Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0035

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

COM/2019/35 final

No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2019

V Bruselu dne 31.1.2019

COM(2019) 35 final

2019/0016(NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti 1 (dále jen „prümské rozhodnutí“), bylo přijato s cílem začlenit do právního rámce Evropské unie podstatná ustanovení předchozí Prümské smlouvy o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu, přeshraniční trestné činnosti a nedovolené migraci, kterou dne 27. května 2005 schválilo sedm evropských zemí. Společně s uvedeným rozhodnutím přijala Rada i rozhodnutí 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti 2 (dále jen „prováděcí prümské rozhodnutí“), které stanoví nezbytné technické předpisy pro provádění rozhodnutí 2008/615/SVV.

Cílem prümského rozhodnutí a prováděcího prümského rozhodnutí je zlepšit výměnu informací mezi orgány odpovědnými za předcházení trestným činům a jejich vyšetřování a posílit přeshraniční policejní a soudní spolupráci mezi členskými státy Unie. Prümské rozhodnutí obsahuje mimo jiné ustanovení, jimiž si členské státy vzájemně poskytnou právo přístupu do svých automatizovaných souborů analýzy DNA, automatizovaných systémů pro daktyloskopickou identifikaci a registrů vozidel. Informace získané srovnáváním údajů povedou k novým vyšetřovacím postupům, a tím zásadním způsobem napomohou činnosti donucovacích a justičních orgánů členských států.

Dne 30. listopadu 2009 přijala Rada rámcové rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti 3 (dále jen „rozhodnutí o forenzních službách“). Uvedené rámcové rozhodnutí Rady stanoví požadavky na výměnu údajů o DNA a daktyloskopických údajů a jeho cílem je zajistit, aby výsledky laboratorních činností prováděných akreditovanými poskytovateli forenzních služeb v jednom členském státě byly uznávány orgány odpovědnými za předcházení trestným činům, jejich odhalování a vyšetřování za stejně spolehlivé jako výsledky laboratorních činností prováděných poskytovateli forenzních služeb akreditovanými podle normy EN ISO/IEC 17025 v kterémkoli jiném členském státě.

V říjnu 2015 předložila Komise Radě doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k jednání o uzavření dohod se Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, zahrnující rovněž přílohu (směrnice pro jednání).

Rada Komisi dne 10. června 2016 zmocnila zahájit jednání se Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti. Jednání s oběma zeměmi byla úspěšně uzavřena parafováním dohod dne 24. května 2018.

Komise se domnívá, že cílů, které Rada stanovila ve svých směrnicích pro jednání, bylo dosaženo a že předloha dohody je pro Unii přijatelná.

Tato mezinárodní dohoda mezi EU a Lichtenštejnskem má zlepšit a zjednodušit automatizovanou výměnu operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států a touto přidruženou zemí s cílem stimulovat mezinárodní policejní spolupráci. Možnost, že by všechny členské státy měly přístup do vnitrostátních databází Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví 4 týkajících se údajů o DNA, daktyloskopických údajů a údajů o registraci vozidel a naopak, má bez pochyby zásadní význam pro podporu a stimulaci přeshraniční policejní spolupráce. Jelikož se mezinárodní trestná činnost neomezuje na území EU, nemůže být zlepšení výměny informací mezi donucovacími orgány za účelem zachování bezpečnosti v Evropské unii uspokojivě dosaženo členskými státy jednajícími samostatně.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Lichtenštejnské knížectví přistoupilo k Dohodě o přistoupení ze dne 26. října 2004 na základě Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 5 . Lichtenštejnské knížectví se tak připojilo k rámcovému rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie 6 , tzv. „švédské iniciativě“, která rozvíjí ustanovení schengenského acquis.

Švédská iniciativa je do určité míry spojena s prümským rozhodnutím, neboť stanoví pravidla, podle kterých si mohou donucovací orgány členských států a přidružených zemí účinně vyměňovat stávající operativní a jiné informace pro účely vedení vyšetřování trestné činnosti nebo provádění operativně pátracích činností. Podle čl. 5 odst. 1 švédské iniciativy lze o operativní a jiné informace žádat za účelem odhalování, předcházení nebo vyšetřování trestné činnosti, pokud existuje odůvodněný závěr, že jsou příslušné operativní nebo jiné informace dostupné v jiném členském státě. Takovým odůvodněným závěrem může být automatizovaná výměna údajů podle prümského rozhodnutí.

Kromě toho podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 603/2013 7 musí členské státy před tím, než požádají o přístup do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, nejprve zkontrolovat databáze otisků prstů dostupné v rámci vnitrostátního práva a porovnat datový soubor s otisky prstů s automatizovanými databázemi otisků prstů jiných členských států podle prümského rozhodnutí. Členské státy, které podmínku provedení kontroly podle Prümské smlouvy, která je povinným předpokladem, nesplní, nebudou moci o přístup do systému Eurodac za účelem vymáhání práva požádat.

Dne 14. prosince 2015 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o dohodách mezi Unií na jedné straně a Dánskem, Islandem, Norskem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem na straně druhé o podmínkách účasti těchto států na postupu porovnávání a předávání údajů pro účely vymáhání práva stanoveném v kapitole VI nařízení (EU) č. 603/2013.

Mezinárodní dohoda mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, byla uzavřena dne 26. července 2010.

V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 8 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie tyto členské státy oznámí své přání účastnit se přijímání a používání navrženého rozhodnutí Rady do tří měsíců po jeho přijetí Komisí.

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 9 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právním základem tohoto návrhu rozhodnutí Rady je čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

V souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o fungování Evropské unie lze cílů této dohody dosáhnout pouze na úrovni Unie.

Proporcionalita

Za účelem povzbuzení mezinárodní spolupráce v této oblasti je zásadní, aby všichni účastníci, kteří si vyměňují údaje podle prümského rámce, uplatňovali stejné technické a procesní normy a požadavky a normy a požadavky v oblasti ochrany údajů, aby se mohli spolehnout na rychlou, účinnou a přesnou výměnu informací. Návrh je v souladu se zásadou proporcionality, neboť nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů účinné účasti Lichtenštejnského knížectví na prümských rozhodnutích a rozhodnutí o forenzních službách.

Volba nástroje

Podle čl. 218 odst. 5 SFEU musí Rada přijmout rozhodnutí, kterým dá zmocnění k podpisu dohody.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

Rada byla informována a konzultována prostřednictvím příslušné pracovní skupiny Rady (DAPIX). Byl informován Evropský parlament (Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci).

Základní práva

Dohoda je plně v souladu se základními právy a zásadami ochrany údajů stanovenými v prümském rozhodnutí (kapitola 6).

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

V osmém bodě odůvodnění dohody se stanoví, že Lichtenštejnské knížectví by mělo nést náklady vzniklé jeho orgánům v souvislosti s uplatňováním této dohody. V čl. 1 odst. 1 dohody jsou uvedeny příslušné články prümského rozhodnutí včetně článku 34, který stanoví, že každý členský stát nese provozní náklady, které vznikly jeho orgánům v souvislosti s použitím prümského rozhodnutí. Ustanovení čl. 1 odst. 4 ukládá členským státům podobnou povinnost v souvislosti s rozhodnutím o forenzních službách. Rozhodnutí tedy nemá žádné důsledky pro rozpočet Unie.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Provádění, včetně předběžného hodnocení ze strany Rady a členských států, oznámení a prohlášení jsou popsána v článku 8 dohody.

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

V dohodě jsou uvedena ustanovení prümského rozhodnutí, prümského prováděcího rozhodnutí a rozhodnutí o forenzních službách, která se po vstupu dohody v platnost stanou použitelnými pro Lichtenštejnské knížectví.

Dohoda rovněž obsahuje ustanovení týkající se jednotného uplatňování (článek 3), řešení sporů (článek 4), změn (článek 5), oznámení a prohlášení (článek 8). Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu společně přezkoumají nejpozději pět let po jejím vstupu v platnost (článek 6). Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž může být kteroukoli smluvní stranou kdykoli vypovězena (článek 10).

2019/0016 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Rada Komisi dne 10. června 2016 zmocnila zahájit jednání o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti 10 , rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti 11 , včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti 12 (dále jen „dohoda“).

(2)Jednání byla úspěšně uzavřena parafováním dohody dne 24. května 2018.

(3)Jelikož se mezinárodní trestná činnost neomezuje na území Unie, nemůže být zlepšení výměny informací mezi donucovacími orgány za účelem zachování bezpečnosti v Unii uspokojivě dosaženo členskými státy jednajícími samostatně. Možnost, že by všechny členské státy a Lichtenštejnské knížectví měly vzájemně přístup do svých databází týkajících se souborů analýzy DNA, systémů pro daktyloskopickou identifikaci a údajů o registraci vozidel, má zásadní význam pro podporu přeshraniční spolupráce v oblasti vymáhání práva.

(4)[V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily tyto členské státy své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.]

(5)V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)Dohoda by měla být podepsána jménem Unie s výhradou jejího pozdějšího uzavření a připojené prohlášení by mělo být schváleno.

(7)Dohoda stanoví prozatímní uplatňování některých svých ustanovení. Tato ustanovení by měla být prozatímně uplatňována do okamžiku dokončení postupů vedoucích k formálnímu uzavření dohody a jejímu vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody, jež má být podepsána, je přiloženo k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Generální sekretariát Rady zřídí nástroj udělující plnou moc k podepsání dohody, s výhradou jejího uzavření, osobě nebo osobám určeným vyjednavačem dohody.

Článek 3

Prohlášení připojené k tomuto rozhodnutí se schvaluje jménem Unie.

Článek 4

Ustanovení čl. 5 odst. 1 a 2 Dohody se prozatímně uplatňuje v souladu s čl. 8 odst. 3 dohody ode dne jejího podpisu do okamžiku jejího vstupu v platnost.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda

(1)    Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2)    Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12.
(3)    Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 14.
(4)    Lichtenštejnsko ve skutečnosti nemá žádné samostatné databáze a používá databáze vedené Švýcarskem.
(5)    Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.
(6)    Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89.
(7)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění) (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).
(8)    Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 295.
(9)    Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 299.
(10)    Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).
(11)    Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).
(12)    Rámcové rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 14).
Top

V Bruselu dne 31.1.2019

COM(2019) 35 final

PŘÍLOHA

návrhu rozhodnutí Rady

o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování některých ustanovení Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti


DOHODA

mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

EVROPSKÁ UNIE na jedné straně a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ na straně druhé, dále jen „smluvní strany“,

PŘEJÍCE SI zlepšit policejní a justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a Lichtenštejnským knížectvím, aniž by tím byla dotčena pravidla o ochraně svobody jednotlivce,

VZHLEDEM K TOMU, že současné vztahy mezi smluvními stranami, zejména Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, svědčí o úzké spolupráci v boji proti trestné činnosti,

POUKAZUJÍCE NA společný zájem smluvních stran na tom, aby policejní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie a Lichtenštejnským knížectvím probíhala rychlým a účinným způsobem slučitelným se základními zásadami jejich vnitrostátních právních systémů a v souladu s právy jednotlivce a zásadami Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950,

VĚDOMY SI toho, že rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie již stanoví pravidla, podle kterých si mohou donucovací orgány členských států Evropské unie a Lichtenštejnského knížectví účinně a rychle vyměňovat stávající operativní a jiné informace pro účely vedení vyšetřování trestné činnosti nebo provádění operativně pátracích činností,

VĚDOMY SI toho, že rychlá a účinná výměna přesných informací má zásadní význam pro podnícení mezinárodní spolupráce v této oblasti. Cílem je zavést postupy, které podpoří rychlý, účinný a nenákladný způsob výměny údajů. Pro účely společného využívání údajů by měly tyto postupy stanovit příslušné povinnosti a zahrnovat vhodné záruky, pokud jde o přesnost a zabezpečení údajů při jejich přenosu a uchovávání, jakož i postupy pro zaznamenávání výměny údajů a omezení užití vyměněných informací,

POUKAZUJÍCE NA TO, že tato dohoda tudíž obsahuje ustanovení, která jsou založená na hlavních ustanoveních rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV, jejichž účelem je zlepšit výměnu informací a která umožňují členským státům Evropské unie a Lichtenštejnskému knížectví vzájemně si poskytnout práva na přístup do svých automatizovaných souborů analýzy DNA, automatizovaných systémů pro daktyloskopickou identifikaci a registrů vozidel. V případě údajů získaných z národních souborů analýzy DNA a automatizovaných systémů pro daktyloskopickou identifikaci by měl systém založený na nalezení či nenalezení shody umožnit, aby vyhledávající stát mohl ve druhé fázi požádat stát spravující soubor o konkrétní související osobní údaje a případně požádat o další informace prostřednictvím postupů pro vzájemnou pomoc, včetně postupů přijatých podle rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV,

VZHLEDEM K TOMU, že tato ustanovení by podstatně urychlila stávající postupy, které umožňují členským státům a Lichtenštejnskému knížectví zjistit, zda má některý jiný stát k dispozici potřebné informace, a pokud ano, o který stát se jedná,

BEROUCE V ÚVAHU, že přeshraniční srovnávání údajů přinese do oblasti boje proti trestné činnosti nový rozměr. Informace získané srovnáváním údajů povedou k novým vyšetřovacím postupům, a tím zásadním způsobem napomohou činnosti donucovacích a justičních orgánů jednotlivých států,

BEROUCE V ÚVAHU, že tato pravidla vycházejí ze síťového propojení vnitrostátních databází států,

BEROUCE V ÚVAHU, že s výhradou dodržení určitých podmínek by měly mít státy možnost předávat osobní a jiné než osobní údaje za účelem zlepšení výměny informací s cílem předcházet trestným činům a zachovat veřejný pořádek a bezpečnost v souvislosti s významnými událostmi přeshraničního rozsahu,

VĚDOMY SI TOHO, že vedle zlepšení výměny informací je třeba upravit další formy užší spolupráce mezi policejními orgány, zejména prostřednictvím společných bezpečnostních operací (např. společných hlídek),

BEROUCE V ÚVAHU, že systém založený na nalezení či nenalezení shody stanoví strukturu srovnávání anonymních profilů, v rámci které dochází k výměně doplňujících osobních údajů pouze po nalezení shody, přičemž jejich poskytnutí a obdržení se řídí vnitrostátními právními předpisy, včetně pravidel týkajících se právní pomoci. Toto nastavení zaručuje náležitý režim ochrany údajů, přičemž poskytnutí osobních údajů jinému státu je podmíněno odpovídající úrovní ochrany údajů ze strany přijímajícího státu,

BEROUCE V ÚVAHU, že Lichtenštejnské knížectví by mělo nést náklady vzniklé jeho orgánům v souvislosti s uplatňováním této dohody,

UZNÁVAJÍCE, že akreditace poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti je důležitým krokem k bezpečnější a účinnější výměně forenzních informací, dodržuje Lichtenštejnské knížectví některá ustanovení rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV,

BEROUCE V ÚVAHU, že zpracování osobních údajů orgány Lichtenštejnského knížectví za účelem předcházení teroristickým trestným činům nebo jiným závažným trestným činům, jejich odhalování nebo vyšetřování podle této dohody by mělo podléhat normám o ochraně osobních údajů podle jeho vnitrostátních práva, které jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV,

VYCHÁZEJÍCE ze vzájemné důvěry členských států Evropské unie a Lichtenštejnského knížectví ve strukturu a fungování jejich právních systémů,

BEROUCE V ÚVAHU okolnost, že podle dohody mezi Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím obě země na základě odkazu na spolupráci v rámci švýcarského informačního systému pro daktyloskopické údaje a profily DNA sdílejí stejnou databázi a stejné systémy, pokud jde o výměnu informací týkajících se údajů o DNA a daktyloskopických údajů,

UZNÁVAJÍCE, že ustanovení dvojstranných a mnohostranných dohod zůstávají použitelnými pro všechny záležitosti, na které se nevztahuje tato dohoda,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

Článek 1

Předmět a účel

1.    S výhradou ustanovení této dohody se obsah článků 1 až 24, čl. 25 odst. 1, článků 26 až 32 a článku 34 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, použije na dvoustranné vztahy mezi Lichtenštejnským knížectvím a každým členským státem Evropské unie.

2.    S výhradou ustanovení této dohody se na vztahy uvedené v odstavci 1 použije obsah článků 1 až 19 a článku 21 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, s výjimkou kapitoly 4 bodu 1.

3.    Prohlášení učiněná členskými státy v souvislosti s rozhodnutími Rady 2008/616/SVV a 2008/615/SVV se rovněž vztahují na jejich vztahy s Lichtenštejnským knížectvím.

4.    S výhradou ustanovení této dohody se na vztahy uvedené v odstavci 1 použije obsah článků 1 až 5 a čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti.

Článek 2

Definice

1.    „Smluvními stranami“ se rozumí Evropská unie a Lichtenštejnské knížectví.

2.    „Členským státem“ se rozumí členský stát Evropské unie.

3.    „Státem“ se rozumí členský stát nebo Lichtenštejnské knížectví.

Článek 3

Jednotné uplatňování a výklad

1.    Pro účely dosažení cíle, kterým je co nejjednotnější uplatňování a výklad ustanovení uvedených v článku 1, smluvní strany neustále sledují vývoj judikatury Soudního dvora Evropské unie, jakož i vývoj judikatury příslušných soudů Lichtenštejnského knížectví, týkající se těchto ustanovení. K tomuto účelu se vytvoří mechanismus pro zajištění vzájemného pravidelného předávání této judikatury.

2.    Je-li Soudnímu dvoru soudem členského státu předložena k rozhodnutí předběžná otázka týkající se výkladu jakéhokoli ustanovení uvedeného v článku 1, je Lichtenštejnské knížectví oprávněno předložit Soudnímu dvoru spisy nebo písemná vyjádření.

Článek 4

Řešení sporů

Každý spor mezi Lichtenštejnským knížectvím a členským státem týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody nebo některého z ustanovení uvedených v článku 1, jakož i jejich případných změn, může kterákoli ze stran sporu předložit na setkání zástupců vlád členských států Evropské unie a Lichtenštejnského knížectví za účelem jeho rychlého urovnání.

Článek 5

Změny

1.    V případě, že je třeba pozměnit ustanovení uvedená v článku 1, Evropská unie o této změně co nejdříve informuje Lichtenštejnské knížectví a zjistí její případné připomínky.

2.    Evropská unie oznámí Lichtenštejnskému knížectví jakoukoli změnu ustanovení uvedených v článku 1, jakmile je přijata.

Lichtenštejnské knížectví se nezávisle rozhodne, zda souhlasí s obsahem změny a zda ji provede ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí se Evropské unii oznámí do tří měsíců od oznámení změny.

3.    Pokud může být obsah změny pro Lichtenštejnské knížectví závazný až po splnění ústavních požadavků, informuje o tom Lichtenštejnské knížectví Evropskou unii při jejím oznámení. Lichtenštejnské knížectví bez prodlení písemně Evropskou unii informuje o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení bezprostředně po uplynutí lhůty pro referendum. Je-li požadováno referendum, má Lichtenštejnské knížectví na učinění oznámení lhůtu nejvýše osmnáct měsíců od data oznámení Evropské unie. Od stanoveného data, kdy má změna vstoupit pro Lichtenštejnské knížectví v platnost, až do oznámení o splnění ústavních požadavků Lichtenštejnské knížectví prozatímně a v rámci možností uplatňuje obsah změny.

4.    Pokud Lichtenštejnské knížectví se změnou nesouhlasí, uplatňování dohody se pozastaví. Svolá se zasedání smluvních stran za účelem posouzení veškerých možností, jak zajistit další řádné fungování dohody, včetně případného zohlednění rovnocennosti právních předpisů. Pozastavení uplatňování dohody skončí, jakmile Lichtenštejnské knížectví oznámí, že se změnou souhlasí, nebo pokud se smluvní strany dohodnou na opětném uplatňování dohody.

5.    Pokud se smluvní strany během šesti měsíců, kdy je uplatňování dohody pozastaveno, nedohodnou na jejím opětném uplatňování, pozbude dohoda platnosti.

6.    Odstavce 4 a 5 se nevztahují na změny kapitol 3, 4 nebo 5 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV nebo článku 17 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV, v souvislosti s nimiž Lichtenštejnské knížectví oznámilo Evropské unii, že se změnou nesouhlasí, přičemž uvedlo důvody svého nesouhlasu. V takovém případě, a aniž je dotčen článek 10, se bude na vztahy mezi Lichtenštejnským knížectvím a členskými státy vztahovat předchozí nezměněné znění příslušných ustanovení.

Článek 6

Přezkum

Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu společně přezkoumají nejpozději pět let po jejím vstupu v platnost. Tento přezkum se zaměří zejména na praktické provádění, výklad a vývoj dohody a může se týkat rovněž otázek, jako jsou důsledky dalšího rozvoje Evropské unie v oblastech upravovaných touto dohodou.

Článek 7

Vztah k jiným nástrojům

1.    Lichtenštejnské knížectví může i nadále uplatňovat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání týkající se přeshraniční spolupráce s členskými státy, které jsou v platnosti ke dni uzavření této dohody, pokud tyto dohody nebo ujednání nejsou neslučitelné s cíli této dohody. Lichtenštejnské knížectví Evropské unii oznámí dohody nebo ujednání, které bude i nadále uplatňovat.

2.    Po vstupu této dohody v platnost může Lichtenštejnské knížectví uzavírat nebo uvádět v platnost další dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání týkající se přeshraniční spolupráce s členskými státy, pokud tyto dohody nebo ujednání rozšiřují nebo prohlubují cíle této dohody. Lichtenštejnské knížectví oznámí Evropské unii takové nové dohody nebo ujednání do tří měsíců od jejich podpisu, nebo v případě aktů, které byly podepsány před vstupem této dohody v platnost, do tří měsíců od jejich vstupu v platnost.

3.    Dohody a ujednání podle odstavců 1 a 2 se nesmějí dotýkat vztahů s členskými státy, které nejsou jejich stranami.

4.    Touto dohodou nejsou dotčeny stávající dohody o právní pomoci nebo vzájemném uznávání soudních rozhodnutí.

Článek 8

Oznámení, prohlášení a vstup v platnost

1.    Smluvní strany si vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro vyjádření souhlasu být touto dohodou vázány.

2.    Evropská unie může vyjádřit svůj souhlas s tím, že bude touto dohodou vázána, i v případě, že rozhodnutí týkající se zpracování osobních údajů, které jsou předávány nebo byly předávány podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV, ještě nebyla přijata pro všechny členské státy.

3.    Ustanovení čl. 5 odst. 1 a 2 se uplatňuje prozatímně ode dne podpisu této dohody.

4.    Pokud jde o změny provedené po podpisu této dohody, avšak před jejím vstupem v platnost, lhůta tří měsíců uvedená v poslední větě čl. 5 odst. 2 začíná běžet dnem vstupu této dohody v platnost.

5.    Při učinění oznámení podle odstavce 1 nebo kdykoli poté, je-li tak stanoveno, učiní Lichtenštejnské knížectví prohlášení stanovená touto dohodou.

6.    Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po datu posledního oznámení podle odstavce 1.

7.    Osobní údaje mohou být členskými státy a Lichtenštejnským knížectvím předávány podle této dohody pouze poté, co byla do vnitrostátního práva států, kterých se toto předávání týká, provedena ustanovení kapitoly 6 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV.

8.    S cílem ověřit, zda tak Lichtenštejnské knížectví učinilo, se uskuteční hodnotící návštěva a zkušební provoz, a to v souladu s podmínkami a ujednáními přijatelnými pro Lichtenštejnské knížectví, jež jsou podobné podmínkám a ujednáním uzavřeným pro členské státy podle kapitoly 4 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV.

Na základě celkové hodnotící zprávy a po učinění stejných opatření jako při zahájení automatizované výměny informací v členských státech Rada rozhodne o datu nebo datech, od nichž budou členské státy moci zahájit předávání osobních údajů Lichtenštejnskému knížectví podle této dohody.

9.    Lichtenštejnské knížectví provádí a uplatňuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680. Lichtenštejnské knížectví sdělí Evropské komisi znění hlavních ustanovení přijatých v oblasti působnosti dané směrnice.

10.    Lichtenštejnské knížectví provádí a uplatňuje ustanovení rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV uvedená v čl. 1 odst. 4. Lichtenštejnské knížectví sdělí Evropské komisi znění hlavních ustanovení přijatých v oblasti působnosti daného rámcového rozhodnutí Rady.

11.    Příslušné orgány Lichtenštejnského knížectví smí ustanovení kapitoly 2 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV uplatňovat pouze poté, co Lichtenštejnské knížectví provede a uplatní opatření uvedená v odstavcích 9 a 10.

Článek 9

Přistoupení

Přistoupení nových členských států k Evropské unii zakládá práva a povinnosti podle této dohody mezi těmito novými členskými státy a Lichtenštejnským knížectvím.

Článek 10

Vypovězení

1.    Tato dohoda může být kteroukoli ze smluvních stran kdykoliv vypovězena.

2.    Vypovězení této dohody podle odstavce 1 nabývá účinku šest měsíců po učinění oznámení o vypovězení.

V VLOŽIT MÍSTO dne VLOŽIT DATUM ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Evropskou unii

Za Lichtenštejnské knížectví

PROHLÁŠENÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO PŘI PODPISU DOHODY

Evropská unie a Lichtenštejnské knížectví, smluvní strany Dohody o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (dále jen „dohoda“),

prohlašují:

Provádění výměny údajů o DNA, daktyloskopických údajů a údajů o registraci vozidel podle dohody bude vyžadovat, aby Lichtenštejnské knížectví zřídilo pro každou z uvedených kategorií údajů dvoustranná propojení s každým členským státem.

S cílem umožnit a usnadnit toto propojení se Lichtenštejnskému knížectví poskytne veškerá dostupná dokumentace, programové vybavení a seznamy kontaktních údajů. Za účelem sdílení zkušeností a získání praktické a technické pomoci bude mít Lichtenštejnské knížectví možnost navázat neformální partnerství s členskými státy, které už takovou výměnu údajů provádějí. Podmínky těchto partnerství budou stanoveny přímo s dotčenými členskými státy.

Lichtenštejnští odborníci mohou kdykoliv kontaktovat předsednictví Rady, Evropskou Komisi nebo přední odborníky v těchto oblastech, aby získali informace, vysvětlení nebo jiný druh pomoci. Stejně tak Komise, kontaktuje-li při přípravě návrhů nebo sdělení zástupce členských států, využije příležitosti kontaktovat i zástupce Lichtenštejnského knížectví.

Lichtenštejnští odborníci mohou být přizváni k účasti na zasedáních, v jejichž rámci odborníci z členských států jednají v rámci Rady o technických aspektech, které přímo souvisejí s uplatňováním a rozvojem výše zmiňovaných rozhodnutí.

PŘÍLOHA […]

Top