EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AB0042

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 11. října 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (CON/2017/42)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 385/10


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 11. října 2017

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 6. června 2017 žádost Rady Evropské unie a dne 9. června 2017 žádost Evropského parlamentu o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení obsahuje ustanovení, která mají vliv na základní úkoly Evropského systému centrálních bank (ESCB) vymezovat a provádět měnovou politiku a podporovat plynulé fungování platebních systémů podle čl. 127 odst. 2 první a čtvrté odrážky Smlouvy, na úkol ESCB přispívat k řádnému provádění opatření týkajících se stability finančního systému podle čl. 127 odst. 5 Smlouvy, jakož i na zvláštní úkoly, které jsou ECB svěřeny v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi podle čl. 127 odst. 6 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

ECB obecně vítá iniciativu Komise zavést řadu změn nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2), jejichž cílem je zjednodušit platná pravidla a odstranit nepřiměřenou zátěž.

Konkrétní připomínky

1.   Vynětí obchodů centrálních bank

1.1.

Na základě čl. 1 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012 jsou členové ESCB osvobozeni od oznamovací povinnosti. Tato výjimka se však nevztahuje na jejich smluvní strany. Je-li derivátová smlouva uzavřena se členem ESCB, je proto dotčená smluvní strana povinna podrobnosti obchodu oznámit registru obchodních údajů. V této souvislosti lze uvést, že relevantní obchody centrálních bank jsou od oznamování osvobozeny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (3). Obchody centrálních bank související s výkonem měnové politiky, devizové politiky a politiky finanční stability jsou kromě toho osvobozeny od povinnosti zveřejňování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (5).

1.2.

ECB má obavy ohledně rizik, která mohou vzniknout, pokud by navzdory režimu zachovávání mlčenlivosti uplatňovanému ústředními protistranami pronikly informace vyplývající z obchodů ESCB na veřejnost a pokud by účastníci trhu mohli obchody národních centrálních bank ESCB identifikovat. To by mohlo mít nepříznivý dopad na plnění úkolů národních centrálních bank, s nimiž tyto obchody souvisejí, zejména v oblasti operací měnové politiky a devizových operací, u nichž je zapotřebí zachovat důvěrnost (6). Nezamýšleným důsledkem povinnosti smluvních stran členů ESCB oznamovat veškeré údaje o svých transakcích do registrů obchodních údajů je to, že vznikne nepřímá oznamovací povinnost ohledně obchodů centrálních bank, což snižuje účinnost výjimky udělené členům ESCB. Je proto důležité chránit účetnictví členů ESCB a zachovat efektivnost signalizace na základě operací centrálních bank (7).

1.3.

ECB je proto toho názoru, že aby národní centrální banky mohly i nadále účinně plnit své úkoly, je důležité, aby obchody centrálních bank byly z oznamovací povinnosti v plném rozsahu vyňaty.

2.   Oznamovací povinnost

2.1.

Pokud jde o navrhovanou změnu čl. 9 odst. 1, ECB bere na vědomí výsledky posouzení dopadů vypracovaného Komisí a chápe potřebu snížit zátěž malých nefinančních smluvních stran spojenou s oznamováním. V této souvislosti vítá řešení navrhované Komisí, podle kterého by v některých konkrétních případech měly odpovědnost za oznamování údajů nést ústřední protistrany, finanční smluvní strany, správcovské společnosti subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a správci alternativních investičních fondů (8). Zdá se, že tento návrh dosahuje odpovídající rovnováhu mezi zajištěním úplnosti údajů, minimalizací zátěže spojené s oznamováním a zároveň sladěním struktury oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízení (EU) 2015/2365.

2.2.

Navrhované nařízení zavádí rovněž výjimku z oznamovací povinnosti pro všechny obchody uvnitř skupiny zahrnující nefinanční smluvní stranu (9). ECB je touto navrhovanou změnou znepokojena z důvodů uvedených v odstavcích 2.2.1 až 2.2.3.

2.2.1.

Podle analýz existujících údajů je potvrzení, že určitá OTC derivátová smlouva představuje obchod uvnitř skupiny v souladu se stávajícím rámcem pro oznamování údajů podle nařízení (EU) č. 648/2012 (10), při porovnání s jinými zdroji údajů často nespolehlivé. V souvislosti se stále se vyvíjející kvalitou údajů proto může bezpodmínečná výjimka z oznamovací povinnosti pro obchody uvnitř skupiny zahrnující nefinanční smluvní strany vyvolat riziko regulatorní arbitráže ze strany zpravodajských jednotek.

2.2.2.

Obchody uvnitř skupiny zahrnující nefinanční smluvní strany jsou osvobozeny od požadavku na poskytování zajištění, jen pokud jsou splněny určité podmínky a se souhlasem příslušných orgánů (11). ECB se obává, že pokud nebudou tyto podmínky splněny a smluvní strany si při obchodech v rámci skupiny vymění kolaterál, mohlo by se v případě neexistence oznamovací povinnosti stát, že rizika spojená s procykličností marží a kolaterálu nebudou monitorována. Tato asymetrie by narušila komplementaritu mezi transparentností a snižováním rizika, která je základem rámce politiky podle nařízení (EU) č. 648/2012.

2.2.3.

Navrhovaná výjimka by mohla vést k tomu, že oznamovací povinnost podle nařízení (EU) č. 648/2012 bude důmyslně obcházena, neboť obchody by mohly být směrovány přes nefinanční dceřiné společnosti větších finančních skupin. Vzhledem k vyšší míře účasti nefinančních smluvních stran na obchodech s měnovými deriváty by dopad této změny mohl být zvlášť významný v případě vykazování měnových derivátů.

2.3.

ECB se domnívá, že povinnost finančních smluvních stran oznamovat údaje jménem nefinančních smluvních stran (12) již řeší nadměrnou zátěž související s oznamováním pro malé nefinanční smluvní strany, a to i v případě obchodů uvnitř skupiny. Náklady spojené s dodatečnými výkazy by pro nefinanční smluvní strany, které by již měly mít odpovídající IT infrastrukturu, měly být zanedbatelné. ECB proto doporučuje, aby obchody uvnitř skupiny mezi finančními a nefinančními smluvními stranami nebyly od oznamovací povinnosti osvobozeny. V rámci obchodů uvnitř skupiny mezi nefinančními smluvními stranami by měly být vyňaty pouze obchody uzavřené malými nefinančními smluvními stranami, které nepředstavují systémové riziko. ECB proto doporučuje, aby byly obchody uvnitř skupiny mezi nefinančními smluvními stranami osvobozeny od oznamovací povinnosti, pokud se na tyto nefinanční smluvní strany nevztahuje povinnost clearingu. Z toho vyplývá, že nefinanční smluvní strany, na něž se vztahuje povinnost clearingu, jsou povinny oznamovat údaje jménem ostatních nefinančních smluvních stran v případě obchodů, které se uskutečňují mezi nimi uvnitř skupiny.

2.4.

ECB poznamenává, že obchody uvnitř skupiny zahrnující smluvní stranu ze třetí země, ve vztahu k níž Komise nepřijala rozhodnutí o rovnocennosti, budou i nadále podléhat oznamovací povinnosti, a současná výjimka (13) se proto na tyto obchody proto nevztahuje.

2.5.

ECB vítá změny čl. 9 odst. 6. Zavedení norem týkajících se identifikace smluvních stran, obchodů a cenných papírů prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/105 (14) je zásadním krokem ke zlepšení kvality údajů shromažďovaných podle nařízení (EU) č. 648/2012. Sladění nařízení (EU) č. 648/2012 s nařízením (EU) 2015/2365 a nařízením (EU) č. 600/2014 je též důležité k zabezpečení srovnatelnosti a zajištění celkového přehledu a struktuře a aktivitách finančních trhů.

3.   Změny za účelem zajištění kvality údajů

3.1.

ECB považuje navrhované změny článku 78 (15) a čl. 81 odst. 5 (16) za významný krok vpřed, neboť usnadní harmonizaci postupů a zásad uplatňovaných registry obchodních údajů a podmínek, za nichž tyto registry poskytují údaje příslušným orgánům.

3.2.

ECB rovněž vítá, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) má podle nového čl. 85 odst. 3 písm. d) (17) podat zprávu o provádění oznamovací povinnosti. Uvítala by, kdyby do přípravy zprávy pro Komisi podle uvedeného ustanovení byla zapojena ESCB.

4.   Dodržování postupů řízení rizik, výjimek pro obchody uvnitř skupiny a kapitálových požadavků úvěrovými institucemi

4.1.

ECB podporuje návrh na zavedení postupů dohledu k zajištění počáteční a průběžné validace postupů řízení rizik, které vyžadují, aby byl ve vztahu k OTC derivátovým smlouvám kolaterál vyměněn včas a přesně a byl vhodně oddělen (18).

4.2.

ECB poukazuje na to, že v rámci článku 6 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (19) jsou úkoly spočívající v zajištění toho, aby úvěrové instituce plnily požadavky na řízení rizik uvedené v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy týkající se včasné a přesné výměny kolaterálu a jeho vhodného oddělení, včetně souvisejících výjimek pro obchody uvnitř skupiny (20), jakož i požadavek uvedený v čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012 týkající se držby vhodného a přiměřeného kapitálu k řízení rizika nekrytého vhodnou výměnou kolaterálu, úkoly obezřetnostní povahy, a spadají tak do oblasti působnosti úkolů, které jsou ECB svěřeny čl. 4 odst. 1 písm. e) a d) nařízení (EU) č. 1024/2013.

5.   Transparentnost ústředních protistran

5.1.

ECB podporuje návrh, podle nějž mají ústřední protistrany poskytovat členům svého clearingového systému nástroj k simulaci svých požadavků na počáteční marže a podrobný přehled modelů počátečních marží, jež používají (21). Zvýší se tím transparentnost a předvídatelnost požadavků na počáteční marže, což pomůže členům clearingového systému správně pochopit rizika a náklady spojené s účastí v ústřední protistraně.

5.2.

ECB kromě toho navrhuje zahrnout makroobezřetnostní intervenční nástroje s cílem předcházet růstu systémového rizika, které vyplývá zejména z nadměrné páky, a více omezit procykličnost marží a srážek. ECB navrhuje, aby byly příslušné zásady týkající se makroobezřetnostních nástrojů stanoveny v právním aktu úrovně 1. Nástroje makroobezřetnostní politiky by se na smluvní strany uplatňovaly na úrovni obchodů. Takto by byly dotčeny všechny příslušné obchody včetně obchodů, jejichž smluvními stranami jsou nebankovní subjekty, bez ohledu na to, zda byly tyto obchody uzavřeny na trhu s centrálním clearingem nebo na trhu bez centrálního clearingu, nebo smluvní strany z Unie, v případě kterých provádí clearing ústřední protistrana ze třetí země (22). Potřebné zásady a požadavky týkající se těchto makroobezřetnostních nástrojů by měly být zahrnuty v současném návrhu, a pokud to není možné, tak při nejbližší vhodné příležitosti, jako je například příští přezkum nařízení (EU) č. 648/2012 v roce 2020.

5.3.

Jak se uvádí v nedávno zveřejněné zprávě ESRB o přezkumu nařízení (EU) č. 648/2012 (23), ECB je toho názoru, že ústřední protistrany působící v Unii by měly být povinny zveřejňovat kvantitativní a kvalitativní informace v souladu se zásadami CPMI-IOSCO pro zveřejňování informací (24). Silnější právní základ, podle kterého by ústřední strany byly povinny zveřejňovat údaje v souladu s těmito zásadami, by pomohl finančnímu odvětví i širší veřejnosti lépe pochopit složité prostředí, v němž ústřední protistrany vykonávají svou činnost.

6.   Klasifikace sekuritizačních jednotek pro speciální účel jako finančních smluvních stran

6.1.

ECB si všímá, že sekuritizační jednotky pro speciální účel jsou podle navrhovaného nařízení klasifikovány jako finanční smluvní strany (25). Článek 27 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci (JTS) a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (26), nicméně navrhuje změnu nařízení (EU) č. 648/2012 a osvobození sekuritizačních jednotek pro speciální účel JTS od povinnosti clearingu, pokud je náležité zmírněno úvěrové riziko protistrany. ECB opakuje své stanovisko (27), že sekuritizační jednotky pro speciální účel JTS by měly být zcela osvobozeny jak od povinnosti clearingu, tak od požadavků na poskytnutí kolaterálu (28).

6.2.

ECB proto podporuje ustanovení článku 27 návrhu uvedeného v odstavci 6.1, včetně mandátu pro evropské orgány dohledu, aby vypracovaly návrhy regulačních technických norem, které upřesní kritéria pro stanovení toho, která ujednání v rámci krytých dluhopisů nebo sekuritizací náležitě zmírňují úvěrové riziko protistrany, a které má přijmout Komise (29), jakož i další nezbytné změny, které osvobodí sekuritizační jednotky pro speciální účel JTS jak od povinností clearingu, tak od povinnosti poskytnout marži. Toto zacházení je nezbytné pro dosažení rovných podmínek, pokud jde o kvalifikované kryté dluhopisy, a je opodstatněné z důvodů obezřetnosti ve vztahu k sekuritizačním jednotkám pro speciální účel JTS.

7.   Změny metodiky pro výpočet pozic smluvních stran v OTC derivátových smlouvách

ECB upozorňuje na to, že navrhovaná metodika pro výpočet pozic v OTC derivátových smlouvách, která je relevantní pro určení toho, zda finanční či nefinanční smluvní strana podléhá povinnosti clearingu, a která se zakládá na údajích ke konci období namísto klouzavého průměru pozice v OTC derivátových smlouvách za 30 pracovních dnů (30), může motivovat k maskování skutečného stavu s cílem vyhnout se povinnosti clearingu. ECB proto navrhuje, aby byl do nových ustanovení čl. 4a odst. 2 (31) a čl. 10 odst. 2 (32), která navrhované nařízení zavádí, doplněn požadavek, že finanční a nefinanční smluvní strana musí být schopna relevantnímu příslušnému orgánu prokázat, že výpočet úhrnné pozice v OTC derivátových smlouvách na konci měsíce nevede k systematickému podhodnocování celkové pozice.

8.   Poradní role ECB týkající se návrhů aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

8.1.

Je třeba připomenout, že návrhy aktů Komise v přenesené pravomoci a návrhy prováděcích aktů Komise jsou „návrhy aktů Unie“ ve smyslu čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy. Jak akty v přenesené pravomoci, tak prováděcí akty tvoří právní akty Unie. ECB by měla být včas konzultována ke všem návrhům aktů Unie, včetně návrhů aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, které spadají do oblasti její působnosti. Evropský soudní dvůr objasnil povinnost konzultovat ECB ve věci Komise v. ECB  (33) odkazem na úkoly a odbornou úroveň ECB. Vzhledem k tomu, že bezpečné a účinné infrastruktury finančního trhu, zejména zúčtovací systémy, jsou nezbytné pro plnění základních úkolů ESCB podle čl. 127 odst. 2 Smlouvy, jakož i pro plnění prvořadého cíle udržovat cenovou stabilitu podle čl. 127 odst. 1 Smlouvy, měla by být ECB řádně konzultována k aktům v přenesené pravomoci a k prováděcím aktům, které jsou přijímány na základě nařízení (EU) č. 648/2012. I když povinnost konzultovat ECB vyplývá přímo ze Smlouvy, v zájmu jednoznačnosti by měl být tento požadavek zohledněn i v odůvodnění navrhovaného nařízení. S ohledem na význam aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů jako součásti vývoje unijních právních předpisů v oblasti finančních služeb ECB při výkonu své poradní role v záležitostech spadajících do její působnosti v plné míře zohlední časový rozvrh pro přijetí těchto aktů, jakož i potřebu zajistit plynulé přijetí prováděcích právních předpisů (34).

8.2.

Kromě konzultace s ECB by bylo ve vztahu k celé řadě prvků navrhovaného nařízení obzvláště užitečné, kdyby do vypracovávání návrhů regulačních a prováděcích technických norem, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů byli včas zapojeni příslušní členové ESCB a tento požadavek by měl být v návrhu výslovně upraven.

8.3.

Za prvé, Komise je zmocněna k tomu, aby na základě návrhů prováděcích technických norem, které vypracuje ESMA, přijala prováděcí technické normy, které blíže určí datové standardy a formáty pro informace, jež mají být oznamovány, metody a postupy oznamování, četnost zpráv a lhůtu, ve které mají být derivátové smlouvy oznámeny (35). ESCB údaje shromažďované podle nařízení (EU) č. 648/2012 ve stále větší míře používá při plnění svých úkolů. Za účelem využití poznatků ESCB ohledně kvality údajů, které jsou oznamovány podle nařízení (EU) č. 648/2012, by měl orgán ESMA při vypracovávání návrhů prováděcích technických norem úzce spolupracovat s příslušnými členy ESCB.

8.4.

Za druhé, Komise je zmocněna k tomu, aby na základě návrhů regulačních technických norem, které vypracuje ESMA, přijala regulační technické normy, které blíže určí postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy pro ověření úplnosti a správnosti údajů a dodržování požadavků na oznamování (36). Orgány, které mají přímý a okamžitý přístup k údajům registrů obchodních údajů, včetně příslušných členů ESCB, disponují v této oblasti značnými odbornými poznatky. Je proto důležité zajistit, aby tyto odborné poznatky byly využity při vypracovávání regulačních technických norem. Za tímto účelem by měl orgán ESMA při vypracovávání návrhů regulačních technických norem úzce spolupracovat s příslušnými členy ESCB.

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou uvedeny v samostatném technickém pracovním dokumentu včetně příslušného odůvodnění. Technický pracovní dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 11. října 2017.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 208 final.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)  Viz odstavec 7 stanoviska CON/2012/21. Všechna stanoviska ECB jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.

(7)  Viz strany 2 a 13 až 14 odpovědi ECB na konzultaci Evropské komise k přezkumu nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) ze dne 2. září 2015, která je k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.

(8)  Viz čl. 1 odst. 7 písm. b) navrhovaného nařízení.

(9)  Viz čl. 1 odst. 7 písm. a) navrhovaného nařízení.

(10)  Viz čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

(11)  Viz čl. 11 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012.

(12)  Viz čl. 1 odst. 7 písm. b) navrhovaného nařízení.

(13)  Viz čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

(14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/105 ze dne 26. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. L 17, 21.1.2017, s. 17).

(15)  Viz čl. 1 odst. 16 navrhovaného nařízení.

(16)  Viz čl. 1 odst. 17 písm. c) navrhovaného nařízení.

(17)  Viz čl. 1 odst. 19 písm. c) navrhovaného nařízení.

(18)  Viz čl. 1 odst. 9 písm. a) navrhovaného nařízení.

(19)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(20)  Viz čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

(21)  Viz čl. 1 odst. 10 navrhovaného nařízení.

(22)  To je v souladu se stanoviskem, které ECB zaujala ve vyjádření ke konzultaci Evropské komise k přezkumu nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) ze dne 2. září 2015, které je k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.

(23)  Revision of the European Market Infrastructure Regulation, ESRB, duben 2017. Dokument je k dispozici na internetové stránce https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf.

(24)  Závěrečná zpráva CPMI-IOSCO Public quantitative disclosure standards for central counterparties, únor 2015. Zpráva je k dispozici na internetové stránce http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf.

(25)  Viz čl. 1 odst. 1 navrhovaného nařízení.

(26)  COM(2015) 472 final.

(27)  Viz společné vyjádření Bank of England a Evropské centrální banky ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise: An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation, k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.

(28)  Pokud jde o osvobození od povinnosti poskytnout kolaterál, viz odstavce 2.2 a 5.5 stanoviska CON/2016/11.

(29)  Viz čl. 27 odst. 2 dokumentu COM(2015) 472.

(30)  Viz čl. 1 odst. 3 a 8 navrhovaného nařízení.

(31)  Viz čl. 1 odst. 3 navrhovaného nařízení.

(32)  Viz čl. 1 odst. 8 navrhovaného nařízení.

(33)  Komise v. ECB, C-11/00, ECLI: EU:C:2003:395, zejména body 110 a 111. V bodě 110 rozsudku Soudní dvůr uvedl, že smyslem povinnosti konzultovat ECB je „především zajistit, aby autor takovéhoto aktu tento akt přijal až poté, co se vyjádří organizace, která díky zvláštním úkolům, které vykonává v rámci Společenství v dané oblasti, a díky své vysoké odborné úrovni může obzvláště vhodným způsobem přispět k zamýšlenému legislativnímu procesu“.

(34)  Viz odstavec 2 stanoviska CON/2015/10, odstavec 4 stanoviska CON/2012/5, odstavec 8 stanoviska CON/2011/44 a odstavec 4 stanoviska CON/2011/42.

(35)  Viz čl. 1 odst. 7 písm. c) navrhovaného nařízení.

(36)  Viz čl. 1 odst. 16 navrhovaného nařízení.


Top