Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0112(01)

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2017 týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 54 Dohody o EHP (Věc AT.39740 – Google Search (Shopping)) (oznámeno pod číslem C(2017) 4444)

OJ C 9, 12.1.2018, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 9/11


Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise

ze dne 27. června 2017

týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 54 Dohody o EHP

(Věc AT.39740 – Google Search (Shopping))

(oznámeno pod číslem C(2017) 4444)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2018/C 9/08)

Dne 27. června 2017 přijala Komise rozhodnutí týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 54 Dohody o EHP. V souladu s ustanoveními článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí včetně všech uložených sankcí, přičemž přihlíží k oprávněnému zájmu podniků na ochraně jejich obchodního tajemství.

1.   ÚVOD

1)

Rozhodnutí stanoví, že skutečnost, že Google Inc. (dále jen „Google“) na svých stránkách s výsledky obecného vyhledávání příznivěji umísťuje a zobrazuje své vlastní služby pro porovnávání prodejních nabídek oproti konkurenčním službám pro porovnávání prodejních nabídek, představuje porušení článku 102 Smlouvy o fungování EU a článku 54 dohody o EHP. Rozhodnutím se společnosti Google a její mateřské společnosti Alphabet Inc. (dále jen „Alphabet“) nařizuje, aby toto protiprávní jednání okamžitě ukončily, a za zneužívající jednání v období od 1. ledna 2008 do dnešního data se ukládá společnostem Alphabet Inc. a Google Inc. pokuta.

2)

Dne 20. a 26. června 2017 vydal Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení ohledně tohoto rozhodnutí podle článku 7 nařízení (ES) č. 1/2003 a ohledně pokuty uložené společnostem Alphabet a Google příznivé stanovisko.

2.   VYMEZENÍ TRHU A DOMINANTNÍ POSTAVENÍ

3)

Rozhodnutí obsahuje závěr, že relevantními výrobkovými trhy pro účely tohoto případu jsou trh pro služby obecného vyhledávání a trh pro porovnávání prodejních nabídek.

4)

Poskytování služeb obecného vyhledávání představuje samostatný výrobkový trh, protože i) je hospodářskou činností, ii) na straně poptávky i na straně nabídky existuje mezi službami obecného vyhledávání a jinými on-line službami jen omezená míra zastupitelnosti a iii) na tomto závěru se nic nemění, pokud se zvažují služby obecného vyhledávání na pevných zařízeních oproti těmto službám na mobilních zařízeních.

5)

Poskytování služeb pro porovnávání prodejních nabídek představuje samostatný relevantní výrobkový trh. Důvodem je to, že služby pro porovnávání prodejních nabídek nejsou nahraditelné službami nabízenými: i) vyhledávacími službami zaměřenými na jednotlivé oblasti (např. letenky, hotely, restaurace či zprávy); ii) platformami pro reklamu spojenou s on-line vyhledáváním; iii) maloobchodními on-line prodejci; iv) obchodními platformami; a v) off-line nástroji pro porovnávání prodejních nabídek.

6)

V rozhodnutí se došlo k závěru, že relevantní geografické trhy pro služby obecného vyhledávání a pro porovnávání prodejních nabídek jsou vnitrostátního rozsahu.

Dominantní postavení společnosti Google v obecném vyhledávání

7)

Rozhodnutí obsahuje závěr, že Google má od roku 2007 dominantní postavení na všech vnitrostátních trzích s obecným vyhledáváním v EHP, s výjimkou České republiky, kde je tomu tak až od roku 2011.

8)

Tento závěr se zakládá na podílu společnosti Google na trhu, existenci překážek rozšíření činnosti a vstupu na trh, vzácně se vyskytujícími případy používaní více než jednoho obecného vyhledávače, známosti obchodní značky a nedostatku vyrovnávací kupní síly. Na závěru nic nemění skutečnost, že služby obecného vyhledávání jsou nabízeny zdarma, ani to, zda obecné vyhledávání na pevných zařízeních představuje odlišný trh od obecného vyhledávání na zařízeních mobilních.

3.   ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ

9)

Rozhodnutí stanoví, že Google zneužívá svého dominantního postavení na relevantních trzích služeb obecného vyhledávání v EHP tím, že na svých stránkách s výsledky obecného vyhledávání umísťuje a zobrazuje své vlastní služby pro porovnávání prodejních nabídek příznivěji než konkurenční služby pro porovnávání prodejních nabídek.

10)

Jednání společnosti Google je zneužitím postavení, protože: i) odvádí provoz od konkurenčních služeb pro porovnávání prodejních nabídek ke své vlastní službě pro porovnávání prodejních nabídek v tom smyslu, že snižuje provoz ze svých stránek s výsledky obecného vyhledávání ke konkurenčním službám pro porovnávání prodejních nabídek a zvyšuje provoz ze svých stránek s výsledky obecného vyhledávání ke svým vlastním službám pro porovnávání prodejních nabídek, a ii) může mít, či pravděpodobně má, negativní účinky na hospodářskou soutěž na vnitrostátních trzích služeb pro porovnávání prodejních nabídek a služeb obecného vyhledávání.

Jednání společnosti Google: na svých stránkách s výsledky obecného vyhledávání příznivěji umísťuje a zobrazuje své vlastní služby pro porovnávání prodejních nabídek

11)

V rozhodnutí je vysvětleno, jakým způsobem společnost Google na svých stránkách s výsledky obecného vyhledávání dosahuje příznivějšího umístění a zobrazení svých vlastních služeb pro porovnávání prodejních nabídek oproti konkurenčním službám pro porovnávání prodejních nabídek.

12)

Zaprvé je vysvětleno, jak jsou na stránkách s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google umísťovány a zobrazovány konkurenční služby pro porovnávání prodejních nabídek. Ve vztahu k jejich umístění rozhodnutí objasňuje, že existuje tendence konkurenční služby pro porovnávání prodejních nabídek na stránkách s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google pomocí jistých zvláštních algoritmů odsouvat na nižší pořadí, a rovněž vysvětluje, jak to ovlivňuje jejich viditelnost na těchto stránkách. Co se týče zobrazení, rozhodnutí objasňuje, v jakém formátu mohou být konkurenční služby pro porovnávání prodejních nabídek na stránkách s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google zobrazovány.

13)

Zadruhé je vysvětleno, jak jsou na stránkách s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google umísťovány a zobrazovány její vlastní služby pro porovnávání prodejních nabídek. Ve vztahu k jejich umístění rozhodnutí objasňuje, že služby společnosti Google jsou umísťovány nápadně a nepodléhají zvláštním algoritmům, kvůli kterým mají konkurenční služby pro porovnávání prodejních nabídek tendenci být na stránkách s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google odsunuty na nižší pořadí. Ve vztahu ke zobrazení služeb pro porovnávání prodejních nabídek společnosti Google rozhodnutí objasňuje, že jsou zobrazovány s výraznými prvky na prvním či jednom z prvních míst na první stránce s výsledky obecného vyhledávání, zatímco pro konkurenty nejsou takové prvky dostupné.

Společnost Google příznivěji umísťuje a zobrazuje své vlastní služby pro porovnávání prodejních nabídek, čímž odvádí provoz od konkurenčních služeb pro porovnávání prodejních nabídek

14)

V rozhodnutí se nejprve analyzuje, jak umístění a zobrazení výsledků vyhledávání prováděného s využitím obecných výrazů ovlivňuje chování uživatele. Rozhodnutí uvádí, že uživatelé mají tendenci více klikat na odkazy, které jsou na stránce s výsledky obecného vyhledávání viditelnější.

15)

Rozhodnutí se poté zabývá vlastním vývojem provozu směřujícího ke konkurenčním službám pro porovnávání prodejních nabídek. Zde se potvrzuje zjištění ohledně chování uživatelů.

16)

Zaprvé existují důkazy, že pořadí výsledků vyhledávání prováděného s využitím obecných výrazů na stránce Google Search má přímý vliv na to, kolikrát je na dané výsledky kliknuto.

17)

Zadruhé Komise porovnala vývoj viditelnosti významných konkurenčních služeb pro porovnávání prodejních nabídek založený na výpočtech nezávislé společností Sistrix a vývoj provozu, pokud jde o vyhledávání pomocí obecných výrazů, ze stránek společnosti Google směrem k těmto službám.

18)

Zatřetí, důkazy obsažené ve spisu Komise naznačují, že příznivější umístění a zobrazení služby pro porovnávání prodejních nabídek společnosti Google na jejích vlastních stránkách s výsledky obecného vyhledávání má za následek zvýšení provozu směrem k této službě.

19)

Začtvrté, informace obsažené ve spisu o skutečném vývoji provozu směrem ke službě pro porovnávání prodejních nabídek společnosti Google potvrzují, že čím nápadněji je tato služba na stránkách s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google umístěna a zobrazena, tím větší provoz k ní směřuje.

Provoz ze stránek s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google, který začíná vyhledáváním pomocí obecných výrazů, představuje pro konkurenční služby pro porovnávání prodejních nabídek velkou část jejich provozu a nelze ho snadno nahradit

20)

V rozhodnutí se dochází k závěru, že provoz začínající vyhledáváním pomocí obecných výrazů („generic search traffic“) ze stránek s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google, tj. zdroj provozu odváděného od konkurenčních služeb pro porovnávání prodejních nabídek, představuje velký podíl celkového provozu směřujícího k těmto službám.

21)

Rozhodnutí rovněž konstatuje, že žádný ze stávajících alternativních zdrojů provozu, jež jsou konkurenčním službám pro porovnávání prodejních nabídek v současnosti k dispozici, k nimž patří i provoz ze služby AdWords, mobilních aplikací a přímý provoz, nemůže účinně nahradit provoz ze stránek s výsledky obecného vyhledávání společnosti Google začínající vyhledáváním pomocí obecných výrazů.

Jednání společnosti Google má potenciálně negativní účinky na hospodářskou soutěž

22)

V rozhodnutí se dochází k závěru, že jednání společnosti Google má řadu potenciálně negativních účinků na hospodářskou soutěž.

23)

Jednání společnosti Google by zaprvé mohlo vést k uzavření trhu pro konkurenční služby pro porovnávání prodejních nabídek, což by mohlo mít za následek vyšší poplatky pro obchodníky, vyšší ceny pro spotřebitele a méně inovací.

24)

Zadruhé jednání společnosti Google pravděpodobně omezuje možnost spotřebitelů dostat se k nejvhodnějším službám pro porovnávání prodejních nabídek.

25)

Zatřetí by jednání společnosti Google mělo potenciální negativní účinky na hospodářskou soutěž, i kdyby služby pro porovnávání prodejních nabídek nepředstavovaly samostatný relevantní výrobkový trh, ale byly součástí možného širšího relevantního výrobkového trhu, který by tvořily jak služby pro porovnávání prodejních nabídek, tak obchodní platformy.

Objektivní odůvodnění nebo efektivnost

26)

Rozhodnutí konstatuje, že společnost Google neposkytla ověřitelné důkazy, kterými by doložila, že její jednání je nezbytné pro dosáhnutí efektivnosti služby a že neexistují žádné alternativy tohoto jednání, pomocí nichž by se dalo dosáhnout stejné efektivnosti, ale jež by méně narušovaly hospodářskou soutěž. Nepředložila ani argumenty nebo důkazy, z nichž by vyplynulo, že pravděpodobná efektivnost služby dosažená tímto jednáním převažuje nad pravděpodobnými negativními účinky na hospodářskou soutěž a blahobyt spotřebitelů na dotčených trzích.

Ovlivnění obchodu

27)

V rozhodnutí se dochází k závěru, že jednání společnosti Google má znatelný vliv na obchod mezi členskými státy a mezi smluvními stranami Dohody o EHP.

Doba trvání

28)

Rozhodnutí konstatuje, že toto porušování pravidel hospodářské soutěže trvá na každém z dotčených vnitrostátních trhů v EHP od okamžiku, kdy společnost Google poprvé začala zvýhodňovat na daném trhu své služby pro porovnávání prodejních nabídek, a sice:

od ledna 2008 v Německu a ve Spojeném království,

od října 2010 ve Francii,

od května 2011 v Itálii, Nizozemsku a Španělsku,

od února 2013 v České republice a

od listopadu 2013 v Rakousku, Belgii, Dánsku, Norsku, Polsku a Švédsku.

Nápravná opatření

29)

Rozhodnutí obsahuje závěr v tom smyslu, že společnost Google musí toto porušování ukončit a zdržet se jakéhokoliv jednání či chování, které by mělo stejný nebo obdobný cíl či účinek.

30)

Společnost Google má k provedení nápravného opatření, kterým by skutečně ukončila toho porušování, lhůtu 90 dnů od data oznámení tohoto rozhodnutí.

4.   POKUTA

31)

Pokuta uložená společnostem Alphabet Inc. a Google Inc. za uvedené zneužívající jednání se vypočítá s použitím zásad obsažených v pokynech z roku 2006 pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1/2003. Rozhodnutí uvádí, že konečná částka pokuty uložené společnostem Alphabet Inc. a Google Inc. činí 2 424 495 000 EUR.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).


Top