EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 11. května 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a související právní akty, a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 251/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 11. května 2018

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a související právní akty, a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 23. listopadu 2017 žádost Rady Evropské unie a dne 4. prosince 2017 žádost Evropského parlamentu o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Dne 20. listopadu 2017 obdržela ECB žádost Rady Evropské unie a žádost Evropského parlamentu o stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (2) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení a navrhovaná směrnice obsahují ustanovení, která mají vliv na základní úkoly Evropského systému centrálních bank (ESCB) spočívající se vymezení a provádění měnové politiky a podpoře plynulého fungování platebních systémů ve smyslu čl. 127 odst. 2 první a čtvrté odrážky Smlouvy, jakož i na zvláštní úkoly, které jsou ECB svěřeny v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi podle čl. 127 odst. 6 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Navrhované nařízení a navrhovaná směrnice jsou součástí komplexního souboru návrhů reformy evropského systému finančního dohledu, jenž sestává ze tří evropských orgánů dohledu a z Evropské rady pro systémová rizika (3). Vzhledem k tomu, že se tento soubor návrhů týká různých úkolů, které plní ESCB a ECB, rozhodla se ECB přijmout tři samostatná stanoviska. Toto stanovisko je proto třeba vykládat ve spojení se stanoviskem CON/2018/12 ze dne 2. března 2018 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (4), a se stanoviskem CON/2018/19 ze dne 11. dubna 2018 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty (5).

Obecné připomínky

ECB omezí své připomínky na ty části návrhu Komise, které jsou relevantní pro provádění měnové politiky podle první odrážky čl. 127 odst. 2 Smlouvy, podporu plynulého fungování platebních systémů podle čtvrté odrážky čl. 127 odst. 2 Smlouvy a pro zvláštní úkoly, které jsou ECB svěřeny v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi podle čl. 127 odst. 6 Smlouvy.

ECB by chtěla připomenout, že bezpečné a účinné infrastruktury finančního trhu, zejména zúčtovací mechanismy pro finanční nástroje, jsou nezbytné pro plnění základních úkolů ESCB podle čl. 127 odst. 2 Smlouvy, jakož i pro plnění prvořadého cíle udržovat cenovou stabilitu podle čl. 127 odst. 1 Smlouvy (6).

Bylo by vhodné rovněž zohlednit roli ECB jako orgánu dohledu nad úvěrovými institucemi podle čl. 127 odst. 6 SFEU ve spojení s nařízením (EU) č. 1024/2013 (7). V tomto ohledu ECB připomíná, že velmi uvítala skutečnost, že se v návrhu EMIR II přidělují ECB dva samostatné hlasy v kolegiích orgánů dohledu, a to jednak jako emisní centrální bance a jednak jako orgánu obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi, které jsou významnými členy clearingového systému ústřední protistrany (8).

ECB obecně podporuje cíl navrhované směrnice, kterým je přispět k dalšímu rozvoji a prohloubení unie kapitálových trhů (9). ECB je toho názoru, že v zájmu dosažení dlouhodobého cíle, jímž je prohloubení a integrace kapitálových trhů EU, je třeba uvažovat o jednotném dohledu alespoň nad určitými segmenty trhu. To je obzvlášť důležité v případě subjektů a činností s celoevropským dosahem, aby se zajistila konzistentnost a rovné prosazování v celé EU, čímž by se zabránilo únikům způsobeným přesunem činnosti přes hranice (10). Jak navrhuje Komise, v rámci plnohodnotné unie kapitálových trhů by mohl být jednotný dohled rovněž na místě v případě poskytovatelů služeb hlášení údajů a administrátorů referenčních hodnot s kritickým významem (11).

Konkrétní připomínky

1.   Úloha emisní centrální banky v otázkách týkajících se ústředních protistran

1.1

ECB souhlasí s tím, že je zapotřebí revidovat strukturu správy a řízení orgánu ESMA. Považuje rovněž za zcela zásadní, aby byl zástupce ECB v souvislosti s jejím mandátem v oblasti měnové politiky stálým členem rady orgánů dohledu bez hlasovacího práva. Tím by se zajistila efektivní spolupráce, koordinace a výměna informací mezi orgány dohledu a ECB jako centrální bankou odpovědnou za euro, což má klíčový význam s ohledem na navrhované posílení úlohy emisní centrální banky na základě návrhu EMIR II (12). ECB vítá změny navrhované v návrhu EMIR II, které vyjasňují úkoly svěřené výkonnému zasedání pro ústřední protistrany, jehož stálým členem bez hlasovacího práva je příslušná emisní centrální banka (13).

1.2

Tyto změny jsou nezbytné, aby se jasně vymezily výlučné rozhodovací pravomoci výkonného zasedání pro ústřední protistrany v otázkách týkajících se ústředních protistran na straně jedné a pravomoci svěřené výkonnému výboru orgánu ESMA v otázkách, které se ústředních protistran netýkají, na straně druhé. Vzhledem k tomu, že je ECB jako emisní centrální banka zastoupena ve výkonném zasedání pro ústřední protistrany, má za to, že navrhované změny umožní členům ESCB smysluplně a účinně se zapojit do rozhodování a sdílení informací o otázkách, které mají přímý význam pro plnění základních úkolů ESCB a pro dosažení jeho prvořadého cíle udržovat cenovou stabilitu (14).

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 11. května 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Stanovisko Evropské centrální banky CON/2018/12 ze dne 2. března 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. C 120, 6.4.2018, s. 2). Všechna stanoviska ECB jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.

(5)  Stanovisko Evropské centrální banky CON/2018/19 ze dne 11. dubna 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty, dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. Všechna stanoviska ECB jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.

(6)  Viz odstavec 4.1 stanoviska Evropské centrální banky CON/2017/39 ze dne 4. října 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (Úř. věst. C 385, 15.11.2017, s. 3).

(7)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(8)  Viz odstavec 1.1 stanoviska CON/2017/39.

(9)  Viz strana 1 a 18 dokumentu „Building a Capital Markets Union - Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper“, únor 2015 (dále jen „příspěvek Eurosystému k zelené knize o unii kapitálových trhů“), k dispozici na internetových stránkách ECB.

(10)  Viz strana 18 příspěvku Eurosystému k zelené knize o unii kapitálových trhů.

(11)  Viz strana 18 příspěvku Eurosystému k zelené knize o unii kapitálových trhů.

(12)  Viz odstavec 7 stanoviska CON/2017/39. Viz rovněž návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně, COM (2017) 208 final.

(13)  Viz změna projednávaného návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (návrh Komise EMIR II), COM(2017) 539/F1, který je k dispozici na internetových stránkách Komise www.ec.europa.eu.

(14)  Viz odstavec 2.1 stanoviska CON/2017/39.


Top