EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0422

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 za účelem pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku

COM/2020/422 final

V Bruselu dne 3.6.2020

COM(2020) 422 final

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 za účelem pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 1 (dále jen „nařízení o víceletém finančním rámci“), umožňuje, aby byly z rozpětí pro nepředvídané události, které je krajním nástrojem umožňujícím reagovat na nepředvídané události, uvolněny prostředky do výše 0,03 % hrubého národního důchodu zemí EU-28. V rámci technické úpravy víceletého finančního rámce na rok 2020 2 podle článku 6 nařízení o víceletém finančním rámci byla absolutní výše tohoto rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 stanovena na 5 096,8 milionu EUR.

Komise dnes předkládá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 5/2020 3 , který umožňuje pokračovat v poskytování pomoci uprchlíkům a hostitelským komunitám v Jordánsku, Libanonu a Turecku v reakci na syrskou krizi. Komise v tomto NOR navrhuje vyčlenit v prostředcích na závazky 100 milionů EUR v rámci okruhu 4 (Globální Evropa) pro účely podpory na posílení odolnosti určené uprchlíkům a hostitelským komunitám v Jordánsku a Libanonu a 485 milionů EUR pro zajištění pokračování naléhavé humanitární pomoci uprchlíkům v Turecku.

Komise provedla podrobný rozbor možnosti, jak v rámci okruhu 4 (Globální Evropa) přerozdělit prostředky ve významném rozsahu, a dospěla k závěru, že v roce 2020 prostor k přerozdělení neexistuje. Nepřidělené rozpětí, které je v rámci tohoto okruhu dosud k dispozici (103,4 milionu EUR), dovoluje pouze financování částky 100 milionů EUR v prostředcích na závazky pro účely podpory na posílení odolnosti určené hostitelským komunitám v Jordánsku a Libanonu. Zbývající část tohoto rozpětí (3,4 milionu EUR) však ani zdaleka nepostačuje k pokrytí naléhavé humanitární pomoci uprchlíkům v Turecku.

Jelikož bylo finanční krytí druhých dvou zvláštních nástrojů stanovených v nařízení o víceletém finančním rámci (celkové rozpětí pro závazky a nástroj pružnosti) zcela vyčerpáno, Komise jako krajní opatření navrhuje uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 ve výši 481,6 milionu EUR, aby bylo zajištěno plné financování prostředků na závazky v souvislosti s výdaji v okruhu 4 souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 nad strop závazků.

2.ODŮVODNĚNÍ UVOLNĚNÍ PROSTŘEDKŮ

2.1.ÚVOD

Na základě prohlášení EU a Turecka se Komise a členské státy zavázaly poskytnout během období 2016–2019 pomoc uprchlíkům v Turecku, a to ve dvou tranších v celkové výši 6 miliard EUR, vyplácených prostřednictvím nástroje pro uprchlíky v Turecku. Provozní rozpočet tohoto financování byl zcela vyčerpán a plnění smluv bude dokončeno v průběhu roku 2020. Ke konci dubna 2020 bylo vyplaceno 3,2 miliardy EUR.Druhá tranše ve výši 3 miliard EUR byla naplánována tak, aby byla zajištěna udržitelnost nástroje a postupné a řízené přebírání iniciativ financovaných z nástroje tureckými orgány. Turecké orgány však dosud nejsou schopny pokračovat v poskytování nutné podpory pro přibližně 4 miliony uprchlíků v Turecku ve středně- až dlouhodobém horizontu. Na zasedání Rady přidružení EU–Turecko v březnu 2019 požádalo Turecko o podporu EU nad rámec nástroje pro uprchlíky. Rovněž několik členských států v posledních měsících požádalo o pokračování podpory pro uprchlíky v Turecku. Hospodářská situace v Turecku se v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 zhoršuje a zranitelní uprchlíci patří mezi osoby, které krize postihuje nejvíce.

V této situaci existuje naléhavá potřeba poskytnout nezbytné finanční prostředky pro pokračování dvou hlavních akcí humanitární pomoci EU: nouzové záchranné sociální sítě (ESSN) a podmíněných převodů peněžní hotovosti pro vzdělávání (CCTE); je třeba zabránit ukončení těchto dvou projektů, jež by mělo závažné humanitární a politické důsledky.

Očekává se, že programu ESSN, který poskytuje měsíční hotovostní převody přibližně 1,7 milionu uprchlíků, dojdou peníze nejpozději v březnu 2021; pro jeho prodloužení do konce roku 2021 je nutných 400 milionů EUR.

CCTE poskytuje hotovost rodinám uprchlíků, jejichž děti navštěvují školu namísto toho, aby pracovaly. Aktuální smlouva pro CCTE skončí v září 2020 a k tomu, aby tento program mohl fungovat další rok až do konce prosince 2021, je naléhavě třeba 85 milionů EUR.

2.2.ROZPĚTÍ PRO NEPŘEDVÍDANÉ UDÁLOSTI JAKO KRAJNÍ NÁSTROJ

V čl. 13 odst. 1 nařízení o víceletém finančním rámci je rozpětí pro nepředvídané události definováno jako krajní nástroj umožňující reagovat na nepředvídané události. V souladu s bodem 14 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 4 provedla Komise rozbor možnosti, jak v rámci okruhu 4 (Globální Evropa) přerozdělit prostředky ve významném rozsahu, dospěla však k závěru, že v roce 2020 žádný prostor k přerozdělení neexistuje.

Vzhledem k tomu, že nepřidělené rozpětí dostupné v rámci tohoto okruhu (3,4 milionu EUR) není k financování navrhovaného navýšení prostředků na závazky dostatečné (a protože jak nástroj pružnosti, tak i celkové rozpětí pro závazky již byly v roce 2020 plně vyčerpány), je uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události jediným – krajním – nástrojem pro financování zbývajících dodatečných výdajů nad strop okruhu 4, jak jsou navrhovány v NOR č. 5/2020.

2.3.ROZPOČTOVÝ DOPAD NEPŘEDVÍDANÝCH UDÁLOSTÍ V ROCE 2020

Komise navrhuje uvolnit z rozpětí pro nepředvídané události 481,6 milionu EUR na pokrytí dodatečných potřeb týkajících se pokračování naléhavé humanitární pomoci uprchlíkům v Turecku.

Příslušné prostředky na platby budou pokryty v rámci stropu pro platby. Není tedy nutno je uvolňovat z rozpětí pro nepředvídané události.

3.VYROVNÁNÍ ROZPĚTÍ PRO NEPŘEDVÍDANÉ UDÁLOSTI VŮČI STROPŮM VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE

Ustanovení čl. 13 odst. 3 nařízení o víceletém finančním rámci vyžaduje, aby částky, které jsou prostřednictvím uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události k dispozici, byly plně vyrovnány snížením rozpětí pro běžný rozpočtový rok nebo budoucí rozpočtové roky.

Podle čl. 13 odst. 4 nařízení o víceletém finančním rámci takto vyrovnané částky nesmějí být dále uvolněny v kontextu víceletého finančního rámce, takže nesmí dojít k překročení celkových stropů prostředků na závazky a prostředků na platby, které jsou ve víceletém finančním rámci stanoveny na běžný rozpočtový rok a budoucí rozpočtové roky. V důsledku toho je jak při uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události ve prospěch prostředků na závazky v okruhu 4 v roce 2020, tak při souvisejícím vyrovnání nutno dodržet celkový strop závazků na rok 2020, poslední rok stávajícího období víceletého finančního rámce.

Komise navrhuje kompenzovat navrhované posílení výdajů v okruhu 4 vůči nepřidělenému rozpětí, které je k dispozici v rámci výdajového stropu okruhů 5 (Administrativa) a 2 (Udržitelný růst: přírodní zdroje).

Po kompenzaci by v rámci výdajového stropu okruhu 2 (Udržitelný růst: přírodní zdroje) nadále zůstalo k dispozici rozpětí ve výši 48,7 milionu EUR.

V rámci ostatních výdajových stropů nezůstane žádné rozpětí.

Celkový strop závazků za celý víceletý finanční rámec by zůstal nezměněn.

4.DALŠÍ ÚDAJE

Evropský parlament a Rada se upozorňují na skutečnost, že v souladu s čl. 13 odst. 1 poslední větou nařízení o víceletém finančním rámci nesmí k vyhlášení tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie dojít později než ke zveřejnění návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020.

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 za účelem pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 5 , a zejména na bod 14 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článkem 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 6 bylo vytvořeno rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.

(2) V souladu s článkem 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 vypočítala Komise absolutní výši rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 7 .

(3) Poté, co přezkoumala veškeré ostatní finanční možnosti reakce na nepředvídané události v rámci stropu závazků pro rok 2020 u okruhu 4 (Globální Evropa) víceletého finančního rámce, a vzhledem k tomu, že v roce 2020 nejsou za účelem reakce na takové okolnosti k dispozici žádné jiné zvláštní nástroje, je nezbytné za účelem řešení naléhavé potřeby poskytnutí humanitární pomoci uprchlíkům v Turecku uvolnit prostředky z rozpětí pro nepředvídané události zvýšením prostředků na závazky v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 4 víceletého finančního rámce.

(4) S ohledem na tuto velmi specifickou situaci je splněna podmínka krajnosti podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(5) Toto rozhodnutí souvisí s financováním zahrnutým v opravném rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rok 2020. Pro zajištění souladu s uvedeným opravným rozpočtem by se toto rozhodnutí mělo použít ode dne přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 se nad rámec stropu závazků v okruhu 4 víceletého finančního rámce (Globální Evropa) uvolňují prostředky z rozpětí pro nepředvídané události ve výši 481 572 239 EUR, a to za účelem krytí prostředků na závazky.

Článek 2

Částka 481 572 239 EUR uvedená v článku 1 se kompenzuje vůči rozpětím v rámci stropu závazků pro rozpočtový rok 2020 u těchto okruhů víceletého finančního rámce:

a)okruh 5 (Administrativa): 16 248 368 EUR;

b)okruh 2 (Udržitelný růst: přírodní zdroje): 465 323 871 EUR.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne … [datum přijetí**].

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda/předsedkyně

[**Datum vloží Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku.]

(1)    Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)    COM(2020) 173, 2.4.2020.
(3)    COM(2020) 421, 3.6.2020.
(4)

   Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)    Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6)    Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
(7)    Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Technická úprava v souvislosti se zvláštními nástroji pro rok 2020 (COM(2020) 173, 2.4.2020).
Top