EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AP0193

P8_TA(2019)0193 Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)) P8_TC1-COD(2018)0040 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie

OJ C 23, 21.1.2021, p. 573–574 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 23/573


P8_TA(2019)0193

Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

(2021/C 23/77)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0085),

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0097/2018),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0342/2018),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

schvaluje společné prohlášení Parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení, které bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie spolu s konečným zněním legislativního aktu;

3.

bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení, které bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie spolu s konečným zněním legislativního aktu;

4.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

P8_TC1-COD(2018)0040

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/632.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady

Evropský parlament a Rada vítají zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 26/2018 nazvanou „Řada zpoždění s realizací celních informačních systémů: kde se stala chyba?“ a další aktuální relevantní zprávy v celní oblasti, které spolunormotvůrcům poskytly lepší přehled o příčinách zpoždění při realizaci informačních systémů nezbytných pro zlepšení celních operací v EU.

Evropský parlament a Rada se domnívají, že jakýkoli budoucí audit Evropského účetního dvora, který by posoudil zprávy připravené Komisí na základě článku 278a celního kodexu Unie, by mohl pozitivně přispět k tomu, aby se předešlo dalším zpožděním.

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi i členské státy, aby tyto audity plně zohledňovaly.

Prohlášení Komise

Komise vítá, že se Evropský parlament a Rada dohodly na návrhu prodloužit lhůtu pro přechodné používání jiných způsobů, než jsou techniky elektronického zpracování dat stanovené v celním kodexu Unie.

Komise bere na vědomí společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, v němž se uvádí, že případná budoucí činnost Evropského účetního dvora, v jejímž rámci by Účetní dvůr posoudil zprávy vypracované Komisí na základě článku 278a celního kodexu Unie, by mohla pozitivně přispět k zamezení dalšího zpoždění.

Pokud se Účetní dvůr rozhodne, že posoudí zprávy Komise, Komise s ním bude v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie plně spolupracovat a jeho zjištění v plném rozsahu zohlední.


Top