EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Kodex chování vysoce postavených úředníků Evropské centrální banky

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 89/2


Kodex chování vysoce postavených úředníků Evropské centrální banky

(2019/C 89/03)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) je jako instituce Evropské unie (EU) povinna sloužit veřejnému zájmu a zajišťovat dodržování nejvyšších standardů integrity. V souvislosti se správou a řízením proto ECB klade důraz na odpovědnost, transparentnost a nejvyšší etické standardy. Dodržování těchto zásad je klíčovým prvkem důvěryhodnosti ECB a zcela zásadní pro zajištění důvěry evropských občanů.

(2)

Profesní etika a vysoký standard chování, jež jsou třetí strany oprávněny od ECB a jejích vysoce postavených úředníků očekávat, se od jejího zřízení považují za klíčové předpoklady pro ochranu dobré pověsti ECB.

(3)

V návaznosti na přijetí prvotního kodexu chování ECB v roce 2001 (1) byl v roce 2002 přijat zvláštní kodex chování členů Rady guvernérů (2) a v roce 2006 byla provedena jeho revize (3); poté byl v roce 2006 přijat doplňkový kodex etických kritérií pro členy Výkonné rady (4), který byl revidován v roce 2010 (5).

(4)

Vzhledem ke zřízení jednotného mechanismu dohledu na základě nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (6), kterým byly ECB svěřeny zvláštní úkoly týkající se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi, byl v roce 2014 přijat též kodex chování členů Rady dohledu (7).

(5)

S účinností od ledna 2015 ECB dále zavedla rozšířený etický rámec pro zaměstnance (8) a zřídila kancelář pro compliance, správu a řízení, jakož i etický výbor na vysoké úrovni (9), jehož úlohou je konzistentně poskytovat poradenství členům vysoce postavených orgánů ECB ohledně různých kodexů chování, které se na ně vztahují.

(6)

Pokud jde o Eurosystém a jednotný mechanismus dohledu, společné minimální etické standardy byly stanoveny v obecných zásadách Evropské centrální banky (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) (10) a v obecných zásadách Evropské centrální banky (EU) 2015/856 (ECB/2015/12) (11).

(7)

ECB má skutečný zájem na tom, aby platila zásada, podle které jsou členové každého z jejích vysoce postavených orgánů povinni dodržovat tatáž pravidla profesního chování, pokud je to možné a při zohlednění hlediska proporcionality. Rada guvernérů za tímto účelem pověřila Etický výbor, aby zvážil, zda je proveditelné zavést jednotný kodex chování, a Etický výbor následně vypracoval kodex chování vysoce postavených úředníků ECB, jejž Rada guvernérů nyní schvaluje.

(8)

Tento kodex je inspirován ustanoveními a základními principy rozšířeného etického rámce pro zaměstnance ECB a zároveň odráží osvědčené postupy centrálních bank a orgánů dohledu, jakož i ostatních institucí EU, při současném zohlednění specifických institucionálních charakteristik ECB a její nezávislosti.

(9)

Rada guvernérů schválením tohoto kodexu usiluje o zavedení nejvyšších standardů profesní etiky, čímž zajistí, že členové vysoce postavených orgánů ECB půjdou příkladem a budou inspirovat zaměstnance v celém Eurosystému, ESCB a jednotném mechanismu dohledu k tomu, aby při plnění svých povinností rovněž dodržovali tyto standardy.

SCHVÁLILA TENTO JEDNOTNÝ KODEX CHOVÁNÍ VYSOCE POSTAVENÝCH ÚŘEDNÍKŮ ECB:

ČÁST I

PŮSOBNOST

Článek 1

Oblast působnosti

1.1.

Tento kodex platí pro členy Rady guvernérů a členy Rady dohledu při výkonu funkcí členů vysoce postavených orgánů ECB, jakož i pro členy Výkonné rady. Vztahuje se též na členy Rady guvernérů a členy Rady dohledu, když jednají jako členové řídícího výboru nebo mediační komise, jakož i na zástupce národních centrálních bank, kteří se účastní zasedání Rady dohledu v případech, kdy vnitrostátním příslušným orgánem není národní centrální banka (dále jen „členové“).

1.2.

V případech, kdy je to výslovně uvedeno, platí tento kodex rovněž pro osoby, které zastupují členy na zasedáních Rady guvernérů nebo Rady dohledu (dále jen „náhradníci“), při plnění jejich úkolů a povinností, které souvisejí s činností těchto vysoce postavených orgánů. Pro účely tohoto kodexu se „vysoce postavenými orgány ECB“ rozumí Rada guvernérů ECB, Výkonná rada ECB a Rada dohledu ECB.

1.3.

Tento kodex neplatí pro doprovázející osoby, které se účastní zasedání Rady guvernérů nebo Rady dohledu. Doprovázející osoby jsou však povinny před svou první účastí na zasedání podepsat prohlášení o etickém chování, jež zahrnuje obecnou zásadu předcházení střetu zájmů, zákaz využívání důvěrných informací a pravidla týkající se služebního tajemství (dále jen „prohlášení o etickém chování“) (12).

1.4.

Členové Generální rady budou vyzváni, aby podepsali prohlášení o etickém chování. Prohlášení o etickém chování jsou povinni podepsat i členové Výboru pro audit, Etického výboru, správní revizní komise a případně jejich náhradníci.

1.5.

Na zaměstnance ECB, kteří se účastní zasedání vysoce postavených orgánů ECB, se v dostatečné míře vztahuje etický rámec, a nejsou proto povinni podepsat prohlášení o etickém chování.

1.6.

V případě pochybností o výkladu ustanovení tohoto kodexu nebo o jejich praktickém uplatňování je třeba si vyžádat stanovisko Etického výboru, jenž byl zřízen rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2015/433 (ECB/2014/59) (13).

Článek 2

Vnitrostátní předpisy, které jsou v rozporu s tímto kodexem chování, a použitelnost různých etických rámců

2.1.

Členové a náhradníci bez zbytečného odkladu informují Etický výbor o všech překážkách, které jim brání v dodržování tohoto kodexu, včetně všech překážek z důvodu existence vnitrostátních právních předpisů, které jsou s tímto kodexem v rozporu.

2.2.

Tímto kodexem nejsou dotčena přísnější etická pravidla, která se na členy a náhradníky vztahují podle vnitrostátních právních předpisů.

ČÁST II

STANDARDY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Článek 3

Obecné zásady

3.1.

Členové a náhradníci plní své úkoly a povinnosti v přísném souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie, statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), nařízením Rady (EU) č. 1024/2013, jednacím řádem Evropské centrální banky (14) a jednacím řádem Rady dohledu Evropské centrální banky (15).

3.2.

Při plnění svých úkolů a povinností členové a náhradníci dodržují nejvyšší standardy etického chování a integrity. Očekává se, že budou jednat čestně, nezávisle, nestranně, rozvážně a bez ohledu na vlastní zájem. Jsou si vědomi důležitosti svých úkolů a povinností, zohledňují veřejnou povahu své funkce a chovají se tak, aby byli vzorem etického chování v rámci Eurosystému, Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jednotného mechanismu dohledu a aby byla zachována a posílena důvěra veřejnosti v ECB.

Článek 4

Služební tajemství

4.1.

S ohledem na požadavky na zachování služebního tajemství vyplývající z článku 37 statutu ESCB a čl. 27 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 jsou členové a náhradníci povinni zachovávat mlčenlivost o informacích získaných při plnění svých úkolů a povinností, které jsou předmětem služebního tajemství a které nebyly zveřejněny a nejsou veřejnosti dostupné (dále jen „důvěrné informace“), s výjimkou případů, kdy byly tyto informace zveřejněny záměrně jako součást dohodnuté komunikační strategie ECB. Zejména jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích ve svých veřejných projevech nebo prohlášeních a ve vztahu k médiím, a s těmito informacemi nakládají v souladu s dohodnutými vnitřními pravidly o nakládání s citlivými informacemi týkajícími se ESCB a jednotného mechanismu dohledu. Členové a náhradníci jsou povinni zachovávat služební tajemství v souladu s právem Unie i po skončení svých úkolů a povinností spojených s činností pro ECB.

4.2.

Členové a náhradníci přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby zaměstnanci jejich národní centrální banky a/nebo vnitrostátního příslušného orgánu měli přístup k důvěrným informacím jen pro účely výkonu svých povinností a v souladu s příslušnými zásadami zachovávání důvěrnosti a aby si byli vědomi požadavků na zachování služebního tajemství uvedených v článku 4.1. a tyto požadavky důsledně dodržovali.

Článek 5

Oddělení funkce dohledu od funkce měnové politiky

5.1.

Členové a náhradníci respektují oddělení zvláštních úkolů ECB týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu, od úkolů ECB týkajících se měnové politiky a ostatních úkolů. V příslušných případech dodržují rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/39 (16) a veškerá pravidla přijatá ECB podle čl. 25 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013.

5.2.

Při plnění svých úkolů a povinností mají členové Rady dohledu a jejich náhradníci na zřeteli cíle nařízení (EU) č. 1024/2013 a nezasahují do úkolů ECB, které se netýkají dohledu, a to při plném respektování zvláštních úkolů a povinností místopředsedy Rady dohledu.

Nezávislost

Článek 6

Zásada nezávislosti

S ohledem na článek 130 Smlouvy o fungování Evropské unie, článek 7 statutu ESCB a čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1024/2013 jednají členové a náhradníci při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností jim svěřených nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku, a to bez ohledu na národní nebo osobní zájem, a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, od vlád členských států ani od jiných subjektů.

Článek 7

Soukromá činnost a oficiální funkce

7.1.

Členové a náhradníci zajistí, aby jakákoli jejich placená nebo neplacená soukromá činnost neměla nepříznivý dopad na jejich povinnosti a nepoškozovala dobrou pověst ECB. Pro účely tohoto kodexu se „soukromou činností“ rozumí každá činnost jiná než ta, kterou člen nebo náhradník vykonává při plnění úředních povinností.

7.2.

Členové a náhradníci mohou vykonávat soukromou činnost ve veřejných nebo mezinárodních organizacích či neziskových organizacích, jakož i pedagogickou a vědeckou činnost, pokud tyto činnosti nevyvolávají obavy ze střetu zájmů, například činnosti, které souvisejí s dohlíženými subjekty nebo protistranami Eurosystému při operacích měnové politiky nebo devizových operacích. V případě soukromých činností uvedených v článku 11.1 statutu ESCB potřebují členové Výkonné rady výslovný souhlas Rady guvernérů.

7.3.

Za soukromou činnost mohou členové a náhradníci přijímat odměny a náhradu nákladů za předpokladu, že tyto odměny a náklady jsou přiměřené vykonané práci a nepřesahují obvyklou míru.

7.4.

Členové a náhradníci se zdrží výkonu oficiálních funkcí, které by mohly omezovat jejich nezávislost, a ze všech takových funkcí odstoupí. Pro účely tohoto kodexu se „oficiální funkcí“ rozumí jakákoli externí činnost, kterou člen nebo náhradník vykonává při plnění úředních povinností, tj. jako součást svých úkolů a povinností.

7.5.

Členové a náhradníci písemně vyrozumí Etický výbor o všech soukromých činnostech, které hodlají vykonávat. Každoročně mu též poskytují aktualizaci jimi vykonávaných soukromých činností a oficiálních funkcí.

Článek 8

Vztahy se zájmovými skupinami

Členové a náhradníci udržují v souladu se Smlouvou o Evropské unii otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností a zároveň vždy dbají své nezávislosti, povinnosti zachovávat služební tajemství a základních zásad stanovených v tomto kodexu, zejména ve vztazích se zájmovými skupinami. Členové a náhradníci rovněž dbají obecných zásad externí komunikace vysoce postavených úředníků ECB (17), jakož i jakýchkoli jiných platných pravidel a zásad a postupují se zvláštní obezřetností a přijmou náležitá opatření, pokud se účastní neveřejných akcí nebo přijímají individuální pozvání.

Článek 9

Veřejná vystoupení a veřejná prohlášení

9.1.

Členové a náhradníci plní své úkoly a povinnosti jako zástupci vysoce postavených orgánů ECB a za takové zástupce se považují i při veřejných vystoupeních.

9.2.

Pokud se členové a náhradníci veřejně vyjadřují k záležitostem týkajícím se Eurosystému, ESCB nebo jednotného mechanismu dohledu, berou náležitý ohled na své postavení zástupců vysoce postavených orgánů ECB.

9.3.

Při výkonu vědecké či akademické činnosti jsou členové a náhradníci povinni jasně uvést, že takovou činnost vykonávají jako soukromé osoby a že při ní nevyjadřují názory ECB.

Článek 10

Prohlášení o zájmech

10.1.

Každý člen každoročně předkládá Etickému výboru k posouzení a následnému postoupení prezidentovi podepsané prohlášení o zájmech, jež obsahuje informace o předchozí profesní činnosti člena, jeho soukromé činnosti, oficiálních funkcích a finančních zájmech, jakož i o výdělečné profesní činnosti jeho manžela/manželky či partnera/partnerky, která by mohla vyvolávat obavy ze střetu zájmů (dále jen „prohlášení o zájmech“). Prohlášení o zájmech (18) předložené každým členem se zveřejňuje na internetových stránkách ECB a není jím dotčen jakýkoli požadavek na předložení prohlášení o majetku na základě příslušných vnitrostátních předpisů nebo smluvních povinností.

10.2.

ECB zpracovává a uchovává veškeré osobní údaje uvedené v prohlášeních o zájmech v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, které se na ni vztahují.

Střet zájmů

Článek 11

Obecná zásada o střetu zájmů

11.1.

Členové a náhradníci se vyhnou jakékoli situaci, která by mohla vyvolat obavy ze střetu zájmů. Obava ze střetu zájmů vzniká, pokud má člen nebo náhradník osobní zájmy, které mohou ovlivnit nebo mohou být vnímány tak, že ovlivňují nestranné a objektivní plnění jejich úkolů a povinností, a vztahuje se mimo jiné na přímé rodinné příslušníky (rodiče, děti, sourozence), manžele/manželky či partnery/partnerky člena nebo náhradníka. Členové a náhradníci zejména nesmí využít své zapojení do rozhodovacího procesu ani profesní informace, kterými disponují, k získání jakékoli osobní výhody. Ke střetu zájmů nedochází, pokud je člen nebo náhradník považován jen za součást široké veřejnosti nebo široké kategorie osob.

11.2.

Členové a náhradníci bez zbytečného odkladu písemně oznámí prezidentovi nebo předsedovi příslušného vysoce postaveného orgánu ECB a Etickému výboru každou situaci, která by mohla vyvolat obavy ze střetu zájmů. Zdrží se zejména účasti na diskusích, jednáních nebo hlasování ve vztahu k takové situaci a nesmí jim být poskytnuty žádné s ní související dokumenty.

Článek 12

Výdělečná profesní činnost manžela/manželky či partnera/partnerky

Členové a náhradníci neprodleně informují prezidenta nebo předsedu příslušného vysoce postaveného orgánu ECB a Etický výbor o jakékoli výdělečné činnosti či jiné placené činnosti svých manželů/manželek či partnerů/partnerek, která by mohla vyvolat obavy ze střetu zájmů.

Článek 13

Výhody (dary a projevy pohostinnosti)

13.1.

Členové a náhradníci nesmějí vyžadovat žádné výhody, které jakkoli souvisejí s jim svěřenými úkoly a povinnostmi, a jednají obezřetně v případě, že jsou jim takové výhody nabídnuty. Pro účely tohoto ustanovení se „výhodami“ rozumí dary, projevy pohostinnosti nebo jiné výhody, ať už finanční či materiální, jež nejsou sjednanou odměnou za poskytnuté služby a na něž příjemce nemá jinak nárok.

13.2.

Výhodu, která byla nabídnuta nebo poskytnuta členovi či náhradníkovi nebo přímému rodinnému příslušníkovi, manželovi/manželce či partnerovi/partnerce a která jakkoli souvisí s plněním úkolů a povinností dotčeného člena či náhradníka, lze přijmout za těchto okolností:

a)

nabídla ji organizace veřejného sektoru včetně jiné centrální banky, vnitrostátního veřejného orgánu, mezinárodní organizace nebo akademické obce a její hodnota se považuje za obvyklou a přiměřenou;

b)

nabídl ji jeden nebo více soukromých subjektů či jednotlivců a její hodnota nepřesahuje 100 EUR, nebo pokud její hodnota přesahuje 100 EUR, i) je odevzdána příslušné instituci, kterou daný člen nebo náhradník zastupuje, nebo ii) člen nebo náhradník této instituci zaplatí částku, o kterou hodnota výhody převyšuje částku 100 EUR;

c)

výhoda spočívá v projevu pohostinnosti, je přiměřená úkolům a povinnostem člena nebo náhradníka a nepřesahuje obvyklou míru;

d)

nenabídl ji dohlížený subjekt;

e)

její přijetí nevyvolává jiným způsobem obavy ze střetu zájmů.

13.3.

Přijetí výhody nesmí v žádném případě narušit ani ovlivnit objektivitu a svobodu jednání člena či náhradníka a vytvořit nepřiměřený závazek nebo očekávání na straně příjemce či poskytovatele.

13.4.

Členové Výkonné rady, předseda Rady dohledu a zástupci ECB v Radě dohledu u tajemníka Etického výboru bez zbytečného odkladu zaregistrují jakýkoli dar, který přijali nebo který jim byl nabídnut, bez ohledu na jeho hodnotu. Na ostatní členy a náhradníky se vztahují příslušná vnitrostátní procesní pravidla týkající se registrace darů.

Článek 14

Ocenění, pocty a vyznamenání

14.1.

Členové a náhradníci se ujistí, že jakékoli ocenění, pocta nebo vyznamenání je slučitelné s jejich veřejným postavením a neohrožuje jejich nezávislost ani nevyvolává obavy ze střetu zájmů.

14.2.

Členové a náhradníci odevzdají příslušné instituci, kterou zastupují, popřípadě věnují na dobročinné účely veškeré peněžité částky nebo cennosti spojené s oceněním, které přijmou v souvislosti se svými úkoly a povinnostmi člena či náhradníka vysoce postaveného orgánu ECB.

Článek 15

Pozvání na akce

15.1.

Členové a náhradníci, berouce v úvahu svou povinnost respektovat zásadu nezávislosti a vyhnout se střetu zájmů, mohou přijímat pozvání na akce s velkým počtem účastníků, jako jsou konference, recepce či kulturní akce, pokud jejich účast není v rozporu se zájmy ECB, a musí být zvlášť obezřetní, pokud jde o individuální pozvání. Členové a náhradníci nesmějí přijímat pozvání nebo platby, které nejsou v souladu s těmito pravidly, a tuto skutečnost oznámí dotčeným osobám.

15.2.

Členové a náhradníci nesmějí od organizátorů akcí uvedených v článku 15.1 přijímat úhradu cestovních nákladů a/nebo nákladů na ubytování. Honorář, který členové nebo náhradníci přijmou za přednášky a vystoupení uskutečněné v rámci jejich funkce, použije ECB nebo příslušná národní centrální banka či vnitrostátní příslušný orgán na dobročinné účely.

15.3.

Je-li to v souladu s mezinárodně přijímanými zvyklostmi, vztahují se články 15.1 a 15.2 v souvislosti s jejich pozváním stejně na doprovázející manžele/manželky nebo partnery/partnerky členů či náhradníků.

Článek 16

Pravidla o soukromých finančních transakcích

16.1.

Členové a náhradníci nesmějí využívat důvěrné informace ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob, a to i při provádění soukromých finančních transakcí, bez ohledu na to, zda jsou tyto transakce prováděny přímo nebo prostřednictvím třetí osoby, na jejich vlastní riziko a vlastní účet nebo na riziko a účet třetí osoby.

16.2.

Členům a náhradníkům se doporučuje, aby své investice svěřili jednomu či několika uznávaným správcům portfolií, kteří jednají podle svého uvážení, pokud jde o aktiva, jejichž výše přesahuje výši potřebnou pro obvyklé osobní nebo rodinné užití.

16.3.

Členové a náhradníci dodržují hmotněprávní pravidla o soukromých finančních transakcích stanovená v etickém rámci ECB (19) v aktuálním znění.

16.4.

Členové Výkonné rady, předseda Rady dohledu a zástupci ECB v Radě dohledu jsou v souvislosti se svými soukromými finančními transakcemi povinni rovněž dodržovat postupy pro oznamování a sledování dodržování pravidel stanovené v etickém rámci ECB.

16.5.

Členové a náhradníci, na které se článek 16.4 nevztahuje, jsou v souvislosti se svými soukromými finančními transakcemi povinni dodržovat postupy pro oznamování a pro sledování dodržování pravidel stanovené v příslušných vnitrostátních procesních pravidlech a každoročně předkládají Etickému výboru podepsané potvrzení, že dodržují platná vnitrostátní procesní pravidla o soukromých finančních transakcích a že oznamování a sledování dodržování pravidel v souvislosti s jejich soukromými finančními transakcemi se uskutečnilo v souladu s příslušnými vnitrostátními procesními pravidly (20).

Článek 17

Pravidla pro období po skončení výkonu funkce

17.1.

Členové písemně informují prezidenta nebo předsedu příslušného vysoce postaveného orgánu ECB o svém záměru vykonávat výdělečnou profesní činnost během období dvou let od skončení jejich funkčního období nebo ode dne, kdy přestali vykonávat funkci člena vysoce postaveného orgánu ECB.

Výdělečnou profesní činnost mohou vykonávat u:

a)

významné nebo méně významné úvěrové instituce až po uplynutí období jednoho roku od skončení jejich funkčního období nebo ode dne, kdy přestali vykonávat funkci člena vysoce postaveného orgánu ECB;

b)

finanční instituce, která není vymezena písmeni a), až po uplynutí období šesti měsíců od skončení jejich funkčního období nebo ode dne, kdy přestali vykonávat funkci člena vysoce postaveného orgánu ECB;

c)

subjektu, který se zabývá lobováním ve vztahu k ECB nebo poradenstvím a/nebo prosazováním zájmů ve prospěch ECB nebo institucí uvedených v písmenech a) nebo b), až po uplynutí období šesti měsíců od skončení jejich funkčního období nebo ode dne, kdy přestali vykonávat funkci člena vysoce postaveného orgánu ECB.

Členové Výkonné rady a Rady guvernérů mohou vykonávat výdělečnou profesní činnost u:

d)

subjektu, který je protistranou Eurosystému v operacích měnové politiky nebo devizových operacích, až po uplynutí období jednoho roku od skončení jejich funkčního období nebo ode dne, kdy přestali být členy Výkonné rady nebo Rady guvernérů;

e)

subjektu, který je provozovatelem platebního nebo vypořádacího systému, ústřední protistranou nebo poskytovatelem platebních nástrojů a který podléhá dozoru ECB, až po uplynutí období šesti měsíců od skončení jejich funkčního období nebo ode dne, kdy přestali být členy Výkonné rady nebo Rady guvernérů.

17.2.

Náhradníci písemně informují prezidenta nebo předsedu příslušného vysoce postaveného orgánu ECB a Etický výbor o svém záměru vykonávat výdělečnou profesní činnost v období jednoho roku ode dne, kdy přestali vystupovat ve funkci náhradníka.

Výdělečnou profesní činnost mohou vykonávat u:

a)

významné nebo méně významné úvěrové instituce až po uplynutí období šesti měsíců ode dne skončení jejich úkolů a povinností;

b)

finanční instituce, která není vymezena v písmeni a), až po uplynutí období tří měsíců ode dne skončení jejich úkolů a povinností;

c)

subjektu, který se zabývá lobováním ve vztahu k ECB nebo poradenstvím a/nebo prosazováním zájmů ve prospěch ECB nebo institucí uvedených v písmenech a) nebo b), až po uplynutí období tří měsíců ode dne skončení jejich úkolů a povinností.

Náhradníci, kteří se účastní zasedání Rady guvernérů, mohou vykonávat výdělečnou profesní činnost u:

d)

subjektu, který je protistranou Eurosystému v operacích měnové politiky nebo devizových operacích, až po uplynutí období šesti měsíců ode dne skončení jejich úkolů a povinností;

e)

subjektu, který je provozovatelem platebního nebo vypořádacího systému, ústřední protistranou nebo poskytovatelem platebních nástrojů a který podléhá dozoru ECB, až po uplynutí období tří měsíců ode dne skončení jejich úkolů a povinností;

17.3.

Před zahájením výkonu určité výdělečné profesní činnosti požádají členové a náhradníci Etický výbor o vydání stanoviska ohledně přechodného období, které se na ně vztahuje podle tohoto článku. Etický výbor může ve svém stanovisku doporučit:

a)

aby bylo od uplatnění přechodných období vymezených v tomto článku upuštěno nebo aby byla tato období zkrácena, umožňují-li to okolnosti týkající se možnosti střetu zájmů v důsledku následné výdělečné profesní činnosti, nebo

b)

prodloužení přechodných období podle čl. 17.1 písm. a) a čl. 17.2 písm. a), po která dotčené osoby nesmí vykonávat výdělečnou profesní činnost u významných nebo méně významných úvěrových institucí, pokud se daný člen nebo náhradník přímo účastnil dohledu nad těmito institucemi, a to nejvýše na dva roky v případě členů a na jeden rok v případě náhradníků, pokud je to nezbytné s ohledem na okolnosti týkající se možnosti střetu zájmů v důsledku následné profesní činnosti.

17.4.

Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní předpisy, měla by příslušná zaměstnavatelská instituce členům a náhradníkům po dobu trvání přechodného období vyplácet přiměřenou náhradu, a to od skončení jejich funkce u dotčené instituce do konce příslušného přechodného období. Tato náhrada by měla být vyplácena bez ohledu na to, zda obdrželi nabídku k výkonu výdělečné profesní činnosti. Členové a náhradníci si mohou od Etického výboru vyžádat stanovisko k přiměřené výši náhrady v souvislosti s přechodným obdobím.

17.5.

Pokud člen nebo náhradník začne během přechodného období vykonávat výdělečnou profesní činnost, na niž se nevztahuje článek 17.1 a 17.2, a výše čisté měsíční odměny za tuto činnost spolu s náhradou poskytovanou z titulu přechodného období přesahuje čistou měsíční odměnu, kterou člen nebo náhradník pobíral v posledním roce výkonu funkce, odečte se tento rozdíl od vyplácené náhrady. Toto ustanovení se nevztahuje na odměny za činnosti, které člen nebo náhradník již předtím vykonával a oznámil.

17.6.

Stanoviska vydaná Etickým výborem podle článků 17.3 a 17.4 jsou určena Radě guvernérů. Rada guvernérů následně vydá doporučení relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu nebo příslušné národní centrální bance, jež Radu guvernérů vyrozumí o jakékoli překážce při provádění tohoto doporučení.

17.7.

Členové a náhradníci předkládají Etickému výboru každoročně během dvouletého nebo jednoročního oznamovacího období od skončení jejich funkčního období podepsané čestné prohlášení (21), v němž uvedou svou výdělečnou profesní činnost a příslušnou odměnu; zpráva o tom se předkládá prezidentovi.

Článek 18

Nedodržování ustanovení kodexu

Aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní předpisy, pokud člen nebo náhradník poruší ustanovení tohoto kodexu, řeší Etický výbor danou záležitost nejprve s dotčeným jednotlivcem. Nelze-li dodržování ustanovení kodexu dosáhnout cestou morálního apelu, Etický výbor se s danou záležitostí obrátí na Radu guvernérů. Na základě doporučení Etického výboru a po vyslechnutí dotčeného jednotlivce může Rada guvernérů rozhodnout, že udělí důtku a v případě potřeby ji zveřejní.

ČÁST III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Zveřejnění

Tento kodex bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Vysoce postavení úředníci ECB, na které se vztahuje tento kodex, podepíšou příslušná individuální prohlášení o dodržování pravidel.

Článek 20

Vstup v platnost

Tento kodex vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2019.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. prosince 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Kodex chování Evropské centrální banky (Úř. věst. C 76, 8.3.2001, s. 12).

(2)  Kodex chování členů Rady guvernérů (Úř. věst. C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Memorandum o porozumění, kterým se mění memorandum o porozumění o kodexu chování členů Rady guvernérů (Úř. věst. C 10, 16.1.2007, s. 6).

(4)  Doplňkový kodex etických kritérií pro členy Výkonné rady Evropské centrální banky (Úř. věst. C 230, 23.9.2006, s. 46).

(5)  Doplňkový kodex etických kritérií pro členy Výkonné rady Evropské centrální banky (Úř. věst. C 104, 23.4.2010, s. 8).

(6)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(7)  Kodex chování členů Rady dohledu Evropské centrální banky (Úř. věst. C 93, 20.3.2015, s. 2).

(8)  Etický rámec ECB (Úř. věst. C 204, 20.6.2015, s. 3).

(9)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/433 ze dne 17. prosince 2014 o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59) (Úř. věst. L 70, 14.3.2015. s. 58).

(10)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB (ECB/2015/11) (Úř. věst. L 135, 2.6.2015, s. 23).

(11)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/856 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu (ECB/2015/12) (Úř. věst. L 135, 2.6.2015, s. 29).

(12)  Viz vzor prohlášení o etickém chování.

(13)  Viz poznámka pod čarou 9.

(14)  Viz rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33).

(15)  Jednací řád Rady dohledu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 182, 21.6.2014, s. 56).

(16)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/39 ze dne 17. září 2014 o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 300, 18.10.2014, s. 57).

(17)  Viz Obecné zásady externí komunikace vysoce postavených úředníků ECB.

(18)  Viz vzor prohlášení o zájmech.

(19)  Viz Etický rámec ECB.

(20)  Viz vzor prohlášení o dodržení pravidel o soukromých finančních transakcích.

(21)  Viz vzor čestného prohlášení.


Top