EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0087

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

COM/2016/087 final

V Bruselu dne 26.2.2016

COM(2016) 87 final

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

{SWD(2016) 38 final}


SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

1. Úvod do situace

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy 1 se stal jedním z nejvýnosnějších druhů organizované trestné činnosti na světě. Je obtížné vyčíslit jeho přesný rozsah, avšak různé zdroje 2 odhadují, že zisky z tohoto obchodu ročně činí 8 až 20 miliard EUR. Týká se širokého spektra chráněných druhů, včetně slonů a nosorožců, korálů, luskounů, tygrů a lidoopů.

Celosvětově se rozšiřující problém…

Od roku 2007 se více než zdvojnásobil nezákonný obchod se slonovinou, který ve srovnání s rokem 1998 v současnosti dosahuje více než trojnásobného objemu. V letech 2007 až 2013 vzrostl o 7 000 % nezákonný lov nosorožců v Jižní Africe, čímž je ohroženo samotné přežití druhu 3 . Jen v období od listopadu 2013 do dubna 2014 bylo v různých tranzitních a cílových zemích orgány zabaveno více než 4 000 tun velmi vzácného růžového dřeva, u nějž existuje podezření, že bylo nezákonně vyvezeno z Madagaskaru.

EU hraje v boji proti nezákonnému obchodu důležitou úlohu, neboť Evropa v současnosti pro tento obchod představuje cílový trh a uzel, přes nějž zboží směřuje do dalších oblastí. Dále je regionem, z něhož pocházejí určité druhy, jež jsou předmětem nezákonného obchodu. Členské státy v posledních letech uváděly především případy zabavení slonoviny a nosorožčích rohů při převozu a nezákonného dovozu živých plazů a exotických ptáků a rovněž bylo nezákonně prodáno několik tun vážně ohrožených úhořů z EU do Asie.

…se závažnými dopady na právní stát, trestnou činnost a bezpečnost

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy má ničivý dopad na biologickou rozmanitost a mohl by vést k vyhubení některých druhů. Kromě toho vybízí ke korupčním praktikám, jež ho naopak zase umožňují, což podrývá právní stát. Zejména v některých afrických regionech velmi negativně ovlivňuje možný hospodářský rozvoj 4 .

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy je pro osoby páchající trestnou činnost velice zajímavý díky své vysoké výnosnosti a ve většině zemí má ve srovnání s ostatními druhy nedovoleného obchodování nízkou prioritu, pokud jde o vymáhání práva, takže riziko odhalení a sankcí je velmi malé. Pravidelně je zaznamenáváno jeho napojení na praní peněz a další druhy organizované trestné činnosti, jako je obchod s drogami a střelnými zbraněmi 5 . Rada bezpečnosti OSN připouští, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy ve střední Africe podněcuje konflikty, představuje zdroj finančních prostředků pro skupiny milicí, a tím ohrožuje regionální a státní bezpečnost 6 .

Větší mezinárodní pozornost…

Nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy se v posledních letech vzhledem k jeho rostoucímu rozsahu a větším dopadům věnuje stále větší pozornost na mezinárodní politické úrovni. Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo první rezoluci o této specifické otázce, kterou společně podpořily všechny členské státy EU, v červenci 2015 7 . Tomuto problému byla navíc nedávno věnována zvláštní pozornost na dalších důležitých mezinárodních akcích, jako například na konferenci na vysoké úrovni v botswanském Kasane v březnu 2015 8 a vrcholné schůzce sedmi nejvyspělejších zemí (G-7) v červnu 2015 9 . Mezinárodní společenství včetně EU a jejích členských států se poté společně zavázalo, že posílí opatření pro boj proti tomuto nezákonnému obchodu.

Za účelem boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy byla přijata řada opatření podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), což je nejdůležitější mezinárodní smlouva upravující mezinárodní obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, k níž EU přistoupila v roce 2015. Spojené státy americké ustavily speciální prezidentskou komisi a přijaly národní strategii pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Stále více se zapojují země představující hlavní trhy, jako je například Čína, a to zejména snahou intenzivněji uplatňovat donucovací opatření a odhodláním v těchto otázkách těsněji spolupracovat s EU. Africká unie začala provádět strategii na území celé Afriky.

…kterou je třeba přetavit v praktická opatření

EU již svou vedoucí úlohu v boji proti nezákonnému obchodu s přírodními zdroji prokázala tím, že přijala ambiciózní politiky v oblasti produktů dřevařství a rybolovu. Tento akční plán EU dokládá, že je Unie schopna splnit mezinárodní očekávání a závazky a že zvyšuje své ambice týkající se opatření proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Plán rovněž pomůže zajistit, že významné investice učiněné v posledních desetiletích prostřednictvím unijní podpory rozvoje celosvětové ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů nebudou znehodnoceny trestnou činností.

Akční plán významně přispěje k plnění cílů udržitelného rozvoje stanovených v rámci agendy pro udržitelný rozvoj 2030, na níž se shodly hlavy států na summitu OSN v září 2015. Cíl č. 15 týkající se biologické rozmanitosti stanoví, že je třeba „přijmout neodkladná opatření k ukončení nezákonného lovu a obchodu s chráněnými druhy rostlin a živočichů a snížit poptávku po nelegálních produktech z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich nabídku“ 10 . 

Evropský parlament vyzval k vytvoření akčního plánu v usnesení přijatém v lednu 2014 11 . Akční plán EU rovněž podpořilo mnoho členských států EU, mezinárodních a nevládních organizací a dotčených podniků při konzultaci se zúčastněnými stranami na téma postupu EU proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, již Evropská komise zahájila v únoru 2014 12 .

EU a její členské státy musí tento problém řešit společnými silami. Pravidla na úrovni EU, jimiž se řídí obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, platí ve všech členských státech od roku 1983 13 , přičemž se uplatňuje úmluva CITES, a Komise v roce 2007 vydala doporučení ohledně jejich prosazování 14 .

Různé zprávy 15 však odhalují podstatné rozdíly v tom, jak jednotlivé členské státy tato společná pravidla uplatňují a prosazují. To představuje závažné riziko – osoby vykonávající trestnou činnost mohou této situace snadno zneužít a pozměnit podle ní trasy obchodu, jak se v posledních letech ukázalo v řadě případů. Ve zprávách a během konzultace se zúčastněnými stranami bylo rovněž zmíněno, že další výraznou překážkou v účinném boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy je nedostatek informovanosti a politické angažovanosti.

Akční plán jako společný závazek EU a jejích členských států přijmout řadu opatření, provádět společné mezinárodní závazky a na politické úrovni uznat, jak je řešení tohoto problému důležité, představuje cestu, jak zajistit rovnoměrnější prosazování předpisů na úrovni EU. Díky tomu se bude EU celosvětově těšit větší důvěře, až bude po svých světových partnerech požadovat přijetí přísnějších opatření proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy.

Při provádění tohoto akčního plánu bude rozhodující úzká spolupráce se zúčastněnými stranami, včetně organizací občanské společnosti a příslušných obchodních odvětví, na mnoha specifických opatřeních, aby se co nejvíce využily dostupné odborné poznatky a znalosti a zajistil se co největší účinek.

2. Součásti akčního plánu

Akční plán EU sestává z řady opatření, jež musí přijmout orgány EU anebo členské státy. Tato opatření jsou podrobněji popsána v příloze tohoto sdělení.

Je zřejmé, že k podpoře těchto opatření budou zapotřebí dostatečné finanční prostředky a lidské zdroje. Akční plán vybízí k lepšímu využívání stávajících zdrojů EU a zakládá pro něj rámec. Opatření jsou v zásadě navržena tak, aby zlepšovala spolupráci mezi všemi dotčenými účastníky, efektivněji využívala stávající nástroje a politiky a posilovala mezi nimi součinnost za účelem účinnějšího potírání nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy napříč celou EU i celosvětově.

Opatření navržená tak, aby složitý problém řešila komplexně zapojením všech příslušných organizací, vycházejí ze tří priorit:
1) zamezení nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a odstranění jeho hlavních příčin,

2) účinnější uplatňování a prosazování stávajících pravidel a boj proti organizované trestné činnosti v oblasti obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a 

3) posilování globálního partnerství zemí původu, zemí spotřeby a tranzitních zemí v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy.

Konkrétní cíle a související opatření pro každou prioritu jsou uvedeny v tabulce v příloze.

Priorita 1: Zamezení nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a řešení jeho hlavních příčin

Jak uvnitř EU, tak celosvětově bude vyvíjena snaha snížit poptávku po nelegálních produktech z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich nabídku využíváním dostupných mnohostranných (CITES) nástrojů a interních nástrojů EU, podporou zvláštních kampaní a dalším omezováním obchodu se slonovinou uvnitř a z EU (cíl 1.1 – viz tabulka v příloze). Významným prostředkem k odstranění hlavních příčin nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy je zajištění toho, že venkovské komunity v zemích původu se budou více zapojovat do ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a budou z ní mít větší užitek (cíl 1.2).

Další oblastí, na niž je kladen důraz, je navázání aktivnější spolupráce s příslušnými obchodními odvětvími, od odvětví působících v oblasti obchodu s živými živočichy a planě rostoucími rostlinami nebo využívajících produkty z volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin až po odvětví poskytující služby pro oblast obchodu. To odráží závazek EU zodpovědně řídit světové dodavatelské řetězce 16 (cíl 1.3). Rovněž budou přijata mnohostranná a dvoustranná opatření pro boj s korupcí, tedy zásadním faktorem, jenž umožňuje nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, ve všech částech řetězce donucovacích subjektů (cíl 1.4).

Priorita 2: Účinnější uplatňování a prosazování stávajících pravidel a boj proti organizované trestné činnosti v oblasti obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Přestože stávající mezinárodní pravidla a pravidla EU v oblasti obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jsou celkově vhodná, mnoho studií a zpráv odhaluje 17 podstatné problémy při jejich uplatňování a prosazování. To platí zejména pro poměrně nový fenomén organizované trestné činnosti v oblasti obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Je zapotřebí provést přezkum nedostatků uplatňování u všech členských států a vytvořit strategie pro jejich odstranění, aby se zajistilo, že stávající pravidla budou v celé EU prosazována důsledněji (cíl 2.1).

Stanovením společných priorit v oblasti prosazování a zajištěním toho, že Europol a Eurojust budou poskytovat podporu zaměřenou na přeshraniční případy, se přispěje ke strategičtější podstatě kontrol a prosazování. V souladu s programem EU pro bezpečnost bude v roce 2016 zahájen přezkum k posouzení toho, zda je současný právní rámec EU pro boj proti trestné činnosti proti životnímu prostředí, a zejména organizované trestné činnosti v oblasti obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, vhodný pro svůj účel.

Účelem cíle 2.2 je zvýšit kapacitu všech článků řetězce donucovacích subjektů a soudnictví, aby v EU mohla být přijata účinná opatření proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. To vyžaduje vnitrostátní opatření ke sdílení osvědčených postupů na úrovni EU a tím zlepšení meziagenturní spolupráce a koordinace, komunikace a toku dat. Je nutné rozšiřovat soubor poznatků o případech nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, přičemž zásadním faktorem je odborné vzdělávání.

Účinnější boj proti organizované trestné činnosti (cíl 2.3) v oblasti nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy vyžaduje cílené zvyšování povědomí odborníků na organizovanou trestnou činnost, počítačovou kriminalitu a praní peněz. Všechny členské státy navíc musí provádět mezinárodní závazky a zajistit tak, že se jejich právní předpisy týkající se organizované trestné činnosti budou vztahovat i na nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a že za tento obchod lze uložit náležité sankce. Konečně je nezbytné zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti vymáhání práva (cíl 2.4) prostřednictvím účasti na mezinárodních operacích týkajících se vymáhání práva, technické pomoci a cílené finanční podpory.

Priorita 3: Posilování globálního partnerství zemí původu, zemí spotřeby a tranzitních zemí v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

Budou přijata různá opatření, jejichž účelem bude navýšit financování a podpořit tak rozvojové země v jejich úsilí o boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zefektivnit podporu a využívat ji strategičtěji. Toho bude dosaženo za pomoci komplexních hodnocení potřeb a účinnější koordinace podpory s dalšími dárci (cíl 3.1). K posílení globálního partnerství v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy je nutné ve vztazích s hlavními zeměmi původu, tranzitními a spotřebitelskými zeměmi a příslušnými regionálními organizacemi účinněji využívat diplomatické nástroje EU a jejích členských států a další nástroje, zejména obchodní politiku EU (cíl 3.2).

Musí se vytvořit lepší nástroje, jimiž lze řešit provázanost nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a bezpečnosti, jež existuje v některých regionech (cíl 3.3). Konečně je nezbytné využívat stávající mnohostranné procesy v mezinárodních dohodách a na mezinárodních fórech, aby tato otázka zůstávala na celosvětovém programu, pokračovaly politické závazky a sledovalo se provádění závazků. Proto bude obzvláště důležitá příští konference stran úmluvy CITES v září 2016 (cíl 3.4).

3. Sledování a hodnocení

Akční plán se vztahuje na pětileté období 2016–2020. V tabulce v příloze jsou jednotlivá opatření přiřazena subjektu EU (útvarům Komise, ESVČ, Europolu, Eurojustu) a/nebo členským státům a je v ní stanoven časový rámec jejich provádění. Aby bylo možné provádění sledovat, vytvoří útvary Komise a ESVČ srovnávací přehled.

Skupina EU pro vymáhání práva v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy založená podle nařízení (ES) č. 338/97, jejímiž členy jsou představitelé donucovacích orgánů členských států EU, dvakrát ročně přezkoumá dosažené výsledky. Komise předloží do července 2018 Radě a Evropskému parlamentu zprávu o průběhu provádění akčního plánu a o tom, zda jsou jeho priority a cíle přiměřené a vhodné. Dosažené výsledky a úspěšnost akčního plánu při potlačování nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy budou zhodnoceny v roce 2020. Na základě toho Komise zváží, jaká další opatření budou zapotřebí.

Koordinaci činností napříč dotčenými oblastmi a to, že všechny příslušné útvary Komise a ESVČ budou vykonávat přidělené úkoly, bude zajišťovat meziútvarová skupina v rámci Komise.

4. Vztah k dalším iniciativám a politikám EU

Akční plán nahradí doporučení Komise č. 2007/425/ES, kterým se stanovuje soubor opatření pro prosazování nařízení (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

Akční plán bude prováděn tak, aby byla zajištěna soudržnost se stávajícími politikami EU vztahujícími se na nezákonný obchod s přírodními zdroji. Mezi ně patří akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT), politika EU pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a iniciativy EU proti nezákonnému obchodu s odpadem, drogami, padělky, střelnými zbraněmi nebo lidmi, praní peněz a nelegálním finančním tokům.

PŘÍLOHA – Tabulka opatření

Priorita I – Zamezení nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a odstranění jeho hlavních příčin

Opatření

Pověřený subjekt

Očekávané výsledky

Časový rámec

Cíl 1.1

Snížit poptávku po nelegálních produktech z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich nabídku

1. Uvnitř EU i celosvětově rozšířit podporu na zvyšování povědomí a kampaně zaměřené na snižování poptávky

KOM/

VPMK 18 /

ČS

Přijetí opatření a poskytnutí finančních prostředků na zvýšení povědomí a snížení poptávky po nelegálních produktech z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v důležitých zemích mimo EU a uvnitř EU, zejména u druhů, s nimiž se ve velkém množství nezákonně obchoduje uvnitř EU

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

ČS

Všechny členské státy budou mít k dispozici dostupné nástroje a materiály ke zvyšování povědomí

Konec roku 2016

2. Více omezit obchod se slonovinou uvnitř a z EU

KOM

Vydání pokynů Komise, aby byl zajištěn jednotný výklad pravidel EU s cílem zastavit vývoz surové slonoviny pocházející z doby před přijetím úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a zaručit, že se v EU bude obchodovat pouze s legálními starožitnými předměty ze slonoviny

Konec roku 2016

ČS

Členské státy nebudou vydávat dokumenty pro vývoz a zpětný vývoz surové slonoviny pocházející z doby před přijetím úmluvy

Členské státy budou na základě podmínek stanovených v těchto pokynech vydávat pouze potvrzení o prodeji a koupi starožitných předmětů ze slonoviny uvnitř EU

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

3. Omezit nebo zakázat neudržitelný dovoz ohrožených druhů do EU navržením jejich zařazení do příloh úmluvy CITES (například vzácných druhů plazů)

KOM

Předložení návrhů na zařazení nových druhů do příloh úmluvy konferencím stran úmluvy CITES ke zvážení

Průběžně s prvním milníkem v dubnu 2016

Cíl 1.2

Zajistit, že se venkovské komunity v zemích původu zapojí do ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a budou z ní mít užitek

4. Posílit zapojení venkovských komunit do řízení a ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

KOM/

ČS

Potřeba vhodně zapojit venkovské komunity do přípravy a provádění opatření k boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy se stane prioritou příslušných politik a financování EU a členských států

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

5. Podporovat vytváření udržitelných a alternativních zdrojů obživy pro komunity žijící uvnitř či v blízkosti přirozeného prostředí volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

KOM/

VPMK/

ČS

Podpora udržitelných hospodářských činností, z nichž těží venkovské komunity žijící uvnitř či v blízkosti přirozeného prostředí volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, bude upřednostňována v rámci politik EU a členských států zaměřených na finanční podporu venkovských oblastí v zemích původu

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

Cíl 1.3

Více zapojit obchodní odvětví do aktivit boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a podpořit získávání produktů z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin trvale udržitelným způsobem

6. Zvýšit povědomí obchodních odvětví, která obchodují s produkty z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin uvnitř nebo z EU či takovému obchodu napomáhají

KOM

Identifikace největších aktérů v obchodních odvětvích souvisejících s obchodem s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na úrovni EU a zavedení kanálů pravidelné komunikace o otázkách obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin mezi těmito aktéry a Komisí

Konec roku 2016

KOM

Schůzky skupiny EU pro vymáhání práva v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy organizované s účastníky obchodu za účelem projednávání specifických otázek (například tradiční čínské medicíny, exotických zvířat v zájmovém chovu, odvětví luxusního zboží, lovecké turistiky, dopravy, kurýrních společností či obchodování na internetu)

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

7. Podporovat iniciativy soukromého sektoru, jejichž cílem je potlačit nezákonný obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a prosazovat získávání produktů z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin uvnitř EU či z ní trvale udržitelným způsobem

KOM/

ČS

Podpora současných iniciativ vedených soukromým sektorem a spolupráce soukromého a veřejného sektoru a dále předávání osvědčených postupů se záměrem povzbuzovat nové iniciativy

Konec roku 2017

Cíl 1.4

Vypořádat se s korupcí související s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy

8. Podporovat iniciativy, jejichž cílem je na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni bojovat proti korupci související s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy

KOM/

VPMK

Začlenění nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy do unijní politiky a nástrojů boje proti korupci (zejména v rámci jednání s klíčovými třetími zeměmi, jež jsou příjemci rozpočtové podpory)

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

VPMK/

ČS

Řešení otázky na dvoustranných schůzkách s hlavními partnerskými zeměmi a na příslušných mnohostranných fórech, včetně G-7, G-20 a úmluvy OSN proti korupci

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

ČS

Předložení návrhu příslušného usnesení 17. konferenci stran úmluvy CITES ke zvážení

duben 2016

Priorita 2 – Zefektivnění uplatňování a prosazování stávajících pravidel a boje proti organizované trestné činnosti v oblasti obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Opatření

Pověřený subjekt

Očekávané výsledky

Časový rámec

Cíl 2.1: Zajistit stejnoměrnější uplatňování pravidel EU týkajících se obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a vytvořit na úrovni EU strategičtější přístup ke kontrolám a prosazování pravidel týkajících se boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

9. Vytvořit strategie, jejichž účelem je na vnitrostátní úrovni zvýšit soulad s právními předpisy EU upravujícími obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

KOM

Zhodnocení nedostatků uplatňování právní úpravy EU týkající se obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin provedené Komisí v každém členském státě a předložení doporučení, jak lze tyto nedostatky zlepšit

Konec roku 2016

ČS

Provedení doporučení v členských státech

2017

KOM

Aktivnější sledování, jak jsou uplatňována pravidla EU týkající se dovozu loveckých trofejí do EU, aby bylo zajištěno, že tyto trofeje pocházejí z legálních a udržitelných zdrojů

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

10. Zvýšit míru odhalování nezákonné činnosti

ČS

Vedle kontrol na hraničních přechodech, jak je vyžadováno nařízením (ES) č. 338/97, bude zajištěno sledování dodržování pravidel a prosazování pravidel v rámci zemí, zejména prostřednictvím pravidelných kontrol obchodníků a chovatelů například v obchodech se zvířectvem, chovech a pěstitelských školkách

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

11. Zintenzivnit snahu zajistit uplatňování plánu EU na zamezení nezákonného zabíjení, lovu do pastí a obchodu s ptactvem (spadá rovněž do priority 1)

KOM

Poskytnutí prostředků na financování mezivládní pracovní skupiny pro nezákonné zabíjení ptáků v oblasti Středomoří založené podle Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a uspořádání její první schůzky

Polovina roku 2016

KOM/

ČS

Přijetí opatření ke zlepšení vnitrostátního monitorování a vynucování souladu s předpisy

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

12. Pravidelně určovat a hodnotit největší rizika

ČS

Stanovení priorit v oblasti prosazování předpisů, pokud jde o cílové druhy a produkty (například úhoře, slonovinu, nosorožčí rohy, živé plazy a ptáky), trasy obchodu a techniky pašování, na vnitrostátní úrovni

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

Europol/ČS

Skupina EU pro vymáhání práva v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ve spolupráci s Europolem na základě společného posouzení s přihlédnutím k rizikům schválí celounijní priority

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

13. Zlepšit spolupráci členských států na případech přeshraničního nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

KOM/

Europol/Eurojust

Europol a Eurojust vyčlení dostatečné prostředky na činnosti v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

Europol/Eurojust/ČS

Členské státy EU budou (za pomoci Europolu) uskutečňovat pravidelné společné operace vyžadující přeshraniční spolupráci

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

Europol/Eurojust/ČS

Vytvoření společných vyšetřovacích týmů se zastoupením Europolu a/nebo Eurojustu

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

14. V souladu s evropským programem pro bezpečnost přezkoumat politiku a právní rámec EU zaměřené na boj proti trestné činnosti proti životnímu prostředí

KOM

Přezkoumání účelnosti směrnice 2008/99, a to i ve vztahu k trestním sankcím za nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy platným pro celou EU

2016

Cíl 2.2: Zvýšit kapacitu všech článků řetězce donucovacích subjektů a soudnictví pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

15. Zlepšit spolupráci, koordinaci, komunikaci a tok dat mezi pověřenými donucovacími orgány v členských státech

ČS

V každém členském státě bude zaveden mechanismus pro koordinaci (například meziagenturní pracovní skupina nebo memorandum o porozumění) mezi příslušnými orgány (celními orgány, kontrolními orgány, policií či výkonnými a donucovacími orgány podle úmluvy CITES) a všechny orgány, jimž jsou svěřeny pravomoci pro tuto oblast, budou mít přístup k příslušným komunikačním kanálům

Polovina roku 2017

ČS

Členské státy přezkoumají možné způsoby výměny dat mezi orgány pověřenými v této oblasti podle vnitrostátních právních předpisů

Polovina roku 2017

KOM/

ČS

Prostřednictvím skupiny EU pro vymáhání práva v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy budou na úrovni EU shromážděny a rozšířeny osvědčené postupy meziagenturní spolupráce a účinného sledování a prosazování dodržování předpisů v členských státech

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

16. Rozšířit soubor poznatků o kontrolách, vyšetřování, stíhání a soudních řízeních v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

ČS

Členské státy budu systematičtěji poskytovat Komisi relevantní kvalitativní a statistická data, zahrnující údaje o kontrolách, vyšetřováních, zadrženích, případech stíhání a rozhodnutích soudu, a to včetně uvalených sankcí, a rovněž budou systematicky informovat Europol o všech případech zahrnujících organizovanou trestnou činnost nebo mezinárodní prvek

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

ČS

Zefektivnění metodiky sběru dat v oblasti nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy napříč EU a zvýšení povědomí příslušných skupin odborníků na statistiku trestné činnosti

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

ENPE

Aby bylo usnadněno sdílení poznatků, bude při Evropské síti státních zástupců pro životní prostředí 19 vytvořena databáze judikatury z členských států týkající se nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

Polovina roku 2017

17. Posílit vzdělávání všech článků řetězce donucovacích subjektů, a to včetně společných školení

KOM

Vzdělávání v oblasti nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy bude zařazeno na program vzdělávacích organizací EU, jako jsou Evropská policejní akademie (CEPOL), Akademie evropského práva (ERA) a další

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

ČS

Bude vytvořen soubor stávajících vzdělávacích materiálů, který bude rozšířen po celé EU

Konec roku 2016

KOM

Vzdělávání v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy bude způsobilé pro poskytnutí finanční podpory v rámci příslušných finančních nástrojů EU (programu pro životní prostředí a oblast klimatu LIFE, fondu pro vnitřní bezpečnost atd.)

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

ČS

V členských státech budou pravidelně pořádány vzdělávací akce pro celý řetězec donucovacích subjektů a soudnictví, včetně společných školení pro příslušné donucovací orgány, státní zástupce a soudce

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

18. Na vnitrostátní a regionální úrovni posílit nebo případně vytvořit sítě osob činných v donucovacích orgánech a soudnictví a zlepšit jejich spolupráci

ČS

Vytvoření podporovaných příslušných vnitrostátních sítí ve všech členských státech

Polovina roku 2017

KOM

Pořádání společných zasedání příslušných sítí EU 20

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

19. Zlepšit péči o zajištěná nebo zabavená živá zvířata nebo rostliny

ČS

Ve všech členských státech budou k dispozici zařízení určená k dočasné péči o zajištěné nebo zabavené živé exempláře a případně budou zavedeny mechanismy pro trvalý návrat do původního prostředí. Bude poskytována pomoc ostatním členským státům.

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

Cíl 2.3: Bojovat proti organizované trestné činnosti v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy účinněji

20. Pravidelně posuzovat hrozby, jež v EU organizovaný nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy představuje

Europol

Do posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti budou zahrnuta daty podložená posouzení hrozeb nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a pokud to bude možné, členské státy budou poskytovat vnitrostátní posouzení hrozeb

Průběžně s prvním milníkem v první polovině roku 2017

21. Zvýšit kapacitu příslušných odborníků pro odstraňování napojení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy na organizovanou trestnou činnost, včetně počítačové kriminality a souvisejících nelegálních finančních toků

KOM/

ČS

Na příslušných fórech budou organizovány akce na zvyšování povědomí (síť státních zástupců, kteří se zaměřují na organizovanou trestnou činnost, vnitrostátní organizovanou trestnou činnost a počítačovou kriminalitu (REFCO), a finanční vyšetřovací jednotky)

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

ČS

Uvnitř příslušných jednotek bude vybudována kapacita po boj proti internetovému nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a bude zajištěna existence kanálů, jimiž lze v konkrétních případech vyžádat pomoc od jednotek zaměřených na počítačovou kriminalitu (např. prohledávání hlubokého webu či používání virtuálních měn k nelegálním aktivitám).

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

ČS

Zařazení této otázky na program FATF 21 , CARIN 22 a Egmontské skupiny finančních zpravodajských jednotek

Konec roku 2016

KOM/

ČS

FATF bude požádán o vypracování vodítek v otázkách provázanosti nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a praním peněz a nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy

Konec roku 2016

ČS

Organizace školení v oblasti prošetřování nelegálních finančních toků souvisejících s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

22. Členské státy v souladu s mezinárodními závazky zajistí, aby byl organizovaný nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy v celé EU považován za závažnou trestnou činnost podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, a bylo za něj tedy možné uložit trest odnětí svobody v maximální možné výši nejméně čtyř let

ČS

Přezkum a v případě potřeby úprava příslušných vnitrostátních právních předpisů

Konec roku 2017

23. Členské státy v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN provedou přezkum vnitrostátních právních předpisů týkajících se praní peněz, aby zajistily, že s trestnými činy spojenými s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy lze nakládat jako s predikativními trestnými činy a že tyto trestné činy jsou žalovatelné podle vnitrostátních právních předpisů týkajících se výnosů z trestné činnosti

ČS

Přezkum a v případě potřeby úprava příslušných vnitrostátních právních předpisů

Konec roku 2017

Cíl 2.4: Zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti vymáhání práva ve vztahu k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

24. Posílit spolupráci v oblasti vymáhání práva mezi členskými státy a subjekty EU činnými ve vymáhání práva a klíčovými zeměmi mimo EU a dalšími regionálními sítěmi pro boj proti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a příslušnými celosvětovými sítěmi (Mezinárodní konsorcium pro boj s trestnou činností v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy – ICCWC 23 a Mezinárodní síť organizací a institucí usilujících o soulad prosazování domácího a mezinárodního práva v oblasti životního prostředí – INECE)

KOM/

Europol

Pořádání společných schůzí za účasti Europolu, skupiny EU pro vymáhání práva v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a příslušných regionálních sítí pro vymáhání práva (např. Sítě pro prosazování práva chránícího volně žijící druhy ve státech ASEAN a pracovní skupiny Lusacké dohody) a Mezinárodní sítě organizací a institucí usilujících o soulad prosazování domácího a mezinárodního práva v oblasti životního prostředí (INECE).

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM

Sdílení osvědčených postupů spolupráce při vymáhání práva

Konec roku 2016

ČS/

Europol

Členské státy se za pomoci Europolu budou podílet na společných mezinárodních operacích v oblasti vymáhání práva

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

25. Podporovat budování kapacit pro vymáhání práva v hlavních zemích původu a zemích představujících hlavní trhy, včetně vymáhání práva uvnitř chráněných území

KOM/

VPMK/

ČS

Poskytování další finanční podpory na činnosti Mezinárodního konsorcia pro boj s trestnou činností v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (ICCWC), včetně hodnocení systémů pro vynucování na základě souboru nástrojů konsorcia ICCWC týkajících se trestné činnosti poškozující volně žijící druhy a lesy

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

KOM/

VPMK/

ČS

Zohlednění výsledků doporučení získaných pomocí souboru nástrojů konsorcia ICCWC v cílené podpoře poskytované třetím zemím

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

Priorita 3 – Posilování globálního partnerství zemí původu, spotřeby a tranzitních zemí v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

Opatření

Pověřený subjekt

Očekávané výsledky

Časový rámec

Cíl 3.1:

Poskytovat rozvojovým zemím rozsáhlejší, účinnější a strategičtěji zaměřenou podporu

26. Zajistit, že se v rámci příslušných programů v oblastech řízení přírodních zdrojů, životního prostředí, organizované trestné činnosti, bezpečnosti a správy věcí veřejných bude zvažovat přidělování finančních prostředků na otázky související s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy

KOM/

VPMK

Odpovídající rozvojová pomoc bude plánována na základě „strategického přístupu k ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v Africe“ 24  

Budou vytvořeny další regionální či tematické strategické přístupy

Na boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy budou v rámci schváleného finančního krytí přispívajících programů uvolněny finanční toky rozvojové spolupráce, včetně Evropského rozvojového fondu, nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru a dalších finančních nástrojů, jako je nástroj partnerství, a budou se hledat další možné zdroje financování

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

27. Zvýšit účelnost finanční podpory poskytované na boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

KOM/

VPMK/

ČS

Pořádání pravidelných setkání v klíčových zemích s cílem koordinovat aktivity dárců

Od přijímajících zemí bude požadováno, aby předkládaly zprávy o účinnosti opatření proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, na něž EU poskytla finanční prostředky, při řešení problému (za použití ukazatelů jako počet případů zajištění a úspěšných stíhání)

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016 

Cíl 3.2

Posílit a koordinovat efektivnější opatření proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a jeho hlavním příčinám ve spolupráci s příslušnými zeměmi původu, tranzitními zeměmi a zeměmi s koncovým trhem

28. Zintenzivnit dialog s hlavními zeměmi původu, tranzitními zeměmi a zeměmi představujícími koncový trh, včetně dialogu s místními komunitami, občanskou společností a soukromým sektorem

KOM/

VPMK/

ČS

Určení prioritních zemí

Vytvoření zvláštních struktur pro dialog a technickou spolupráci

Systematické zařazování tématu na program dialogů, ať již politických nebo v rámci odvětví, a program jednání na vysoké úrovni s klíčovými zeměmi nebo regiony mimo EU

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

VPMK/

ČS

Vytvoření sítě kontaktních míst při delegacích a velvyslanectvích v příslušných zemích a případně využívání stávajících struktur, jako je síť zelené diplomacie

Konec roku 2016

29. Aktivněji využívat obchodní politiky a nástroje EU na podporu opatření k boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

KOM/

VPMK

EU navrhne ambiciózní závazky v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, které by se měly stát součástí budoucích dohod o volném obchodu například s Japonskem a Spojenými státy americkými (transatlantické obchodní a investiční partnerství)

Začlenění aktivnějšího sledování toho, jak jsou prováděny závazky související s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy, do stávajících dohod o volném obchodu a režimu GSP+

Zařazení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy na program dvoustranných obchodních dialogů EU s klíčovými partnery a na program výboru WTO pro obchod a životní prostředí

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

30. Posílit spolupráci v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy s příslušnými regionálními organizacemi, jako je Africká unie, Jihoafrické společenství pro rozvoj (SADC), Východoafrické společenství či Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a na příslušných mnohostranných fórech, jako například setkání Asie-Evropa (ASEM)

KOM/

VPMK

Pravidelné zařazování tématu na program jednání na vysoké úrovni

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

Cíl 3.3

Zabývat se bezpečnostním rozměrem nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

31. Rozšířit soubor poznatků a vytvořit strategie pro řešení provázanosti nezákonného obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin s bezpečností

KOM/

VPMK

Zahájení studie, jejímž cílem bude rozšířit soubor poznatků o provázanosti nezákonného obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin s dalšími druhy organizované trestné činnosti a financováním skupin milicí či teroristických skupin

Polovina roku 2016

KOM/

VPMK/

ČS

Na základě získaných výsledků odsouhlasení dalších opatření na příslušných fórech EU

Polovina roku 2017

KOM/

VPMK/

ČS

Bezpečnostní rozměr nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy bude zohledněn při celkových posouzeních situace prováděných EU pro příslušné země mimo EU

Konec roku 2016 

VPMK/

ČS

Intenzivnější spolupráce OSN a EU v oblasti nezákonného obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v souvislosti s udržováním míru a řízením krizí

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

Cíl 3.4

Posílit vícestranné snahy, jejichž cílem je bojovat proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

32. Podporovat přijímání a provádění účinných rozhodnutí, usnesení a politických prohlášení týkajících se nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v rámci mezinárodních nástrojů a na mnohostranných fórech

KOM/

VPMK/

ČS

Řešení této otázky podle

úmluvy CITES, a to i podporou obchodních sankcí v případech nedodržování předpisů, pokud to bude zapotřebí

Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů – Tuniský akční plán na vymýcení nelegálního zabíjení divokých ptáků, jejich chytání do pastí a obchodu s nimi pro období 2013–2020 podle Bernské úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

příslušných vícestranných iniciativ na celosvětové úrovni (další postupy podle konference OSN, londýnské a kasanské konference, a dále G-7, G-20 apod.)

EU a její členské státy budou pravidelně sledovat, jak jsou prováděny závazky přijaté na těchto fórech

Průběžně s prvním milníkem na konci roku 2016

(1)

     Definuje se jako mezinárodní i vnitrostátní nezákonný obchod s volně žijícími živočichy a volně rostoucími rostlinami a produkty z nich a úzce související trestné činy, jako je nezákonný lov.

(2)

      https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/May/wildlife-crime-worth-8-10-billion-annually.html

https://cites.org/eng/international_dimension_of_illegal_wildlife_trade   http://www.gfintegrity.org/report/briefing-paper-transnational-crime/ .

(3)

     Pracovní dokument útvarů doprovázející toto sdělení (SWD(2016) 38) podrobněji popisuje celosvětový rozsah nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a roli, již u tohoto nelegálního obchodu zastává EU.

(4)

     Viz SWD(2016) 38. 

(5)

     Viz SWD(2016) 38.

(6)

     Rezoluce 2134 (2014) a 2136 (2014); „Report of the Secretary-General on the situation in Central Africa and the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa“ (Zpráva generálního tajemníka o situaci ve střední Africe a činnostech regionální kanceláře OSN pro střední Afriku), 30. listopadu 2015.

(7)

     Rezoluce 69/314.

(8)

      https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417231/kasane-statement-150325.pdf .

(9)

      https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3 , s. 11.

(10)

     Cíl 15.7.

(11)

     Srov. usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2014 (2013/2747(RSP)).

(12)

     Viz COM(2014) 64 a SWD(2014) 347.

(13)

     Nařízení Rady (ES) č. 338/97. 

(14)

     Úř. věst. L 159, 20.6.2007, s. 45.

(15)

     Viz SWD(2016) 38.

(16)

     Viz COM(2015) 497, Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice.

(17)

     Viz SWD(2016) 38.

(18)

     Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Evropské komise. 

(19)

     Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí.

(20)

     Například skupiny EU pro vymáhání práva v oblasti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, Evropské sítě státních zástupců pro životní prostředí (ENPE), Evropského fóra soudců pro životní prostředí, sítě Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí (IMPEL), projektové skupiny pro koordinaci činností na ochranu zdraví, kulturního dědictví a životního prostředí (PARCS) a sítě EnviCrimeNet.

(21)

     Finanční akční výbor.

(22)

     Camdenská síť úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.

(23)

     Konsorcium zahrnuje Interpol, sekretariát úmluvy CITES, Světovou celní organizaci, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu a Světovou banku.

(24)

     Larger than elephants - Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa – Synthesis (Objemnější než sloni – Vstupní údaje ke strategickému přístupu EU k ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v Africe – souhrn), Úřad pro publikace Evropské unie, 2015. 

 

Top