EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 13. února 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. února 2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 19. prosince 2018 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen navrhované rozhodnutí) (1).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované rozhodnutí se týká ECB a Evropského systému centrálních bank (ESCB). V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

1.

ECB bere na vědomí navrhované rozhodnutí, kterým se jménem Unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) schvaluje Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“). ECB konkrétně bere na vědomí ustanovení dohody o vystoupení, která se týkají náhrady splaceného kapitálu, který Bank of England poskytla ECB (2), a účasti Bank of England na institucionálních ujednáních stanovených v článcích 282 a 283 SFEU a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) během přechodného období (3). ECB též bere na vědomí ustanovení dohody o vystoupení, která se týkají použití ustanovení práva Unie o přístupu k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie ve Spojeném království (4), použití některých ustanovení statutu ESCB ve vztahu k ECB ve Spojeném království (5) a uplatňování některých výsad a imunit ve vztahu k ECB, členům jejích orgánů, jejím zaměstnancům a zástupcům národních centrálních bank v ESCB ve Spojeném království (6).

2.

V souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví dohoda o vystoupení podmínky vystoupení Spojeného království z Unie a Euratomu s přihlédnutím k jejich budoucím vztahům. K uzavření dohody o budoucích vztazích mezi Unií a Spojeným královstvím dojde poté, co se Spojené království stane třetí zemí. V souladu s čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 SFEU a relevantní judikaturou Unie (7) by ECB měla být konzultována k dohodě o budoucích vztazích mezi Unií a Spojeným královstvím, pokud jde o záležitosti spadající do působnosti ECB.

3.

Dohodou o odstoupení se zřizuje smíšený výbor, který bude odpovídat za provádění a uplatňování dohody o přistoupení. Navrhované rozhodnutí stanoví, že Komise bude zastupovat Unii ve smíšeném výboru a v jeho specializovaných výborech (8). V jednotlivých případech uvedených v dohodě o odstoupení bude mít smíšený výbor pravomoc přijímat rozhodnutí, která jsou pro Unii a Spojené království závazná, a Unie a Spojené království jsou povinny tato rozhodnutí provést (9). V souladu s čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 SFEU a se zásadou loajální spolupráce stanovenou v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii by ECB měla být konzultována k rozhodnutím smíšeného výboru, která spadají do oblastí její působnosti.

4.

Dohoda o vystoupení stanoví, že některé výsady a imunity, které se vztahují na Unii, se uplatní ve vztahu k ECB, členům jejích orgánů, jejím zaměstnancům a zástupcům národních centrálních bank v ESCB, kteří se podílejí na činnostech ECB (10). Dohoda o vystoupení ukládá Unii různé informační nebo oznamovací povinnosti vůči Spojenému království, které se týkají některých záležitostí souvisejících s těmito výsadami a imunitami (11). V důvodové zprávě k navrhovanému rozhodnutí Komise uvádí, že příslušné informace nebo oznámení by měla jménem Unie v zásadě poskytovat Komise, v případě potřeby na základě informací poskytnutých členskými státy nebo jinými orgány nebo příslušnými institucemi nebo subjekty Unie (12). ECB bere uvedené upřesnění na vědomí a je připravena Komisi podle potřeby poskytnout relevantní informace, které mají být předány Spojenému království.

Toto stanovisko bude zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. února 2019.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Viz článek 149 dohody o vystoupení.

(3)  Viz čl. 128 odst. 4 dohody o vystoupení.

(4)  Viz článek 122 dohody o vystoupení.

(5)  Viz článek 123 dohody o vystoupení.

(6)  Viz článek 117 dohody o vystoupení.

(7)  Viz například rozsudek Soudního dvora ze dne 30. dubna 1974, R. & V. Haegeman v. Belgie, C-181/73, EU:C:1974:41, bod 5; rozsudek Soudního dvora ze dne 9. srpna 1994, Francouzská republika v. Komise Evropských společenství, C-327/91, EU:C:1994:305, body 15 až 17. Viz též stanovisko ECB CON/2005/7. Všechna stanoviska ECB jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB.

(8)  Viz článek 2 navrhovaného rozhodnutí.

(9)  Viz články 164 a 166 dohody o vystoupení.

(10)  Viz článek 117 dohody o vystoupení.

(11)  Viz například články 102, 103 a čl. 116 odst. 3 dohody o vystoupení.

(12)  Viz strana 4 důvodové zprávy.


Top