Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019JC0009

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EU a Střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerství

JOIN/2019/9 final

V Bruselu dne 15.5.2019

JOIN(2019) 9 final

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

EU a Střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerství


Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě

EU a Střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerství

ÚVOD

Evropská unie (EU) a pět zemí Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzská republika, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán) spolu udržují dlouhodobé vztahy založené na silných společných zájmech. 

Strategie EU pro Střední Asii z roku 2007 1 pomohla EU a Střední Asii dosáhnout bezprecedentní úrovně spolupráce. Strategická zeměpisná poloha Střední Asie na křižovatce Evropy a Asie, její podíl na dovozu energie do EU a tržní potenciál sedmdesáti milionů obyvatel, jakož i zájem EU o regionální bezpečnost jsou důvodem, proč je Střední Asie pro EU stále důležitějším partnerem.

Některé ze současných změn ve Střední Asii ještě více otevřely nové příležitosti k dalšímu rozvíjení partnerství mezi EU a Střední Asií. Reformní procesy v tomto regionu podnítily výzvy k politickému uznání a podpoře modernizace ze strany EU. Nový impuls v oblasti regionální spolupráce, který se zřetelně projevil na prvním neformálním summitu představitelů středoasijských zemí v Astaně v březnu 2018, posílil význam zkušeností EU při hledání kooperativních řešení společných problémů. Obnovené úsilí o podporu propojení mezi Evropou a Asií prohloubilo zájem o přístup EU k udržitelné propojitelnosti. Intenzivnější spolupráce mezi Střední Asií a Afghánistánem stanovila nové parametry pro vlastní úsilí EU o podporu míru v zemi. Nové ambice některých států Střední Asie hrát aktivnější úlohu v celosvětových a regionálních záležitostech zvyšují potenciál spolupráce s EU v oblasti společných cílů.

Zapojení EU v regionu může stavět na významných aktivech. Země Střední Asie mohou Evropské unii důvěřovat jako významnému dárci a angažovanému partnerovi v rámci svých reforem a procesu hospodářské transformace, jako přednímu zastánci jejich integrace do světového obchodního systému, jako zdroji kvalitních investic a nejmodernějších technologií a jako přirozenému zastánci jejich úsilí o regionální spolupráci.

Cílem tohoto společného sdělení je vytvořit silnější, moderní a nevýlučné partnerství se zeměmi Střední Asie, aby se tento region rozvíjel jako udržitelný, odolnější, prosperující a úzce propojený hospodářský a politický prostor. Sdělení se bude opírat o zkušenosti získané během působení EU v tomto regionu, bude brát v úvahu další související strategie, včetně Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie 2 , nového Evropského konsensu o rozvoji 3 , strategie EU pro propojení Evropy a Asie 4 a strategie EU pro Afghánistán 5 , a bude vycházet z Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 6 .

Strategie EU se zaměří na tři vzájemně propojené a vzájemně se posilující priority:

ØPartnerství pro odolnost

EU bude spolupracovat se středoasijskými zeměmi při předvídání a řešení problémů, které ovlivňují jejich sociálně-ekonomické cíle a bezpečnost, a na zlepšování jejich schopnosti přijímat reformy a modernizaci. Bude podporovat demokracii, lidská práva a právní stát, posilovat spolupráci při provádění závazků vyplývajících z Pařížské dohody o změně klimatu a řešení nadregionálních výzev v oblasti životního prostředí, měnit tyto výzvy v příležitosti a posilovat spolupráci v oblasti migrace.

ØPartnerství pro prosperitu

EU bude spolupracovat se zeměmi Střední Asie na uvolnění jejich značného růstového potenciálu podporou rozvoje konkurenceschopného soukromého sektoru a podporou zdravého a otevřeného investičního prostředí. Bude spolupracovat na rozvoji dovedností, výzkumu a inovací se zvláštním důrazem na mládež. Bude se zabývat strukturálními omezeními obchodu a investic v rámci regionu, podpoří přistoupení zbývajících států Střední Asie ke Světové obchodní organizaci (WTO) a podpoří udržitelné propojení.

ØLepší spolupráce

EU bude spolupracovat se zeměmi Střední Asie s cílem posílit strukturu partnerství, zintenzivnit politický dialog a otevřít prostor pro účast občanské společnosti. Bude i nadále působit jako hlavní rozvojový partner pro tento region. Posílí veřejnou diplomacii, aby zdůraznila přínosy partnerství pro region a jeho občany.

EU bude s ohledem na přání a zájmy každého ze svých středoasijských partnerů a na zachování potřeby rozlišovat mezi situací jednotlivých zemí usilovat o prohloubení spolupráce s těmi zeměmi Střední Asie, které jsou ochotny a schopny vztahy posílit. EU bude usilovat o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, pokud by toto širší zapojení přispělo k dosažení obecných cílů EU a této strategie. Základem působení EU budou i nadále dvoustranné posílené dohody nové generace o partnerství a spolupráci, které EU uzavřela a které může uzavřít s jednotlivými zeměmi Střední Asie 7 . Cílem tohoto společného sdělení je mobilizovat širokou škálu politik a nástrojů EU, které budou využity k tomu, aby partnerství mezi EU a Střední Asií postoupilo na další úroveň, a bude rovněž sloužit jako vodítko pro plánování rozvojové spolupráce a pomoci EU.

***

Průřezová priorita: Investice do regionální spolupráce ve Střední Asii

EU má velký zájem na tom, aby se Střední Asie rozvíjela jako region, kde je spolupráce založena na pravidlech a propojení a nikoli na hospodářské soutěži a rivalitě. EU je odhodlána investovat do nových příležitostí a rostoucího potenciálu spolupráce v rámci celého regionu a i s regionem jako celkem.

Regionální spolupráce by měla umožnit státům Střední Asie lépe řídit vzájemnou závislost, řešit jejich zranitelná místa a sdílené obavy, uvolnit potenciál hospodářského růstu, posílit vliv v mezinárodních záležitostech a zachovat jejich nezávislost a identitu. Je věcí obyvatel Střední Asie, aby si sami určili, jakým způsobem chtějí dosáhnout pokroku v dobrovolných formách regionální spolupráce a svým vlastním tempem, EU bude nicméně tyto procesy podporovat, a to na základě svých vlastních zkušeností s výhodami, které mohou přinést integrační mechanismy a větší propojenost.

Dialogy EU-Střední Asie a regionální programy financované EU přispějí k podpoře řešení založených na spolupráci na regionální úrovni v oblastech, jako jsou životní prostředí, voda, změna klimatu a udržitelná energie; vzdělávání; právní stát; udržitelná konektivita; protidrogová politika; bezpečnost a předcházení radikalizaci; správa hranic a vnitroregionální usnadnění obchodu.

Bude-li to pro EU a Střední Asii užitečné, mohou se tyto dialogy a programy spolupráce se státy Střední Asie v závislosti na dané problematice rozšířit i na sousední státy, jako jsou země Východního partnerství, Afghánistán a další. Střední Asie a Afghánistán jsou jeden pro druhého stále důležitější vzhledem ke svému společnému zájmu v oblasti bezpečnosti a stability, správy vodních zdrojů a budování účinných propojení. Prioritou bude proto i nadále zapojení Afghánistánu do příslušných setkání v rámci dialogu mezi EU a Střední Asií a regionálních programů a podpora většího množství třístranných projektů spolupráce s afghánskými a středoasijskými partnery.

1.    PARTNERSTVÍ PRO ODOLNOST

Je ve strategickém zájmu EU posílit odolnost států a společností ve Střední Asii. To vyžaduje posílení jejich schopnosti předvídat a odolávat vnějším i vnitřním tlakům, zahájit reformy a řešit výzvy vyplývající z globalizace, rychlého růstu obyvatelstva, změny klimatu a zhoršování životního prostředí, tlaku na vodní a energetické zdroje, migrace pracovních sil a nových bezpečnostních hrozeb. Vzhledem k významným rozdílům mezi středoasijskými zeměmi, pokud jde o jejich etapy a modely sociálně-ekonomického rozvoje, se EU zaměří na nejkritičtější zranitelná místa, přičemž bude vycházet ze stávajících silných stránek a soustředí úsilí na ty oblasti, v nichž může přinést změnu. Klíčovými prioritami pro EU zůstanou i nadále podpora relevantních příležitostí pro mladé obyvatele Střední Asie, kteří jsou stále více propojení a mají stále větší ambice, a posílení postavení žen a dívek.

1.1    Podpora demokracie, lidských práv a právního státu

Upevňování demokratických institucí, posilování postavení občanů a vytváření inkluzivnějších politických a hospodářských struktur správy věcí veřejných, prosazování právního státu, posilování odpovědnosti veřejných institucí a zajišťování dodržování lidských práv jsou klíčovými podmínkami pro úspěch udržitelného rozvoje Střední Asie. Dodržování lidských práv proto zůstává zásadním prvkem dvoustranných vztahů EU se zeměmi tohoto regionu.

EU bude i nadále prosazovat dodržování lidských práv v souladu s mezinárodními normami, se zaměřením na svobodu projevu (včetně plurality sdělovacích prostředků), svobodu sdružování, práva žen, práva dětí, práva menšin a boj proti diskriminaci, jakož i na prevenci a vymýcení mučení. EU bude rovněž usilovat o budování partnerství, například v souvislosti s iniciativou Good Human Rights Stories (Pozitivní příběhy o lidských právech).

EU bude vybízet státy Střední Asie, aby dále spolupracovaly se smluvními orgány, agenturami a zvláštními postupy OSN. Bude podporovat spolupráci na mnohostranných fórech o lidských právech, jako je Rada OSN pro lidská právatřetí výbor Valného shromáždění OSN. Bude spolupracovat na ratifikaci a provádění klíčových mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv a základních norem v oblasti pracovního práva, a to prostřednictvím zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+) pro způsobilé země v regionu. Pro země Střední Asie by mohly být přínosné zkušenosti členských států EU s právními úpravami nezbytnými pro přistoupení k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu.

Účast občanské společnosti na veřejném rozhodování má zásadní význam pro zajištění udržitelnosti modernizačních procesů probíhajících ve Střední Asii. EU bude podporovat příznivé právní a politické prostředí pro občanskou společnost, která obráncům lidských práv, novinářům a nezávislým odborářům a organizacím zaměstnavatelů umožní svobodnou a bezpečnou činnost. Bude podporovat dialog a spolupráci mezi občanskou společností a správními orgány na všech úrovních.

EU zesílí své úsilí o podporu demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných, které jsou nezbytné k tomu, aby se veřejné instituce staly pohotovějšími a odpovědnějšími vůči svým občanům a aby přilákaly zahraniční investice. EU se bude nadále zapojovat do prosazování spravedlivých a transparentních volebních procesů. Posílí právní a justiční spolupráci, včetně spolupráce s Radou Evropy, s cílem podpořit nezávislost a účinnost soudních systémů. Vzhledem k tomu, že korupce zůstává v regionu rozšířeným problémem, zpřístupní EU odborné znalosti zemím, které si přejí provést nezbytné změny svých právních předpisů a správních systémů a posílit své nezávislé orgány dohledu.

EU bude podporovat — v příslušných aspektech vzájemné spolupráce i prostřednictvím integrace agendy OSN pro ženy, mír a bezpečnostrovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek, protože obojí má příznivý vliv v celé řadě oblastí, počínaje bojem proti radikalizaci a rozvojem soukromého sektoru konče, a protože potenciál žen a dívek zapojit se do sociálního, hospodářského a politického života zůstává v tomto regionu z velké části nevyužit. Důležitou úlohu by v tomto ohledu mohla hrát iniciativa Spotlight 8 .

Prioritou zůstane podpora důstojné práce a dodržování mezinárodních pracovních norem. EU pomůže upevnit pokrok, jehož bylo v posledních letech dosaženo v oblasti dodržování základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), a podpoří ratifikaci a provádění úmluv MOP týkajících se inspekcí práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních podmínek. EU bude prosazovat dodržování obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv. 

V tomto ohledu bude mít zásadní význam spolupráce s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) 9 , a to i na místní úrovni. EU bude podporovat dodržování a provádění zásad a závazků OBSE, posilovat spolupráci se samostatnými institucemi, Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva OBSE, vysokým komisařem pro národnostní menšiny a zástupcem pro svobodu sdělovacích prostředků a vybízet státy Střední Asie, aby s OBSE více spolupracovaly a podporovaly její mise v tomto regionu.

EU rovněž posílí spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a s MOP při podpoře zdravého podnikatelského prostředí a programu důstojné práce.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øvyužití regionálních programů na podporu výměny zkušeností mezi EU a Střední Asií, mezi zeměmi Střední Asie a se zeměmi Východního partnerství v oblasti právní a soudní reformy, lidských práv, mezinárodních pracovních norem, řádné správy věcí veřejných, volebních reforem a posílení postavení žen

Ørozvíjení možností odborné přípravy v oblasti lidských práv a prosazování dovedností aktivistů občanské společnosti a obránců lidských práv a podpora přeshraničních kontaktů mezi těmito aktivisty a obránci působícími v regionu a jejich protějšky v EU a zemích Východního partnerství

Øzahájení specializovaného dialogu o pracovních normách a obchodních a lidských právech

1.2    Posilování spolupráce v oblasti správy hranic, migrace a mobility a při řešení společných bezpečnostních problémů

EU a Střední Asie jsou dlouhodobými partnery v oblasti bezpečnosti. Pravidelná setkání politického a bezpečnostního dialogu mezi EU a Střední Asií na vysoké úrovni poskytují příležitost k výměně názorů na širší bezpečnostní výzvy a účinnou politickou reakci. EU bude podporovat integrovaný přístup ke spolupráci v oblasti bezpečnosti s tímto regionem a zintenzivní spolupráci s cílem řešit hlavní příčiny nejistoty, jako je chudoba, sociální vyloučení a marginalizace, omezená politická účast, institucionální nedostatky, korupce a špatné hospodaření s přírodními zdroji. S cílem přispět k udržitelné lidské bezpečnosti se EU zaměří na spolupráci se zeměmi Střední Asie v oblasti bezpečnosti a zváží spolupráci zaměřenou na podporu odpovědnosti a účinnosti reformy.

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují faktory, které mohou uvedené hrozby ještě umocňovat. EU bude proto i nadále posilovat vazbu mezi životním prostředím, klimatem a bezpečností v rámci politického dialogu, předcházení konfliktům, opatření v oblasti rozvoje a humanitární činnosti a strategie snižování rizika katastrof ve Střední Asii.

Terorismus a násilný extremismus zůstávají problémem jak v EU, tak ve Střední Asii. Prioritou partnerství bude i nadále spolupráce zaměřená na předcházení násilnému extremismu a radikalizaci, financování terorismu a řešení otázky navracejících se teroristických bojovníků; tato spolupráce bude rozvíjena díky nově vytvořené funkci odborníka EU pro bezpečnost a boj proti terorismu s regionální působností pro Střední Asii, který bude spolupracovat s občanskou společností a bude věnovat trvalou pozornost lidským právům. EU bude podporovat výměnu osvědčených postupů v oblasti předcházení násilnému extremismu, včetně zkoumání příčin násilného extremismu, preventivních opatření a šíření protiextremistických zpráv. Bude usilovat o posílení odolnosti místních komunit vůči násilnému extremismu, přičemž bude respektovat lidská práva a právní stát a bude zohledňovat rovnost žen a mužů v souladu s akčním plánem OSN pro předcházení násilnému extremismu.

Na základě zkušeností získaných z minulých programů v regionu posílí EU spolupráci se Střední Asií v oblasti moderní integrované správy hranic a rozšíří úsilí o regionální spolupráci v Afghánistánu. EU bude hledat další způsoby, jak zintenzivnit spolupráci s tímto regionem v boji proti organizované trestné činnosti, převaděčství migrantů, obchodování s lidmi a nedovolenému obchodu s drogami. EU bude pokračovat ve spolupráci na rozvoji integrovaných a vyvážených protidrogových politik.

S cílem zlepšit řízení migrace a mobility v regionu Střední Asie a vytvořit podmínky pro posílení mezilidských kontaktů mezi občany zemí Střední Asie a občany EU a dalších partnerských zemí se posílená spolupráce zaměří na řešení nelegální migrace při plném dodržování lidských práv. Nezbytnou součástí toho je i spolupráce při správě hranic, zpětném přebírání nelegálních migrantů a opětovném začleňování navrácených osob, řešení hlavních příčin nelegální migrace prostřednictvím podpory odborného vzdělávání, důstojných pracovních podmínek a kvalitních pracovních míst doma, podpory legálních způsobů migrace a zavedení účinných právních předpisů a systémů na pomoc obětem obchodování s lidmi a osobám, které potřebují mezinárodní ochranu.

Za tímto účelem bude EU povzbuzovat středoasijské země, aby rozvíjely vnitrostátní migrační politiky, spolupracovaly na regionální úrovni, jakož i na mnohostranném řízení mobility a migrace v souladu s hlavními zásadami Organizace spojených národů. Souběžně s tím EU posílí dvoustranný dialog a spolupráci v oblasti migrace a mobility se zeměmi Střední Asie, zejména v rámci posílených dohod o partnerství a spolupráci.

EU bude spolupracovat se státy Střední Asie, aby podporovala otevřený, svobodný a bezpečný kyberprostor a posilovala kybernetickou bezpečnost.

EU bude s regionem i nadále spolupracovat v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení, kontroly vývozu zboží dvojího užití a jaderné bezpečnosti a zabezpečení a bude plně využívat Středisko excelence pro zmírňování chemického, biologického, radiologického a jaderného rizika ve Střední Asii. Zapojí se do užšího dialogu se státy Střední Asie věnovanému řešení krizí a udržování míru. 

Rovněž je v zájmu EU, aby pokračovala v monitorování vývoje regionálních bezpečnostních struktur, jako je Šanghajská organizace pro spolupráci a Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti. 

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øvyužití politického a bezpečnostního dialogu EU–Střední Asie na vysoké úrovni a nově zřízené funkce odborníka EU pro bezpečnost a boj proti terorismu s regionální působností pro Střední Asii s cílem posílit praktickou spolupráci v rámci širší bezpečnostní agendy, včetně reformy a správy v oblasti bezpečnosti, hybridních hrozeb a vazby mezi vodou a bezpečností

Øad hoc setkání odborníků EU–Střední Asie na téma prevence násilného extremismu a boje proti terorismu za účelem podpory sdílení osvědčených postupů a posílení přeshraniční spolupráce v souladu s příslušnými mezinárodními závazky

Øposílení spolupráce a součinnosti s OBSE, pokud jde o předcházení nadnárodním hrozbám ve Střední Asii a boj proti nim

Øpokračující spolupráce v oblasti protidrogové politiky s cílem dále posílit vnitrostátní politiky v oblasti snižování poptávky po drogách a řešit nelegální dodávky drog a související organizovanou trestnou činnost

Øsdílení odborných znalostí týkajících se kybernetické bezpečnosti a hybridních hrozeb, včetně možnosti Střední Asie podílet se na společné identifikaci hybridních hrozeb jako součást průzkumu EU zaměřeného na hybridní rizika

Øposílení spolupráce v oblasti moderní integrované správy hranic vycházející z dlouhodobé spolupráce EU–Střední Asie a EU–Afghánistán

Øposílení dialogu a spolupráce v oblasti migrace a mobility v rámci posílených dohod o partnerství a spolupráci a Organizace spojených národů

1.3    Posílení odolnosti životního prostředí, klimatu a vodního hospodářství

Střední Asie čelí stále závažnějším problémům v oblasti životního prostředí. Kombinovaný dopad změny klimatu, který začal snižovat tok vody v důsledku ubývání ledovců napájecích řeky ve Střední Asii, a rychlého populačního růstu ještě zhorší některé problémy týkající se životního prostředí tohoto regionu, což může mít dopad na hospodářský rozvoj, bezpečnost a migraci.

EU může regionu pomoci tyto problémy proměnit v příležitosti. Vzhledem k tomu, že jde o problémy přeshraničního charakteru vyžadující vzájemnou důvěru a kooperativní řešení, bude EU nadále uplatňovat regionální přístup ke spolupráci v oblasti životního prostředí, vody a změny klimatu.

EU bude spolupracovat se svými partnery ze Střední Asie na provádění Pařížské dohody o změně klimatu 10 a vnitrostátně stanovených příspěvků prostřednictvím konkrétních opatření zaměřených na zmírnění změny klimatu, přizpůsobení se této změně a snížení rizika katastrof.

EU bude podporovat země Střední Asie při přijímání přísných norem v oblasti životního prostředí a bude je povzbuzovat k přechodu od lineárních modelů výroby k oběhovému hospodářství, v němž je hodnota výrobků zachována co nejdéle, energetická účinnost a účinné využívání zdrojů se zvyšuje a odpady a emise uhlíku a znečišťujících látek jsou minimalizovány. Takový přechod k udržitelné spotřebě a výrobě může být významným přínosem pro lidské zdraví a kvalitu života a zároveň přispívat k hospodářské diverzifikaci, vytváření nových obchodních příležitostí a stimulaci hospodářského růstu.

V návaznosti na potenciál regionu v oblasti sluneční, větrné a vodní energie bude EU podporovat reformy ve Střední Asii v oblasti energetiky a přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Zpřístupnění technologií a odborných znalostí EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti a poskytování poradenství ohledně regulačních reforem by mělo přispět k posílení energetické odolnosti v regionu, pomoci při plnění jejích cílů v oblasti klimatu a vytváření pracovních míst a podnikatelských příležitostí na obou stranách.

EU bude rovněž podporovat lepší správu v oblasti životního prostředí a podporovat budování kapacit států Střední Asie při uplatňování hlediska ochrany životního prostředí v rámci jiných politik a veřejných rozhodovacích procesů, zejména prostřednictvím odpovídajícího posouzení dopadů na životní prostředí. EU bude podporovat environmentální udržitelnost investic do infrastruktury pro připojení a přistoupení všech středoasijských zemí k regionálním a globálním mnohostranným dohodám o životním prostředí.

Sdílení zkušeností v oblasti udržitelného řízení přírodních zdrojů, ochrany biologické rozmanitosti a ekologického cestovního ruchu může přispět k dosažení široké škály cílů, jako je rozvoj venkova, zachování ekosystémů a zvyšování ekologického povědomí.

V souladu se závěry Rady EU o diplomacii v oblasti vodních zdrojů 11 zůstane podpora regionálního programu pro vodu, mír a prosperitu i nadále klíčovou prioritou regionu. EU bude i nadále podporovat vzájemně přijatelná řešení za účelem zlepšení regionální spolupráce v oblasti spravedlivého řízení přeshraničních vodních zdrojů ve spolupráci s příslušnými agenturami OSN a dalšími partnery. Bude podporovat přistoupení k Úmluvě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o vodách 12 a její provádění, podporovat spolupráci v okolí Aralského jezera a provádění Dohody o právním statusu Kaspického moře 13 .

EU bude i nadále rozvíjet spolupráci s tímto regionem, a to i prostřednictvím odborné přípravy odborníků, s cílem podporovat integrované řízení vodních zdrojů, snížit množství odpadních vod, zlepšit kvalitu vody, modernizovat infrastruktury a podporovat moderní zavlažovací systémy.

Vzhledem k tomu, že tento region je vystaven přírodním a antropogenním rizikům, posílí EU vnitrostátní a regionální snahy o nové politiky a právní předpisy v oblasti snižování rizika katastrof. EU rovněž zpřístupní své odborné znalosti v oblasti civilní ochrany a reakce na mimořádné události s cílem motivovat ke strukturovanějšímu a regionálnímu přístupu k odolnosti a připravenosti.

EU bude i nadále spolupracovat při podpoře opatření zaměřených na nápravu životního prostředí s cílem řešit toxické chemické a radioaktivní odpady, které pocházejí z dřívější těžby uranu v regionu.

EU bude využívat své finanční nástroje, granty a záruky, zejména ty, které poskytuje Evropská investiční banka (EIB), a ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a dalšími mezinárodními rozvojovými bankami s cílem mobilizovat veřejnost, a zejména soukromý kapitál pro projekty v oblasti životního prostředí a environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Podpora řádného regulačního rámce bude mít zásadní význam pro získávání soukromých investic.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øposílení fór a mechanismů spolupráce mezi regiony a uvnitř regionu v oblasti životního prostředí, vody a změny klimatu

Ørozvoj sdílení zkušeností a inovativního financování za účelem podpory energie z obnovitelných zdrojů

Øpodpora vědecké spolupráce a výzkumu v oblasti hospodaření s vodou a spolehlivé veřejně přístupné údaje o klimatu a vodě, které mohou sloužit jako zdroj informací pro účinnou politiku

Øposílení spolupráce s regionálním střediskem OSN pro preventivní diplomacii ve Střední Asii ohledně vazby mezi vodou a bezpečností

Øpodpora udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a ekosystémy a provádění strategického plánu pro biologickou rozmanitost a globálního rámce pro biologickou rozmanitost po roce 2020

Øpodpora sdílení zkušeností a spolupráce v oblasti oběhového hospodářství, zejména systémů udržitelného nakládání s odpady a boje proti znečišťování ovzduší

2.    PARTNERSTVÍ PRO PROSPERITU

Střední Asie má díky své strategicky stále významnější poloze na křižovatce Evropy a Asie, mladé populaci 14 , vysoké gramotnosti a bohatým přírodním zdrojům značný potenciál růstu a rozvoje. V regionu roste zároveň povědomí o tom, že je třeba přijmout nové modely hospodářského rozvoje a diverzifikovat hospodářství, aby bylo možné čelit problémům globalizace a využívat příležitostí, které nabízí. EU bude spolupracovat se zeměmi Střední Asie ve snaze napomáhat dosažení trvalých výsledků, což předpokládá rozvoj soukromého trhu, zlepšení investičního prostředí, urychlení přechodu na zelené a oběhové hospodářství, snížení socioekonomických nerovností, investice do lidského kapitálu a podporu důstojné práce pro všechny, uvolnění potenciálu pro vnitřní a meziregionální obchod a podporu udržitelného propojení.

2.1    Konsolidace partnerství pro hospodářskou reformu

EU má velký zájem na podpoře transformace ekonomik ve Střední Asii, které jsou v současnosti příliš závislé na zboží nebo vývozu s nízkou přidanou hodnotou 15 a na remitencích migrantů, do podoby diverzifikovaných a konkurenceschopných ekonomik poháněných soukromým sektorem, které jsou schopny vytvářet pracovní místa, integrovat se do regionálních a globálních hodnotových řetězců a poskytovat všem hospodářským subjektům rovné podmínky a příležitosti.

EU bude usilovat o podporu udržitelnějších a inkluzivnějších modelů růstu v regionu. Hospodářská reforma a modernizace by měly být přínosem pro celou společnost a měly by přispět ke snížení nerovností, jakož i rozdílů mezi regiony a mezi venkovem a městy. V této souvislosti budou obzvláště důležité zkušenosti EU v oblasti rozvoje venkova, regionální politiky a soudržnosti.

Rozvoj konkurenceschopného soukromého sektoru, a zejména malých a středních podniků, bude prioritou působení EU vzhledem k zásadní úloze, kterou může hrát soukromý sektor při podpoře hospodářského růstu, posílení postavení žen, podpory důstojné práce a boje proti chudobě. EU bude podporovat rozvoj kapitálových trhů a rozšiřování přístupu k financování pro malé a střední podniky, řádné regulační rámce a fiskální politiky, jakož i účinné protikorupční politiky. Rozvoj soukromého sektoru bude i nadále klíčovou prioritou investičního nástroje EU pro Střední Asii.

Jako hlavní zdroj soukromých investic na celém světě má EU obzvláště dobré předpoklady k tomu, aby na strategické úrovni posílila dialog s vládami a zástupci podniků v tomto regionu, jakož i s mezinárodními finančními institucemi, a podpořila tak řádné, transparentní, otevřené, nediskriminační a předvídatelné regulační a politické prostředí pro evropské hospodářské subjekty, které se Střední Asií obchodují nebo v ní investují.

Podpora rozvoje a investic soukromého sektoru by se měla prioritně zaměřit na odvětví vytvářející růst a  pracovní místa, v nichž má EU zvláštní odborné znalosti a komparativní výhody, jako je zemědělství a zemědělsko-obchodní odvětví, životní prostředí a voda, energie, doprava a udržitelný cestovní ruch. 

EU bude podporovat mezipodnikový dialog a spolupráci se Střední Asií, mimo jiné i mezi začínajícími podniky a podnikatelskými inkubátory. Přispěje k vytvoření dvoustranných a regionálních fór pro mezipodnikový dialog a spolupráci, jako jsou evropské obchodní komory v zemích Střední Asie. EU bude usilovat o to, aby do dialogu o otázkách sahajících od investičního prostředí až po vzdělávání, zaměstnatelnost (včetně žen a dívek) a reformu trhu práce byla zapojena Střední Asie a sdružení zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že dostupnost vysoce kvalitních statistik je předpokladem pro rozvoj účinných veřejných politik, bude EU pokračovat v práci na vývoji statistických systémů zemí Střední Asie.

V rámci svých pravidelných dvoustranných konzultací se zeměmi Střední Asie EU posílí výměny a spolupráci v oblasti makroekonomických reforem, finanční, měnové a fiskální politiky, jakož i správy veřejných financí. Bude podporovat strategie pro řízení dluhu a domácí trhy s dluhopisy a usnadní reformy rámců měnové politiky a dohledu nad finančním systémem.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by měla patřit:

Øpodpora zlepšení podnikatelského a investičního prostředí a podpora rozvoje soukromého sektoru, zejména malých a středních podniků, prostřednictvím mezipodnikového dialogu a spolupráce, odvětvového dialogu a technické pomoci mezi EU a Střední Asii

Øpodpora partnerství za účelem sdílení know-how a budování kapacit orgánů Střední Asie v klíčových aspektech hospodářských reforem

Øsdílení know-how v oblasti vývoje statistických systémů

2.2    Usnadnění vnitroregionálního a meziregionálního obchodu a investic

Větší pozornost je třeba věnovat řešení problému strukturálních omezení, která stále omezují potenciál obchodu a investic mezi EU a Střední Asií 16 , posílení vnitroregionálního obchodu 17 a investic a zajištění hlubšího zapojení Střední Asie do světového hospodářství.

EU bude všechny státy Střední Asie i nadále podněcovat k přistoupení k WTO a bude je v tomto směru podporovat. Plnění závazků WTO pomůže středoasijským státům otevřít jejich ekonomiky, posílit jejich mezinárodní konkurenceschopnost, začlenit se do globálních hodnotových řetězců a podílet se na utváření globální správy ekonomických záležitostí. Vytvoření rovných podmínek a zvýšení důvěry pro podniky v regionu bude zahrnovat podporu přistoupení k Dohodě WTO o vládních zakázkách.

Na základě svých zkušeností s mechanismy regionální integrace bude EU podporovat úsilí o usnadnění vnitroregionálního obchodu a investic ve Střední Asii, mimo jiné sdílením zkušeností a osvědčených postupů týkajících se odstraňování necelních překážek obchodu a podporou sbližování a harmonizace právních předpisů, jejichž základními stavebními kameny jsou integrace v rámci mezinárodního normalizačního systému a systému dobré kvality Mezinárodní organizace pro normalizaciMezinárodní elektrotechnické komise.

EU bude využívat programy posílených dohod o partnerství a spolupráci a programy technické spolupráce na podporu sbližování nebo slučitelnosti s pravidly EU a technickými mezinárodními a evropskými normami a na odstranění technických překážek obchodu. Toto úsilí usnadní vzájemný přístup na trh a vytvoří příležitosti pro přístup na trh pro hospodářské subjekty ve Střední Asii na celosvětové úrovni, neboť pravidla a normy EU jsou uznávány po celém světě. Intenzivnější dialog o sanitárních a fytosanitárních opatřeních k posílení systémů bezpečnosti potravin ve středoasijských zemích by byl přínosem pro místní spotřebitele a obchod a usnadnil by obchod s EU.

EU bude i nadále spolupracovat se státy Střední Asie s cílem zlepšit vzájemný přístup na trh se zbožím a službami. EU zvýší své úsilí s cílem pomoci přijímajícím zemím Střední Asie lépe využívat jednostranný preferenční přístup na trh EU poskytovaný systémem GSP a GSP+, který může stimulovat vývoz a hospodářskou diverzifikaci, jakož i zlepšení pracovních norem a pracovních podmínek, a který může vhodným způsobem doplňovat posílené dohody o partnerství a spolupráci.

EU posílí spolupráci se Střední Asií s cílem podpořit dodržování mezinárodních celních norem EU, Světové celní organizace a WTO v zájmu zjednodušení a harmonizace celních postupů. EU posílí spolupráci s tímto regionem v boji proti nezákonnému obchodu, přeshraničním a daňovým podvodům, daňovým únikům a porušování práv duševního vlastnictví. Bude podporovat další výměnu informací za účelem posílení boje proti praní peněz, korupci a financování terorismu.

Na základě svých zkušeností bude EU nadále podporovat používání a rozvoj zeměpisných označení ze strany zemí Střední Asie, což jim může pomoci diverzifikovat zemědělskou produkci směrem k vyšší přidané hodnotě.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øzintenzivnění výměny zkušeností a osvědčených postupů EU týkajících se odstraňování necelních překážek obchodu a podpory sbližování a harmonizace právních předpisů

Øpodpora přistoupení k WTO a k Dohodě o vládních zakázkách, mimo jiné prostřednictvím technické pomoci

Øzintenzivnění dialogu o sanitárních a fytosanitárních opatřeních s cílem posílit systémy bezpečnosti potravin

Øsdílení zkušeností v oblasti normalizace a kvalitní infrastruktury s cílem usnadnit obchod uvnitř regionu a obchod s EU

Øpodpora zjednodušení a harmonizace celních režimů a podpora rozvoje přeshraničního elektronického obchodu

Øposílení technické spolupráce směrem k lepšímu využívání jednostranného preferenčního přístupu na trh EU, který je poskytován systémem GSP a GSP+

Øsdílení zkušeností týkajících se zeměpisných označení ve snaze pomoci s diverzifikací zemědělské produkce

2.3    Podpora udržitelné propojenosti

Rozvoj propojitelnosti Evropy a Asie může přinést Střední Asii značné výhody v podobě lepší infrastruktury, hospodářské diverzifikace a integrace v regionálních a globálních hodnotových řetězcích. EU má velký zájem na rozvoji fungujících obchodních koridorů mezi Evropou a Asií, jakož i na zajištění toho, aby se propojenost rozvíjela udržitelným, otevřeným a na pravidlech založeným způsobem podporujícím začlenění, čímž se vytvoří vhodné prostředí pro udržitelné investice a rovné podmínky pro podnikání ve Střední Asii.

V souladu se svou strategií pro propojení Evropy a Asie 18 a při využití stávajících rámců spolupráce naváže EU tam, kde je to vhodné, partnerství v oblasti udržitelného propojení se zeměmi Střední Asie podle tržních zásad zaručujících transparentnost a založených na mezinárodních normách. Spolupráce v této oblasti by se měla zaměřit především na dopravu, energetiku a digitální propojení, jakož i na mezilidské kontakty. Zemím Střední Asie to pomůže zajistit udržitelné přínosy nad rámec výhod spojených s jejich statusem tranzitních zemí a  dosáhnout cílů udržitelného rozvoje, jakož i cílů v oblasti klimatu.

Kombinace evropských soukromých investic a programů regionální spolupráce EU, které od počátku devadesátých let přispěly k propojení Evropy se sousedními zeměmi a Střední Asií, učinilo z EU klíčového hráče, pokud jde o podporu propojení mezi Evropou a Asií. Obnovené mezinárodní úsilí v této oblasti, včetně rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) do sousedních zemí EU, čínské iniciativy Jeden pás, jedna cesta a dalších iniciativ, může vytvořit významné příležitosti k řešení hlavních potřeb Střední Asie.

Země EU a Střední Asie posílí spolupráci a zajistí součinnost při plánování dopravních propojení a stanovení nezbytných předpisových rámců, včetně propojení dobře rozvinutého rámce TEN-T se sítěmi ve Střední Asii, a to i přes jižní Kavkaz, a dalšími regionálními sítěmi 19 . Cílem je dosáhnout vyváženého a udržitelného dopravního pozemního spojení mezi východem a západem a mezi severem a jihem, přičemž je třeba stavět zejména na regionální hospodářské spolupráci ve Střední Asii. K dosažení tohoto cíle by EU mohla nabídnout technickou pomoc a mohla by případně přispět k udržitelnému rozvoji infrastruktury, a pomoci tak partnerům při plánování dopravních systémů a zajišťování jejich propojení. EU přispěje k dekarbonizaci pozemní dopravy podporou elektrické mobility, ať již na silnici nebo železnici, a bude věnovat náležitou pozornost rozvoji letecké dopravy a civilního letectví, včetně otázek bezpečnosti.

Další spolupráce EU a Střední Asie při správě hranic, včetně posílené spolupráce v oblasti moderní integrované správy hranic, jakož i podpora kompatibilních systémů celního tranzitu podpoří úsilí o rozvoj propojení v oblasti dopravy.

EU se bude i nadále zaměřovat na posílení úlohy Střední Asie, pokud jde o přispění k zabezpečení dodávek energie a diverzifikaci dodavatelů, zdrojů a tras EU, včetně posouzení možnosti vybudovat transkaspický plynovod. EU bude spolupracovat se Střední Asií na podpoře regulačních rámců, technologií a dovedností potřebných ke snížení nákladů, rozvoji obnovitelných zdrojů energie a technologií pro úsporu energie a mobilizaci investic prostřednictvím smíšeného financování a dalších finančních pobídek. EU pomůže modernizovat distribuci elektřiny prostřednictvím inteligentních a odolných decentralizovaných sítí a rozvíjet propojení mezi zeměmi, a to za účelem podpory regionálního a meziregionálního obchodu s elektřinou.

EU a Střední Asie posílí spolupráci v digitální ekonomice se zaměřením na podporu přístupu k cenově dostupnému, otevřenému a bezpečnému širokopásmovému připojení a k digitální infrastruktuře, včetně přijetí nezbytných regulačních reforem, podporu rozvoje a zachování vysokokapacitních výzkumných a vzdělávacích sítí, podporu digitální gramotnosti a dovedností, podporu digitálního podnikání a tvorby pracovních míst a rozvoj oblastí, jako je elektronická veřejná správa (e-Government) a elektronické vzdělávání (e-Education). Vzhledem ke svému průřezovému charakteru bude digitalizace klíčovým aspektem spolupráce EU se Střední Asií v oblastech, jako je integrovaná správa hranic, reforma veřejné správy, obchod, doprava a energetická infrastruktura, jakož i podpora malých a středních podniků. EU zintenzivní výměnu zkušeností na příslušných fórech týkajících se svobody internetu a boje proti dezinformacím.

Spolupráce při využívání družicových služeb určování polohy a času systému Galileo by mohla usnadnit dopravní spojení a nabídnout aplikace pro energetické a telekomunikační sítě.

EU bude úzce spolupracovat se třetími zeměmi, regionálními organizacemi a mezinárodními finančními institucemi na podpoře udržitelnosti a rovných podmínek v oblasti propojení s cílem prosazovat společné zájmy Střední Asie a EU. EU bude hledat součinnost s dalšími klíčovými partnery zapojenými do podpory euroasijského propojení, včetně procesu setkávání Asie-Evropa (ASEM). Závazek EU podporovat projekty udržitelného propojení by měl přispět ke zvýšení celkové kvality investičních projektů od jiných subjektů v regionu.

EU bude využívat své finanční nástroje, granty a záruky a půjčky EIB, jakož i spolupracovat s mezinárodními finančními institucemi a mezinárodními rozvojovými bankami s cílem mobilizovat veřejný, ale především soukromý kapitál pro projekty udržitelného propojení ve Střední Asii.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øposílení dvoustranné a meziregionální spolupráce s cílem zajistit efektivní a udržitelné propojení

Øpřispívání k rozvoji dopravních koridorů mezi EU a Střední Asií na základě rozšíření sítí TEN-T

Øposílení dvoustranných dialogů v rámci stávajících memorand o porozumění v oblasti energetické spolupráce a pořádání vhodných regionálních konferencí o energetice konaných ad hoc

Øvyužívání inovativního financování a kombinování zdrojů s cílem podpořit v ještě větší míře ekologické investice, zejména v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti

Øvyužívání nástrojů EU (např. grantů, kombinování zdrojů a záruk) a zintenzivnění konzultací s mezinárodními finančními organizacemi a dalšími příslušnými aktéry s cílem podpořit projekty v oblasti udržitelného propojení

2.4    Investice do mládeže, vzdělávání, inovací a kultury

Rozvoj dovedností bude klíčový pro konkurenceschopnost a sociální soudržnost Střední Asie. Podpora kvalitního vzdělávání, zaměstnatelnosti a důstojných pracovních příležitostí pro mladé lidi a ženy ve Střední Asii by měla tomuto regionu pomoci splnit požadavky rychle se měnících technologií a poskytnout kvalifikovanou pracovní sílu, která je nezbytná pro hospodářskou diverzifikaci a získání zahraničních investorů. Zajištění kvalitního vzdělávání a pracovních míst, a to i ve venkovských oblastech, mimo jiné též pro ženy a dívky, bude i nadále představovat klíčovou podmínku pro to, aby se zabránilo odlivu kvalifikovaných pracovních sil, jakož i radikalizaci a násilnému extremismu.

EU bude podporovat spolupráci mezi regiony a v rámci regionu s cílem vybudovat kapacity a zvýšit kvalitu vzdělávání, vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Podpoří součinnost mezi vzdělávacími systémy a trhem práce, jakož i digitální vzdělávání.

EU může využít program Erasmus+ s cílem pomoci středoasijským univerzitám modernizovat a splnit cíle boloňského procesu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a turínských zásad týkajících se odborného vzdělávání a přípravy. EU by měla usilovat o rozvoj evropských studií na univerzitách ve Střední Asii. Vysoké školy v členských státech EU by měly být vybízeny k tomu, aby vytvářely více partnerství a společných pracovišť se středoasijskými univerzitami a aby v regionu rozvíjely výuku jazyků.

EU bude hledat možnosti, jak ve Střední Asii pomáhat s rozvojem regionálního vysokoškolského vzdělávání, přičemž bude vycházet z příkladu Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Země tohoto regionu by tak mohly modernizovat své systémy vysokoškolského vzdělávání, uvést je vzájemně do souladu a zároveň posílit své mechanismy pro zajištění kvality vzdělání a jeho uznávání.

EU posílí spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ve spolupráci s Evropskou nadací odborného vzdělávání, aby podpořila zaměstnatelnost mladých lidí a dospělých z hlediska celoživotního učení a reagovala tak na potřeby transformujících se ekonomik Střední Asie a evropských investorů v regionu.

Spolupráce EU se Střední Asií v oblasti výzkumu a inovací může pomoci účinněji řešit problémy regionu a zároveň posílit mezilidské kontakty. Výměna know-how a inovativních technologií pro řešení problémů v oblasti klimatu, vody a životního prostředí, jakož i pro potravinové zabezpečení a čisté a obnovitelné energie, by pomohla zvýšit úroveň regionální spolupráce, protože by umožnila získávat kvalitní, spolehlivé a přístupné průkazné informace pro jednotlivé oblasti politiky. Vzájemně prospěšné by bylo i posílení výzkumné spolupráce v oblasti zemědělství, zdravotnictví, ekologické dopravy a udržitelného rozvoje měst. EU a středoasijské univerzity a výzkumné organizace by měly nadále podporovat mobilitu a výměnu výzkumných pracovníků, a to i prostřednictvím akce Marie Curie-Skłodowska.

V souladu se strategií pro kulturu ve vnějších vztazích EU 20 a v návaznosti na kulturní dědictví Hedvábné stezky ve Střední Asii rozvíjí EU s tímto regionem kulturní spolupráci na podporu partnerství, koprodukcí a výměn v oblasti kulturních a tvůrčích odvětví, mezikulturního dialogu a zachování kulturního dědictví. Za tímto účelem zintenzivní EU spolupráci s Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu a s předními evropskými kulturními institucemi. EU bude podporovat mobilitu umělců a profesionálů v oblasti kultury prostřednictvím výměn, odborné přípravy a pobytů, přičemž by rovněž mohla být podporována mobilita a výměnné pobyty v oblasti sportu.

EU bude podporovat výzkum zaměřený na Střední Asii a vztahy mezi EU a Střední Asií a bude podporovat více příležitostí k interakci mezi výzkumnými pracovníky a skupinami odborníků z EU a Střední Asie.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øzvýšení počtu a diverzifikace profilu středoasijských příjemců programů Horizont, Erasmus+ a Marie Curie-Skłodowska

Øposílení spolupráce v oblasti výzkumu a inovací mezi regiony a v regionu, pokud jde o vodu, potraviny a životní prostředí

Øpovzbuzování vnitroregionální a mezinárodní mobility studentů, pracovníků a výzkumných pracovníků, jakož i žáků a školitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Øpomoc Střední Asii při rozvoji regionálního programu spolupráce inspirovaného Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání (EHEA)

Ønavázání dialogu a podpora výměny osvědčených postupů v oblasti zaměstnatelnosti mladých lidí, posílení postavení žen a politik zaměstnanosti

Øpodpora intenzivnějšího dialogu mezi EU, středoasijskými orgány, obchodními organizacemi a sociálními partnery o chybějících dovednostech a modernizaci trhu práce

3.    LEPŠÍ SPOLUPRÁCE

EU bude usilovat o prosazování uceleného přístupu ke Střední Asii a bude se snažit zajistit, aby odvětvové politiky pomáhaly řešit stále více vzájemně propojené výzvy. Novou strategii EU by měly provádět společně orgány EU a členské státy a mezi jejich silnými stránkami a zdroji by měla vzniknout větší součinnost.

3.1    Posílení struktury partnerství a zapojení občanské společnosti a parlamentů

Stávající institucionální uspořádání meziregionálního dialogu se skládá z výročního setkání ministrů zahraničních věcí EU–Střední Asie s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyní Komise zastupující EU a z každoročního politického a bezpečnostního dialogu EU–Střední Asie na vysoké úrovni, který se koná na úrovni náměstků ministrů.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise a ministři zahraničních věcí zemí Střední Asie by se měli také v případě potřeby neformálně scházet v rámci výročních zasedání Valného shromáždění OSN, zasedání Rady ministrů OBSE a dalších mezinárodních setkání a konferencí.

Jako další možnost připadají v úvahu setkání vyšších úředníků Střední Asie a EU, která by se konala ad hoc.

Institucionální rámec pro dvoustranné vztahy se zeměmi Střední Asie se bude posilovat zároveň s tím, jak se budou uzavírat a vstupovat v platnost posílené dohody o partnerství a spolupráci, přičemž budou probíhat pravidelné dialogy o lidských právech, které budou doplňovat pravidelné schůze na ministerské úrovni a na úrovni vyšších úředníků.

Vzhledem k tomu, že jak EU, tak Střední Asie jsou vázány dodržováním mezinárodního práva a světového řádu založeného na pravidlech s OSN, posílí EU spolupráci na mnohostranných a regionálních fórech.

S ohledem na konstruktivní úlohu, kterou Evropský parlament sehrál v obohacení společného programu partnerství EU–Střední Asie, je třeba i nadále podporovat rozvíjení meziparlamentního dialogu, a to i prostřednictvím pravidelných návštěv. EU se zaměří na organizování častějších návštěv regionu na vysoké úrovni.

EU rovněž zintenzivní své úsilí o podporu těsnější spolupráce s občanskou společností, skupinami odborníků, orgány místní správy, podnikatelským sektorem, sociálními partnery, kulturními organizacemi, akademickými pracovníky a mládeží. Konzultace s občanskou společností budou důležitým aspektem plánování rozvojové spolupráce EU, které bude vedeno snahou o posílení schopnosti občanské společnosti prosazovat odpovědnost a transparentnost ve státní správě.

Výroční ministerskou schůzku EU a Střední Asie by mohla doplňovat neformální setkání v rámci „Fóra EU–Střední Asie“, které by sdružovalo zástupce občanské společnosti, akademické obce, skupin odborníků, ale i představitelů EU a Střední Asie. Tato setkání by občanským společnostem umožnila přispívat k rozvíjení partnerství mezi EU a Střední Asií a k jeho větší viditelnosti.

EU zintenzivní konzultace o záležitostech Střední Asie s podobně smýšlejícími a dalšími vhodnými partnery za účelem posilování vzájemného porozumění a spolupráce v oblastech, v nichž dochází ke sbližování zájmů.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øpořádání setkání vyšších úředníků ad hoc v mezidobí mezi pravidelnými schůzemi konanými v rámci politického a bezpečnostního dialogu EU a Střední Asie na vysoké úrovni a ministerskými schůzkami

Øorganizování neformálních ministerských konzultací během zasedání Valného shromáždění OSN a rozvíjení společného porozumění a sbližování postojů na půdě OSN i na dalších mnohostranných fórech

Øpřípadné zintenzivnění konzultací o záležitostech ve Střední Asii se třetími partnery

Ødalší zapojení občanské společnosti do rozvoje partnerství EU–Střední Asie, mimo jiné zřízením neformálního „fóra EU–Střední Asie“

Øpodpora častějších meziparlamentních kontaktů a návštěv

3.2    Spoluprací k dosažení co nejvyššího dopadu

V uplynulém desetiletí se EU a její členské státy staly nejvýznamnějšími partnery Střední Asie v oblasti rozvojové spolupráce 21 . EU bude i nadále využívat dostupné finanční nástroje na podporu regionu a pomáhat při řešení výzev a vytvářet co největší příležitosti pro partnerství EU a Střední Asie. Spolupráci EU s tímto regionem bude v nadcházejících letech určovat nová strategie EU pro Střední Asii. Klíčovým prvkem zapojení EU bude plnění závazků vyplývajících z Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. K definování priorit EU pro Střední Asii přispěje rovněž dialog s občanskou společností a místními orgány. Nezbytná bude větší součinnost s politikami členských států vztahujících se k tomuto regionu, včetně rozvojové spolupráce.

Sama rozvojová spolupráce neumožní dosažení cílů udržitelného rozvoje a bude muset být využita jako katalyzátor pro získání soukromého kapitálu pro růst. EU by měla v regionu co nejlépe využívat širší soubor nástrojů rozvojové pomoci, včetně inovativních způsobů spolupráce, jako je partnerské sdružování (twinning) a větší zaměření na investice. Posílené dohody o partnerství a spolupráci budou vytvářet příležitosti pro intenzivnější politický dialog se zeměmi Střední Asie v celé řadě odvětví, která budou přispívat k plnění cílů udržitelného rozvoje.

Spolupráce s mezinárodními finančními institucemi bude i nadále hrát důležitou úlohu při posilování veřejného a soukromého financování udržitelného rozvoje ve Střední Asii.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øpořádání politických dialogů EU–Střední Asie v konkrétních odvětvích a podpora těchto dialogů prostřednictvím operací partnerského sdružování (twinning)

Øposílení případné spolupráce s mezinárodními finančními institucemi

3.3    Zviditelňování partnerství

V zájmu většího zviditelnění svého působení ve Střední Asii musí EU a její členské státy vytvořit dynamičtější a lépe zacílenou komunikační strategii poskytující obraz o smyslu jejího působení, a vyzdvihovat příležitosti, které partnerství EU a Střední Asie může tomuto regionu a jeho občanům přinést. Za tímto účelem bude třeba zejména vypracovat společná sdělení a určit komunikační příležitosti , a to i v rámci sociálních médií a jiných nových komunikačních technologií, zaměřující se na mladé lidi v tomto regionu, tvůrce veřejného mínění, subjekty působící v oblasti sociálních médií, občanskou společnost, akademickou obec a sdělovací prostředky obecně.

Mezi konkrétní iniciativy v této oblasti by mělo patřit:

Øvytvoření systematičtějšího způsobu společného předávání zpráv a lepší využívání webových portálů a sociálních médií s cílem poukazovat na hmatatelné přínosy působení EU v regionu***

Rada a Evropský parlament jsou vyzývány, aby podpořily přístup a činnosti uvedené v tomto společném sdělení.

(1)

     EU a Střední Asie: Strategie pro nové partnerství, 10113/07 ze dne 31. května 2007.

(2)

     Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa. Globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, červen 2016.

(3)

     Nový Evropský konsensus o rozvoji, „Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost“, Úř. věst. 2017/C 210/01 ze dne 30. června 2017.

(4)

     Propojení Evropy a Asie – stavební kameny strategie EU – závěry Rady, 13097/18 ze dne 15. října 2018.

(5)

     Afghánistán – závěry Rady, 13098/17 ze dne 16. října 2017.

(6)

     Přeměna našeho světa: agenda pro udržitelný rozvoj 2030, rezoluce přijatá Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

(7)

     EU podepsala posílenou dohodu o partnerství a spolupráci s Kazachstánem. Probíhají jednání o posílených dohodách o partnerství a spolupráci s Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Tádžikistán vyjádřil zájem zapojit se do jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci. Posílené dohody o partnerství a spolupráci vytvářejí rámec, který se netýká pouze účasti na jiných existujících iniciativách spolupráce, jako jsou dohody o volném obchodu a Euroasijská hospodářská unie, jejímiž členy jsou Kazachstán a Kyrgyzstán.

(8)

     Iniciativa Spotlight je společnou iniciativou EU a OSN, jejímž cílem je vymýtit násilí na ženách a dívkách.

(9)

     Všechny země Střední Asie jsou členy OBSE.

(10)

     Podepsána dne 12. prosince 2015.

(11)

     Diplomacie v oblasti vody – závěry Rady, 13991/18 ze dne 19. listopadu 2018.

(12)

     Úmluva o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer, uzavřená v Helsinkách dne 17. března 1992.

(13)

     Podepsáno dne 12. srpna 2018 v Aktau.

(14)

     Polovina obyvatel regionu je mladší 20 let a středoasijské ekonomiky musí každý rok absorbovat jeden milion nových účastníků na trhu práce.

(15)

     Uhlovodíky a nerosty představovaly v roce 2018 téměř 60 % celkového vývozu z tohoto regionu.

(16)

     V roce 2018 se EU sice řadila mezi pět nejvýznamnějších obchodních a investičních partnerů jednotlivých středoasijských zemí, obchod s tímto regionem však stále představoval méně než jedno procento celkového obchodu EU.

(17)

     Vnitroregionální obchod tvořil v roce 2018 5 % celkového objemu obchodu tohoto regionu.

(18)

     Propojení Evropy a Asie – stavební kameny strategie EU – závěry Rady, 13097/18 ze dne 15. října 2018.

(19)

     Se středoasijskými zeměmi budou vedeny konzultace ohledně společné studie o komplexních dopravních koridorech založených na udržitelné železniční dopravě mezi Evropou a Čínou, jak je stanoveno v rámci platformy pro propojení EU a Číny.

(20)

     Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě „Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy“, JOIN (2016) 29 final ze dne 8. června 2016.

(21)

     EU vyčlenila na rozvojovou spolupráci se Střední Asií v rámci rozpočtového cyklu 2014–2020 prostředky ve výši 1,1 miliardy EUR.

Top