Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0079

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem

COM/2017/079 final - 2017/030 (NLE)

V Bruselu dne 23.2.2017

COM(2017) 79 final

2017/0030(NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Neumský koridor je místo, kde území Bosny a Hercegoviny dosahuje pobřeží Jaderského moře, čímž odděluje oblast Dubrovníku od zbývající části území Chorvatska.

Odůvodnění a cíle návrhu

Článek 3 nařízení o neumském koridoru za určitých podmínek upouští od požadavku podat výstupní nebo vstupní souhrnné celní prohlášení pro zásilky přepravované neumským koridorem. Upuštění od požadavku je možné uplatnit tehdy, pokud celková hodnota každé zásilky nepřesáhne 10 000 EUR (čl. 4 písm. a)) a pokud jsou splněny ostatní podmínky uvedené v čl. 4 písm. b). Tím se nařízení o neumském koridoru odchyluje od některých ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, a nařízení Komise (EHS) č. 2425/93, kterým se provádí celní kodex Společenství.

Dne 1. května 2016 bylo nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, prováděcí akt nařízení (EHS) č. 2913/92, bylo:

zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/481,

následně nahrazeno:

nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, a

prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Na oblast působnosti článku 3 nařízení o neumském koridoru, včetně prahové hodnoty ve výši 10 000 EUR, se nyní vztahuje článek 126 nařízení Komise v přenesené pravomoci, neboť zvyšuje prahovou hodnotu použitelnou pro upuštění od požadavku na 15 000 EUR.

Komise se domnívá, že nařízení o neumském koridoru by mělo být změněno s cílem sladit oblast působnosti upuštění od požadavku s částkou stanovenou v článku 126 nařízení Komise v přenesené pravomoci (15 000 EUR). Navíc odkazy na právní přepisy a terminologie používané v nařízení o neumském koridoru by měly být uvedeny do souladu s právním rámcem celního kodexu Unie.

Podle článku 6 nařízení o neumském koridoru se Chorvatská republika zavázala sledovat situaci a do 1. března 2014 informovat Komisi o veškerých zjištěných nesrovnalostech, jakož i o opatřeních, která byla následně přijata za účelem jejich odstranění.

V souladu s článkem 7 nařízení o neumském koridoru musela Komise předložit Radě do dvou let od vstupu uvedeného nařízení v platnost hodnotící zprávu o uplatňování uvedeného nařízení. Dne 11. listopadu 2015 Komise předložila uvedenou zprávu Radě a dospěla k závěru, „že úroveň uplatňování nařízení o neumském koridoru je uspokojivá a neexistuje žádný důvod pro pozastavení nebo zrušení tohoto nařízení.“

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Toto nařízení mění nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 (dále jen „nařízení o neumském koridoru“), které bylo přijato na základě článku 43 aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky k EU (dále jen „akt o přistoupení“). V aktu se stanoví, že Rada na návrh Komise stanoví podmínky, za kterých může být upuštěno od požadavku podat vstupní nebo výstupní souhrnné celní prohlášení, pokud jde o zboží Unie přepravované neumským koridorem. Z tohoto důvodu je správným právním základem článek 43 aktu o přistoupení.

2017/0030 (NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii,

s ohledem na akt o podmínkách přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 43 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)V čl. 4 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 479/2013 se stanoví upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem, pokud celková hodnota zásilky zboží Unie nepřesahuje 10 000 EUR a pokud jsou ke zboží Unie přiloženy faktury nebo přepravní doklady, které splňují podmínky stanovené v čl. 4 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)Prahová hodnota 10 000 EUR byla stanovena odkazem na rovnocennou prahovou hodnotu stanovenou v čl. 317 odst. 4 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 1 a představuje limit, v jehož rámci k tomu, aby celní orgány považovaly celní status zboží Unie za prokázaný, stačí ke zboží přiložit fakturu nebo přepravní doklad. Pokud jsou tyto podmínky splněny, nevyžaduje se potvrzení od příslušných celních orgánů.

(3)S účinkem od 1. května 2016 byl celní kodex Společenství stanovený v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 2 nahrazen celním kodexem Unie stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 3 . V důsledku toho byla ustanovení nařízení (EHS) č. 2454/93 nahrazena ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 4 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 5 .

(4)Předmět čl. 317 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93 se nyní řídí čl. 126 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Tento článek stanoví, že pro zboží, jehož hodnota je nižší než prahová hodnota 15 000 EUR, se status zboží Unie považuje za prokázaný na základě faktury nebo přepravního dokladu bez potvrzení příslušných celních orgánů.

(5)K zajištění jednotného uplatňování celních předpisů Unie je proto třeba sladit oblast působnosti upuštění od požadavku stanoveného v čl. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 479/2013 s oblastí působnosti uvedenou v čl. 126 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

(6)Z důvodů právní jistoty a právní jasnosti by kromě toho právní odkazy v článku 4 nařízení (EU) č. 479/2013 na nařízení (EHS) č. 2913/92 a na nařízení (EHS) č. 2454/93 měly být nahrazeny příslušnými odkazy na celní kodex Unie a nařízení v přenesené pravomoci nařízení (EU) 2015/2446.

(7)Nařízení (EU) č. 479/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 479/2013 se mění takto:

1)    V článku 2 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1) „zbožím Unie“ zboží definované v čl. 5 bodě 23 nařízení (EU) č. 952/2013“;

2)    Článek 4 se mění takto:

a)písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)celková hodnota každé zásilky zboží Unie přepravovaného neumským koridorem nepřesáhne 15 000 EUR nebo ekvivalent této částky v místní měně“;

b)v písmenu b) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)obsahují alespoň důkazy pomocí jakéhokoli způsobu uvedeného v článku 126 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446,“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda / předsedkyně

(1) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
(2) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
(4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
Top