EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0035

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 16. srpna 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (CON/2018/35)

OJ C 378, 19.10.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 378/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 16. srpna 2018

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)

(CON/2018/35)

(2018/C 378/03)

Úvod a právní základ

Dne 25. června 2018 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na článku 133 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Evropský parlament a Rada přijmou, aniž jsou dotčeny pravomoci ECB, opatření nezbytná pro používání eura jako jednotné měny po konzultaci s ECB. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

1.1.

ECB bere na vědomí, že navrhovaným nařízením bude od 1. ledna 2021 nahrazen právní základ současného programu Pericles 2020, který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014 (2), s cílem pokračovat v programu Pericles do konce roku 2027.

1.2.

ECB opakuje svůj názor, že program Pericles užitečným způsobem doplňuje činnosti, jež v oblasti boje proti padělání eurobankovek a euromincí vykonává ECB, Europol a vnitrostátní orgány (3). Je přesvědčena, že program Pericles IV bude nadále přispívat k zachování důvěryhodnosti eurobankovek.

1.3.

ECB zdůrazňuje, že se na boji proti padělání aktivním způsobem podílí. Především vytváří pro eurobankovky takovou grafickou úpravu a vyvíjí takové ochranné prvky, které jak široké veřejnosti, tak i odborníkům umožňují rozlišit pravé bankovky od padělků a které slouží k odrazení padělatelů.

1.4.

Od roku 2013 jsou postupně zaváděny bankovky série Europa. Pro účely přípravy na zavedení bankovek se zdokonalenými ochrannými prvky poskytují ECB a národní centrální banky širokou škálu informací výrobcům a dodavatelům zařízení na zpracování bankovek, jakož i komerčním bankám, prodejcům a jiným subjektům, které každodenně používají zařízení na zpracování bankovek nebo zpracovávají hotovost. ECB kromě toho poskytuje vzdělávací programy a materiály, které doplňují odborné vzdělávání subjektů zpracovávajících hotovost. Po zavedení nové série bankovek jsou navíc široké veřejnosti poskytovány informace o grafickém návrhu a ochranných prvcích.

1.5.

ECB kromě toho analyzuje nové typy padělků ve svém středisku pro analýzu padělků a získané znalosti využívá k lepšímu informování orgánů činných v trestním řízení. Středisko pro analýzu padělků koordinuje šíření všech známých technických a statistických údajů o padělcích eura všem příslušným stranám.

1.6.

Padělatelé stále více zneužívají hardwarové a softwarové technologie na digitální zpracování obrazu. Skupina centrálních bank pro boj proti padělání, jejímž členem ECB je, v reakci na tuto skutečnost podporuje a využívá technologie, jako jsou systémy boje proti padělání, které znemožňují zachycovat či reprodukovat vyobrazení chráněných bankovek.

2.   Konkrétní připomínky

2.1.

Podle čl. 4 odst. 2 navrhovaného nařízení Evropská komise při provádění programu Pericles IV ve spolupráci s členskými státy přihlíží k relevantním opatřením přijatým ostatními příslušnými subjekty, zejména Evropskou centrální bankou a Europolem. ECB vybízí Komisi, aby v plném rozsahu využila zkušeností ECB s vedením odborného vzdělávání a poskytováním informací o eurobankovkách a aby zajistila, že ECB bude v této souvislosti plně zapojena.

2.2.

S poukazem na dobře fungující spolupráci mezi zúčastněnými stranami programu Pericles IV ECB opakuje svůj názor, že by bylo užitečné, kdyby Komise při přípravě pracovních programů, jež mají být v rámci tohoto programu financovány, úzce spolupracovala s ECB a Europolem a zapojila je do této přípravy, zejména za účelem společného posuzování iniciativ, aby se předešlo možné duplicitě a překrývání mezi tímto programem, jinými relevantními programy a vzdělávacími aktivitami ECB (4). Tato spolupráce by rovněž usnadnila realizaci společné strategie boje proti padělání eura a souvisejícím podvodům. Článek 10 navrhovaného nařízení by proto měl být pozměněn tak, aby stanovil povinnost Komise v souvislosti s pracovními programy předem konzultovat hlavní zúčastněné strany, včetně ECB a Europolu. Komise by měla ECB poskytnout dostatečný čas na seznámení se s dokumentací týkající se pracovních programů, které mají být zavedeny podle článku 10 (5).

2.3.

Článek 12 navrhovaného nařízení vyžaduje, aby Komise každoročně poskytovala informace o výsledcích programu Pericles IV. Článek 13 upravuje povinnost provádět průběžné hodnocení během doby trvání programu a závěrečné hodnocení po ukončení programu. Zatímco závěry hodnocení spolu s připomínkami Komise mají být sděleny Evropskému parlamentu, Radě a ECB, roční informace mají být předávány pouze Evropskému parlamentu a Radě. ECB si rovněž všímá, že sdělení o hodnocení programu Pericles 2020 v polovině období bylo předloženo jen Evropskému parlamentu a Radě (6). ECB zdůrazňuje, že je třeba, aby 1) byla v průběhu programu pravidelně zapojena do přípravy zpráv o hodnocení tak, aby zohledňovaly jí přijatá opatření a její aktivní účast v boji proti padělání, 2) aby zprávy o hodnocení a související sdělení náležitě zahrnovaly zpětnou vazbu od subjektů, které se na příslušných opatřeních aktivně účastní spolu s Komisí, a 3) aby byla v budoucnosti o programu pravidelně informována. ECB proto doporučuje změnit čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 3 navrhovaného nařízení, aby se zajistilo, že ECB budou poskytovány jak každoroční informace o výsledcích programu, tak hodnocení programu v polovině období.

2.4.

Článek 11 navrhovaného nařízení upravuje přenesení pravomoci na Komisi, která je především zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem vypracování ustanovení pro monitorovací a hodnotící rámec v souladu s čl. 12 odst. 2. ECB poukazuje na to, že tato pravomoc je již zakotvena v článku 14 nařízení (EU) č. 331/2014. Rovněž však upozorňuje, že článek 133 Smlouvy vyžaduje, aby byla ECB konzultována před přijetím opatření nezbytných pro používání eura jako jednotné měny. Tato povinnost není omezena na navrhované nařízení, ale vztahuje se na akty v přenesené pravomoci, které se týkají oblastí působnosti vymezených v základním legislativním aktu. ECB je k navrhovanému nařízení konzultována v souladu s článkem 133 Smlouvy, a měla by být tudíž konzultována rovněž před přijetím jakéhokoli aktu v přenesené pravomoci podle čl. 12 odst. 2 navrhovaného nařízení, neboť se jedná o prováděcí opatření za účelem ochrany eura proti padělání a jako taková jsou nezbytná pro používání eura jako jednotné měny. V souvislosti s čl. 11 odst. 4, který vyžaduje, aby Komise před přijetím aktu v přenesené pravomoci vedla konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy, ECB doporučuje, aby Komise byla též povinna formálně konzultovat ECB.

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou uvedeny v samostatném technickém pracovním dokumentu včetně příslušného odůvodnění. Technický pracovní dokument je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. srpna 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 369 final.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („Program Pericles 2020“) a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 1).

(3)  Viz odstavec 1 stanoviska Evropské centrální banky CON/2006/35 ze dne 5. července 2006 na žádost Rady Evropské unie ke dvěma navrhovaným rozhodnutím Rady o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles“) (Úř. věst. C 163, 14.7.2006, s. 7) a odstavec 1.1 stanoviska Evropské centrální banky CON/2012/17 ze dne 2. března 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) (Úř. věst. C 137, 12.5.2012, s. 7). Všechna stanoviska ECB jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.

(4)  Viz odstavec 8 stanoviska Evropské centrální banky CON/2005/22 ze dne 21. června 2005 na žádost Rady Evropské unie ke dvěma navrhovaným rozhodnutím Rady o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (Úř. věst. C 161, 1.7.2005, s. 11), odstavec 2.2 stanoviska CON/2006/35 a odstavec 2.4 stanoviska CON/2012/17.

(5)  Viz odstavec 2.5 stanoviska CON/2012/17.

(6)  Viz 6. bod odůvodnění navrhovaného nařízení.


Top