Help Print this page 

Document 52017DC0172

Title and reference
ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

COM/2017/0172 final
Multilingual display
Text

V Bruselu dne 18.4.2017

COM(2017) 172 final

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)


ZPRÁVA KOMISE

EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

1. ÚVOD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 1 (směrnice o OEEZ) stanoví pravidla týkající se nakládání s OEEZ s cílem přispět k udržitelné výrobě a spotřebě především předcházením vzniku OEEZ a dále jejich opětovným použitím, recyklací a dalšími formami jejich využívání ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění a podílet se na účinném využívání zdrojů a opětovném získávání hodnotných druhotných surovin.

Směrnice o OEEZ Komisi svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v článku 20, s cílem:

stanovit přechodnou úpravu pro vyřešení potíží, s nimiž se členské státy potýkají při plnění úrovní sběru OEEZ stanovených v této směrnici, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 4,

případné změny přílohy VII týkající se požadavků selektivního zpracování s cílem zavést jiné technologie zpracování, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 4,

stanovit kritéria pro posuzování rovnocenných podmínek pro zpracování OEEZ mimo území EU, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 3,

přizpůsobení čl. 16 odst. 5 a příloh IV, VII, VIII a IX věděckému a technickému pokroku, jak je uvedeno v článku 19.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Tato zpráva je vyžadována na základě čl. 20 odst. 2 směrnice o OEEZ. Podle tohoto článku má Komise pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci na dobu pěti let ode dne 13. srpna 2012. Dále je Komise povinna vypracovat zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto období pěti let. V souladu s čl. 20 odst. 2 se přenesení pravomoci automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.3. VÝKON PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Během období, na které se vztahuje tato zpráva, Komise z níže uvedených důvodů přenesené pravomoci nevyužila.

3.1 Přechodná úprava pro vyřešení potíží, s nimiž se členské státy potýkají při plnění úrovní sběru stanovených v čl. 7 odst. 4 směrnice

Ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice o OEEZ je stanovena minimální roční úroveň sběru 45 % průměrné hmotnosti elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) uvedených na trh v každém členském státě v předchozích třech letech, která se uplatňuje od roku 2016. Jako druhý krok se od roku 2019 uplatní úroveň sběru 65 % průměrné hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh v každém členském státě v předchozích třech letech nebo úroveň sběru ve výši 85 % hmotnosti produkce OEEZ v každém členském státě. Ustanovení čl. 7 odst. 3 stanoví, že některé členské státy 2 se mohou od tohoto požadavku odchýlit. Česká republika, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko využily této odchylky.

Navíc čl. 7 odst. 4 směrnice o OEEZ vytváří možnost přechodné úpravy pro vyřešení potíží, s nimiž se členský stát potýká při plnění těchto úrovní sběru. Za účelem posouzení otázek, které mohou vyvstat členským státům při plnění cílů sběru, Komise využila služeb nezávislých poradců, kteří přezkoumali příslušné statistické údaje, literaturu a technické informace, a provedla konzultace, včetně pracovního setkání, s hlavními zúčastněnými stranami (členské státy, průmyslová sdružení, systémy rozšířené odpovědnosti výrobců, nevládní organizace a nezávislí odborníci) ( 3 ).

Z průzkumu vyplynulo, že hlavním problémem, kterému členské státy čelí, je vysoká úroveň sběru, která není zohledněna ve statistikách o sběru OEEZ, zejména pokud sběr probíhá mimo rámec systémů rozšířené odpovědnosti výrobců nebo pokud s OEEZ nenakládají subjekty oprávněné k recyklaci OEEZ. To je umocněno nedostatečným prosazováním práva ze strany členských států a jejich omezenou monitorovací kapacitou. Bylo zjištěno, že překážky pro dosažení cílů představují rovněž velké a různorodé skupiny aktérů zapojených do různých činností nakládání s OEEZ, dosud omezená informovanost veřejnosti a nedostatečná infrastruktura pro sběr.

Analýza dospěla k závěru, že cíl sběru pro rok 2019 je ambiciózní, ale proveditelný, pokud členské státy učiní více pro to, aby postupně odstranily zjištěné problémy. To dokládá pokrok, jehož dosáhly některé členské státy, které již dosáhly vysoké úrovně sběru.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že neexistují žádné důvody, v podobě zvláštních okolnosti, které by vyžadovaly přijetí aktu v přenesené pravomoci s přechodnou úpravu pro vyřešení potíží, s nimiž se členské státy potýkají při plnění úrovní sběru stanovených ve směrnici o OEEZ.

Komise bude členským státům poskytovat podporu a poradenství s cílem pomoci jim řešit případné obtíže při dosahování jejich cílů prostřednictvím cílené iniciativy týkající se podpory dodržování právních předpisů. Iniciativa se zahajuje souběžně s touto zprávou a bude zaměřena na klíčové požadavky směrnice o OEEZ.

3.2 Změna přílohy VII, čl. 8 odst. 4

Příloha VII se týká selektivního zpracování materiálů a konstrukčních částí OEEZ.

Ustanovení čl. 8 odst. 4 směrnice o OEEZ zmocňuje Komisi změnit přílohu VII s cílem zavést jiné technologie zpracování, které zajišťují přinejmenším stejnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Během období, na které se vztahuje tato zpráva, Komise neobdržela informace, které by podpořily změnu přílohy VII.

Lhůta pro provedení této směrnice do vnitrostátního práva uplynula 14. února 2014, avšak většina členských států ji provedla s určitým zpožděním a ve skutečnosti je rok 2016 prvním rokem provádění ve všech 28 členských státech. Vzhledem k těmto okolnostem nebyla změna přílohy VII dosud považována za nutnou, a nebyly přijaty žádné související akty v přenesené pravomoci.

3.3 Kritéria pro posuzování rovných podmínek pro zpracování OEEZ, které probíhá mimo území EU, čl. 10 odst. 3

V souladu s čl. 10 odst. 2 směrnice o OEEZ se OEEZ vyvážená z EU započítají do plnění povinností a cílů stanovených v článku 11 této směrnice pouze tehdy, pokud vývozce může v souladu s nařízeními (ES) č. 1013/2006 a (ES) č. 1418/2007 o přepravě odpadů prokázat, že zpracování bylo prováděno za podmínek, které jsou rovnocenné požadavkům této směrnice. Podle čl. 10 odst. 3 směrnice musí Komise přijmout do 14. února 2014 akty v přenesené pravomoci, pokud jde o podrobná pravidla doplňující pravidla obsažená v čl. 10 odst. 2, zejména kritéria pro posuzování rovnocenných podmínek pro zpracování OEEZ mimo území EU.

Za účelem přípravy těchto aktů v přenesené pravomoci Komise provedla studii 4 s cílem určit a porovnat možné alternativy pro posouzení a zdokumentování rovnocenných podmínek pro zpracování, a poskytnout doporučení ohledně nejlepších dostupných možností politiky. Součástí této studie byla konzultace zúčastněných stran.

Navíc v souvislosti s požadavkem čl. 8 odst. 5 směrnice, který se týká náležitého zpracování, Komise požádala evropské normalizační organizace, aby vypracovaly evropské normy pro zpracování OEEZ, včetně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití, a to s ohledem na stav techniky ( 5 ). Očekává se, že tyto normy pomohou příslušným hospodářským subjektům v EU dodržovat směrnicí o OEEZ a subjektům mimo EU zajistit, že zpracování OEEZ probíhá za podmínek rovnocenných s podmínkami uplatňovanými v EU. Tyto normy nyní vypracovává výbor CENELEC a očekává se, že budou dokončeny do konce roku 2017.

Na základě provedené analýzy a s ohledem na probíhající práce na vypracování evropských norem pro zpracování OEEZ Komise provedla konzultace se skupinou odborníků pro akty v přenesené pravomoci podle směrnice, o nichž informovala Radu a Parlament. V důsledku těchto konzultací se pokládalo za nezbytné počkat na dokončení norem pro zpracování OEEZ, a to vzhledem ke vztahu mezi normami a definicí kritérií pro posuzování rovných podmínek pro zpracování OEEZ vyvážených z EU.

Proto během období, na které se vztahuje tato zpráva, nebyla Komise schopna přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 10 odst. 3, ačkoli to v kontextu politik EU v oblasti životního prostředí, surovin a oběhového hospodářství zůstává prioritou.

3.4 Přizpůsobení čl. 16 odst. 5 a příloh IV, VII, VIII a IX vědeckému a technickému pokroku, článek 19

Ustanovení čl. 16 odst. 5 směrnice o OEEZ se týká povinností členských států, pokud jde o podávání zpráv. Příloha IV uvádí nevyčerpávající seznam EEZ, které spadají do kategorií EEZ. Příloha VII se týká selektivního zpracování materiálů a konstrukčních částí OEEZ. Příloha VIII stanoví technické požadavky na místa pro skladování a zpracování OEEZ a příloha IX uvádí symbol pro označení EEZ.

Během období, na které se vztahuje tato zpráva, nenastala příležitost pro přizpůsobení čl. 16 odst. 5 a výše uvedených příloh vědeckému a technickému pokroku a Komise nepřijala žádné příslušné akty v přenesené pravomoci, ačkoli to je i nadále jedna z možností.

Jako součást balíčku týkajícího se oběhového hospodářství Komise navrhla( 6 ) pozměnit čl. 16 odst. 5 s cílem zjednodušit povinnosti členských států týkající se podávání zpráv a zlepšit kvalitu údajů.

4. ZÁVĚR

V minulých pěti letech Komise neuplatnila své přenesené pravomoci svěřené podle směrnice 2012/19/EU, a to z důvodů uvedených v této zprávě. Z výše uvedených důvodů tak může učinit v budoucnu.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tuto zprávu vzaly na vědomí.

(1)

 Úř. věst. L 197, 24.7.2011, s. 38.

(2)

 Bulharsko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

(3)

 „Study on collection rates of WEEE“ (Studie o úrovních sběru OEEZ):  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

 Studie „Equivalent conditions for waste electrical and electronic equipment (WEEE) recycling operations taking place outside the European Union“(Rovnocenné podmínky pro postupy recyklaceelektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) probíhající mimo Evropskou unii) http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Mandát M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (COM(2015) 593 final).

Top