Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1204(02)

Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie

C/2018/7950

OJ C 437, 4.12.2018, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 437/32


Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie

(2018/C 437/08)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost o částečný prozatímní přezkum podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádost o přezkum

Žádost o přezkum podala společnost Electrosteel Castings Ltd (dále jen „žadatel“), vyvážející výrobce z Indie (dále jen „dotčená země“).

Přezkum je omezen na posouzení subvencování ve vztahu k žadateli.

2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou trouby a trubky z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem), s výjimkou trub a trubek z tvárné litiny bez vnitřního a vnějšího povlaku („holé trubky“), v současnosti kódů KN ex 7303 00 10 a ex 7303 00 90 (kódy TARIC 7303001010, 7303009010), pocházející z Indie (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“).

3.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/387 ze dne 17. března 2016 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie (2).

Na výrobek, který je předmětem přezkumu, se vztahuje také konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/388 ze dne 17. března 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie (3) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1369 (4). Dne 4. května 2018 Komise zahájila částečný prozatímní přezkum omezený na zkoumání dumpingu, pokud jde o společnost Electrosteel Castings Ltd (5).

4.   Odůvodnění přezkumu

Žadatel poskytl dostatečné důkazy, že pokud jde o něj, okolnosti týkající se subvencování, na jejichž základě byla uložena stávající opatření, se významně změnily a že tyto změny jsou trvalé povahy.

Žadatel tvrdí, že zachování opatření týkajícího se dovozu výrobku, který je předmětem přezkumu, na stávající úrovni již pro vyrovnání napadnutelného subvencování není nutné. Žadatel poskytl dostatečné důkazy o tom, že výše jeho subvencí klesla výrazně pod celní sazbu, která se na něj v současné době vztahuje.

Toto snížení celkové úrovně subvencí je způsobeno ukončením použitelnosti režimu Focus Product Scheme, který se sloučil s novým režimem Merchandise Exports from India Scheme, jenž stanoví nižší subvence, a rovněž je způsobeno snížením částek využívaných žadatelem, pokud jde o jiné režimy, zejména režim Duty Drawback Scheme a též poskytování železné rudy za cenu nižší než přiměřenou. Pokud jde o tyto dva uvedené programy subvencí, je důležité poznamenat, že žadatel netvrdí, že byly ukončeny, ale pouze že subvence byly sníženy nebo zrušeny.

Komise se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem domnívá, že existují dostatečné důkazy o tom, že se okolnosti týkající se subvencování společnosti Electrosteel Castings Ltd významně změnily a že tyto změny jsou trvalé povahy, a opatření by proto měla být přezkoumána.

Komise si vyhrazuje právo prošetřit další relevantní praktiky subvencování, které mohou být v průběhu šetření zjištěny.

5.   Postup

Jelikož Komise poté, co informovala členské státy, zjistila, že existují dostatečné důkazy pro zahájení částečného prozatímního přezkumu omezeného na zkoumání subvencování, pokud jde o žadatele, zahajuje přezkum podle článku 19 základního nařízení. Cílem přezkumu je zjistit sazbu subvencování převažující u žadatele v důsledku subvenčních praktik, jichž podle zjištění využívá.

Po přezkumu může být nezbytné změnit celní sazbu uloženou na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie ze strany „všech ostatních společností“ v Indii, neboť sazba vyrovnávacího cla pro tyto společnosti vychází z výše subvencí stanovené pro žadatele.

Indická vláda byla vyzvána ke konzultacím v souladu s čl. 10 odst. 7 základního nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 (6), které vstoupilo v platnost dne 8. června 2018 (balíček opatření k modernizaci nástrojů na ochranu obchodu), zavedlo změny harmonogramu a lhůt, které byly dříve platné v antisubvenčních řízeních (7). Byly zkráceny lhůty k přihlášení stanovené pro zúčastněné strany, a to zejména v počáteční fázi šetření. Komise proto vyzývá zúčastněné strany, aby dodržovaly procesní kroky a lhůty stanovené v tomto oznámení i v dalších sděleních Komise.

5.1   Dotazníky

Za účelem získání informací, které považuje za nezbytné k šetření, Komise zašle dotazníky žadateli a orgánům dotčené vyvážející země. Tyto informace a důkazy musí Komise obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Kopie výše uvedeného dotazníku pro žadatele je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod.

5.2   Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.3   Zúčastněné strany

Aby se mohly zúčastnit šetření, musí zúčastněné strany, jako například vyvážející výrobci, výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení, odbory a reprezentativní organizace spotřebitelů, nejprve prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem přezkumu.

Tím, že je strana považována za zúčastněnou stranu, není dotčeno použití článku 28 základního nařízení.

Dokumentace určená zúčastněným stranám k nahlédnutí je přístupná prostřednictvím internetových stránek Tron.tdi na této adrese: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Pro přístup k dokumentaci se řiďte pokyny na zmíněných stránkách.

5.4   Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise, které provádějí šetření.

Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně a s uvedením důvodů žádosti a shrnutí toho, co si zúčastněná strana přeje během slyšení projednat. Slyšení bude omezeno na záležitosti, které zúčastněné strany předem písemně uvedly.

Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

Stanoveným časovým rámcem není dotčeno právo útvarů Komise v řádně odůvodněných případech akceptovat slyšení mimo daný časový rámec a právo Komise v řádně odůvodněných případech slyšení zamítnout. Pokud útvary Komise žádost o slyšení zamítnou, budou dotčené straně sděleny důvody tohoto zamítnutí.

Slyšení nebude v zásadě použito k předložení věcných informací, které dosud nejsou v dokumentaci. Nicméně v zájmu řádné správy a aby útvary Komise mohly pokročit v šetření, mohou být zúčastněné strany požádány, aby po slyšení předložily nové věcné informace.

5.5   Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit svá práva na obhajobu.

Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (8). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

Strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 29 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označené poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací.

Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody, nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly elektronickou poštou, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předloží na nosičích CD-ROM nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod (9). Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-DCIT-Subsidy-R696@ec.europa.eu

6.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 22 odst. 1 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

7.   Možnost vyjádřit se k podáním jiných stran

V zájmu zaručení práv na obhajobu by zúčastněné strany měly mít možnost vyjádřit se k informacím podaným jinými zúčastněnými stranami. Při tom se zúčastněné strany mohou zabývat jen záležitostmi vznesenými v podáních jiných zúčastněných stran a nesmí vznášet záležitosti nové.

Připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na poskytnutí konečných zjištění by měly být předloženy do pěti dnů od uplynutí lhůty k předložení stanovisek ke konečným zjištěním, není-li stanoveno jinak. Pokud byly poskytnuty dodatečné konečné informace, měly by být připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na toto dodatečné poskytnutí podány do jednoho dne od uplynutí lhůty k podávání připomínek k tomuto dodatečnému poskytnutí, není-li stanoveno jinak.

Aby Komise dokončila šetření v povinných lhůtách, nebude přijímat podání od zúčastněných stran po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k poskytnutí konečných informací, nebo případně po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k poskytnutí dodatečných konečných informací.

8.   Prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení

O jakékoli prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení lze požádat pouze za výjimečných okolností a toto prodloužení bude povoleno jen v řádně odůvodněných případech.

Prodloužení lhůty pro odpověď na dotazníky lze povolit jen v řádně odůvodněných případech, přičemž bude obvykle omezeno na tři další dny. Prodloužení zpravidla nepřekročí sedm dní. Co se týče lhůt pro podání dalších informací uvedených v tomto oznámení, bude prodloužení omezeno v zásadě na tři dny, není-li prokázáno, že nastaly výjimečné okolnosti.

9.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 28 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 28 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odepření spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou dodatečnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by se měla okamžitě obrátit na Komisi.

10.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro zúčastněné strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu. Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Časové rámce stanovené v bodě 5.3 pro předložení žádosti o slyšení u útvarů Komise se v zásadě použijí obdobně na žádosti o slyšení u úředníka pro slyšení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter předložených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

11.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (10).


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 73, 18.3.2016, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 73, 18.3.2016, s. 53.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1369, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/388 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie (Úř. věst. L 217, 12.8.2016, s. 4).

(5)  Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie (Úř. věst. C 157, 4.5.2018, s. 3).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 143, 7.6.2018, s. 1).

(7)  „Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process (Stručný přehled lhůt a harmonogramů v procesu šetření)“ na internetových stránkách GŘ pro obchod http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(8)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 29 nařízení (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55) a článku 12 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(9)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

(10)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top