EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0320(04)

Sdělení Komise Pokyny k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení, naposledy pozměněnému prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/426 2020/C 91 I/02

OJ C 91I , 20.3.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 91/10


SDĚLENÍ KOMISE

Pokyny k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení, naposledy pozměněnému prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/426

(2020/C 91 I/02)

Dne 15. března 2020 Komise v rámci reakce na následky vypuknutí epidemiologické krize způsobené koronavirem zveřejnila prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých osobních ochranných prostředků podmiňuje předložením vývozního povolení (1) (dále jen „prováděcí nařízení“).

Dne 19. března 2020 přijala Komise změnu uvedeného prováděcího nařízení.

Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení v pozměněném znění ukládá příslušným orgánům členských států i hospodářským subjektům nové povinnosti, které jsou platné ode dne jeho zveřejnění, je cílem těchto pokynů uvedeným subjektům pomoci při provádění.

Tyto pokyny nejsou právně závazné a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazují prováděcí nařízení v pozměněném znění. Není jimi dotčen výklad nařízení Soudním dvorem.

1.   Postup

Komise přijala zmíněné prováděcí nařízení a jeho změnu zrychleným postupem v souladu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 o společných pravidlech pro vývoz (2).

Nařízení je platné po dobu šesti týdnů, během nichž budou členské státy konzultovány v rámci výboru pro ochranná opatření, aby i) tento přístup potvrdily a ii) rozhodly, zda je nutné přijmout vhodná opatření pro následující období.

2.   Cíl opatření

Tato opatření byla přijata vzhledem ke zvýšené potřebě osobních ochranných prostředků a k očekávání, že poptávka po těchto produktech se bude i v budoucnu výrazně zvyšovat, přičemž v několika členských státech EU nastane nedostatek těchto prostředků.

I přesto, že bylo podpořeno zvýšení výroby, nebude současná úroveň produkce v Unii a objem stávajících zásob postačovat k uspokojení poptávky v Unii. Je tomu tak zejména proto, že osobní ochranné prostředky lze vyvážet bez omezení do jiných částí světa, přičemž některé třetí země se – oficiálně či neoficiálně – rozhodly vývoz osobních ochranných prostředků omezit. Některé z těchto zemí jsou rovněž tradičními dodavateli na trh Unie, což na něj vyvíjí další tlak.

Osobní ochranný prostředek je zásadní produkt, který zabraňuje dalšímu šíření nákazy a zajišťuje zdraví zdravotnického personálu ošetřujícího infikované pacienty.

Cílem těchto výjimečných opatření je tedy zamezit kritickému stavu a zvládnout jej.

Zároveň není záměrem Unie omezovat vývoz více, než je naprosto nezbytné, a Unie má rovněž v této situaci globální pandemie dodržovat zásadu mezinárodní solidarity. Členské státy proto mohou a měly by udělovat vývozní povolení mimo jiné v případech uvedených v čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení, ale také v případech, kdy dotyčná dodávka nepředstavuje hrozbu pro skutečnou potřebu osobních ochranných prostředků v Unii a slouží k uspokojení oprávněné potřeby úředního nebo profesionálního zdravotnického použití ve třetí zemi.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně dodávek osobních ochranných prostředků v rámci EU se mohou členské státy obrátit na středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) (3).

3.   Vztah k opatřením členských států (4)

Nedostatečné dodávky osobních ochranných prostředků v posledních dnech vedly některé členské státy k přijetí určitých opatření na vnitrostátní úrovni. Jedním z cílů, které Komise za současné krize sleduje, je zároveň zachování integrity jednotného trhu v zájmu společného zintenzivnění reakce na výzvy v oblasti ochrany zdraví v souvislosti s omezenými dodávkami osobních ochranných prostředků.

Prováděcí nařízení bylo přijato s tím, že by členské státy měly zrušit jakákoli (oficiálně i neoficiálně) přijatá omezující vnitrostátní opatření, která se týkají vývozu do třetích zemí nebo obchodu mezi členskými státy v rámci jednotného trhu a která jdou nad rámec kroků určených k zajištění přednostního přístupu k tomuto materiálu pro ty, kdo jej potřebují nejvíce (např. nemocnice, pacienti, zdravotničtí pracovníci, orgány civilní ochrany) (5).

4.   Praktické pokyny

4.1   Dotčené produkty

Požadavek na vývozní povolení se týká produktů uvedených ve sloupci „Popis“ v příloze I prováděcího nařízení.

Tato příloha podrobně popisuje osobní ochranné prostředky, které jsou v Unii životně důležité pro nemocnice, pacienty, pracovníky v terénu a orgány civilní ochrany.

Komise může tento seznam s ohledem na vývoj situace přezkoumat, a to z hlediska jak nových důkazů o nedostatku dodávek, tak zvýšení výrobních kapacit, které umožní zmírnit problémy s nedostatkem. V takovém případě Komise prováděcí nařízení změní nebo přijme nové nařízení.

Informace o aktuální reakci Komise na koronavirus jsou uvedeny na zvláštní internetové stránce: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs#latest. Příslušné orgány členských států a hospodářské subjekty se proto vyzývají, aby ji denně konzultovaly.

Prováděcí nařízení se použije bez ohledu na to, zda dotčený produkt pochází z Unie, či nikoli.

4.2   Dotčená činnost

Prováděcí nařízení se vztahuje na veškerý vývoz mimo Unii.

To zahrnuje všechny země, které nejsou členy EU, včetně preferenčních partnerů.

S ohledem na hlubokou integraci vnitřního trhu se všemi čtyřmi členskými státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a rovněž na integraci výrobních hodnotových řetězců a distribučních sítí s těmito zeměmi se však prováděcí nařízení nevztahuje na vývoz do těchto čtyř zemí, který tak zůstává neomezený. Vzhledem ke zvláštní závislosti zámořských zemí a území uvedených v příloze II Smlouvy, jakož i Faerských ostrovů na metropolitních dodavatelských řetězcích členských států a Andorry, San Marina a Vatikánu na dodavatelských řetězcích sousedních členských států platí pro tyto státy totéž.

Prováděcí nařízení se nevztahuje na obchod mezi členskými státy EU. Podle čl. 127 odst. 3 dohody o vystoupení je Spojené království Velké Británie a Severního Irska považováno za členský stát, a nikoli za třetí zemi.

Prováděcí nařízení se nepoužije na dovoz osobních ochranných prostředků, které jsou uvedeny v příloze I prováděcího nařízení, do Unie. Se záměrem usnadnit dovoz a zabránit prodlevám předložila Komise doporučení (EU) 2020/403 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (6).

4.3   Povinnost podat žádost

Vývozce musí podat žádost o vývozní povolení.

Členské státy definují obsah formuláře žádosti. Informace požadované ve formuláři by měly členskému státu umožnit vydat vývozní povolení v souladu s přílohou II prováděcího nařízení. S cílem posílit koordinovaný přístup je v příloze I těchto pokynů uvedena příkladná šablona formuláře žádosti.

Členské státy by měly v maximální možné míře umožnit podání žádosti elektronickou cestou.

5.   Příslušné orgány členských států

Žádost se podává příslušnému orgánu v členském státě, v němž je vývozce usazen.

Pokud se ochranné prostředky nacházejí v jednom nebo ve více členských státech jiných, než je stát, kde byla žádost o vývozní povolení podána, uvede se tato skutečnost v žádosti. Je-li těchto míst více, měla by být uvedena všechna.

Členské státy se vyzývají, aby nejpozději do půlnoci dne 20. března 2020 oznámily Generálnímu ředitelství Evropské komise pro obchod názvy a kontaktní údaje příslušných orgánů pověřených vydáváním vývozních povolení. Tyto informace budou zveřejněny na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod (7). Oznámení musí být učiněno elektronicky prostřednictvím funkční e-mailové schránky uvedené v bodě 6.

5.1   Posouzení žádosti příslušnými orgány

Systém nepředstavuje zákaz vývozu. Veškerý vývoz spadající do oblasti působnosti nařízení je však podmíněn předložením vývozního povolení.

Při rozhodování o tom, zda udělit vývozní povolení, musí členské státy splnit cíl prováděcího aktu, tj. zajistit přiměřenost dodávek v Unii, a uspokojit tak životně důležitou poptávku po osobních ochranných prostředcích.

Jinými slovy, vývozní povolení mohou být udělena pouze tehdy, pokud dotčená dodávka neohrožuje dostupnost osobních ochranných prostředků na trhu daného členského státu nebo jinde v Unii za účelem dosažení cíle nařízení.

V rámci tohoto zastřešujícího cíle mají příslušné orgány prostor pro uvážení a vývoz určitého množství konkrétních osobních ochranných prostředků může být za určitých podmínek a v závislosti na potřebách členských států povolen.

V čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení je uveden ilustrativní seznam faktorů, které je třeba podle situace zohlednit při rozhodování o tom, zda by mohlo být vývozní povolení vydáno.

Tyto faktory se mimo jiné týkají splnění povinností týkajících se dodávek v rámci společného zadávacího řízení ze strany Unie a členských států, podpory činností Světové zdravotnické organizace (WHO), podpory koordinovaných reakcí na úrovni EU v krizových situacích nebo žádosti třetích zemí nebo mezinárodních organizací o pomoc, včetně potřeby nouzových dodávek vyžadovaných humanitárními nevládními organizacemi nebo mezinárodními organizacemi pro jejich vlastní operace s cílem poskytovat humanitární pomoc ve třetích zemích.

Cílem tohoto postupu je v co největší míře zajistit dostupnost osobních ochranných prostředků v případě potřeby mimo Unii ve třetích zemích, které mohou v určitém okamžiku čelit akutní potřebě těchto prostředků. Jde o projev zásady mezinárodní solidarity jak obecně, tak v situaci globální pandemie s dopady na celém světě, a o skutečnost, že mezinárodní obchod může přispět k dostupnosti produktů tam, kde jsou zapotřebí, a v době, kdy jsou zapotřebí.

Seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 není vyčerpávající a členské státy mohou zohlednit i jiné prvky. Musí však splnit obecný cíl prováděcího nařízení, jak je uvedeno výše.

Členské státy by zejména měly vzít v úvahu stupeň integrace dotčených výrobků na trhu v rámci dohody nebo ujednání o vytvoření oblasti volného obchodu se zamýšlenou zemí vývozu. Bylo by kontraproduktivní narušit úzce integrované hodnotové řetězce a distribuční sítě, které již byly vytvořeny na základě uvedených dohod nebo ujednání, zejména v případě sousedních zemí a ekonomik. Komise proto naléhavě vyzývá členské státy, aby povolení udělovaly v míře nezbytné k zabránění jakémukoli takovému narušení.

Mezi jinými prvky, které mohou příslušné orgány zvážit, je to, zda dotyčná dodávka slouží k plnění smluvních závazků uzavřených před referenčním obdobím. V zájmu posílení koordinovaného přístupu v celé EU by členské státy mohly použít jako referenční předchozí kalendářní rok (tj. 2019). Členské státy jsou odpovědné za zajištění toho, aby tyto dodatečné prvky byly podřízeny prvořadému zohlednění potřeb EU, pokud by tyto potřeby jinak nebyly naplněny.

5.2   Příslušné lhůty

Členské státy musí zpracovat žádosti o vývozní povolení do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byly příslušným orgánům poskytnuty všechny požadované informace.

V řádně odůvodněných případech může být lhůta prodloužena o dalších pět pracovních dnů.

Pokud se výrobek nachází v jednom nebo více členských státech jiných, než je členský stát, ve kterém byla žádost o vývozní povolení podána, měl by členský stát, kterému byla žádost podána, okamžitě konzultovat příslušné orgány daného členského státu nebo daných členských států a poskytnout příslušné informace.

Konzultované orgány musí do 10 pracovních dnů písemně sdělit případné námitky proti udělení takového povolení. Tyto námitky jsou pro členský stát, ve kterém byla žádost podána, závazné.

Současně se členské státy s ohledem na naléhavé potřeby vyplývající z koronavirové nákazy vyzývají, aby žádosti zpracovávaly co nejdříve, a to před stanovenými lhůtami pěti nebo deseti pracovních dnů.

5.3   Vývozní povolení

Bez předložení vývozního povolení je vývoz zakázán.

Pro posílení koordinovaného přístupu v rámci EU je v příloze II prováděcího nařízení uvedena šablona vývozního povolení.

6.   Oznamování

Cílem těchto výjimečných opatření je zajistit přiměřenou úroveň dodávek osobních ochranných prostředků ve všech členských státech v závislosti na jejich potřebách.

V zájmu zajištění transparentního postupu se členské státy žádají, aby Komisi elektronicky oznamovaly vydaná i nevydaná povolení, a to s využitím šablony uvedené v příloze II. Toto oznámení by mělo být učiněno neprodleně po přijetí rozhodnutí o povolení.

Informace je třeba zasílat elektronicky do této funkční e-mailové schránky:

TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

Funkční e-mailová schránka by se měla rovněž používat pro všechny otázky týkající se používání tohoto systému.

Tyto pokyny jsou dynamický dokument a mohou být aktualizovány, jakmile budou Komisi předloženy nové otázky.


(1)  Úř. věst. L 077 I, 15.3. 2020, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 34.

(3)  ECHO-ERCC@ec.europa.eu

(4)  Dne 16. března 2020 vydala Komise pokyny pro členské státy, v nichž stanoví řadu klíčových zásad pro integrovaný přístup k účinné správě hranic s cílem ochrany zdraví při současném zachování integrity jednotného trhu, viz pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb, C(2020) 1753.

(5)  Viz rovněž pokyny k vnitrostátním opatřením uvedené v příloze 2 sdělení ze dne 13. března 2020 o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19 (COM(2020) 112 final).

(6)  Úř. věst. L 079I, 16.3. 2020, s. 1.

(7)  https://ec.europa.eu/trade/


PŘÍLOHA I

Šablona žádosti o vývozní povolení

EVROPSKÁ UNIE

Vývoz osobních ochranných prostředků (nařízení (EU) 2020/402)

1.

Vývozce (případně číslo EORI)

 

5.

Země určení

6.

Konečný příjemce

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

12.

Datum plánovaného vývozu

 

 

13.

Podpis, místo a datum, razítko

Vysvětlivky k formuláři pro vývozní povolení:

Kolonka 1 Vývozce: Úplný název a adresa vývozce, pro nějž je povolení vydáno, případně číslo EORI.

Kolonka 4 Vydávající orgán: Úplný název a adresa orgánu členského státu, který vývozní povolení vydal.

Kolonka 5 Země určení: Dvoupísmenný kód geonomenklatury země určení zboží, pro které je povolení vydáno.

Kolonka 6 Konečný příjemce: Úplný název a adresa konečného příjemce zboží, je-li znám v době vydání, popřípadě číslo EORI. Není-li v okamžiku vydání konečný příjemce znám, je pole ponecháno prázdné.

Kolonka 7 Kód komodity: Číselný kód podle harmonizovaného systému nebo kombinované nomenklatury (2), do kterého je zboží k vývozu zařazeno při vydání povolení.

Kolonka 8 Množství: Množství zboží měřené v jednotkách uvedených v kolonce 9.

Kolonka 9 Jednotka: Měrné jednotky, ve kterých je vyjádřeno množství uvedené v kolonce 8. Jednotky, které se používají, jsou „P/ST“ pro zboží, jež je počítáno podle počtu kusů (např. masky), a „PA“ pro zboží počítané po párech (např. rukavice).

Kolonka 10 Popis zboží: Srozumitelný popis zboží dostatečně přesný na to, aby bylo možné zboží identifikovat.

Kolonka 11 Místo: Kód geonomenklatury členského státu, v němž se zboží nachází. Nachází-li se zboží v členském státě vydávajícího orgánu, musí se tato kolonka ponechat prázdná.

Kolonka 12: Datum, kdy má být zboží, pro něž se žádá o povolení, vyvezeno

Kolonka 13: Podpis, razítko, místo a datum: Podpis a razítko vydávajícího orgánu. Místo a datum vydání povolení.


Příloha II

Šablona oznámení členských států

EVROPSKÁ UNIE

Vývoz osobních ochranných prostředků (nařízení (EU) 2020/402)

0.

Název a kontaktní údaje příslušného orgánu

1.

Vývozce (případně číslo EORI)

 

2.

Země určení

3.

Konečný příjemce

4.

Kód komodity

5.

Množství

6.

Jednotka

7.

Popis zboží

8.

Místo

 

 

 

Povolení k vývozu uděleno? (ano/ne)

Důvody přijetí/odmítnutí:

Jakékoli relevantní informace týkající se konzultací s jinými členskými státy podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení:

Kolonka 0: Úplný název a adresa orgánu členského státu, který vývozní povolení vydal.

Kolonka 1 Vývozce: Úplný název a adresa vývozce, pro nějž je povolení vydáno, případně číslo EORI.

Kolonka 2: Země určení: Dvoupísmenný kód geonomenklatury země určení zboží, pro které je povolení vydáno.

Kolonka 3 Konečný příjemce: Úplný název a adresa konečného příjemce zboží, je-li znám v době vydání, popřípadě číslo EORI. Není-li v okamžiku vydání konečný příjemce znám, je pole ponecháno prázdné.

Kolonka 4 Kód komodity: Číselný kód podle harmonizovaného systému nebo kombinované nomenklatury, do kterého je zboží k vývozu zařazeno při vydání povolení.

Kolonka 5 Množství: Množství zboží měřené v jednotkách uvedených v kolonce 6.

Kolonka 6 Jednotka: Měrné jednotky, ve kterých je vyjádřeno množství uvedené v kolonce 5. Jednotky, které se používají, jsou „P/ST“ pro zboží, jež je počítáno podle počtu kusů (např. masky), a „PA“ pro zboží počítané po párech (např. rukavice).

Kolonka 7 Popis zboží: Srozumitelný popis zboží dostatečně přesný na to, aby bylo možné zboží identifikovat.

Kolonka 8 Místo: Kód geonomenklatury členského státu, v němž se zboží nachází. Nachází-li se zboží v členském státě vydávajícího orgánu, musí se tato kolonka ponechat prázdná.


Top