EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 12. září 2016 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 394/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 12. září 2016

k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 3. srpna 2016 žádost Rady o stanovisko k návrhu (1) nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (2) a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (3) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhované nařízení obsahuje ustanovení, která mají vliv na úkoly Evropského systému centrálních bank provádět měnovou politiku a přispívat k řádnému provádění opatření, která přijímají příslušné orgány v oblasti stability finančního systému, ve smyslu čl. 127 odst. 2 první odrážky a čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

ECB podporuje cíle navrhovaného nařízení, které je klíčovou součástí akčního plánu pro vytváření unie kapitálových trhů (4) a doplňuje ostatní pilíře investičního plánu pro Evropu (5). Navrhované nařízení by mělo investorům, správcům fondů a portfoliovým podnikům kvalifikovaným pro tyto investice usnadnit využívání evropských fondů rizikového kapitálu (dále jen „EuVECA“) a evropských fondů sociálního podnikání (dále jen „EuSEF“), čímž přispěje k dokončení unie kapitálových trhů a napomůže diverzifikaci zdrojů financování a uvolnění kapitálu.

2.   Konkrétní připomínky

2.1.   Registrace fondů EuVECA a EuSEF a jejich správců

ECB si všímá, že navrhované nařízení stanoví podmínky, které musí splnit správci s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (6) při registraci fondů EuVECA a EuSEF. Tyto podmínky zahrnují poskytování informací o totožnosti fondů, jejichž podílové jednotky či akcie mají být nabízeny, a o totožnosti osob, které tyto fondy skutečně spravují.

Jak již ECB dříve uvedla v souvislosti s unií kapitálových trhů (7), standardizace statistických informací, zejména pomocí specifických identifikačních kódů institucí, produktů a transakcí, je klíčovou prioritou pro dosažení funkční a vysoce kvalitní datové infrastruktury. ECB konkrétně zásadně podporuje, aby se jako specifické identifikátory pro účely splnění požadavků na podávání zpráv na trzích s cennými papíry používaly mezinárodně dohodnuté standardy, jako jsou mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) a celosvětový identifikační kód právnické osoby (LEI) (8). V případě fondů EuVECA a EuSEF se ECB domnívá, že informace, které mají správci při registraci těchto fondů poskytovat, by měly povinně zahrnovat celosvětový LEI za účelem identifikace fondů a jejich správců (9). Za účelem identifikace podílových jednotek nebo akcií nabízených fondů by měl být uváděn též kód ISIN. Tím se zvýší spolehlivost těchto statistických informací, což umožní účinné provádění měnové politiky. Fondy EuVECA a EuSEF jsou součástí souboru zpravodajských jednotek pro účely statistiky aktiv a pasiv investičních fondů podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (10) a jejich akcie nebo podílové jednotky jsou vedeny v centralizované databázi cenných papírů v souladu s obecnými zásadami Evropské centrální banky ECB/2012/21 (11). ECB tyto údaje používá k vymezení měnové politiky Unie včetně sledování a analýzy nestandardních opatření.

Závazný požadavek na uvádění celosvětového LEI a kódu ISIN, který ECB navrhuje, by se měl vztahovat na všechny finanční trhy, a nikoli pouze na určité segmenty trhu. Takové uplatnění zajistí, že všechny zúčastněné strany budou mít k dispozici minimální soubor standardizovaných informací zahrnující hlavní rysy všech institucí, produktů a transakcí na finančních trzích.

Podle názoru ECB by proto jiné legislativní změny související s vytvářením unie kapitálových trhů měly ve vhodných případech a v možném rozsahu rovněž zakotvit povinné uvádění specifických identifikačních kódů. To by vytvořilo podmínky pro zavedení automatického zpracovávání údajů, jež usnadní distribuci standardizovaných informací všem zúčastněným stranám působícím na kapitálových trzích. ECB již dříve vyjádřila názor, že při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaných finančních trzích by klíčové informace obsažené v souhrnu prospektu měly být zpřístupněny ve strojově čitelné formě a měly by zahrnovat specifické identifikační kódy emitenta, předkladatele nabídky, ručitele a samotných cenných papírů (12). Podílové listy vydané subjekty kolektivního investování jinými než uzavřeného typu byly výslovně vyloučeny z oblasti působnosti návrhu nařízení Komise o prospektu (13), a proto v této souvislosti nebyly zahrnuty do požadavku ECB na povinné uvádění specifických identifikačních kódů (14). S cílem částečně zaplnit tuto mezeru by proto navrhované nařízení mělo rovněž zahrnout povinné uvádění specifických identifikačních kódů do navrhovaných změn požadavků na informace, které se vztahují na správce při registraci fondů EuVECA a EuSEF.

2.2.   Centrální databáze správců fondů EuVECA a EuSEF vedená orgánem ESMA

ECB bere na vědomí, že navrhované nařízení vyžaduje, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřídil centrální, veřejně přístupné databáze, které uvádějí a) všechny správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu užívající označení „EuVECA“, fondy, pro něž tato označení používají, a seznam zemí, v nichž jsou tyto fondy nabízeny, a b) všechny správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání užívající označení „EuSEF“, fondy, pro něž tato označení používají, a seznam zemí, v nichž jsou tyto fondy nabízeny.

V souladu s výše uvedenými připomínkami ECB navrhuje, aby tyto databáze zřízené orgánem ESMA zahrnovaly kód LEI každého fondu a jeho správce, jakož i kód ISIN pro podílové jednotky nebo akcie fondu.

3.   Technické připomínky a pozměňovací návrhy

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou spolu s příslušným odůvodněním uvedeny v samostatném technickém pracovním dokumentu.

Technický pracovní dokument tvoří přílohu tohoto stanoviska a je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. září 2016.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

(4)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů (COM(2015) 468 final).

(5)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Investiční plán pro Evropu (COM(2014) 903 final).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Viz dokument „Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper“; k dispozici na: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  Viz šestý pododstavec odstavce 2.4 stanoviska CON/2014/49. Všechna stanoviska ECB jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu. Vyvíjeny jsou i další mezinárodně dohodnuté standardy, konkrétně specifický identifikační kód produktu a specifický identifikační kód obchodu; používání těchto dalších specifických identifikačních kódů na trzích by se mělo zvážit.

(9)  Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu jsou v čl. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 345/2013 definováni jako právnické osoby, jejichž předmětem podnikatelské činnosti je správa alespoň jednoho kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání jsou obdobně definováni v čl. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 346/2013.

(10)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73).

(11)  Obecné zásady ECB/2012/21 ze dne 26. září 2012 o rámci řízení kvality dat v centralizované databázi cenných papírů (Úř. věst. L 307, 7.11.2012, s. 89).

(12)  Viz odstavce 2.2 a 2.3 stanoviska CON/2016/15.

(13)  Viz čl. 1 odst. 2 písm. a) návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (COM(2015) 583 final).

(14)  Viz odstavce 2.2 a 2.3 stanoviska CON/2016/15.


Top