EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0010

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

COM/2019/10 final

V Bruselu dne 23.1.2019

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Návrh

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Podle čl. 395 odst. 1 směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) může Rada na návrh Komise jednomyslně povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se od ustanovení uvedené směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup výběru DPH nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem.

Dopisem, který Komise zaevidovala dne 15. května 2018, požádalo Polsko o povolení odchýlit se od článku 226 směrnice o DPH, pokud jde o požadavky na fakturaci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a zavést povinný mechanismus oddělených plateb pro dodávky zboží a poskytování služeb s vysokým rizikem podvodu, na které se v Polsku obecně vztahuje mechanismus přenesení daňové povinnosti a společná a nerozdílná odpovědnost. V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice o DPH uvědomila Komise o žádosti Polska ostatní členské státy, a to dopisem ze dne 3. září 2018. Dopisem ze dne 4. září 2018 uvědomila Komise Polsko, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH Polsko zamýšlí zavést povinný mechanismus oddělených plateb DPH pro určité dodávky zboží a poskytování služeb s vysokým rizikem podvodu.

Mechanismus oddělených plateb je alternativním systémem výběru DPH. Podle standardního postupu vybere osoba povinná k DPH za danou transakci od svého zákazníka (nebo třetí strany) platbu základu daně a (případně) DPH. Osoba povinná k DPH poté tuto transakci vykáže ve svém pravidelném přiznání k DPH. V závislosti na výsledku přiznání je DPH splatná osobou povinnou k dani daňovým orgánům, nebo může být této osobě daňovými orgány vrácena. Je-li DPH splatná, osoba povinná k dani odvádí DPH členskému státu ve stanovených pravidelných intervalech (měsíčně, čtvrtletně apod.). Použitím oddělených plateb se zavádí změna tohoto (řádného) transakčního řetězce, neboť je nutné oddělit platbu splatné částky DPH od platby základu daně. Vztahují-li se na dodavatele tato ustanovení o oddělených platbách, má povinnost mít kromě svého běžného účtu i samostatný vázaný účet pro DPH. Ten lze využívat pouze k přijímání DPH od zákazníků a k placení DPH dodavatelům. V takovém případě platí kupující základ daně dodavateli obvykle na jeho běžný bankovní účet, zatímco DPH splatnou za předmětnou dodávku odvádí na jeho vázaný bankovní účet pro DPH.

Polsko tvrdí, že bez ohledu na četná opatření přijatá v rámci boje proti podvodům (např. zavedení mechanismu přenesení daňové povinnosti a společné a nerozdílné odpovědnosti zákazníka, zavedení standardního kontrolního souboru, přísnějších pravidel registrace plátců DPH a rušení jejich registrace, vyšší počet auditů atd.) tato řešení stále nepostačují k zamezení podvodům v oblasti DPH a zvýšení příjmů z DPH. Podle nedávné studie výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28 1 dosahuje výpadek příjmů z DPH v Polsku 25 %. Polsko se domnívá, že použití povinného mechanismu oddělených plateb zabrání podvodům v oblasti DPH na samém počátku. Jelikož model oddělených plateb spočívá v tom, že částku DPH vloženou na samostatný účet pro DPH osoby povinné k dani může tato osoba používat pouze k omezeným účelům, a to k odvádění DPH daňovému orgánu nebo k placení DPH uvedené na fakturách přijatých od dodavatelů, je lépe zaručeno, že daňové orgány obdrží celou částku DPH, kterou má osoba povinná k dani převést do státní pokladny.

Polsko proto dne 1. července 2018 zavedlo dobrovolný mechanismus oddělených plateb. Polsko se však domnívá, že v oblastech, které jsou vystaveny zvýšenému riziku podvodů v oblasti DPH a v nichž jsou podvody odhalovány již řadu let, by bylo přínosné podniknout další krok a zavést povinný mechanismus oddělených plateb. Tyto oblasti zahrnují hospodářská odvětví, jako jsou ocel, šrot, elektronická zařízení, zlato, neželezné kovy, paliva a plasty, na něž se v Polsku obecně vztahuje mechanismus přenesení daňové povinnosti a společná a nerozdílná odpovědnost (seznam odvětví, na něž se má vztahovat mechanismus oddělených plateb, je uveden v příloze tohoto rozhodnutí).

Model povinných oddělených plateb se použije na stanovené dodávky mezi osobami povinnými k dani (dodávky mezi podniky) a bude se vztahovat pouze na elektronické bankovní převody. Oddělování bude provádět banka, která bude vykonávat činnosti, jež povedou k převedení částky zaplacené zákazníkem na příslušné účty dodavatele, tj. základu daně na běžný účet obchodníka a částky DPH na obchodníkův vázaný účet pro DPH. Finanční prostředky na vázaném účtu pro DPH bude vlastnit osoba povinná k dani, její možnost s těmito prostředky disponovat však bude v zásadě omezena na odvádění splatné DPH daňovému orgánu nebo placení DPH vyplývající z faktur přijatých od dodavatelů.

Podle obecných pravidel platných v Polsku se v případě přebytku daně na vstupu oproti dani na výstupu vykázané osobou povinnou k dani v přiznání k DPH jako částky DPH, jež má být vrácena, tato částka vrací do 60 dnů na běžný účet osoby povinné k dani. S cílem zmírnit dopad modelu oddělených plateb na peněžní toky obchodníků Polsko počítá s rychlejším postupem pro vracení přebytku daně na vstupu. Na žádost osoby povinné k dani bude daň vrácena do 25 dnů. Polsko dále ve své žádosti zdůraznilo, že prioritní otázkou bude zajištění účinného a včasně prováděného postupu vracení daně.

Podle Polska by náklady na provoz systému oddělených plateb neměly být příliš vysoké a ve většině případů budou spojeny s prováděním systému, jeho údržbou a správou bankovního účtu. Osobám povinným k dani nevzniknou náklady na založení a vedení účtu pro DPH, jelikož banka účet pro DPH povede bez jakékoli provize nebo poplatků.

Povinný mechanismus oddělených plateb se bude rovněž vztahovat na obchodníky, kteří v Polsku nejsou usazeni a kteří budou muset vlastnit bankovní účet vedený podle polského zákona o bankovnictví. Polsko v této souvislosti Komisi potvrdilo, že obchodníkům, kteří v Polsku nejsou usazeni, v souvislosti s povinností založit si bankovní účet v Polsku nevzniknou žádné dodatečné náklady, jelikož si tyto osoby povinné k dani budou moci tento bankovní účet v Polsku založit a nechat vést zdarma.

V zájmu bezproblémového fungování mechanismu oddělených plateb budou na faktuře vystavené dodavatelem muset být uvedeny informace o použití povinného mechanismu oddělených plateb. Článek 226 obsahuje seznam údajů, které musí být na fakturách uvedeny. Členské státy nemají možnost přidávat k nim další fakturační údaje. Vzhledem k tomu, že použití mechanismu oddělených plateb vyžaduje dodatečnou poznámku na faktuře, požádalo Polsko o odchylku od článku 226 směrnice o DPH.

Povinný mechanismus oddělených plateb, jehož zavedení Polsko navrhuje, bude pro osoby povinné k dani představovat významné změny. Avšak vzhledem k tomu, že tento systém od 1. července 2018 již funguje na dobrovolném základě, měly osoby povinné k dani příležitost se s ním seznámit.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že povinný mechanismus oddělených plateb pro dodávky zboží a poskytování služeb, jež jsou náchylné k podvodům a jsou uvedeny v příloze, může přinést účinné výsledky v boji proti daňovým podvodům. Navrhuje se proto povolit odchylku na období od 1. března 2019 do 28. února 2022.

Vzhledem k novosti a široké oblasti působnosti odchylky je nicméně důležité, aby byla zajištěna nezbytná následná opatření v rámci této odchylky, zejména pokud jde o dopad opatření na objem podvodů v oblasti DPH a na osoby povinné k dani (co se týče vracení DPH, administrativní zátěže, nákladů vznikajících osobám povinným k dani atd.). Polsko se proto vyzývá, aby osmnáct měsíců po vstupu opatření v platnost předložilo zprávu o jeho dopadu.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Odchylka může být povolena na základě článku 395 směrnice o DPH, aby se zjednodušil postup výběru DPH nebo se zabránilo určitým formám daňových úniků či vyhýbání se daňovým povinnostem. Polsko požádalo o opatření odchylující se od směrnice v zájmu boje proti daňovým únikům v odvětvích, v nichž jsou podvody v oblasti DPH odhalovány již řadu let. Odchylka je v souladu s platnými předpisy v dané oblasti politiky.

Prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2017/784 2 byla Itálii povolena podobná odchylka umožňující použití mechanismu oddělených plateb. V rámci italského systému oddělených plateb se splatná DPH hradí na vázaný účet pro DPH daňových orgánů. Oblast působnosti italské odchylky je omezena na dodávky orgánům veřejné moci, subjektům kontrolovaným těmito orgány a řadě společností kotovaných na burze. 

Rumunsko rovněž požádalo o odchylku spočívající v uplatňování mechanismu oddělených plateb na dodávky zajišťované určitými osobami povinnými k dani. Rumunský mechanismus oddělených plateb vyvolává vážné obavy ohledně jeho přiměřenosti a slučitelnosti se Smlouvou. Proti rumunské žádosti o odchylku proto Komise vznesla námitku 3 .

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Článek 395 směrnice o DPH.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Vzhledem k ustanovení směrnice o DPH, z něhož návrh vychází, se zásada subsidiarity nepoužije.

Proporcionalita

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z těchto důvodů:

Toto rozhodnutí se týká povolení uděleného členskému státu na základě jeho vlastní žádosti a nezakládá žádnou povinnost.

Vzhledem k tomu, že odchylka je časově omezená a vztahuje se na konkrétní dodávky, je oblast působnosti zaměřena na odvětví, která představují značné problémy, pokud jde o daňové podvody. Zvláštní opatření je tudíž úměrné sledovanému cíli, jímž je boj proti daňovým podvodům.

Vzhledem k novosti a široké oblasti působnosti odchylky se Polsko vyzývá, aby předložilo zprávu o dopadu opatření na objem podvodů v oblasti DPH a na osoby povinné k dani (pokud jde o vracení DPH, administrativní zátěž, náklady vznikající osobám povinným k dani atd.), a to osmnáct měsíců poté, co opatření v Polsku vstoupí v platnost.

Volba nástroje

Navrhovaný nástroj: prováděcí rozhodnutí Rady.

Podle článku 395 směrnice o DPH je odchylka od společných pravidel pro DPH možná pouze v případě, že ji jednomyslně schválí Rada na návrh Komise. Prováděcí rozhodnutí Rady je nejvhodnějším nástrojem, neboť může být určeno jednotlivému členskému státu.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

Tento návrh vychází z žádosti podané Polskem a týká se pouze tohoto členského státu.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nebylo třeba využít externích odborných konzultací.

Posouzení dopadů

Návrhem prováděcího rozhodnutí Rady se Polsku povoluje odchýlit se od článku 226 směrnice o DPH a zavést povinný mechanismus oddělených plateb pro úhradu DPH z určitých dodávek zboží či poskytování služeb.

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady stanoví, že se splatná DPH hradí na vázaný bankovní účet pro DPH dodavatele, a jeho cílem je boj proti daňovým podvodům ve formě neplacení DPH dodavateli zboží a služeb, u nichž existuje vysoké riziko podvodu. Jelikož lze částku DPH vloženou na samostatný účet pro DPH osoby povinné k dani použít pouze k omezeným účelům, a to k odvádění DPH daňovému orgánu nebo k placení DPH uvedené na fakturách přijatých od dodavatelů, je lépe zaručeno, že daňové orgány obdrží celou částku DPH, kterou má osoba povinná k dani převést do státní pokladny.

Osoba povinná k dani nebude moci finančními prostředky na vázaném účtu pro DPH disponovat, s výjimkou odvádění splatné DPH daňovému orgánu nebo placení DPH vyplývající z faktur přijatých od dodavatelů, což bude mít dopad na peněžní toky obchodníka. S cílem tento negativní dopad zmírnit počítá Polsko v případě přebytku daně na vstupu oproti dani na výstupu uznaného daňovými orgány s rychlejším postupem pro vracení přebytku daně na vstupu. Na žádost osoby povinné k dani bude daň vrácena do 25 dnů namísto 60 dnů v rámci běžného postupu. Polsko dále ve své žádosti zdůraznilo, že prioritní otázkou bude zajištění účinného a včasného vracení daně.

Povinný mechanismus oddělených plateb se bude vztahovat rovněž na obchodníky, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby, na něž se model povinných oddělených plateb vztahuje, ale nejsou usazeni v Polsku. Tito obchodníci budou muset vlastnit bankovní účet vedený podle polského zákona o bankovnictví. Polsko v této souvislosti Komisi potvrdilo, že obchodníkům, kteří v Polsku nejsou usazeni, v souvislosti s povinností založit si bankovní účet v Polsku nevzniknou žádné dodatečné náklady, jelikož si tyto osoby povinné k dani budou moci tento bankovní účet v Polsku založit a nechat vést zdarma.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Opatření nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH.

5.OSTATNÍ PRVKY

Návrh obsahuje ustanovení o skončení platnosti: automatickou lhůtu.

2019/0007 (NLE)

Návrh

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 4 , a zejména na čl. 395 odst. 1 této směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Dopisem, který Komise zaevidovala dne 15. května 2018, požádalo Polsko o povolení odchýlit se od článku 226 směrnice 2006/112/ES a požadovat, aby faktury vystavené v souvislosti s dodávkami zboží a poskytováním služeb s vysokým rizikem podvodu, na které se v Polsku obecně vztahuje mechanismus přenesení daňové povinnosti a společná a nerozdílná odpovědnost, obsahovaly zvláštní požadavek, že daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) musí být zaplacena na vázaný účet pro DPH dodavatele. Polsko požádalo o odchylku na období tří let, a to od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021.

(2)V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES předala Komise žádost Polska ostatním členským státům dopisem ze dne 3. září 2018. Dopisem ze dne 4. září 2018 uvědomila Komise Polsko, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

(3)Ačkoli Polsko v rámci boje proti podvodům již přijalo četná opatření (např. zavedení mechanismu přenesení daňové povinnosti a společné a nerozdílné odpovědnosti zákazníka, zavedení standardního kontrolního souboru, přísnějších pravidel registrace plátců DPH a rušení jejich registrace, vyšší počet auditů atd.), domnívá se, že tato opatření stále nepostačují k zamezení podvodům v oblasti DPH.

(4)Polsko se domnívá, že použití mechanismu oddělených plateb zabrání podvodům v oblasti DPH. Jelikož model oddělených plateb spočívá v tom, že částku DPH vloženou na samostatný účet pro DPH osoby povinné k dani lze použít pouze k omezeným účelům, a to k odvádění DPH daňovému orgánu nebo k placení DPH uvedené na fakturách přijatých od dodavatelů, je lépe zaručeno, že daňové orgány obdrží celou částku DPH, kterou má osoba povinná k dani převést do polské státní pokladny.

(5)Polsko dne 1. července 2018 zavedlo dobrovolný mechanismus oddělených plateb. Polsko se domnívá, že v oblastech, které jsou vystaveny zvýšenému riziku podvodů v oblasti DPH, by měl být zaveden povinný mechanismus oddělených plateb. Mezi tyto oblasti patří hospodářská odvětví, jako jsou ocel, šrot, elektronika, zlato, neželezné kovy, paliva a plasty, na něž se v Polsku obecně vztahuje mechanismus přenesení daňové povinnosti a společná a nerozdílná odpovědnost.

(6)Model povinných oddělených plateb se použije na dodávky zboží a poskytování služeb uvedených v příloze mezi osobami povinnými k dani, tj. mezi podniky (B2B), a bude se vztahovat pouze na elektronické bankovní převody.

(7)V případě přebytku daně na vstupu oproti dani na výstupu vykázané osobou povinnou k dani v přiznání k DPH jako částky, jež má být vrácena, se tato částka vrací obvykle do 60 dnů na běžný účet osoby povinné k dani. Polsko však informovalo, že v případě transakcí, na něž se vztahuje povinný model oddělených plateb, dojde k vrácení na žádost osoby povinné k dani, která disponuje vázaným účtem pro DPH, do 25 dnů.

(8)Osobám povinným k dani nevzniknou náklady na založení a vedení bankovního účtu pro DPH, jelikož účet pro DPH bude ze strany banky osvobozen od jakékoli provize a poplatků.

(9)Povinný mechanismus oddělených plateb se bude vztahovat na všechny obchodníky včetně těch, kteří nejsou usazeni v Polsku – ti budou muset vlastnit bankovní účet vedený podle polského zákona o bankovnictví. Polsko v této souvislosti potvrdilo, že obchodníkům v souvislosti s povinností založit si bankovní účet v Polsku nevzniknou žádné dodatečné náklady, jelikož si tyto osoby povinné k dani budou moci v Polsku založit a nechat vést bankovní účet pro platby DPH zdarma.

(10)Povinný mechanismus oddělených plateb, jehož zavedení Polsko navrhuje, bude pro osoby povinné k dani představovat významné změny. Avšak vzhledem k tomu, že tento systém od 1. července 2018 již funguje na dobrovolném základě, měly osoby povinné k dani příležitost se s ním seznámit.

(11)Komise je toho názoru, že povinný mechanismus oddělených plateb pro dodávky zboží a poskytování služeb s vysokým rizikem podvodu může přinést účinné výsledky v boji proti daňovým podvodům. Výjimky jsou obvykle udělovány na omezenou dobu. Odchylka požadovaná Polskem by proto měla být povolena od 1. března 2019 do 28. února 2022.

(12)Vzhledem k novosti a široké oblasti působnosti odchylky je důležité, aby byla zajištěna nezbytná následná opatření v rámci této odchylky, zejména pokud jde o dopad opatření na objem podvodů v oblasti DPH a na osoby povinné k dani (co se týče vracení DPH, administrativní zátěže, nákladů vznikajících osobám povinným k dani atd.). Polsko by proto mělo osmnáct měsíců po vstupu vnitrostátního opatření v Polsku v platnost předložit zprávu o dopadu opatření.

(13)Odchylka nebude mít negativní vliv na celkovou výši daňových příjmů vybranou ve fázi konečné spotřeby a nebude mít žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 226 směrnice 2006/112/ES je Polsko oprávněno požadovat, aby faktury vystavené v souvislosti s dodávkami zboží a poskytováním služeb, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí, mezi osobami povinnými k dani, jsou-li platby za dodávky prováděny elektronickým bankovním převodem, obsahovaly zvláštní požadavek, že DPH musí být zaplacena na samostatný vázaný účet VAT dodavatele založený v Polsku.

Článek 2

Polsko oznámí vnitrostátní opatření uvedené v článku 1 Komisi.

Do osmnácti měsíců od vstupu opatření uvedeného v článku 1 v Polsku v platnost předloží Polsko Komisi zprávu o jeho celkovém dopadu na objem podvodů v oblasti DPH a na dotčené osoby povinné k dani.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. března 2019 do dne 28. února 2022.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Studie a zprávy týkající se výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28: závěrečná zpráva za rok 2018.
(2)    Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/784 ze dne 25. dubna 2017, kterým se Italské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1401, Úř. věst. L 118, 6.5.2017, s. 17.
(3)    Sdělení Komise Radě v souladu s článkem 395 směrnice Rady 2006/112/ES, COM(2018)666 final.
(4)    Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
Top

V Bruselu dne 23.1.2019

COM(2019) 10 final

PŘÍLOHA

návrhu prováděcího rozhodnutí Rady,

kterým se Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 226 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty


PŘÍLOHA: Seznam dodávek zboží a poskytnutí služeb podle článku 1

Článek 1 se vztahuje na následující dodávky zboží a poskytnutí služeb popsaná podle Polské klasifikace výrobků a služeb (PKWiU): 

Položka

PKWiU

Název zboží (skupina výrobků) / Název služeb (skupina služeb)

1

24.10.12.0

Feroslitiny

2

24.10.14.0

Surové železo ve formě pelet a prachu, vysokopecní zrcadlovina nebo ocel

3

24.10.31.0

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

4

24.10.32.0

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm

5

24.10.35.0

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm, kromě výrobků z elektrotechnické křemíkové oceli

6

24.10.36.0

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm, kromě výrobků z elektrotechnické křemíkové oceli

7

24.10.41.0

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

8

24.10.43.0

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm, kromě výrobků z elektrotechnické křemíkové oceli

9

24.10.51.0

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, o šířce ≥ 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené

10

24.10.52.0

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce ≥ 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené

11

24.10.61.0

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nelegované oceli

12

24.10.62.0

Ostatní tyče a pruty z oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

13

24.10.65.0

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli

14

24.10.66.0

Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

15

24.10.71.0

Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, z nelegované oceli

16

24.10.73.0

Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, z ostatní legované oceli

17

24.31.10.0

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli

18

24.31.20.0

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné než nerezavějící oceli

19

24.32.10.0

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepotažené, o šířce < 600 mm

20

24.32.20.0

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené nebo potažené, o šířce < 600 mm

21

24.33.11.0

Otevřené profily tvářené za studena z nelegované oceli

22

24.33.20.0

Žebrované plechy z nelegované oceli

23

24.34.11.0

Drát tažený za studena z nelegované oceli

24

24.41.10.0

Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

25

ex 24.41.20.0

Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu, kromě investičního zlata ve smyslu článku 121 zákona, s výhradou položky 27

26

24.41.30.0

Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu

27

Bez ohledu na označení PKWiU

Investiční zlato ve smyslu článku 121 zákona

28

ex 24.41.40.0

Zlacené obecné kovy nebo stříbro, ve formě polotovarů – výhradně zlacené stříbro, ve formě polotovarů

29

ex 24.41.50.0

Obecné kovy pokovené stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato pokovené platinou, ve formě polotovarů – výhradně pokovené zlato a stříbro, ve formě polotovarů

30

24.42.11.0

Netvářený hliník

31

24.43.11.0

Netvářené olovo

32

24.43.12.0

Netvářený zinek

33

24.43.13.0

Netvářený cín

34

24.44.12.0

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

35

24.44.13.0

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené; předslitiny mědi

36

24.44.21.0

Prášek a vločky z mědi

37

24.44.22.0

Tyče, pruty a profily z mědi

38

24.44.23.0

Dráty z mědi

39

24.45.11.0

Netvářený nikl

40

ex 24.45.30.0

Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a zbytky obsahující kovy nebo kovové sloučeniny – výhradně odpad a šrot z jiných než drahých kovů

41

ex 26.11.30.0

Elektronické integrované obvody – výhradně procesory

42

ex 26.20.11.0

Přenosná zařízení pro zpracování dat o hmotnosti ≤ 10 kg, např. přenosné počítače (laptopy) a notebooky; kapesní počítače (např. notebooky) a podobná zařízení – výhradně přenosné počítače jako tablety, notebooky, laptopy

43

ex 26.30.22.0

Mobilní telefony nebo jiné bezdrátové sítě – pouze mobilní telefony, včetně chytrých telefonů

44

ex 26.40.60.0

Herní konzole (např. používané s televizním přijímačem nebo s vlastní obrazovkou) a ostatní přístroje pro hraní her nebo hazardních her s elektronickým displejem – kromě dílů a příslušenství

45

ex 32.12.13.0

Šperky a jejich díly, jakož i ostatní šperky a jejich díly ze zlata a stříbra nebo pokovené drahými kovy – výhradně díly šperků a díly ostatních šperků ze zlata, stříbra a platiny, tj. nedokončené nebo neúplné šperky a různé díly šperků potažené nebo pokovené drahými kovy

46

38.11.49.0

Vraky, jiné než plavidel a plovoucích konstrukcí, určené k demontáži

47

38.11.51.0

Skleněný odpad

48

38.11.52.0

Odpad papíru a lepenky

49

38.11.54.0

Ostatní pryžový odpad

50

38.11.55.0

Plastový odpad

51

38.11.58.0

Odpady obsahující kovy jiné než nebezpečný odpad

52

38.12.26.0

Nebezpečný kovový odpad

53

38.12.27

Odpadní a vadné elektrické články a akumulátory; upotřebené galvanické články a baterie a elektrické akumulátory

54

38.32.2

Kovové druhotné suroviny

55

38.32.31.0

Druhotné suroviny ze skla

56

38.32.32.0

Druhotné suroviny z papíru a lepenky

57

38.32.33.0

Druhotné suroviny z plastu

58

38.32.34.0

Druhotné suroviny z pryže

59

24.20.11.0

Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé

60

24.20.12.0

Ocelové pažnice, čerpací a vrtné trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé

61

24.20.13.0

Ostatní ocelové trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem

62

24.20.31.0

Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

63

24.20.33.0

Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

64

24.20.34.0

Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

65

24.20.40.0

Příslušenství pro ocelové trouby nebo trubky, nelité

66

ex 25.11.23.0

Ostatní konstrukce a jejich díly, desky, tyče, úhelníky, tvarovky apod., ze železa, oceli nebo hliníku – pouze z oceli

67

ex 25.93.13.0

Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného, ocelového nebo měděného drátu; plechová mřížovina ze železa, oceli nebo mědi – pouze z oceli

68

 

Motorový benzin, motorová nafta, topný plyn – ve smyslu ustanovení o spotřební dani

69

 

Topný olej a mazací olej – ve smyslu ustanovení o spotřební dani

70

ex 10.4

Živočišné a rostlinné oleje a tuky – výhradně řepkový olej

71

ex 20.59.12.0

Emulze k senzibilizaci povrchu při fotografování; chemické přípravky pro fotografování, jinde nezařazené (j. n.) – výhradně tonery bez tiskové hlavy pro zařízení pro automatizované zpracování dat

72

ex 20.59.30.0

Pásky do psacích strojů, kresličský inkoust a ostatní inkousty – výhradně inkoustové kazety bez tiskové hlavy pro zařízení pro automatizované zpracování dat

73

ex 22.21.30.0

Desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky z plastů, nevyztužené, nelaminované a nekombinované s jinými materiály

74

ex 26.20.21.0

Paměťové jednotky – výhradně pevné disky (HDD)

75

ex 26.20.22.0

Pevná paměťová zařízení – výhradně SSD

76

ex 26.70.13.0

Digitální fotoaparáty a digitální videokamery – výhradně digitální fotoaparáty

77

ex 28.23.26.0

Díly a příslušenství kopírovacích strojů – výhradně inkoustové kazety a tiskové hlavy do tiskáren k zařízením pro automatizované zpracování dat, tonery s tiskovou hlavou do tiskáren k zařízením pro automatizované zpracování dat

78

ex 58.29.11.0

Softwarové balíčky operačních systémů – výhradně SSD

79

ex 58.29.29.0

Ostatní softwarové balíčky – výhradně SSD

80

ex 59.11.23.0

Ostatní videa a videozáznamy na discích, magnetických páskách a podobných nosičích – výhradně SSD

81

Bez ohledu na označení PKWiU

Služby spojené s převodem povolenek na emise skleníkových plynů uvedené v zákoně ze dne 12. června 2015 o systému pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (Sbírka zákonů z roku 2017, položka 568)

82

41.00.30.0

Stavební práce na obytných budovách (práce na stavbě nových budov, rekonstrukce nebo renovace stávajících budov)

83

41.00.40.0

Stavební práce na nebytových budovách (práce na stavbě nových budov, rekonstrukce nebo renovace stávajících budov)

84

42.11.20.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a výstavba letištních drah

85

42.12.20.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu železnic a podzemních drah

86

42.13.20.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu mostů a tunelů

87

42.21.21.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu potrubí

88

42.21.22.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu distribučních sítí, včetně pomocných prací

89

42.21.23.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic

90

42.21.24.0

Práce zahrnující vrtání studní a přívodů vody a výstavbu septiků

91

42.22.21.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu telekomunikací a vedení elektrické přenosové soustavy

92

42.22.22.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu telekomunikací a vedení elektrické distribuční soustavy

93

42.22.23.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu elektráren

94

42.91.20.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu přístavišť, přístavů, přehrad, plavebních komor a souvisejících hydrotechnických zařízení

95

42.99.21.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu výrobních a těžebních zařízení

96

42.99.22.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu stadionů a sportovních hřišť

97

42.99.29.0

Všeobecné stavební práce zahrnující výstavbu jiných inženýrských staveb

98

43.11.10.0

Práce zahrnující demolice budov

99

43.12.11.0

Práce zahrnující přípravu staveniště, kromě zemních prací

100

43.12.12.0

Zemní práce: výkopové práce, hloubení příkopů a přesun zeminy

101

43.13.10.0

Práce zahrnující výkopové práce a inženýrsko-geologické vrtání

102

43.21.10.1

Práce zahrnující instalaci bezpečnostních elektrických zařízení

103

43.21.10.2

Práce zahrnující instalaci ostatních elektrických zařízení

104

43.22.11.0

Práce zahrnující instalaci rozvodů vody a kanalizace

105

43.22.12.0

Práce zahrnující instalaci topení, ventilace a klimatizace

106

43.22.20.0

Práce zahrnující instalaci rozvodů plynu

107

43.29.11.0

Izolační práce

108

43.29.12.0

Montáž plotů

109

43.29.19.0

Ostatní instalační práce j. n.

110

43.31.10.0

Omítkářské práce

111

43.32.10.0

Truhlářské montážní práce

112

43.33.10.0

Práce zahrnující pokládání podlahových krytin a obkládání stěn

113

43.33.21.0

Práce zahrnující pokládání teraca, mramoru, žuly nebo břidlice na podlahy a stěny

114

43.33.29.0

Ostatní práce zahrnující pokládání podlahových krytin a obkládání stěn (včetně tapetování), j. n.

115

43.34.10.0

Malířské a natěračské práce

116

43.34.20.0

Sklenářské práce

117

43.39.11.0

Práce zahrnující výzdobu

118

43.39.19.0

Práce zahrnující provádění jiných dokončovacích prací, j. n.

119

43.91.11.0

Práce zahrnující výstavbu střešních konstrukcí

120

43.91.19.0

Práce zahrnující ostatní pokrývačské práce

121

43.99.10.0

Práce zahrnující instalaci izolace proti vlhkosti a vodě

122

43.99.20.0

Práce zahrnující montáž a demontáž lešení

123

43.99.30.0

Práce zahrnující výstavbu základů, včetně beranění pilot

124

43.99.40.0

Betonářské práce

125

43.99.50.0

Práce zahrnující montáž ocelových konstrukcí

126

43.99.60.0

Práce zahrnující stavbu cihlových a kamenných konstrukcí

127

43.99.70.0

Práce zahrnující montáž a stavbu prefabrikovaných konstrukcí

128

43.99.90.0

Práce zahrnující provádění ostatních specializovaných prací, j. n.

129

05.10.10.0

Černé uhlí

130

05.20.10.0

Lignit

131

19.10.10.0

Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí

132

19.20.11.0

Brikety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

133

19.20.12.0

Brikety a podobná tuhá paliva vyrobená z hnědého uhlí

134

ex 26.70.13.0

Digitální fotoaparáty a digitální kamery – výhradně digitální kamery

135

26.40.20.0

Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

136

26.20.1

Počítače a ostatní zařízení pro automatizované zpracování dat

137

30.91.20.0

Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků

138

27.20.2

Elektrické akumulátory a jejich díly

139

28.11.41.0

Díly zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním, kromě dílů leteckých motorů

140

ex 29.31.10.0

Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní drátové soupravy používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích – výhradně soupravy zapalovacích kabelů a ostatní drátové soupravy používané ve vozidlech

141

29.31.21.0

Zapalovací svíčky; magnetické zapalovače (magneta); dynama s magnetem (magdyna); setrvačníky s magnetem; rozdělovače; zapalovací cívky

142

29.31.22.0

Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní zařízení pro spalovací motory

143

29.31.23.0

Elektrické signalizační přístroje, stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro motorová vozidla

144

29.31.30.0

Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla

145

29.32.20.0

Bezpečnostní pásy, airbagy a jiné díly a příslušenství karoserií

146

29.32.30.0

Díly a příslušenství pro motorová vozidla j. n., kromě motocyklů

147

45.31.1

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

148

45.32.1

Specializovaný maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

149

45.32.2

Ostatní maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

150

ex 45.40.10.0

Velkoobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím – výhradně prodej dílů a příslušenství motocyklů

151

ex 45.40.20.0

Specializovaný maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím – výhradně prodej dílů a příslušenství motocyklů

152

ex 45.40.30.0

Ostatní maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím – výhradně prodej dílů a příslušenství motocyklů

Top