Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AR1528

Stanovisko Evropského výboru regionů Územní klasifikace a typologie

OJ C 342, 12.10.2017, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 342/74


Stanovisko Evropského výboru regionů Územní klasifikace a typologie

(2017/C 342/11)

Zpravodaj:

Mieczysław Struk (PL/ELS), maršálek Pomořanského vojvodství

Odkaz:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet)

COM(2016) 788 final

I.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

COM(2016) 788 final

Článek 1

Změnit odstavec 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Článek 1

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1059/2003 se mění takto:

Nařízení (ES) č. 1059/2003 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

„Článek 1

Předmět

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví společnou statistickou klasifikaci územních jednotek (dále jen ‚NUTS‘), aby se umožnil sběr, sestavování a šíření harmonizovaných statistik na různých územních úrovních EU.

1.   Toto nařízení stanoví společnou statistickou klasifikaci územních jednotek (dále jen ‚NUTS‘), aby se umožnil sběr, sestavování a šíření harmonizovaných statistik na různých územních úrovních EU.

2.   Klasifikace NUTS je uvedena v příloze I.

2.   Klasifikace NUTS je uvedena v příloze I.

3.   Klasifikaci NUTS doplňují místní správní jednotky (LAU) uvedené v článku 4.

3.   Klasifikaci NUTS doplňují místní správní jednotky (LAU) uvedené v článku 4.

4.   Klasifikaci NUTS doplňují statistické souřadnicové sítě uvedené v článku 4a. Používají se k výpočtu územních typologií podle obyvatelstva.

4.   Klasifikaci NUTS doplňují statistické souřadnicové sítě uvedené v článku 4a. Používají se k výpočtu územních typologií podle rozmístění obyvatelstva a hustoty zalidnění .

5.   Územní typologie Unie uvedené v článku 4b doplňují klasifikaci NUTS tak, že územním jednotkám přiřazují typy.“

5.   Územní typologie Unie uvedené v článku 4b doplňují klasifikaci NUTS tak, že územním jednotkám přiřazují typy.“

Odůvodnění

Přesnější formulace.

Pozměňovací návrh 2

COM(2016) 788 final

Článek 1

Změnit odstavec 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

5)   Vkládají se nové články 4a a 4b, které znějí:

5)   Vkládají se nové články 4a a 4b, které znějí:

(…)

(…)

Článek 4b

Článek 4b

Územní typologie Unie

Územní typologie Unie

(…)

(…)

3.   Na úrovni místních správních jednotek se stanoví tyto typologie:

3.   Na úrovni místních správních jednotek se stanoví tyto typologie:

a)

stupeň urbanizace (DEGURBA):

a)

stupeň urbanizace (DEGURBA):

 

„městské oblasti“:

 

„městské oblasti“,

 

„města“ nebo „hustě zalidněné oblasti“,

 

„hustě zalidněné oblasti“,

 

„města a předměstí“ nebo „středně zalidněné oblasti“,

 

„středně zalidněné oblasti“,

 

„venkovské oblasti“ nebo „řídce zalidněné oblasti“;

 

„řídce zalidněné oblasti“;

b)

funkční městské oblasti:

b)

funkční městské oblasti:

 

města “ a jejich „zóny dojíždění“;

 

městské oblasti “ a jejich „zóny dojíždění“;

c)

pobřežní oblasti:

c)

pobřežní oblasti:

 

„pobřežní oblasti“,

 

„pobřežní oblasti“,

 

„vnitrozemské oblasti“.

 

„vnitrozemské oblasti“.

Je-li v členském státě více než jedna správní úroveň místních správních jednotek, Komise (Eurostat) konzultuje členský stát ohledně určení správní úrovně místních správních jednotek, která se použije k přiřazení typologií.

Je-li v členském státě více než jedna správní úroveň místních správních jednotek, Komise (Eurostat) konzultuje členský stát ohledně určení správní úrovně místních správních jednotek, která se použije k přiřazení typologií.

4.   Na úrovni NUTS 3 budou zavedeny tyto typologie a označení:

4.   Na úrovni NUTS 3 budou zavedeny tyto typologie a označení:

a)

městsko-venkovská typologie:

a)

městsko-venkovská typologie:

 

„převážně městské regiony“,

 

„převážně městské regiony“,

 

„smíšené regiony“,

 

„smíšené regiony“,

 

„převážně venkovské regiony“,

 

„převážně venkovské regiony“,

b)

metropolitní typologie:

b)

metropolitní typologie:

 

„metropolitní regiony“,

 

„metropolitní regiony“,

 

„nemetropolitní regiony“;

 

„nemetropolitní regiony“;

c)

pobřežní typologie:

c)

pobřežní typologie:

 

„pobřežní regiony“,

 

„pobřežní regiony“,

 

„vnitrozemské regiony“.

 

„vnitrozemské regiony“;

 

d)

ostrovní typologie:

„ostrovní regiony“,

„neostrovní regiony“;

e)

horská typologie:

„horské regiony“,

„nehorské regiony“;

f)

hraniční typologie:

„příhraniční regiony“,

„nepříhraniční regiony“;

g)

typologie podle osídlenosti:

„řídce osídlené regiony“,

„regiony jiné než řídce osídlené“,

„stárnoucí regiony“,

„regiony jiné než stárnoucí“,

„vylidňující se regiony“,

„nevylidňující se regiony“;

h)

typologie podle okrajovosti:

„okrajové regiony“,

„jiné než okrajové regiony“ .

Odůvodnění

Území se specifickými (zeměpisnými, hospodářskými, sociálními a demografickými) charakteristikami budou moci využívat příslušných ukazatelů k podpoře provádění veřejných politik zabývajících se výzvami, jimž tyto oblasti čelí.

Pozměňovací návrh 3

COM(2016) 788 final

Článek 1

Změnit odstavec 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

5)   Vkládají se nové články 4a a 4b, které znějí:

5)   Vkládají se nové články 4a a 4b, které znějí:

(…)

(…)

Článek 4b

Článek 4b

Územní typologie Unie

Územní typologie Unie

(…)

(…)

5.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví jednotné podmínky harmonizovaného uplatňování typologií ve všech členských státech a na úrovni Unie. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 7.

5.   Komise po konzultaci s členskými státy a regiony stanoví jednotné podmínky harmonizovaného uplatňování typologií ve všech členských státech a na úrovni Unie.

 

6.     Typologie uvedené výše v odstavcích 3 a 4 by mohly být doplněny o nové, pokud členské státy či Výbor regionů shledají a Komise potvrdí, že pro to existují oprávněné důvody.

Odůvodnění

Území se specifickými (zeměpisnými, hospodářskými, sociálními a demografickými) charakteristikami budou moci využívat příslušných ukazatelů k podpoře provádění veřejných politik zabývajících se výzvami, jimž tyto oblasti čelí.

II.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ (VR),

1.

podtrhuje význam evropských regionálních statistik coby důležitého nástroje pro vytváření cílené politiky a užitečného prostředku k porozumění a vyčíslení dopadu politických rozhodnutí na konkrétních územích. Tyto statistiky jsou využívány k nejrůznějším účelům řadou veřejných i soukromých uživatelů, včetně regionálních a místních orgánů, a poskytují objektivní základ, o který se opírají rozhodovací procesy v mnoha oblastech veřejné intervence, jako jsou podpora malých a středních podniků, politika v oblasti inovací, vzdělávání, trh práce, doprava, cestovní ruch a námořní odvětví;

2.

potvrzuje, že územní typologie vycházející z evropských statistik hrají důležitou úlohu v regionální politice, jelikož mohou přispět k fakticky podloženým politickým intervencím a integrovanějším územním přístupům, jež odrážejí rozmanitost regionů EU;

3.

bere na vědomí záměr Evropské komise změnit nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet). Kodifikace těchto typologií v jediném právním textu by mohla umožnit shromáždit údaje pro různé typy území a zajistit harmonizované a transparentní používání stávajících metodik na úrovni EU i členských států. To však nesmí vést k tomu, že se tato nová klasifikace Tercet použije ke stanovení pravidel pro způsobilost v rámci jakékoli politiky EU, a to ani v rámci politiky soudržnosti;

4.

dochází k závěru, že legislativní návrh na změnu nařízení (ES) č. 1059/2003 je v souladu se zásadou subsidiarity, neboť cíle, jímž je zavést, koordinovat a udržovat harmonizované statistické klasifikace pro statistické účely na úrovni EU, nemůže být uspokojivě dosaženo jednotlivými členskými státy. Na druhou stranu lze však subsidiaritu zachovat pouze tehdy, bude-li v rámci stanovování územních typologií probíhat intenzivní dialog s členskými státy a regiony. Tento legislativní návrh navíc v zásadě nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení jeho cílů, a lze jej tedy považovat za návrh, jenž je v souladu se zásadou proporcionality;

5.

zdůrazňuje, že je zapotřebí užší dialog mezi národními statistickými úřady a regionálními (místními) orgány s cílem zajistit, aby při vypracovávání nové klasifikace Tercet byla náležitě zohledněna socioekonomická, prostorová a správní specifika různých území;

6.

zdůrazňuje, že je důležité věnovat se specifické situaci území se zvláštními zeměpisnými, hospodářskými, sociálními a demografickými charakteristikami, které by měly být náležitě podchyceny v rámci evropských regionálních statistik s cílem posilovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost, jak stanoví článek 174 SFEU;

7.

v tomto směru upozorňuje na:

a)

článek 174 SFEU, který stanoví, že zvláštní pozornost se má věnovat venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony;

b)

zelenou knihu o územní soudržnosti (COM(2008) 616 final) a průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SEC(2008) 2550), jež zmiňují územní typologie jako příhraniční regiony, horské regiony, ostrovní regiony a řídce osídlené regiony. Tyto typologie již byly použity v rámci páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (zveřejněné v listopadu 2010);

c)

stanovisko VR týkající se výše uvedené zelené knihy (COTER-IV-020), v němž Výbor žádá Evropskou komisi, aby se více zaměřila na vypracování vhodných ukazatelů týkajících se zvláštních sociálně-ekonomických problémů konkrétních typů regionů, jako jsou hory, ostrovy, řídce obydlené oblasti a pohraniční oblasti, a aby podstatným způsobem zvýšila kvalitu statistických údajů i jejich znázornění na mapách, aby tak odpovídaly skutečné situaci;

d)

stanovisko VR Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (COTER-V-052), jež požaduje důslednější dodržování ustanovení článku 174 SFEU;

e)

stanovisko VR Ukazatelé územního rozvoje – překročit HDP (COTER-VI-009), v němž se poukazuje na nedostatečné množství informací o různých územích se specifickými (zeměpisnými, environmentálními, hospodářskými a sociálními) rysy, jež podmiňují jejich rozvoj, a navrhuje se, aby Komise (Eurostat) přijala kategorie územních celků, které uznává Smlouva, s cílem přispět k patřičnému provádění politik EU, jež mají územní rozměr;

f)

návrh stanoviska VR Podnikání na ostrovech: příspěvek k územní soudržnosti (COTER-VI/022), jež navrhuje zahrnout ostrovy jako dodatečnou kategorii do návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Tercet;

8.

vyjadřuje politování nad tím, že návrh Komise obsahuje jen omezený počet územních typologií a nebere v potaz další typologie, jež souvisejí s územími se specifickými zeměpisnými, hospodářskými, sociálními a demografickými charakteristikami a byly již vypracovány a používají se, totiž typologie týkající se ostrovních regionů, horských regionů, příhraničních regionů, řídce osídlených regionů nebo nejvzdálenějších regionů. Přijetí územních typologií, které budou statisticky dokládat územní rozmanitost a složitost těchto regionů má zásadní význam pro získání úplnějšího obrázku o těchto územích. VR tudíž doporučuje, aby výše uvedené územní typologie byly zahrnuty při úpravě nařízení Tercet, do níž budou zapojeny členské státy a regiony.

V Bruselu dne 13. července 2017.

předseda Evropského výboru regionů

Markku MARKKULA


Top