pruhy“ by včetně všech kontrol a zdravotních prohlídek pracovníků v dopravě neměl na vnitřní pozemní hranici přesáhnout 15 minut. Hraniční přechody se „zelenými pruhy“ by měly být otevřeny pro všechna nákladní vozidla převážející jakýkoli druh zboží.

Členské státy by měly okamžitě jednat, aby dočasně pozastavily všechny druhy omezení přístupu k pozemním komunikacím zavedených na jejich území (víkendové, noční, odvětvové zákazy atd.) pro provozovatele silniční nákladní dopravy a pro nezbytný volný pohyb pracovníků v dopravě.

Pracovníkům v dopravě by mělo být bez ohledu na jejich státní příslušnost a místo pobytu povoleno překračovat vnitřní hranice. Omezení, jako jsou cestovní omezení a povinná karanténa pracovníků v dopravě, by měla být zrušena, aniž by přitom byla dotčena pravomoc příslušných orgánů přijímat přiměřená a individuálně adaptovaná opatření k minimalizaci rizika nákazy.

1.

Nákaza COVID-19 má zásadní rušivý dopad na evropskou dopravu a mobilitu. Evropský dodavatelský řetězec je udržován v chodu rozsáhlou sítí služeb nákladní dopravy se všemi druhy dopravy. Trvalý a nepřerušený chod služeb pozemní, námořní a letecké nákladní dopravy má klíčový strategický význam pro celou EU. Pozemní dodavatelské řetězce, zejména silniční, které dnes představují 75 % nákladní dopravy, obzvláště vážně postihlo zavedení zákazů vstupu na vnitřních hranicích a/nebo omezení pro vstup řidičů z povolání do některých členských států. Čekání na některých vnitřních hranicích EU překračovalo v posledních dnech i 24 hodin, a to i pokud jde o zdravotnické potřeby.

2.

Toto sdělení naléhavě vyzývá členské státy, aby plně prováděly Pokyny týkající se opatření správy hranic u veškeré nákladní přepravy uvnitř EU (2), a dává jim konkrétní doplňkové pokyny k provádění odstavců 1 až 6, 8, 10, 11, 19 a 22 těchto pokynů. Vyzývá členské státy, aby zavedly nezbytná provozní a organizační opatření s tím, že tato mimořádná opatření budou dočasná po dobu izolace koronaviru.

1.   Zajištění nepřetržitých toků v síti TEN-T

3.

Transevropská dopravní síť (3), kterou tvoří nejdůležitější tepny silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a jejíž součástí jsou přístavy, letiště a multimodální terminály, hraje zásadní úlohu pro zajištění pohybu zboží. Zabezpečení plynulého toku veškerého zboží v této síti je zásadní pro zajištění účinné sanitární reakce na pandemii, pro ujištění obyvatelstva, že dodávky budou zabezpečeny, a pro zmírnění dopadu viru na ekonomiku.

4.

Členské státy by měly okamžitě provést následující opatření pro zajištění průchodné přepravy zboží v celé síti TEN-T.

5.

Zacházení se všemi nákladními vozidly a řidiči by mělo být nediskriminační, a to bez ohledu na původ, místo určení či zemi registrace vozidla nebo státní příslušnost řidiče. Členské státy by neměly rozlišovat mezi vozidly přepravujícími zboží k použití na jejich území a vozidly, která pouze projíždějí.

6.

Pokud existují nebo byly zavedeny kontroly na vnitřních hranicích, vyzývají se členské státy, aby určily relevantní hraniční přechody sítě TEN-T na vnitřní hranici (4), jakož i další významné hraniční přechody (nakolik je to nezbytné), jako hraniční přechody se „zelenými pruhy“.

7.

Průjezd těmito hraničními přechody se „zelenými pruhy“ včetně veškerých kontrol a prohlídek by neměl přesáhnout 15 minut. Budou-li hraniční přechody sítě TEN-T saturovány, měly by být otevřeny další hraniční přechody, jež budou zaměřeny výhradně na přepravu zboží. Ty by se měly nacházet co nejblíže hraničních přechodů sítě TEN-T.

8.

Hraniční přechody se „zelenými pruhy“ by měly být otevřené pro všechna nákladní vozidla, včetně všech těžkých a lehkých vozidel a případně vlaků a plavidel.

9.

Komise uznává, že v této krizi si některé členské státy přejí, aby byly určité druhy nákladu upřednostňovány. Avšak vzhledem ke komplexní povaze dodavatelských řetězců a potřebě zajistit volný oběh veškerého zboží by použití hraničních přechodů se „zelenými pruhy“ mělo být umožněno vozidlům přepravujícím jakýkoli druh zboží. Komise je připravena věnovat se v případě potřeby tomu, zda jsou zapotřebí další opatření k upřednostnění určitých kategorií zboží, a to i na základě osvědčených postupů na vnitrostátní úrovni, zdůrazňuje však, že členské státy by měly učinit vše pro to, aby byl zachován pohyb veškerého zboží. Přeprava záchrannou službou by měla mít prioritu vždy.

10.

Postupy na hraničních přechodech se „zelenými pruhy“by měly být omezeny a zjednodušeny na nezbytné minimum. Řidiči nákladních vozidel by měli být žádáni o předložení pouze dokladu totožnosti a řidičského průkazu a v případě potřeby standardního vzorového dopisu vystaveného zaměstnavatelem (příloha 3). Elektronické předložení/zobrazení dokumentů by mělo být považováno za dostačující.

11.

Zdravotní prohlídku lze provést před nebo za vnitřní hranicí, a to v závislosti na dostupné infrastruktuře, aby se zajistila plynulost provozu. Členské státy by se měly koordinovat tak, aby se zdravotní prohlídky prováděly jen na jedné straně hranice, aby se zabránilo překrývání a čekání. Zdravotní prohlídky by měly být v zásadě založeny na elektronickém měření tělesné teploty, nebudou-li k dispozici stejně rychlé, ale účinnější metody.

12.

Jiné kontroly dokladů a nákladu – například silniční kontroly – by měly být omezeny na minimum a neměly by překročit obvyklou úroveň, aby se zajistil volný tok zboží a zabránilo se dalším prodlevám.

13.

Kontroly a zdravotní prohlídky by měly být prováděny způsobem, který omezuje prodlevy, a neměly by tudíž vyžadovat, aby řidiči opouštěli vozidla.

14.

Národní kontaktní místa zřízená v návaznosti na telekonferenci ministerstev dopravy ze dne 18. března by měla spolupracovat, aby se zajistilo účinné fungování hraničních přechodů se „zelenými pruhy“. Komise zřídila platformu poskytující informace o příslušných krizových opatřeních v oblasti dopravy přijatých členskými státy (5).

15.

Pokud jde o Spojené království, s nímž se do konce přechodného období jedná jako s členským státem EU, o sousední třetí země, členy EHP, Švýcarsko, země a ekonomiky západního Balkánu, jakož i pokud jde o spolupráci se zeměmi, které se účastní mechanismu civilní ochrany Unie, zejména v rámci rozšířené sítě TEN-T, vyzývají se příslušné vnitrostátní orgány k úzké spolupráci se sítí kontaktních míst EU. To je nezbytné k plnému sladění všech nezbytných postupů, aby se zajistil tok veškerého zboží, a to jak zboží určeného pro tyto země, tak i v tranzitu z jedné části EU (nebo této širší skupiny zemí) do jiné. Komise bude též úzce spolupracovat se stálým sekretariátem Dopravního společenství, aby se usnadnila koordinace a provádění opatření mezi EU a šesti zeměmi západního Balkánu. Aniž jsou dotčeny zvláštní kontroly zboží nebo pracovníků v dopravě z podstaty a obvykle spojené s přechodem vnějších hranic jednotného trhu, případně celní unie nebo schengenského prostoru, měly by členské státy na takových vnějších hranicích v co největší možné míře uplatňovat prováděcí pokyny stanovené v tomto sdělení.

16.

Členské státy by měly na celém svém území dočasně pozastavit všechny typy dopravních omezení, která jsou pro nákladní dopravu zavedena (víkendové zákazy, noční zákazy, odvětvové zákazy atd.). Pozastavení těchto zákazů provozu přispěje ke zvýšení plynulosti provozu.

17.

Členské státy by měly zajistit dostupnost přiměřených hygienických zařízení a dodávek potravin/občerstvení pro pracovníky v dopravě na hlavních dopravních trasách. Jelikož je pravděpodobné, že podél cest nebude dostupné ubytování, a aby se omezila expozice nákaze, měly by členské státy zvážit naléhavé pozastavení zákazu týkajícího se pracovníků v dopravě trávících dobu odpočinku v kabinách vozidel, v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 561/2006 (6). V případě období delších než 30 dní Komise s ohledem na přetrvávající problémy kladně posoudí žádosti členského státu o povolení prodloužení těchto výjimek.

18.

Komise vyzývá členské státy, aby zřídily bezpečné tranzitní koridory, které umožní řidičům osobních vozidel a jejich spolucestujícím, například pracovníkům ve zdravotnictví a v dopravě, jakož i všem občanům EU vracejícím se domů, bez ohledu na jejich státní příslušnost, přímý přednostní průjezd danou zemí v kterémkoliv potřebném směru v rámci sítě TEN-T, za podmínky, že tyto osoby pojedou pouze po určené trase a budou po cestě dělat jen nezbytně nutné přestávky. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby měly funkční alespoň jedno letiště pro repatriaci osob a mezinárodní lety přepravující pomoc.

2.   Lépe uzpůsobená pravidla pro pracovníky v dopravě

19.

Členské státy by v rámci celkového úsilí o zachování zásadních dopravních toků měly rovněž přijmout opatření k zajištění volného pohybu všech pracovníků ve všech druzích mezinárodní dopravy v EU, jako jsou řidiči, námořníci, piloti, členové posádek, inspektoři kolejových vozidel, pracovníci v oblasti údržby atd.

20.

Zejména by měla být zrušena pravidla týkající se cestovních omezení a povinné karantény pracovníků v dopravě, kteří nevykazují příznaky onemocnění, aniž by byla dotčena povinnost příslušných orgánů přijmout přiměřená a zvlášť uzpůsobená opatření k minimalizaci rizika nákazy. Členské státy by například měly upustit od požadavků, aby pracovníci v dopravě, kteří nemají žádné příznaky, předkládali lékařské potvrzení o svém dobrém zdravotním stavu. Takové žádosti by byly nepřiměřené a měly by jen omezenou hodnotu vzhledem k možnosti asymptomatické nákazy po vydání takového potvrzení a vzhledem k tomu, že přístup k lékařům je již z důvodu epidemie COVID-19 obtížný.

21.

Pracovníkům by nemělo být bráněno v překračování vnitřní hranice za účelem výkonu svých povinností v odvětví dopravy: k potvrzení skutečnosti, že daný pracovník je činný v mezinárodní dopravě, by měla postačit mezinárodně uznávaná osvědčení o profesní způsobilosti. Během epidemie COVID-19 by tato osvědčení měla být po určitou přiměřenou dobu dočasně považována za platná i po skončení jejich platnosti

22.

V případě potřeby, například při absenci mezinárodně uznávaného osvědčení o profesní způsobilosti (např. u řidičů dodávek) nebo pokud platnost osvědčení skončila, mohou členské státy požadovat dopis zaměstnavatele daného pracovníka k prokázání jeho dobré víry, spolu s odpovídajícími osobními doklady, jež mu umožní překročit vnitřní hranici při výkonu jeho povolání. Komise za tímto účelem poskytuje standardní vzorový dopis (viz příloha 3).

23.

Pokládají-li to vnitrostátní orgány za nutné, měly by být zdravotní prohlídky pracovníků v dopravě v zásadě založeny na elektronickém měření tělesné teploty. Kontroly teploty u řidičů by se obvykle neměly provádět více než třikrát během téhož dne. Pokud má pracovník horečku a pohraniční orgány se domnívají, že by se mu nemělo povolit pokračovat v jízdě, měl by mít tento pracovník přístup k náležité zdravotní péči. Dotyčný členský stát by měl poskytnout odpovídající prostory k dočasnému umístění vozidla až do doby příjezdu náhradního řidiče.

24.

Komise rovněž doporučuje, aby byla využívána opatření k zajištění zvýšené hygieny na letištích, v přístavech, na železničních nádražích a jiných uzlech pozemní dopravy. Mělo by být zváženo určení prioritních pracovníků v dopravních uzlech, jakož i přijetí opatření k zajištění dezinfekce atd. Měla by být dodržována doporučení k zajištění bezpečnosti pracovníků v dopravě, která jsou např. uvedena v příloze 2.

25.

V zájmu zajištění nepřerušeného toku zboží a materiálů, zejména čerstvých potravin a základních potravin, živých zvířat a krmiv, surovin pro zemědělskou produkci, léků (včetně veterinárních léčiv), osobních ochranných prostředků a látek lidského původu a rovněž průmyslových vstupů pro výrobu a údržbu těchto procesů by měli být pracovníci ve všech druzích dopravy a provozovatelé kritických a zásadních služeb v rámci dodavatelského řetězce považováni za jednu z prioritních skupin – po zohlednění striktně léčebných potřeb – v distribuci a přidělování osobních ochranných prostředků, např. dezinfekčních přípravků a rukavic.

26.

Členské státy by měly spolupracovat s cílem usnadnit repatriaci pracovníků v dopravě, jejichž smlouvy skončily, a poskytnout jim veškerou nezbytnou pomoc při návratu do vlasti.

27.

Všechny tyto zásady by rovněž měly platit pro státní příslušníky třetích zemí, pokud jsou nezbytní k zajištění volného pohybu nákladu v rámci EU i do EU.

(1)  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

(2)  Zásady týkající se přepravy zboží uvedené v tomto sdělení se použijí obdobně na přepravu odpadů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadu (Úř. věst. L 190, 1.7.2006, s. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/maps.html

(4)  Viz příloha 1 a internetové stránky: Silniční hraniční přechody sítě TEN-T na vnitřní hranici

(5)  https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_cs; kontaktní údaje: EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).


PŘÍLOHA 1

Silniční hraniční přechody sítě TEN-T*

Image 1


PŘÍLOHA 2

Doporučení pro řidiče, příslušné podniky působící v dopravě a příslušné veřejné orgány zabývající se nákladní dopravou v návaznosti na epidemii viru COVID-19

Těmito doporučeními není dotčena nutnost dodržovat zvláštní pravidla hygieny a omezení shromažďování lidí jakož i další pravidla uložená vnitrostátními orgány na jejich příslušných územích.

Hlavním pravidlem je omezení shromažďování lidí, a řidiči by tak pokud možno neměli kvůli sociální interakci vystupovat z kabiny nákladního vozidla.

Zaměstnavatelé by měli řidičům poskytnout sanitační/dezinfekční gel a mýdlo.

Zaměstnavatelé by měli řidiče o doporučeních uvedených v této příloze informovat.

Je třeba vybízet k používání digitálních dokumentů a zaměstnavatelé by měli v maximální možné míře zasílat podnikům dokumenty s předstihem, jestliže vědí, že mohou být na místech nakládky/vykládky vyžadovány.

Pokud není možné sociální interakci zabránit, měli by řidiči nosit odpovídající ochranné prostředky, jako například rukavice.

Kabina vozidla by měla být před každým novým použitím vydezinfikována (např. jestliže má vozidlo řídit jiný řidič nebo zaměstnanec).

V místech nakládky a vykládky:

V místech nakládky a vykládky by řidiči měli pokud možno zůstat v kabině vozidla.

Nakládání a vykládání by měli v maximální možné míře vykonávat místní zaměstnanci společnosti, která zboží přijímá/odesílá. Je-li nutné, aby řidiči na tuto činnost dohlíželi, měli by zůstat v minimální bezpečné vzdálenosti od ostatních zaměstnanců a mít na sobě dostupný ochranný materiál, jako například rukavice.

Kdykoli je to možné, měly by být veškeré dokumenty týkající se přepravní operace zaslány společností elektronicky a v předstihu. Jestliže jsou v místech nakládky a vykládky vyměňovány tištěné dokumenty, doporučuje se, aby řidiči/zaměstnanci použili rukavice, antibakteriální gel na ruce nebo aby si ihned poté umyli ruce mýdlem a vodou.

Přestávky a odpočinek:

Řidiči by během přestávek a odpočinku na cestě měli dodržovat omezení shromažďování lidí. Doporučuje se, aby se během této doby co nejvíce vyhýbali blízkému kontaktu s ostatními osobami (řidiči, pracovníky na parkovištích atd.).

Jídlo by mělo být v maximální možné míře konzumováno buď venku stranou od ostatních osob, nebo v kabině vozidla. Jsou-li v místech zastávky k dispozici stravovací služby, doporučuje se jídlo nekonzumovat v restauraci/kavárně, ale spíše si ho objednat k vyzvednutí, aby bylo konzumováno stranou od ostatních osob.

Během kontrol a čekání na hranicích:

Řidiči by při kontrolách obecně neměli mít povinnost vystoupit z kabiny vozidla.

Při kontrolách dokumentů by tištěné dokumenty měly být vyměňovány při dodržení minimální bezpečné vzdálenosti. Jestliže jsou řidiči povinni vyplňovat dokumenty, měli by jim vnitrostátní kontrolní pracovníci umožnit je vyplnit v kabině vozidla.

Jsou-li vyměňovány nebo kontrolovány tištěné dokumenty, doporučuje se použití antibakteriálního gelu na ruce nebo, je-li to možné, umytí rukou vodou a mýdlem. Doporučuje se, aby řidiči/zaměstnanci použili rukavice, antibakteriální gel na ruce nebo aby si ihned poté umyli ruce mýdlem a vodou.


PŘÍLOHA 3

Vzor osvědčení pro pracovníky v mezinárodní dopravě

Image 2

Osvědčení pro pracovníky v mezinárodní dopravě

Potvrzuje se, že pracovník:

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Místo pobytu:

vykonává činnosti v oblasti mezinárodní dopravy jako *

řidič těžkého nákladního vozidla

řidič autobusu

člen posádky letadla veřejné dopravy

strojvedoucí

obsluha vlaku

inspektor kolejových vozidel

kapitán/vůdce lodi

člen posádky plavidla

pracovník správy silnic

řidič vozidla s kapacitou nejvýše 9 osob přepravující osoby z jedné z výše uvedených kategorií na pracoviště a zpět nebo který v souvislosti s touto přepravou vykonává jízdu naprázdno a který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele

* Zaškrtněte relevantní kolonku

Místo, datum:

Za společnost/úřad/organizaci (Jméno a podpis):


Top