Help Print this page 

Document 52015PC0593

Title and reference
Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

COM/2015/0593 final - 2015/0272 (COD)
Multilingual display
Text

V Bruselu dne 2.12.2015

COM(2015) 593 final

2015/0272(COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

(Text s významem pro EHP)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

1.1Obecné souvislosti

Hospodářství Unie v současnosti přichází o značné množství potenciálních recyklovaných surovin, jež se nacházejí v tocích odpadů. V roce 2013 činila celková produkce odpadů v EU přibližně 2,5 miliardy tun, z toho 1,6 miliardy tun nebylo opětovně použito nebo recyklováno, a bylo tedy pro evropské hospodářství ztraceno. Odhaduje se, že by se mohlo recyklovat nebo opětovně použít dalších 600 milionů tun. Recyklován byl například pouze omezený (43%) podíl komunálního odpadu vzniklého v Unii a zbytek byl uložen na skládky (31 %) nebo spálen (26 %). Unie tak přichází o významné příležitosti k účinnějšímu využívání zdrojů a posílení oběhového hospodářství.

Unie se rovněž potýká s velkými rozdíly mezi svými členskými státy, pokud jde o nakládání s odpady. V roce 2011 uložilo šest členských států na skládky méně než 3 % svého komunálního odpadu, zatímco 18 členských států uložilo na skládky více než 50 % komunálního odpadu, přičemž v některých státech to bylo více než 90 % tohoto odpadu. Tuto nevyrovnanou situaci je naléhavě nutné změnit.

Návrhy na změnu směrnice 2008/98/ES o odpadech 1 , směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 2 , směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 3 , směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností 4 , směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech 5 a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 6 tvoří součást balíčku pro oběhové hospodářství, který také zahrnuje sdělení Komise „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“.

1.2Odůvodnění a cíle návrhu

Nejnovější tendence naznačují, že je možné dosáhnout dalšího pokroku, pokud jde o účinné využívání zdrojů, což může přinést významné hospodářské, environmentální a sociální výhody. Přeměna odpadů na zdroj je nezbytnou součástí účinnějšího využívání zdrojů a uzavření cyklu v oběhovém hospodářství.

Stanovení právně závazných cílů v právních předpisech EU o odpadech je hlavní hybnou silou zlepšování postupů nakládání s odpady, podněcování inovací v oblasti recyklace, omezeného využívání skládkování a vytváření pobídek ke změně chování spotřebitelů. Další rozvoj politiky nakládání s odpady může přinést značné výhody: udržitelný růst a vytváření pracovních příležitostí, snížení emisí skleníkových plynů, přímé úspory spojené s lepšími postupy při nakládání s odpady a lepší životní prostředí.

Tento návrh na změnu směrnice 2008/98/ES reaguje na právní povinnost přezkoumat cíle v oblasti nakládání s odpady stanovené v uvedené směrnici. Návrhy, které jsou součástí balíčku pro oběhové hospodářství a mění šest výše uvedených směrnic, částečně vycházejí z návrhu, který Komise předložila v červenci 2014 a následně v únoru 2015 stáhla. Jsou v souladu s cíli plánu účinného využívání zdrojů 7 a 7. akčního programu pro životní prostředí 8 , včetně úplného zavedení hierarchie způsobu nakládání s odpady 9 ve všech členských státech, snížení produkce odpadů v absolutním vyjádření i produkce odpadu na obyvatele, zajištění vysoce kvalitní recyklace a používání recyklovaného odpadu jako významného a spolehlivého zdroje surovin pro Unii. Zároveň přispívají k provádění iniciativy EU v oblasti surovin 10 a řeší potřebu zamezit plýtvání potravinami. Tyto návrhy mimoto zjednodušují požadavky na předkládání zpráv, které jsou obsaženy ve všech šesti směrnicích.

2.VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

2.1Studie

Návrhy a doprovodné posouzení dopadů posuzují technické a sociálně-ekonomické přínosy a náklady související s prováděním a dalším rozvojem právních předpisů EU o odpadech. Byl vypracován dodatek k posouzení dopadů, který analyzuje potenciální účinky dalších variant hlavních možností politiky definovaných v posouzení dopadů.

2.2Interní konzultace

V rámci Komise sledovala přípravu legislativních návrhů řídící skupina pro posouzení dopadů složená z různých útvarů Komise (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC a ESTAT).

2.3Externí konzultace

Komise vypracovala orientační seznam problémů, jimiž je třeba se zabývat, a první pohovory s hlavními zúčastněnými stranami byly zahájeny v únoru 2013. Internetové veřejné konzultace byly v souladu s minimálními normami pro konzultace zahájeny v červnu 2013 a ukončeny v září 2013. Zasláno bylo 670 odpovědí, což odráží vysoký zájem veřejnosti o situaci v oblasti nakládání s odpady v EU a velká očekávání, pokud jde o opatření EU v této oblasti. V období od června do září 2015 se uskutečnily specifické konzultace s členskými státy a rovněž širší konzultace týkající se oběhového hospodářství.

2.4Posouzení dopadů

Zpráva o posouzení dopadů a její shrnutí byly zveřejněny spolu s návrhem přijatým v červenci 2014 11 . Posouzení dopadů, které nadále platí jako hlavní analytický základ pro revidované legislativní návrhy, hodnotí hlavní environmentální, sociální a hospodářské dopady jednotlivých možností politiky ke zlepšení nakládání s odpady v EU. Za účelem nalezení nejvhodnějších nástrojů a cílů, které by minimalizovaly náklady a maximalizovaly přínosy, jsou posuzovány různé, více či méně ambiciózní možnosti, které jsou porovnávány s „výchozím scénářem“.

Výbor pro posuzování dopadů zřízený Komisí vydal k tomuto posouzení dne 8. dubna 2014 kladné stanovisko a zároveň vznesl řadu doporučení, jak zprávu zlepšit. Výbor pro posuzování dopadů požadoval bližší objasnění vymezení problému a uvedl, že je nutné stanovit nové střednědobé cíle, posílit argumenty ve prospěch zákazu ukládání na skládky z hlediska subsidiarity a proporcionality, vytyčit pro všechny členské státy jednotné cíle a podrobněji vysvětlit, jak je v návrhu zohledněna rozdílná výkonnost členských států.

Posouzení dopadů vedlo k závěru, že kombinace možností přinese tyto kladné výsledky:

snížení administrativní zátěže zejména pro malá zařízení nebo podniky, zjednodušení a lepší provádění, včetně zajištění požadavku, aby cíle i nadále „odpovídaly danému účelu“,

vytváření pracovních příležitostí – do roku 2035 by mohlo být vytvořeno více než 170 000 přímých pracovních míst, přičemž většinu z nich nelze přenést do zemí mimo EU,

snížení emisí skleníkových plynů – v období od roku 2015 do roku 2035 by bylo možno zamezit vzniku více než 600 milionů tun skleníkových plynů,

pozitivní vliv na konkurenceschopnost odvětví nakládání s odpady a recyklace odpadů v EU a rovněž na výrobní odvětví EU (lepší využívání systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, nižší rizika spojená s přístupem k surovinám),

opětovný vstup druhotných surovin do hospodářství EU, což sníží závislost EU na dovozu surovin.

Spolu s legislativním návrhem byla vydána analytická zpráva doplňující posouzení dopadů. V této zprávě byly analyzovány některé doplňkové možnosti a varianty s cílem lépe zohlednit různé výchozí pozice každého členského státu.

3.PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

3.1Shrnutí navrhovaných opatření

Návrhy na změnu právních předpisů EU o odpadech obsahují tyto hlavní prvky:

sladění definic,

zvýšení cíle týkajícího se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu na 65 % do roku 2030,

zvýšení cílů týkajících se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, a zjednodušení souboru cílů,

postupné omezení ukládání komunálního odpadu na skládky až na úroveň 10 % do roku 2030,

větší harmonizace a zjednodušení právního rámce týkajícího se vedlejších produktů a stavu, kdy odpad přestává být odpadem,

nová opatření na podporu prevence, včetně předcházení plýtvání potravinami a jejich opětovného použití,

zavedení minimálních provozních podmínek pro rozšířenou odpovědnost výrobce,

zavedení systému včasného varování pro účely sledování plnění cílů týkajících se recyklace,

zjednodušení a zefektivnění povinností týkajících se předkládání zpráv,

sladění s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) týkajícími se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

3.2Právní základ a právo přijmout opatření

Tyto návrhy mění šest směrnic, které se zabývají nakládáním s různými odpady. Návrhy na změnu směrnice 2008/98/ES, směrnice 1999/31/ES, směrnice 2000/53/ES, směrnice 2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU se zakládají na čl. 192 odst. 1) SFEU a návrh na změnu směrnice 94/62/ES se zakládá na článku 114 SFEU.

V čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES je stanoven cíl zvýšit do roku 2020 na 50 % hmotnosti úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace u odpadů z domácností a podobných odpadů a na 70 % hmotnosti úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového využití u nikoliv nebezpečných stavebních a demoličních odpadů. Podle čl. 11 odst. 4 měla Komise nejpozději ke dni 31. prosince 2014 tyto cíle přezkoumat, a to za účelem jejich případného posílení a možného stanovení cílů pro další druhy odpadů, přičemž měla zohlednit příslušné environmentální, hospodářské a sociální dopady stanovení cílů. Podle čl. 9 písm. c) měla Komise do konce roku 2014 stanovit cíle předcházení vzniku odpadů a zrušení jeho závislosti na hospodářském růstu do roku 2020, založené na nejlepších dostupných postupech, včetně případné revize ukazatelů uvedených v čl. 29 odst. 4. Podle čl. 37 odst. 4 měla Komise v první zprávě, vypracované do 12. prosince 2014, posoudit řadu opatření, včetně systémů odpovědnosti výrobce za určité druhy odpadů, cílů, ukazatelů a opatření vztahujících se k recyklaci, využití materiálu a energetickému využití, jež mohou účinněji přispět k plnění cílů stanovených v článcích 1 a 4.

V čl. 5 odst. 2 směrnice 1999/31/ES jsou stanoveny tři cíle týkající se snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládkách a zákazu ukládání určitých druhů odpadů na skládky. Poslední cíl týkající se snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládkách musí členské státy splnit do dne 16. července 2016. Podle čl. 5 odst. 2 musí být tento cíl do dne 16. července 2014 znovu posouzen a potvrzen nebo změněn za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, a to na základě praktických zkušeností, které členské státy získaly při sledování dvou výše uvedených cílů.

V čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES jsou uvedeny cíle týkající se využití a recyklace obalových odpadů, které musí být podle čl. 6 odst. 5 stanoveny každých pět let na základě praktických zkušeností získaných členskými státy a na základě poznatků vědeckého výzkumu a vyhodnocovacích metod, například posuzování životního cyklu a analýzy nákladů a přínosů.

3.3Zásada subsidiarity a proporcionality

Návrhy jsou v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Omezují se na změnu výše uvedených směrnic stanovením rámce pro vytyčení společných cílů a členským státům ponechává volnost při rozhodování o přesných způsobech provádění.

3.4Informativní dokumenty

Komise má za to, že je nezbytné poskytnout dokumenty, jež vysvětlují opatření členských států k provádění směrnic, aby se zlepšila kvalita informací o provedení směrnic.

Právní předpisy o odpadech jsou v členských státech často provedeny vysoce decentralizovaným způsobem, včetně na regionální a místní úrovni, a v několika právních aktech v závislosti na správní struktuře daného členského státu. V důsledku toho může být nezbytné, aby při provedení pozměněných směrnic členské státy změnily celou řadu legislativních aktů na celostátní, regionální a místní úrovni.

Tyto návrhy mění šest různých směrnic o odpadech a dotýkají se významného počtu právně závazných povinností, včetně celkové změny cílů stanovených ve směrnici 2008/98/ES, směrnici 1999/31/ES a směrnici 94/62/ES a zjednodušení směrnice 2000/53/ES, směrnice 2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU. Jedná se o komplexní přezkum právních předpisů o odpadech, který může ovlivnit řadu vnitrostátních právních předpisů.

Revidované cíle pro nakládání s odpady, které jsou obsaženy v pozměněných směrnicích, jsou vzájemně propojené a měly by být pečlivě provedeny do vnitrostátních právních předpisů a posléze začleněny do vnitrostátních systémů nakládání s odpady.

Navrhovaná ustanovení se v členských státech dotknou široké škály zúčastněných stran ze soukromého a veřejného sektoru a budou mít významný dopad na budoucí investice do infrastruktury nakládání s odpady. Úplné a správné provedení nových právních předpisů je nezbytné, aby bylo zaručeno dosažení jejich cílů (tj. ochrany lidského zdraví a životního prostředí, účinnějšího využívání zdrojů, zajištění fungování vnitřního trhu, zamezení překážek obchodu a omezení hospodářské soutěže v EU).

Požadavek poskytnutí informativních dokumentů může některým členským státům přinést další administrativní zátěž. Informativní dokumenty jsou však nezbytné, aby bylo možné účinně ověřit úplné a správné provedení, což má z výše uvedených důvodů zásadní význam, a neexistují žádná jiná méně zatěžující opatření, která by umožnila účinnou kontrolu. Informativní dokumenty mohou mimoto významně přispět ke snížení administrativní zátěže spojené se sledováním dodržování předpisů ze strany Komise; bez nich by byly ke sledování způsobů provedení ve všech členských státech zapotřebí značné zdroje a četné kontakty s vnitrostátními orgány.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba členské státy vyzvat, aby k oznámení svých prováděcích opatření připojily jeden nebo více dokumentů, v nichž vysvětlí vztah mezi ustanoveními směrnic, kterými se mění právní předpisy o odpadech, a odpovídajícími částmi nástrojů k jejich provedení ve vnitrostátním právu.

3.5Přenesené a prováděcí pravomoci Komise

Ustanovení čl. 1 odst. 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 a 22 návrhu týkajícího se směrnice 2008/98/ES, čl. 1 odst. 4, 6, 7, 9 a 10 návrhu týkajícího se směrnice 94/62/ES, čl. 1 odst. 6 a 7 návrhu týkajícího se směrnice 1999/31/ES a změny navrhované v článcích 1 a 3 návrhu týkajícího se směrnic 2000/53/ES a 2012/19/EU určují přenesené a prováděcí pravomoci Komise a stanoví příslušné postupy přijímání těchto aktů.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nebude mít dopad na rozpočet Evropské unie, a proto k němu není připojen finanční výkaz podle článku 31 finančního nařízení (nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002).2015/0272 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 12 ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů 13 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.

(2)Aby se snížila administrativní zátěž pro malá zařízení nebo podniky, měly by se zjednodušit požadavky týkající se povolení a registrace pro malá zařízení nebo podniky.

(2)Ukázalo se, že prováděcí zprávy, které členské státy vyhotovují jednou za tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování souladu s předpisy a zajištění správného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení, která členským státům ukládají povinnost předkládat tyto zprávy, a pro účely sledování dodržování předpisů používat výhradně statistické údaje, které členské státy každý rok oznámí Komisi.

(3)Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.

(4)Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů za rovných podmínek mezi členskými státy je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených v těchto směrnicích by proto od členských států mělo být vyžadováno, aby používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

(5)Směrnice 2000/53/ES, 2006/66/ES a 2012/19/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech 14 ze dne 28. září 2011 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních prováděcích nástrojů. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(7)Jelikož cílů této směrnice, totiž zlepšení nakládání s odpady v Unii, a tím i přispění k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a uvážlivému a racionálnímu využívání přírodních zdrojů, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu účinků opatření může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 2000/53/ES

Článek 9 směrnice 2000/53/ES se mění takto:

1) Odstavec 1 se zrušuje.

2) Vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 7 odst. 2 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 1d. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].

1b K údajům, jež členský stát předloží podle tohoto článku, musí být připojena zpráva o kontrole kvality.

1c Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech a rovněž úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

1d Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2."

Článek 2

Změna směrnice 2006/66/ES

Směrnice 2006/66/ES se mění takto:

1) Článek 22 se zrušuje.

2) Článek 23 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„Nejpozději do konce roku 2016 vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu.“;

b) v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

„Ve své zprávě Komise uvede vyhodnocení těchto hledisek této směrnice:“.

Článek 3

Změna směrnice 2012/19/EU

Směrnice 2012/19/EU se mění takto:

1) Článek 16 se mění takto:

a) odstavec 5 se zrušuje;

b) doplňují se nové odstavce, které znějí:

„5 a Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 16 odst. 4 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5d. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].

5b K údajům, jež členský stát předloží podle tohoto článku, musí být připojena zpráva o kontrole kvality.

5c Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a konzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

5d Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 5a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.“;

2) Článek 21 se nahrazuje tímto:

Článek 21

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 39 směrnice 2008/98/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011(*).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

(*)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“.

Článek 4

Provedení

1.Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda/předsedkyně

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).
(3) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).
(7) KOM(2011) 571.
(8) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171).
(9) Hierarchie způsobů nakládání s odpady upřednostňuje na prvním místě předcházení vzniku odpadů, dále následuje opětovné použití a recyklace před energetickým využitím a odstraněním, které zahrnuje ukládání na skládky a spalování bez energetického využití.
(10) KOM(2008) 699 a COM(2014) 297.
(11) COM(2014) 397.
(12) Úř. věst. C , , s. .
(13) Úř. věst. C , , s. .
(14) Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
Top