Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0054

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

COM/2019/54 final

V Bruselu dne 6.2.2019

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.Předmět návrhu

Tento návrh se týká rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Unie na konferenci smluvních stran Rotterdamské úmluvy v souvislosti se zamýšleným přijetím rozhodnutí o zařazení dalších chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy.

2.Souvislosti návrhu

2.1.Rotterdamská úmluva

Cílem Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen „úmluva“) je podporovat sdílenou odpovědnost a společné úsilí smluvních stran v mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí a přispívat k jejich používání takovým způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Úmluva zakládá právně závazné povinnosti provádění postupu předchozího souhlasu (PIC) a chrání země, zvláště země rozvojové, před nežádoucím dovozem chemických látek uložením vývozních povinností vyvážejícím smluvním stranám.

Dohoda vstoupila v platnost dne 24. února 2004.

Evropská unie a všech 28 členských států jsou smluvními stranami úmluvy 1 .

2.2.Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy

Řídícím orgánem Rotterdamské úmluvy je konference smluvních stran zřízená v souladu s článkem 18 uvedené úmluvy. Tento orgán obvykle zasedá jednou za dva roky s cílem sledovat provádění úmluvy. Kromě toho přezkoumává chemické látky, které mu předkládá k posouzení Výbor pro přezkum chemických látek.

V souladu s články 44 a 45 jednacího řádu konference smluvních stran má každá smluvní strana jeden hlas. Organizace regionální hospodářské integrace, jako je například EU, však uplatňují své hlasovací právo počtem hlasů, který se rovná počtu jejich členských států, jež jsou smluvními stranami úmluvy.

2.3.Zamýšlený akt konference smluvních stran

Na svém devátém řádném zasedání, které se bude konat od 29. dubna do 10. května 2019, konference smluvních stran zváží přijetí rozhodnutí o zařazení dalších chemických látek do přílohy III úmluvy.

Účelem zamýšlených aktů je zařazení dalších chemických látek do přílohy III úmluvy. Zařazení do přílohy III má za následek, že obchodování s těmito chemickými látkami na mezinárodní úrovni bude podléhat postupu předchozího souhlasu podle úmluvy.

Zamýšlené akty se stanou závaznými pro smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 5 písm. c) úmluvy, které stanoví: „Depozitář neprodleně oznámí smluvním stranám rozhodnutí změnit přílohu III. Změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dnem stanoveným v rozhodnutí“.

3.Postoj, který má být zaujat jménem Unie

Komise navrhuje Radě podpořit jménem Unie rozhodnutí změnit přílohu III úmluvy na devátém zasedání konference smluvních stran. Tato rozhodnutí zařadí do přílohy III další chemické látky, na které se bude vztahovat postup předchozího souhlasu podle úmluvy.

Rozhodnutí, která jsou předložena konferenci smluvních stran k přijetí, vycházejí z doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, pomocného orgánu pod dohledem konference smluvních stran. Bylo shledáno, že chemické látky, které Výbor pro přezkum chemických látek doporučil zařadit do přílohy III, splňují kritéria uvedená v příloze II úmluvy.

Pro Unii, která je vůdčí silou v oblasti tvorby politiky životního prostředí, je zásadní, aby opětovně potvrdila svůj celosvětový závazek podporovat lepší provádění mnohostranných environmentálních dohod a norem. To zahrnuje podporu a provádění doporučení přijatých pomocnými vědeckými orgány těchto dohod a dodržování kritérií stanovených v dohodách, z nichž tato doporučení vycházejí.

Tato iniciativa je navíc v souladu s prioritou Junckerovy Komise stát se silnějším celosvětovým aktérem, s cíli udržitelného rozvoje, zejména se zajištěním zdravého života (3) a odpovědnou spotřebou a výrobou (12), jakož i se 7. akčním programem pro životní prostředí.

Unie by proto měla podpořit navrhovaná rozhodnutí o zařazení acetochloru, karbosulfanu, chyrosotilového azbestu, fenthionu (přípravků v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l nebo vyšším), hexabromcyklododekanu, kapalných přípravků (emulgovatelného koncentrátu a rozpustného koncentrátu) s obsahem paraquat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá koncentraci iontů paraquatu 200 g/l nebo vyšší a forátu do přílohy III. Tyto chemické látky jsou již předmětem omezení vývozu podle nařízení (EU) č. 649/2012, která jsou podobná omezením podle úmluvy.

Vzhledem k tomu, že změny přílohy III budou pro Unii právně závazné a budou muset být zohledněny v nařízení (EU) č. 649/2012, kterým byla Rotterdamská úmluva provedena v Unii, je třeba stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat na konferenci smluvních stran.

4.Právní základ

4.1.Procesněprávní základ

4.1.1.Zásady

Ustanovení čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zavádí rozhodnutí, kterými se stanoví „postoje, které mají být jménem Unie zaujaty v orgánu zřízeném dohodou, má-li tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují institucionální rámec dohody.“

Pojem „akty s právními účinky“ zahrnuje akty s právními účinky na základě pravidel mezinárodního práva, kterými se řídí dotyčný orgán. Zahrnuje rovněž nástroje, které podle mezinárodního práva nemají závazný účinek, ale „mohou […] rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah právní úpravy přijaté zákonodárcem Unie 2 .

4.1.2.Použití na stávající případ

Konference smluvních stran je orgán vytvořený dohodou, konkrétně Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

Akt, který má konference smluvních stran přijmout, představuje akt s právními účinky. Zamýšlený akt bude závazný podle mezinárodního práva v souladu s čl. 22 odst. 5 Rotterdamské úmluvy a bude muset být zohledněn v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek 3 . Je tomu tak proto, že čl. 23 odst. 1 uvedeného nařízení vyžaduje na základě vývoje úmluvy přezkoumání seznamu chemických látek uvedených v příloze I.

Zamýšlený akt nedoplňuje ani nepozměňuje institucionální rámec dohody.

Procesněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž čl. 218 odst. 9 SFEU.

4.2.Hmotněprávní základ

4.2.1.Zásady

Hmotněprávní základ rozhodnutí podle čl. 218 odst. 9 SFEU závisí v první řadě na cíli a obsahu zamýšleného aktu, v jehož souvislosti je postoj jménem Unie zaujat. Sleduje-li zamýšlený akt dvojí účel nebo má-li dvě složky a lze-li jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako hlavní, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, musí být rozhodnutí přijaté podle čl. 218 odst. 9 SFEU založeno na jediném hmotněprávním základu, a sice na tom, který si žádá hlavní nebo převažující účel nebo složka.

Pokud jde o zamýšlený akt, který sleduje najednou několik cílů nebo který má několik složek, jež jsou nerozlučně spjaty, aniž je jedna vůči druhé vedlejší, musí se hmotněprávní základ rozhodnutí podle čl. 218 odst. 9 SFEU výjimečně zakládat na různých odpovídajících právních základech.

4.2.2.Použití na stávající případ

Zamýšlený akt sleduje cíle a má složky v oblastech „životní prostředí“ a „obchod“. Tyto prvky zamýšleného aktu jsou nerozlučně spjaty, aniž je jeden vůči druhému vedlejší.

Hmotněprávní základ navrhovaného rozhodnutí proto tvoří následující ustanovení: čl. 192 odst. 1 a čl. 207 odst. 3 a odst. 4 první pododstavec.

4.3.Závěr

Právním základem navrhovaného rozhodnutí by měly být čl. 192 odst. 1 a čl. 207 odst. 3 a odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 SFEU.

2019/0026 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 207 odst. 3 a odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen „úmluva“) byla jménem Unie uzavřena rozhodnutím Rady 2006/730/ES 4 a vstoupila v platnost dne 24. února 2004.

(2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 provádí Rotterdamskou úmluvu v Unii 5 .

(3)Podle článku 7 úmluvy může konference smluvních stran přijímat změny přílohy III.

(4)Očekává se, že na devátém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy budou přijata rozhodnutí o zařazení dalších chemických látek do přílohy III.

(5)Je vhodné stanovit postoj, který má být na této konferenci smluvních stran zaujat jménem Unie, neboť uvedené změny přílohy III budou pro Unii závazné.

(6)S cílem zajistit dovážejícím zemím ochranu poskytovanou Rotterdamskou úmluvou a vzhledem k tomu, že jsou splněna všechna relevantní kritéria úmluvy, je nezbytné a vhodné podpořit doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, který je pomocným orgánem Rotterdamské úmluvy, pokud jde o zařazení acetochloru, karbosulfanu, chyrosotilového azbestu, fenthionu (přípravků v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l nebo vyšším), hexabromcyklododekanu, forátových a kapalných přípravků (emulgovatelného koncentrátu a rozpustného koncentrátu) s obsahem paraquat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá koncentraci iontů paraquatu 200 g/l nebo vyšší, do přílohy III Rotterdamské úmluvy. Tyto látky jsou v Unii již zakázány nebo přísně omezeny, a jsou tudíž předmětem vývozních požadavků, které přesahují rámec toho, co je požadováno Rotterdamskou úmluvou, a to v souladu s nařízením (EU) č. 649/2012,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na devátém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, spočívá v tom, že Unie má podpořit přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pokud jde o její doplnění o acetochlor, karbosulfan, chyrosotilový azbest, fenthion (přípravky v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l nebo vyšším), hexabromcyklododekan, forátové a kapalné přípravky (emulgovatelný koncentrát a rozpustný koncentrát) s obsahem paraquat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá koncentraci iontů paraquatu 200 g/l nebo vyšší.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Komisi.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 23).
(2)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. října 2014, Německo v. Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.
(3)    Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.
(4)    Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 23).
(5)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.
Top