EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0785

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

COM/2018/785 final

V Bruselu dne 4.12.2018

COM(2018) 785 final

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EMPTY

Zpráva o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

{SWD(2018) 480 final}


1. Úvod

Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 1  je první iniciativou EU zaměřenou na Romy, která obsahuje následný mechanismus. Jeho hlavním cílem je řešení sociálního a ekonomického vyloučení a diskriminace Romů, a to prostřednictvím prosazování rovného přístupu ke vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení. Členské státy byly vyzvány, aby navrhly vnitrostátní strategie integrace Romů 2 a určily národní kontaktní místa pro Romy, která budou koordinovat plánování, provádění a monitorování těchto strategií s ohledem na plnění cílů strategie EU pro integraci Romů. Pro každý cíl strategie EU pro integraci Romů obsahuje rámec EU soubor opatření, která členské státy mohou přijmout. V zemích procesu rozšíření 3 byl přidán pátý cíl, kterým je přístup k občanské dokumentaci, a cílem EU je zlepšit poskytování předvstupní pomoci, posílit zapojení občanské společnosti a zlepšit monitorování.

Rámeček 1: Cíle strategie EU pro integraci Romů

1. Zajistit, aby všechny romské děti dokončily alespoň základní školu.

2. Snížit rozdíl v zaměstnanosti mezi Romy a většinovým obyvatelstvem.

3. Snížit rozdíly ve zdravotním stavu.

4. Snížit rozdíly v dostupnosti bydlení a veřejných služeb.

V reakci na závěry Rady o urychlování procesu integrace Romů bylo provedeno hodnocení pokrývající období 2011–2017 4 . Tato zpráva shrnuje zjištění získaná v rámci otevřených veřejných konzultací a výsledky a stěžejní poznatky, jež vyplynuly z provedeného hodnocení. Úplné hodnocení lze nalézt v průvodním pracovním dokumentu útvarů Komise, jenž je připojen k této zprávě.

2. Veřejné konzultace

V rámci konzultací byly zjišťovány příčiny vyloučení, způsoby jejich řešení, aktéři, kteří je mají řešit, a prioritní činnosti. Byly shromážděny názory na úspěchy, problémy a pokrok s ohledem na rozvoj politiky i na situaci Romů v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví a bydlení a také s ohledem na diskriminaci a protiromské smýšlení. 5  Zjištění se týkají názorů zúčastněných stran, jako jsou národní kontaktní místa pro Romy, organizace občanské společnosti a jednotlivci z členských států a zemí zapojených do procesu rozšíření.

Drtivá většina z 240 účastníků konzultace se domnívá, že situace Romů je v uvedených pěti oblastech horší než situace neromského obyvatelstva, a to zejména co se týče diskriminace, zaměstnání a bydlení. Většina respondentů se rovněž domnívá, že pro zlepšení situace jsou ve všech těchto oblastech nutné veřejné intervence evropských i vnitrostátních orgánů.

Co se týče změn od roku 2011, většina lidí vnímá zlepšení v oblasti vzdělávání. Zlepšení je podle mnohých patrné také v oblasti týkající se zdraví, avšak na oblast zaměstnání se názory liší. Co se týče bydlení a diskriminace, lidí, kteří mají za to, že se situace zhoršuje, je více než těch, kteří zde vnímají zlepšení.

Diagram 1: Změny vnímané v situaci Romů od roku 2011