EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1211(02)

Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie

OJ C 411, 11.12.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 411/4


Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie

(2015/C 411/04)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela dvě žádosti o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádosti o přezkum

Jednu žádost o přezkum podala skupina Venus group (dále jen „Venus“ nebo „Venus group“), skupina vyvážejících výrobců z Indie (dále jen „dotčená země“). Skupina Venus group zahrnuje společnosti Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd a Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd. Další žádost o přezkum podala společnost Garg Inox Ltd (dále jen „Garg“), vyvážející výrobce z Indie (společně dále jen „žadatelé“).

Částečný prozatímní přezkum je omezen na posouzení dumpingu ve vztahu k žadatelům.

2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

Výrobek, který je předmětem šetření, je definován jako dráty z nerezavějící oceli obsahující

2,5 % hmotnostních nebo více niklu, jiné než dráty obsahující 28 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu,

méně než 2,5 % hmotnostních niklu, jiné než dráty obsahující 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních chromu a 3,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku,

pocházející z Indie, v současnosti kódů KN 7223 00 19 a 7223 00 99 (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“).

3.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1106/2013 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 1483/2015 (3) (dále jen „stávající opatření“).

4.   Odůvodnění částečného prozatímního přezkumu

Žádosti podle čl. 11 odst. 3 se opírají o důkazy prima facie, které poskytli žadatelé, o tom, že okolnosti, na jejichž základě byla stávající opatření zavedena, se změnily, pokud jde o žadatele a pokud jde o dumping, a že tyto změny jsou trvalé povahy.

Změna okolností trvalé povahy, pokud jde o skupinu Venus, se týká zlepšení jejího systému rozdělování nákladů, jejího systému řízení zásob a jejího účetního softwaru. Všechny tyto prvky byly v původním šetření shledány nedostatečnými a vedly k použití článku 18 základního nařízení. Kromě toho skupina nedávno investovala do několika nových vysoce účinných zařízení, což mělo za následek významný kladný dopad na nákladovou efektivnost její výroby.

Pokud jde o společnost Garg, změna okolností trvalé povahy se týká restrukturalizace jejích výrobních zařízení a jejího prodejního kanálu v EU. Podle důkazů prima facie poskytnutých společností Garg tato změna okolností zlepšila využití majetku a zvýšila její efektivnost.

Skupina Venus i společnost Garg poskytly důkazy prima facie o tom, že zachování opatření na stávající úrovni již není nutné k vyrovnání dumpingu působícího újmu. Skupina Venus i společnost Garg porovnaly běžnou hodnotu s vývozní cenou (na úrovni ceny ze závodu) výrobku, který je předmětem šetření, při jeho prodeji na vývoz do Unie, a to za období od dubna 2014 do prosince 2014 u skupiny Venus a za období od dubna 2014 do března 2015 u společnosti Garg. Z těchto srovnání vyplývá, že příslušné dumpingové rozpětí obou společností se zdá být nižší než současná úroveň opatření.

Žadatelé proto tvrdí, že se již nezdá nutné zachovávat opatření na stávající úrovni, jež byla založena na dříve stanovené úrovni dumpingu, aby byly vyrovnány dříve stanovené účinky dumpingu působícího újmu.

5.   Postup

Jelikož Komise poté, co informovala členské státy, zjistila, že existují dostatečné důkazy pro zahájení částečného prozatímního přezkumu omezeného na zkoumání dumpingu, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Šetřením se posoudí nutnost zachování, zrušení nebo změny stávajících opatření ve vztahu k žadatelům.

5.1    Období přezkumného šetření a posuzované období

Šetření se týká období od 1. října 2014 do 30. září 2015 (dále jen „období přezkumného šetření“).

5.2    Šetření vyvážejícího výrobce

S cílem získat informace, které pro své šetření s ohledem na žadatele považuje za nezbytné, zašle Komise žadatelům dotazník.

Není-li stanoveno jinak, musí žadatelé předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.3    Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.4    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

5.5    Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a údajů stranám účastnícím se tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited (4).

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, musí podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu a je označen poznámkou „For inspection by interested parties“. Tento výtah musí být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly e-mailem, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předkládají na nosičích CD-ROM nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ zveřejněném na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podávání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by měla okamžitě kontaktovat Komisi.

7.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty týkající se mimo jiné otázek dumpingu.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetové stránce úředníka pro slyšení na internetových stránkách GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Zpracovávání osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5).


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013 ze dne 5. listopadu 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie (Úř. věst. L 298, 8.11.2013, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1483 ze dne 1. září 2015, kterým se na základě nového absorpčního šetření podle článku 12 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie (Úř. věst. L 228, 2.9.2015, s. 1).

(4)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top