Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0614

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

COM/2018/614 final

V Bruselu dne 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Ukazuje se, že důsledkem ročního předběžného financování, jež je za určité účetní období vyplaceno členským státům a schváleno v rámci schválení účetní závěrky, jsou značně objemné roční inkasní příkazy (například v roce 2017 ve výši 6,6 miliardy EUR). V praxi to znamená, že v souvislosti s prostředky na platby v rozpočtu Unie se od členských států požadují platby, aby jim mohlo být vyplaceno roční předběžné financování, jehož podstatnou část je ovšem nutné o rok později navrátit.

Aby se zvýšila transparentnost a předvídatelnost rozpočtového plánování a vytvořil se stabilnější a předvídatelnější profil plateb, navrhuje se, aby roční předběžné financování na poslední tři roky současného prováděcího období 2021–2023, které se překrývají s příštím prováděcím obdobím počínajícím v roce 2021, bylo omezeno na nezbytné minimum. Tento přístup zohledňuje rovněž potřebu plateb vyplývající ze způsobu vyplácení předběžného financování navrhovaného pro programy na období 2021–2027, na něž budou vyplaceny v šesti ročních tranších pouze počáteční předběžné platby 1 . Tento záměr již Komise oznámila 2 .

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Návrh je v souladu s předpisy o rozpočtovém řízení evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, jež stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013 3 . Pozměňovací návrh nezavádí žádné strukturální změny těchto předpisů.

Soulad s ostatními politikami Unie

Návrh je v souladu s ostatními návrhy a iniciativami přijatými Evropskou komisí. Je rovněž v souladu s požadavky řádného rozpočtového řízení.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví společná pravidla pro ESI fondy. Uvedené nařízení, založené na zásadě sdíleného řízení, na němž se podílejí Evropská komise a členské státy, obsahuje ustanovení pro proces programování, jakož i opatření pro řízení programů (včetně finančního řízení), monitorování, finanční kontrolu a hodnocení projektů.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Návrh se týká snížení ročního předběžného financování, které Komise poskytuje členským státům z rozpočtu Unie. Míry ročního předběžného financování na úrovni Unie stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013. Změna ustanovení stanovených v tomto nařízení proto vyžaduje i změnu tohoto nařízení. Vnitrostátní nebo regionální prostředky nejsou k řešení daného problému vhodné. Návrh je tedy v souladu se zásadou subsidiarity.

Proporcionalita

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality, protože se omezuje na míru nezbytně nutnou k dosažení uvedeného cíle na úrovni Unie a nepřekračuje rámec toho, co je pro tento účel nezbytné. Míra ročního předběžného financování se snižuje, aby odpovídala požadavkům na peněžní tok vzhledem k tomu, že kvůli žádostem o průběžné platby souvisejícím s rychlejším prováděním ESI fondů je tempo peněžního toku vyšší. Při stanovení navrhované míry vzala Komise v úvahu to, že základ, k němuž se dané procentní podíly vztahují, již pro dotčené roky obsahuje výkonnostní rezervu, a nižší podíl tudíž může zaručit stejnou částku předběžného financování.

Volba nástroje

Navrhovaný nástroj: změna stávajícího nařízení. Komise prozkoumala možnosti, které skýtá právní rámec, a považuje za nutné navrhnout změnu nařízení (EU) č. 1303/2013.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Nebylo provedeno hodnocení ex post ani kontrola účelnosti platných právních předpisů.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Nebyly vedeny konzultace s externími zúčastněnými stranami.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nebylo třeba využít externích odborných konzultací.

Posouzení dopadů

Neočekává se, že návrh bude mít významné ekonomické, sociální nebo environmentální dopady. Důsledkem návrhu bude snížení ročního předběžného financování z 3 % částky podpory z fondů a z Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“) na celé programové období pro daný operační program na 1 % v období 2021–2023, což je vzhledem k požadavkům na peněžní tok souvisejícím s prováděním programů vhodnější. Toto nižší předběžné financování zohledňuje očekávané zrychlení při podávání žádostí o průběžné platby, skutečnost, že se základ pro výpočet částky ročního předběžného financování pro tyto roky zvyšuje o objem výkonnostní rezervy, která bude do té doby s konečnou platností přidělena, a zohledňuje i předběžné financování dostupné pro členské státy v programovém období 2021–2027.

Jelikož je roční předběžné financování k dispozici pro účetní období rozložené na dva rozpočtové roky, bude přebývající částka vyplacená v roce N jako roční předběžné financování zúčtována v roce N+1, což má za následek zbytečné platební toky bez přidané hodnoty. Snížení míry ročního předběžného financování pro navrhované roky přispěje ke zvýšení předvídatelnosti rozpočtového plánování, stabilnějšímu a předvídatelnějšímu profilu plateb, snížení rizika zpoždění plateb, větší transparentnosti potřeby plateb, a tím i k lepšímu řízení rozpočtu.

Účelnost právních předpisů a zjednodušení

Nejedná se o iniciativu v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT).

Základní práva

Návrh nemá žádné dopady z hlediska ochrany základních práv.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Prostředky na závazky nebudou ovlivněny, neboť se nenavrhuje žádná změna maximálních částek finančních prostředků ESI fondů stanovených v operačních programech na programové období 2014–2020.

Celkový dopad na prostředky na platby je neutralizován. Jak je uvedeno ve finančním výkazu, který je připojen k návrhu, navrhovaná změna přispěje ke snížení prostředků na platby týkajících se roku 2021 výlučně z důvodu snížení ročních částek předběžného financování, které bude vyrovnáno vyšší potřebou plateb na rok 2024. Na roky 2022 a 2023 bude nižší roční předběžné financování vyrovnáno v rámci kontroly a schválení účetní závěrky, takže dopad je neutrální.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Nevztahuje se na tento návrh. Pro monitorování provádění tohoto návrhu mohou sloužit stávající systémy využívání ESI fondů.

Informativní dokumenty (u směrnic)

Nevztahuje se na tento návrh.

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Ustanovení čl. 134 odst. 2 bude upraveno tak, že roční předběžné financování na období 2021 až 2023 bude na celé programové období pro daný operační program stanoveno na 1 % (oproti současným 3 %) částky podpory z fondů a z ENRF. Roční předběžné financování na rok 2020 zůstává na celé programové období pro daný operační program na úrovni 3 % částky podpory z fondů a z ENRF.

2018/0322 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 4 ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů 5 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 6 stanoví společná a obecná ustanovení použitelná pro ESI fondy.

(2)Ukazuje se, že stanovená úroveň ročního předběžného financování je ve srovnání s požadavky finančního řízení souvisejícími s prováděním operačních programů velmi vysoká; to platí zejména pro rozpočtové roky 2021 až 2023.

(3)Aby se zmírnil tlak na prostředky na platby v rozpočtu Unie na rozpočtové roky 2021 až 2023 a zvýšila předvídatelnost požadavků na platby, a tím i transparentnost rozpočtového plánování a řádnost profilu plateb, měla by být míra ročního předběžného financování na tyto roky snížena.

(4)Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 134 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

a)    pátá odrážka se nahrazuje tímto:

„– 2020: 3 %;“;

b)    doplňuje se nová odrážka, která zní:

„– 2021 až 2023: 1 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda/předsedkyně    předseda/předsedkyně

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.Název návrhu/podnětu

1.2.Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB

1.3.Povaha návrhu/podnětu

1.4.Cíle

1.5.Odůvodnění návrhu/podnětu

1.6.Doba trvání akce a finanční dopad

1.7.Předpokládaný způsob řízení

2.SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.Pravidla pro sledování a podávání zpráv

2.2.Systém řízení a kontroly

2.3.Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

3.ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

3.2.Odhadovaný dopad na výdaje 

3.2.1.Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

3.2.2.Odhadovaný dopad na operační prostředky

3.2.3.Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.2.4.Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

3.2.5.Příspěvky třetích stran

3.3.Odhadovaný dopad na příjmy

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.Název návrhu/podnětu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu výše ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

1.2.Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB 7  

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA

NÁMOŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A RYBOLOV

1.3.Povaha návrhu/podnětu

 Návrh/podnět se týká nové akce 

 Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci 8  

 Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce 

 Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci 

1.4.Cíle

1.4.1.Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem

Nevztahuje se na tento návrh.

1.4.2.Specifické cíle a příslušné aktivity ABM/ABB

Specifický cíl č.

Nevztahuje se na tento návrh.

Příslušné aktivity ABM/ABB

Nevztahuje se na tento návrh.

1.4.3.Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.

Nevztahuje se na tento návrh.

1.4.4.Ukazatele výsledků a dopadů

Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.

Nevztahuje se na tento návrh.

1.5.Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Nevztahuje se na tento návrh.

1.5.2.Přidaná hodnota ze zapojení EU

Nevztahuje se na tento návrh.

1.5.3.Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Nevztahuje se na tento návrh.

1.5.4.Soulad a možná synergie s dalšími vhodnými nástroji

Nevztahuje se na tento návrh.

1.6.Doba trvání akce a finanční dopad

Časově omezený návrh/podnět 

   Návrh/podnět s platností od 2021 do 2024

   Finanční dopad od 2021 do 2024

 Časově neomezený návrh/podnět

Provádění s obdobím rozběhu od RRRR do RRRR,

poté plné fungování.

1.7.Předpokládaný způsob řízení 9  

 Přímé řízení Komisí

prostřednictvím jejích útvarů, včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie;

   prostřednictvím výkonných agentur

 Sdílené řízení s členskými státy

 Nepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny:

třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi;

mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte);

EIB a Evropský investiční fond;

subjekty uvedené v článcích 208 a 209 finančního nařízení;

veřejnoprávní subjekty;

soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v jakém poskytují dostatečné finanční záruky;

soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky;

osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném základním právním aktu.

Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

Poznámky

Nevztahuje se na tento návrh.

2.SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky.

Nevztahuje se na tento návrh.

2.2.Systém řízení a kontroly

2.2.1.Zjištěná rizika

Nevztahuje se na tento návrh.

2.2.2.Informace o zavedeném systému vnitřní kontroly

Nevztahuje se na tento návrh.

2.2.3.Odhad nákladů a přínosů kontrol a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb

Nevztahuje se na tento návrh.

2.3.Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření.

Nevztahuje se na tento návrh.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

·Stávající rozpočtové položky

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh výdaje

Příspěvek

Číslo

RP/NRP 10

zemí ESVO 11

kandidátských zemí 12

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

1B –
Hospodářská, sociální a územní soudržnost

04 02 60 – Evropský sociální fond – Méně rozvinuté regiony

RP

NE

NE

NE

NE

04 02 61 – Evropský sociální fond – Přechodové regiony

RP

NE

NE

NE

NE

04 02 62 – Evropský sociální fond – Rozvinutější regiony

RP

NE

NE

NE

NE

04 02 64 – Iniciativa na podporu

zaměstnanosti mladých lidí

RP

NE

NE

NE

NE

13 03 60 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

– Méně rozvinuté

regiony

RP

NE

NE

NE

NE

13 03 61 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

– Přechodové

regiony

RP

NE

NE

NE

NE

13 03 62 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

– Rozvinutější

regiony

RP

NE

NE

NE

NE

13 03 63 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

– Dodatečný příděl pro

nejvzdálenější a řídce osídlené

regiony

RP

NE

NE

NE

NE

13 03 64 01 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropská územní spolupráce

RP

NE

NE

NE

NE

13 04 60 – Fond soudržnosti

RP

NE

NE

NE

NE

2 – Udržitelný růst: přírodní zdroje

11 06 60 – Podpora udržitelného a konkurenceschopného rybolovu

a akvakultury, vyváženého

a komplexního územního rozvoje

rybolovných oblastí a posilování provádění společné rybářské

politiky

RP

NE

NE

NE

NE

·Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje: nevztahuje se na tento návrh.

3.2.Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1.Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního
rámce

1B

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

GŘ EMPL

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

CELKEM

Operační prostředky

04 02 60

Platby

(1)

−1 013,958

0,000

0,000

1 013,958

0,000

04 02 61

Platby

(2)

−249,832

0,000

0,000

249,832

0,000

04 02 62

Platby

(3)

−504,477

0,000

0,000

504,477

0,000

04 02 64

Platby

(4)

−88,224

0,000

0,000

88,224

0,000

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy 13  

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

CELKEM prostředky
pro GŘ GROW

Platby

−1 856,491

0,000

0,000

1 856,491

0,000GŘ REGIO

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

CELKEM

Operační prostředky

13 03 60

Platby

(1)

−2 608,675

0,000

0,000

2 608,675

0,000

13 03 61

Platby

(2)

−509,195

0,000

0,000

509,195

0,000

13 03 62

Platby

(3)

−647,801

0,000

0,000

647,801

0,000

13 03 63

Platby

(4)

−31,108

0,000

0,000

31,108

0,000

13 03 64 01

Platby

(5)

−186,707

0,000

0,000

186,707

0,000

13 04 60

Platby

(6)

−1 265,652

0,000

0,000

1 265,652

0,000

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy 14  

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

CELKEM prostředky
pro GŘ REGIO

Platby

−5 249,139

0,000

0,000

5 249,139

0,000Operační prostředky CELKEM

Platby

−7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

• Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

CELKEM prostředky
z OKRUHU 1B
víceletého finančního rámce

Platby

−7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

Okruh víceletého finančního
rámce

2

Udržitelný růst: přírodní zdroje

GŘ MARE

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

CELKEM

Operační prostředky

11 06 60

Platby

(1)

−114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy 15  

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

CELKEM prostředky
pro GŘ MARE

Platby

−114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Má-li návrh/podnět dopad na více okruhů:

• Operační prostředky CELKEM

Platby

−7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000

• Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

Nevztahuje se na tento návrh

CELKEM prostředky
z OKRUHU 1 až 4
víceletého finančního rámce

(referenční částka)

Platby

−7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000
Okruh víceletého finančního
rámce

5

„Správní výdaje“v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

GŘ: <…….>

Lidské zdroje

• Ostatní správní výdaje

GŘ <….> CELKEM

Prostředky

CELKEM prostředky
z OKRUHU 5
víceletého finančního rámce
 

(Závazky celkem = platby celkem)

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N 16

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

CELKEM prostředky
z OKRUHU 1 až 5
víceletého finančního rámce
 

Závazky

Platby

3.2.2.Odhadovaný dopad na operační prostředky

   Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků.

   Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

VÝSTUPY

Druh 17

Průměrné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady celkem

SPECIFICKÝ CÍL Č. 1 18

– Výstup

– Výstup

– Výstup

Mezisoučet za specifický cíl č. 1

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2 …

– Výstup

Mezisoučet za specifický cíl č. 2

NÁKLADY CELKEM

3.2.3.Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.2.3.1.Shrnutí

   Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.

   Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N 19

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

OKRUH 5
víceletého finančního rámce

Lidské zdroje

Ostatní správní výdaje

Mezisoučet za OKRUH 5
víceletého finančního rámce

Mimo OKRUH 5 20  
víceletého finančního rámce

Lidské zdroje

Ostatní výdaje
správní povahy

Mezisoučet
mimo OKRUH 5

víceletého finančního rámce

CELKEM

Potřebné prostředky na oblast lidských zdrojů a na ostatní výdaje správní povahy budou pokryty z prostředků GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přerozděleny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.    

3.2.3.2.Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů

   Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.

   Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

Rok
N

Rok
N+1

Rok N+2

Rok N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

• Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců)

XX 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise)

XX 01 01 02 (při delegacích)

XX 01 05 01 (v nepřímém výzkumu)

10 01 05 01 (v přímém výzkumu)

Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE) 21

XX 01 02 01 (SZ, VNO, ZAP z celkového rámce)

XX 01 02 02 (SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD při delegacích)

XX 01 04 yy  22

– v ústředí

– při delegacích

XX 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP v nepřímém výzkumu)

10 01 05 02 (SZ, ZAP, VNO v přímém výzkumu)

Jiné rozpočtové položky (upřesněte)

CELKEM

XX je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci

Externí zaměstnanci

3.2.4.Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

   Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

   Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního rámce.

Upřesněte požadovanou úpravu, příslušné rozpočtové položky a odpovídající částky.

   Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého finančního rámce.

Upřesněte potřebu, příslušné okruhy a rozpočtové položky a odpovídající částky.

3.2.5.Příspěvky třetích stran

Návrh/podnět nepočítá se spolufinancováním od třetích stran.

Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:

prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Celkem

Upřesněte spolufinancující subjekt 

Spolufinancované prostředky CELKEM3.3. Odhadovaný dopad na příjmy

   Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

   Návrh/podnět má tento finanční dopad:

   dopad na vlastní zdroje

   dopad na různé příjmy

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová rozpočtová položka:

Prostředky dostupné v běžném rozpočtovém roce

Dopad návrhu/podnětu 23

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Článek ….

U účelově vázaných různých příjmů upřesněte dotčené výdajové rozpočtové položky.

Upřesněte způsob výpočtu dopadu na příjmy.

(1)    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018) 375 final, 29.5.2018). Článek 84 stanoví způsob vyplácení předběžného financování. Vzhledem k tomu, že na období 2021–2027 je navržen pouze jeden druh předběžného financování, použitá terminologie nerozlišuje mezi „počátečními předběžnými platbami“ a „ročním předběžným financováním“. Navrhované předběžné financování je však podobné „počátečním předběžným platbám“ podle nařízení (EU) č. 1303/2013.
(2)    Příloha sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání“ (COM(2018) 321 final, 2.5.2018), jakož i oddíl 5 důvodové zprávy doprovázející návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018) 375 final, 29.5.2018).
(3)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2305 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 335, 15.12.2017, s. 1).
(4)    Úř. věst. C , , s. .
(5)    Úř. věst. C , , s. .
(6)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
(7)    ABM: řízení podle činností (activity-based management); ABB: sestavování rozpočtu podle činností (activity-based budgeting).
(8)    Uvedené v čl. 54 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.
(9)    Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.
(11)    ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.
(12)    Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.
(13)    Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(14)    Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(15)    Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(16)    Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.
(17)    Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).
(18)    Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“.
(19)    Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.
(20)    Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(21)    SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.
(22)    Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).
(23)    Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 25 % nákladů na výběr.
Top