EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0010

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 13. března 2015 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10)

Úř. věst. C 175, 29.5.2015, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. března 2015

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 17. prosince 2014 žádost Evropského parlamentu o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (1) (HISC) (dále jen „navrhované nařízení“). Tímto právním předpisem by bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (2). Dne 26. ledna 2015 byla ECB k témuž návrhu konzultována Radou Evropské unie.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie. Navrhované nařízení spadá do oblasti působnosti ECB, jelikož ECB je klíčovým uživatelem statistiky v oblasti HISC. Harmonizované indexy spotřebitelských cen jsou důležitými ukazateli v kontextu měnové politiky. Mají zásadní význam při plnění prvořadého cíle ECB, kterým je udržovat cenovou stabilitu v eurozóně (3), neboť fundovaná měnověpolitická rozhodnutí se opírají o spolehlivé a vysoce kvalitní statistiky v oblasti HISC. Uvedené indexy též pomáhají Eurosystému při plnění úkolů v oblasti stability finančního trhu (4).

V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

ECB podporuje úsilí Evropské komise (Eurostatu) v souvislosti s přezkumem a modernizací unijního právního rámce pro sestavování statistiky v oblasti HISC.

2.   Konzultace ECB a zapojení ECB do přípravných a prováděcích prací

2.1.

Vzhledem k tomu, že ECB soustavně přispívá k rámci HISC a s ohledem na význam vysoce kvalitní statistiky v oblasti HISC pro náležitou měnovou politiku, a zejména pro plnění prvořadého cíle ECB, kterým je cenová stabilita, měla by být ECB i nadále konzultována k budoucím změnám tohoto rámce (5).

2.2.

Podle čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy musí být ECB konzultována ke všem prováděcím aktům a k aktům v přenesené pravomoci, jež Komise může na základě revidovaného právního rámce pro HISC přijmout (6). Povinnost konzultovat a přínos konzultací s ECB zdůraznil Evropský soudní dvůr v rozsudku Komise v. ECB  (7).

2.3.

V souladu s platnými ustanoveními nařízení (ES) č. 2494/95 (8) a bez ohledu na spolupráci při přípravě legislativních aktů by měla být v 2. bodě odůvodnění navrhovaného nařízení zohledněna pravomoc ECB zaujmout stanovisko k prováděcím aktům a k aktům v přenesené pravomoci, které jsou na základě navrhovaného nařízení přijímány.

3.   Používání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

3.1.

Pokud jde o pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci na základě článku 290 Smlouvy, považuje ECB prahovou hodnotu, pod níž nejsou členské státy povinny poskytovat dílčí indexy harmonizovaných indexů, a seznam dílčích indexů, které členské státy nemusí vytvářet (9), za zásadní prvky navrhovaného nařízení. Tyto prvky jsou zcela zásadní pro zajištění spolehlivých a harmonizovaných cenových indexů. Změny těchto parametrů mají přímý vliv na pokrytí a správnost indexů. Podstatně ovlivňují jejich kvalitu a spolehlivost. Z toho důvodu se ECB domnívá, že pro stanovení pravidel upravujících tyto klíčové prvky rámce HISC nejsou akty v přenesené pravomoci vhodným právním nástrojem. Tyto otázky by měly být rozhodnuty a upraveny v navrhovaném nařízení. ECB navrhuje do čl. 5 odst. 6 a 7 zapracovat zavedené prahové hodnoty, tj. jedno promile celkových výdajů zahrnutých do HISC a jedno procento v případě indexů cen nemovitostí obývaných vlastníky a indexů cen bytových nemovitostí.

3.2.

ECB podporuje navrhovaný čl. 5 odst. 1 ve spojení s čl. 2 písm. q) o shromažďování informací o „regulovaných cenách“ v rámci tzv. „základních informací“, které by měly být poskytovány, pokud jde o HISC (a HISC při stálých daňových sazbách (HISC-SD)). ECB sleduje vývoj cen, které jsou buď přímo stanovovány, nebo do značné míry ovlivňovány vládními institucemi (na ústřední, regionální či místní úrovni, včetně národních regulačních orgánů), jakož i dopad tohoto vývoje na celkový HISC. Tyto informace jsou velmi užitečné pro analýzu inflačního vývoje. Další pokyny je však třeba poskytnout, pokud jde o členění cen na neregulované, převážně regulované nebo plně regulované. Toto členění je často nejednoznačné. Pokud jde o indexy, které odkazují na regulované ceny nebo které takové ceny vylučují, ECB by uvítala, kdyby Komise v prováděcím aktu, jenž přijme na základě čl. 4 odst. 4 navrhovaného nařízení, poskytla pokyny, kterými zajistí jednotné vymezení a používání těchto pojmů.

4.   Metodické otázky

4.1.

ECB souhlasí s Komisí, že nový právní rámec by neměl zaostávat za stávajícími požadavky na sestavování harmonizovaných indexů, pokud jde o zajištění kvality a souladu. Výsledky, kterých bylo dosaženo za uplynulých dvacet let od přijetí nařízení (ES) č. 2494/95, je třeba zachovat a pokud možno na ně navázat.

4.2.

Čl. 4 odst. 2 písm. b) navrhovaného nařízení zavádí širší rozpětí pro systematické rozdíly v meziročním tempu růstu indexu cen nemovitostí obývaných vlastníky (index NOV) a indexu cen bytových nemovitostí (ICBN), které mohou vzniknout v důsledku odchylek od konceptů nebo metod stanovených v navrhovaném nařízení. I když nařízení Komise (EU) č. 93/2013 (10) tuto problematiku neřeší, ECB důrazně doporučuje používat standardní měřítko 0,1 procentního bodu, které se používá pro hodnocení srovnatelnosti dílčích indexů HISC. Toho lze dosáhnout vypuštěním čl. 4 odst. 2 písm. b) navrhovaného nařízení a odstraněním omezení, pokud jde o rozsah uplatnění čl. 4 odst. 2 písm. a). Zmírnění požadavků na srovnatelnost by vedlo ke zhoršení kvality dílčích indexů NOV a ICBN.

4.3.

Vytváření dílčích indexů v méně častých intervalech, než jak požaduje navrhované nařízení, by mělo nadále podléhat předchozímu souhlasu Komise (Eurostatu). To v současné době zajišťuje čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2494/95 (11). Stejný požadavek by měl být zohledněn v čl. 6 odst. 3 navrhovaného nařízení, jakož i v prováděcím nařízení.

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou uvedeny v technickém pracovním dokumentu včetně příslušného odůvodnění.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. března 2015.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1).

(3)  Viz čl. 127 odst. 1 Smlouvy a čl. 2 první věta statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“).

(4)  Viz čl. 127 odst. 2 první odrážka a čl. 127 odst. 5 ve spojení s čl. 139 odst. 2 písm. c) Smlouvy a čl. 3.1 první odrážka a článek 3.3 ve spojení s článkem 42.1 statutu ESCB.

(5)  Viz čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95, podle kterého je Komise povinna požádat ECB o poskytnutí stanoviska k opatřením, která navrhuje předložit Výboru pro Evropský statistický systém.

(6)  Viz např. odstavec 1.3 stanoviska Evropské centrální banky ze dne 15. února 2007 na žádost Rady Evropské unie k osmi návrhům, kterými se mění směrnice 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES a 2002/87/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (CON/2007/4), (2007/C 39/01) (Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1); odstavec 2 stanoviska Evropské centrální banky ze dne 19. října 2012 k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách, a k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (CON/2012/77) (2013/C 73/03) (Úř. věst. C 73, 13.3.2013, s. 5).

(7)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 2003 ve věci Komise Evropských společenství v. Evropská centrální banka, C-11/00, Sb. rozh. 2003, s. I-7147, zejména body 110 a 111. Soudní dvůr uvedl, že smyslem povinnosti konzultovat ECB je „především zajistit, aby autor takovéhoto aktu tento akt přijal až poté, co se vyjádří organizace, která díky zvláštním úkolům, které vykonává v rámci Společenství v dané oblasti, a díky své vysoké odborné úrovni může obzvláště vhodným způsobem přispět k zamýšlenému legislativnímu procesu“.

(8)  Viz čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95.

(9)  Viz čl. 5 odst. 6 a 7 navrhovaného nařízení.

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli (Úř. věst. L 33, 2.2.2013, s. 14).

(11)  Požadovaná periodicita zjišťování cen je jednou měsíčně. Nepředstavuje-li nižší periodicita zjišťování cen překážku pro vytváření HISC splňujícího podmínky srovnatelnosti podle článku 4, může Komise (Eurostat) povolit odchylky od měsíčního zjišťování cen. Toto ustanovení nevylučuje vyšší periodicitu zjišťování cen.


Top