EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017IP0099

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))

Úř. věst. C 298, 23.8.2018, p. 14–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 298/14


P8_TA(2017)0099

Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))

(2018/C 298/02)

Evropský parlament,

s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

s ohledem na protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

s ohledem na protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

s ohledem na články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie,

s ohledem na Pekingskou akční platformu,

s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata v roce 1979,

s ohledem na směrnici Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (1),

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (2),

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (3),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (4),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (5),

s ohledem na článek 7 nařízení (EU) č. 1305/2013 o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova,

s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o situaci žen ve venkovských oblastech EU (6),

s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech (7),

s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2015 o Iniciativě zelené zaměstnanosti: využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst“ (8),

s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě (9),

s ohledem na doporučení ohledně chovu a celosvětovém zabezpečení potravin, které dne 17. října 2016 vydal Výbor OSN pro celosvětové zajišťování potravin, zejména na doporučení týkající se rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen,

s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 k tématu: „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“ (10),

s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

s ohledem na společná jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0058/2017),

Multifunkčnost úloh žen ve venkovských oblastech

A.

vzhledem k tomu, že sociální a hospodářská situace a životní podmínky se v posledních desetiletích podstatně změnily a mezi jednotlivými členskými státy i v rámci těchto států se značně liší;

B.

vzhledem k tomu, že ženy významně přispívají k hospodářství venkova, a vzhledem k tomu, že díky inovacím a vzniku nových koncepcí umožňujících zemědělství získat novou dynamiku přinášejí ženám nové příležitosti diverzifikační opatření a koncepce multifunkčnosti, které představují nezbytný základ udržitelných strategií rozvoje, jež však dosud není ve všech oblastech plně využíván;

C.

vzhledem k tomu, že ženy jsou velmi často propagátorkami rozvoje doplňkových činností v zemědělském podniku nebo mimo něj, které přesahují odvětví zemědělské produkce, a mohou tak činnostem na venkově dodávat skutečnou přidanou hodnotu;

D.

vzhledem k tomu, že ženy žijící ve venkovských oblastech netvoří homogenní skupinu, jelikož jejich situace, zaměstnání, přínos společnosti a v konečném důsledku i jejich potřeby a zájmy se stát od státu i uvnitř členských států značně liší;

E.

vzhledem k tomu, že ženy se aktivně podílejí na zemědělské činnosti, podnikání a cestovním ruchu a hrají důležitou roli z hlediska zachovávání kulturních tradic venkovských oblastí, které mohou přispívat k budování nebo posilování regionální identity;

F.

vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hlavních zásad Evropské unie a jejích členských států a podpora této rovnosti jedním z jejích hlavních cílů; vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot EU, která je uznána jak ve Smlouvách, tak v Listině základních práv Evropské unie, a že EU si předsevzala uplatňování této hodnoty při všech svých činnostech; vzhledem k tomu, že důležitým nástrojem pro uplatňování této zásady v politikách, opatřeních a činnostech EU je začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, a tedy podpora rovnosti žen a mužů a boj proti diskriminaci, které by měly zvýšit aktivní zapojení žen na trhu práce a do ekonomických a sociálních činností; vzhledem k tomu, že tento nástroj se uplatňuje také v případě strukturálních a investičních fondů EU včetně EZFRV;

G.

vzhledem k tomu, že v EU s 28 členskými státy působí v zemědělství převážně rodinné podniky, neboť 76,5 % práce v zemědělství vykonávají majitelé podniku nebo členové jejich rodiny (11), a tyto podniky by tedy měly být podporovány a chráněny; vzhledem k tomu, že provozování rodinných zemědělských podniků podporuje mezigenerační solidaritu a sociální a environmentální odpovědnost, a přispívá tak k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí;

H.

vzhledem k tomu, že v souvislosti s rostoucí urbanizací má zásadní význam zachování aktivního, dynamického a prosperujícího obyvatelstva ve venkovských oblastech, obzvláště v oblastech s přírodními omezeními, neboť na něm závisí zachování životního prostředí a krajiny;

I.

vzhledem k tomu, že mezi hlavní příčiny vylidňování venkovských oblastí a odchodu žen z nich patří stárnutí populace spolu s upouštěním od zemědělské výroby a hospodářským úpadkem ve venkovských oblastech EU, což se negativně odráží nejen na trhu práce, ale také na sociální infrastruktuře; vzhledem k tomu, že této situaci lze zabránit pouze tehdy, přijmou-li evropské orgány a vlády veškerá možná opatření s cílem zajistit, aby jejich práce a práva byly více uznávány, a poskytnou-li venkovským oblastem služby, jež jsou nezbytné k dosažení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;

J.

vzhledem k tomu, že agroturistika, která zahrnuje poskytování zboží a služeb na venkově prostřednictvím rodinných a družstevních podniků, je podnikatelské odvětví, které přináší malá rizika, vytváří pracovní místa, umožňuje skloubení osobního a rodinného života s prací a motivuje venkovské obyvatelstvo, zejména ženy, k tomu, aby zůstávalo na venkově;

K.

vzhledem k tomu, že Evropskou unii zasáhla hospodářská krize, která tvrdě postihla mnoho venkovských oblastí a regionů; vzhledem k tomu, že důsledky této krize jsou stále ještě patrné a mladí lidé z venkovských oblastí se potýkají s velkou mírou nezaměstnanosti, chudobou a vylidňováním, které postihují zejména ženy; vzhledem k tomu, že ženy zakoušejí přímé dopady této krize při vedení svých zemědělských podniků a domácností;

L.

vzhledem k tomu, že z této situace vyplývají náročné úkoly pro společnou zemědělskou politiku (SZP), která by měla zaručit rozvoj venkovských oblastí a současně zvýšit jejich potenciál;

M.

vzhledem k tomu, že je třeba zachovat udržitelné a dynamické zemědělství jako hlavní hospodářskou, environmentální a sociální základnu venkovských oblastí, která přispívá k rozvoji venkova, udržitelné produkci potravin, biologické rozmanitosti a k vytváření pracovních míst;

N.

vzhledem k tomu, že je nutné zlepšit status drobných a rodinných zemědělských podniků coby primárních výrobců potravin a zachovat jejich činnost v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat, a to prostřednictvím podpory inovací a přiměřených finančních zdrojů a vhodných opatření na úrovni EU; vzhledem k tomu, že v letech 2005 až 2010 přestalo v EU fungovat 2,4 milionu zemědělských podniků, z nichž většinu provozovali drobní zemědělci či rodiny, což ve venkovských oblastech vedlo k nárůstu nezaměstnanosti;

O.

vzhledem k tomu, že podpora diverzifikačních opatření, rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a propagace profesních organizací producentů může přispět ke zvýšení odolnosti tohoto odvětví, které se potýká s problémem nekalých obchodních praktik a rostoucí volatility trhů;

P.

vzhledem k tomu, že je důležité podporovat a prosazovat zapojení žen do zemědělsko-potravinového hodnotového řetězce, jelikož jejich úloha se týká zejména produkce a zpracování;

Q.

vzhledem k tomu, že dostupnost celoživotního vzdělávání, možnost zhodnotit dovednosti získané v neformálním prostředí, možnost rekvalifikovat se a nabýt dovedností využitelných na dynamicky se rozvíjejícím trhu práce jsou nevyhnutelným předpokladem pro zvyšování zaměstnanosti žen ve venkovských oblastech;

R.

vzhledem k tomu, že družstva, vzájemné společnosti, sociální podniky a jiné alternativní modely podnikání v sobě skrývají obrovský potenciál, pokud jde o stimulaci udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění a posílení ekonomického postavení žen ve venkovských oblastech a v zemědělství;

S.

vzhledem k tomu, že zapojení žen a dívek do vzdělávání a celoživotního učení, zejména ve vědách, technologiích, inženýrství a matematice (STEM), a jejich zapojení do podnikání je nezbytné, chceme-li v zemědělství a produkci potravin, ale i v cestovním ruchu a jiných odvětvích dosáhnout rovnosti mezi ženami a muži;

Náročné úkoly žen ve venkovských oblastech

T.

vzhledem k tomu, že ženy představují ve venkovských oblastech EU o něco méně než 50 % celkové populace v produktivním věku, ale přibližně pouze 45 % celkové ekonomicky aktivní populace; vzhledem k tomu, že mnohé nejsou nikdy zařazeny do evidence nezaměstnaných ani nefigurují ve statistikách nezaměstnanosti a neexistují žádné jednoznačné údaje o tom, kolik žen působí v zemědělství v roli majitelů nebo zaměstnanců;

U.

vzhledem k tomu, že v roce 2009 bylo v převážně venkovských oblastech EU zaměstnáno pouze 61 % žen ve věku 20 až 64 let (12); vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech je přístup žen z venkovských oblastí k zaměstnání omezený a jejich šance na získání pracovního místa v zemědělství jsou poměrně malé, a přesto stále plní významnou úlohu z hlediska rozvoje venkova a společenských struktur ve venkovských oblastech tím, že zajišťují příjem pro domácnost či zlepšují životní podmínky;

V.

vzhledem k tomu, že v roce 2014 odpracovaly ženy v zemědělství přibližně 35 % celkové pracovní doby, při čemž z 53,8 % pracovaly na částečný úvazek a ze 30,8 % na plný pracovní úvazek, a jejich přínos k zemědělské výrobě byl tedy významný; vzhledem k tomu, že činnost, kterou v zemědělských podnicích vykonávají manželky a jiné ženy patřící k rodinným příslušníkům, je často nezbytná a představuje skutečně „neviditelné“ práce, jež jsou podceňovány, neboť těmto ženám chybí jakýkoli profesní status, jež by zajišťoval uznání této práce a poskytoval ženám možnost zaregistrovat se u správy sociálního zabezpečení, což by zabránilo případné ztrátě nároků souvisejících např. s pracovní neschopností či mateřskou dovolenou a zajistilo ženám finanční nezávislost;

W.

vzhledem k tomu, že v některých členských státech jako Francie existují odlišná právní postavení pro manželky, které pravidelně pracují v zemědělském podniku (spolupracovník, zaměstnanec nebo vedoucí pracovník zemědělského podniku), což umožňuje rozšířit na ně řádnou sociální ochranu, aby byly pojištěny proti nepříznivým eventualitám ve svém osobním životě a práci;

X.

vzhledem k tomu, že ženy řídí v průměru pouze 30 % zemědělských podniků v EU; vzhledem k tomu, že přestože v odvětví zemědělství pracuje značný počet žen, je většina z nich zařazena do kategorie „manželka vlastníka“, přičemž jejich podíl v roce 2007 představoval 80,1 % všech manželek (13);

Y.

vzhledem k tomu, že majitel zemědělského podniku je osobou, jejíž jméno se uvádí v bankovních dokumentech a v souvislosti s dotacemi a nabytými právy, a také osobou, která podnik zastupuje v rámci sdružení a skupin; vzhledem k tomu, že nebýt vlastníkem zemědělského podniku znamená nemít žádná práva související s vlastnickým statusem (práva na jednotnou platbu, prémie na krávy bez tržní produkce mléka, práva na výsadbu vinic, příjem, atd.), a to staví zemědělkyně do zranitelného a znevýhodněného postavení;

Z.

vzhledem k tomu, že pokud má být ženám pracujícím v zemědělství umožněno, aby využívaly režimy podpory, je nezbytné, aby byly uznány jako majitelky či spolumajitelky; vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla podporovat, aby ženy vlastnily či spoluvlastnily zemědělské podniky, neboť díky tomu by se zlepšilo postavení žen na trhu práce, jejich sociální nároky a ekonomická nezávislost, čímž by se zajistila jejich větší viditelnost (a uznání jejich přínosu k hospodářství a generování příjmů) ve venkovských oblastech a zlepšil jejich přístup k půdě;

AA.

vzhledem k tomu, že je nutné, aby ženy ve venkovských oblastech více figurovaly v evropských, celostátních a regionálních statistikách, a tyto statistiky tak odrážely jejich situaci a úlohu, kterou hrají;

AB.

vzhledem k tomu, že lepší přístup mladých lidí a žen k půdě by posílil generační obměnu v zemědělství a podpořil hospodářský růst a sociální blahobyt;

AC.

vzhledem k tomu, že poskytování kvalitních a dostupných veřejných a soukromých služeb, včetně péče o děti, starší osoby a další závislé osoby včetně osob se zdravotním postižením, je důležité pro všechny obyvatele venkovských oblastí; vzhledem k tomu, že tyto služby jsou obzvláště významné pro zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zejména v případě žen, neboť ženy jsou mnohem více zapojeny do péče o děti, závislé osoby a starší rodinné příslušníky;

AD.

vzhledem k tomu, že ženy plní ve venkovských oblastech multifunkční úlohu, a tyto služby by jim proto umožnily pracovat a dále rozvíjet svou pracovní dráhu a současně zajistily spravedlivé rozdělení rodinných a pečovatelských povinností;

AE.

vzhledem k tomu, že základem pro zlepšování kvality života ve venkovských oblastech je dostupnost infrastruktury, jako je dopravní spojení, přístup k rychlému širokopásmovému internetu včetně mobilních datových služeb, dodávky energie a sociální, zdravotní a vzdělávací služby;

AF.

vzhledem k tomu, že širokopásmové pokrytí venkovských oblastí nadále zaostává za celostátním pokrytím celé EU-28; vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 98,4 % domácností ve venkovských oblastech pokryto alespoň jednou širokopásmovou technologií, ale pouze 27,8 % mělo přístup ke službám nové generace; vzhledem k tomu, že ne ve všech venkovských oblastech EU je plně rozvinuta digitální infrastruktura, která může významně přispět ke zlepšení přístupu k informacím a možnostem vzdělávání, sdílení informací a výměně osvědčených postupů mezi ženami ve venkovských oblastech a která může představovat klíčový prvek podpory nezbytné k udržení ženské populace v těchto oblastech;

AG.

vzhledem k tomu, že základním nástrojem pro prosazování hodnoty rovnosti je vzdělávání a že rovnost je třeba prosazovat všeobecně, nejen ve školách, ale i v rámci odborné přípravy a zejména v rámci odborné přípravy zaměřené na primární sektor;

AH.

vzhledem k tomu, že v případě zlepšení všeobecných podmínek ve venkovských oblastech se ženám v těchto oblastech dostane lepšího postavení;

AI.

vzhledem k tomu, že významný přínos žen k místnímu rozvoji a rozvoji venkova se nedostatečně odráží v jejich účasti na příslušných rozhodovacích procesech, a vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech jsou často nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích orgánech, jako jsou zemědělská družstva, odborové organizace a orgány místní samosprávy; vzhledem k tomu, že větší zastoupení žen v těchto orgánech je velmi důležité;

AJ.

vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech se potýkají také s rozdíly v platech a důchodech mezi muži a ženami, které se v některých členských státech prohlubují; vzhledem k tomu, že by proto měla být věnována větší pozornost vytvoření aktuálních statistik týkajících se zaměstnanosti žen ve venkovských oblastech a jejich pracovních a životních podmínek;

AK.

vzhledem k tomu, že tematické podprogramy zaměřené na ženy ve venkovských oblastech nebyly dosud vytvořeny a počet žen využívajících nástrojů, které byly do roku 2014 k dispozici v rámci programů rozvoje venkova, byl politováníhodně nízký; vzhledem k tomu, že z 6,1 milionu účastníků opatření v oblasti odborné přípravy bylo jen 28 % žen; vzhledem k tomu, že ženy tvořily pouze 19 % příjemců fyzických investic na modernizaci zemědělských podniků a 33 % příjemců opatření na diverzifikaci; vzhledem k tomu, že pokud jde o pracovní místa vytvořená díky opatřením v rámci osy 3 (diverzifikace ekonomiky venkovských oblastí), bylo mezi příjemci jen 38 % žen;

1.

zdůrazňuje aktivní roli, již ženy ve venkovských oblastech hrají a uznává jejich přínos, který z hlediska ekonomiky těchto oblastí vytvářejí jako podnikatelky, vedoucí rodinných podniků a propagátorky udržitelného rozvoje; zastává názor, že podnikání žen představuje ze sociálního a hospodářského hlediska a z hlediska životního prostředí pro venkovské oblasti hlavní oporu udržitelného rozvoje, a mělo by proto být v rámci strategií rozvoje venkova prosazováno, povzbuzováno a podporováno, a to zejména prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy, prosazováním vlastnictví žen a podnikatelských sítí, zlepšováním přístupu k investicím a úvěrům, podporou zastoupení žen v řídicích orgánech a také vytvářením příležitostí potřebných k podpoře mladých, samostatně výdělečně činných žen či žen zaměstnaných na částečný úvazek a často nedostatečně platově ohodnocených žen;

2.

vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy podporovala úspěšné sladění pracovního a rodinného života, vytváření nových pracovních příležitostí a lepší kvalitu života ve venkovských oblastech a povzbuzovala ženy k tomu, aby realizovaly své vlastní projekty;

3.

vítá skutečnost, že jsou ženy ve venkovských oblastech podporovány formou iniciativ zaměřených na jejich společenské ocenění a vytváření společenských sítí; zdůrazňuje zejména zásadní úlohu žen v malých nebo rodinných zemědělských podnicích, které představují ve venkovských oblastech hlavní socioekonomickou jednotku, která se stará o produkci potravin, zachovávání tradičních znalostí, dovedností a regionálních identit a o ochranu životního prostředí; zastává názor, že ženy v zemědělství musí hrát významnou úlohu při zajištění stálé existence malých a rodinných zemědělských podniků a jejich vyhlídek do budoucna;

4.

zastává názor, že zlepšení možností pracovního uplatnění si vzhledem k odlišné úloze, odlišným povoláním a situaci žen ve venkovských oblastech žádá konkrétním podmínkám přizpůsobenou pomoc a podporu zaměřenou na potřeby a zájmy těchto žen;

5.

vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci svých budoucích politik rozvoje venkova přednostně podporovaly, stimulovaly, usnadňovaly a prosazovaly přístup žen ve venkovských oblastech na pracovní trh a aby v této souvislosti vymezily cíle týkající se stálého placeného zaměstnání; vyzývá také členské státy, aby do svých programů rozvoje venkova zahrnuly strategie, které se zaměří zvláště na přínos žen k dosažení cílů vytyčených strategií Evropa 2020;

6.

konstatuje, že účast žen na pracovním trhu ve venkovských oblastech zahrnuje širokou škálu pracovních pozic, které sahají mimo běžné zemědělství, a zdůrazňuje v této souvislosti, že ženy ve venkovských oblastech mohou být hybatelkami změn vedoucích k přechodu k udržitelnému a ekologickému zemědělství a že mohou hrát významnou úlohu při vytváření zelených pracovních míst;

7.

vyzývá členské státy, aby účelněji využívaly evropský nástroj mikrofinancování Progress a zvyšovaly informovanost o něm, přijímaly zvláštní opatření v rámci EZFRV ve prospěch zaměstnávání žen, prosazovaly a zdokonalovaly různé druhy pracovních úvazků určených pro ženy a braly při tom v potaz specifické podmínky venkovských oblastí, přinášely rozdílné druhy pobídek s cílem podpořit udržitelnost a rozvoj začínajících podniků a malých a středních podniků a zavedly iniciativy pro vytváření nových a udržení stávajících pracovních míst v zemědělství, aby se tak tato místa stala pro mladé ženy lákavější;

8.

vyzývá členské státy, aby pravidelně monitorovaly situaci žen ve venkovských oblastech a v co nejširší možné míře využívaly zvláštních nástrojů a stávajících opatření v rámci SZP, aby se zvýšil počet žen mezi příjemci, a tím se zlepšila jejich situace;

9.

doporučuje Komisi, aby při budoucí reformě SZP zachovala a vylepšila tematické podprogramy zaměřené na ženy ve venkovských oblastech a postavila tyto programy mimo jiné na uvádění produktů na trh a jejich přímém prodeji a šíření na místní a regionální úrovni, jelikož mohou hrát roli při vytváření pracovních příležitostí pro ženy ve venkovských oblastech;

10.

poukazuje na skutečnost, že dosažení rovnosti žen a mužů je jedním z ústředních cílů EU a jejích členských států, a žádá Komisi a Radu, aby zajistily, aby byla rovnost žen a mužů začleňována do všech programů, akcí a iniciativ EU, a vyzývá proto k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do SZP a politik soudržnosti ve venkovských oblastech; navrhuje, aby byly prostřednictvím EZFRV učiněny nové účelné kroky zaměřené na povzbuzování žen ve venkovských oblastech k účasti na pracovním trhu;

11.

doufá, že lepší porozumění situace žen ve venkovských oblastech umožní ve střednědobém výhledu vypracovat evropskou chartu pro zemědělkyně, která tento koncept bude definovat a identifikovat přímé a nepřímé formy diskriminace žen ve venkovských oblastech a opatření pozitivní diskriminace na jejich odstranění;

12.

vybízí členské státy, aby s ohledem na podmíněnost mezi rovností žen a mužů jakožto povinností a ústředním cílem, který si EU a její členské státy vytyčily, a zásadou nediskriminace dosáhly lepší součinnosti při využívání nástrojů dostupných v rámci EZFRV, iniciativy Leader+, programu Horizont 2020 a Evropského sociálního fondu s cílem vytvářet lepší životní a pracovní podmínky ve venkovských oblastech, aby prováděly zvláštní cílené politiky zaměřené na sociální a hospodářské začleňování a posílení postavení žen a dívek, zejména pokud jde o zranitelné a přehlížené skupiny, a aby zvyšovaly povědomí o všech možnostech, které se ženám v těchto oblastech podle stávajících právních předpisů nabízejí;

13.

zdůrazňuje, že je důležité navrhnout konkrétní opatření na podporu odborné přípravy a zaměstnání a ochranu práv nejzranitelnějších skupin žen se zvláštními potřebami, jako jsou např. ženy se zdravotním postižením, migrující ženy včetně sezónních migrantek, uprchlic a příslušnic menšin, obětí násilí páchaného na základě pohlaví, žen s nízkou úrovní vzdělání či bez vzdělání, matek samoživitelek atd.;

14.

poukazuje na zásadní úlohu, kterou ženy obvykle plní v rámci provozování účetnictví v rodinných zemědělských podnicích, a poukazuje v této souvislosti na nedostatečnou podporu ve formě poradenství v případech, kdy se podnikům finančně nedaří;

15.

vyzývá členské státy, aby zajistily plné uznání zapojení žen do vedení zemědělských podniků a aby zároveň podporovaly a usnadňovaly možnost žen vlastnit nebo spoluvlastnit zemědělský podnik;

16.

naléhavě vyzývá členské státy k prosazování opatření informační a technické podpory a k výměně osvědčených postupů mezi členskými státy v oblasti zavedení profesního statusu pro manželky, které pomáhají s podnikáním v oblasti zemědělství, aby tak mohly uplatňovat svá individuální práva, zejména na mateřskou dovolenou, sociální zabezpečení v případě pracovního úrazu, přístup k odborné přípravě a práva na pobírání starobního důchodu;

17.

vyzývá evropské orgány, aby zjednodušily předpisy SZP takovým způsobem, který by umožňoval rovnoměrné rozdělení pomoci, čímž by se zaručila podpora i pro malé zemědělské podniky;

18.

zdůrazňuje význam, jaký má podpora účasti žen na přijímání rozhodnutí ve venkovských oblastech prostřednictvím odborné přípravy zaměřené na podporu zapojování žen do oblastí a odvětví, v nichž nejsou dostatečně zastoupeny, a také pomocí informačních kampaní poukazujících na význam aktivní účasti žen v družstvech, a to jak ve funkci společníků, tak i na řídicích místech;

19.

vybízí členské státy, aby prosazovaly rovnost žen a mužů v různých řídících a zastupitelských orgánech v zájmu posílení rovného zastoupení a rovných pravomocí, většího zastoupení žen v pracovních skupinách pro rozvoj venkova, monitorovacích výborech a všech druzích zemědělských organizací, sdružení a veřejných institucí, aby se tak v rámci přijímání rozhodnutí zohledňovaly jak názory žen, tak i názory mužů, a aby tak byly ženy povzbuzeny k zapojení se do místních akčních skupin a do rozvoje místních partnerství v rámci programu Leader;

20.

žádá o podporu ze strany organizací žen a zemědělců, které musí hrát významnou úlohu při stimulování a podněcování nových programů rozvoje a diverzifikace;

21.

vyzývá členské státy, aby plně uplatňovaly stávající legislativní akty týkající se rovného zacházení se ženami a muži, mimo jiné i v oblasti sociálního zabezpečení a mateřské a rodičovské dovolené; vybízí členské státy, aby zdokonalily právní předpisy týkající se rovnosti žen a mužů na pracovním trhu a aby zajistily sociální zabezpečení pro muže i ženy pracující ve venkovských oblastech;

22.

vyzývá Komisi, aby monitorovala provádění stávajících legislativních aktů s cílem reagovat na problémy a případy nerovného zacházení, jimž musí čelit ženy, které žijí a pracují ve venkovských oblastech;

23.

upozorňuje na to, že je nutné na evropské a vnitrostátní úrovni přijmout účinná opatření ke snížení stávajících rozdílů v odměňování žen a mužů a ve výši jejich důchodů; vybízí Komisi, členské státy a příslušné regionální orgány, aby se zamyslely nad vícerozměrnou povahou rozdílů v důchodech, které dostávají ženy a muži, a aby zároveň v rámci strategie EU pro rozvoj venkova vypracovaly konkrétní politická opatření, neboť k větším rozdílům v důchodech mohou vést nejrůznější faktory, včetně rozdílů v zaměstnání a odměňování, přerušení kariéry, práce na částečný úvazek, neformální práce vykonávaná ženami, které vypomáhají v podnicích svých manželů, koncepce důchodových systémů a nižších odvodů;

24.

dále vybízí členské státy, aby zejména zaručily poskytování důstojných důchodů, včetně zamýšleného vnitrostátního minimálního důchodu, s cílem pomoci ženám ve venkovských oblastech udržet jejich ekonomickou nezávislost poté, co dosáhnou důchodového věku;

25.

zdůrazňuje se, že politiky EU týkající se životních podmínek žen ve venkovských oblastech musí také zohlednit životní a pracovní podmínky žen zaměstnaných v zemědělských podnicích jako sezónní zemědělské pracovnice, zejména pokud jde o nutnost poskytnout jim sociální ochranu, zdravotní pojištění a zdravotní péči; zdůrazňuje, že je třeba uznat přidanou hodnotu práce, kterou tyto ženy odvádějí;

26.

naléhavě vyzývá členské státy, aby posilovaly úlohu sociálních partnerů a organizací sociálního zabezpečení, které působí vedle oficiálních orgánů, v rámci monitorování souladu s právními předpisy v oblasti zaměstnanosti a s opatřeními proti nehlášené práci a v rámci sledování dodržování sociálních práv a bezpečnostních norem s cílem podpořit sociální a ekonomickou integraci pracujících žen jako celku, včetně migrantů, sezónních pracovníků a uprchlíků z řad žen;

27.

vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby na úrovni členských států vytvořily informační databáze a sítě s cílem vést záznamy o hospodářské a sociální situaci žen ve venkovských oblastech a jejich přínosu pro společnost a také zvýšit informovanost o této situaci;

28.

vyzývá proto Komisi a členské státy, aby přezkoumaly své statistické plány s cílem začlenit do těchto plánů mechanismy, jež budou měřit celkový příspěvek žen k příjmu a hospodářství venkovských oblastí a rozdělí, bude-li to možné, ukazatele podle pohlaví, a aby optimalizovaly využívání dostupných údajů o hospodářské a sociální situaci žen ve venkovských oblastech a o jejich zapojení do činností vykonávaných v zájmu účelnějšího navrhování opatření v rámci politik;

29.

vyzývá Komisi, aby zdokonalila pravidelné monitorování SZP, shromažďování údajů a hodnotící ukazatele s cílem určit role žen v zemědělství a jejich zapojení do „neviditelné“ práce;

30.

zdůrazňuje, že je třeba věnovat více pozornosti vytváření aktuálních statistik týkajících se půdy ve vlastnictví žen;

31.

vyzývá Komisi, členské státy a příslušné místní a regionální orgány, aby poskytovaly nejen odpovídající informační materiály o možnostech podpory specificky zaměřené na ženy pracující v zemědělství a ženy ve venkovských oblastech, ale aby také umožnily plný přístup ke vzdělání a odborné přípravě v oblasti zemědělství a všech souvisejících odvětvích, včetně postgraduálního vzdělávání a specializovaných kurzů pro podnikatele a zemědělské producenty, čímž ženy získají dovednosti a znalosti v oblasti podnikatelské činnosti a přístup k financování a mikrofinancování potřebnému k zahájení a upevnění podnikatelské činnosti a umožní se jim, aby se zapojily do široké škály výrobních činností ve venkovských oblastech a posílily svou konkurenceschopnost v zemědělských a venkovských oblastech, a to také v rámci odvětví cestovního ruchu ve venkovských oblastech napojeného na odvětví komerčního zemědělství;

32.

vyzývá k poskytování rozsáhlého poradenství ohledně diverzifikace profesí a podnikání a také k přijetí opatření k posílení ekonomického postavení žen, propagaci družstev, vzájemných společností, sociálních podniků a alternativních modelů podnikání a rovněž ke zlepšení podnikatelského uvažování žen a jejich dovedností;

33.

připomíná v této souvislosti, že nová agenda dovedností předložená Komisí představuje pro členské státy příležitost lépe určovat a uznávat dovednosti získané mimo formální vzdělávání a odbornou přípravu s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a riziku chudoby;

34.

vyzývá k podpoře zapojení žen s vyšší kvalifikací do zemědělství, chovu hospodářských zvířat a lesnictví, což lze usnadnit pomocí programů odborné přípravy zaměřených na rozvoj činností souvisejících s poskytováním poradenských služeb pro zemědělské podniky a s inovacemi;

35.

doporučuje, aby se do vzdělávacích programů specializované odborné přípravy v oblasti zemědělství postupně zaváděly moduly týkající se rovnosti, aby se k nim přihlíželo při vypracovávání učebních materiálů, aby se podporovaly veřejné kampaně zaměřené na rovnost ve venkovských oblastech a aby se na školách v těchto oblastech kladl na význam rovnosti důraz;

36.

zdůrazňuje, že je důležité poskytovat ženám poradenství a podporu s cílem umožnit jim vykonávat zemědělskou činnost a další inovativní funkce ve venkovských oblastech;

37.

zdůrazňuje důležitost propagace a podpory organizací žen žijících ve venkovských oblastech, včetně podněcování činnosti sítí, center, databank a sdružení jako klíčových prvků sociálního, hospodářského a kulturního rozvoje, neboť vytvářejí sítě a kanály pro šíření informací, vzdělávání a vytváření pracovních míst, snaží se o zintenzivnění výměny zkušeností a osvědčených postupů na všech úrovních a prosazují vyšší informovanost o sociální a hospodářské situaci žen ve venkovských oblastech; povzbuzuje podnikatelské iniciativy, sdružení, družstva a organizace zastupující ženy;

38.

vyzývá regionální subjekty, aby s využitím financování z druhého pilíře prováděly programy zaměřené na zvyšování informovanosti s cílem zdůrazňovat genderovou neutralitu ve všech povoláních a překonávat přetrvávající vysoce tradiční rozdělení úloh v zemědělství;

39.

vyzývá členské státy, aby ženám umožnily spravedlivý přístup k půdě, zajistily jejich vlastnická a dědická práva a zjednodušily jejich přístup k úvěrům s cílem povzbudit je k usazování ve venkovských oblastech a k zastávání jejich úlohy v zemědělském odvětví; vybízí dále členské státy, aby se zabývaly problémem zabírání a koncentrace půdy na úrovni EU;

40.

vítá nové modely zemědělských úvěrů, které byly umožněny díky úzké spolupráci mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, a doporučuje, aby členské státy uplatňovaly tyto modely v co největší možné míře;

41.

vyzývá členské státy a regionální a místní správní orgány, aby poskytovaly cenově dostupné a kvalitní zařízení a veřejné i soukromé služby pro každodenní život ve venkovských oblastech, a to především v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a péče; poznamenává, že tato zařízení a služby by měly zahrnovat venkovskou infrastrukturu péče o děti, zdravotnické služby, vzdělávací zařízení, domovy pro seniory a osoby závislé na poskytování péče, náhradní služby pro případ nemoci a těhotenství a také kulturní zařízení;

42.

zdůrazňuje význam poskytování nových příležitostí placeného zaměstnání, zvláště pro ženy, s cílem zachovat venkovské komunity při současném vytváření podmínek pro uspokojivé vyvážení pracovního a soukromého života;

43.

naléhavě žádá členské státy a regionální orgány, aby využívaly strukturální fondy a Fond soudržnosti k rozšíření a zdokonalení dopravní infrastruktury a k poskytování spolehlivých dodávek energie, spolehlivé vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury a služeb ve venkovských oblastech; zdůrazňuje důležitost digitálního rozvoje ve venkovských oblastech a rozvoje komplexního přístupu („digitální vesnice“);

44.

vyzývá Komisi, aby uznala význam rozšíření digitální agendy na venkovské oblasti, neboť digitální rozvoj může významným způsobem přispět k vytváření pracovních míst, usnadnění zahájení samostatně výdělečné činnosti, posílení konkurenceschopnosti a k dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;

45.

vybízí místní a vnitrostátní orgány a další instituce k tomu, aby zaručily základní lidská práva migrantů a sezónních pracovníků a jejich rodinných příslušníků, zejména pokud jde o ženy a zvláště zranitelné osoby, a aby podpořily jejich integraci do místní komunity;

46.

upozorňuje na nerovnost v přístupu k péči o děti v městských a venkovských oblastech a také na regionální rozdíly v provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti;

47.

odsuzuje všechny formy násilí páchaného na ženách a konstatuje, že poskytování pomoci obětem hraje zásadní úlohu; vyzývá proto členské státy a regionální a místní orgány, aby vyslaly jasný signál nulové tolerance vůči násilí páchanému na ženách a zavedly politiky a nabízely služby uzpůsobené podmínkám ve venkovských oblastech s cílem předcházet násilí páchanému na ženách a bojovat proti němu, čímž se zaručí přístup obětí k pomoci;

48.

vyzývá proto členské státy a regionální a místní orgány, aby zajistily, aby obětem násilí páchaného na ženách, které žijí ve venkovských a odlehlých oblastech, nebyl odepřen rovný přístup k pomoci, a opětovně vyzývá EU a její členské státy, aby co nejdříve ratifikovaly Istanbulskou úmluvu;

49.

opětovně vyzývá Komisi, aby předložila návrh směrnice EU o boji proti násilí páchanému na ženách;

50.

zdůrazňuje, že venkovské oblasti členských států zastávají zásadní hospodářskou a bezpečnostní úlohu v naší moderní společnosti, v níž více než 12 milionů zemědělců zajišťuje dostatečné množství zdravých a bezpečných potravin pro půl miliardy spotřebitelů v celé Evropské unii; zdůrazňuje zásadní význam toho, aby bylo zachováno dynamické fungování těchto komunit, čehož se docílí podporováním žen a rodin k tomu, aby v těchto oblastech zůstávaly;

51.

vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby zaručily stabilní a odpovídajícím způsobem financovanou SZP, která bude sloužit evropským zemědělcům a spotřebitelům, podporovat rozvoj venkova, zmírňovat dopady změny klimatu a chránit a vylepšovat životní prostředí, přičemž zaručí vysoce kvalitní a bezpečné dodávky potravin a bude vytvářet více pracovních míst;

52.

konstatuje, že ve venkovských oblastech se často nachází přírodní a kulturní dědictví, které je spolu s udržitelným cestovním ruchem a vzděláváním s ohledem na životní prostředí nutné chránit a rozvíjet;

53.

zdůrazňuje význam multifunkčnosti jako konceptu, jenž zahrnuje další činnosti odehrávající se v hospodářské, sociální a kulturní oblasti a oblasti životního prostředí ve venkovském prostředí, které doplňují zemědělskou produkci a vytvářejí pracovní místa především pro ženy; vybízí proto členské státy, aby podporovaly opatření zaměřená na diverzifikaci činností, jako je přímý prodej výrobků, sociální služby, pečovatelské služby a agroturistika; domnívá se, že vzhledem k rostoucímu zájmu o tento druh cestovního ruchu by měla být v tomto odvětví vytvořena podnikatelská síť a sdíleny osvědčené postupy;

54.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)  Úř. věst. L 6, 10.1.1979, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(5)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(6)  Úř. věst. C 66 E, 20.3.2009, s. 23.

(7)  Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 13.

(8)  Přijaté texty, P8_TA(2015)0264.

(9)  Přijaté texty, P8_TA(2015)0290.

(10)  Přijaté texty, P8_TA(2016)0427.

(11)  Na základě statistického zjišťování Eurostatu ohledně struktury zemědělských podniků.

(12)  Evropská komise (2011), „Zemědělství a rozvoj venkova. Krátké zprávy týkající se zemědělské ekonomiky EU. Venkovské oblasti a strategie Evropa 2020 – zaměstnanost“, zpráva č. 5 – listopad 2011.

(13)  Evropská komise (2012), „Krátké zprávy týkající se zemědělské ekonomiky. Ženy v zemědělství a ve venkovských oblastech EU: tvrdá práce, nízký profil“, zpráva č. 7 – červen 2012.


Top