Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0493

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

COM/2016/0493 final - 2016/0238 (COD)

V Bruselu dne 3.8.2016

COM(2016) 493 final

2016/0238(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

{SWD(2016) 267 final}
{SWD(2016) 272 final}


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Rybolov v Severním moři a přilehlých oblastech je vysoce komplexní záležitost. Jsou do něj zapojena plavidla nejméně sedmi pobřežních členských států a Norska a používá se při něm široké spektrum rozmanitých lovných zařízení pokrývající celou škálu rozmanitých druhů ryb a měkkýšů. Hlavním problém spočívá v tom, že mnohé z nejdůležitějších populací žijících při dně (tj. populací, které žijí na dně a při dně moře) se loví při smíšeném rybolovu. V praxi to znamená, že po vytažení lovného zařízení se úlovek pokaždé skládá ze směsi různých druhů. Její složení se mění v závislosti na typu použitého lovného zařízení a místě a době jeho použití.

V případě plavidel lovících rybí populace, na něž se vztahují celkové přípustné odlovy (TAC), to znamená, že po vyčerpání své kvóty pro danou populaci by plavidlo mělo s rybolovem přestat. Před přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice 1 (dále jen „základní nařízení“) plavidla po vyčerpání své kvóty pro jeden z těchto druhů s rybolovem přestat nemusela – mohla pokračovat v rybolovu jiných cílových druhů, a tudíž dále lovila i druhy, pro které již byly kvóty vyčerpány, nicméně tyto úlovky nemohla legálně vyložit. Úlovky přesahující příslušnou kvótu byly předmětem výmětu.

Poté, co povinnost vykládky zavedená základním nařízením začne být uplatňována v plném rozsahu, se veškeré výměty úlovků přesahujících příslušnou kvótu stanou protizákonnými. To znamená, že plavidla, která vyčerpají svoji kvótu pro nejvíce omezenou populaci již počátkem roku, budou muset zároveň ukončit svou rybolovnou činnost. V takovém případě by se nejvíce omezená populace stala tzv. „blokačním druhem“, neboť po vyčerpání kvóty pro tuto populaci by nebylo možné pokračovat v rybolovu jiných populací. Proto je při stanovování celkových přípustných odlovů těchto populací vhodné zohlednit skutečnost, že některé populace se při smíšeném rybolovu loví společně. Uvedený přístup by měl být prospěšný jak z hlediska zachování populací, tak jejich využívání. Z tohoto přístupu vychází také tento návrh.

Základní nařízení se snaží řešit problém nadměrného rybolovu a výmětů ryb účinněji než předchozí právní předpisy. Bez dalších právních předpisů by však základní nařízení mohlo vést k nedostatečnému využití kvóty ve smíšeném rybolovu v Severním moři a neumožňovalo by přijmout výjimky z povinnosti vykládky po skončení platnosti tříletých plánů výmětů. Základní nařízení by proto mohlo mít, pokud by nebyla přijata žádná opatření, nepříznivé hospodářské a sociální dopady na odvětví rybolovu v dalších letech.

S ohledem na interakce mezi druhy žijícími při dně při smíšeném rybolovu v Severním moři je žádoucí stanovit rybolovná práva na základě modelování smíšeného rybolovu, které je díky nejnovějšímu vědeckému pokroku v současnosti k dispozici. Takovýto přístup by byl rovněž v souladu s ekosystémovým přístupem k řízení rybolovu. Prvním krokem k tomuto přizpůsobivému řízení by bylo zahrnutí všech příslušných populací do jediného plánu řízení. Ten by obsahoval cílové míry úmrtnosti způsobené rybolovem, popřípadě vyjádřené v rozmezích pro každou populaci, které by se staly základem pro stanovení celkových přípustných odlovů pro dané populace. To by umožnilo pružné určování celkového přípustného odlovu, což by pomohlo překonat problémy objevující se v souvislosti se smíšeným rybolovem. Do plánu by dále byla zapracována ochranná opatření poskytující rámec pro obnovu populací v případě, že jejich stav klesne pod bezpečné biologické limity.

Cílem návrhu je vytvořit plán řízení pro populace žijící při dně a jejich rybolov v Severním moři. Plán zajistí udržitelné využívání těchto populací, neboť zaručí, že budou využívány v souladu se zásadami maximálního udržitelného výnosu a ekosystémového přístupu k řízení rybolovu. Přinese stabilitu rybolovných práv a současně zajistí, aby se řízení opíralo o nejaktuálnější odborné znalosti o populacích, smíšeném rybolovu a dalších aspektech ekosystému a životního prostředí. Usnadní také zavádění povinnosti vykládky.

Tento návrh nepředstavuje iniciativu v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), přispěje nicméně ke zjednodušení platných právních předpisů Unie. Je navržen tak, aby nahradil dva stávající víceleté plány pro jednotlivé druhy přijaté prostřednictvím samostatných nařízení 2 , 3 , neboť sloučí všechny víceleté plány pro různé populace žijící při dně do jednoho nařízení. Zavedení tohoto nového přístupu by umožnilo dosáhnout cílů pro zachování zdrojů a současně odstranit omezení intenzity rybolovu, díky čemuž by se mnohé povinnosti týkající se podávání zpráv a kontroly staly nadbytečnými. Tím se sníží administrativní zátěž.

Plán se vztahuje na všechna rybářská plavidla Unie lovící v Severním moři bez ohledu na jejich celkovou délku, neboť je to v souladu s pravidly společné rybářské politiky (SRP) a odpovídá to vlivu plavidel na dotčené rybí populace.

Základní nařízení stanoví od 1. ledna 2014 pravidla společné rybářské politiky, včetně ustanovení o víceletých plánech, a zavádí povinnost vykládky pro populace, na něž se vztahuje celkový přípustný odlov, a tzv. regionalizaci. V plánu se jedná o tato ustanovení:

V souladu se zásadami a cíli víceletých plánů stanovenými v článku 9 základního nařízení se jedná o plán smíšeného rybolovu založený především na cíli maximálního udržitelného výnosu.

Obsah víceletých plánů uvádí článek 10 základního nařízení. Případné vyčíslitelné cíle odpovídající maximálnímu udržitelnému výnosu jsou proto vyjádřeny jako hodnoty v rozmezí doporučovaném Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES). Tato rozmezí umožňují u příslušných populací řízení na základě maximálního udržitelného výnosu, v případě změn v odborném poradenství by měla umožňovat přizpůsobení a zároveň zachovávají vysokou míru předvídatelnosti. Tyto cíle jsou doplněny o ochranná opatření spojená s aktivací referenčního bodu pro zachování zdrojů. U populací, pro něž jsou tyto referenční body k dispozici, jsou vyjádřeny jako hodnota biomasy reprodukující se populace, kterou poskytne rada ICES, obvykle na základě referenčního srovnávání. V případě některých funkčních jednotek humra severského jsou tyto referenční body případně vyjádřeny jako početní stav. Pokud neexistují doporučení v oblasti biomasy reprodukující se populace nebo početního stavu, měl by být spouštěčem okamžik, kdy vědecká obec konstatuje, že populace je v ohrožení. Je třeba poznamenat, že ačkoli byl tento plán vypracován za účelem zohlednění zvláštních charakteristik populací druhů žijících při dně v Severním moři a jejich rybolovu, v důsledku článku 10 základního nařízení budou struktura a určité prvky budoucích víceletých plánů podobné. Ke stanovení cílů a ochranných opatření obsažených v plánu a k zavedení povinnosti vykládky byl použit stejný přístup jako v nedávno přijatém nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/ ze dne xxx, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 4 .

Podle článku 15 základního nařízení se povinnost vykládky v Severním moři bude týkat určitých forem rybolovu druhů žijících při dně a druhů žijících při dně charakteristických pro daný rybolov od roku 2016 a všech ostatních druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, pak od 1. ledna 2019. Podle čl. 16 odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají členské státy přidělovat celkové přípustné odlovy plavidlům plujícím pod jejich vlajkou s přihlédnutím k pravděpodobnému složení úlovku a k povinné vykládce všech úlovků. Aby toho bylo dosaženo, mohou členské státy přijmout vnitrostátní opatření, například zachování určité rezervy u dostupného celkového vnitrostátního přípustného odlovu nebo výměnu kvót s jinými členskými státy.

V souladu s článkem 18 základního nařízení mohou členské státy s přímým zájmem na řízení předkládat společná doporučení, která se týkají mimo jiné určitých opatření, jež by měla být přijata, přičemž Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty nebo akty v přenesené pravomoci v zájmu dosažení cílů víceletého plánu. Plán za tímto účelem ustavuje regionální spolupráci mezi členskými státy, která se týká přijímání ustanovení ohledně povinnosti vykládky a zvláštních opatření pro zachování zdrojů určitých populací.

V souladu s vědeckým poradenstvím Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) 5 , 6 nejsou součástí tohoto plánu roční limity pro intenzitu rybolovu (počet dní na moři).

Tento plán se nevztahuje na morčáka evropského, populaci vyskytující se v Severním moři, protože tato populace je využívána převážně mimo vody Severního moře. Komise však uznává, že pro morčáka evropského je plán řízení rovněž nezbytný. Musí se vztahovat na rybolov využívající tuto populaci v oblastech ICES IVb a IVc, VIIa a VIId–h a měl by se vztahovat rovněž na rekreační rybolov.

(1)Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES1 stanoví obecný rámec pro společnou rybářskou politiku a určuje situace, za nichž Rada a Evropský parlament přijmou víceleté plány.

Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/20042, stanoví pravidla pro udržitelné využívání populací tresky obecné v Severním moři a přilehlých vodách.

Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři3, stanoví podmínky pro udržitelné využívání populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři.

Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů 7  stanoví technická opatření pro zachování zdrojů, tj. pravidla pro složení úlovků, minimální velikost ok, minimální velikost při vykládce, uzavřené oblasti a období zákazu rybolovu určitých druhů. Stanoví rovněž omezení rybolovu unášenými tenatovými sítěmi. V současnosti probíhá jeho přezkum a v případě přijetí návrhu Komise nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 8 , bude nahrazeno.

Každoroční nařízení Rady, kterými se stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Severním moři, stanoví úrovně celkových přípustných odlovů dotčených populací (v současnosti je nejnovější a závazné nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 9 ).

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 10 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 1224/2009“) stanoví obecné kontrolní požadavky na rybolov a zvláštní kontrolní požadavky týkající se víceletých plánů.

(2)Soulad s ostatními politikami Unie

Návrh a jeho cíle jsou v souladu s politikami Unie, zejména politikou v oblasti životního prostředí, sociální politikou a politikou v oblasti trhu a obchodu.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

(3)Právní základ

Ustanovení čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(4)Zásada subsidiarity

Ustanovení návrhu se týkají zachování mořských biologických zdrojů, jedná se tedy o opatření, jež spadají do výlučné pravomoci Unie. Zásada subsidiarity se proto neuplatní.

(5)Zásada proporcionality

Navrhovaná opatření jsou v souladu se zásadou proporcionality, neboť jsou přiměřená a nezbytná a neexistují žádná méně omezující opatření, kterými by mohlo být dosaženo požadovaných cílů politiky.

(6)Volba nástroje

Navrhovaný nástroj: nařízení Evropského parlamentu a Rady.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX-POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se uskutečnily na různých úrovních včetně konzultace se zúčastněnými stranami, vědeckou obcí, veřejností (včetně orgánů veřejné správy) a útvary Komise. Poté proběhlo celkové hodnocení provedené tak, že úvodní úkoly a otázky k řešení stanovilo GŘ MARE, avšak klíčovou roli ve všech fázích hrály příspěvky vědců, dalších odborníků a zúčastněných stran, kteří byli v plném rozsahu zapojeni do celého procesu.

(7)Konzultace se zúčastněnými stranami

Zúčastněné strany byly cíleně konzultovány během vymezování rozsahu a prostřednictvím konzultací s poradním sborem pro Severní moře (NSAC) 11 . Poradní sbory jsou organizace zúčastněných stran 12 zavedené při předchozí reformě společné rybářské politiky, jež sdružují zástupce příslušných odvětví (rybolov, odvětví zpracování a uvádění na trh) a ostatních zájmových skupin, jako jsou organizace zabývající se ochranou životního prostředí a organizace spotřebitelů. Poradní sbory jsou samostatné pro jednotlivé mořské oblasti. Příloha III základního nařízení počítá se vznikem poradního sboru pro oblast Severního moře a vymezuje přesnou oblast jeho působnosti na podoblast ICES IV a divizi IIIa 13 .

GŘ MARE uspořádalo dva semináře zaměřené na vymezení rozsahu. První se konal 27. února 2014 v Bruselu 14 . Mezi účastníky byli pozváni vědečtí odborníci a zástupci členských států ležících na pobřeží Severního moře, poradního sboru pro Severní moře a poradního sboru pro pelagický rybolov. Tímto seminářem byla zahájena diskuse o vypracovávání a provádění víceletého plánu smíšeného rybolovu v Severním moři.

Druhý seminář zaměřený na vymezení rozsahu se pak v Bruselu konal ve dnech 29. až 30. září 2014 15 . Jako účastníci byli pozváni vědečtí odborníci a zástupci členských států ležících na pobřeží Severního moře a poradního sboru pro Severní moře. Mezi hlavní cíle semináře patřily dosažení shody na chápání nového právního a politického rámce pro víceleté plány, debata o pracovním nástinu možné podoby víceletého plánu pro Severní moře a prostřednictvím dílčích skupin dosažení pokroku ve společném promýšlení možných „stavebních prvků“ budoucího plánu.

S poradním sborem pro Severní moře proběhly další diskuse prostřednictvím jeho tematické skupiny pro smíšený rybolov na zasedáních v Amsterdamu v říjnu 2015 a v Kodani v březnu 201511.

Od 9. února do 4. května 2015 se uskutečnila rozsáhlá veřejná konzultace prostřednictvím internetu 16 . Členské státy, poradní sbory, organizace zastupující dotčená odvětví, nevládní organizace a široká veřejnost zaslaly 25 podrobných příspěvků. Hlavní závěry byly následující:

Stávající plány řízení jsou příliš normativní a složité. Musí je nahradit právní předpisy založené na strategických cílech a obecných zásadách.

Každý nový plán řízení by měl zohledňovat interakce ve smíšeném rybolovu.

Povinnost vykládky představuje značný problém nejen pro odvětví rybolovu, ale také pro členské státy při přidělování kvót loďstvům.

Podrobná pravidla by se měla určovat na regionální úrovni, musí však být v souladu s plány řízení sousedních oblastí.

Mnoho respondentů shodně uvedlo jako hlavní cílové druhy tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou, tresku tmavou, tresku bezvousou, jazyka obecného, platýse evropského a humra severského. Názory se různily, pokud jde o zahrnutí dalších cílových druhů a o úroveň ochrany jiných druhů. Obecně lze říci, že členské státy a odvětví rybolovu upřednostňují, aby se plán zaměřil na hlavní cílové druhy, kdežto nevládní organizace si přejí pro každý z druhů lovených v Severním moři zvláštní cíle.

Technická opatření zavedená na základě plánu řízení by měla být dohodnuta na regionální úrovni.

(8)Sběr a využití výsledků odborných konzultací 

Většinu práce a konzultací potřebných k vyhodnocení stávajících právních předpisů provedli na základě rámcové smlouvy s Komisí vědci zaštítění Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) 17 , Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES) 18 a skupinou pro posouzení mořských zdrojů (MRAG – Marine Resources Assessment Group).

(9)Hodnocení ex-post / kontroly účelnosti stávajících právních předpisů

Před reformou společné rybářské politiky provedly výbor VTHVR, rada ICES a skupina MRAG řadu hodnocení stávajícího plánu řízení pro populace tresky obecné2 (dále jen „plán pro populace tresky“) a plánu řízení pro jazyka obecného a platýse evropského v Severním moři3 (dále jen „plán pro populace platýsovitých“). V případě plánu pro populace platýsovitých provedla skupina MRAG 19 v roce 2009 posouzení dopadů jednotlivých možností od první „fáze obnovy populace“ po druhou „fázi řízení populace“, neboť přezkum se měl podle plánu samotného provést, bude-li shledáno, že se obě populace během dvou po sobě následujících let nacházely v rámci bezpečných biologických limitů. Plán pro populace platýsovitých zhodnotila rovněž odborná skupina VTHVR na zasedání ve Vigu v říjnu 2010 20 .

V roce 2011 se uskutečnila dvě zasedání za účelem retrospektivního přezkumu řady plánů řízení včetně plánu pro populace tresky2: jednalo se o zasedání sdružené odborné skupiny VTHVR/ICES na přelomu února a března 2011 v Kodani 21 a následné zasedání v červnu 2011 v Hamburku5. Obě zasedání byla otevřená účastníkům z poradní skupiny pro Severní moře a zástupcům správních orgánů členských států. Z analýz vzešel mimo jiné závěr, že plán pro populace tresky2 by bylo užitečné propojit s plány pro humra severského, tresku jednoskvrnnou, tresku bezvousou, tresku tmavou, jazyka obecného a platýse evropského a že neměl takový vliv na kontrolu míry úmrtnosti způsobené rybolovem, jak se předpokládalo.

Útvary Komise tehdy kvůli interinstitucionálnímu sporu týkajícímu se pravomocí v oblasti řízení nepodnikly žádné kroky za účelem revize obou plánů. Teprve poté, co interinstitucionální pracovní skupina zřízená s cílem tento spor vyřešit předložila své závěry 22 a byla přijata nová společná rybářská politika, mohly být při práci na hodnocení zohledněny nové politické souvislosti.

V roce 2014 se od 10. do 14. března konalo zasedání odborné skupiny VTHVR ve Varese v Itálii za účelem přípravy retrospektivního hodnocení plánu pro populace platýsovitých7. Toto hodnocení přezkoumal výbor VTHVR na svém plenárním zasedání v Bruselu, které se konalo o něco později v březnu 2014 23 .

Stávající plány řízení považují členské státy, odvětví rybolovu, vědci 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34  i organizace zabývající se ochranou životního prostředí za neúčinné, příliš normativní, zbytečně zatěžující a hospodářsky poškozující odvětví rybolovu EU. Terčem kritiky byl zejména režim „počtu dnů na moři“. V hodnocení plánu pro populace tresky2 dospěl výbor VTHVR k závěru, že plán nemá předpokládaný vliv na kontrolu míry úmrtnosti způsobené rybolovem a jeho krátkodobé hospodářské dopady jsou nejasné. Pokud jde o plán pro populace platýsovitých, výbor VTHVR dospěl k závěru, že zjištěná obnova populací jazyka obecného a platýse evropského pravděpodobně není důsledkem omezení počtu dnů na moři25.

Plánu pro populace tresky2 bylo také velmi vytýkáno, že zavádí další omezení, ačkoli se populace tresky obecné v Severním moři začala v posledních letech obnovovat. Jeho výsledkem není pouze omezení rybolovu tresky obecné v Severním moři, která představuje zhruba 5 % vykládky ryb, ale také to, že brání rybářským plavidlům vyplout z přístavu, přestože mají volné rybolovné kvóty na 95 % dalších ryb. Tento stav celé odvětví rybolovu kritizovalo pro flagrantní nespravedlivost a nepřiměřenost.

Některé zúčastněné strany kritizovaly režim počtu dnů na moři také kvůli zvráceným dopadům, které vedou spíše k poškozování životního prostředí než k zachování rybích populací, protože například plavidla s velmi omezeným počtem rybolovných dní musí lovit ryby blízko pobřeží, kde se soustřeďuje populace nedospělých ryb. Rybolovné odvětví v Severním moři při veřejné konzultaci k této iniciativě také uvedlo, že přísná omezení doby, kterou mohou strávit na moři, jim ztěžuje hledání rybolovných oblastí s nižším výskytem tresky obecné, takže omezení problém nežádoucích úlovků tresky obecné při smíšeném rybolovu jen prohlubují. Systém řízení počtu dnů na moři kromě toho vytvořil značnou administrativní zátěž pro Komisi i orgány členských států.

(10)Posouzení dopadů

Posouzení dopadů víceletého plánu pro Severní moře se uskutečnilo v souvislosti s novou společnou rybářskou politikou a přepracováním nařízení o technických opatřeních. Nová společná rybářská politika zahrnuje mimo jiné povinnost vykládky, harmonogram pro dosažení maximálního udržitelného výnosu a regionalizaci. Odborný základ k těmto tématům poskytla řada zpráv, studií a smluv. Patří mezi ně:

reforma SRP24,

dopady zavedení povinnosti vykládky25,26,

sociální a hospodářský rozměr SRP27,28,

vypracování nového nařízení o technických opatřeních29,

problematika smíšeného rybolovu v EU30, včetně efektu blokačních druhů31,

vymezení oblastí řízení nových víceletých plánů32,

posouzení možností řízení pomocí maximálního udržitelného výnosu33.

Podrobně zkoumány byly dvě legislativní možnosti, a to možnost č. 1 – provádět řízení prostřednictvím základního nařízení a možnost č. 2 – stanovit jediný víceletý plán smíšeného rybolovu. V rámci možnosti č. 2 bylo dále zvažováno několik dílčích možností: i) vymezení oblastí, ii) volba metody pro usnadnění zavedení povinnosti vykládky, iii) volba rozmezí hodnot maximálního udržitelného výnosu (FMSY), iv) volba druhů, na které se plán vztahuje, v) datum, do něhož musí být FMSY dosaženo, a vi) časový rámec obnovy populací na preventivní úroveň. Volbu upřednostňované varianty z prvních čtyř dílčích možností umožnila kvalitativní analýza. Zbývající dvě dílčí možnosti byly zkoumány prostřednictvím kvantitativní analýzy dopadů a byly porovnány s možností č. 1.

Upřednostňovanou variantou je možnost č. 2 (jediný víceletý plán smíšeného rybolovu), přičemž hodnoty FMSY bude dosaženo nejpozději do roku 2020 a obnova populací na preventivní úroveň proběhne rychle. Poté, co bude u kterékoli konkrétní populace dosaženo hodnoty FMSY, by využívání nemělo překročit hodnotu FMSY pro danou populaci. Upřednostňovaná varianta (jediný víceletý plán smíšeného rybolovu pro rybolov druhů žijících při dně v Severním moři) je pro dosažení kteréhokoli z cílů této iniciativy mnohem účinnější než možnost č. 1 (základní nařízení). Možnost č. 2 má oproti možnosti č. 1 příznivé dopady na životní prostředí. Hospodářské a sociální dopady jsou ve srovnání s možností č. 1 také v průměru příznivé. Upřednostňované dílčí možnosti „dosažení FMSY nejpozději do roku 2020“ a „krátká doba obnovy“ příznivé dopady dále posilují. Co se týče hospodářského hlediska, díky snížení variabilních nákladů a zajištění dostupnosti rybolovných zdrojů se v průměru zvýší ziskovost. Pokud jde o sociální stránku, omezí se administrativní zátěž malých a středních podniků a pracovní místa zůstanou zachována. Co se týče životního prostředí, „krátká doba obnovy“ snižuje riziko vyčerpání populace a zvyšuje průměrný objem biomasy.

Zrušení neoblíbeného režimu počtu dnů na moři a požadavku na rybolov v jediné oblasti navíc zjednoduší právní rámec a sníží administrativní zátěž kladenou na členské státy i na odvětví rybolovu.

(11)Účelnost a zjednodušování právních předpisů

Ačkoliv plán není navázán na iniciativu REFIT, snižuje regulační zátěž, neboť povede ke zrušení dvou nařízení, která v něm mají být sloučena.

Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004, stanoví pravidla pro udržitelné využívání populací tresky obecné v Severním moři a přilehlých vodách2.

Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři, stanoví podmínky pro udržitelné využívání populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři3.

Naprostá většina podniků (98 %) v odvětví rybolovu a zpracování druhů žijících při dně v Severním moři jsou malé a střední podniky a mikropodniky. Stávající systém podnikům, zejména těm malým a středním, způsobuje významné hospodářské náklady. Tyto ztráty jsou důsledkem komplikované regulace a v budoucnu budou odstraněny (přímý přínos zjednodušení). Udržitelné využívání zvýší ziskovost, což povede ke zlepšení hospodářské výkonnosti. Rybáři se budou moci svobodněji rozhodovat, kde a kdy budou lovit. Zrušením režimu intenzity rybolovu se neomezí pouze administrativní zátěž odvětví rybolovu zahrnující rozsáhlé podávání zpráv, ale také zátěž vnitrostátních správních orgánů, které tyto zprávy zpracovávají a sledují.

(12)Základní práva

Nevztahuje se na tento návrh.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá žádné rozpočtové důsledky.

5.OSTATNÍ PRVKY

(13)Plány provádění a monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Nařízení Rady (ES) č. 1224/200910 stanoví legislativní rámec pro kontrolu, inspekci a prosazování za účelem zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (SRP). V souladu s článkem 43 uvedeného nařízení by víceleté plány měly stanovit prahové hodnoty, po jejichž překročení musí být úlovky populací, na něž se vztahuje víceletý plán, vyloženy v určených přístavech. V případě požadavků na předchozí oznámení stanovených v článku 17 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 navíc plán zavádí zvláštní pravidla pro jednotlivé oblasti a druhy rybolovu.

Plán předpokládá, že jeho dopad na dotčené populace bude pravidelně hodnocen na základě vědeckého poradenství. Klíčové je stanovit pro tato hodnocení vhodnou lhůtu: takovou, která umožní přijmout a provést regionalizovaná opatření a v níž se stačí projevit dopad těchto opatření na populace a rybolov. Měl by se rovněž zohlednit pracovní postup vědeckých subjektů, včetně jejich pravidelného referenčního srovnávání. V poslední době nebylo při hodnocení po třech letech možné z vědeckého poradenství vycházet, protože vyhodnocované údaje nebo trendy nebyly postačující. Z toho důvodu by se měl plán vyhodnocovat každých pět let.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že pravidelné hodnocení dopadů plánu nebrání normotvůrcům plán změnit, pokud si to vyžádá vědecký, politický, sociální nebo hospodářský vývoj.

(14)Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

V souladu s celkovou snahou SRP o zachování rybolovných zdrojů a s ohledem zvláště na články 9 a 10 základního nařízení, které vyžadují vypracování víceletých plánů, jsou hlavními prvky plánu:

Oblast působnosti plánu, tj. populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace.

Cíle a záměry, tedy dosáhnout takové míry úmrtnosti způsobené rybolovem, která bude v souladu se zásadou maximálního udržitelného výnosu. V souladu s článkem 10 základního nařízení by záměry měly být vyčíslitelné. Navrhované záměry jsou na základě doporučení rady ICES vyjádřeny jako rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem odpovídající rozmezí hodnot FMSY. Tato rozmezí hodnot FMSY umožňují u dotčených populací řízení na základě maximálního udržitelného výnosu, v případě změn vědeckého poradenství by měly umožňovat přizpůsobení a zároveň zachovávají vysokou míru předvídatelnosti.

Referenční body pro zachování zdrojů vyjádřené v tunách biomasy reprodukující se populace nebo jako početní stav. Ty určuje rada ICES, obvykle na základě referenčního srovnávání. Pokud doporučení v oblasti biomasy reprodukující se populace nebo referenční body početního stavu neexistují, opatření by se měla přijmout tehdy, když vědecká obec konstatuje, že populace je v ohrožení.

Ochranná opaření a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, která jsou spojena s referenčními body pro zachování zdrojů. Pokud vědecká obec konstatuje, že se stav kterékoli z dotčených populací nachází pod tímto referenčním bodem, měl by být snížen celkový přípustný odlov dané populace. Toto opatření může být v případě potřeby doplněno dalšími opatřeními, jako jsou technická opatření nebo nouzová opatření Komise či členských států.

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky, jež mají být přijata v rámci regionalizace. Ta jsou nutná k tomu, aby mohly být stanoveny možné budoucí výjimky z povinnosti vykládky pro druhy, u nichž vědecké důkazy prokážou vysokou míru přežití, a výjimky de minimis v souladu s vývojem vědeckého poradenství.

Kontrolní opatření, která zajišťují předchozí oznámení, lodní deníky a určené přístavy. V případě požadavků na předchozí oznámení a lodní deník je nezbytné přizpůsobit obecná pravidla nařízení (ES) č. 1224/2009 zvláštním podmínkám Severního moře a tamního rybolovu druhů žijících při dně. Pokud jde o určené přístavy, podle nařízení (ES) č. 1224/2009 musí víceleté plány stanovit prahové hodnoty, po jejichž překročení by měly být úlovky populací žijících při dně vyloženy v přístavech s posílenou kontrolou.

Pravidelné hodnocení plánu na základě vědeckého poradenství. Plán by měl být hodnocen každých pět let. Tato lhůta zpočátku poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil jejich dopad na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty. Poslední dobou totiž při hodnocení po třech letech nemohly poskytovat vědecké poradenství, protože vyhodnocované údaje nebo trendy nebyly postačující.

2016/0238 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 35 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Úmluva OSN o mořském právu ze dne 10. prosince 1982, jíž je Unie smluvní stranou, stanoví povinnosti v oblasti zachování zdrojů, včetně zachování nebo obnovení populací lovených druhů na úrovních, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos (MSY).

(2)Na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v New Yorku v roce 2015 se Unie a její členské státy zavázaly do roku 2020 účinně regulovat lov, ukončit nadměrný rybolov, nedovolený, nehlášený a neregulovaný rybolov, odstranit destruktivní metody rybolovu a zavést vědecké plány řízení, aby se rybí populace co možná nejdříve obnovily na úroveň, která může v souladu s jejich biologickými charakteristikami přinášet maximální udržitelný výnos.

(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 36 stanoví pravidla společné rybářské politiky (SRP) v souladu s mezinárodními povinnostmi Unie. Společná rybářská politika má přispívat k ochraně mořského prostředí, k udržitelnému řízení všech komerčně využívaných druhů a zejména k dosažení dobrého stavu prostředí nejpozději do roku 2020, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES 37 .

(4)Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě ekologicky udržitelné, uplatnit předběžnou opatrnost ve vztahu k řízení rybolovu a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

(5)Za účelem dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace.

(6)Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná opatření.

(7)Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 38 a (ES) č. 676/2007 39 stanoví pravidla udržitelného využívání populací tresky obecné, platýse evropského a jazyka obecného v Severním moři a přilehlých vodách. Tyto a další druhy žijící při dně se loví ve smíšeném rybolovu. Proto je vhodné stanovit jediný víceletý plán zohledňující tyto technické interakce.

(8)Tento víceletý plán by se kromě toho měl vztahovat na všechny populace žijící při dně v Severním moři a jejich rybolov.

(9)Některé populace žijící při dně se využívají v Severním moři i přilehlých vodách (tažné populace). Oblast působnosti ustanovení plánu, která se týkají cílů a ochranných opatření pro populace, jež jsou využívány převážně v Severním moři, by proto měla být rozšířena i na tyto oblasti vně Severního moře. Pro tažné populace využívané především mimo Severní moře, jejichž využívání většinou zasahuje do Severního moře, je kromě toho třeba stanovit cíle a ochranná opatření ve víceletých plánech pro oblasti mimo Severní moře.

(10)Cílem tohoto plánu by mělo být přispět ke splnění cílů SRP, zejména dosáhnout u dotčených populací maximálních udržitelných výnosů a zachovat je, přispět k provádění povinnosti vykládky populací žijících při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, a přispět k zavedení ekosystémového přístupu k řízení rybolovu.

(11)Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli uvedenými ve víceletých plánech.

(12)Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu (MSY), a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj vědeckého poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí hodnot FMSY vypočítala Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) a jsou stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem 40 . Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu Blim nebo Abundancelimit není vyšší než 5 %. Tato horní hranice je také v souladu s „doporučovaným pravidlem“ rady ICES 41 , které uvádí, že pokud je biomasa reprodukující se populace nebo početní stav ve špatném stavu, je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace nebo početním stavem v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger nebo Abundancelimit. Rada ICES používá tato hlediska a doporučované pravidlo při poskytování vědeckého poradenství ohledně úmrtnosti způsobené rybolovem a možností odlovu.

(13)Za účelem stanovení rybolovných práv by měla existovat horní prahová hodnota pro FMSY pro běžné využívání, a pokud se má za to, že je dotčená populace v dobrém stavu, pro určité případy i dodatečná horní hranice. Rybolovná práva by mělo být možné stanovit na úroveň horní meze pouze tehdy, je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení v rámci smíšeného rybolovu, nebo je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě populace v důsledku vnitrodruhové či mezidruhové dynamiky, nebo aby se omezily rozdíly v rybolovných právech mezi jednotlivými roky.

(14)Pokud nejsou k dispozici cíle vztahující se k maximálnímu udržitelnému výnosu, měl by se uplatňovat přístup předběžné opatrnosti.

(15)U populací, u nichž jsou k dispozici referenční body, a za účelem uplatňování ochranných opatření je důležité stanovit referenční body pro zachování zdrojů, které jsou v případě rybích populací vyjádřeny jako aktivační úrovně biomasy reprodukující se populace a v případě humra severského jako aktivační úrovně početního stavu.

(16)U funkčních jednotek humra severského, u nichž jsou k dispozici referenční body, je vhodné použít tyto aktivační úrovně početního stavu: minimální početní stav (Abundancebuffer), jenž odpovídá referenčnímu bodu Bbuffer definovanému poradním sborem pro Severní moře v dlouhodobém plánu řízení populace humra severského v Severním moři 42 , a mezní početní stav (Abundancelimit), jenž odpovídá početnímu stavu MSY Btrigger (který je ekvivalentem Blim) definovanému radou ICES7.

(17)Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, mělo by se přistoupit k vhodným ochranným opatřením. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství konstatuje, že jsou zapotřebí nápravná opatření. Tato opatření by měla být případně doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(18)Je nutné přijmout určitá další opatření, aby se zajistilo, že nebudou překračovány celkové přípustné odlovy stanovené pro všechny populace ve smíšeném rybolovu.

(19)Celkový přípustný odlov humra severského v oblastech ICES IIa a IV je vhodné stanovit jako součet omezení odlovu stanovených pro jednotlivé funkční jednotky a statistických obdélníků vně funkčních jednotek v dané oblasti celkového přípustného odlovu. To však nebrání přijetí opatření na ochranu konkrétních funkčních jednotek.

(20)Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření.

(21)Jak vyžaduje nařízení (EU) č. 1380/2013, měla by být stanovena lhůta pro předkládání společných doporučení členských států s přímým zájmem na řízení.

(22)Aby byl zajištěn soulad s opatřeními stanovenými v tomto nařízení, měla by být vedle opatření, která stanoví nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 43 , přijata ještě zvláštní kontrolní opatření.

(23)Vzhledem k tomu, že v Severním moři se pohybují četná malá rybářská plavidla, která provádějí krátké rybářské výjezdy, by se měla povinnost předchozího oznámení podle článku 17 nařízení (ES) č. 1224/2009 rozšířit na všechna plavidla o celkové délce osm metrů nebo větší a předchozí oznámení by mělo být předloženo nejméně hodinu před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Vezmeme-li však v úvahu dopad rybářských výjezdů, které se týkají velmi malého množství ryb, na dotčené populace a související administrativní zátěž spojenou s předchozím oznamováním těchto rybářských výjezdů, je vhodné pro tato předchozí oznámení stanovit prahovou hodnotu.

(24)Podobně je třeba rozšířit využívání lodního deníku rybolovu, jak to vyžaduje článek 14 nařízení (ES) č. 1224/2009, na plavidla o celkové délce osm metrů nebo větší.

(25)Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro populace žijící při dně, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu populací, na něž se vztahuje toto nařízení.

(26)Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu na základě vědeckého poradenství: plán by měl být hodnocen každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.

(27)Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření a provádění povinnosti vykládky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění spravedlivé účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(28)Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 a nařízení Rady (ES) č. 676/2007 by měla být zrušena.

(29)V souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 byl před předložením návrhu plánu náležitě posouzen jeho pravděpodobný hospodářský a sociální dopad,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro populace žijící při dně ve vodách Unie v oblastech ICES IIa, IIIa a IV (dále jen „Severní moře“) a pro rybolov využívající tyto populace.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, články 4, 5, 6 a 8 se použijí na oblasti populací u populací skupin 1 až 4, jak jsou definovány v článku 2.

Článek 2 

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 a článku 3 nařízení Rady (ES) č. 850/98 použijí tyto definice:

1)„populacemi žijícími při dně“ se rozumí ryby jiné než platýsovité, platýsovité ryby a humr severský žijící na dně nebo blízko dna vodního sloupce;

2)„skupinou 1“ se rozumí tyto populace žijící při dně, pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou:

a)treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ (Severní moře, východní část Lamanšského průlivu, Skagerrak), dále jen „treska obecná v Severním moři“;

b)treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ (Severní moře, oblast západně od Skotska, Skagerrak), dále jen „treska jednoskvrnná“;

c)platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi IIIa (Skagerrak), dále jen „platýs evropský v Severním moři“;

d)treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastech IV a VI a divizi IIIa (Severní moře, Rockall a oblast západně od Skotska, Skagerrak a Kattegat), dále jen „treska tmavá“;

e)jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti IV (Severní moře), dále jen „jazyk obecný v Severním moři“;

f)jazyk obecný (Solea solea) v divizi IIIa a subdivizích 22–24 (Skagerrak a Kattegat, západní část Baltského moře), dále jen „jazyk obecný v Kattegatu“;

g)treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti IV a divizi VIId (Severní moře a východní část Lamanšského průlivu), dále jen „treska bezvousá v Severním moři“;

3)    „skupinou 2“ se rozumí tyto funkční jednotky (FU) humra severského (Nephrops norvegicus), pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s početním stavem:

i)humr severský v divizi IIIa (FU 3–4); 

ii)humr severský v podoblasti IV (Severní moře) podle FU:

humr severský ve Farn Deeps (FU 6),

humr severský ve Fladen Ground (FU 7),

humr severský ve Firth of Forth (FU 8),

humr severský v Moray Firth (FU 9);

4)„skupinou 3“ se rozumí populace žijící při dně v Severním moři jiné než populace uvedené ve skupině 1, na které se vztahují omezení odlovu;

5)„skupinou 4“ se rozumí funkční jednotky humra severského a statistické obdélníky humra severského (Nephrops norvegicus) vně funkčních jednotek v oblasti ICES IIa a podoblasti IV jiné než funkční jednotky uvedené ve skupině 2, na něž se vztahují omezení odlovu;

6)„skupinou 5“ se rozumí populace žijící při dně v Severním moři, na které se nevztahují omezení odlovu;

7)„skupinou 6“ se rozumí zakázané druhy, jejichž rybolov je zakázán a jež jsou za takové označeny právním aktem Unie přijatým s ohledem na společnou rybářskou politiku v Severním moři;

8)„skupinou 7“ se rozumí populace žijící při dně, pro něž jsou stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou v jiných právních předpisech Unie než tomto nařízení;

9)„celkovým přípustným odlovem“ (TAC) se rozumí množství ryb z každé populace, které může být uloveno během období jednoho roku;

10)„MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.

KAPITOLA II
CÍLE

Článek 3

Cíle

1. Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos.

2. Plán přispěje k omezení výmětů, neboť v co největší míře omezí a sníží nechtěné úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na které se vztahují omezení odlovu a ustanovení tohoto nařízení.

3. Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.

4. Cílem plánu je zejména:

a)zajistit, aby byly splněny podmínky popsané v deskriptoru 3 obsaženém v příloze I směrnice 2008/56/ES, a

b)přispět ke splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I uvedené směrnice úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.

KAPITOLA III
ZÁMĚRY

Článek 4

Záměry pro skupiny 1 a 2

1. Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem pro populace ze skupin 1 a 2 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí stanoveném v příloze I.

2. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva ve shodě s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené ve sloupci A přílohy I.

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, lze rybolovná práva pro populaci stanovit ve shodě s rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci B přílohy I, pokud se stav dotčené populace nachází nad úrovní minimálních referenčních bodů pro biomasu reprodukující se populace, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II:

a)je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

b)je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi, nebo

c)s cílem omezit rozdíl v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

Článek 5

Záměry pro skupiny 3 a 4

1. Rybolovná práva pro populace ze skupin 3 a 4 jsou v souladu s vědeckým poradenstvím ohledně maximálního udržitelného výnosu.

2. Není-li k dispozici vědecké poradenství ohledně míry úmrtnosti způsobené rybolovem slučitelné s maximálním udržitelným výnosem, rybolovná práva jsou v souladu s vědeckým poradenstvím, aby byla zajištěna udržitelnost populací na základě přístupu předběžné opatrnosti.

Článek 6

Záměry pro skupinu 5

Populace ze skupiny 5 jsou řízeny v souladu s vědeckým poradenstvím na základě přístupu předběžné opatrnosti.

KAPITOLA IV
OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Článek 7

Referenční body pro zachování zdrojů pro skupiny 1 a 2

Referenční body pro zachování zdrojů za účelem ochrany plné reprodukční kapacity dotčených populací jsou stanoveny v příloze II:

a)    minimální biomasa reprodukující se populace (MSY Btrigger) pro rybí populace;

b)    mezní biomasa reprodukující se populace (Blim) pro rybí populace;

c)    minimální početní stav (Abundancebuffer) pro humra severského;

d)    mezní početní stav (Abundancelimit) pro humra severského.

Článek 8

Ochranná opatření pro skupiny 1 a 2

1. Naznačuje-li vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 poklesl na hodnotu nižší než Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy nebo početního stavu rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem nižší než rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I.

2. Naznačuje-li vědecké poradenství, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesla u kterékoliv dotčené populace pod hodnotu Blim nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky humra severského poklesl pod hodnotu Abundancelimit, jak jsou stanoveny ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tato nápravná opatření zejména zahrnují pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.

Článek 9

Zvláštní ochranná opatření pro skupiny 3 až 7

Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování kterékoli populace žijící při dně ze skupin 3 až 7, nebo pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 nebo početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 za určitý rok nižší než referenční body pro zachování zdrojů stanovené ve sloupci A přílohy II tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se:

a)vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

b)používání lovného zařízení, zejména doby ponoření a hloubky, v níž se zařízení používá, za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

c)zákazu nebo omezení rybolovu v určitých oblastech za účelem ochrany ryb ve tření a nedospělých ryb nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;

d)zákazu nebo omezení rybolovu nebo používání některých druhů lovného zařízení v určitých obdobích za účelem ochrany ryb ve tření nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;

e)minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů;

f)jiných aspektů souvisejících se selektivitou.

Článek 10

Celkové přípustné odlovy

1. Členské státy zajistí, aby druhové složení kvót pro rybářská plavidla provozující smíšený rybolov odpovídalo pravděpodobnému složení úlovků těchto plavidel.

2. Aniž je dotčen článek 8, celkový přípustný odlov populace humra severského v oblastech ICES IIa a IV je součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků vně funkčních jednotek.

KAPITOLA V
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POVINNOSTI VYKLÁDKY

Článek 11

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky pro skupiny 1 až 7

Pro populace žijící při dně ze skupin 1 až 7 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o:

a)výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysokou míru přežití, přičemž se za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky zohlední charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, a

b)výjimky de minimis za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky; tyto výjimky de minimis jsou uplatňovány v případech uvedených v čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s podmínkami uvedenými tamtéž;

c)zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účel sledování provádění povinnosti vykládky, a

d)stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.

KAPITOLA VI
REGIONALIZACE

Článek 12

Regionální spolupráce

1. Na opatření uvedená v článcích 8 a 10 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2. Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 poprvé nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 12 měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 17. Tato doporučení mohou také předkládat, považují-li to za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.

3. Zmocněním podle článků 9 a 11 tohoto nařízení nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi na základě jiných ustanovení právních předpisů Unie, včetně nařízení (EU) č. 1380/2013.

KAPITOLA VII
KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 13

Vztah k nařízení (ES) č. 1224/2009

Nestanoví-li tato kapitola jinak, použijí se pro populace žijící při dně ze skupin 1 až 7 kromě kontrolních opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1224/2009 kontrolní opatření stanovená v této kapitole.

Článek 14

Předchozí oznámení

1. Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se předchozí oznámení podle uvedeného článku učiní nejméně jednu hodinu před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Příslušné orgány pobřežního členského státu mohou v jednotlivých případech udělit povolení k dřívějšímu vplutí do přístavu.

2. Nad rámec povinnosti předchozího oznámení stanovené v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 velitelé rybářských plavidel Unie o celkové délce osm až dvanáct metrů oznamují příslušným orgánům pobřežního členského státu nejméně jednu hodinu před odhadovaným časem vplutí do přístavu informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1224/2009, jestliže uchovávají na palubě nejméně toto množství kteréhokoli z níže uvedených množství ryb:

a)skupina 1: 1 000 kg a/nebo

b)skupina 2 a 4: 500 kg a/nebo

c)skupina 3: 1 000 kg a/nebo

d)skupina 7: 1 000 kg.

Článek 15
Požadavky týkající se lodního deníku pro skupiny 1 až 7

Odchylně od čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 vedou velitelé rybářských plavidel Unie o celkové délce osm metrů nebo větší, která provádějí rybolov populací žijících při dně, lodní deník o činnostech těchto plavidel v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení.

Článek 16

Určené přístavy pro skupiny 1, 2, 3, 4 a 7

Prahová živá hmotnost druhu, na který se vztahuje víceletý plán, při jejímž překročení je rybářské plavidlo povinno vyložit své úlovky v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží, jak je stanoveno v článku 43 nařízení (ES) č. 1224/2009, činí:

a)v případě skupiny 1: 2 tuny;

b)v případě skupin 2 a 4: 1 tunu;

c)v případě skupiny 3: 2 tuny;

d)v případě skupiny 7: 2 tuny.

KAPITOLA VIII
NÁVAZNÁ OPATŘENÍ

Článek 17

Hodnocení plánu

Nejdříve pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.

KAPITOLA IX
PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 18

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Přenesená pravomoc uvedená v článcích 9 a 11 se Komisi svěřuje na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 9 a 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů 44 .

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 9 a 11 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

KAPITOLA X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Zrušení

1. Nařízení (ES) č. 1342/2008 a (ES) č. 676/2007 se zrušují.

2. Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda

(1)

   Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)

   Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20.

(3)

   Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1.

(4) xxx
(5)

    Hodnocení víceletého plánu pro tresku obecnou v Irském moři, Kattegatu, Severním moři a ve vodách západně od Skotska (STECF-11-7).

(6) Zpráva o hodnocení/vymezení rozsahu plánů řízení: Hodnocení víceletého plánu řízení pro populace platýse evropského a jazyka obecného v Severním moři (STECF-14-03).
(7)

   Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.

(8) COM/2016/0134 final – 2016/074 (COD).
(9)

   Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1.

(10) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(11) http://www.nsrac.org
(12) http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/racs_en.pdf  
(13) Oblast severovýchodního Atlantiku (vedle dalších mořských oblastí) je rozdělena na statistické obdélníky. Na základě různých kombinací těchto obdélníků ICES vytváří jednotlivé oblasti, podoblasti, divize a poddivize. Různé kombinace těchto „zón“ slouží k vymezení rybích populací v oblasti ICES.
(14) Seminář zaměřený na vymezení rozsahu řízení smíšeného rybolovu v Severním moři, Brusel, 27. února 2014. Přehled. Ref.Ares (2015) 2301118-02/06/2015.
(15) Druhý seminář zaměřený na vymezení rozsahu: řízení smíšeného rybolovu populací žijících při dně v Severním moři. Přehled diskuse. Ref.Ares (2015) 2300556-02/06/2015.
(16) http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/north-sea-multiannual/index_en.htm
(17) Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2005, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (2005/629/ES).
(18) http://www.ices.dk/explore-us/what-we-do/Pages/default.aspx
(19) Economic and social impacts of multi-annual management plans for North Sea plaice and sole (Hospodářské a sociální dopady víceletého plánu řízení pro populace platýse evropského a jazyka obecného v Severním moři), závěrečná zpráva, Fish/2006/09 .
(20) Zpráva podskupiny pro cíle a strategie řízení (SGMOS 10-06). Část b) Posouzení dopadu víceletého plánu pro populace platýse evropského a jazyka obecného v Severním moři.
(21) Zpráva o vymezení rozsahu posouzení dopadu u tresky obecné v Baltském moři a hodnocení populací tresky obecné v Kattegatu, Severním moři, ve vodách západně od Skotska a Irském moři (STECF-11-02).
(22) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf
(23) Zpráva o hodnocení/vymezení rozsahu plánů řízení: Hodnocení víceletého plánu řízení pro populace platýse evropského a jazyka obecného v Severním moři (STECF-14-03).
(24) http://ec.europa.eu/fisheries/reform/impact_assessments_en.htm
(25) Zpráva ze 45. plenárního zasedání Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (PLEN-14-01).
(26) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540360/IPOL_STU(2015)540360_EN.pdf
(27) http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/socio_economic_dimension/index_en.htm
(28) http://www.socioec.eu/images/SOCIOEC/Media_Centre/Deliverables/SOCIOEC%20Deliverable%  206%208%20Management%20Measures%20North%20Sea%2026%2003%202012.pdf
(29) MRAG a kol. (2014) : A study in support of the development of a new Technical conservation measures framework within a reformed CFP. Lot 2: retrospective and prospective evaluation on the Common fisheries policy, excluding its international Dimension (Studie na podporu vypracování nového rámce pro technická opatření za účelem zachování zdrojů v rámci reformované SRP. Část 2: Retrospektivní a výhledové hodnocení společné rybářské politiky, s výjimkou jejího vnějšího rozměru), Brusel, 265 stran.
(30) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529053/IPOL-PECH_ET(2014)529053_EN.pdf
(31) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/830996/2014-11_STECF+14-19+-+Landing+Obligations+-+part+4_JRC93045.pdf
(32) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/364146/2012-07_STECF+12-14+-+Management+plans+II+-+area+definitions_JRC73150.pdf
(33) http://www.myfishproject.eu/project-myfish/deliverables
(34)

    Poseidon Aquatic Resource Management, Lot 2 Study: Administrative experience with effort management concerning the NE Atlantic (Administrativní zkušenosti s řízením intenzity rybolovu v severovýchodním Atlantiku) , prosinec 2010.

(35)

   Úř. věst. C […], […], s. […].

(36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(37) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
(38) Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).
(39) Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři (Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1).
(40)

    Žádost EU určená radě ICES o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY pro vybrané populace v Severním moři a Baltském moři .

(41) Obecné souvislosti poradenství rady ICES, červenec 2015.
(42) A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops .
(43) Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
(44) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů.
Top

V Bruselu dne 3.8.2016

COM(2016) 493 final

PŘÍLOHY

[…]

návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

{SWD(2016) 267 final}
{SWD(2016) 272 final}


PŘÍLOHY

[…]

návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

PŘÍLOHA I

Cílová hodnota úmrtnosti způsobené rybolovem

(jak je uvedeno v článku 4)

1. Skupina 1

Populace

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY)

Sloupec A

Sloupec B

Treska obecná v Severním moři

0,22–0,33

0,33–0,49

Treska jednoskvrnná

0,25–0,37

0,37–0,52

Platýs evropský v Severním moři

0,13–0,19

0,19–0,27

Treska tmavá

0,20–0,32

0,32–0,43

Jazyk obecný v Severním moři

0,11–0,20

0,20–0,37

Jazyk obecný v Kattegatu

0,19–0,22

0,22–0,26

Treska bezvousá v Severním moři

není stanoveno

není stanoveno

2. Skupina 2

Funkční jednotka (FU) humra severského

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) (vyjádřené jako míra odlovu)

Sloupec A

Sloupec B

Divize IIIa FU 3 a 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Farn Deeps FU 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Fladen Ground FU 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Firth of Forth FU 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Moray Firth FU 9

0,091–0,118

0,118–0,118

PŘÍLOHA II

Referenční body pro zachování zdrojů

(jak je uvedeno v článku 7)

1. Skupina 1

Populace

Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách)
(MSY B
trigger)

Mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (Blim)

Treska obecná v Severním moři

165 000

118 000

Treska jednoskvrnná

88 000

63 000

Platýs evropský v Severním moři

230 000

160 000

Treska tmavá

200 000

106 000

Jazyk obecný v Severním moři

37 000

26 300

Jazyk obecný v Kattegatu

2 600

1 850

Treska bezvousá v Severním moři

není stanoveno

není stanoveno

2. Skupina 2

Funkční jednotka humra severského

Referenční bod minimálního početního stavu (v milionech) (Abundancebuffer)

Referenční bod mezního početního stavu (v milionech) (Abundancelimit)

Divize IIIa FU 3 a 4

není k dispozici

není k dispozici

Farn Deeps FU 6

999

858

Fladen Ground FU 7

3 583

2 767

Firth of Forth FU 8

362

292

Moray Firth FU 9

262

262

Top