EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020JC0006

Společný návrh DOPORUČENÍ RADY EVROPSKÉ RADĚ o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024

JOIN/2020/6 final

V Bruselu dne 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

2020/0047(NLE)

Společný návrh
DOPORUČENÍ RADY EVROPSKÉ RADĚ

o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.Vnější činnost Unie sleduje cíle stanovené v článku 21 Smlouvy o Evropské unii, pokud jde o demokracii, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod.

2.Za tímto účelem Komise a vysoký představitel navrhují Radě, aby doporučila Evropské radě přijetí rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví strategické zájmy a cíle Unie podle čl. 22 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024. Uvedeným rozhodnutím není dotčeno rozdělení pravomocí ani rozhodovací postupy podle Smluv. Zejména jím není ovlivněno hlasování kvalifikovanou většinou v oblastech, v nichž se v současnosti uplatňuje.

3.V akčním plánu jsou stanoveny cíle, které je třeba sledovat, a konkrétní opatření, která by měla být v zájmu provádění akčního plánu přijata. Přijetí rozhodnutí Evropskou radou by poskytlo rámec, jenž by umožnil určit konkrétní návrhy opatření nebo postojů, které má Unie zaujmout při provádění svých cílů v oblasti lidských práv a demokracie, a jenž by usnadnil určení prostředků, které mají Unie a členské státy pro plnění těchto cílů vyčlenit.Společný návrh

DOPORUČENÍ RADY EVROPSKÉ RADĚ

o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, pokud jde o oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a Komise, pokud jde o další oblasti vnější činnosti, navrhují Radě, aby Evropské radě doporučila přijmout rozhodnutí v souladu s čl. 22 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.

Navrhuje se, aby Rada doporučila Evropské radě přijetí návrhu rozhodnutí Evropské rady připojeného k tomuto návrhu.

Top

V Bruselu dne 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

PŘÍLOHA

společného návrhu

DOPORUČENÍ RADY EVROPSKÉ RADĚ

o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024


PŘÍLOHA

EVROPSKÁ RADA

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 22 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Rady,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě: demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva.

(2)Rozhodnutí Evropské rady o strategických zájmech a cílech Unie by se měla vztahovat na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku i na další oblasti vnější činnosti Unie. Taková rozhodnutí se mohou týkat vztahů Unie s konkrétní zemí nebo regionem, nebo být zaměřena tematicky.

(3)Akční plán pro lidská práva a demokracii navržený Komisí a vysokým představitelem má posílit vedoucí úlohu Unie při prosazování a ochraně lidských práv a demokracie na celém světě, stanovit cíle a vymezit priority pro opatření a provádění, maximalizovat úlohu Unie na světové scéně rozšířením „souboru nástrojů v oblasti lidských práv“ a podporovat jednotnou a koordinovaně jednající EU prostřednictvím propagace účinnějších a soudržnějších opatření.

(4)Výše uvedené cíle budou sledovány prostřednictvím pěti vzájemně propojených a vzájemně se posilujících směrů činnosti: ochrana a posílení postavení jednotlivců; budování odolných, inkluzivních a demokratických společností; podporování globálního systému lidských práv a demokracie; nové technologie: využívání příležitostí a řešení výzev; dosahování výsledků prostřednictvím spolupráce.

(5)Je vhodné schválit akční plán rozhodnutím Evropské rady, a umožnit tak, aby Unie a členské státy přijaly konkrétní prováděcí opatření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.Vnější činnost Unie v oblasti lidských práv a demokracie sleduje tyto strategické cíle:

·posílení vedoucího postavení EU při prosazování a ochraně lidských práv a demokracie na celém světě,

·stanovení cílů EU, vymezení priorit pro opatření a zaměření se na provádění,

·maximalizace úlohy EU v celosvětovém měřítku tím, že se rozšíří soubor nástrojů v oblasti lidských práv, jeho jednotlivé klíčové nástroje a politiky,

·podpora jednotné a koordinovaně jednající EU prostřednictvím propagace účinnějších a soudržnějších opatření.

2.    Cíle uvedené v odstavci 1 budou sledovány prostřednictvím upřednostňování ochrany jednotlivců a posílení jejich postavení; budování odolných, inkluzivních a demokratických společností; podporování globálního systému lidských práv a demokracie; nových technologií: využívání příležitostí a řešení výzev; a dosahováním výsledků pomocí spolupráce. Podrobná opatření k tomuto účelu jsou stanovena v akčním plánu pro lidská práva a demokracii, který je připojen k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Akční plán zahrnuje období 2020–2024. Unie a členské státy dají k dispozici prostředky potřebné k dosažení cílů stanovených v akčním plánu.

Článek 3

Rada a Komise za pomoci vysokého představitele zajistí soulad mezi opatřeními přijatými k provedení akčního plánu a dalšími opatřeními v oblasti vnější činnosti Unie.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 5

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropskou radu    
předseda

C. Michel

Top