Help Print this page 

Document 52015PC0596

Title and reference
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

COM/2015/0596 final - 2015/0276 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2018
Multilingual display
Text

V Bruselu dne 2.12.2015

COM(2015) 596 final

2015/0276(COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(Text s významem pro EHP)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

1.1Obecné souvislosti

Hospodářství Unie v současnosti přichází o značné množství potenciálních druhotných surovin, jež se nacházejí v tocích odpadů. V roce 2013 činila celková produkce odpadů v EU přibližně 2,5 miliardy tun, z toho 1,6 miliardy tun nebylo opětovně použito nebo recyklováno, a bylo tedy pro evropské hospodářství ztraceno. Odhaduje se, že by se mohlo recyklovat nebo opětovně použít dalších 600 milionů tun. Recyklován byl například pouze omezený (43%) podíl komunálního odpadu vzniklého v Unii a zbytek byl uložen na skládky (31 %) nebo spálen (26 %). Unie tak přichází o významné příležitosti k účinnějšímu využívání zdrojů a posílení oběhového hospodářství.

Unie se rovněž potýká s velkými rozdíly mezi jejími členskými státy, pokud jde o nakládání s odpady. V roce 2011 uložilo šest členských států na skládky méně než 3 % komunálního odpadu, zatímco 18 členských států uložilo na skládky více než 50 % komunálního odpadu, přičemž v některých státech to bylo více než 90 % tohoto odpadu. Tuto nevyrovnanou situaci je naléhavě nutné změnit.

Návrhy na změnu směrnice 2008/98/ES o odpadech 1 , směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 2 , směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 3 , směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností 4 , směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech 5 a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 6 tvoří součást balíčku pro oběhové hospodářství, který také zahrnuje sdělení Komise „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“.

1.2Odůvodnění a cíle návrhu

Nejnovější tendence naznačují, že je možné dosáhnout dalšího pokroku, pokud jde o účinné využívání zdrojů, což může přinést významné hospodářské a sociální výhody. Přeměna odpadů na zdroj je nezbytnou součástí účinnějšího využívání zdrojů a uzavření cyklu v oběhovém hospodářství.

Stanovení právně závazných cílů v právních předpisech EU o odpadech je hlavní hybnou silou zlepšování postupů nakládání s odpady, podněcování inovací v oblasti recyklace, omezeného využívání skládkování a vytváření pobídek ke změně chování spotřebitelů. Další rozvoj politiky nakládání s odpady může přinést značné výhody: udržitelný růst a vytváření pracovních příležitostí, snížení emisí skleníkových plynů, přímé úspory spojené s lepšími postupy při nakládání s odpady a lepší životní prostředí.

Tento návrh na změnu směrnice 2008/98/ES reaguje na právní povinnost revidovat cíle v oblasti nakládání s odpady stanovené v uvedené směrnici. Tyto návrhy, které jsou součástí balíčku pro oběhové hospodářství a které mění výše uvedených šest směrnic, zčásti vycházejí z návrhu, který Komise předložila v červenci 2014 a následně jej v únoru 2015 stáhla. Jsou v souladu s cíli plánu účinného využívání zdrojů 7 a 7. akčního programu pro životní prostředí 8 , včetně úplného zavedení hierarchie způsobu nakládání s odpady 9 ve všech členských státech, snížení produkce odpadů v absolutním vyjádření a produkce odpadu na obyvatele, zajištění vysoce kvalitní recyklace a používání recyklovaného odpadu jako významného a spolehlivého zdroje surovin pro Unii. Přispívají rovněž k provádění iniciativy EU v oblasti surovin 10 a řeší potřebu zamezit plýtvání potravinami. Návrhy mimoto zjednodušují požadavky na předkládání zpráv, které jsou obsaženy ve všech šesti směrnicích.

2.VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

2.1Studie

Návrhy a doprovodné posouzení dopadů posuzují technické a sociálně-ekonomické přínosy a náklady související s prováděním a dalším rozvojem právních předpisů EU o odpadech. Byl vypracován dodatek k posouzení dopadů, který analyzuje potenciální účinky dalších variant hlavních možností politiky definovaných v posouzení dopadů.

2.2Interní konzultace

V rámci Komise sledovala přípravu legislativních návrhů řídící skupina pro posouzení dopadů složená z různých útvarů Komise (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC a ESTAT).

2.3Externí konzultace

Komise vypracovala orientační seznam problémů, jimiž je třeba se zabývat, a první pohovory s hlavními zúčastněnými stranami byly zahájeny v únoru 2013. Internetové veřejné konzultace byly v souladu s minimálními normami pro konzultace zahájeny v červnu 2013 a ukončeny v září 2013. Zasláno bylo 670 odpovědí, což odráží vysoký zájem veřejnosti o situaci v oblasti nakládání s odpady v EU a velká očekávání, pokud jde o opatření EU v této oblasti. V období od června do září 2015 se uskutečnily specifické konzultace s členskými státy a rovněž širší konzultace týkající se oběhového hospodářství.

2.4Posouzení dopadů

Zpráva o posouzení dopadů a její shrnutí byly zveřejněny spolu s návrhem přijatým v červenci 2014 11 . Posouzení dopadů, které nadále platí za hlavní analytický základ pro revidované legislativní návrhy, hodnotí hlavní environmentální, sociální a hospodářské dopady jednotlivých možností politiky ke zlepšení nakládání s odpady v EU. Za účelem nalezení nejvhodnějších nástrojů a cílů, které by minimalizovaly náklady a maximalizovaly přínosy, jsou posuzovány různé, více či méně ambiciózní možnosti, které jsou porovnávány s „výchozím scénářem“.

Výbor pro posuzování dopadů zřízený Komisí vydal k tomuto posouzení dne 8. dubna 2014 kladné stanovisko a zároveň vznesl řadu doporučení, jak zprávu zlepšit. Výbor pro posuzování dopadů požadoval bližší objasnění vymezení problému a uvedl, že je nutné stanovit nové střednědobé cíle, posílit argumenty ve prospěch zákazu ukládání na skládky z hlediska subsidiarity a proporcionality, vytyčit pro všechny členské státy jednotné cíle a podrobněji vysvětlit, jak je v návrhu zohledněna rozdílná výkonnost členských států.

Posouzení dopadů vedlo k závěru, že kombinace možností přinese tyto kladné výsledky:

snížení administrativní zátěže zejména pro malá zařízení nebo podniky, zjednodušení a lepší provádění, včetně zajištění požadavku, aby cíle i nadále „odpovídaly danému účelu“,

vytváření pracovních příležitostí – do roku 2035 by mohlo být vytvořeno více než 170 000 přímých pracovních míst, přičemž většinu z nich nelze přenést do zemí mimo EU,

snížení emisí skleníkových plynů – v období od roku 2015 do roku 2035 by bylo možno zamezit vzniku více než 600 milionů tun skleníkových plynů,

pozitivní vliv na konkurenceschopnost odvětví nakládání s odpady a recyklace odpadů v EU a rovněž na výrobní odvětví EU (lepší využívání systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, nižší rizika spojená s přístupem k surovinám),

opětovný vstup druhotných surovin do hospodářství EU, což sníží závislost EU na dovozu surovin.

Spolu s legislativním návrhem byla vydána analytická zpráva doplňující posouzení dopadů. V této zprávě byly analyzovány některé doplňkové možnosti a varianty s cílem lépe zohlednit různé výchozí pozice každého členského státu.

3.PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

3.1Shrnutí navrhovaných opatření

Návrhy na změnu právních předpisů EU o odpadech obsahují tyto hlavní prvky:

sladění definic,

zvýšení cíle týkajícího se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu na 65 % do roku 2030,

zvýšení cílů týkajících se úrovně přípravy k opětovného použití a recyklace obalových odpadů, a zjednodušení souboru cílů,

postupné omezení ukládání komunálního odpadu na skládky až na úroveň 10 % do roku 2030,

vetší harmonizace a zjednodušení právního rámce týkajícího se vedlejších produktů a stavu, kdy odpad přestává být odpadem,

nová opatření na podporu prevence, včetně předcházení plýtvání potravinami a jejich opětovného použití,

zavedení minimálních provozních podmínek pro rozšířenou odpovědnost výrobce,

zavedení systému včasného varování pro účely sledování plnění cílů týkajících se recyklace,

zjednodušení a zefektivnění povinností týkajících se předkládání zpráv,

sladění s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) týkajícími se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

3.2Právní základ a právo přijmout opatření

Tyto návrhy mění šest směrnic, které se zabývají nakládáním s různými odpady. Návrhy na změnu směrnice 2008/98/ES, směrnice 1999/31/ES, směrnice 2000/53/ES, směrnice 2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU se zakládají na čl. 192 odst. 1) Smlouvy a návrh na změnu směrnice 94/62/ES se zakládá na článku 114 Smlouvy.

V čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES je stanoven cíl zvýšit do roku 2020 na 50 % hmotnosti úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace u odpadů z domácností a podobných odpadů a na 70 % hmotnosti úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového využití u nikoliv nebezpečných stavebních a demoličních odpadů. Podle čl. 11 odst. 4 Komise nejpozději ke dni 31. prosince 2014 měla tyto cíle přezkoumat, a to za účelem jejich případného posílení a možného stanovení cílů pro další druhy odpadů, přičemž se měly zohlednit příslušné environmentální, hospodářské a sociální dopady stanovení cílů. Podle čl. 9 písm. c) Komise měla do konce roku 2014 stanovit cíle předcházení vzniku odpadů a zrušení jeho závislosti na hospodářském růstu do roku 2020, založené na nejlepších dostupných postupech, včetně případné revize ukazatelů uvedených v čl. 29 odst. 4. Podle čl. 37 odst. 4 Komise měla v první zprávě, vypracované do 12. prosince 2014, posoudit řadu opatření, včetně systémů odpovědnosti výrobce za určité druhy odpadů, cílů, ukazatelů a opatření vztahujících se k recyklaci, využití materiálu a energetickému využití, jež mohou účinněji přispět k plnění cílů stanovených v článcích 1 a 4.

V čl. 5 odst. 2 směrnice 1999/31/ES jsou stanoveny tři cíle týkající se snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládkách a zákazu ukládání určitých druhů odpadů na skládky. Poslední cíl týkající se snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládkách musí členské státy splnit do dne 16. července 2016. Podle čl. 5 odst. 2 musí být tento cíl do dne 16. července 2014 znovu posouzen a potvrzen nebo změněn za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, a to na základě praktických zkušeností, které členské státy získaly při sledování dvou výše uvedených cílů.

V čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES jsou uvedeny cíle týkající se využití a recyklace obalových odpadů, které musí být podle čl. 6 odst. 5 stanoveny každých pět let na základě praktických zkušeností získaných členskými státy a na základě poznatků vědeckého výzkumu a vyhodnocovacích metod, například posuzování životního cyklu a analýzy nákladů a přínosů.

3.3Zásada subsidiarity a proporcionality

Návrhy jsou v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Omezují se na změnu výše uvedených směrnic stanovením rámce pro vytyčení společných cílů a členským státům ponechává volnost při rozhodování o přesných způsobech provádění.

3.4Informativní dokumenty

Komise má za to, že je nezbytné poskytnout dokumenty, jež vysvětlují opatření členských států k provádění směrnic, aby se zlepšila kvalita informací o provedení směrnice.

Právní předpisy o odpadech jsou v členských státech často provedeny vysoce decentralizovaným způsobem, včetně na regionální a místní úrovni, a v několika právních aktech v závislosti na správní struktuře daného členského státu. V důsledku toho může být nezbytné, aby při provedení pozměněných směrnic členské státy změnily celou řadu legislativních aktů na celostátní, regionální a místní úrovni.

Tyto návrhy mění šest různých směrnic o odpadech a dotýkají se významného počtu právně závazných povinností, včetně celkové změny cílů stanovených ve směrnici 2008/98/ES, směrnici 1999/31/ES a směrnici 94/62/ES a zjednodušení směrnice 2000/53/ES, směrnice 2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU. Jedná se o komplexní přezkum právních předpisů o odpadech, který může ovlivnit řadu vnitrostátních právních předpisů.

Revidované cíle pro nakládání s odpady, které jsou obsaženy v pozměněných směrnicích, jsou vzájemně propojené a měly by být pečlivě provedeny do vnitrostátních právních předpisů a posléze začleněny do vnitrostátních systémů nakládání s odpady.

Navrhovaná ustanovení se v členských státech dotknou široké škály zúčastněných stran ze soukromého a veřejného sektoru a budou mít významný dopad na budoucí investice do infrastruktury nakládání s odpady. Úplné a správné provedení nových právních předpisů je nezbytné, aby bylo zaručeno dosažení jejich cílů (tj. ochrany lidského zdraví a životního prostředí, účinnějšího využívání zdrojů, zajištění fungování vnitřního trhu, zamezení překážek obchodu a omezení hospodářské soutěže v EU).

Požadavek poskytnutí informativních dokumentů může některým členským státům přinést další administrativní zátěž. Informativní dokumenty jsou však nezbytné, aby bylo možné účinně ověřit úplné a správné provedení, což má z výše uvedených důvodů zásadní význam, a neexistují žádná jiná méně zatěžující opatření, která by umožnila účinnou kontrolu. Informativní dokumenty mohou mimoto významně přispět ke snížení administrativní zátěže spojené se sledováním dodržování předpisů ze strany Komise; bez nich by byly ke sledování způsobů provedení ve všech členských státech zapotřebí značné zdroje a četné kontakty s vnitrostátními orgány.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba členské státy vyzvat, aby k oznámení svých prováděcích opatření připojily jeden nebo více dokumentů, v nichž vysvětlí vztah mezi ustanoveními směrnic, kterými se mění právní předpisy o odpadech, a odpovídajícími částmi nástrojů k jejich provedení ve vnitrostátním právu.

3.5Přenesené a prováděcí pravomoci Komise

Ustanovení čl. 1 odst. 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22 návrhu týkajícího se směrnice 2008/98/ES, čl. 1 odst. 4, 6, 7, 9, 10 návrhu týkajícího se směrnice 94/62/ES, čl. 1 odst. 6 a 7 návrhu týkajícího se směrnice 1999/31/ES a změny navrhované v článcích 1 a 3 návrhu týkajícího se směrnic 2000/53/ES a 2012/19/EU určují přenesené a prováděcí pravomoci Komise a stanoví příslušné postupy přijímání těchto aktů.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nebude mít dopad na rozpočet Evropské unie, a proto k němu není připojen finanční výkaz podle článku 31 finančního nařízení Evropského parlamentu a Rady (nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. No1605/2002).    

2015/0276 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 12 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.

(2)Cíle stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 13 týkající se využití a recyklace obalů a obalových odpadů by měly být pozměněny zvýšením celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, aby lépe zohledňovaly ambici Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství.

(3)V zájmu zajištění větší soudržnosti právních předpisů o odpadech by definice obsažené ve směrnici 94/62/ES měly být rovněž sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 14 , které jsou použitelné na odpad celkově.

(4)Z dalšího zvýšení cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES, které se týkají přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální.

(5)Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových obalů by mělo být zajištěno postupné a účinné využívání ekonomicky hodnotných odpadních materiálů díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo být zajištěno, aby hodnotné materiály nacházející se v odpadech byly vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin 15 a vytváření oběhového hospodářství.

(6)Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky, aby se zamezilo zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.

(7)Vzhledem ke kombinaci cílů v oblasti recyklace a omezení skládkování, jež jsou obsaženy ve směrnicích 2008/98/ES a 1999/31/ES, již nejsou nutné cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde o energetické využití, a maximální cíle pro recyklaci obalového odpadu, které jsou stanoveny ve směrnici 94/62/ES.

(8)Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským provozovatelům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, a to prostřednictvím podpory předcházení vzniku odpadů, opětovného použití a recyklace.

(9)Cíle týkající se recyklace plastových obalových odpadů do roku 2025 byly stanoveny s přihlédnutím k tomu, co bylo technicky proveditelné v době revize směrnice; po posouzení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění těchto cílů, a při zohlednění vývoje druhů plastů, které jsou uváděny na trh, vývoje nových recyklačních technologií a poptávky po recyklovaných plastech může Komise navrhnout nové úrovně cílů pro plasty do roku 2030.

(10)K dosažení významných přínosů ekonomických a přínosů pro životní prostředí by měly být stanoveny samostatné cíle týkající se recyklace železných kovů a hliníku, neboť by bylo recyklováno více hliníku, což by vedlo k významným úsporám energie a snížení emisí oxidu uhličitého. Stávající cíl týkající se opětovného použití a recyklace kovových obalů by se proto měl rozdělit na zvláštní cíle pro tyto dva druhy odpadů.

(11)Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů týkajících se celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace, by členské státy měly být schopny brát v úvahu výrobky a části, které jsou uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru připraveny k opětovnému použití. S cílem zajistit harmonizované podmínky pro tyto výpočty přijme Komise podrobná pravidla pro určování úrovně přípravy k opětovnému použití uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru a pro sběr, ověřování a vykazování údajů.

(12)Aby se zajistila spolehlivost shromažďovaných údajů o přípravě k opětovnému použití, je nezbytné stanovit společná pravidla pro podávání zpráv. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, podle nichž by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Obecné pravidlo je, že za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. S cílem snížit administrativní zátěž by členským státům mělo být umožněno, aby při dodržení přísných podmínek mohly dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi výstupu z třídicích zařízení. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů a/nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.

(13)V zájmu zajištění lepšího, včasnějšího a jednotnějšího provedení této směrnice a předjímání problémů při provádění by měl být zaveden systém včasného varování k odhalení nedostatků a přijetí opatření před uplynutím lhůt pro splnění cílů.

(14)Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech v členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.

(15)Ukázalo se, že zprávy o provádění, které členské státy vyhotovují každé tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování souladu s předpisy a zajištění řádného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení, která členským státům ukládají povinnost předkládat tyto zprávy, a pro účely sledování dodržování předpisů místo toho používat výhradně statistické údaje, které členské státy každý rok oznámí Komisi.

(16)Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů od členských států je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES by se proto mělo od členských států požadovat, aby používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

(17)Za účelem doplnění nebo změny směrnice 94/62/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o čl. 6a odst. 2 a 5, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(18)Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 94/62/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o čl. 12 odst. 3d a článek 19. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 16 .

(19)Směrnice 94/62/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(20)Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 17 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými částmi směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních prováděcích nástrojů. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(21)Jelikož cílů této směrnice, totiž zamezení jakémukoli dopadu z obalů a obalového odpadu na životní prostředí nebo omezení takového dopadu a tím zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí na jedné straně a zajištění fungování vnitřního trhu a zamezení překážek obchodu a omezení hospodářské soutěže v Unii na straně druhé, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu účinků opatření může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 94/62/ES se mění takto:

1) Článek 3 se mění takto:

a) v bodě 1 se zrušují tato slova:

„Komise případně posoudí názorné příklady pro definici obalu uvedené v příloze I a podle potřeby je reviduje. Přednostně se zabývá těmito předměty: pouzdry na CD a videokazety, květináči, trubicemi a válci, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, podkladovým papírem samolepicích štítků a balicím papírem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“;

b) bod 2 se nahrazuje tímto:

„2. „obalovými odpady“ jakékoli obaly nebo obalové materiály, na které se vztahuje definice odpadu stanovená v čl. 3 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES(*);“;

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

c) body 3 až 10 se zrušují;

d) doplňuje se druhý odstavec, který zní:

„Dále se použijí definice pojmů „odpad“, „původce odpadu“, „držitel odpadu“, „nakládání s odpady“, „sběr“, „tříděný sběr“, „předcházení vzniku“, „opětovné použití“, „zpracování“, „využití“, „příprava k opětovnému použití", „recyklace“, „proces konečné recyklace“ a „odstranění“ stanovené v článku 3 směrnice 2008/98/ES.“

2) V čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Těmito dalšími opatřeními mohou být vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce za minimalizaci vlivu obalů na životní prostředí nebo podobné akce, schvalované podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence. Tyto akce musí být v souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.“

3) Článek 6 se mění takto:

a) nadpis se nahrazuje tímto: „Využití, opětovné použití a recyklace“;

b) v odstavci 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„f) nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

g) nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

i) 55 % plastů;

ii) 60 % dřeva;

iii) 75 % železných kovů;

iv) 75 % hliníku;

v) 75 % skla;

vi) 75 % papíru a lepenky;

h) nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 75 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

i) nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

i) 75 % dřeva;

iii) 85 % železných kovů;

iv) 85 % hliníku;

v) 85 % skla;

vi) 85 % papíru a lepenky.“;

c) odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.     Obalový odpad vyvážený z Unie započítává do dosažení cílů stanovených v odstavci 1 pouze členský stát, v němž byl obalový odpad sebrán, jsou-li splněny požadavky čl. 6a odst. 4 a může-li vývozce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006(*) prokázat, že přeprava odpadů splňuje požadavky uvedeného nařízení a že ke zpracování odpadů mimo Unii došlo v podmínkách, které odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů Unie na ochranu životního prostředí.

„3.    Obalový odpad odeslaný do jiného členského státu za účelem přípravy k opětovnému použití, recyklace nebo využití v tomto jiném členském státě může započítat do dosažení cílů stanovených v odst. 1 bodech f) až i) pouze členský stát, v němž byl tento obalový odpad sbírán.“

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).

d) odstavce 5, 8 a 9 se zrušují.

4) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Pravidla pro výpočet dosažení cílů stanovených v článku 6

„1. Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i),

a) se hmotností recyklovaného obalového odpadu rozumí hmotnost odpadu vstupujícího do procesu konečné recyklace;

b) se hmotností obalového odpadu připraveného k opětovnému použití rozumí hmotnost obalového odpadu, který byl využit nebo sebrán uznaným provozovatelem zařízení pro přípravu k opětovnému použití a byl předmětem všech nezbytných kontrol, čištění a oprav umožňujících opětovné použití bez dalšího třídění nebo předzpracování;

c) členské státy mohou do výpočtu zahrnout výrobky a části připravené k opětovnému použití uznanými zpracovateli pro přípravu k opětovnému použití nebo v rámci systémů zálohování a zpětného odběru. Pro výpočet očištěné míry obalového odpadu připraveného k opětovnému použití a recyklovaného odpadu, která zohledňuje hmotnost výrobků a částí připravených k opětovnému použití, použijí členské státy ověřené údaje od provozovatelů a uplatní vzorec uvedený v příloze IV.

2. K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování ustanovení odst. 1 písm. b) a c) a přílohy IV přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem stanovení minimálních kvalitativních a provozních požadavků pro určování uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití a systémů zálohování a zpětného odběru, včetně konkrétních pravidel pro sběr, ověřování a vykazování údajů.

3. Odchylně od odstavce 1 lze hmotnost výstupu z jakéhokoli způsobu třídění vykazovat jako hmotnost recyklovaného obalového odpadu, pokud:

a) tento výstup je odeslán do procesu konečné recyklace;

b) hmotnost materiálů nebo látek, které nejsou předmětem procesu konečné recyklace a které byly odstraněny nebo jsou předmětem energetického využití, zůstává nižší než 10 % celkové hmotnosti odpadu, který má být vykázán jako recyklovaný.

4. Členské státy zavedou účinný systém kontroly kvality a sledovatelnosti obalového odpadu, který zajistí, že podmínky stanovené v odst. 3 písm. a) a b) budou splněny. Tento systém mohou tvořit elektronické registry zřízené podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2008/98/ES, technické specifikace ke kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo jiné odpovídající opatření, jež zajistí spolehlivost a přesnost shromážděných údajů o recyklovaném odpadu.

5. Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), mohou členské státy zohlednit recyklaci kovů, k níž dochází v souvislosti se spalováním, v poměru k podílu spalovaného obalového odpadu, pokud tyto recyklované kovy splňují určité kvalitativní požadavky. Členské státy používají společnou metodiku vypracovanou v souladu s čl. 11a odst. 6 směrnice 2008/98/ES.“

5) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6b

Zpráva včasného varování

1. Komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí sestaví zprávy o pokroku při dosahování cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), a to nejpozději tři roky před uplynutím každé z lhůt stanovených v uvedených ustanoveních.

2. Zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují tyto údaje:

a) odhad dosažení cílů pro jednotlivé členské státy;

b) seznam členských států, u nichž hrozí, že těchto cílů nebude dosaženo v příslušných lhůtách, společně s vhodnými doporučeními pro tyto členské státy.“

6) V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, pokud jde o stanovení podmínek, za nichž se úrovně koncentrace uvedené v odstavci 1 nevztahují na recyklované materiály a cykly výrobků, které jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce, a vymezení druhů obalů, na něž se nevztahuje požadavek uvedený v odstavci 1 třetí odrážce.“

7) Článek 12 se mění takto:

a) nadpis se nahrazuje tímto: „Informační systémy a podávání zpráv“;

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Databáze uvedené v odstavci 1 obsahují údaje uvedené v příloze III a poskytují informace zejména o velikosti, parametrech a vývoji toků obalů a obalových odpadů, včetně informací o toxicitě nebo nebezpečnosti obalových materiálů a komponent používaných k jejich výrobě, na úrovni jednotlivých členských států.“;

c) odstavec 3 se zrušuje;

d) vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3a. Členské státy předkládají Komisi údaje týkající se dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až i) za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny

Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 3d. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok].

3b. K údajům předloženým členským státem podle tohoto článku je připojena zpráva o kontrole kvality a zpráva o provádění čl. 6a odst. 4.

3c. Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a konzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

3d. Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů podle odstavce 3a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.“;

e) odstavec 5 se zrušuje.

8) Článek 17 se zrušuje.

9) Článek 19 se nahrazuje tímto:

„1. „Komise přijme prováděcí akty nezbytné pro přizpůsobení identifikačního systému uvedeného v čl. 8 odst. 2 a v čl. 10 druhém pododstavci šesté odrážce vědeckému a technickému pokroku. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem změny názorných příkladů pro definici obalu uvedených v příloze I.“

10) Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Zvláštní opatření

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 21a akty v přenesené pravomoci nezbytné k řešení jakýchkoli obtíží, které nastanou při uplatňování této směrnice, zejména u inertních obalových materiálů uváděných na trh v Unii ve velmi malých množstvích (tzn. přibližně 0,1 % hmotnosti), u primárních obalů zdravotnických prostředků a farmaceutických výrobků, drobných obalů a luxusních obalů.“

11) Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Postup projednávání ve výboru

1. Pro účely čl. 12 odst. 3d a čl. 19 odst. 1 je Komisi nápomocen výbor zřízený článkem 39 směrnice 2008/98/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(*).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

12) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 21a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [uvést datum vstupu této směrnice v platnost].

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

(13) Příloha III směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech se mění, jak je stanoveno v příloze této směrnice.

(14) K směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech se doplňuje příloha IV, jak je stanoveno v příloze této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [vložit datum osmnáct měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda/předsedkyně    předseda/předsedkyně

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).
(3)  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34).
(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1).
(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).
(7)  KOM(2011) 571.
(8)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171).
(9)  Hierarchie způsobů nakládání s odpady upřednostňuje na prvním místě předcházení vzniku odpadů, dále následuje opětovné použití a recyklace před energetickým využitím a odstraněním, které zahrnuje ukládání na skládky a spalování bez energetického využití.
(10)  KOM(2008) 699 a COM(2014) 297.
(11)  COM(2014) 397.
(12)  Úř. věst. C  , , s.  .
(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).
(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(15)  COM(2013) 442.
(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(17)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
Top

V Bruselu dne 2.12.2015

COM(2015) 596 final

PŘÍLOHA

návrhu

směrnice Evropského parlamentu a Rady,

kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA III se mění takto:

1) v tabulkách 1 a 2 se řádky s názvem „Kov“ nahrazují dvěma řádky s názvem „Železný kov“ a „Hliník“;

2) v tabulkách 3 a 4 se řádky s názvem „Kovové obaly“ nahrazují dvěma řádky s názvem „Obaly ze železných kovů“ a „Hliníkové obaly“.

Doplňuje se nová příloha IV, která zní:

„PŘÍLOHA IV

Metoda výpočtu pro přípravu k opětovnému použití výrobků a jejich částí pro účely čl. 6 odst. 1 písm. f) až i)

Pro výpočet upravené míry recyklace a přípravy k opětovnému použití v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) použijí členské státy tento vzorec:

E: upravená míra recyklace a opětovného použití v daném roce,

A: hmotnost obalových odpadů recyklovaných nebo připravených k opětovnému použití v daném roce,

R: hmotnost výrobků a jejich částí připravených k opětovnému použití v daném roce,

P: hmotnost obalových odpadů vyprodukovaných v daném roce.“

Top