EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 2. ledna 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 77/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 2. ledna 2018

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 24. března 2017 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení se týká shromažďování statistických informací o platební bilanci, což je v souladu s článkem 5 statutu Evropského systému centrální bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) a článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 2533/98 (2) úkolem Evropského systému centrálních bank (ESCB), který souvisí se základními úkoly ESCB vymezovat a provádět měnovou politiku, provádět devizové operace a držet a spravovat oficiální devizové rezervy členských států podle čl. 127 odst. 2 první, druhé a třetí odrážky Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

1.1.

ECB vítá záměr Komise dále zlepšit konzistentnost, kvalitu a harmonizaci evropských podnikových statistik, zejména tím, že budou poskytovány pro daný účel vhodné statistiky, které napomáhají při vytváření a monitorování politik EU, jež mají vliv na podniky, přičemž zpravodajská zátěž se pro tyto podniky zachová na co nejnižší úrovni.

1.2.

Velmi vítána je též zamýšlená odezva na požadavky týkající se chybějících údajů. ECB vítá navrhovaná zlepšení týkající se celkové dostupnosti informací o sektoru služeb v kontextu „krátkodobé statistiky“, zejména proto, že tyto údaje mají být poskytovány s měsíční namísto čtvrtletní periodicitou. Toto zlepšení odráží zvýšený význam odvětví služeb, jež v současné době tvoří více než dvě třetiny hrubého domácího produktu eurozóny. Vhodně též reaguje na požadavky, které ECB vyjádřila v posledních letech (3), a na závěry Rady pro hospodářské a finanční věci (4).

1.3.

ECB navrhuje, aby doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2016/14 (5), které se týká doplnění chybějících údajů o nemovitostech, bylo promítnuto do požadavků týkajících se údajů o stavebnictví a jejich členění. Zejména je třeba zvážit, zda do navrhovaného nařízení nezahrnout údaje o zahájení a dokončení výstavby, jakož i o míře neobsazenosti.

1.4.

Článek 2 nařízení (ES) č. 2533/98 pověřuje ECB úkolem shromažďovat ve spolupráci s národními centrálními bankami mimo jiné statistické informace o platební bilanci a investiční pozici vůči zahraničí, a to buď od příslušných vnitrostátních orgánů, nebo přímo od hospodářských subjektů. Příslušná statistická zpravodajská povinnost vůči ECB je vymezena v obecných zásadách Evropské centrální banky ECB/2011/23 (6).

1.5.

Statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí mají zásadní význam pro plnění základních úkolů ESCB podle Smlouvy, které spočívají ve vymezování a provádění měnové politiky, provádění devizových operací a držbě a správě oficiálních devizových rezerv členských států. Rovněž slouží jako podklady hodnocení vnější zranitelnosti a provázanosti pro účely finanční stability a používají se při sestavování „přehledu ukazatelů rizik“ Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) podle článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 (7), jakož i „srovnávacího přehledu“ pro účely postupu při makroekonomické nerovnováze podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 (8). Statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí jsou součástí tzv. Special Data Dissemination Standard Plus Mezinárodního měnového fondu (MMF) a jsou zapotřebí pro účely konzultací s eurozónou a členskými státy eurozóny podle článku IV Dohody o Mezinárodním měnovém fondu.

1.6.

ECB si všímá, že některé z požadavků, které mají být zahrnuty do navrhovaného nařízení, zejména čtvrtletní statistika mezinárodního obchodu službami, jsou v současné době vymezeny v tabulce 2 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 (9) a že shodné požadavky jsou vymezeny v tabulce 2 přílohy II obecných zásad ECB/2011/23. V zájmu celkové kvality evropských statistik platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí, které vypracovává Evropský statistický systém (ESS) a ESCB, je, aby byla tato konzistentnost zachována. Je též zcela zásadní, aby statistika platební bilance a statistika investiční pozice vůči zahraničí zůstaly vnitřně soudržné a komplexní.

1.7.

Vzhledem k tomu, že tyto požadavky jsou na národní úrovni částečně uspokojeny prostřednictvím iniciativ národních centrálních bank v oblasti sběru údajů, ECB velmi vítá článek 23 navrhovaného nařízení a úlohu, která je svěřena Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízenému rozhodnutím Rady 2006/856/ES (10). Je třeba zajistit úzkou spolupráci mezi ESCB a ESS při vymezování, pozměňování či aktualizaci těchto požadavků, stejně jako všech ostatních požadavků týkajících se podnikové statistiky (např. pro potřeby údajů v oblasti „globalizace“), které by měly přímý nebo nepřímý vliv na sestavování statistiky platební bilance a statistiky investiční pozice vůči zahraničí.

1.8.

Prováděcí pravomoci týkající se přesného vymezení požadavků na údaje

Na základě článku 7 navrhovaného nařízení je Komise zmocněna přijímat prováděcí akty za účelem bližšího stanovení některých prvků údajů, které mají být předávány. Tyto prvky zahrnují základní metodické aspekty, jako je definice příslušné statistické jednotky a další příslušné statistické klasifikace. V této souvislosti bude z pohledu uživatelů statistik i subjektů, které statistiky sestavují, důležité zajistit soulad mezi požadavky týkajícími se mezinárodního obchodu službami, které jsou vymezeny v navrhovaném nařízení, a požadavky uvedenými v nařízení (ES) č. 184/2005. ECB by proto ráda zdůraznila význam metodické blízkosti a soudržnosti mezi oběma soubory údajů.

1.9.

V neposlední řadě by chtěla ECB zdůraznit, že je důležité, aby byla včas konzultována ke všem aktům v přenesené pravomoci a k prováděcím aktům v oblasti její působnosti v souladu s první odrážkou čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie (11).

2.   Technické připomínky a pozměňovací návrhy

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou uvedeny v samostatném technickém pracovním dokumentu včetně příslušného odůvodnění. Technický pracovní dokument je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. ledna 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Opatření stanovená v navrhovaném nařízení mají nahradit opatření obsažená v deseti zrušovaných právních aktech, jejichž výčet je uveden v 36. bodě odůvodnění navrhovaného nařízení.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8).

(3)  „Aktualizace požadavků v oblasti všeobecné hospodářské statistiky“, Evropská centrální banka, 2004, dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu

(4)  Závěry Rady Ecofin o statistice EU, 2972. zasedání Rady (ve složení pro hospodářské a finanční věci), Brusel, 10. listopadu 2009, k dispozici na internetových stránkách www.consilium.europa.eu

(5)  Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2016/14 ze dne 31. října 2016 o doplnění chybějících údajů o nemovitostech (Úř. věst. C 31, 31.1.2017, s. 1).

(6)  Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2011/23 ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (Úř. věst. L 65, 3.3.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23).

(10)  Rozhodnutí Rady 2006/856/ES ze dne 13. listopadu 2006 o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21).

(11)  Viz např. odstavec 4 stanoviska ECB CON/2012/5 (Úř. věst. C 105, 11.4.2012, s. 1); odstavec 8 stanoviska ECB CON/2011/44 (Úř. věst. C 203, 9.7.2011, s. 3) a odstavec 4 stanoviska ECB CON/2011/42 (Úř. věst. C 159, 28.5.2011, s. 10).


Top