EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0805

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Maďarsku

COM/2018/805 final

V Bruselu dne 21.11.2018

COM(2018) 805 final

Doporučení pro

DOPORUČENÍ RADY

k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle

v Maďarsku

{SWD(2018) 504 final}


Doporučení pro

DOPORUČENÍ RADY

k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle

v Maďarsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik 1 , a zejména na čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Dne 22. června 2018 Rada podle čl. 121 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) rozhodla, že v Maďarsku bylo zjištěno významné odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle, a Maďarsku doporučila, aby přijalo nezbytná opatření k zajištění toho, aby nominální míra růstu čistých primárních výdajů vládních institucí 2 nepřekročila v roce 2018 hodnotu 2,8 %, což odpovídá roční strukturální korekci ve výši 1,0 % HDP.  3 Dále Maďarsku doporučila, aby ke snížení schodku využilo všech neočekávaných zisků, zatímco opatření k rozpočtové konsolidaci by měla zajistit trvalé a prorůstově orientované zlepšování strukturálního salda veřejných financí. Rada stanovila Maďarsku lhůtu do 15. října 2018, aby jí podalo zprávu o opatřeních, která v reakci na uvedené doporučení přijalo.

(2)Rada Maďarsku dne 13. července 2018 doporučila, aby v roce 2018 zajistilo plnění jejího doporučení ze dne 22. června 2018 k nápravě závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle 4 . Pro rok 2019 bylo Maďarsku doporučeno, aby zajistilo, že nominální míra růstu čistých primárních výdajů vládních institucí nepřesáhne 3,9 %, což odpovídá roční strukturální korekci ve výši 0,75 % HDP.

(3)Komise ve dnech 18. a 19. září 2018 v Maďarsku vykonala posílenou kontrolní misi pro účely sledování na místě podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1466/97. Svá předběžná zjištění Komise předala maďarským orgánům k připomínkám a dne 21. listopadu 2018 o nich podala zprávu Radě. Tato zjištění byla následně zveřejněna.

(4)V reakci na doporučení Rady ze dne 22. června 2018 předložily maďarské orgány dne 15. října 2018 zprávu o účinných opatřeních 5 . Vzhledem k informacím, které maďarské orgány v této zprávě uvedly, a s ohledem na celkové posouzení vycházející z prognózy Komise z podzimu 2018 Rada dne 21. listopadu 2018 rozhodla, že Maďarsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 22. června 2018.

(5)S ohledem na neexistenci účinných opatření a na kumulovanou vysokou odchylku od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle je vhodné Maďarsku zaslat revidované doporučení podle čl. 121 odst. 4 SFEU týkající se vhodných opatření, která mají být přijata.

(6)Na základě prognózy Komise z podzimu 2018 se strukturální schodek Maďarska v roce 2017 zvýšil o 1,7 % HDP na 3,4 % a předpokládá se, že se v roce 2018 dále zhorší o 0,4 % HDP na 3,8 % HDP. V důsledku toho se strukturální schodek podle odhadů odchýlil o 2,3 % HDP od střednědobého rozpočtového cíle ve výši 1,5 % v roce 2018.

(7)Aby byly kumulované odchylky napraveny a Maďarsko se po dřívějších propadech dostalo zpět na cestu k postupnému dosažení rozpočtových cílů, mělo by se s doporučenou roční strukturální korekcí pro rok 2019 ve výši 0,75 % HDP stanovenou v doporučení Rady ze dne 13. července 2018 určeném Maďarsku pojit další a vytrvalé úsilí. S ohledem na rozsah zjištěného závažného odchýlení od doporučené cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle se další úsilí o snížení schodku o 0,25 % HDP jeví jako adekvátní a zrychlí korekci požadovanou k dosažení daného střednědobého rozpočtového cíle.

(8)Požadované zlepšení strukturálního salda o 1,0 % HDP v roce 2019 je v souladu s nominální mírou růstu čistých primárních výdajů vládních institucí, která v roce 2019 nepřekročí 3,3 %.

(9)Vzhledem k očekávanému zlepšení strukturálního salda v roce 2019 je třeba pro dosažení strukturálního zlepšení o 1,0 % HDP v roce 2019 přijmout opatření s celkovým strukturálním vlivem ve výši 0,5 % HDP ve srovnání se současným základním scénářem pro rok 2019 uvedeným v prognóze Komise z podzimu 2018.

(10)Požadavky pro rok 2019 uvedené v tomto doporučení nahrazují odpovídající prvky stanovené ve fiskálním doporučení, které bylo součástí doporučení Rady ze dne 13. července 2018 určeného Maďarsku.

(11)Maďarsko by mělo do 15. dubna 2019 podat Radě zprávu o opatřeních přijatých v reakci na toto doporučení, pokud možno v rámci svého konvergenčního programu předkládaného podle článku 7 nařízení (ES) č. 1466/97.

(12)Je vhodné, aby toto doporučení bylo zveřejněno,

DOPORUČUJE, ABY MAĎARSKO:

1)přijalo nezbytná opatření k zajištění toho, aby nominální míra růstu čistých primárních výdajů sektoru vládních institucí nepřekročila v roce 2019 hodnotu 3,3 %, což odpovídá roční strukturální korekci ve výši 1,0 % HDP, a tím se dostalo na cestu k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

2)ke snížení schodku využilo všech neočekávaných zisků; opatření k rozpočtové konsolidaci by měla zajistit trvalé a prorůstově orientované zlepšování strukturálního salda veřejných financí;

3)podalo Radě do 15. dubna 2019 zprávu o opatřeních, která přijalo v reakci na toto doporučení. Ve zprávě by měla být uvedena dostatečně konkrétní a důvěryhodně oznámená opatření včetně rozpočtových dopadů každého z nich a aktualizované a podrobné rozpočtové projekce na rok 2019.

Toto doporučení je určeno Maďarsku.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2)    Čisté primární výdaje sektoru vládních institucí se skládají z celkových výdajů sektoru vládních institucí bez úrokových nákladů, výdajů na programy Unie plně kompenzovaných příjmy z prostředků Unie a nediskrečních změn výdajů na podporu v nezaměstnanosti. Vnitrostátně financovaná tvorba hrubého fixního kapitálu je rozložena do čtyřletého období. Zohledněna jsou diskreční opatření na straně příjmů nebo zvýšení příjmů stanovená právními předpisy. Jednorázová opatření na straně příjmů i výdajů jsou kompenzována.
(3)    Úř. věst. C 223, 27.6.2018, s. 1.
(4)    Doporučení Rady ze dne 13. července 2018 k národnímu programu reforem Maďarska na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Maďarska z roku 2018 (Úř. věst. C 320, 10.9.2018, s. 72).
(5)    https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en
Top