EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0417

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie

COM/2019/417 final

V Bruselu dne 13.9.2019

COM(2019) 417 final

Doporučení pro

ROZHODNUTÍ RADY

o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI DOPORUČENÍ

Kapverdy a EU pojí již více než 35 let úzký a velmi konstruktivní vztah založený v první řadě na významné a pokračující rozvojové spolupráci. Od listopadu 2007 vztahy mezi EU a Kapverdami upravuje zvláštní partnerství EU–Kapverdy, které je ambiciózním nástrojem pro posílení dvoustranných vztahů a v rámci afrických, karibských a tichomořských států (AKT) představuje jedinečný případ. Jedním z cílů zvláštního partnerství je posílit mobilitu a mezilidské kontakty mezi občany EU a Kapverd a také zvýšit spolupráci v boji proti nedovolenému přistěhovalectví. V rámci tohoto partnerství uzavřely Kapverdy, jako první africká země, v roce 2008 partnerství s EU v oblasti mobility. Partnerství v oblasti mobility má za cíl posílit spolupráci s EU v oblasti migrace, správy hranic, boje proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodování s lidmi.

Zvláštní partnerství připravilo půdu pro sjednání a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie 1 (dále jen „dohoda“) přijaté souběžně s Dohodou mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob 2 . Obě dohody vstoupily v platnost dne 1. prosince 2014.

Dne 2. února 2020 se začne uplatňovat nařízení (EU) 2019/1155 ze dne 20. června 2019, kterým se mění vízový kodex 3 . Pokud by se mezi nimi vyskytl rozpor, měla by dohoda, jakožto mezinárodní dohoda Unie, před sekundárním právním předpisem Unie přednost a nadále by se uplatňovala. Avšak vízový kodex se rovněž uplatní na záležitosti, které dohoda neupravuje. Některá ustanovení revidovaného vízového kodexu proto budou mít dopad na postupy pro udělování víz kapverdským občanům.

Revidovaný vízový kodex například zavádí harmonizovaný přístup k udělování víz pro více vstupů pravidelným cestujícím, kteří mají pozitivní vízovou minulost, na postupně se zvyšující dobu v délce od 1 roku do 5 let a umožní osvobození od vízového poplatku pro děti ve věku od šesti let a mladší osmnácti let. Dále zvyšuje všeobecnou výši vízového poplatku z 60 EUR na 80 EUR a zavádí možnost pozastavit – prostřednictvím prováděcího rozhodnutí Rady – některá z usnadnění, která se vztahují na státní příslušníky třetí země (a/nebo na určité kategorie cestujících z dané země), jako jsou například osvobození od vízového poplatku, délka doby platnosti víz pro více vstupů, omezení podpůrných dokladů, které mají být předloženy, – bude-li úroveň spolupráce dané země v oblasti zpětného přebírání osob posouzena jako nedostatečná.

Oproti obdobným dohodám o usnadnění udělování víz, které EU uzavřela s dalšími třetími zeměmi, dohoda s Kapverdami nezahrnuje ustanovení o snížení výše vízového poplatku ani nestanoví harmonizovaný seznam podpůrných dokladů, které mají žadatelé za účelem zdůvodnění účelu cesty předložit. Dohoda navíc neumožňuje pozastavení všech nebo některých svých ustanovení v případě nedostatečné spolupráce v oblasti zpětného přebírání osob.

S ohledem na tento vývoj považuje Evropská komise za vhodné dohodu uzavřenou s Kapverdami upravit.

Vízová politika Kapverd vůči občanům EU

Počínaje dnem 1. ledna 2019 osvobodily Kapverdy občany EU od vízové povinnosti při cestách na své území (pro pobyty nepřesahující 30 dnů).

U pobytů delších než 30 dnů a nepřesahujících 90 dnů během období 180 dnů mohou občané EU využít usnadnění stanovených dohodou.

Kdyby Kapverdy znovu zavedly vízovou povinnost pro občany EU, uplatňovala by se ustanovení dohody, na recipročním základě, na občany EU v plném rozsahu.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Jak je vysvětleno v předchozím oddíle, primárním cílem, jehož má být vyjednáním a uzavřením pozměněné dohody dosaženo, je sladit usnadnění udělování víz poskytnutá státním příslušníkům Kapverd s revidovanými ustanoveními vízového kodexu.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právním základem tohoto doporučení je čl. 218 odst. 3 a 4 SFEU.

Předmět pozměněné dohody by byl součástí společné vízové politiky Unie pro krátkodobé pobyty nepřesahující 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů. Proto se předpokládá, že hmotněprávním základem rozhodnutí o podpisu a uzavření dohody bude čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Unie již svou pravomoc v této oblasti uplatnila a stanovila v tomto ohledu pravidla tím, že přijala vízový kodex, který vymezuje postupy a podmínky pro udělování krátkodobých víz, které jsou závazné pro všechny členské státy Evropské unie provádějící schengenské acquis.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Smíšený výbor zřízený ke sledování provádění dohody byl svolán třikrát (5. října 2015, 19. října 2016 a 27. listopadu 2017) a potvrdil celkově pozitivní provádění, přičemž uvedl možný prostor pro zlepšení v oblasti některých aspektů postupu zpracování víz. Smíšený výbor zejména doporučil, aby obě strany zvýšily úsilí v oblasti komunikace za účelem řádného a komplexního informování žadatelů o víza o požadavcích a působnosti, pokud jde o podávání žádostí o schengenská víza a jejich udělování.

Počet žádostí o udělení víza podaných na konzulátech členských států na Kapverdách se od vstupu dohody v platnost stále zvyšoval. V roce 2014 bylo podáno 14 694 žádostí o udělení víza. Tento počet vzrostl na 20 158 v roce 2018 (+37,2 %). Počet udělených víz rovněž rostl, i když pomaleji, a to z 11 370 v roce 2014 na 13 343 v roce 2018 (+17,3 %). Míra zamítnutých žádostí o vízum činila v roce 2018 celkem 33,5 %.

Členské státy, které na Kapverdách udělují víza (tj. Španělsko a Portugalsko, přičemž druhý jmenovaný stát zastupuje v rámci společného střediska pro žádosti o víza v Praii devatenáct členských států), se v Praii pravidelně scházejí ve formátu skupiny pro místní schengenskou spolupráci. Těmto schůzkám předsedá delegace EU na Kapverdách.

Skupina pro místní schengenskou spolupráci se shodla na zjištění, že dohoda je obecně dobře prováděna, a stejně tak i platná ustanovení vízového kodexu. Současně byla zjištěna řada obtíží při vyřizování žádostí o udělení víza podávaných kapverdskými státními příslušníky, zejména pokud jde o doklady odůvodňující účel cesty a/nebo skutečnost, že žadatel náleží k jedné z kategorií žadatelů uvedených ve stávající dohodě, na něž se vztahuje usnadnění udělování víz.

Pracovní skupina Rady pro víza se aktuálním stavem provádění dohody zabývala pětkrát (dne 26. října 2015, 27. října 2016, 11. prosince 2017, 20. května 2019 a 10. července 2019). Na posledním z uvedených zasedání informovala Komise členské státy o předběžných rozhovorech, které vedla s kapverdskými orgány ohledně možné změny dohody a její působnosti.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Plánovaná pozměněná dohoda nebude mít žádné dopady na rozpočet EU.

5.OSTATNÍ PRVKY

Směrnice pro jednání

Vízový poplatek a osvobození od vízového poplatku

V dalších dohodách o usnadnění udělování víz, které EU uzavřela se třetími zeměmi, je výše všeobecného vízového poplatku stanovena na 35 EUR. Tato částka byla zahrnuta do předchozích směrnic pro jednání s přihlédnutím k vízovému poplatku ve výši 60 EUR uvedenému ve vízovém kodexu. Dohoda s Kapverdami ustanovení o snížení všeobecného vízového poplatku neobsahuje.

Vzhledem k tomu, že v revidovaném vízovém kodexu se vízový poplatek zvýší z 60 EUR na 80 EUR, bude se tento navýšený poplatek vztahovat i na kapverdské žadatele.

Proto se navrhuje, aby byl vízový poplatek pro kapverdské žadatele snížen stejně tak, jak tomu bylo v případě státních příslušníků všech ostatních třetích zemí, které s EU uzavřely dohodu o usnadnění udělování víz. Výše sníženého poplatku by však měla být úměrná revidovanému vízovému poplatku. Proto se navrhuje, aby byl snížený poplatek stanoven na polovinu částky stanovené vnitrostátními právními předpisy smluvních stran (v případě EU vízovým kodexem). To by EU umožnilo výši poplatku upravovat s ohledem na vývoj okolností.

Zahrnutí dalších kategorií žadatelů, které by měly být od vízového poplatku osvobozeny, by se mělo posoudit v průběhu jednání.

Víza pro více vstupů s dlouhodobou platností

V pozměňující dohodě bude třeba zohlednit změny zavedené revidovaným vízovým kodexem, pokud jde o udělování víz pro více vstupů s dlouhodobou platností.

Dohoda ve stávajícím platném znění uděluje přístup k vízům pro více vstupů s platností na pět let omezenému počtu kategorií pravidelných cestujících (např. členům národních a regionálních vlád, stálým členům oficiálních delegací, podnikatelům, blízkým rodinným příslušníkům) a zároveň pro další kategorie pravidelných cestujících zavádí „kaskádu“ víz pro více vstupů s postupně se zvyšující platností.

Revidovaný vízový kodex (čl. 24 odst. 2) však pro získání víz pro více vstupů stanoví odlišný „kaskádový“ systém, který se neomezuje na zvláštní kategorie.

Proto se navrhuje, aby pozměněná dohoda zaujala podobný přístup, tj. „kaskádový“ přístup, který by se vztahoval na všechny žadatele, kteří nepatří do kategorií, jimž se již nyní podle čl. 5 odst. 1 stávající dohody udělují víza pro více vstupů s platností na pět let.

Pozměňující dohoda by navíc měla omezit počet víz, jejichž využití v souladu s právními předpisy je podmínkou k získání víza pro více vstupů, a/nebo by měla prodloužit referenční období, během kterých by měl být vymezený počet víz získán a využíván v souladu s právními předpisy.

Seznam podpůrných dokladů pro účel cesty / doklad o zajištění ubytování

Stávající dohody o usnadnění udělování víz, které EU uzavřela s dalšími třetími zeměmi, usnadňují udělování víz tak, že u každé kategorie žadatelů omezují počet podpůrných dokladů požadovaných k prokázání účelu cesty obecně na jediný doklad. Oproti tomu dohoda s Kapverdami takové ustanovení nezahrnuje.

Pozměňující dohoda by měla stanovit seznam podpůrných dokladů, které musí žadatelé k prokázání účelu cesty předložit. Písemné doklady by měly být obecně omezeny na jeden podpůrný doklad na kategorii. Smyslem tohoto kroku by bylo zjednodušit postup podávání žádostí a usnadnit identifikaci žadatelů náležejících k jedné z kategorií stanovených dohodou.

Vízový kodex dále stanoví určitá horizontální usnadnění udělování víz, pokud jde o podpůrné doklady, jež mají předkládat pravidelní cestující. Podle čl. 14 odst. 6 lze od požadavků na určité podpůrné doklady upustit „v případě žadatelů, kteří jsou jim známi jako bezúhonná a spolehlivá osoba, zejména při využití předchozích víz v souladu s právními předpisy, není-li pochyb o tom, že při překračování vnějších hranic členských států bude žadatel splňovat požadavky čl. 6 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu“.

S ohledem na tuto zásadu by pozměněná dohoda měla obsahovat ustanovení, podle něhož by osoba, která získala první vízum pro více vstupů s dlouhodobou platností (s platností na jeden rok, dva roky nebo tři roky), tj. dosáhla druhého kroku v „kaskádě“, měla být v zásadě osvobozena od požadavku předložit dokumenty prokazující ubytování a/nebo finanční prostředky k úhradě takového ubytování.

Osvobození od vízové povinnosti pro držitele průkazu EU (laissez-passer)

Pozměněná dohoda by měla od vízové povinnosti osvobodit držitele průkazu EU (laissez-passer) vydávaného určitým zaměstnancům orgánů Unie podle nařízení Rady (EU) č. 1417/2013.

Důvody pro pozastavení na základě nedostatečného provádění dohody o zpětném přebírání osob

Dohoda stanoví možnost pozastavit její uplatňování z důvodů uvedených ve vyčerpávajícím seznamu důvodů, tj. z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví.

V souladu s přístupem revidovaného vízového kodexu, který spočívá v propojení spolupráce v oblasti zpětného přebírání osob s usnadněními udělování víz, by pozměňující dohoda měla rozšířit důvody pro pozastavení tak, aby byla zahrnuta možnost, podle níž by EU mohla uplatňování dohody zcela nebo zčásti pozastavit v případě nedostatečného provádění dohody o zpětném přebírání osob uzavřené mezi EU a Kapverdami nebo v případě nedostatečné úrovně spolupráce v boji proti nedovolenému přistěhovalectví.

6.ZÁVĚRY

S ohledem na výše uvedené Komise doporučuje Radě, aby dala zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi EU a Kapverdskou republikou, kterou se mění v současnosti platná Dohoda mezi EU a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie.

Doporučení pro

ROZHODNUTÍ RADY

o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 218 odst. 3 a 4 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k tomu, že by měla být zahájena jednání za účelem uzavření dohody s Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi EU a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise se zmocňuje k jednání, jménem Unie, o mezinárodní dohodě s Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie.

Článek 2

Směrnice pro jednání jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Při jednání je konzultována Pracovní skupina Rady pro víza.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Úř. věst. L 282, 24.10.2013, s. 3–12.
(2)    Úř. věst. L 282, 24.10.2013, s. 15–34.
(3)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1155 ze dne 20. června 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 25–54.
Top

V Bruselu dne 13.9.2019

COM(2019) 417 final

PŘÍLOHA

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY

o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské uniePŘÍLOHA

Směrnice pro jednání

Komise by v průběhu jednání měla usilovat o dosažení cílů podrobně stanovených níže.

1.Účel a oblast působnosti dohody

Účelem dohody je změnit stávající Dohodu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie 1 (dále jen „stávající dohoda“). Tato posledně uvedená dohoda, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2014, se vztahuje na udělování víz občanům Kapverdské republiky (dále jen „Kapverdy“) pro předpokládaný pobyt v schengenském prostoru, jehož délka během jakéhokoliv období 180 dnů nepřekračuje 90 dnů.

Počínaje dnem 1. ledna 2019 osvobodily Kapverdy od vízové povinnosti občany EU cestující na Kapverdy v případě, že pobyt nepřesahuje 30 dnů. U pobytů delších než 30 dnů a nepřesahujících 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů mohou občané EU v zásadě využít usnadnění stanovených dohodou.

Pozměňující dohoda by se rovněž plně uplatnila na recipročním základě, kdyby se Kapverdy rozhodly znovu zavést pro občany EU vízovou povinnost.

Pozměňující dohoda by měla stanovit jasná, jednoznačná a právně závazná práva a povinnosti za účelem usnadnění řízení o žádostech o víza a postupů udělování víz v případě státních příslušníků Kapverd, a to s přihlédnutím k pravidlům revidovaného vízového kodexu 2 .

 

2.Konkrétní otázky

Pozměňující dohoda by měla zohlednit stávající dohodu, předchozí dohody o usnadnění udělování víz uzavřené Unií s jinými třetími zeměmi, jakož i zvláštní situaci Kapverd, které byly první třetí zemí neležící v sousedství EU, s níž EU uzavřela dohodu o usnadnění udělování víz souběžně s dohodou o zpětném přebírání osob.

Kromě toho změna vízového kodexu, která vstoupila v platnost dne 2. srpna 2019 a použije se ode dne 2. února 2020, stanoví řadu změn obecných pravidel pro postupy udělování víz. Revidovaná pravidla by měla být rovněž zohledněna, aby se zajistilo, že usnadnění nabízená Kapverdám v pozměňující dohodě budou i nadále přesahovat rámec obecných pravidel, jak jsou stanovena v revidovaném vízovém kodexu.

2.1.Vízový poplatek

Pozměňující dohoda by měla stanovit poplatek za vyřízení žádostí o vízum na polovinu částky stanovené vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

Vedle kategorií vymezených v čl. 5 odst. 1 stávající dohody by od poplatku měli být osvobozeni žadatelé mladší osmnácti let. Dále by bylo možné zvážit zahrnutí dalších kategorií žadatelů, například blízkých příbuzných občanů EU.

2.2    Víza pro více vstupů s dlouhodobou platností

Pravidla pro udělování víz pro více vstupů s platností na pět let určitým kategoriím žadatelů stanovená v čl. 4 odst. 1 stávající dohody by měla platit i nadále.

Pozměňující dohoda by navíc měla vymezit pravidla pro udělování víz pro více vstupů všem dalším žadatelům, a to na základě ustanovení článku 24 revidovaného vízového kodexu.

Čl. 24 odst. 2 revidovaného vízového kodexu zavádí pro všechny žadatele bez ohledu na účel jejich cesty všeobecný „kaskádový“ systém udělování víz. Podobný přístup by měl být zaveden i v pozměňující dohodě.

Pozměňující dohoda by měla usnadnit udělování víz pro více vstupů snížením počtu dříve získaných a v souladu s právními předpisy využívaných víz a/nebo prodloužením referenčních období, během nichž by měl být vymezený počet víz získán a využíván v souladu s právními předpisy. Takový „kaskádový“ systém by mohlo mít například tuto podobu:

poté, co žadatel v předchozích 24 měsících získal a využíval v souladu s právními předpisy jedno nebo dvě víza, měl by při žádosti o další vízum získat vízum pro více vstupů s platností na jeden rok,

poté, co žadatel v průběhu předchozích 30 nebo 36 měsíců využíval v souladu s právními předpisy jedno vízum pro více vstupů s jednoletou platností, mělo by mu být uděleno vízum pro více vstupů s delší platností (například dva nebo tři roky),

poté, co žadatel v průběhu předchozích 42 nebo 48 měsíců využíval v souladu s právními předpisy jedno vízum pro více vstupů s dvouletou nebo tříletou platností, mělo by mu být uděleno vízum pro více vstupů s delší platností (například tři roky nebo nejvýše pět let).

2.3    Podpůrné doklady

Pozměněná dohoda by měla stanovit usnadnění, která se týkají podpůrných dokladů, jež mají být při žádosti o udělení víza předloženy.

Písemné doklady, jež je třeba předložit k prokázání účelu žadatelovy cesty, by měly být obecně omezeny na jeden podpůrný doklad na kategorii žadatelů zahrnutou v pozměňující dohodě.

Žadatelé, kteří již vízum pro více vstupů (nejméně s jednoletou platností) získali a využívali v souladu s právními předpisy, by v zásadě měli být osvobozeni od předkládání podpůrných dokladů týkajících se ubytování nebo prokazování dostatečných finančních prostředků na ubytování.

2.4    Osvobození od vízové povinnosti pro držitele průkazu EU (laissez-passer)

Pozměňující dohoda by měla od vízové povinnosti osvobodit držitele průkazu EU (laissez-passer) vydávaného určitým zaměstnancům orgánů Unie podle nařízení Rady (EU) č. 1417/2013.

2.5    Ustanovení o pozastavení uplatňování dohody

Pozměňující dohoda by měla změnit závěrečná ustanovení stávající dohody tím, že pro smluvní strany stanoví možnost uplatňování dohody zcela nebo zčásti pozastavit, a to z jakéhokoli důvodu a výslovně v případě, že by se mělo za to, že Kapverdy dostatečně nespolupracují v oblasti zpětného přebírání osob.

(1)    Úř. věst. L 282, 24.10.2013, s. 3.
(2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1155 ze dne 20. června 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 25.
Top