EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ DVANÁCTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV) ROZPOČTOVÝ ROK 2018

COM/2019/422 final

V Bruselu dne 25.9.2019

COM(2019) 422 final

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

DVANÁCTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV)

ROZPOČTOVÝ ROK 2018Obsah

1.Rozpočtový proces

1.1.Finanční rámec

1.2.Návrh rozpočtu na rok 2018

1.3.Přijetí rozpočtu na rok 2018

1.4.Přijetí opravných rozpočtů

2.Řízení prostředků

2.1.Řízení prostředků na závazky

2.1.1.Programy pro rozvoj venkova EZFRV

2.1.2.Technická pomoc

2.2.Řízení prostředků na platby

2.2.1.Programy pro rozvoj venkova EZFRV

2.2.2.Technická pomoc

3.Plnění rozpočtu EZFRV v roce 2018

3.1.Čerpání prostředků na závazky

3.1.1.Programy pro rozvoj venkova EZFRV

3.1.2.Technická pomoc

3.2.Čerpání prostředků na platby

3.2.1.Programy pro rozvoj venkova EZFRV

3.2.2.Technická pomoc

3.3.Analýza výdajů vykazovaných podle opatření

3.4.Realizace programů EZFRV

3.4.1.Programové období 2007–2013

3.4.2.Programové období 2014–2020

1.    Rozpočtový proces

1.1.    Finanční rámec 

Financování výdajů na rozvoj venkova v roce 2018 spadá do víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020. Finanční rámec stanoví nařízení Rady (EU) č. 1311/2013. Příděl prostředků na rozvoj venkova a příděl prostředků na výdaje související s trhem a přímé platby po každoroční technické úpravě VFR jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 – Finanční rámec na období 2014–2020

OKRUH 2.

v milionech EUR, běžné ceny

Udržitelný růst: přírodní zdroje

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CELKEM

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

z toho:

– rozvoj venkova a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

– výdaje související s trhem a přímé podpory, a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Po čistém převodu 351,9 milionu EUR mezi EZZF a EZFRV za rozpočtový rok 2014 (podrobněji viz poznámka f)).

b) Po čistém převodu 51,6 milionu EUR mezi EZZF a EZFRV za rozpočtový rok 2015 (podrobněji viz poznámka f)).

c) Po čistém převodu 28 milionů EUR mezi EZZF a EZFRV za rozpočtové roky 2014–2020 (podrobněji viz poznámka f)).

d) Po čistém převodu 4 313,9 milionu EUR mezi EZZF a EZFRV za rozpočtové roky 2015–2020 (podrobněji viz poznámka f)).

e) Po novém naplánování přídělu z EZFRV pro rok 2014 po uplatnění článku 19 nařízení (EU) č. 1311/2013 o VFR byla celková částka 8 705 milionů EUR odečtená od závazků z roku 2014 stejnoměrně rozdělena do závazků na roky 2015 a 2016.

f) Převody do fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) uvedené v poznámkách a) až d) zahrnují: 4 miliony EUR převáděné ročně po celé období 2014–2020 z odvětví bavlny (Řecko) na základě čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013, částku 296,3 milionu EUR za dobrovolnou úpravu převedenou pro rozpočtový rok 2014 (Spojené království) na základě článku 10b a čl. 10c odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009, částku 51,6 milionu EUR za nevyužité prostředky převáděné ročně pro rozpočtové roky 2014 a 2015 (Švédsko a Německo) na základě článků 136 a 136b nařízení (ES) č. 73/2009 a částku 4 313,9 milionu EUR za snížení plateb a flexibilitu mezi pilíři na základě čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013.

1.2.    Návrh rozpočtu na rok 2018

Komise přijala návrh rozpočtu na rok 2018 a předložila jej rozpočtovému orgánu dne 29. června 2017.

Součástí tohoto návrhu byla částka 14 372 milionů EUR v prostředcích na závazky a částka 11 848 milionů EUR v prostředcích na platby pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) na programové období 2014–2020.

Rada přijala postoj k návrhu rozpočtu na rok 2018 dne 4. září 2017 a Evropský parlament pak dne 25. října 2017. Musel být svolán dohodovací výbor a tento výbor se dohodl na společném návrhu ve lhůtě 21 dnů. Rada a Evropský parlament schválily odděleně společný návrh dne 30. listopadu 2017.

1.3.    Přijetí rozpočtu na rok 2018

Pokud jde o EZFRV, odpovídal rozpočet na rok 2018 přijatý dne 30. listopadu 2017 původnímu návrhu Komise.

Tabulka č. 2

Přijatý rozpočet na rok 2018

Rozpočtový bod

Prostředky na závazky

Prostředky na platby

(v EUR)

(v EUR)

2014–2020

05.046001 (Programy pro rozvoj venkova)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Neoperativní technická pomoc)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operativní technická pomoc)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Přijetí opravných rozpočtů

V opravném rozpočtu č. 6 byly prostředky na závazky na technickou pomoc (EZFRV 2014–2020) sníženy o 0,7 milionu EUR.

Tabulka č. 3

Rozpočet na rok 2018 po přijetí opravných rozpočtů

Rozpočtový bod

Prostředky na závazky

Prostředky na platby

(v EUR)

(v EUR)

2014–2020

05.046001 (Programy pro rozvoj venkova)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Neoperativní technická pomoc)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operativní technická pomoc)

20 070 000

21 037 093

2.    Řízení prostředků

2.1.    Řízení prostředků na závazky

2.1.1.    Programy pro rozvoj venkova EZFRV

Pokud jde o prostředky na závazky na programy pro rozvoj venkova EZFRV, schválený rozpočet na rok 2018 počítal s částkou 14 347 milionů EUR, přičemž všechny prostředky se týkaly programů v období 2014–2020.

Tabulka č. 4

Řízení prostředků na závazky v roce 2018 – EZFRV

Rozpočtový bod

05.046001

(v EUR)

Prostředky na začátku roku 2018

14 346 899 509

Disponibilní prostředky v roce 2018

14 346 899 509

Využité prostředky v roce 2018

14 346 899 509

2.1.2.    Technická pomoc

V čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 se stanoví, že EZFRV může z podnětu Komise využít až 0,25 % svých ročních přidělených prostředků na financování opatření technické pomoci. V rozpočtu na rok 2018 činila počáteční částka dostupná pro tento účel 4,7 milionu EUR v případě neoperativní technické pomoci a 20,8 milionu EUR v případě operativní technické pomoci. Částka na operativní technickou pomoc byla opravným rozpočtem č. 6 snížena o 0,7 milionu EUR.

2.2.    Řízení prostředků na platby

2.2.1.    Programy pro rozvoj venkova EZFRV

V případě programů pro rozvoj venkova na období 2014–2020 dosahovaly prostředky na platby ve schváleném rozpočtu na rok 2018 výše 11 822 milionů EUR. Kromě toho dosahovaly dostupné účelově vázané příjmy převedené z minulého roku výše 18,1 milionu EUR a účelově vázané příjmy, které byly vybrány během roku, výše 12,4 milionu EUR. Tyto prostředky na platby byly navýšeny převodem: a) z položky na technickou pomoc o 4 miliony EUR, b) o 150 milionů EUR v rámci globálního převodu a c) o 64 milionů EUR v rámci převodu na konci roku. Kromě toho byl proveden převod účelově vázaných příjmů z EZFRV 2007–2013 ve výši 119,0 milionu EUR, aby byla plně pokryta vykazování výdajů členských států ve třetím čtvrtletí 2018. Zohlední-li se všechny převody, dosahují celkové prostředky na platby dostupné v roce 2018 výše 12 189,5 milionu EUR. Celkem byly využity prostředky na platby ve výši 12 173,5 milionu EUR a účelově vázané příjmy ve výši 12,4 milionu EUR byly automaticky přeneseny z roku 2018 do roku 2019.Tabulka č. 5

Řízení prostředků na platby v roce 2018

(v EUR)

 

EZFRV (2014–2020)

Rozpočtový bod – 05.046001

Prostředky na začátku roku 2018

11 822 000 000

Převod z položky na technickou pomoc EZFRV 2014–2020

4 000 000

Globální převod

150 000 000

Převod na konci roku

64 000 000

Účelově vázané příjmy přenesené z roku 2017

18 098 156

Účelově vázané příjmy vybrané v roce 2018

12 400 084

Převod účelově vázaných příjmů z EZFRV 2007–2013

119 046 270

Disponibilní prostředky v roce 2018

12 189 544 509

Využité prostředky v roce 2018

12 173 540 691

2.2.2.    Technická pomoc

Pokud jde o technickou pomoc EZFRV, celkové prostředky na platby v rozpočtu na rok 2018 činily 25,7 milionu EUR. Částka 4,0 miliony EUR byla převedena do položky programů EZFRV 2014–2020, aby plně pokryla vykazování výdajů členských států ve třetím čtvrtletí 2018. Konečná výše prostředků na platby tedy činila 21,7 milionu EUR.

3.    Plnění rozpočtu EZFRV v roce 2018

3.1.    Čerpání prostředků na závazky

3.1.1.    Programy pro rozvoj venkova EZFRV    

Na programy EZFRV na období 2014–2020 byla přidělena celková výše prostředků na závazky dostupných v rozpočtu na rok 2018 (14 346,9 milionu EUR).

Tabulka č. 6 ukazuje příděly pro jednotlivé členské státy stanovené nařízením (EU) č. 1305/2013, naposledy pozměněným nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/71, a částky, které byly v roce 2018 přiděleny na závazky.Tabulka č. 6

Nařízení (EU) č. 1305/2013 (ve znění pozdějších předpisů) ve srovnání s částkami přidělenými na závazky do konce roku 2018

Rozpočtový bod: 05.046001

(v EUR)

Členský stát

Nařízení (EU) č. 1305/2013

Částky přidělené na závazky v roce 2018

Příděl v roce 2018

 

(a)

(b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Celkem

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Technická pomoc

Pokud jde o programové období 2014–2020, činily v rozpočtu na rok 2018 prostředky na závazky pro operativní technickou pomoc 20,8 milionu EUR. Tato položka byla opravným rozpočtem č. 6 snížena o 0,7 milionu EUR. Tabulka č. 7 ukazuje čerpání prostředků na závazky, které byly k dispozici pro operativní technickou pomoc v roce 2018. Největší část plateb se vztahuje k Evropské síti pro rozvoj venkova, jakož i k Technické poradenské platformě pro finanční nástroje.

Tabulka č. 7

Technická pomoc – čerpání prostředků na závazky

Rozpočtový bod: 05.046002

(v EUR)

Popis

Přidělená částka

Evropská síť pro rozvoj venkova

4 629 652

Technická poradenská platforma pro finanční nástroje

4 523 225

Informační technologie*

2 979 178

Evropské inovační partnerství

2 730 006

Horizontální komunikace

2 140 000

Evropská síť pro hodnocení

1 900 113

Databáze ekologického zemědělství

432 796

Audit a kontroly

249 774

LOGO–ochrana

50 000

Celkem

19 634 744

* Včetně poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení.

3.2.    Čerpání prostředků na platby

3.2.1.    Programy pro rozvoj venkova EZFRV

V případě programového období 2014–2020 bylo z dostupných 12 189,5 milionu EUR prostředků na platby vyčerpáno 12 173,5 milionu EUR. Tabulka č. 8 znázorňuje rozdělení plateb provedených v roce 2018 podle období, ke kterému se vztahovaly:


Tabulka č. 8

Platby na programy rozvoje venkova EZFRV v roce 2018 (v milionech EUR)

2007–2013

2014–2020

 

 

 

Předběžné financování 2014–2020

19,5

Úhrada žádostí o platby před Q4 2017

6,3

Úhrada žádostí o platby Q4 2017

4 460,8

Úhrada žádostí o platby Q1 2018

2 616,1

Úhrada žádostí o platby Q2 2018

2 402,3

Úhrada žádostí o platby Q3 2018

2 668,6

Uzavření nebo kladné platby za období 2007–2013

271,9

Celkem za rok 2018

271,9

12 173,5

Měsíční čerpání prostředků na platby v průběhu roku (leden až prosinec 2018) je zachyceno v níže uvedeném grafu.

Graf č. 1Rozdělení podle jednotlivých členských států a podle období, ke kterému se vztahují platby ze strany Komise v rozpočtovém roce 2018, je uvedeno v tabulkách č. 9a a 9b.

Tabulka 9a: EZFRV 2007–2013

Skutečně uhrazené platby v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

EZFRV 2007–2013 – Rozpočtový bod 05.040501 (v EUR)

Členský stát

Kladné platby, zejména na základě rozsudků Soudního dvora

Uzavření

Celkem

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Celkem

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tabulka 9b: EZFRV 2014–2020

Skutečně uhrazené platby v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

EZFRV 2014–2020 – Rozpočtový bod 05.046001

(v EUR)

Členský stát

Předběžné financování

Před Q4 2017

Q4 2017

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Celkem

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Celkem

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691


Tabulka č. 10 obsahuje srovnání plateb z EZFRV na období 2014–2020 uhrazených v roce 2018 s platbami v roce 2017 pro každý členský stát. Platby celkově vzrostly o 10 % (12,2 miliardy EUR oproti 11,1 miliardy EUR).

Tabulka č. 10

Platby uhrazené členským státům – srovnání let 2018 a 2017 – EZFRV 2014–2020

(v EUR)

 

Členský stát

2017

2018

Rozdíl 2018 oproti 2017

Průběžné platby

Předběžné financování

Celkem

Průběžné platby

Předběžné financování

Celkem

(v EUR)

(v %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

–10 190 845

–10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

–128 101 102

–18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

–28 659 482

–1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

–34 502 805

–13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

–21 199 854

–4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

–423 016 301

–26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Celkem

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Technická pomoc 

Pokud jde o programové období 2014–2020, činila částka prostředků na platby pro operativní technickou pomoc 21,0 milionu EUR. Část těchto prostředků (4,0 milionu EUR) byla převedena, aby byly pokryty platební potřeby v souvislosti s programy rozvoje venkova v rámci EZFRV 2014–2020.

Tabulka č. 11 znázorňuje platby seskupené podle hlavních činností. Největší část plateb se vztahuje k Evropské síti pro rozvoj venkova.

Tabulka č. 11

 

Technická pomoc – čerpání prostředků na platby

Rozpočtový bod: 05.046002

(v EUR)

Popis

Vyplacená částka

Evropská síť pro rozvoj venkova

3 914 519

Informační technologie*

2 822 364

Evropské inovační partnerství

2 468 602

Technická poradenská platforma pro finanční nástroje

1 800 000

Evropská síť pro hodnocení

1 589 121

Audit a kontroly

410 785

Databáze ekologického zemědělství

135 317

LOGO–ochrana

40 000

Celkem

13 180 708

    * Včetně poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení.

3.3.    Analýza výdajů vykazovaných podle opatření

V tabulce č. 12 jsou uvedeny žádosti o platby výdajů vykázaných členskými státy podle opatření pro rozvoj venkova v roce 2018 (4. čtvrtletí 2017 až 3. čtvrtletí 2018), kumulované vykázané výdaje od zahájení programového období a rovněž finanční plán programů EZFRV na období 2014–2020.

Výdaje EZFRV 2014–2020 se v roce 2018 nahromadily především v rámci opatření 13 (platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními), opatření 4 (investice do hmotného majetku) a opatření 10 (agroenvironmentálně-klimatické opatření).Tabulka č. 12

Vykázané výdaje EZFRV v roce 2018 (Q4 2017 až Q3 2018) a celkové kumulované výdaje (Q4 2014 až Q3 2018)

v porovnání s finančními plány – EZFRV 2014–2020

 

Vykázané výdaje v roce 2018 (Q4 2017 až Q3 2018)

Kumulované vykázané výdaje (Q4 2014 až Q3 2018)

Finanční plány 2014–2020

Opatření EZFRV

(v mil. EUR)

(%)

(v mil. EUR)

(%)

(v mil. EUR)

(%)

Opatření 01

Předávání znalostí a informační akce

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Opatření 02

Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Opatření 03

Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Opatření 04

Investice do hmotného majetku

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Opatření 05

Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Opatření 06

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Opatření 07

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Opatření 08

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Opatření 09

Zřizování seskupení a organizací producentů

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Opatření 10

Agroenvironmentálně-klimatické opatření

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Opatření 11

Ekologické zemědělství

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Opatření 12

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Opatření 13

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Opatření 14

Dobré životní podmínky zvířat

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Opatření 15

Lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Opatření 16

Spolupráce

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Opatření 17

Řízení rizik

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Opatření 18

Financování doplňkových vnitrostátních přímých plateb v Chorvatsku

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Opatření 19

Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER – komunitně vedený místní rozvoj

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Opatření 20

Technická pomoc z podnětu členských států

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Opatření 113

Předčasné odchody do důchodu

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Opatření 131

Dodržování norem založených na právních předpisech Společenství

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Opatření 341

Získávání dovedností, animace a provádění

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Celkem za všechna opatření

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Členské státy vykazují své výdaje čtvrtletně. Pro rok n se však výkazy za Q4 předkládají v lednu roku n+1. Komise proto provádí odpovídající úhrady členským státům v roce n od Q4 roku n–1 do Q3 roku n.3.4.    Realizace programů EZFRV

3.4.1.    Programové období 2007–2013

Graf č. 2 ukazuje míru čerpání prostředků u programů rozvoje venkova v období 2007–2013 podle členských států: platby od začátku programového období do pondělí 31. prosince 2018, včetně závěrečných plateb u programů, které již byly do tohoto data uzavřeny, ve srovnání s celkovými prostředky přidělenými na období 2007–2013.

Do konce roku 2018 činila částka za zrušené závazky 1 974 milionů EUR.

3.4.2.    Programové období 2014–2020

Graf č. 3 ukazuje míru čerpání prostředků u programů rozvoje venkova v období 2014–2020 podle členských států: platby od začátku programového období, včetně plateb za 4. čtvrtletí roku 2018, které se proplácejí v rozpočtovém roce 2019, ve srovnání s celkovými prostředky přidělenými na období 2014–2020.

 

Top