EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0831

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, jménem Evropské unie

COM/2018/831 final

V Bruselu dne 13.12.2018

COM(2018) 831 final

2018/0421(NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, jménem Evropské unie


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Nařízení (EU) č. 603/2013 1 , kterým se přepracovává nařízení č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, bylo přijato a vstoupilo v platnost dne 19. července 2013. Nařízení je použitelné ode dne 20. července 2015.

Nařízení (EU) č. 603/2013 mimo jiné umožňuje orgánům pro vymáhání práva nahlížet do systému Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Záměrem je umožnit orgánům pro vymáhání práva žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji uloženými v ústřední databázi systému Eurodac v případech, kdy se snaží zjistit přesnou totožnost osoby podezřelé z terorismu nebo ze spáchání závažného trestného činu nebo když se o takové osobě snaží získat další informace.

Dne 26. října 2004 byla uzavřena Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (dále jen „dohoda ze dne 26. října 2004“) 2 . Dne 28. února 2008 byl uzavřen Protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (dále jen „protokol ze dne 28. února 2008“) 3 .

Švýcarsko a Lichtenštejnsko uplatňují prvky nařízení (EU) č. 603/2013 týkající se azylu v souladu s dohodou ze dne 26. října 2004 a protokolem ze dne 28. února 2008. Přístup do systému Eurodac pro účely vymáhání práva však do oblasti působnosti uvedené dohody a protokolu nespadá.

Dne 14. května 2014 Dánsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island na zasedání se zástupci Komise potvrdily, že mají zájem zahájit s Evropskou unií jednání, aby se na ně ustanovení nařízení (EU) č. 603/2013 týkající se vymáhání práva rozšířila prostřednictvím mezinárodní dohody.

Dne 14. prosince 2015 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií na jedné straně a mimo jiné Švýcarskem a Lichtenštejnskem na straně druhé o podmínkách účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na postupu porovnání a předávání údajů pro účely vymáhání práva stanoveném v kapitole VI nařízení (EU) č. 603/2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva.

Jednání byla dokončena a byla parafována dohoda ve formě protokolu k dohodě ze dne 26. října 2004, jímž se rozšiřuje působnost dohody ze dne 26. října 2004 na vymáhání práva.

Rozšíření ustanovení nařízení (EU) č. 603/2013 týkajících se vymáhání práva na Švýcarsko a Lichtenštejnsko by umožnilo orgánům Švýcarska a Lichtenštejnska pro vymáhání práva žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji vloženými ostatními zúčastněnými státy a uloženými v databázi systému Eurodac v případech, kdy se snaží zjistit totožnost nebo získat další informace ohledně osoby podezřelé z terorismu nebo ze spáchání závažného trestného činu nebo ohledně oběti. Současně by umožnilo orgánům všech ostatních zúčastněných států pro vymáhání práva, ať již jde o orgány ostatních členských států EU, nebo přidružených zemí, žádat pro stejné účely o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji vloženými Švýcarskem a Lichtenštejnskem a uloženými v databázi systému Eurodac.

Cílem tohoto protokolu je stanovit právně závazná práva a povinnosti k zajištění účinné účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na prvcích nařízení (EU) č. 603/2013 týkajících se vymáhání práva. Protokol stanoví, že všechny zúčastněné státy, a to jak ostatní členské státy EU, tak i přidružené země nebo Švýcarsko a Lichtenštejnsko, které mají přístup do systému Eurodac, mohou rovněž mít pro účely vymáhání práva vzájemný přístup k údajům ostatních zúčastněných států.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Návrh je v souladu s politikami EU ohledně přístupu do databáze Eurodac.

Soulad s ostatními politikami Unie

Návrh je v souladu s politikami EU týkajícími se prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právním základem pro tento návrh rozhodnutí Rady jsou čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) ve spojení s čl. 218 odst. 5 SFEU.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Dohoda ze dne 26. října 2004 je platnou mezinárodní dohodou uzavřenou EU a Švýcarskem. V souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 SEU lze cíle protokolu k této dohodě dosáhnout pouze na základě návrhu Komise na úrovni EU.

Proporcionalita

Na podporu a k posílení policejní spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a příslušnými orgány Švýcarska a Lichtenštejnska pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů je nezbytné zapojení EU, aby se Švýcarsko a Lichtenštejnsko mohly účastnit na aspektech systému Eurodac souvisejících s vymáháním práva. Návrh je v souladu se zásadou proporcionality, neboť nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů účinné účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na prvcích nařízení (EU) č. 603/2013 o systému Eurodac týkajících se vymáhání práva.

Volba nástroje

Podle čl. 218 odst. 5 SFEU musí Rada přijmout rozhodnutí, kterým dá zmocnění k podpisu dohody.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

O obsahu a pokroku v jednání byla konzultována Rada (Pracovní skupina pro azyl). Evropský parlament (výbor LIBE) byl informován.

4.OSTATNÍ PRVKY

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Návrh stanoví rozhodnutí, kterým se udělí zmocnění k podpisu protokolu mezi EU a Švýcarskem a Lichtenštejnskem jménem Evropské unie. SFEU stanoví, že Rada přijme návrh rozhodnutí o zmocnění k podpisu a uzavření mezinárodní dohody, který vypracuje Komise.

Protokol stanoví použití nařízení (EU) č. 603/2013 na Švýcarsko a Lichtenštejnsko, pokud jde o přístup k systému Eurodac pro účely vymáhání práva. Na základě toho umožňuje určeným orgánům ostatních zúčastněných států pro vymáhání práva a Europolu žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji předanými Švýcarskem a Lichtenštejnskem do ústředního systému Eurodac. Rovněž umožňuje určeným orgánům Švýcarska a Lichtenštejnska pro vymáhání práva žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji předanými do ústředního systému Eurodac ostatními zúčastněnými státy.

Protokol zaručuje, že se na zpracování osobních údajů podle protokolu prováděné orgány Švýcarska a Lichtenštejnska a orgány členských států vztahuje současná úroveň ochrany osobních údajů v EU. Takové zpracování osobních údajů by mělo podléhat normám o ochraně osobních údajů podle jejich vnitrostátního práva, které jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

Protokol podmiňuje přístup Švýcarska a Lichtenštejnska do systému Eurodac pro účely vymáhání práva předchozí právní i technickou implementací rozhodnutí 2008/615/SVV, pokud jde o daktyloskopické údaje.

Protokol stanoví, že na veškeré změny týkající se přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva by se měly použít mechanismy týkající se změn stanovené v dohodě ze dne 26. října 2004.

2018/0421 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, jménem Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 87 odst. 2 písm. a), čl. 88 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Dne 14. prosince 2015 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání se Švýcarskem a Lichtenštejnskem o podmínkách účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na postupu porovnání a předávání údajů pro účely vymáhání práva stanoveném v kapitole VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 4 .

(2)Jednání byla dokončena a dne 22. listopadu 2017 byl parafován protokol k Dohodě ze dne 26. října 2004 mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.

(3)Tento protokol by měl být podepsán jménem Evropské unie s výhradou jeho uzavření k pozdějšímu datu.

(4)V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily tyto členské státy, že se chtějí účastnit přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(5)V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva, se schvaluje jménem Evropské unie s výhradou uzavření uvedeného protokolu.

Článek 2

Generální sekretariát Rady vystaví plnou moc k podepsání protokolu, s výhradou jeho uzavření, osobě nebo osobám určeným vyjednavačem protokolu.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění) (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).
(2)    Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 5.
(3)    Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 39.
(4)    Nařízení (EU) č. 603/2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).
Top