EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0568

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

COM/2018/568 final

V Bruselu dne 1.8.2018

COM(2018) 568 final

2018/0299(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) uznává strategický význam rozvoje celoevropské sítě dopravní infrastruktury pro společnost a hospodářství Unie. V právních předpisech EU byly zakotveny lhůty pro hlavní síť (která má být dokončena do roku 2030) a globální síť (do roku 2050).

Koridory hlavní sítě, které jsou stanoveny v příloze I nařízení (EU) č. 1316/2013 (dále jen „nařízení o Nástroji pro propojení Evropy“) 1 , jsou nástrojem, který má pomáhat koordinovat realizaci hlavní sítě. Koridory se zaměřují na integraci jednotlivých druhů dopravy, interoperabilitu a koordinovaný rozvoj infrastruktury, zejména v přeshraničních úsecích a úzkých místech. Členské státy jsou povinny podílet se na koridorech hlavní sítě v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 1315/2013 2 .

Spojené království je součástí severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě (dále jen „koridor NSM“). Koridor NSM zahrnuje spojnice mezi Belfastem, Dublinem a Corkem na ostrově Irsko a spojnice ve Velké Británii z Glasgowa a Edinburghu na severu do Folkestonu a Doveru na jihu. Kromě toho jsou úseky a uzly ve Spojeném království obsaženy v tabulce „předem určené úseky včetně projektů“ pro koridor NSM.

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o vystoupení 3 jiné datum, přestane pro Spojené království ode dne 30. března 2019 (dále jen „datum vystoupení“) platit veškeré primární a sekundární právo Unie 4 . Spojené království se pak stane třetí zemí, nebude členem Unie.

Nebudou-li v dohodě o vystoupení stanovena přechodná opatření, Spojené království nebude již od 30. března 2019 členem koridoru NSM. Jeho orgány a zúčastněné strany se již nebude účastnit zasedání a činností souvisejících s koridorem.

S ohledem na míru integrace mezi ekonomikami Irska a Spojeného království a na zeměpisné umístění Irska na okraji Unie, bude mít vystoupení Spojeného království z Unie významný dopad na Irsko. Spojené království je životně důležitá dopravní spojnice mezi Irskem a kontinentem. Proto je třeba provést revizi vytyčení tras v koridoru NSM, aby se zabránilo rozdělení koridoru na dvě samostatné části, které by znamenalo, že Irsko by již nebylo spojeno s kontinentální EU.

Irsko je v obchodu s kontinentální Evropou ve značné míře závislé na službách námořní kontejnerové přepravy na krátké vzdálenosti a službách trajektové přepravy. Služby námořní kontejnerové přepravy na krátké vzdálenosti jsou důležitým prostředkem pro obchod s třetími zeměmi přes centra nacházející se v kontinentální Evropě, kdežto trajektové služby se rovněž využívají pro obchod se Spojeným královstvím.

Klíčovým prostředkem k řešení problémů vyplývajících z vystoupení Spojeného království z Unie bude zlepšení dopravních spojení v rámci ostrova Irsko a uspokojení rostoucích potřeb obchodu přes irské přístavy.

Na rozdíl od mnoha oblastí v koridoru je Irsko závislé na službách přípojné, nikoli přímé námořní kontejnerové přepravy na dlouhé vzdálenosti, pokud jde o napojení jeho přístavů na globální kontejnerové sítě, takže zlepšení vnitrozemského a námořního přístupu (včetně „mořských dálnic“) k hlavním přístavům je také významným krokem k dosažení větší soudržnosti v rámci koridoru.

Navrhované nařízení by upravovalo vytyčení tras koridoru NSM tím, že doplní nové námořní spojnice mezi hlavními irskými přístavy Dublin a Cork a přístavy koridoru NSM v Belgii (Zeebrugge, Antverpy) a Nizozemsku (Rotterdam). Účinku by nabylo ode dne, kdy nařízení o Nástroji pro propojení Evropy již nebude platit pro Spojené království, a tudíž Spojené království již nebude součástí koridoru NSM.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Tento návrh je plně v souladu se stávajícími právními předpisy. Úpravy vytyčení tras v koridoru NSM předpokládané v tomto návrhu by rovněž musely být zohledněny v projednávaném návrhu nového nařízení o Nástroji pro propojení Evropy 5 .

Soulad s ostatními politikami Unie

Tento návrh je plně v souladu se zmocněním Rady k jednání se Spojeným královstvím o jeho vystoupení z Unie.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právním základem návrhu je článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Jelikož navržený akt by změnil obsah stávajícího aktu Unie, lze toho dosáhnout pouze opatřením na úrovni Unie.

Proporcionalita

Návrh se považuje za přiměřený, jelikož stanoví nezbytnou právní změnu, aniž překračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle zajistit, aby bylo Irsko po vystoupení Spojeného království z Unie propojeno s kontinentální Evropou.

Volba nástroje

Vzhledem k tomu, že akt pozměňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady, je navržená změna jedinou vhodnou formou.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Nevztahuje se na tento návrh.

Konzultace se zúčastněnými stranami

O problémech, které vyplývají pro dopravní toky v koridoru NSM z vystoupení Spojeného království z Unie, se jednalo na zasedání koridoru hlavní sítě s členskými státy a zúčastněnými stranami ze zemí koridoru během dnů TEN-T dne 25. dubna 2018.

Zúčastněné strany měly příležitost poskytnout zpětnou vazbu k dané iniciativě prostřednictvím portálu Evropské komise pro zlepšování právní úpravy („Vyjádřete svůj názor“).

V období pro poskytnutí zpětné vazby od 28. června 2018 do 12. července 2018 byly obdrženy připomínky od několika zúčastněných stran, včetně podniků, podnikatelských sdružení a veřejných orgánů. Úmysl revidovat vytyčení koridoru NSM byl v plné míře oceněn. Připomínky se týkaly převážně volby přístavů na kontinentu, s nimiž by Irsko mělo být propojeno. Zpětná vazba byla zohledněna při vypracovávání návrhu.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nevztahuje se na tento návrh.

Posouzení dopadů

Vzhledem k povaze navrhovaného opatření není v souladu s pokyny ke zlepšování právní úpravy plánováno žádné posouzení dopadů. K dispozici nejsou žádné jiné podstatně odlišné možnosti politiky. Zamýšlené opatření představuje jedinou reálnou možnost politiky k zajištění nepřetržitého spojení všech částí severomořsko-středomořského koridoru s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie.

Toto opatření bude reakcí na přetrvávající potřebu zachovat celistvost dopravního koridoru a zajistit skutečně účinná a udržitelná dopravní spojení mezi Irskem a evropskou pevninou. Opatření zdůrazňuje význam námořních spojení jako cíle, jímž je třeba se zabývat při řešení problémů vznikajících v důsledku vystoupení Spojeného království, které by rovněž nepříznivě ovlivnilo všechny další země zapojené do koridoru NSM, pokud jde o plánování a investice do infrastruktury.

Základní práva

Tento návrh nemá žádné důsledky z hlediska ochrany základních práv.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Nevztahuje se na tento návrh.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Nevztahuje se na tento návrh.

2018/0299 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 6 ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů 7 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Tudíž, neurčí-li dohoda o vystoupení jiné datum nebo neurčí-li Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně jiné datum, přestane právo Unie platit pro Spojené království ode dne 30. března 2019. Spojené království se pak stane třetí zemí.

(2)„Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 8 . Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

(3)Část I přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013 stanoví seznam devíti koridorů hlavní sítě. Uvedené koridory představují nástroj, který má usnadnit koordinovanou realizaci hlavní sítě. Měly by přispívat k soudržnosti hlavní sítě lepší územní spoluprací, sledováním obecnějších cílů dopravní politiky a usnadněním interoperability, integrací různých druhů dopravy a multimodálními operacemi.

(4)Spojené království je součástí severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě, který zahrnuje spojnice mezi Belfastem, Dublinem a Corkem na ostrově Irsko a spojnice ve Velké Británii z Glasgowa a Edinburghu na severu do Folkestonu a Doveru na jihu. Úseky a uzly Spojeného království jsou zahrnuty v tabulce „předem určených úseků včetně projektů“ koridorů hlavní sítě obsažené v části I přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013.

(5)S ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie se části vytyčení severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě související se Spojeným královstvím a úseky a uzly Spojeného království obsažené v tabulce „předem určených úseků včetně projektů“ stanou zastaralými a již ode dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane platit pro Spojené království, nebudou mít právní účinky.

(6)Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, měl by severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě zahrnovat námořní spojnice mezi irskými hlavními přístavy a hlavními přístavy Belgie a Nizozemska.

(7)Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury.

(8)Toto nařízení by se mělo použít od prvního dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane platit pro Spojené království,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 1316/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od prvního dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane platit pro Spojené království.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda/předsedkyně    předseda/předsedkyně

(1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.
(2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU.
(3)    V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o vystoupení.
(4)    V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestanou platit k pozdějšímu datu.
(5)    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropya zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (COM(2018) 438 final).
(6)    Úř. věst. C , , p. .
(7)    Úř. věst. C , , p. .
(8)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).
Top

V Bruselu dne1.8.2018

COM(2018) 568 final

PŘÍLOHA

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie


PŘÍLOHA

V příloze I části I bodě 2 („Koridory hlavní sítě“) se v oddílu „Severomořsko-středomořský“ za řádek „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork“ vkládá nový řádek, který zní:

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

Top