Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018IR2180

Stanovisko Evropského výboru regionů Balíček týkající se spravedlivého zdanění

COR 2018/02180

OJ C 461, 21.12.2018, p. 43–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 461/43


Stanovisko Evropského výboru regionů Balíček týkající se spravedlivého zdanění

(2018/C 461/07)

Zpravodaj:

Paul LINDQUIST (SE/ELS), člen zemské rady Stockholmského kraje

Odkazy:

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

COM(2018) 20 final

příloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

COM(2018) 20 final

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

COM(2018) 21 final

I.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

(COM(2018) 20 final)

Pozměňovací návrh 1

4. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

V konečném systému DPH by měly mít všechny členské státy rovné podmínky, tedy i stejná omezení při uplatňování snížených sazeb DPH, které by měly zůstat výjimkou ze základní sazby DPH. Rovného zacházení bez omezení stávající flexibility členských států při stanovování DPH lze dosáhnout tak, že všechny členské státy budou moci uplatňovat sníženou sazbu, na niž se nevztahuje minimální požadavek, jakož i osvobození od daně s nárokem na odpočet DPH na vstupu a vedle toho maximálně dvě snížené sazby ve výši nejméně 5 %.

V konečném systému DPH by měly mít všechny členské státy rovné podmínky, tedy i stejná omezení při uplatňování snížených sazeb DPH, které by měly zůstat výjimkou ze základní sazby DPH. Rovného zacházení bez omezení stávající flexibility členských států při stanovování DPH lze dosáhnout tak, že všechny členské státy budou moci – ve snaze zohlednit pozitivní sociální nebo environmentální účinky různého zboží a různých služeb – uplatňovat sníženou sazbu, na niž se nevztahuje minimální požadavek, jakož i osvobození od daně s nárokem na odpočet DPH na vstupu a vedle toho maximálně dvě snížené sazby ve výši nejméně 5 %. V mezích stanovených touto směrnicí je možné, aby si členské státy ponechaly stávající snížené sazby DPH nebo zavedly nové sazby, z nichž budou mít prospěch koneční spotřebitelé a budou v obecném zájmu, např. na služby s vysokým podílem práce nebo ke zohlednění sociálních nebo environmentálních aspektů.

Odůvodnění

Když je právní rámec příliš specifický, vzniká velké riziko toho, že bude bránit kýžené flexibilitě.

Pozměňovací návrh 2

8. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Přestože je nadále možné uplatňovat v některých odlehlých oblastech rozdílné sazby, je nezbytné zajistit, aby výše základní sazby činila nejméně 15 %.

Přestože je nadále možné uplatňovat v některých odlehlých oblastech rozdílné sazby, je nezbytné zajistit, aby výše základní sazby činila nejméně 15 % a nejvýše 25 % .

Pozměňovací návrh 3

Přidat nový odstavec za čl. 1 odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

Článek 97 se nahrazuje tímto: „Základní sazba nesmí být nižší než 15 % ani vyšší než 25 %.“

Pozměňovací návrh 4

Čl. 1 odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Článek 98 se nahrazuje tímto:

Článek 98 se nahrazuje tímto:

„Článek 98

„Článek 98

1.   Členské státy mohou uplatňovat nanejvýš dvě snížené sazby.

1.   Členské státy mohou uplatňovat nanejvýš dvě snížené sazby.

Snížené sazby se stanoví jako procentní podíl ze základu daně a nejsou nižší než 5 %.

Snížené sazby se stanoví jako procentní podíl ze základu daně a nejsou nižší než 5 %.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy kromě dvou snížených sazeb uplatňovat sníženou sazbu nižší než minimum ve výši 5 % a osvobození od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy kromě dvou snížených sazeb uplatňovat sníženou sazbu nižší než minimum ve výši 5 % a osvobození od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni.

3.   Snížené sazby a osvobození od daně uplatňované podle odstavců 1 a 2 slouží pouze ve prospěch konečných spotřebitelů a používají se za účelem sledování cíle obecného zájmu soudržným způsobem.

3.   Snížené sazby a osvobození od daně uplatňované podle odstavců 1 a 2 slouží ve prospěch konečných spotřebitelů a používají se soudržným způsobem za účelem sledování cíle obecného zájmu, jenž zohledňuje pozitivní sociální nebo environmentální účinky různého zboží a různých služeb .

Snížené sazby a osvobození od daně uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na zboží nebo služby spadající do kategorií uvedených v příloze IIIa.“;

Snížené sazby a osvobození od daně uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na zboží nebo služby spadající do kategorií uvedených v příloze IIIa.“;

Odůvodnění

Omezit osvobození od daně tak, aby sloužilo pouze ve prospěch konečných spotřebitelů, může být v praxi obtížně proveditelné, neboť řada zboží a služeb se prodává spotřebitelům i podnikům. V bodech odůvodnění se uvádí, že k hlavnímu účelu návrhu patří mj. chránit fungování vnitřního trhu a zamezit zbytečným komplikacím, a tím i následnému zvýšení nákladů pro podniky. Proto by se slovo „pouze“ mělo z textu směrnice vyškrtnout.

Příloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

(COM(2018) 20 final)

Pozměňovací návrh 5

Bod 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

5)

Dodání alkoholických nápojů

11.01

11.02

11.03

11.05

47.00.25

žádné

žádné

5)

Dodání alkoholických nápojů

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

47.00.25

žádné

žádné

Odůvodnění

Není žádný důvod k tomu, aby se na alkohol vyrobený z jiných nedestilovaných kvašených nápojů, jako je vermut, uplatňovala snížená sazba daně.

Pozměňovací návrh 6

Bod 7

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

7)

Dodání, nájem, údržba a oprava dopravního prostředku

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Dodání, nájem, údržba a oprava jízdních kol, dětských kočárků a vozíků pro invalidy

….

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.245.11.3

7)

Dodání, nájem, údržba a oprava dopravního prostředku

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Dodání, nájem, údržba a oprava jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol), elektrických mopedů , dětských kočárků a vozíků pro invalidy

…..

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.245.11.3

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že členské státy mohou sníženou sazbu daně uplatňovat i na elektrická jízdní kola a elektrické mopedy. Elektrická jízdní kola a elektrické mopedy hrají v otázce mobility významnou roli.

Pozměňovací návrh 7

Bod 10

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

10)

Dodání počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení; dodání hodinek

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

žádné

žádné

10)

Dodání počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení; dodání hodinek

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje, dioptrické brýle a kontaktní čočky

26.60

32.50.4

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost uplatňovat sníženou sazbu daně i na dioptrické brýle a kontaktní čočky, ale také na kardiostimulátory a pomůcky pro nedoslýchavé.

Pozměňovací návrh 8

Bod 15

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

15)

Poskytnutí finančních a pojišťovacích služeb

64

65

66

žádné

žádné

15)

Poskytnutí finančních služeb

64

66

žádné

žádné

Odůvodnění

V souladu s čl. 135 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/112/ES musí členské státy osvobodit od daně pojišťovací a zajišťovací činnosti včetně souvisejících služeb poskytovaných pojišťovacími makléři a pojišťovacími agenty.

Návrh Komise je tudíž v rozporu se zněním ustanovení směrnice 2006/112/ES.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

(COM(2018) 21 final)

Pozměňovací návrh 9

13. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Aby se dále zajistilo dodržování podmínek osvobození udělovaného členským státem podnikům v něm neusazeným, je nutné, aby takové podniky oznamovaly svůj záměr využívat osvobození předem. Příslušná oznámení by malé podniky měly předkládat v členském státě, kde jsou usazeny . Dotčený členský stát by poté na základě vykázaných údajů o obratu daného podniku měl tyto informace poskytnout jiným dotčeným členským státům.

Aby se dále zajistilo dodržování podmínek osvobození udělovaného členským státem podnikům v něm neusazeným, je nutné, aby takové podniky oznamovaly svůj záměr využívat osvobození předem. Příslušná oznámení by měla být předkládána na elektronickém portálu, který by měla zřídit Komise . Členský stát usazení by poté na základě vykázaných údajů o obratu daného podniku měl tyto informace poskytnout jiným dotčeným členským státům.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 12 – byl zde převzat návrh uvedený v návrhu zprávy, kterou Evropskému parlamentu předložil poslanec Tom Vandenkendelaere (ELS/BE).

Pozměňovací návrh 10

Čl. 1 odst. 12

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Článek 284 se nahrazuje tímto:

Článek 284 se nahrazuje tímto:

„Článek 284

„Článek 284

1.   Členské státy mohou osvobodit od daně dodání zboží či poskytnutí služeb uskutečněné na jejich území malými podniky usazenými na tomto území, jejichž roční obrat v členském státě vztahující se k těmto dodáním nepřesahuje prahovou hodnotu stanovenou příslušnými členskými státy pro uplatnění tohoto osvobození.

1.   Členské státy mohou osvobodit od daně dodání zboží či poskytnutí služeb uskutečněné na jejich území malými podniky usazenými na tomto území, jejichž roční obrat v členském státě vztahující se k těmto dodáním nepřesahuje prahovou hodnotu stanovenou příslušnými členskými státy pro uplatnění tohoto osvobození.

Členské státy mohou na základě objektivních kritérií stanovit rozdílné hranice pro různá odvětví obchodu . Tyto hranice však nepřesáhnou 85 000  EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.

Členské státy mohou na základě objektivních kritérií stanovit rozdílné hranice. Tyto hranice však nepřesáhnou 100 000  EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.

2.   Členské státy, které zavedly osvobození malých podniků, osvobodí od daně také dodání zboží a poskytnutí služeb, které na jejich území uskutečnily podniky usazené v jiném členském státě, jsou-li splněny následující podmínky:

a)

roční obrat v Unii daného malého podniku nepřesahuje 100 000  EUR;

b)

hodnota dodání v členském státě, kde daný podnik není usazený, nepřesahuje prahovou hodnotu platnou v tomto členském státě pro osvobození podniků v tomto členském státě usazených.

2.   Členské státy, které zavedly osvobození malých podniků, osvobodí od daně také dodání zboží a poskytnutí služeb, které na jejich území uskutečnily podniky usazené v jiném členském státě, jsou-li splněny následující podmínky:

a)

roční obrat v Unii daného malého podniku nepřesahuje 100 000  EUR;

b)

hodnota dodání v členském státě, kde daný podnik není usazený, nepřesahuje prahovou hodnotu platnou v tomto členském státě pro osvobození podniků v tomto členském státě usazených.

3.   Členské státy přijmou náležitá opatření, aby zajistily, že malé podniky využívající osvobození splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2.

3.   Členské státy přijmou náležitá opatření, aby zajistily, že malé podniky využívající osvobození splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2.

4.    Před využitím osvobození v jiných členských státech upozorní daný malý podnik členský stát, v němž je usazen .

4.    Komise zřídí elektronický portál, na němž se budou moci zaregistrovat malé podniky, které hodlají využít osvobození v jiném členském státě .

Pokud malý podnik využívá osvobození v jiných členských státech, než kde je usazený, přijme členský stát usazení veškerá opatření nutná k tomu, aby příslušný malý podnik přesně vykázal svůj roční obrat v Unii a roční obrat v členském státě, a informuje správce daně dotčených jiných členských států, v nichž příslušný malý podnik uskutečňuje dodání.“;

Pokud malý podnik využívá osvobození v jiných členských státech, než kde je usazený, přijme členský stát usazení veškerá opatření nutná k tomu, aby příslušný malý podnik přesně vykázal svůj roční obrat v Unii a roční obrat v členském státě, a informuje správce daně dotčených jiných členských států, v nichž příslušný malý podnik uskutečňuje dodání.“;

Odůvodnění

Vnitrostátní prahová hodnota by v souladu se zásadou subsidiarity měla být záležitostí členských států, a proto nesmí být zaváděny žádné jiné konkrétní finanční stropy než hranice 100 000 EUR navrhovaná společně pro celou Unii. Možnost různých vnitrostátních prahových hodnot je vítána, neboť zvyšuje flexibilitu, nicméně omezením na některá odvětví může vzniknout problém s vymezením.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 1 odst. 15

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

vkládá se nový článek 288a, který zní:

vkládá se nový článek 288a, který zní:

„Článek 288a

„Článek 288a

Pokud v následujícím kalendářním roce přesáhne roční obrat v členském státě malého podniku prahovou hodnotu pro osvobození uvedenou v čl. 284 odst. 1, může malý podnik v tomto roce osvobození i nadále využívat, jestliže jeho roční obrat v členském státě v tomto roce nepřesáhne prahovou hodnotu stanovenou v čl. 284 odst. 1 o více než 50 % .“;

Pokud v následujícím kalendářním roce přesáhne roční obrat v členském státě malého podniku prahovou hodnotu pro osvobození uvedenou v čl. 284 odst. 1, může malý podnik v tomto roce osvobození i nadále využívat, jestliže jeho roční obrat v členském státě v tomto roce nepřesáhne prahovou hodnotu stanovenou v čl. 284 odst. 1 o více než 33 % .“;

Odůvodnění

Ustanovení snižuje negativní prahové účinky. U podniků, které osvobození od daně využít nemohou, však může dojít k narušení hospodářské soutěže. Proto by míra, o niž lze prahovou hodnotu přesáhnout, měla být omezena na 33 %.

II.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ,

1.

vítá iniciativu Komise spočívající v reformě stávajícího systému DHP v EU, jejímž cílem je zlepšit fungování vnitřního trhu, a v zajištění toho, že předpisy v oblasti DPH budou přizpůsobeny změnám ve světové a digitální ekonomice;

2.

zdůrazňuje však, že je nanejvýš důležité, aby byl návrh správně vyvážený, a zabránilo se tak narušení hospodářské soutěže, větší administrativní zátěži a vyšším nákladům pro malé a střední podniky i pro místní a regionální orgány;

3.

má za to, že rozdíly mezi systémy DPH a stanovenými sazbami DPH postihují zejména příhraniční regiony a činnost malých a středních podniků v těchto regionech. Je proto třeba posoudit územní dopad návrhů umožňujících větší flexibilitu při stanovování sazeb DPH i navrhovaných hranic;

Společná pravidla pro sazby daně z přidané hodnoty

4.

vítá návrh Komise, aby se zboží a služby zdaňovaly podle zásady země určení, neboť to znamená menší riziko narušení hospodářské soutěže;

5.

podporuje navrhovaná ustanovení čl. 98 odst. 1 a 2, aby mohly členské státy uplatňovat nanejvýš dvě snížené sazby ve výši nejméně 5 % a aby mohly rovněž uplatňovat jednu sníženou sazbu, u níž nebude vyžadována minimální výše 5 %, a osvobození od daně s nárokem na odpočet DPH na vstupu;

6.

vítá návrh Komise na sestavení seznamu (příloha IIIa) produktů, u nichž nesmí být uplatňována snížená sazba DPH, namísto stávajícího seznamu (navíc s řadou dočasných výjimek) produktů, u nichž je snížená sazba DPH povolena. Návrhy poskytují jednotlivým členským státům větší flexibilitu a odstraňují nedostatečnou daňovou neutralitu plynoucí ze skutečnosti, že některé členské státy snížily DPH na produkty, na něž jiné členské státy sníženou sazbu zavést nemohou. Rád by zdůraznil, že účelem seznamu je zabránit narušení hospodářské soutěže. Tento seznam by se proto neměl využívat k dosažení jiných politických cílů;

7.

domnívá se, že současný právní rámec jednak nezajišťuje daňovou neutralitu mezi členskými státy a navíc i omezuje možnosti využívání potenciálu technického vývoje, neboť se totéž zboží/tytéž služby daní v závislosti na formě distribuce různě. Jasným příkladem je zákaz uplatňování snížené sazby DPH na digitální publikace, jako jsou noviny, audioknihy a streamovaná hudba. Zasáhlo to především noviny, které nyní procházejí velkými strukturálními změnami souvisejícími se stále vyšší mírou využívání sdělovacích prostředků v digitalizované podobě, jejíž význam pro demokracii nelze podceňovat;

8.

vychází z toho, že se čl. 98 odst. 3 bude uplatňovat na zboží a služby, které spotřebitelé obvykle kupují. Po tomto přezkumu bude možné prodávat zboží a služby se sníženou sazbou daně, přestože je budou kupovat podniky i soukromé osoby;

9.

rád by zdůraznil, že pojem „konečný spotřebitel“ může při svém používání působit určité problémy. Konečný spotřebitel může být v souvislosti s DPH soukromá osoba, právnická osoba nepovinná k dani nebo osoba povinná k dani vykonávající činnost, která je osvobozena od daně, a to bez nároku na odpočet DPH. Z důvodové zprávy nicméně vyplývá, že konečným spotřebitelem je osoba, která pořizuje zboží nebo služby pro osobní potřebu. Vzhledem k tomu, že konečným spotřebitelem může být i právnická osoba, se VR domnívá, že by se předmětný požadavek měl týkat i těchto osob;

10.

podporuje návrh, aby v zájmu zaručení ochrany příjmů členských států přesahovala vážená průměrná sazba 12 %;

11.

poukazuje na to, že větší flexibilita při stanovování sazeb DPH může být spojena s komplikacemi zejména pro malé a střední podniky, které nemají tak velké zdroje ani takovou organizaci jako velké podniky, aby při přeshraničních transakcích mohly reagovat na několik rozdílných sazeb;

12.

vyzývá Komisi, aby vytvořila elektronický portál (např. širším rozvinutím stávajícího internetového portálu TEDB), na němž by se podniky mohly informovat o různých systémech DPH ve všech členských státech EU a dotčené podniky by v rámci podmínek osvobození udělovaného členským státem podnikům v něm neusazeným mohly oznámit svůj záměr využít osvobození. Tento nástroj by měl být snadno přístupný, spolehlivý a dostupný ve všech úředních jazycích EU;

13.

vyzývá rovněž Komisi, aby rozšířila možnost využívat v souvislosti s prováděním tohoto návrhu systém „zjednodušeného jednoho správního místa“ (Mini One Stop Shop – MOSS). Systém zjednodušeného jednoho správního místa je obzvlášť důležitý ke správě DPH v zemi určení;

14.

upozorňuje na to, že vyšší flexibilita při stanovování sazeb DPH může zkomplikovat určení toho, jak zdanit transakci, která se skládá z několika plnění. Tento aspekt má vliv na to, jaká sazba daně se použije, na základ daně, na podobu faktury a na to, ve které zemi má správně proběhnout zdanění. To může vést k problémům při vystavování faktur a vyvolat nejistotu, náklady a riziko sporů, jelikož lze otázku řešit v různých členských státech různě. Proto má VR za to, že Komise musí vypracovat jednoznačné pokyny pro to, jak zdaňovat transakce, které se skládají z několika plnění;

Zjednodušená pravidla pro malé podniky

15.

vítá návrh Komise poskytnout členským státům více možností ke zjednodušení systému DPH pro malé podniky. Je však důležité zvýšit efektivitu zdanění a bojovat proti podvodům, aby nebyla narušována hospodářská soutěž a aby měly členské státy zaručeny příjmy z daní;

16.

souhlasí s navrhovanou definicí, podle níž se malým podnikem rozumí podnik s ročním obratem nepřevyšujícím 2 000 000 EUR v rámci Unie;

17.

konstatuje, že roztříštěnost a složitost systému DPH způsobuje podnikům zapojeným do přeshraničního obchodu značné náklady na dodržování předpisů. Tyto náklady jsou pro malé a střední podniky, které jsou páteří ekonomiky a zdrojem zaměstnanosti na regionální úrovni, neúměrně vysoké, a to zejména pro malé podniky s obratem nepřevyšujícím 2 000 000 EUR. Ty tvoří přibližně 98 % všech podniků v EU, podílejí se zhruba 15 % na celkovém obratu a připadá na ně přibližně 25 % čistých příjmů z DPH;

18.

upozorňuje na to, že při poskytování elektronických služeb může být obtížné určit, v kterém členském státě se zákazník nachází. Pro malé podniky jsou v některých případech administrativní náklady na toto určení způsobem, který by uspokojil správce daně, natolik vysoké, že raději upouštějí od obchodování se zákazníky z jiných členských států. V zájmu snížení regulační zátěže pro malé podniky, jejichž obrat nepřevyšuje 2 000 000 EUR v rámci Unie, by takové podniky měly mít alternativně možnost si u předmětných služeb účtovat nejvyšší možnou sazbu DPH, kterou lze v rámci Unie uplatňovat;

19.

sdílí názor Komise, že náklady na dodržování předpisů v oblasti DPH by měly být co nejnižší. Je potěšující, že by tento návrh měl náklady malých a středních podniků na dodržování předpisů v oblasti DPH snížit až o 18 % za rok;

20.

podporuje návrh, aby bylo osvobození malých podniků zpřístupněno všem podnikům, které jsou usazeny v jiném členském státě, za předpokladu, že roční obrat daného malého podniku v Unii nepřesahuje 100 000 EUR. Považuje nicméně za nutné prozkoumat riziko negativního dopadu na hospodářský růst. Pro podniky osvobozené od daně, které mají tudíž podstatně nižší administrativní náklady, může překročení prahových hodnot znamenat značnou správní zátěž;

21.

vítá návrh umožnit malým podnikům vystavovat zjednodušené faktury i návrh, aby podniky osvobozené od daně nemusely vystavovat žádné faktury;

22.

vítá návrh, aby pro malé podniky byl zdaňovacím obdobím kalendářní rok;

23.

pozastavuje se nad tím, proč by podniky osvobozené od daně měly být zproštěny všech povinností týkajících se účetnictví a uchovávání údajů. Toto usnadnění by s sebou mohlo nést riziko zneužití, neboť pro členské státy bude obtížné ověřit, zda podnik překročil prahovou hodnotu;

24.

poukazuje na to, že některé členské státy přijaly opatření, jejichž cílem je zjednodušit registraci nových podniků a zlepšit podnikatelské prostředí, ovšem ta mohou zároveň zvýšit riziko tzv. kolotočových podvodů. Jen v roce 2014 byly daňové úniky v oblasti DPH v důsledku kolotočových podvodů odhadnuty na zhruba 50 mld. EUR. Mají-li se tyto úniky snížit, je nutné zvýšit efektivitu zdanění a bojovat proti podvodům.

V Bruselu dne 10. října 2018.

předseda Evropského výboru regionů

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top