EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0724(06)

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

OJ C 248, 24.7.2019, p. 32–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 248/32


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2019/C 248/08)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Pineau des Charentes“

Referenční číslo: PDO-FR-A0489-AM01

Datum oznámení: 10.5.2019

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Doplňující údaj

Popis a důvody

V kapitole I bodě II se odstavec „které, vzhledem ke svému stáří a zvláštním podmínkám zrání stanoveným v této specifikaci výrobku, mají intenzivní a komplexní aromatický profil „oxidačního“ typu typický pro starý koňak“ nahrazuje odstavcem „vyhovují výrobním podmínkám stanoveným pro tato označení v této specifikaci výrobku“. Pomůže to zjednodušit znění textu.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

2.   Typy výrobků:

Popis a důvody

V kapitole I bodě III se odstavec „bílým likérovým vínům a růžovým či červeným likérovým vínům.“ nahrazuje „bílým, růžovým a červeným likérovým vínům.“ Původní znění navozovalo dojem, že existují pouze dvě kategorie produktů, zatímco každá z barev je kategorií sama o sobě.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

3.   Identifikace pozemků

Popis a důvody

V kapitole I bodě IV:

v odst. 2 písm. b) se text „útvarům ústavu Institut national de l’origine et de la qualité (dále jen „INAO“) před 1. červencem roku, který předchází roku prvního prohlášení o sklizni“ nahrazuje textem „nejpozději 10. prosince roku, který předchází roku prvního prohlášení o sklizni orgánu pro ochranu a řízení, který jej předá útvarům ústavu Institut national de l’origine et de la qualité (dále jen „INAO“)“.

v odst. 2 písm. b) se zrušují odstavce: „Každý pozemek, z kterého nesmí být mošty po dobu pěti po sobě jdoucích let určeny k produkci s kontrolovaným označením původu „Pineau des Charentes“, se vyřadí ze seznamu pozemků identifikovaných příslušným vnitrostátním výborem ústavu INAO.

Odůvodněné rozhodnutí o stažení nebo zamítnutí identifikovaných pozemků přijaté příslušným vnitrostátním výborem ústavu INAO se oznámí zúčastněným stranám, které mají lhůtu jeden měsíc od obdržení oznámení k předložení případných připomínek útvarům ústavu INAO.

Tyto výhrady podléhají novému posouzení příslušným vnitrostátním výborem ústavu INAO na základě stanoviska komise odborníků.“

Tato změna se provádí proto, že toto ustanovení již neodpovídalo identifikaci pozemků definované jako nástroj zeměpisného vymezení. Podmínky vyřazování pozemků po 5 letech bez odůvodněné žádosti se nově definují v souvislosti s využíváním pozemků, jehož řízení má na starosti orgán pro ochranu a řízení.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

4.   Odrůdová skladba

Popis a důvody

V kapitole I bodě V:

se po slovech „meslier Saint-François B“ vkládá „nebo gros meslier B“;

se po slovech „sémillon B“ vkládá „trousseau gris G (nebo chauché gris G)“;

se doplňuje věta „Odrůda trousseau gris G (nebo chauché gris G) může v Pineau des Charentes představovat nejvýše 10 % dotčené odrůdové skladby.“;

slovo „nebo“ mezi slovy růžová a červená se nahrazuje slovem „a“;

před „malbec N“ se doplňují slova „cot N (nebo“;

Doplňují se tak synonyma pro odrůdy meslier de Saint François B a malbec B.

Rovněž se zavádí možnost sázet odrůdu trousseau gris G (nebo chauché gris G), což je stará odrůda, která se na této vinici kdysi pěstovala. Tato možnost je doplněna o omezení 10 % odrůdové skladby, aby se omezila rizika změny typičnosti.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

5.   Výnos

Popis a důvody

V bodě VIII se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Výnos podle článku D. 645-7 zákona o zemědělství a námořním rybolovu je stanoven na 68 hektolitrů moštu na hektar.“

V bodě VIII se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Konečný výnos

V souladu s článkem D. 645-7 zákona o zemědělství a námořním rybolovu je konečný výnos likérového vína stanoven na 45 hektolitrů na hektar a konečný výnos moštu na 85 hektolitrů na hektar.“

v bodě VIII se vkládá odstavec 3, který zní:

„3.   Zahrnutí mladých vinic do produkce

Kontrolovaného označení původu „Pineau des Charentes“ smí využívat pouze likérová vína, k jejichž výrobě byly použity mošty:

z pozemků s mladými vinicemi od druhého roku následujícího po roce, v němž byla výsadba provedena před 31. červencem,

z pozemků s vinicemi, na nichž bylo provedeno štěpování nebo přeštěpování, nejdříve v prvním roce následujícím po roce, během něhož bylo štěpování nebo přeštěpování provedeno před 31. červencem, a od chvíle, kdy pozemky obsahují pouze odrůdy schválené pro označení.“

Tyto změny odpovídají doplnění výnosu moštů ve výši 68 hektolitrů na hektar. Konečný výnos likérového vína se zvyšuje ze 42 na 45 hektolitrů na hektar. Stanovení konečného výnosu koňaku (16 hl čistého alkoholu na hektar) si vyžádalo zvýšení konečného výnosu Pineau des Charentes.

Zrušení odstavce „z pozemků s mladými vinicemi nejdříve v prvním roce následujícím po roce, během něhož bylo štěpování provedeno před 31. červencem.“ je důsledkem jeho začlenění do následujícího odstavce.

V důsledku této změny se jednotný dokument mění v bodě 5.

6.   Výroba

Popis a důvody

V kapitole I bodě IX:

v odst. 2 písm. a) se pro nadbytečnost zrušují slova „v okamžiku přerušení kvašení“.

V odstavci 3:

se doplňuje písmeno b), které zní „Růžová likérová vína zrají nejméně osm měsíců, z toho nejméně šest měsíců v nádobách z dubového dřeva.“ Umožní to odlišit růžová vína Pineau des Charentes od červených, která nejsou vyráběna podle stejných pravidel.

V důsledku toho se mění číslování písmen b), c), d) a e), z nichž se stávají písmena c), d), e) a f).

v písmeni e) se číslo 5 nahrazuje číslem 7. Toto odpovídá navýšení počtu let zrání pro označení „staré víno“, aby se získal kvalitnější produkt.

v písmeni f) se číslo 10 nahrazuje číslem 12. Toto odpovídá navýšení počtu let zrání pro označení „velmi staré víno“, aby se získal kvalitnější produkt.

V odstavci 5:

se v písmeni a) zrušují slova „a růžová“,

se v písmeni a) vkládá nový řádek:

„Růžová likérová vína Na konci období zrání, od 1. června roku následujícího po sklizni.“

se v písmeni a) číslo „5“ nahrazuje číslem „7“;

se v písmeni a) číslo „10“ nahrazuje číslem „12“;

se v písmeni b) slova „1. října roku následujícího po roku výroby“ nahrazují slovy:

„a nejdříve:

Růžová likérová vína 1. června roku následujícího po roku výroby.

Červená likérová vína 1. října roku následujícího po roku výroby.

Bílá likérová vína 1. dubna 2. roku následujícího po roku výroby.“

se v písmeni c) zrušují slova „záručním uzávěrem“ a „opatřeny nejméně dvěma exempláři“.

se v písmeni c) vkládá nový odstavec, který zní:

„Nádoby o objemu 0,50 litru a více jsou opatřeny nejméně dvěma kolky o průměru nejméně 20 mm. Nádoby o objemu menším než 0,50 litru jsou opatřeny nejméně jedním viditelným a čitelným kolkem.“

Tyto změny odpovídají odlišení růžových likérových vín od červených likérových vín, změně doby zrání pro označení „staré víno“ a „velmi staré víno“ a nahrazení záručního uzávěru záručním kolkem.

V důsledku těchto změn se mění i jednotný dokument.

7.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Popis a důvody

v bodě X:

v odstavci 2:

v prvním pododstavci se slova „může být doplněno“ nahrazují slovem „se doplňuje“;

v prvním pododstavci se slovo „a“ nahrazuje slovy „označení může“;

v prvním pododstavci se po slovech „velmi staré víno“ vkládají slova „nebo „výjimečně staré víno““;

v prvním pododstavci se slova „nejméně 5 respektive 10 let“ se nahrazují slovy „viz kapitola I bod IX odst. 3“;

v prvním pododstavci se zrušuje věta „Konzumuje se zejména jako aperitiv.“

ve druhém pododstavci se vkládá nová věta, která zní: „Víno „Pineau des Charentes“ se konzumuje zejména jako aperitiv.“

ve třetím pododstavci se před slovo „zlatou“ vkládá slovo „světle“;

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Červené víno „Pineau des Charentes“ má sytou barvu a zpravidla se v něm rozvíjí intenzivní vůně červených plodů a čerstvě utrženého tmavého ovoce, kterou doprovází tóny sladkého koření.

Naproti tomu růžové víno „Pineau des Charentes“ je světlé barvy a často se v něm rozvíjí vůně červených bobulí, lesních plodů.“

v pátém odstavci se za slova „sušené ovoce“ vkládají slova „a skořápkové plody (ořechy, pražené mandle)“.

v pátém pododstavci se slova „starého koňaku“ nahrazují slovy „starými destiláty kontrolovaného označení původu „Cognac““.

šestý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Červená a růžová vína „Pineau des Charentes“ nesoucí označení „staré víno“ nebo „velmi staré víno“ mají oranžový nádech. Jedná se o velmi elegantní vína, u nichž se zpravidla rozvíjí čokoládové tóny nebo tóny ovoce naloženého v destilátu, a ty rovněž přecházejí k oxidativním aromatům typickým pro staré pálenky kontrolovaného označení původu „Cognac“.“

Jedná se o změny znění.

V důsledku těchto změn se mění i jednotný dokument.

8.   Přechodné opatření

Popis a důvody

Opatření týkající se limitních hodnot pro ztráty se zrušuje, protože je zastaralé.

Doplňuje se nový odstavec:

„2.   Zrání

Likérová vína, která zrála nejméně 5 let v dřevěných nádobách, se mohou ucházet o udělení označení „staré víno“ až do 1. října 2023. Likérová vína, která zrála nejméně 10 let v dřevěných nádobách, se mohou ucházet o udělení označení „velmi staré víno“ až do 1. října 2023.“

Tato změna je přechodným opatřením, které doprovází změnu doby zrání pro označení „staré víno“ a „velmi staré víno“.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

Pravidla prezentace

Do bodu XII odst. 9 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„Uvádění stáří je povoleno u vín „Pineau des Charentes“ po dovršení tří let zrání v dřevěných nádobách. Uváděné stáří nesmí překročit dobu zrání dotčeného produktu v dřevěných nádobách. V případě směsi se uvádí stáří šarže s nejkratší dobou zrání.

Ustanovení o uvádění stáří se použijí od 1. dubna 2020.“

Na základě této změny bude možné uvádět stáří vín „Pineau des Charentes“ až od určité doby zrání, aby bylo možné podávat spotřebitelům úplnější informace.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

9.   Využití pozemků

Popis a důvody

V kapitole II bodě I specifikace výrobku kontrolovaného označení původu „Pineau des Charentes“ se:

bod I nahrazuje tímto:

„I.   Oznamovací povinnost

1.   Prohlášení o využití pánevní oblasti

Prohlášení o využití pánevní oblasti se předkládá do 1. července každého roku, pro sklizeň následujícího roku, a to mezioborovému svazu Bassin Charentes-Cognac, který předá orgánu pro ochranu a řízení a kontrolnímu orgánu informace, které se ho týkají.

Toto prohlášení uvádí maximální plochu, z níž budou sklizeny hrozny pro výrobu moštu.

2.   Prohlášení o využití pozemků

Počínaje sklizní v roce 2019 se likérová vína vyrábějí z moštů pocházejících z identifikovaných pozemků, u nichž bylo předloženo prohlášení o využití pozemků.

Prohlášení o využití pozemků se předkládá orgánu pro ochranu a řízení do 10. prosince každého roku pro sklizeň následujícího roku.

Pro každý pozemek se v daném prohlášení uvádí:

číslo parcely: obec, sekce, číslo;

odrůda;

osázená plocha k produkci;

jméno provozovatele.

3.   Prohlášení o výrobě

Po posledním přerušení kvašení se vypracuje prohlášení o výrobě shrnující:

celkové množství použitých moštů;

celkové množství použitého koňaku;

celkové množství vyrobených likérových vín rozdělených podle barvy;

čísla parcel, na nichž byly sklizeny hrozny určené k výrobě moštu, a jejich plocha.

Toto prohlášení se vypracovává v souladu s výrobním rejstříkem.

Zasílá se do 10. prosince roku, v němž proběhla sklizeň, místním útvarům Generálního ředitelství celní správy a nepřímých daní.

Kopie tohoto prohlášení se zasílá orgánu pro ochranu a řízení a také útvarům ústavu INAO.

4.   Prohlášení o zadání požadavku

Aby mohli provozovatelé pro svá likérová vína požadovat kontrolované označení původu „Pineau des Charentes“, případně doplněné o označení „staré víno“, „velmi staré víno“ (nebo jemu rovnocenné označení „výjimečně staré víno“), musí orgánu pro ochranu a řízení zaslat prohlášení o zadání požadavku nejméně 30 dnů před uvedením šarže do oběhu nebo na trh.

Toto prohlášení obsahuje zejména:

jméno nebo název firmy provozovatele;

adresu provozovatele;

objem, pro nějž se požadavek zadává, rozdělený podle barev, a případně doplněný o jedno z výše uvedených označení;

podmínky skladování: místo, druh nádoby, identifikace v rámci vinného sklepa (číslo, obsah).

5.   Prohlášení o sestupnění

Každý provozovatel, který provádí sestupnění šarží s kontrolovaným označením původu „Pineau des Charentes“ v souladu s nařízením EU č. 1308/2013, je povinen tuto skutečnost nahlásit orgánu pro ochranu a řízení nejpozději 10. dne měsíce následujícího po sestupnění.“

Uvedená změna odpovídá novému postupu pro prohlášení o využití pozemků.

Nemá vliv na jednotný dokument.

10.   Hlavní body ke kontrole

Popis a důvody

Kapitola III specifikace výrobku kontrolovaného označení původu „Pineau des Charentes“ se mění takto:

V bodě I odst. 1

se v písmeni D zrušují slova „a opatření záručním uzávěrem nebo záručním kolkem“.

V bodě II odst. 2

se číslo „45011“ nahrazuje „NF EN ISO/CEI 17065“.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název produktu

Pineau des Charentes

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

3.

Likérové víno

4.   Popis vína

Jedná se o bílá, červená a růžová likérová vína zpracovaná technikou zastavení kvašení hroznů pomocí vyzrálého destilátu chráněného označení původu „Cognac“ (destilát z předchozí destilace) pocházející ze stejného podniku. Mohou být doplněna označeními „staré víno“ nebo „velmi staré víno“, podle doby zrání v nádobách z dubového dřeva (nejméně 7 respektive 12 let). Konzumují se zejména jako aperitiv.

V ústech „Pineau des Charentes“ zaujme svěžestí a kulatostí čerstvých hroznových moštů. Koňak, který přispívá k tělu a celkové rovnováze produktu, se vytrácí díky prodlouženému zrání v dřevěných nádobách.

Bílé víno „Pineau des Charentes“ je slámově žluté až zlaté barvy a často se u něj rozvíjí intenzivní ovocné vůně (čerstvé nebo kandované ovoce) a vůně květů (bílé květy) a medové tóny.

Červené nebo růžové víno „Pineau des Charentes“ má barvu od světle růžové po tmavě červenou. Červené víno „Pineau des Charentes“ zpravidla rozvíjí intenzivní vůni čerstvě sklizených černých plodů, doprovázených sladce kořeněnými tóny. V růžovém víně „Pineau des Charentes“ se pak zpravidla rozvíjí vůně lesních plodů, nebo při delším zrání dokonce i peckovin.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

22

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

16

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

10

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

75

5.   Enologické postupy

a.   Základní enologické postupy

Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotu výsadby 2 200 rostlin na hektar a spon mezi řadami révy je nejvýše 3 m.

Řez révy se provádí pomocí následujících technik, s nejvýše 50 000 očky na hektar:

jednoduchý nebo dvojitý Guyotův řez, kdy kořen nese jedno nebo dvě dlouhá plodonosná dřeva anebo jeden či dva čípky;

řez ve tvaru kordonu s čípky s nejvýše třemi očky.

Zavlažování je zakázáno.

b.   Maximální výnosy

Likérové víno

45 hektolitrů na hektar

Mošt

85 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Sklizeň hroznů, výroba moštu, výroba, zrání a balení likérových vín se provádí na území těchto obcí:

Department Charente-Maritime:

Arrondissement Rochefort: všechny obce

Arrondissement Saintes: všechny obce

Arrondissement Saint-Jean-d’Angély: všechny obce

Arrondissement Jonzac: všechny obce

Arrondissement La Rochelle:

kanton Ars-en-Ré: všechny obce.

kanton Aytré: obce Angoulins a Aytré.

kanton La Jarrie: všechny obce.

kantony La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: obec La Rochelle.

kanton La Rochelle 5: obce Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre.

kanton La Rochelle 8: obce Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle.

kanton La Rochelle 9: obce L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle.

kanton Saint-Martin-de-Ré: všechny obce.

kanton Courçon: obce Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis.

kanton Marans: obce Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

Departement Charente:

Arrondissement Cognac: všechny obce

Arrondissement Angoulême

kanton Angoulême Est: všechny obce.

kanton Angoulême Nord: všechny obce.

kanton Angoulême Ouest: všechny obce.

kanton Blanzac: všechny obce.

kanton Hiersac: všechny obce.

kanton Saint-Amant-de-Boixe: všechny obce.

kanton Villebois-la-Valette: všechny obce.

kanton La Rochefoucauld: obce Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant.

kanton de Montbron: obce Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.

Arrondissement Confolens

kanton Aigre: všechny obce.

kanton Ruffec: obce Villegats a Verteuil-sur-Charente.

kanton Mansle: obce Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, SaintCiers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon.

kanton Villefagnan: obce Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

Departement Dordogne:

Arrondissement Périgueux:

kanton Saint-Aulaye: obce Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

Departement Deux-Sèvres:

Arrondissement Niort:

kanton Mauzé sur le Mignon: obce Le Bourdet, PrinDeyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau.

kanton Beauvoir-sur-Niort: obce Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, SaintEtienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon.

kanton Brioux-sur-Boutonne: obec de Le Vert.

7.   Hlavní moštové odrůdy

 

Cot N - Malbec N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle blanche B

 

Jurançon blanc B

 

Ugni blanc B

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Semillon B

 

Merlot N

8.   Popis souvislostí

Zeměpisná oblast, identická s oblastí kontrolovaného označení původu „Cognac“, se nachází na severním okraji Akvitánské pánve. Přesněji ji ohraničuje na západě Atlantský oceán, na jihu okolí ústí řeky Girondy, na severu ostrovy Ré a Oléron a na východě směrem k Angoulême předhůří Massif Central. Rozkládá se na území čtyř departmentů.

Zeměpisná oblast je tvořena velkými sedimentárními celky, zejména z období pozdní jury (vápenatá lůžka vzniklá z mořských usazenin) nacházejícími se severně od spojnice Rochefort-Cognac a z období křídy (střídání jurských vápenců, které tvoří odvápněné jíly a ložiska jílu, písku a křídy) na jihu.

Podnebí je oceánské a mírné. Průměrná roční teplota je okolo 13 °C a klíčová je doba slunečního svitu okolo 2 100 hodin ročně. Toto klima je v dané zeměpisné oblasti homogenní s výjimkou pobřežních oblastí, které jsou slunečnější a mají menší tepelné výkyvy.

Zimy jsou mírné a vlhké s nízkým počtem mrazivých dní. Hrozba jarních mrazů je vzácná, ale může přetrvávat až do konce května. Léta bývají horká, ale ne příliš, i když je mohou doprovázet období sucha.

Průměrné roční srážky od 800 mm do 1 000 mm jsou rozloženy do 130 až 150 dní v průběhu celého roku.

Půdy jsou převážně jílovito-vápencové na vápencovém podloží, i když v rámci těchto půdních typů zde lze nalézt širokou škálu půd. Půdy pobřežních oblastí, a zejména na ostrovech Ré a Oléron, mají spíše písčitou strukturu. Pozemky v záplavových oblastech nemohou využívat kontrolovaného označení původu.

Popis lidských faktorů, jež přispívají ke spojení s vymezenou oblastí

Historie pěstování vinné révy v regionu sahá až do časů starověkého Říma. První vinice byla vysazena v Saintonge ve 3. století a poté se ve 13. století rozšířila na jih a do vnitrozemí, v Aunis a Augoumois.

Legenda o původu „Pineau des Charentes“ říká, že v roce 1589, kdy se vlády ujal Jindřich IV., nalil nešikovný vinař čerstvý hroznový mošt do sudu, který již obsahoval koňak. Ze vzteku nad svou nemotorností uložil tento sud do nejtemnějšího koutu svého sklepa. O několik let později, když chtěl nádobu znovu použít, objevil čirou zlatou tekutinu, ovocnou a opojnou a zcela originální.

Likérová vína tak za svou existenci vděčí koňaku, s nímž mají společnou historii.

Likérová vína byla dlouhou dobu výrobkem pro vlastní spotřebu. Tato tradice je základem jejich identity, protože i dnes musí všechny hrozny, které se používají k výrobě „Pineau des Charentes“ (ať již k výrobě moštů nebo koňaku) pocházet z jednoho a téhož zemědělského podniku.

V průběhu času vinaři postupně vyvíjeli své postupy, aby zdokonalili originální know-how, které zahrnuje: výrobu koňaku, výběr nejzralejších hroznů, zastavení kvašení, které umožňuje získat stabilní a z organoleptického hlediska vyvážený produkt, a umění mísit vhodně se doplňující šarže a ročníky „Pineau des Charentes“.

Ve dvacátých létech se odvětví organizovalo vytvořením sdružení výrobců Pineau des Charentes (Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes) a to se v roce 1943 stalo svazem výrobců k propagaci Pineau des Charentes (Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes).

Dne 5. července 1935 byl vydán zákon, na jehož základě bylo možné na likérová vína s názvem „Pineau des Charentes“ použít článek 12 zákona ze dne 6. května 1919 o ochraně označení původu.

Kontrolované označení původu „Pineau des Charentes“ je uznáno nařízením ze dne 12. října 1945. „Pineau des Charentes“ tak patří mezi jedny z prvních likérových vín, kterým se ve Francii tohoto uznání dostalo.

Výroba „Pineau des Charentes“ vyžaduje v průměru využití dvou pozemků pro výrobu koňaku a jednoho pozemku pro výrobu hroznového moštu. V souladu s know-how vyplývajícím z historických postupů si tedy každý výrobce vybere pozemky ve svém podniku, které jsou nejvhodnější pro výrobu moštů nejbohatších na cukr, a zbytek pozemků si ponechá na výrobu kyselých vín s nízkým obsahem alkoholu vhodných k výrobě koňaku.

Díky zkušené péči v době zrání v dřevěných nádobách, při níž se též využívá zvyklostí a know-how spojených s výrobou koňaku, se víno „Pineau des Charentes“ zušlechťuje a získává svůj zvláštní aromatický a chuťový ráz.

Skutečnost, že balení je povoleno pouze v dané zeměpisné oblasti, vyplývá z výrobních zvyklostí a rodinné spotřeby „Pineau des Charentes“. Cílem tohoto omezení je zachovat vlastnosti a zvláštnosti produktu zpracovaného charakteristickou metodou s dlouhým zráním a zároveň se tím umožňují účinnější kontroly produktu.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Balení

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Balení ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Bílá likérová vína zrají nejméně 18 měsíců, z toho nejméně 12 měsíců v nádobách z dubového dřeva. Růžová vína zrají nejméně 8 měsíců, z čehož nejméně 6 měsíců v nádobách z dubového dřeva. Červená vína zrají 12 měsíců a z toho nejméně 8 měsíců v nádobách z dubového dřeva.

Vína s označením „staré víno“ zrají nejméně 7 let v nádobách z dubového dřeva a vína s označením „velmi staré víno“ (nebo ekvivalentním označením „výjimečně staré víno“) zrají v nádobách z dubového dřeva nejméně 12 let.

Požadavek na balení v dané zeměpisné oblasti vyplývá z výrobních a původně rodinných spotřebních zvyklostí a jeho cílem je zachovat vlastnosti a zvláštnosti „Pineau des Charentes“.

Výroba tohoto produktu vyžaduje know-how jednak v oblasti mísení, a jednak pro zrání v dřevěných nádobách v oxidačním prostředí. Je tedy nutné zabránit jakékoliv přepravě produktu a omezit jakoukoli manipulaci na konci zrání tak, aby se předešlo ztrátě vlastností získaných na konci technicky zvládnuté výroby. Požadavek balit víno v dané zeměpisné oblasti kromě toho umožňuje lepší sledovatelnost a usnadňuje kontrolu výrobku.

Vína jsou prodávána spotřebiteli ve skleněné láhvi opatřené záručním uzávěrem nebo záručním kolkem.

Označování

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Označení ročníku je povoleno pro likérové víno pocházející 100 % ze stejného roku výroby „Pineau des Charentes“.

Název označení může být doplněn výrazem „staré víno“„velmi staré víno“ (nebo jeho ekvivalentem „výjimečně staré víno“) pro likérová vína splňující výrobní podmínky stanovené pro tyto výrazy v této specifikaci výrobku.

Uvádět stáří je povoleno pro víno „Pineau des Charentes“, jehož doba zrání v dřevěné nádobě dovrší tří let. Uváděné stáří nesmí překročit dobu zrání dotčeného produktu v dřevěných nádobách. V případě směsi se uvádí stáří šarže s nejkratší dobou zrání.

Odkaz na specifikaci produktu

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top